E-Booki

e-Publikacje Nauki Polskiej

e-Publikacje Nauki Polskiej to zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. Przeznaczeniem bazy jest zebranie w jednym miejscu trudno dostępnej literatury z ośrodków naukowych z całej Polski i udostępnienie jej poprzez jedynie kilka kliknięć na platformie www.epnp.pl. Baza bogata jest zarówno w e-booki darmowe, jak i udostępnione za niewielką opłatą, w wysokości 45% ceny książki w wersji papierowej. Po wybraniu tytułu, każda książka dostępna jest już po kilku sekundach – nie ważne, gdzie jesteś i o jakiej porze korzystasz z bazy.

J. Chwastyk-Kowalczyk, Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, 2011, cena 21,59 zł

zakup e-booka

 

J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński “Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944-1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, 2008, cena 27,68 zł

 zakup e-booka

 

J. Chwastyk-Kowalczyk, Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, 2014, cena 14,53 zł

 zakup e-booka

 

J. Dzieniakowska, Państwowe biblioteki dla nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej, 2009, cena 27,68 zł

 zakup e-booka

 

J. Dzierżyńska-Mielczarek, Polskie media lokalne w latach 1989-2011. Studium na przykładzie Częstochowy, 2013, cena 16,27 zł

 zakup e-booka

 

M. Siuda, Prasa województwa kieleckiego w latach 1944-1989. Studium historycznoprasoznawcze, 2012, cena 23,83 zł

 zakup e-booka

J. Bąk-Badowska, Ekologia zgrupowań pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) wybranych obszarów chronionych Wyżyny Małopolskiej, 2012, cena 18,02 zł

zakup e-booka

 

A. Borkowski, Eksploatacja zasobów drzew pułapkowych przez cetyńca większego Tomicus piniperda (L.): Ekologia i modelowanie, 2013, cena 5,82 zł

zakup e-booka

 

T. Kuder, Antropologia w zarysie, 2011, cena 10,52 zł

zakup e-booka

 

J. Łuszczyński, Przewodnik do ćwiczeń z mikologii, 2012, cena 6,97 zł

zakup e-booka

 

G. Świderska-Kołacz, Przemiany glutationu w organach myszy modulowane stresem metabolicznym i poziomem białka w diecie, 2012, cena 10,46 zł

zakup e-booka

P. M. Słomkiewicz (red.), Podstawy chemii. Ćwiczenia laboratoryjne, 2013, cena 9,30 zł

zakup e-booka

M. Bator, Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku, 2013, cena 22,09 zł

zakup e-booka

 

S. Cygan, Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku na przykładzie Lasocina na Kielecczyźnie, 2011, cena 22,14 zł

zakup e-booka

 

G. Legutko, Niespokojny płomień. Życie i twórczość Gustawa Daniłowskiego, 2011, cena 27,68 zł

zakup e-booka

 

E. Michow, Polonizmy i inne wyrazy polskiego pochodzenia w świetle leksykografii bułgarskiej XIX i XX wieku, 2011, cena 17,16 zł

zakup e-booka

 

I. Mityk, Proza fabularna Andrzeja Szczypiorskiego wobec konwencji literackich, 2012, cena 23,80 zł

zakup e-booka

 

J. S. Ossowski, Sprawa Gałczyńskiego. Szkice z antropologii kultury literackiej, 2011, cena 21,03 zł

zakup e-booka

 

J. Pacławski, A jeśli chodzi o moje pisanie… O pisarstwie Wiesława Myśliwskiego, 2011, cena 12,37 zł

zakup e-booka

 

P. Pietrych, Aleksander Wat w Polsce powojennej (1946-1953). Teksty i konteksty, 2011, cena 23,83 zł

zakup e-booka

 

M. Ruszkowski, Słownik polskich pleonazmów i tautologii, 2012, cena 8,72 zł

zakup e-booka

 

J. Senderska, Składnia języka polskiego. Skrypt dla studentów, 2013, cena 5,82 zł

zakup e-booka

 

J. Senderska, Zdania względne w historii polszczyzny, 2013, cena 9,30 zł

zakup e-booka

J. Nowakowska-Ozdoba, Inspiracje gotyckie w rosyjskiej powieści historycznej okresu romantyzmu, 2011, cena 13,84 zł

zakup e-booka

 

A. Żelezik, I. Rolak, Menedżment i kommunikacji. Russkij jazyk biznesa. Prodwinutyj urowień, 2012, cena 19,37 zł

zakup e-booka

 

A. Żelezik, Ni pucha, ni pera. Russkij jazyk. Urowien A2, 2013, cena 18,60 zł

zakup e-booka

H. Mitosek, Wstęp do hydrauliki wód płynących, 2013, cena 5,82 zł

zakup e-booka

 

R. Suligowski, Maksymalny wiarygodny opad na Wyżynie Kieleckiej, 2013, cena 16,27 zł

zakup e-booka

W. Batóg, Protesty studentów uniwersytetów Ivy League przeciw wojnie wietnamskiej 1965-1970, 2008, cena 22,14 zł

zakup e-booka

 

D. Burdzy, Szesnastowieczny Sandomierz – Kościół i miasto, 2012, cena 33,13 zł

zakup e-booka

 

J. Gapys, Działalność charytatywna duchowieństwa diecezjalnego w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, 2012, cena 20,92 zł

zakup e-booka

 

A. Jabłońska, Funkcje społeczne parafii archidiakonatu gnieźnieńskiego w XVII wieku, 2013, cena 29,06 zł

zakup e-booka

 

K. Justyniarska-Chojak, Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI-XVIII wiek), 2010, cena 19,37 zł

zakup e-booka

 

S. Kazusek, Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII wieku. Tabele statystyczne, t. 1: Eksport w latach 1786-1790, 2012, cena 18,02 zł

zakup e-booka

 

S. Kazusek, Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII wieku. Tabele statystyczne, t. 2: Import w latach 1786-1790, cz. 1: Zestawienia roczne, 2012, cena 22,67 zł

zakup e-booka

 

S. Kazusek, Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII wieku. Tabele statystyczne, t. 2: Import w latach 1786-1790, cz. 2: Zestawienia sumaryczne, 2013, cena 12,20 zł

zakup e-booka

 

S. Kazusek (wyd.), Regestr celny nowodworski tak dolny jako i górny na wiosnę i jesień in anno 1662, 2011, cena 10,52 zł

zakup e-booka

 

L. Kostuch, Uzbrojona bogini. Żeńskie bóstwa wojenne w historii starożytnych Greków, 2012, cena 17,44 zł

zakup e-booka

 

J. Legieć, Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii rosyjskiej w latach 1874-1914, 2013, cena 23,25 zł

zakup e-booka

 

E. Majcher-Ociesa, Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918-1939, 2013, cena 14,53 zł

zakup e-booka

 

L. Michalska-Bracha, Między pamięcią a historiografią. Lwowskie debaty o powstaniu styczniowym (1864-1939), 2011, cena 26,01

zł zakup e-booka

 

J. Muszyńska, Gospodarka dworska w dobrach biskupów krakowskich w połowie XVII wieku, 2012, cena 22,09 zł

zakup e-booka

 

J. Muszyńska, Inwentarz klucza kieleckiego biskupstwa krakowskiego z 1635 roku, 2012, cena 5,81 zł

zakup e-booka

 

M. Nowak, Aktywność polityczna Zygmunta Wielopolskiego. Z dziejów myśli ugodowej w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku, 2013, cena 23,25 zł

zakup e-booka

 

M. Nowak, Gospodarka leśna hrabiów Zamoyskich w spiskich dobrach Stara Lubownia w latach 1882-1944, 2011, cena 10,52 zł

zakup e-booka

 

S. Orzechowski, Region żelaza. Centra hutnicze kultury przeworskiej, 2013, cena 38,36 zł

zakup e-booka

 

J. Z. Pająk, Od autonomii do niepodległości. Kształtowanie się postaw politycznych i narodowych społeczeństwa Galicji w warunkach Wielkiej Wojny 1914-1918, 2012, cena 34,87 zł

zakup e-booka

 

J. Pielas, Oleśniccy herbu Dębno w XVI-XVII wieku. Studium dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, 2007, cena 27,68 zł

zakup e-booka

 

J. Pielas, Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, 2013, cena 30,22 zł

zakup e-booka

 

J. Pielas (wstęp i oprac.), Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 1: Rejestry pospolitego ruszenia szlachty sandomierskiej z XVII wieku, 2009, cena 6,64 zł

zakup e-booka

 

J. Pielas (oprac.), Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku, cz. 1, 2013, cena 12,21 zł

zakup e-booka

 

M. Przeniosło, Matematycy polscy w dwudziestoleciu międzywojennym. Studium historyczne, 2011, cena 30,44 zł

zakup e-booka

 

K. Ryszewska, Historia badań archeologicznych na obszarze międzyrzecza Wisły i Pilicy w XIX i na początku XX wieku, 2013, cena 19,18 zł

zakup e-booka

 

S. Wiech, “Dyktatura serca” na zachodnich rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego. Dzieje kariery wojskowo-urzędniczej Piotra Albiedynskiego (1826-1883), 2010, cena 23,25 zł

zakup e-booka

 

B. Wojciechowska, Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie, 2010, cena 23,25 zł

zakup e-booka

 

H. Wójcik-Łagan, Kult bohatera narodowego. Józef Piłsudski w szkolnej edukacji historycznej w latach trzydziestych XX wieku, 2012, cena 20,92 zł

zakup e-booka

J. Biała, Działalność domów dziecka w regionie świętokrzyskim – perspektywa historyczna i współczesna (wybrane aspekty), 2011, cena 15,50 zł

zakup e-booka

 

R. Dutkiewicz, Skuteczność zajęć korekcyjno-wyrównawczych w zniekształceniach statycznych ciała u dzieci w wieku szkolnym, 2010, cena 8,30 zł

zakup e-booka

 

W. Firlej, Piśmiennictwo księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku, 2011, cena 22,14 zł

zakup e-booka

 

P. Forma, Socjalizacja dziecka z rodziny wielodzietnej. Studium teoretyczno-empiryczne, 2012, cena 12,20 zł

zakup e-booka

 

P. Hanyga-Janczak, Czas wolny studentów. Komponenty i zagospodarowanie, 2011, cena 11,62 zł

zakup e-booka

 

P. Hanyga-Janczak, Praca zarobkowa i wolontariat w czasie wolnym studentów studiów stacjonarnych. Próba eksplikacji wybranych zagadnień, 2013, cena 10,46 zł

zakup e-booka

 

K. Kaleta, Struktura rodziny a społeczne funkcjonowanie dorastających dzieci, 2011, cena 12,73 zł

zakup e-booka

 

M. Kaliszewska, Funkcje eseju pedagogicznego w dydaktyce akademickiej na tle procesów inkluzji społecznej, 2011, cena 27,12 zł

zakup e-booka

 

B. Klasińska, Kształtowanie zainteresowań kulturą ludową uczniów klas trzecich przez systemowe integrowanie zajęć, 2011, cena 12,20 zł

zakup e-booka

 

D. Krześniak-Firlej, S. Majewski, W. Firlej, Kształtowanie się polskiego prawa szkolnego od XVIII do XX wieku. Zarys historyczny i wybór materiałów źródłowych, 2012, cena 22,08 zł

zakup e-booka

 

K. Krzystanek, Oddziaływanie “agresywnych” gier komputerowych na dorastającą młodzież, 2011, cena 9,88 zł

zakup e-booka

 

E. Kula, Opera et studio. Wizerunek nauczycieli rządowych szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1862-1873, 2012, cena 0,00 zł

zakup e-booka

 

E. Lisowska, Rozpoznawanie i przewidywanie wypalenia zawodowego nauczycieli. Studium pedagogiczne, 2012, cena 16,27 zł

zakup e-booka

 

Z. Okraj, Funkcje dyskusji w stymulowaniu twórczego myślenia studentów, 2012, cena 13,95 zł

zakup e-booka

 

M. Parlak, Wiedza przyrodnicza uczniów klas I-III szkoły podstawowej w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej, 2012, cena 8,71 zł

zakup e-booka

 

A. Przychodni, Menopauza w ujęciu biologicznym i społecznym, 2010, cena 9,96 zł

zakup e-booka

 

M. Wolska-Długosz, Aspiracje edukacyjne i zawodowe licealistów pochodzących z rodzin dotkniętych bezrobociem, 2012, cena 16,61 zł

zakup e-booka

K. Chojnacka, Michał Kalecki o relacjach: państwo – gospodarka, 2013, cena 12,79 zł

zakup e-booka

 

A. Kasińska-Metryka, Proces kreacji przywódców politycznych. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego, 2012, cena 12,20 zł

zakup e-booka

 

M. A. Leśniewski, Zrównoważony rozwój a konkurencyjność gmin, 2010, cena 12,18 zł

zakup e-booka

 

A. Pawlik, Potencjał innowacyjny w rozwoju regionalnym, 2012, cena 17,44 zł

zakup e-booka

 

M. Piłat-Borcuch, Rodzina górnicza w świetle przeobrażeń, 2013, cena 8,72 zł

zakup e-booka

 

E. Słabińska, Bezrobotni w Kielcach w latach 1918-1939, 2013, cena 9,88 zł

zakup e-booka

 

P. Soroka (red.), Kryzysy gospodarcze i polityczne a ewolucja systemów politycznych, 2013, cena 15,69 zł

zakup e-booka

 

M. Stachowicz, Innowacje w usługach komunalnych. Przykład województwa świętokrzyskiego, 2012, cena 16,27 zł

zakup e-booka

 

I. Wrońska, Kanadyjski system federalny: determinanty i tendencje, 2011, cena 15,50 zł

zakup e-booka

 

B. Zbroińska, Koszty transakcyjne skarbowości. Analiza instytucjonalna kontraktów skarbowych, 2011, cena 18,02 zł

zakup e-booka

 

B. Zbroińska, Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta, 2010, cena 3,87 zł

zakup e-booka