Nowości – GEOGRAFIA

Nowości - GEOGRAFIA
I. Kopacz-Wyrwał, Przedsiębiorczość a warunki życia ludności wiejskiej województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2012, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Przedsiębiorczość a warunki życia ludności wiejskiej województwa świętokrzyskiego, Iwona Kopacz-WyrwałIwona Kopacz-Wyrwał, Przedsiębiorczość a warunki życia ludności wiejskiej województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2012, 2020, 220 s., format B5, ISBN 978-83-7133-841-0, cena 33,60 zł

Niniejsza praca dotyczy zróżnicowania poziomu przedsiębiorczości oraz warunków życia ludności na obszarach wiejskich. Jest to ważny i aktualny problem badawczy bowiem z jednej strony, przedsiębiorczość (w literaturze i dokumentach strategicznych) traktowana jest jako podstawowy czynnik kreujący wzrost gospodarczy, z drugiej zaś dbałość o poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców poszczególnych regionów jest podstawowym obowiązkiem władz krajowych, regionalnych i lokalnych. Ponadto, przejmowanie przez tradycyjną wieś nowych funkcji pozarolniczych skutkuje zmniejszeniem bezrobocia oraz rozwojem przedsiębiorczości, która jest warunkiem wzrostu gospodarczego i poprawy warunków życia oraz pracy rodzin żyjących na wsi. Nasuwają się zatem pytania o charakter i siłę tej zależności, a odpowiedzi na część z nich można znaleźć w omawianej książce. Zaprezentowane rozważania są efektem wieloletnich badań autorki, które poza źródłami publikowanymi oparte są na materiale kwestionariuszowym. W pracy sformułowano rekomendacje dla polityki lokalnej i władz samorządowych, które mogą być wykorzystywane przy opracowywaniu strategii rozwoju obszarów wiejskich, bądź planowania zagospodarowania przestrzennego, zarówno województwa jak i poszczególnych gmin.

Książka przeznaczona jest dla geografów, ekonomistów, socjologów i specjalistów z zakresu gospodarki przestrzennej, studentów, nauczycieli, pracowników samorządów terytorialnych, a także przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością jak i warunkami życia mieszkańców obszarów wiejskich.