Nowości – MEDYCYNA I NAUKI O ZDROWIU

Nowości - Medycyna i Nauki o Zdrowiu
D. Grzesiak-Witek, P. Sobolewski, P. Witek, Dysfunkcje mowy i zaburzenia funkcjonowania społecznego w chorobach psychicznych, 2021, cena 27,30 zł

Okładka, Dysfunkcje mowy i zaburzenia funkcjonowania społecznego w chorobach psychicznych, Danuta Grzesiak-Witek, Piotr Sobolewski, Paweł WitekDanuta Grzesiak-Witek, Piotr Sobolewski, Paweł Witek, Dysfunkcje mowy i zaburzenia funkcjonowania społecznego w chorobach psychicznych, 2021, 156 s., format B5, ISBN 978-83-7133-936-3, cena 27,30 zł

Dysfunkcje  mowy występują w wielu chorobach układu nerwowego i aparatu mowy. Szczególnym problemem są zaburzenia mowy u pacjentów obciążonych zaburzeniami psychicznymi. Książka porusza temat chorób psychicznych, które dotykają znacznej części współczesnego społeczeństwa; przedstawia anatomiczne i neurofizjologiczne podstawy funkcji językowych, opisuje zasady badania pacjenta z zaburzeniami językowymi i/lub zaburzeniami psychicznymi oraz wybrane zagadnienia z psychopatologii; szczegółowo omawia rodzaje zaburzeń mowy o podłożu psychicznym zakłócających komunikację i utrudniających społeczne funkcjonowanie. Publikacja analizuje także społeczne skutki zaburzeń psychicznych, które mogą prowadzić do niszczenia życia rodzinnego, wykluczenia społecznego, bezrobocia czy bezdomności. Autorzy publikacji próbują wskazać rozwiązania tych problemów na płaszczyźnie medycznej, logopedycznej i socjologicznej. Książka skierowana jest do wszystkich niosących pomoc osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi, do personelu medycznego oraz służb społecznych.

D. Kozieł, R. Stępień, G. Wiraszka red., Wyzwania zawodowe i naukowe we współczesnym pielęgniarstwie, t. 3, 2021, cena 77,70 zł

Okładka, Dorota Kozieł, Renata Stępień, Grażyna Wiraszka red., Wyzwania zawodowe i naukowe we współczesnym pielęgniarstwie, t. 3Dorota Kozieł, Renata Stępień, Grażyna Wiraszka red., Wyzwania zawodowe i naukowe we współczesnym pielęgniarstwie, t. 3, 2021, s. 498, format B5, ISBN 978-83-7133-915-8, cena 77,70 zł

Głównym celem publikacji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez polskie pielęgniarki oraz nakreślenie perspektyw i kierunku rozwoju współczesnego pielęgniarstwa.

Rozdział 1. Jakość opieki pielęgniarskiej. Jakość świadczeń pielęgniarskich ocenianych z punktu widzenia świadczeniobiorcy, a także jej systematyczna analiza dają możliwość doskonalenia całego systemu ochrony zdrowia. Pacjenci oczekują poczucia bezpieczeństwa i chcą darzyć zaufaniem opiekujący się nimi personel. Indywidualne, holistyczne i kompleksowe podejście do pacjenta i jego rodziny są niezbędne w profesjonalnej opiece. Interwencje pielęgniarskie dostosowane są do różnego stopnia deficytów samoopieki oraz przygotowują chorego i rodzinę do pełnienia nowych ról i tworzenia wsparcia.

Rozdział 2. Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta. W rozdziale przedstawiono wyniki badań naukowych istotnych w praktyce klinicznej. Poruszono problem niedożywienia starszych pacjentów poddawanych operacjom chirurgicznym i stwierdzono niski wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych. Poziom wiedzy pacjentów na temat choroby oraz chęci podejmowania odpowiednich zachowań wpływa na skuteczność terapii oraz profilaktykę powikłań w chorobach przewlekłych, np. w cukrzycy. Potwierdzono, że zaburzenia depresyjne stanowią istotny problem wieku geriatrycznego. Podkreślono rolę nowoczesnej terapii endoskopowej.

Rozdział 3. Rozwój kompetencji i roli zawodowej pielęgniarek. Autorzy przeprowadzili analizę przydatności symulacji medycznej w doskonaleniu umiejętności praktycznych studentów i komunikacji w grupie. Studenci najczęściej prezentują pozytywną postawę i szacunek wobec osób starszych. Omówiono dylematy pielęgniarek pracujących w trudnym okresie pandemii w odniesieniu do zasad zawodowego kodeksu etyki. Badania wykazały, że stres zawodowy istotnie wpływał na odczuwaną satysfakcję z pracy.

Rozdział 4. Badania nad stylem życia. Nawyki żywieniowe zaczynają kształtować się już we wczesnym dzieciństwie. Istnieje zależność między częstotliwością spożywania posiłków oraz czasu poświęcanego na aktywność fizyczną a współczynnikiem masy ciała. Nadużywanie alkoholu łączy się z agresywnymi zachowaniami młodzieży. Znajomość dostępnych działań profilaktycznych z zakresu chorób nowotworowych należy do najważniejszych czynników zmniejszających ryzyko rozwoju choroby. Wykazano deficyt wiedzy na temat tej profilaktyki w grupie młodzieży szkół gimnazjalnych.

Rozdział 5. Badania nad jakością życia w zdrowiu i w chorobie. Występowanie kaszlu, duszności, zalegania wydzieliny i ucisku w klatce piersiowej znacznie obniża jakość życia chorych na POChP i zaburza ich funkcjonowanie w życiu codziennym. Podobny wpływ ma obturacyjny bezdech senny. Ogólna subiektywna ocena jakości życia pacjentów wentylowanych w warunkach domowych znajduje się na niskim poziomie, natomiast kondycja psychiczna jest średnia. Zdecydowana większość pacjentów z nowotworem pęcherza moczowego oceniła swoją jakość życia jako przeciętną, a przystosowanie do choroby nowotworowej na poziomie średnim.

Rozdział 6. Badania nad przystosowaniem do choroby. Istnieje korelacja między akceptacją choroby a poziomem jakości życia osób z chorobą nowotworową lub limfocytarnym zapaleniem tarczycy. Pacjenci z nowotworem prostaty lub jądra wymagają pomocy i wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności i problemów związanych z chorobą oraz wypracowania aprobujących postaw wobec choroby. Chorzy po zabiegach ortopedycznych, w chirurgii twarzowo-szczękowej, z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych stosują różnorodne metody radzenia sobie z bólem. Indywidualny program kontroli natężenia bólu wpływa na poprawę komfortu psychicznego i fizycznego.

E. Mazur, M. Szpringer, E. Laurman-Jarząbek, Postawy wobec ról społecznych i poziom agresji u osób odbywających karę pozbawienia wolności, 2021, cena 31,50 zł

Okładka, Postawy wobec ról społecznych, Eliza Mazur, Monika Szpringer, Edyta Laurman-JarząbekEliza Mazur,  Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Postawy wobec ról społecznych i poziom agresji u osób odbywających karę pozbawienia wolności, 2021, 186 s., format B5, ISBN 978-83-7133-930-1, cena 31,50 zł

Ocena zachowań przestępczych kobiet i mężczyzn podlega silnemu procesowi stereotypizacji ze względu na płeć. Wciąż jest mało badań poświęconych dysproporcji płci wśród sprawców przestępstw oraz rzetelnych badań dotyczących różnic pomiędzy płciami w zakresie przejawianej agresji czy stopnia identyfikacji z rolami społecznymi przez osoby naruszające normy prawne. Uwarunkowania zarówno agresji i przemocy, jak i zachowań ludzkich są zbyt złożone, aby odpowiedzialnością za nie obarczyć tylko jeden czynnik. Jednak pewne zachowania socjalizacyjne i praktyki życia społecznego mogą bardziej niż inne przyczyniać się do pojawienia się zachowań agresywnych. Książka jest poświęcona rozważaniom na temat wpływu systemu ról płciowych i związanych z nim stereotypów kobiecości i męskości na przejawianie zachowań agresywnych przez osoby naruszające normy prawne. Publikacja skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką przestępczości za szczególnym uwzględnieniem skazanych za przestępstwa agresywne, jak również do teoretyków i praktyków, którzy uzyskane wyniki badań mogą wykorzystać do tworzenia programów edukacyjno-korekcyjnych adresowanych do osób pozbawionych wolności.

M. Michalak, M. Kucharczyk, M. Słowik-Rylska, B. Kręcisz, Zaburzenia barwnikowe skóry – przyczyny, leczenie i profilaktyka, 2021, cena 27,30 zł

Okładka, Zaburzenia barwnikowe skóry – przyczyny, leczenie i profilaktyka, Monika Michalak, Monika Kucharczyk, Małgorzata Słowik-Rylska, Beata KręciszMonika Michalak, Monika Kucharczyk, Małgorzata Słowik-Rylska, Beata Kręcisz, Zaburzenia barwnikowe skóry –  przyczyny, leczenie i profilaktyka, 2021, 160 s., format B5, ISBN 978-83-7133-932-5, cena 27,30 zł

Zaburzenia barwnikowe skóry są dość powszechnie występującym problemem dermatologiczno-kosmetycznym związanym ze zmniejszonym (hipopigmentacje) lub zwiększonym (hiperpigmentacje) poziomem pigmentu w skórze. Wyjaśnienie i zrozumienie podłoża pigmentacji skóry oraz złożonych procesów melanogenezy wpływających na powstawanie zaburzeń pigmentacyjnych ułatwia dobór skutecznych metod leczenia, ale także umożliwia poszukiwanie coraz to nowych substancji regulujących procesy zabarwienia skóry oraz inicjuje rozwój potencjalnych strategii terapeutycznych. Uzyskanie zadowalających efektów terapii oraz estetycznego wyglądu skóry z zaburzeniami pigmentacji wymaga odpowiedniego postępowania. Wśród najpopularniejszych metod redukcji przebarwień wymienia się miejscowe środki depigmentujące, zabiegi kosmetologiczne oraz z zakresu dermatologii estetycznej połączone z fotoprotekcją, której istotne dopełnienie stanowią antyoksydanty, chroniące skórę przed wolnymi rodnikami oraz negatywnymi skutkami działania promieniowania UV. Dostępne metody terapii dają szerokie spektrum działania w usuwaniu lub redukcji hiperpigmentacji, w tym melasmy, przebarwień pozapalnych czy plam soczewicowatych. Na skuteczność leczenia wpływa m.in. właściwa analiza stanu skóry, indywidualnie zaplanowana terapia, która często wymaga skojarzenia kilku metod, w tym chemicznych, mechanicznych, fizycznych, oraz dobra współpraca z pacjentem.

J. Wilczyński, P. Karolak, Elektromiografia powierzchniowa mięśni prostowników grzbietu u dzieci ze zmianami skoliotycznymi, 2022, cena 27,30 zł

Okładka, Jacek Wilczyński, Przemysław Karolak, Elektromiografia powierzchniowa mięśni prostowników grzbietu u dzieci ze zmianami skoliotycznymi

Jacek Wilczyński, Przemysław Karolak, Elektromiografia powierzchniowa mięśni prostowników grzbietu u dzieci ze zmianami skoliotycznymi, 2022, 128 s., format B5, ISBN 978-83-7133-950-9, cena 27,30 zł

Skoliozy stanowią jeden z największych problemów w dziedzinie ortopedii. Towarzyszące im zaburzenia równowagi mięśniowej, a w szczególności mięśni prostowników grzbietu, mają niewątpliwy wpływ na postępujący charakter skrzywienia kręgosłupa. Jednym z badań służących do rejestrowania pracy tej grupy mięśniowej jest elektromiografia powierzchniowa. Istotą leczenia skolioz jest często możliwość przewidzenia, które skrzywienie będzie progresowało, a które nie. Stąd więc próby wykorzystania badania sEMG do prognozowania progresji skolioz idiopatycznych.

Celem badań była ocena związków między napięciem mięśni prostowników grzbietu a skoliozą u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

W badaniach wzięło udział 251 dzieci z województwa świętokrzyskiego, w tym 113 dziewcząt, stanowiących 45,02% ogółu badanych i 138 chłopców, których procentowy udział wyniósł 54,98%. Dobór badanych był mieszany, po wcześniejszym ustaleniu kryteriów, jakim powinny odpowiadać poszczególne grupy. Badaniami objęto dzieci w wieku 7 i 8 lat, z roczników 2008 i 2009. Pomiarów dokonano przy pomocy trzech urządzeń: Tanita MC-980, Diers Formetric III 4D oraz Noraxon TeleMyo DTS.

W niniejszych badaniach skolioza została stwierdzona u 41% dzieci. Ponadto postawy skoliotyczne zdiagnozowano u 56%, a postawę prawidłową u 3%. Skoliozę wykryto u 62% badanych dziewcząt i 46,5% chłopców, co potwierdza teorię o częstszym występowaniu skolioz i postaw skoliotycznych u dziewcząt. Ponadto w podziale z uwzględnieniem lokalizacji skrzywienia stwierdzono częstsze występowanie zarówno skolioz, jak i postaw skoliotycznych u dziewcząt oraz u chłopców w odcinku piersiowym, co jest zgodne z pomiarami innych badaczy, którzy w swoich pomiarach również wskazywali na ten odcinek kręgosłupa. W przypadku analizy kierunku skrzywienia u dziewcząt, nieznacznie częściej występował on lewostronnie niż prawostronnie. Pomiary u chłopców wykazały najpowszechniejsze występowanie kierunków najpierw lewostronnego, a następnie prawostronnego. W badaniach liczby łuków zarówno u dziewcząt jak i chłopców najczęstsze były skrzywienia jednołukowe. Wartości kątów skoliozy różniły się istotnie między grupami postaw skoliotycznych, skolioz oraz postaw prawidłowych. Największe bezwzględne zróżnicowanie wartości kątów skoliozy wystąpiło w grupie skolioz u dziewcząt. U chłopców było nieco mniejsze.

Badania wykazały istotny związek występujący pomiędzy napięciem (amplitudą i częstotliwością sEMG) mięśni prostowników grzbietu a skoliozą. Większym skoliozom towarzyszył wzrost tego napięcia. Bez względu na pozycję podczas badania w odcinku piersiowym kręgosłupa większe napięcie prostownika grzbietu wystąpiło po stronie wypukłej skrzywienia kręgosłupa. Z kolei w odcinku lędźwiowym kręgosłupa większe napięcie prostownika grzbietu wystąpiło po stronie wklęsłej skrzywienia kręgosłupa. Wyjątkiem było badanie w pozycji stojącej, gdzie większe napięcie wystąpiło po stronie wypukłej skrzywienia. Ponadto wystąpił istotny związek między napięciem (amplitudą i częstotliwością sEMG) prostownika grzbietu a kierunkiem, lokalizacją i liczbą łuków skoliozy. Ogółem u dzieci ze skoliozą wystąpiły istotnie wyższe wartości amplitudy oraz częstotliwości sEMG prostownika grzbietu.

G. Wiraszka, R. Stępień, D. Kozieł, E. Naszydłowska, Naukowa informacja medyczna. Podstawa badań i praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach, 2023, cena 54,60 zł

Grażyna Wiraszka, Renata Stępień, Dorota Kozieł, Edyta Naszydłowska, Naukowa informacja medyczna. Podstawa badań i praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach, 2023, 200 s., format B5, ISBN 978-83-67580-19-9, cena 54,60 zł

Książka Naukowa informacja medyczna. Podstawa badań i praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach jest opracowaniem skierowanym przede wszystkim do studentów studiów drugiego stopnia i doktorantów, ale także do szerokiego grona teoretyków i praktyków pielęgniarstwa, położnictwa oraz innych specjalności związanych z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak również z szeroko rozumianą ochroną zdrowia.

Nowoczesne i profesjonalne pielęgniarstwo to takie, które opiera praktykę zawodową na dowodach naukowych – wiarygodnych doniesieniach z badań naukowych. Prowadzenie pielęgniarskich badań naukowych oraz stosowanie strategii wykorzystywania wyników badań w praktyce pielęgniarskiej (Evidence Based Nursing Practice) nierozerwalnie związane są z wiedzą i umiejętnościami posługiwania się informacją naukową.

Współczesny świat, cechujący się dynamicznym rozwojem internetu oraz różnorodnych nowoczesnych technologii informatycznych, a także rosnącą ilością wytwarzanych i rozpowszechnianych informacji – za pomocą różnych środków komunikacji – stawia poważne wyzwania dla użytkowników informacji naukowej. Elektroniczny dostęp do dokumentów, naukowych baz danych, serwisów czy portali umożliwia praktycznie nieograniczony i szybki dostęp do źródeł wiedzy o zasięgu światowym, ale wymaga pewnych kompetencji informacyjnych pozwalających na efektywne wyszukiwanie i wykorzystywanie danych oraz krytyczną ich ocenę.

Rozwój i znaczenie informacji naukowej we współczesnym zglobalizowanym i zinformatyzowanym świecie, w tym w medycynie i naukach o zdrowiu, jest niezaprzeczalny. Dynamicznie rozwijające się badania naukowe i coraz większe zasoby wiedzy naukowej powodują konieczność systemowego jej gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w łatwo dostępny sposób. Umiejętność korzystania z tych zasobów wiedzy jest obecnie niezbędna nie tylko w kreowaniu nowych projektów badawczych, lecz także w wykorzystywaniu ich w sprawowaniu profesjonalnej opieki zarówno w zdrowiu, jak też chorobie i niepełnosprawności.

Niniejsze opracowanie obejmuje dane wyjaśniające podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z medyczną informacją naukową – źródłami wiedzy, modelami dostępu do zasobów naukowych, rodzajami zasobów naukowych i ich oceną, dostępnymi naukowymi bazami danych oraz oceną i weryfikacją informacji. Szczególnie istotne wydają się wiadomości poświęcone kształtowaniu umiejętności w zakresie strategii wyszukiwawczych informacji naukowych w bazach danych służących działalności badawczej oraz praktycznej w zawodach medycznych.

Autorki

Collegium Medicum,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

M. Żak, M. Dąbrowski (red.), Fizjoterapia w centrum symulacji medycznej. Badania naukowe i praktyka, 2023, cena 42,00 zł

Marek Żak, Marek Dąbrowski (red.), Fizjoterapia w centrum symulacji medycznej. Badania naukowe i praktyka, 2023, 154 s., format B5, ISBN 978-83-67580-20-5, cena 42,00 zł

Współczesna edukacja medyczna skupia się przede wszystkim na nabyciu, a następnie wykorzystywaniu przez uczącego się posiadanej wiedzy teoretycznej w celu opanowania umiejętności praktycznych, a zarazem tych wymagających krytycznego i kreatywnego myślenia, na co pozwala m.in. symulacja medyczna.
Symulacja medyczna jest intensywnie rozwijającą się dziedziną edukacji kierunkowej w zawodach medycznych. Do nauki procedur medycznych i interwencji wykorzystuje się zasoby w postaci symulowanych pacjentów (aktorów) oraz prostych lub technologicznie skomplikowanych manekinów (trenażerów, symulatorów). Umożliwia to szkolenie zarówno jednostek, jak i całych zespołów terapeutycznych poprzez odtwarzanie warunków rzeczywistej sytuacji klinicznej. Wymierne korzyści przynosi także bieżące analizowanie istotnych kwestii komunikacji interpersonalnej w trakcie doświadczania sytuacji kryzysowych.

Symulacja medyczna składa się zawsze z następujących etapów: ocena, weryfikacja oraz omówienie przebiegu konkretnego przypadku klinicznego. W zależności od tego, jakie kryteria zostają ustalone, pozwala to na ocenę umiejętności technicznych i nietechnicznych szkolonego personelu terapeutycznego. W zespołach medycznych pracujących z pacjentem obydwa rodzaje umiejętności są niezwykle ważne i pożądane. Z założenia symulacja medyczna powinna być także pomostem skutecznie łączącym zajęcia teoretyczne z zajęciami klinicznymi, przygotowującym studentów do pracy w warunkach rzeczywistych poprzez trening w środowisku symulowanym.

W ostatnich dwóch dekadach Polska stała się wyjątkowym na skalę światową regionem, prężenie rozwijającym infrastrukturę centrów symulacji dla kierunków medycznych. Symulacja medyczna jest także wykorzystywana w procesie kształcenia przyszłych fizjoterapeutów – stąd wynika konieczność odpowiedniego przygotowania nauczycieli akademickich, a także skutecznego wdrożenia istotnych zmian w samych warunkach prowadzenia zajęć w centrach symulacji.

Z wielką satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników książkę, która zawiera bardzo dużo praktycznej i użytecznej wiedzy o innowacyjnych metodach nauczania – nie tylko fizjoterapii – w centrach symulacji medycznej.

Marek Żak, Marek Dąbrowski
redaktorzy naukowi

M. Żak, S. Głuszek (red.), Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 3., M. Żak, W. Brola, M. Głuszek-Osuch, D. Odrobina, R. Zieliński, Zespół słabości. Depresja. Zaburzenia wzroku. Zaburzenia słuchu, 2021, cena 31,50

Okładka, Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 3, Marek Żak, Stanisław Głuszek (red.)Marek Żak, Stanisław Głuszek (red.), Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 3.,  Marek Żak, Waldemar Brola, Martyna Głuszek-Osuch, Dominik Odrobina, Rafał Zieliński, Zespół słabości. Depresja. Zaburzenia wzroku. Zaburzenia słuchu, 2021, 124 s., format B5, ISBN 978-83-7133-842-7, ISBN 978-83-7133-923-3 t. 3, cena 31,50

 Zespół słabości, depresja, zaburzenia wzroku i słuchu to kolejne z wielkich problemów geriatrycznych (WPG), które stanowią poważne wyzwanie nie tylko dla osób starszych oraz ich rodzin, ale przede wszystkim dla personelu medycznego i opiekuńczego, spotykającego w swojej codziennej praktyce coraz więcej pacjentów z tymi problemami.

W pracy ukazano różnorodne aspekty postępowania leczniczego i terapeutycznego uwzględniające specyfikę kliniczną osób starszych dotkniętych tymi dysfunkcjami. Przedstawiono epidemiologię, przyczyny i następstwa opisanych powyżej problemów, a także postępowanie diagnostyczne, farmakologiczne i niefarmakologiczne oraz profilaktykę. Opracowanie może służyć jako vademecum dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się osobami starszymi z tymi zaburzeniami.

Spis treści

Wstęp │ 7

Rozdział 1. Zespół słabości MAREK ŻAK, WALDEMAR BROLA │ 9

1.1. Definicja i epidemiologia │ 9

1.2. Przyczyny │ 10

1.3. Następstwa │ 11

1.4. Metody oceny │ 12

1.5. Diagnostyka różnicowa │ 29

1.6. Profilaktyka i leczenie │ 30

1.6.1. Farmakoterapia │ 33

1.6.2. Postępowanie niefarmakologiczne │ 36

1.6.3. Postępowanie fizjoterapeutyczne i aktywność fizyczna │ 36

1.6.4. Dietoterapia │ 41

Podsumowanie │ 44

Piśmiennictwo │ 45

Rozdział 2. Depresja WALDEMAR BROLA, MARTYNA GŁUSZEK-OSUCH, MAREK ŻAK │ 55

2.1. Definicja i epidemiologia │ 55

2.2. Przyczyny │ 57

2.3. Rozpoznanie depresji u osób w wieku podeszłym │ 60

2.3.1. Narzędzia oceny objawów depresyjnych │ 62

2.3.2. Różnicowanie otępienia i depresji │ 62

2.3.3. Specyfika obrazu klinicznego depresji osób starszych │ 64

2.4. Leczenie │ 67

2.5. Psychoterapia, czyli nowe trendy w leczeniu depresji │ 76

2.6. Usprawnianie i aktywność fizyczna osób starszych z objawami depresji │ 78

2.6.1. Związek aktywności fizycznej i depresji │ 79

2.6.2. Aktywność fizyczna seniorów z depresją │ 80

2.6.3. Skuteczność aktywności fizycznej w depresji oraz zalecenia │ 81

Podsumowanie │ 82

Piśmiennictwo │ 83

Rozdział 3. Zaburzenia i dysfunkcje narządu wzroku DOMINIK ODROBINA │ 89

3.1. Definicja i epidemiologia │ 89

3.2. Przyczyny i następstwa │ 90

3.3. Diagnostyka i leczenie │ 92

3.4. Profilaktyka i rozwiązania systemowe │ 99

Podsumowanie │ 102

Piśmiennictwo │ 102

Rozdział 4. Zaburzenia i dysfunkcje narządu słuchu RAFAŁ ZIELIŃSKI │ 105

4.1. Definicja i epidemiologia │ 105

4.2. Przyczyny │ 106

4.3. Klasyfikacja niedosłuchu i jego postacie najczęściej występujące

u osób starszych │ 108

4.4. Następstwa │ 111

4.5. Diagnostyka │ 112

4.6. Profilaktyka i leczenie │ 115

Podsumowanie │ 118

Piśmiennictwo │ 118

Spis tabel │ 123

Spis rycin │ 123

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 2, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, cena 30,00 zł

Okładka, "Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 2,  edit. /red. Stanisław Głuszek„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 2,  edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, 100 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 30,00 zł

Contents/Spis treści

Original papers

The prevalence of complementary and alternative methods and their impact on conventional cancer treatment among oncological patients in Poland – an institutional study

Rozpowszechnienie metod medycyny komplementarnej i alternatywnej oraz ich wpływ na konwencjonalne leczenie przeciwnowotworowe wśród pacjentów onkologicznych w Polsce – badanie jednoośrodkowe

Konrad Reszka, Łukasz Moskal, Agata Remiorz, Agata Walas, Mateusz Guzik, Natalia Kierbiedź, Krzysztof Szewczyk, Urszula Staszek-Szewczyk,    s. 91

 

Robson classification of caesarean sections in two Polish centres on different levels of reference

Klasyfikacja Robsona cięć cesarskich – ocena w dwóch ośrodkach na różnych poziomach referencyjności

Jakub Młodawski, Marta Młodawska, Mateusz Nowak, Aleksandra Michalska, Kinga Kapturska, Katarzyna Kozubal, Wojciech Kocemba, Grzegorz Świercz,   s.  100

 

Assessment of the realisation of individual dietary guidelines in patients undergoing haemodialysis treatment in the context of nutrient level and energy requirements

Ocena realizacji indywidualnych zaleceń dietetycznych wykazująca stopień pokrycia zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze pacjentów leczonych hemodializą

Anna Tokarska, Edyta Suliga, Klaudia Tokarska-Jakubczyk,   s. 105

 

Perceptions of the role of pharmacy assistants in providing patient counselling in community pharmacies in Indonesia

Percepcja roli asystentów farmaceutycznych w prowadzeniu poradnictwa dla pacjentów w aptekach w społecznościach lokalnych w Indonezji

I Gusti Ayu Rai Widowati, Dyah Pradnyaparamita-Duarsa, Pande Putu-Januraga,   s. 117

 

A comparison of the effect of chlorhexidine and collagen cross-linking agent (oak extract)  used for different times on composite-dentine micro tensile bond strength

Porównanie wpływu chlorheksydyny i czynnika sieciującego kolagenu (ekstraktu z dębu) zastosowanych przez różny okres na wytrzymałość wiązania materiału kompozytowego z zębiną na mikrorozciąganie

Roghayeh Ghasemi, Mehran Mapar, Faramarz Zakavi,   s.  125

 

The prevalence and associated factors of anxiety and depression symptoms among critical care physicians

Powszechność występowania i czynniki towarzyszące objawom lęku i depresji wśród lekarzy oddziałów intensywnej opieki medycznej, Katarzyna Białek,   s.  131

 

Review papers

 

Otolaryngological procedures during the COVID-19 pandemic

Procedury otorynolaryngologiczne w trakcie pandemii COVID-19

Piotr Lichota, Jacek Wilczyński, Rafał Zieliński,   s.  140

 

Disturbances of the cognitive functions of vehicle drivers in selected diseases

Zaburzenia funkcji poznawczych osób kierujących pojazdami w wybranych jednostkach chorobowych

Rafał Łoś, Ewa Latała-Łoś,   s.  145

 

Atrial fibrillation and atrial flutter – the state of the art. Part 1

Migotanie i trzepotanie przedsionków – aktualny stan wiedzy. Część 1

Agnieszka Janion-Sadowska, Łukasz Turek, Aneta Dudek, Jarosław Andrychowski, Marcin Sadowski,   s.  151

 

Prostaglandins in the induction of labour – do we have the optimal substance, dose and route of administration? Literature review

Prostaglandyny w indukcji porodu – czy mamy odpowiednią substancję, dawkę i drogę podawania? Przegląd piśmiennictwa

Jakub Mlodawski, Marta Mlodawska,    s.  162

 

The hospital ethical climate and its meaning in nursing work. A review of research results

Klimat etyczny szpitala i jego znaczenie w pracy pielęgniarskiej. Przegląd wyników badań

Magdalena Dziurka, Patrycja Ozdoba, Anna Jedynak, Beata Dobrowolska,   s.  168

 

Psychological and medical advantages of breastfeeding; the role of psychological consultations for women after birth

Psychologiczne i medyczne zalety karmienia piersią; rola konsultacji psychologicznych dla kobiet po porodzie

Ewelina Okoniewska, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Monika Dobrowolska,   s.  175

"Medical Studies/Studia Medyczne", Vol./t. 37, No./Nr 3, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, cena 30,00 zł

Okładka, „Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 3,  edit. /red. Stanisław Głuszek„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 3,  edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, 98 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 30,00 zł

Contents/Spis treści

Original papers

Evaluation of the effectiveness of surgical treatment using the one-level ACDF method based         181

on changes in the parameters of the sagittal balance of the cervical spine

Ocena skuteczności leczenia operacyjnego metodą jednopoziomowej ACDF na podstawie zmian parametrów

balansu strzałkowego odcinka szyjnego kręgosłupa

Sebastian Podlewski, Natalia Gołębiowska, Maciej Radek

Comparison of vancomycin serum levels prior to and post therapeutic drug monitoring         187

in patients admitted to hospital

Porównanie stężenia wankomycyny w surowicy przed zastosowaniem i po zastosowaniu terapeutycznego

monitorowania leku u hospitalizowanych pacjentów

Kaveh Eslami, Sasan Moogahi, Reza Ganji, Farhad Najmeddin, Sorour Moogahi

Assessment of eating habits of patients qualified for bariatric surgery – preliminary research           193

Ocena zwyczajów żywieniowych chorych kwalifikowanych do zabiegu bariatrycznego – badania wstępne

Edyta Suliga, Kamila Sobaś, Piotr Bryk, Iwona Wawrzycka, Stanisław Głuszek

The family needs of patients admitted to the intensive care unit – a preliminary report             202

Potrzeby członków rodzin chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii – doniesienia wstępne

Katarzyna Białek

Albumin and total protein concentration – selected parameters of catabolic reaction         211

and nutritional status among patients with craniocerebral injuries diagnosed with surgically

treated cerebrovascular diseases

Stężenie albumin i białka całkowitego – wybrane parametry reakcji katabolicznej i stan odżywienia pacjentów

z urazami czaszkowo-mózgowymi i rozpoznanymi chorobami naczyń mózgowych leczonych chirurgicznie

Lucyna Ścisło, Magdalena Staszkiewicz, Elżbieta Walewska, Stanisław Wojtan, Małgorzata Paplaczyk, Maria Kózka

GST gene family polymorphism and the risk of colorectal cancer in patients with type 2 diabetes     218

Polimorfizm genów rodziny GST a ryzyko wystąpienia raka jelita grubego u pacjentów z cukrzycą typu 2

Justyna E. Klusek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Katarzyna Orlewska, Łukasz Madej, Jolanta Klusek, Anna Cedro,

Stanisław Głuszek, Iwona Wawrzycka, Ewa Orlewska

Review papers

Endometrial cyst and its changes during pregnancy – a narrative review of the literature         226

Torbiel endometrialna i jej zmiany w trakcie ciąży – przegląd piśmiennictwa

Jakub Młodawski, Marta Mlodawska, Mariusz Malmur, Justyna Płusajska, Grzegorz Świercz, Marek Sikorski

Neuromonitoring – still highly controversial           232

Neuromonitoring – wciąż wiele kontrowersji

Piotr Bryk, Stanisław Głuszek

Atrial fibrillation and flutter – the state of the art. Part 2           239

Migotanie i trzepotanie przedsionków – aktualny stan wiedzy. Część 2

Agnieszka Janion-Sadowska, Łukasz Turek, Aneta Dudek, Jarosław Andrychowski, Marcin Sadowski

Sublingual and subcutaneous allergen-specific immunotherapy as a method of treatment           250

of patients with inhalant allergy – a review of the literature

Podjęzykowa i podskórna immunoterapia swoistym alergenem jako metody leczenia pacjentów z alergią

wziewną – przegląd piśmiennictwa

Angelika Pawlak, Gabriela Ręka, Anna Korzeniowska, Halina Piecewicz-Szczęsna

Case reports

Cytotoxic T lymphocytes could contribute in COVID-19-induced passing anosmia          258

Współudział cytotoksycznych limfocytów T w anosmii w przebiegu COVID-19

Marcin Zaremba, Agnieszka Płusa, Agnieszka Radowicz-Chil

Serous psammocarcinoma of the ovary: case report with systematic review           261

Surowiczy piaszczakorak jajnika – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Ilia Mihaylov, Angel Yordanov, Diana Strateva, Ivan Malkodanski

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 4, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, cena 30,00 zł

Okładka, „Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 4, edit. /red. Stanisław Głuszek„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 4, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, 96 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 30,00 zł

 

 Contents/Spis treści

 

Original papers

Parental satisfaction with nursing professionalism in paediatric surgical departments –   269

a preliminary report

Satysfakcja rodziców z profesjonalizmu opieki pielęgniarskiej na oddziałach chirurgii dziecięcej –

doniesienia wstępne

Agnieszka Kruszecka-Krówka, Grażyna Cepuch, Krystyna Twarduś, Magdalena Wójtowicz, Agnieszka Gniadek

Gadolinium-ethoxybenzyl-diethylenetriamine (Gd-EOB-DTPA)-enhanced magnetic resonance     279

imaging with various enhancement ratios: a correlation with clinical assessment of liver function

using the Child-Pugh scoring system

Zastosowanie rezonansu magnetycznego z hepatotropowym środkiem kontrastowym (Gd-EOB-DTPA –

kwas gadoksetowy) w ocenie funkcji wątroby u pacjentów z marskością – korelacja ze skalą Childa-Pugha

Łukasz Wypchło, Jakub Jaskólski, Dorota Zarębska-Michaluk, Ewa Stochmal, Piotr Stępień, Andrzej Cieszanowski

Realization of intonation structures in reading attempt and spontaneous speech in the elderly    288

Realizacja struktur intonacyjnych w próbie czytania i mowie spontanicznej u osób starszych

Renata Cuprych, Ewa Boksa

Patient satisfaction with orthodontic treatment and its impact on daily routines with    295

regard to age, gender and social status: a contemporary survey

Satysfakcja z leczenia ortodontycznego i jego wpływ na codzienne funkcjonowanie pacjentów z uwzględnieniem

wieku, płci i pozycji społecznej – badanie ankietowe

Magdalena Homaj, Zbigniew Siudak

Pancreatic cancer in Poland: an analysis of incidence, mortality and years of life lost over      300

a period of 22 years

Nowotwór trzustki w Polsce – analiza zapadalności, umieralności oraz utraconych lat życia w czasie 22 lat

Katarzyna Orlewska, Dorota Kozieł

Assessment of the needs of patients suffering from rheumatoid arthritis –    306

Scale of Needs of Patients Suffering from Rheumatic Diseases (NPR)

Ocena potrzeb chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – Skala potrzeb chorych cierpiących na choroby

reumatyczne (NPR)

Kinga Żmijewska, Magdalena Staszkiewicz, Małgorzata Paplaczyk, Anna Nowak, Artur Gądek

 

Review papers

Computed tomography- and magnetic resonance imaging-based Bosniak Classification      314

of Cystic Renal Masses Version 2019: a comprehensive review and comparison to version 2005

Klasyfikacja zmian torbielowatych nerek według Bosniaka w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym,

wersja z 2019 roku – przegląd piśmiennictwa i porównanie z wersją z 2005 roku

Tomasz Dróżdż, Katarzyna Zielińska, Stanisław Głuszek, Dawid Dopierała, Marcin Kosowski, Rafał Szpak, Andrzej Cieszanowski

A review of the mechanisms and biomarkers of allergen immunotherapy      322

Przegląd mechanizmów działania i biomarkerów immunoterapii alergenowej

Mateusz Wilk, Jakub Ptak, Bartosz Tomczyk, Adrianna Kruczkowska, Andrzej Kanturski, Krzysztof Gomułka

The development of care of single mothers in Poland: Single Mothers’ Houses as an example      331

of institutional care

Opieka nad samotną matką i jej dzieckiem z uwzględnieniem funkcjonowania domów samotnej matki

Renata Bajcarczyk, Renata Florek, Dorota Kozieł

Theoretical and practical aspects of the evaluation of health-related quality of life (HRQOL)      338

Teoretyczne i praktyczne aspekty oceny jakości życia w ujęciu zdrowia (HRQOL)

Monika Zaręba, Anita Zaręba, Andrzej Jopkiewicz, Agata M. Jopkiewicz

The importance of acute-phase proteins as markers in cancers      344

Znaczenie białek ostrej fazy jako markerów nowotworowych

Paulina Zegarska, Urszula Markowska, Małgorzata Płoszaj

Case report

Neck phlegmon in COVID-19 patients     349

Ropowica szyi u chorych z COVID-19

Arkadiusz Trybek, Piotr Lichota, Jacek Wilczynski, Rafał Zieliński

 

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 1, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2022, cena 30,00 zł

Okładka, „Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 1, edit. /red. Stanisław Głuszek„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 1, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2022, 92 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 30,00 zł

Contents/Spis treści

Original papers

Procalcitonin is an effective tool for the diagnosis of generalized forms of infectious complications in patients with acute necrotizing pancreatitis        1

Prokalcytonina jako skuteczne narzędzie w diagnostyce uogólnionych powikłań infekcyjnych u pacjentów

z ostrym martwiczym zapaleniem trzustki

Oleksandr Rotar, Igor Khomiak, Tamara Khristich, Dmytro Hontsariuk, Kateryna Ferfetska, Tetiana Temerivsjka, Viktor Kropyva

Correlations between variables of posture and postural stability in children           6

Korelacje między zmiennymi postawy ciała i stabilnością posturalną u dzieci

Jacek Wilczyński, Katarzyna B. Bieniek, Kamil Margiel, Piotr K. Sobolewski, Igor Wilczyński, Rafał Zieliński

Awaiting consent to cure          14

Czekając na zgodę, by leczyć

Kamila Kocańda

Ischaemic stroke in women and men – in-hospital prognosis          22

Udar niedokrwienny mózgu u kobiet i mężczyzn – rokowanie wewnątrzszpitalne

Justyna Tracz, Iwona Gorczyca-Głowacka, Marcin Wełnicki, Ewa Kołodziejska, Anita Rosołowska, Artur Mamcarz,

Beata Wożakowska-Kapłon

Analysis of sociodemographic and clinical factors determining experience and satisfaction

with nursing care among cardiosurgical unit patients           31

Analiza czynników socjodemograficznych i klinicznych determinujących doświadczenia i satysfakcję z opieki

pielęgniarskiej pacjentów oddziału kardiochirurgicznego

Wiesława Kowalska, Anetta Leśnierowska, Ewa Mazur, Katarzyna Szwamel

The correlation between social support and attitudes of teenage girls towards their pregnancy

and childbirth           44

Wsparcie społeczne a postawy nastolatek w stosunku do ciąży i porodu

Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Anna B. Pilewska-Kozak, Beata Dobrowolska

The effect of collecting umbilical cord blood during caesarean section on perioperative blood loss

and incidence of complications              54

Wpływ pobrania krwi pępowinowej podczas cięcia cesarskiego na okołoporodową utratę krwi oraz występowanie

powikłań

Jakub Młodawski, Marta Mlodawska, Aleksandra Herman, Kinga Kasperek, Grzegorz Swiercz

The mediating role of coping styles in the relations between temperament traits and occupational

burnout in bank employees              59

Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach cech temperamentu i wypalenia zawodowego

u pracowników banków

Sabina M. Więsyk, Martyna Płudowska

Review papers

Use of digital techniques in the diagnosis of oral diseases in children            68

Zastosowanie technik komputerowych w diagnostyce jamy ustnej dzieci

Katarzyna Cieślińska, Katarzyna Zaborowicz, Barbara Biedziak

“Child maltreatment” – sexual, physical, and emotional abuse and neglect as potential predictors

of suicidal behaviour among adolescents – an acute problem in Poland          74

Child maltreatment – wykorzystania seksualne, fizyczne, emocjonalne oraz zaniedbania jako potencjalny

predyktor zachowań suicydentalnych wśród nastolatków – problem nadal aktualny w Polsce

Grażyna Cepuch, Patrycja Liber, Agnieszka Kruszecka-Krówka

Dome-shaped macula: review of the literature               80

Zespół kopulastej plamki: przegląd piśmiennictwa

Magdalena Kal, Mateusz Winiarczyk, Bernadetta Płatkowska-Adamska, Anna Walczyk, Dominik Odrobina, Jerzy Mackiewicz

Case report

Iatrogenic arteriovenous fistula with a saclike widening: alternative means of successful

treatment                 85

Szczególny typ jatrogennej przetoki tętniczo-żylnej z tętniakowatym poszerzeniem kanału oraz dostępne metody

skutecznego leczenia tego powikłania

Jacek Kurzawski, Łukasz Zandecki, Karolina Piątek, Łukasz Turek, Łukasz Piątek, Magdalena Wawak, Marcin Sadowski

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 2, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2022, cena 30,00 zł

Okładka, „Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 2, edit. /red. Stanisław Głuszek„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 2, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2022, 96 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 30,00 zł

 

Contents/Spis treści

Original papers

Mutual correlations between regulation disorders of sensory processing (RDSP) in school-age 89

children

Wzajemne współwystępowanie poszczególnych zaburzeń regulacji procesów sensorycznych (RDSP)

u dzieci w wieku szkolnym

Bartosz Bagrowski, Michalina T. Olesińska

Surgical outcomes of renal allograft donors with complex renal vasculature. A cross-sectional 95

retrospective study at the National Kidney Transplantation Centre, Addis Ababa, Ethiopia

Wyniki chirurgiczne u dawców przeszczepów allogenicznych nerki ze złożonym układem naczyń nerkowych.

Przekrojowe badanie retrospektywne na podstawie danych z Krajowego Ośrodka Transplantacji Nerek

w Addis Abebie

Habtamu Wondmagegn, Mala George, Abinet Gebremickael, Teshale Fikadu, Habtamu Esubalew, Wubeshet Jote,

Mahteme Bekele Muleta

Clinical and diagnostic features in the study of the condition of the placentas of extremely 101

premature newborns and disabling pathology at preschool age

Charakterystyka kliniczno-diagnostyczna łożysk noworodków urodzonych skrajnie przedwcześnie oraz wpływ

stanu łożyska na występowanie niepełnosprawności w wieku przedszkolnym

Nataliia Bedrii-Nazarchuk, Olga Yablon, Iuliia Kyslova, Tetiana Savrun, Tetiana Bondarenko

Histological results after large loop excision of the transformation zone procedure: analysis 109

and frequency distribution

Wyniki badań histologicznych po zabiegach szerokiego wycięcia strefy przekształceń nabłonkowych pętlą

elektryczną: analiza i rozkład częstości występowania

Yonka Ivanova, Dimitar Metodiev, Slavcho Tomov, Yavor Kornovski, Stoyan Kostov, Stanislav Slavchev, Angel Yordanov

The Transcultural Medical Care (TOM) mobile application as a tool facilitating the provision 115

of transcultural medical services – a description of its use and functionalities

Mobilna aplikacja TOM (Transkulturowa opieka medyczna) jako narzędzie wspomagające świadczenie

transkulturowych usług medycznych – opis zastosowania i funkcjonalności

Marta Kordyzon, Grażyna Nowak-Starz, Agnieszka Strzelecka, Dominika Starz

Analysis of volume change of the testis after inguinal hernia repair using the PIRS method 124

– a prospective pilot study

Analiza zmian objętości jąder po zabiegu chirurgicznym przepukliny pachwinowej metodą PIRS – prospektywne

badanie pilotażowe

Przemysław K. Wolak, Aneta Piotrowska, Agnieszka Strzelecka, Piotr Cierniak, Piotr P. Wolak, Łukasz Władyszewski,

Joanna Wróbel, Grażyna Nowak-Starz, Stanisław Głuszek

Left atrial appendage thrombus in patients referred to electrical cardioversion for typical 132

atrial flutter

Skrzeplina uszka lewego przedsionka u pacjentów kierowanych do kardiowersji elektrycznej z powodu typowego

trzepotania przedsionków

Łukasz Turek, Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Jacek Kurzawski, Andrzej Jaroszyński

Lifestyle and health of individuals with multiple sclerosis according to body mass index: initial 140

results

Styl życia i stan zdrowia osób chorujących na stwardnienie rozsiane w zależności od wskaźnika masy ciała –

wyniki wstępne

Edyta Suliga, Elżbieta Cieśla, Elżbieta Jasińska, Katarzyna Gołuch, Stanisław Głuszek

Root canal morphology of maxillary second premolars among the Kurdish population 152

in Iraqi Kurdistan: a retrospective CBCT assessment

Morfologia kanału korzeniowego drugiego przedtrzonowca szczęki wśród populacji kurdyjskiej w irackim

Kurdystanie: retrospektywna ocena CBCT

Bahar J. Selivany, Merza M. Khudida, Fatien I. Fadilaldin

Review papers

Complications associated with bridging to lung transplantation – systematic review 157

and meta-analysis

Powikłania związane z pomostowaniem do przeszczepienia płuc – systematyczny przegląd i metaanaliza

Kajetan Kiełbowski, Estera Bakinowska, Bartosz Kubisa

Oxidative stress mechanisms as potential therapeutic targets in chronic kidney disease 163

Mechanizmy stresu oksydacyjnego jako potencjalne cele terapeutyczne w przewlekłej chorobie nerek

Łukasz Dobrek

Case report

A rare case of a native aortic valve fungal endocarditis in a young woman 171

Rzadki przypadek grzybiczego zapalenia wsierdzia na natywnej zastawce aortalnej u młodej kobiety

Łukasz Piątek, Karolina Piątek, Jacek Kurzawski, Szymon Domagała, Zbigniew Starzyk, Edward Pietrzyk

 

 

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 3, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2022, cena 30,00 zł

Okładka, „Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 3, edit. /red. Stanisław Głuszek„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 3, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2022, 98 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 30,00 zł

 

Contents/Spis treści

Original papers

Evaluation of knee joint stability after ACL reconstruction with an ST/GR graft using 175

an Aircast Rolimeter

Ocena stabilności stawu kolanowego po rekonstrukcji ACL przeszczepem ST/GR przy użyciu Rolimeter Aircast

Jędrzej Płocki, Agnieszka Bejer, Ireneusz Kotela, Andrzej Kotela

Assessment of selected variables of functional capacity in three-generational family households 182

Ocena wybranych parametrów sprawności funkcjonalnej w rodzinach trzypokoleniowych

Tomasz Sikorski, Szymon Krupnik, Szymon Pasiut, Magdalna Wasik, Jarosław Andrychowski, Marek R. Żak

Cosmetology students’ knowledge about vitiligo 190

Ocena wiedzy studentów kosmetologii na temat bielactwa

Daria Kopacz, Małgorzata A. Czarny-Działak

Assessment of selected parameters of the nutritional status of patients undergoing surgery 199

for colorectal cancers

Ocena wybranych parametrów stanu odżywienia chorych leczonych operacyjnie z powodu raka jelita

Konrad Zaręba, Kerianne Cummings, Justyna Dorf, Seena Tabibi, Sorcha McCrohan, Bogusław Kędra

The influence of radiotherapy on the quality-of-life assessment of patients with breast cancer 205

Wpływ radioterapii na ocenę jakości życia pacjentek z nowotworem piersi

Katarzyna Kamińska, Marzena Kamińska

Review papers

Oral immunotherapy in children for the most common food allergy 210

Doustna immunoterapia u dzieci w najczęstszych alergiach pokarmowych

Adrianna Kruczkowska, Andrzej Kanturski, Bartosz Tomczyk, Mateusz Wilk, Jakub Ptak, Krzysztof Gomułka

Is subcutaneous laparoscopic recti abdominis repair (SCOLA) a safe approach to repair diastasis 221

of the rectus abdominis muscles (DMra)? A brief review

Czy technika podskórnej laparoskopowej naprawy rozstępu mięśni prostych brzucha (SCOLA) jest bezpieczną metodą

leczenia chirurgicznego rozstępu mięśni prostych brzucha (DMra)? Krótki przegląd piśmiennictwa

Danilo Coco, Silvana Leanza

Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopaenia – overview 226

Immunologiczna małopłytkowość zakrzepowa indukowana szczepieniem – przegląd

Jakub Sleziak, Antoni Gawor, Krzysztof Gomułka

The effect of weight reduction on the sexual function and reproductive health of obese men 233

Wpływ redukcji masy ciała w otyłości na funkcje seksualne i zdrowie reprodukcyjne mężczyzn

Monika Pierzak, Stanisław Głuszek

Case reports

A rare case of a native aortic valve fungal endocarditis in a young woman 245

Rzadki przypadek grzybiczego zapalenia wsierdzia na natywnej zastawce aortalnej u młodej kobiety

Łukasz Piątek, Karolina Piątek, Jacek Kurzawski, Szymon Domagała, Łukasz Turek, Zbigniew Starzyk, Edward Pietrzyk

The use of direct coercion during the management of a patient with paranoid schizophrenia 249

Zarządzanie opieką nad pacjentką ze schizofrenią paranoidalną a przymus bezpośredni – opis przypadku

Anna Fąfara, Małgorzata Marć, David Aebisher, Krzysztof Fudali, Anna Krakowiak-Burdzy, Aneta Lesiak, Klaudia Zięba

The possible usefulness of a medium cut-off dialyzer in a patient with cardiomyopathy 258

of unclear origin

Prawdopodobna użyteczność dializatora typu medium cut-off u pacjenta z kardiomiopatią o nieznanym pochodzeniu

Bartłomiej A. Szewczyk, Kamila Hołownia, Andrzej Jaroszyński

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 4, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2022, cena 35,00 zł

Okładka, „Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 4, edit. /red. Stanisław Głuszek„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 4, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2022, 130 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 35,00 zł

Contents/Spis treści

Original papers

What non-coronary incidental findings can a radiologist detect in an ECG-gated computed          263

tomography scan?

Jakie zmiany pozawieńcowe może wykryć radiolog w badaniu metodą tomografii komputerowej serca

z bramkowaniem EKG?

Ewa Stochmal, Elżbieta Czekajska-Chechab, Łukasz Wypchło, Jakub Jaskólski

Recurrence of arrhythmia and adverse cardiovascular events within 12 months of electrical              273

cardioversion in patients with atrial fibrillation receiving oral anticoagulation therapy

Nawrót arytmii i niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe w ciągu 12 miesięcy po kardiowersji elektrycznej

u pacjentów z migotaniem przedsionków stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe

Łukasz Turek, Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Jacek Kurzawski, Szymon Domagała, Marianna Janion

Handgrip strength and body mass index in Polish and Croatian female university students                287

of preschool and primary education

Siła chwytu oraz względna masa ciała studentek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z Chorwacji i Polski

Magdalena Lelonek, Agnieszka Przychodni, Marija Lorger, Elżbieta Cieśla, Edyta Suliga

Computed tomography in the assessment of cartilage invasion in locally advanced             295

laryngeal cancer

Zastosowanie tomografii komputerowej w ocenie nacieku chrząstek w raku krtani

Bartosz P. Wojtera, Mateusz Szewczyk, Wojciech Golusiński

Somatic traits of the mother, her weight gain during pregnancy as well as blood parameters                302

versus infant birth parameters

Cechy somatyczne matki, przyrost masy ciała w czasie ciąży oraz parametry krwi a parametry

urodzeniowe noworodka

Olga Adamczyk-Gruszka, Agnieszka Przychodni, Jakub Gruszka, Anna Zwierzyńska, Grażyna Nowak-Starz

Assessing the impact of a long-term physiotherapy program on hip function in patients with             311

osteoarthritis: the role of patient-reported and assessor-observed outcome measures

Ocena wpływu długoterminowego programu fizjoterapii na czynność stawu biodrowego u pacjentów z chorobą

zwyrodnieniową stawów: rola miar wyników raportowanych przez pacjenta i obserwowanych przez oceniającego

Agnieszka Lewińska, Piotr Palczewski, Andrzej Cieszanowski, Witold Rongies

The foot’s key structural variables as essential diagnostic predictors in assessing overall               321

postural stability in school-aged children: a cross-sectional study

Zmienne strukturalne stopy jako istotne predyktory diagnostyczne w ocenie stabilności postawy u dzieci

w wieku szkolnym: badanie przekrojowe

Beata E. Szczepanowska-Wołowiec, Paulina Sztandera, Ireneusz Kotela, Marek Żak

Sensory integration, balance deficits, and scoliotic posture in boys              330

Integracja sensoryczna oraz deficyty równowagi i postawa skoliotyczna u chłopców

Jacek Wilczyński, Natalia Habik-Tatarowska

Review papers

PTEN gene mutations in malignant tumours – a systematic review and clinical implications            336

for tumour treatment

Mutacje genu PTEN w nowotworach złośliwych – przegląd systematyczny oraz implikacje kliniczne

w leczeniu nowotworów

Magdalena M. Kołomańska, Łukasz Nawacki, Łukasz Madej, Jarosław Matykiewicz, Aldona Kubala-Kukuś, Stanisław Głuszek

The occupational burnout of mental health nurses in selected European countries:            351

a meta-analysis of research studies using the MBI questionnaire

Wypalenie zawodowe wśród europejskich pielęgniarek psychiatrycznych – metaanaliza badań

z wykorzystaniem kwestionariusza MBI

Aleksandra Ł. Łopatkiewicz, Michalina Mańk, Jantoni Mikulski, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Edyta Krzych-Fałta

Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours – an overview               361

Guzy neuroendokrynne układu pokarmowego – przegląd

Karol Maciejewski, Barbara Buchalska, Małgorzata Solnik, Marta Fudalej, Andrzej Deptała, Anna Badowska-Kozakiewicz

Optical coherence tomography in the diagnosis of optic disc pit maculopathy –               377

a review of literature

Optyczna koherentna tomografia w diagnostyce dołka rozwojowego nerwu wzrokowego – przegląd piśmiennictwa

Magdalena Kal, Mateusz Winiarczyk, Bernadetta Płatkowska-Adamska, Jerzy Mackiewicz, Dominik Odrobina

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 39, No./Nr 1, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2023, cena 40,00 zł

okładka, „Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 39, No./Nr 1, edit. /red. Stanisław Głuszek„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 39, No./Nr 1, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2023, 106 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 40,00 zł

 Contents/Spis treści

Original papers

The saphenous vein harvest procedure affects the arteriovenous system and postoperative……….. 1

wound healing in patients following coronary aortic bypass surgery

Wpływ techniki operacyjnej pobrania żyły odpiszczelowej na wydolność tętniczo-żylną oraz proces gojenia się rany

pooperacyjnej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poddanych rewaskularyzacji chirurgicznej

Karol Froń, Marcin Chrapek, Witold Bratkowski, Oldi Ruci, Jerzy Pacholewicz

Risk factors of ischaemic stroke in patients with atrial fibrillation…………8

Czynniki ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków

Justyna Tracz, Iwona Gorczyca-Głowacka, Paweł Wałek, Anita Rosołowska, Beata Wożakowska-Kapłon

Adherence to treatment and quality of life of patients with hypertension during the COVID-19………….. 14

pandemic

Stosowanie się do zaleceń terapeutycznych i jakość życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w czasie pandemii

COVID-19

Monika Willamowska, Katarzyna Szwamel

Evaluation of interleukin 33 (IL-33) levels in the course of bronchial asthma (preliminary studies)…………. 26

Ocena stężeń interleukiny 33 (IL-33) w przebiegu astmy oskrzelowej (badania wstępne)

Małgorzata Anna Czarny-Działak, Izabela Winnicka, Magdalena Działak, Iwona Anna Stanisławska, Anna Słuszniak,

Katarzyna Cieplińska, Jarosław Chmielewski

Coexistence of frailty syndrome and the level of health behaviors in elderly patients with chronic……………… 32

obstructive pulmonary disease

Współwystępowanie zespołu kruchości a poziom zachowań zdrowotnych u pacjentów w podeszłym wieku

z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Anna Górka, Katarzyna Szwamel, Antonina Kaczorowska, Agata Mroczek, Mariusz Panczyk

Activities of antioxidant enzymes and concentrations of selected oxidative stress biomarkers……………….. 45

in synovial membranes of patients diagnosed with osteoarthritis

Aktywność enzymów antyoksydacyjnych i stężenie wybranych biomarkerów stresu oksydacyjnego w błonach

maziowych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów

Agnieszka Jakubowska, Michał Dobrakowski, Alina Ostałowska, Aleksandra Kasperczyk, Beata Hapeta-Zeman, Jakub Jakubowski,

Bogdan Koczy, Tomasz Stołtny, Sławomir Kasperczyk

Cryochamber safety – effects of a single session on ECG-derived parameters …………….51

Wpływ pojedynczej sesji w kriokomorze na parametry z EKG

Kamila Bołtuć-Dziugieł, Robert Dziugieł, Ada Bielejewska, Agnieszka Bociek, Wojciech Dąbrowski, Andrzej Jaroszyński

Review papers

Retinal artery occlusion and its association with stroke – literature review ………………..55

Niedrożność naczyń tętniczych siatkówki i jej związek z udarem mózgu – przegląd piśmiennictwa

Joanna Roskal-Wałek, Jerzy Mackiewicz, Paweł Wałek, Marcin Gregorczyk, Michał Biskup, Beata Wożakowska-Kapłon,

Dominik Odrobina

Diagnostics of atypical pulmonary infections………………… 65

Diagnostyka atypowych zakażeń płuc

Patryk Adamczyk, Julia Parkolap, Agnieszka Kiryszewska-Jesionek, Dorota Pastuszak-Lewandoska

Prevalence and factors related to the metabolically obese normal-weight (MONW) phenotype:…………… 73

a review

Częstość występowania i czynniki powiązane z fenotypem metabolicznej otyłości z prawidłową masą ciała (MONW):

przegląd piśmiennictwa

Edyta Suliga, Martyna Głuszek-Osuch, Stanisław Głuszek

Prehabilitation in preparing patients with inflammatory bowel diseases for surgery, including …………91

nutritional treatment and psychological support

Prehabilitacja w przygotowaniu pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit do operacji z uwzględnieniem

postępowania żywieniowego i wsparcia psychicznego

Stanisław Głuszek, Martyna Głuszek-Osuch, Dorota Kozieł, Jarosław Matykiewicz

Case report

Conjoined twins in the course of a triplet dichorionic diamniotic pregnancy……………. 98

Bliźnięta nierozdzielone w ciąży trojaczej dwukosmówkowej, dwuowodniowej

Jakub Młodawski, Aleksandra Pliszka, Marta Mlodawska, Grzegorz Swiercz

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 39, No./Nr 2, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2023, cena 40,00 zł

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 39, No./Nr 2, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2023, 122 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 40,00 zł

 Contents/Spis treści

Original papers

Monitoring inflammation in patients diagnosed with non-small cell lung and colorectal cancer   103

using blood levels of C-reactive protein, procalcitonin, and plasma gelsolin

Monitorowanie stanu zapalnego u pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem niedrobnokomórkowym płuc

i rakiem jelita grubego z wykorzystaniem oceny poziomu białka C-reaktywnego, prokalcytoniny i gelsoliny

osoczowej we krwi

Tomasz Wollny, Łukasz Suprewicz, Jolanta Smok-Kalwat, Grażyna Antczak, Ewelina Piktel, Stanisław Góźdź, Bonita Durnaś,

Robert Bucki

Correlations of miR-1290 and miR-191-5p with laboratory parameters as a useful test        114

to differentiate pancreatic cancer from chronic pancreatitis: preliminary study

Korelacje miR-1290 i miR-191-5p z parametrami laboratoryjnymi jako przydany test do różnicowania

raka trzustki i przewlekłego zapalenia trzustki: badanie wstępne

Małgorzata Guz, Agnieszka Mądro, Marek Cybulski, Witold Jeleniewicz, Joanna Kozicka, Jacek Kurzepa

Selected indicators, determining functioning of patients of the Comprehensive Chronic Wound           122

Treatment Programme. Pilot study

Wybrane determinanty warunkujące funkcjonowanie pacjentów objętych programem Kompleksowego Leczenia

Ran Przewlekłych. Badanie pilotażowe

Kamila Pytlak, Aneta Lesiak, Paulina Szymańska, Krzysztof Jakubowski, Dariusz Bazaliński

Monitoring changes in the shape of the spine in children with postural disorders            132

Monitorowanie zmian krzywizn kręgosłupa u dzieci z zaburzeniami postawy ciała

Arkadiusz Żurawski, Zbigniew Śliwiński, Grażyna Nowak-Starz, Wojciech Piotr Kiebzak

Echocardiographic correlates of dyspnoea during acute decompensated heart failure treatment              140

Korelacja duszności z parametrami echokardiograficznymi podczas leczenia ostrej niewydolności serca

Kamil Bugała, Leszek Drabik, Anna Niekurzak, Justyna Tyfel-Paluszek, Wojciech Płazak

Coagulation abnormalities as predictors of renal dysfunction in heart failure with reduced                148

ejection fraction

Zaburzenia krzepnięcia jako czynnik prognostyczny niewydolności nerek u pacjentów z niewydolnością serca

z obniżoną frakcją wyrzutową

Paula Połaska, Ilona Kowalik, Katarzyna Kozar-Kamińska, Elżbieta Górska, Urszula Demkow, Przemysław Leszek,

Piotr Rozentryt, Tomasz Zieliński, Anna Drohomirecka, Tomasz Rywik

Secondary prevention of thromboembolic complications in patients with nonvalvular atrial                 159

fibrillation – clinical practice in relation to guidelines

Wtórna profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z niezastawkowym migotaniem

przedsionków – praktyka kliniczna w odniesieniu do wytycznych

Bernadetta Bielecka, Iwona Gorczyca-Głowacka, Agnieszka Ciba-Stemplewska, Beata Wożakowska-Kapłon

 

A comparison of bone mineral density and bone mineral content and soft-tissue composition                   172

between male volleyball players and inactive men

Porównanie gęstości i zawartości mineralnej kości oraz składu tkanek miękkich pomiędzy siatkarzami i nieaktywnymi

fizycznie mężczyznami

Agnieszka Bejer, Wojciech Brzuszek, Mateusz Mucha, Maciej Nowak, Kamil Pietryka, Magdalena Rogoża, Artur Szul,

Natalia Wołoszyn

Relationship between multimorbidity and sociodemographic factors, depressive symptoms,                  182

and lifestyle in middle-aged adults

Zależność między wielochorobowością a czynnikami socjodemograficznymi, objawami depresji i stylem życia

u dorosłych w średnim wieku

Martyna Głuszek-Osuch, Elżbieta Cieśla, Edyta Suliga

Review papers

The impact of reflex creeping in Vojta therapy on locomotion and postural control                        192

Wpływ odruchowego pełzania w terapii Vojty na kontrolę lokomocji i postawy

Sun-Young Ha, Wojciech Kiebzak, Yun-Hee Sung

Autonomy as a basic determinant of the quality of life in disorders of the musculoskeletal system                198

Autonomia jako podstawowy wyznacznik jakości życia w chorobach narządu ruchu

Bożena Gulla, Krystyna Golonka, Julian Dutka, Agnieszka Bandura, Zofia Bernasik-Smagała

Robotic radical abdominal trachelectomy in early-stage cervical cancer: safe removal of the cervix                    206

with underpressure colpotomizer – review report based on case study

Robotyczna radykalna przezbrzuszna trachelektomia we wczesnym stopniu zaawansowania raka szyjki macicy

przy użyciu podciśnieniowego manipulatora dopochwowego – praca przeglądowa na podstawie przypadku

Magdalena Bizoń, Maciej Olszewski, Robert Balawender, Krzysztof Mawlichanów, Radovan Pilka

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 39, No./Nr 3, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2023, cena 40,00 zł

Okładka, „Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 39, No./Nr 3, edit. /red. Stanisław Głuszek„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 39, No./Nr 3, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2023, 106 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 40,00 zł

Original papers

Relationship between expression of blood circulating lncRNA: LRRC75A-AS1, clinical characteristics 215

and prognosis of chronic heart failure patients

Zależność pomiędzy ekspresją krążącego we krwi lncRNA: LRRC75A-AS1 a obrazem klinicznym i rokowaniem

chorych z przewleką niewydolnością serca

Agata Kot, Aneta Skwarek-Dziekanowska, Grzegorz Sobieszek, Teresa Małecka-Massalska, Tomasz Powrózek

Pharmaceutical availability of hydrogels with extracts of Arnica montana, Aesculus hippocastanum 223

and Ruscus aculeatus and their potential use as antioxidant polyphenol-rich material

Dostępność farmaceutyczna hydrożeli z ekstraktami z Arnica montana, Aesculus hippocastanum i Ruscus

aculeatus oraz ich potencjalne zastosowanie jako surowca bogatego w polifenole o działaniu antyoksydacyjnym

Monika Michalak, Ewelina Maria Błońska-Sikora, Katarzyna Paradowska, Agnieszka Zielińska

Nursing based on professional values: selected psychometric properties of the Polish version 230

of the Nurses Professional Values Scale-Three (NPVS-3-POL)

Pielęgniarstwo oparte na wartościach zawodowych: wybrane właściwości psychometryczne polskiej wersji

Skali wartości zawodowych pielęgniarek – wersja trzecia

Patrycja Ozdoba, Magdalena Dziurka, Renata Dziubaszewska, Beata Dobrowolska

Dietary habits, physical activity and nutritional status in children with Down’s syndrome 238

Żywienie, aktywność fizyczna i stan odżywienia dzieci z zespołem Downa

Anna Wrzochal, Kamila Sobaś, Edyta Suliga

Mothers’ temperament and psychosocial functioning of children with autism spectrum disorder 249

Temperament matek a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Justyna Cecylia Świerczyńska, Beata Pawłowska, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała

Sense of coherence among pregnant women participating and not participating in antenatal 260

classes

Poczucie koherencji wśród kobiet w ciąży uczestniczących i nieuczestniczących w zajęciach szkoły rodzenia

Anna Kucab, Edyta Barnaś, Joanna Błajda

Review papers

A new approach to endometrial cancer subtyping – a hope for a milestone in correct patient 267

triaging

Nowe podejście do subtypowania raka endometrium – nadzieja na kamień milowy w prawidłowej segregacji

pacjentów

Olga Adamczyk-Gruszka

Perioperative management of patients with diabetes 272

Postępowanie okołooperacyjne u pacjentów z cukrzycą

Paweł Radkowski, Bartosz Kędziora, Laura Eliszewska, Kaja Jackowska, Oliwia Mandziuk-Radkowska,

Justyna Dawidowska-Fidrych

Anatomical and clinical aspects of aberrant right subclavian artery 281

Anatomiczne i kliniczne aspekty błądzącej tętnicy podobojczykowej prawej

Tomasz Lepich, Radosław Karaś, Kamil Kania, Grzegorz Bajor

Characteristics of selected social campaigns in the prevention of testicular cancer 287

Charakterystyka wybranych kampanii społecznych w profilaktyce nowotworu jądra

Maciej Stępień, Magdalena Woynarowska, Anna Badowska-Kozakiewicz

COVID-19 humoral response 296

COVID-19 – odpowiedź humoralna

Adam Tworek, Andrzej Rydzewski, Grażyna Rydzewska, Martyna Głuszek-Osuch, Konrad Lewandowski

The use of blockchain technology in medicine. Literature review and future perspectives 304

Zastosowanie technologii blockchain w medycynie. Przegląd piśmiennictwa i perspektywy na przyszłość

Jakub Młodawski, Marta Mlodawska, Marek Sikorski, Grzegorz Swiercz