Nowości – GEOGRAFIA

Nowości - GEOGRAFIA
I. Kopacz-Wyrwał, Przedsiębiorczość a warunki życia ludności wiejskiej województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2012, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Przedsiębiorczość a warunki życia ludności wiejskiej województwa świętokrzyskiego, Iwona Kopacz-WyrwałIwona Kopacz-Wyrwał, Przedsiębiorczość a warunki życia ludności wiejskiej województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2012, 2020, 220 s., format B5, ISBN 978-83-7133-841-0, cena 33,60 zł

Niniejsza praca dotyczy zróżnicowania poziomu przedsiębiorczości oraz warunków życia ludności na obszarach wiejskich. Jest to ważny i aktualny problem badawczy bowiem z jednej strony, przedsiębiorczość (w literaturze i dokumentach strategicznych) traktowana jest jako podstawowy czynnik kreujący wzrost gospodarczy, z drugiej zaś dbałość o poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców poszczególnych regionów jest podstawowym obowiązkiem władz krajowych, regionalnych i lokalnych. Ponadto, przejmowanie przez tradycyjną wieś nowych funkcji pozarolniczych skutkuje zmniejszeniem bezrobocia oraz rozwojem przedsiębiorczości, która jest warunkiem wzrostu gospodarczego i poprawy warunków życia oraz pracy rodzin żyjących na wsi. Nasuwają się zatem pytania o charakter i siłę tej zależności, a odpowiedzi na część z nich można znaleźć w omawianej książce. Zaprezentowane rozważania są efektem wieloletnich badań autorki, które poza źródłami publikowanymi oparte są na materiale kwestionariuszowym. W pracy sformułowano rekomendacje dla polityki lokalnej i władz samorządowych, które mogą być wykorzystywane przy opracowywaniu strategii rozwoju obszarów wiejskich, bądź planowania zagospodarowania przestrzennego, zarówno województwa jak i poszczególnych gmin.

Książka przeznaczona jest dla geografów, ekonomistów, socjologów i specjalistów z zakresu gospodarki przestrzennej, studentów, nauczycieli, pracowników samorządów terytorialnych, a także przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością jak i warunkami życia mieszkańców obszarów wiejskich.

G. Wałek, Wpływ dróg na kształtowanie spływu powierzchniowego w obszarze zurbanizowanym na przykładzie zlewni rzeki Silnicy w Kielcach, 2019, cena 37,80 zł

Okładka, Wpływ dróg na kształtowanie spływu powierzchniowego, Grzegorz WałekGrzegorz Wałek, Wpływ dróg na kształtowanie spływu powierzchniowego w obszarze zurbanizowanym na przykładzie zlewni rzeki Silnicy w Kielcach, 2019, 238 s., format B5, ISBN 978-83-7133-777-2, cena 37,80 zł

W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu dróg na proces formowania się i cechy fizykochemiczne wód spływu powierzchniowego na obszarze zlewni rzeki Silnicy. Określono znaczenie dróg w kształtowaniu dynamiki spływu powierzchniowego w latach 1944, 1977, 2014, a także współczesnych cech fizykochemicznych wód będących efektem tego procesu. Wyznaczając przestrzenne i czasowe zmiany uwarunkowań formowania się spływu powierzchniowego oparto się na szczegółowych bazach danych pokrycia terenu, które opracowano w skali 1:1000 na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych wykonanych w latach 1944, 1977 oraz ortofotomapy z 2014 r. Analizę przeprowadzono w obrębie zlewni Silnicy (1977 i 2014 r.) oraz wybranych sześciu  zlewni skanalizowanych, położonych w środkowej części zlewni Silnicy, a jednocześnie w centrum Kielc (1944, 1977, 2014 r.).

Uzyskane wyniki potwierdziły tezę, że zmiany pokrycia terenu, w tym sieci drogowej, jakie nastąpiły w ostatnich kilkudziesięciu latach znacząco wpłynęły na zwiększenie objętości oraz dynamiki spływu powierzchniowego ze zlewni rzeki Silnicy.

Dział
Empty section. Edit page to add content here.