Nowości – KSZTAŁCENIE MEDYCZNE

Nowości - KSZTAŁCENIE MEDYCZNE
D. Grzesiak-Witek, P. Sobolewski, P. Witek, Dysfunkcje mowy i zaburzenia funkcjonowania społecznego w chorobach psychicznych, 2021, cena 27,30 zł

Okładka, Dysfunkcje mowy i zaburzenia funkcjonowania społecznego w chorobach psychicznych, Danuta Grzesiak-Witek, Piotr Sobolewski, Paweł WitekDanuta Grzesiak-Witek, Piotr Sobolewski, Paweł Witek, Dysfunkcje mowy i zaburzenia funkcjonowania społecznego w chorobach psychicznych, 2021, 156 s., format B5, ISBN 978-83-7133-936-3, cena 27,30 zł

Dysfunkcje  mowy występują w wielu chorobach układu nerwowego i aparatu mowy. Szczególnym problemem są zaburzenia mowy u pacjentów obciążonych zaburzeniami psychicznymi. Książka porusza temat chorób psychicznych, które dotykają znacznej części współczesnego społeczeństwa; przedstawia anatomiczne i neurofizjologiczne podstawy funkcji językowych, opisuje zasady badania pacjenta z zaburzeniami językowymi i/lub zaburzeniami psychicznymi oraz wybrane zagadnienia z psychopatologii; szczegółowo omawia rodzaje zaburzeń mowy o podłożu psychicznym zakłócających komunikację i utrudniających społeczne funkcjonowanie. Publikacja analizuje także społeczne skutki zaburzeń psychicznych, które mogą prowadzić do niszczenia życia rodzinnego, wykluczenia społecznego, bezrobocia czy bezdomności. Autorzy publikacji próbują wskazać rozwiązania tych problemów na płaszczyźnie medycznej, logopedycznej i socjologicznej. Książka skierowana jest do wszystkich niosących pomoc osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi, do personelu medycznego oraz służb społecznych.

D. Kozieł, R. Stępień, G. Wiraszka red., Wyzwania zawodowe i naukowe we współczesnym pielęgniarstwie, t. 3, 2021, cena 77,70 zł

Okładka, Dorota Kozieł, Renata Stępień, Grażyna Wiraszka red., Wyzwania zawodowe i naukowe we współczesnym pielęgniarstwie, t. 3Dorota Kozieł, Renata Stępień, Grażyna Wiraszka red., Wyzwania zawodowe i naukowe we współczesnym pielęgniarstwie, t. 3, 2021, s. 498, format B5, ISBN 978-83-7133-915-8, cena 77,70 zł

Głównym celem publikacji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez polskie pielęgniarki oraz nakreślenie perspektyw i kierunku rozwoju współczesnego pielęgniarstwa.

Rozdział 1. Jakość opieki pielęgniarskiej. Jakość świadczeń pielęgniarskich ocenianych z punktu widzenia świadczeniobiorcy, a także jej systematyczna analiza dają możliwość doskonalenia całego systemu ochrony zdrowia. Pacjenci oczekują poczucia bezpieczeństwa i chcą darzyć zaufaniem opiekujący się nimi personel. Indywidualne, holistyczne i kompleksowe podejście do pacjenta i jego rodziny są niezbędne w profesjonalnej opiece. Interwencje pielęgniarskie dostosowane są do różnego stopnia deficytów samoopieki oraz przygotowują chorego i rodzinę do pełnienia nowych ról i tworzenia wsparcia.

Rozdział 2. Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta. W rozdziale przedstawiono wyniki badań naukowych istotnych w praktyce klinicznej. Poruszono problem niedożywienia starszych pacjentów poddawanych operacjom chirurgicznym i stwierdzono niski wskaźnik prawidłowych nawyków żywieniowych. Poziom wiedzy pacjentów na temat choroby oraz chęci podejmowania odpowiednich zachowań wpływa na skuteczność terapii oraz profilaktykę powikłań w chorobach przewlekłych, np. w cukrzycy. Potwierdzono, że zaburzenia depresyjne stanowią istotny problem wieku geriatrycznego. Podkreślono rolę nowoczesnej terapii endoskopowej.

Rozdział 3. Rozwój kompetencji i roli zawodowej pielęgniarek. Autorzy przeprowadzili analizę przydatności symulacji medycznej w doskonaleniu umiejętności praktycznych studentów i komunikacji w grupie. Studenci najczęściej prezentują pozytywną postawę i szacunek wobec osób starszych. Omówiono dylematy pielęgniarek pracujących w trudnym okresie pandemii w odniesieniu do zasad zawodowego kodeksu etyki. Badania wykazały, że stres zawodowy istotnie wpływał na odczuwaną satysfakcję z pracy.

Rozdział 4. Badania nad stylem życia. Nawyki żywieniowe zaczynają kształtować się już we wczesnym dzieciństwie. Istnieje zależność między częstotliwością spożywania posiłków oraz czasu poświęcanego na aktywność fizyczną a współczynnikiem masy ciała. Nadużywanie alkoholu łączy się z agresywnymi zachowaniami młodzieży. Znajomość dostępnych działań profilaktycznych z zakresu chorób nowotworowych należy do najważniejszych czynników zmniejszających ryzyko rozwoju choroby. Wykazano deficyt wiedzy na temat tej profilaktyki w grupie młodzieży szkół gimnazjalnych.

Rozdział 5. Badania nad jakością życia w zdrowiu i w chorobie. Występowanie kaszlu, duszności, zalegania wydzieliny i ucisku w klatce piersiowej znacznie obniża jakość życia chorych na POChP i zaburza ich funkcjonowanie w życiu codziennym. Podobny wpływ ma obturacyjny bezdech senny. Ogólna subiektywna ocena jakości życia pacjentów wentylowanych w warunkach domowych znajduje się na niskim poziomie, natomiast kondycja psychiczna jest średnia. Zdecydowana większość pacjentów z nowotworem pęcherza moczowego oceniła swoją jakość życia jako przeciętną, a przystosowanie do choroby nowotworowej na poziomie średnim.

Rozdział 6. Badania nad przystosowaniem do choroby. Istnieje korelacja między akceptacją choroby a poziomem jakości życia osób z chorobą nowotworową lub limfocytarnym zapaleniem tarczycy. Pacjenci z nowotworem prostaty lub jądra wymagają pomocy i wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności i problemów związanych z chorobą oraz wypracowania aprobujących postaw wobec choroby. Chorzy po zabiegach ortopedycznych, w chirurgii twarzowo-szczękowej, z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych stosują różnorodne metody radzenia sobie z bólem. Indywidualny program kontroli natężenia bólu wpływa na poprawę komfortu psychicznego i fizycznego.

E. Mazur, M. Szpringer, E. Laurman-Jarząbek, Postawy wobec ról społecznych i poziom agresji u osób odbywających karę pozbawienia wolności, 2021, cena 31,50 zł

Okładka, Postawy wobec ról społecznych, Eliza Mazur, Monika Szpringer, Edyta Laurman-JarząbekEliza Mazur,  Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Postawy wobec ról społecznych i poziom agresji u osób odbywających karę pozbawienia wolności, 2021, 186 s., format B5, ISBN 978-83-7133-930-1, cena 31,50 zł

Ocena zachowań przestępczych kobiet i mężczyzn podlega silnemu procesowi stereotypizacji ze względu na płeć. Wciąż jest mało badań poświęconych dysproporcji płci wśród sprawców przestępstw oraz rzetelnych badań dotyczących różnic pomiędzy płciami w zakresie przejawianej agresji czy stopnia identyfikacji z rolami społecznymi przez osoby naruszające normy prawne. Uwarunkowania zarówno agresji i przemocy, jak i zachowań ludzkich są zbyt złożone, aby odpowiedzialnością za nie obarczyć tylko jeden czynnik. Jednak pewne zachowania socjalizacyjne i praktyki życia społecznego mogą bardziej niż inne przyczyniać się do pojawienia się zachowań agresywnych. Książka jest poświęcona rozważaniom na temat wpływu systemu ról płciowych i związanych z nim stereotypów kobiecości i męskości na przejawianie zachowań agresywnych przez osoby naruszające normy prawne. Publikacja skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką przestępczości za szczególnym uwzględnieniem skazanych za przestępstwa agresywne, jak również do teoretyków i praktyków, którzy uzyskane wyniki badań mogą wykorzystać do tworzenia programów edukacyjno-korekcyjnych adresowanych do osób pozbawionych wolności.

M. Michalak, M. Kucharczyk, M. Słowik-Rylska, B. Kręcisz, Zaburzenia barwnikowe skóry – przyczyny, leczenie i profilaktyka, 2021, cena 27,30 zł

Okładka, Zaburzenia barwnikowe skóry – przyczyny, leczenie i profilaktyka, Monika Michalak, Monika Kucharczyk, Małgorzata Słowik-Rylska, Beata KręciszMonika Michalak, Monika Kucharczyk, Małgorzata Słowik-Rylska, Beata Kręcisz, Zaburzenia barwnikowe skóry –  przyczyny, leczenie i profilaktyka, 2021, 160 s., format B5, ISBN 978-83-7133-932-5, cena 27,30 zł

Zaburzenia barwnikowe skóry są dość powszechnie występującym problemem dermatologiczno-kosmetycznym związanym ze zmniejszonym (hipopigmentacje) lub zwiększonym (hiperpigmentacje) poziomem pigmentu w skórze. Wyjaśnienie i zrozumienie podłoża pigmentacji skóry oraz złożonych procesów melanogenezy wpływających na powstawanie zaburzeń pigmentacyjnych ułatwia dobór skutecznych metod leczenia, ale także umożliwia poszukiwanie coraz to nowych substancji regulujących procesy zabarwienia skóry oraz inicjuje rozwój potencjalnych strategii terapeutycznych. Uzyskanie zadowalających efektów terapii oraz estetycznego wyglądu skóry z zaburzeniami pigmentacji wymaga odpowiedniego postępowania. Wśród najpopularniejszych metod redukcji przebarwień wymienia się miejscowe środki depigmentujące, zabiegi kosmetologiczne oraz z zakresu dermatologii estetycznej połączone z fotoprotekcją, której istotne dopełnienie stanowią antyoksydanty, chroniące skórę przed wolnymi rodnikami oraz negatywnymi skutkami działania promieniowania UV. Dostępne metody terapii dają szerokie spektrum działania w usuwaniu lub redukcji hiperpigmentacji, w tym melasmy, przebarwień pozapalnych czy plam soczewicowatych. Na skuteczność leczenia wpływa m.in. właściwa analiza stanu skóry, indywidualnie zaplanowana terapia, która często wymaga skojarzenia kilku metod, w tym chemicznych, mechanicznych, fizycznych, oraz dobra współpraca z pacjentem.

J. Wilczyński, P. Karolak, Elektromiografia powierzchniowa mięśni prostowników grzbietu u dzieci ze zmianami skoliotycznymi, 2022, cena 27,30 zł

Okładka, Jacek Wilczyński, Przemysław Karolak, Elektromiografia powierzchniowa mięśni prostowników grzbietu u dzieci ze zmianami skoliotycznymi

Jacek Wilczyński, Przemysław Karolak, Elektromiografia powierzchniowa mięśni prostowników grzbietu u dzieci ze zmianami skoliotycznymi, 2022, 128 s., format B5, ISBN 978-83-7133-950-9, cena 27,30 zł

Skoliozy stanowią jeden z największych problemów w dziedzinie ortopedii. Towarzyszące im zaburzenia równowagi mięśniowej, a w szczególności mięśni prostowników grzbietu, mają niewątpliwy wpływ na postępujący charakter skrzywienia kręgosłupa. Jednym z badań służących do rejestrowania pracy tej grupy mięśniowej jest elektromiografia powierzchniowa. Istotą leczenia skolioz jest często możliwość przewidzenia, które skrzywienie będzie progresowało, a które nie. Stąd więc próby wykorzystania badania sEMG do prognozowania progresji skolioz idiopatycznych.

Celem badań była ocena związków między napięciem mięśni prostowników grzbietu a skoliozą u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

W badaniach wzięło udział 251 dzieci z województwa świętokrzyskiego, w tym 113 dziewcząt, stanowiących 45,02% ogółu badanych i 138 chłopców, których procentowy udział wyniósł 54,98%. Dobór badanych był mieszany, po wcześniejszym ustaleniu kryteriów, jakim powinny odpowiadać poszczególne grupy. Badaniami objęto dzieci w wieku 7 i 8 lat, z roczników 2008 i 2009. Pomiarów dokonano przy pomocy trzech urządzeń: Tanita MC-980, Diers Formetric III 4D oraz Noraxon TeleMyo DTS.

W niniejszych badaniach skolioza została stwierdzona u 41% dzieci. Ponadto postawy skoliotyczne zdiagnozowano u 56%, a postawę prawidłową u 3%. Skoliozę wykryto u 62% badanych dziewcząt i 46,5% chłopców, co potwierdza teorię o częstszym występowaniu skolioz i postaw skoliotycznych u dziewcząt. Ponadto w podziale z uwzględnieniem lokalizacji skrzywienia stwierdzono częstsze występowanie zarówno skolioz, jak i postaw skoliotycznych u dziewcząt oraz u chłopców w odcinku piersiowym, co jest zgodne z pomiarami innych badaczy, którzy w swoich pomiarach również wskazywali na ten odcinek kręgosłupa. W przypadku analizy kierunku skrzywienia u dziewcząt, nieznacznie częściej występował on lewostronnie niż prawostronnie. Pomiary u chłopców wykazały najpowszechniejsze występowanie kierunków najpierw lewostronnego, a następnie prawostronnego. W badaniach liczby łuków zarówno u dziewcząt jak i chłopców najczęstsze były skrzywienia jednołukowe. Wartości kątów skoliozy różniły się istotnie między grupami postaw skoliotycznych, skolioz oraz postaw prawidłowych. Największe bezwzględne zróżnicowanie wartości kątów skoliozy wystąpiło w grupie skolioz u dziewcząt. U chłopców było nieco mniejsze.

Badania wykazały istotny związek występujący pomiędzy napięciem (amplitudą i częstotliwością sEMG) mięśni prostowników grzbietu a skoliozą. Większym skoliozom towarzyszył wzrost tego napięcia. Bez względu na pozycję podczas badania w odcinku piersiowym kręgosłupa większe napięcie prostownika grzbietu wystąpiło po stronie wypukłej skrzywienia kręgosłupa. Z kolei w odcinku lędźwiowym kręgosłupa większe napięcie prostownika grzbietu wystąpiło po stronie wklęsłej skrzywienia kręgosłupa. Wyjątkiem było badanie w pozycji stojącej, gdzie większe napięcie wystąpiło po stronie wypukłej skrzywienia. Ponadto wystąpił istotny związek między napięciem (amplitudą i częstotliwością sEMG) prostownika grzbietu a kierunkiem, lokalizacją i liczbą łuków skoliozy. Ogółem u dzieci ze skoliozą wystąpiły istotnie wyższe wartości amplitudy oraz częstotliwości sEMG prostownika grzbietu.

M. Żak, S. Głuszek (red.), Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 3., M. Żak, W. Brola, M. Głuszek-Osuch, D. Odrobina, R. Zieliński, Zespół słabości. Depresja. Zaburzenia wzroku. Zaburzenia słuchu, 2021, cena 31,50

Okładka, Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 3, Marek Żak, Stanisław Głuszek (red.)Marek Żak, Stanisław Głuszek (red.), Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 3.,  Marek Żak, Waldemar Brola, Martyna Głuszek-Osuch, Dominik Odrobina, Rafał Zieliński, Zespół słabości. Depresja. Zaburzenia wzroku. Zaburzenia słuchu, 2021, 124 s., format B5, ISBN 978-83-7133-842-7, ISBN 978-83-7133-923-3 t. 3, cena 31,50

 Zespół słabości, depresja, zaburzenia wzroku i słuchu to kolejne z wielkich problemów geriatrycznych (WPG), które stanowią poważne wyzwanie nie tylko dla osób starszych oraz ich rodzin, ale przede wszystkim dla personelu medycznego i opiekuńczego, spotykającego w swojej codziennej praktyce coraz więcej pacjentów z tymi problemami.

W pracy ukazano różnorodne aspekty postępowania leczniczego i terapeutycznego uwzględniające specyfikę kliniczną osób starszych dotkniętych tymi dysfunkcjami. Przedstawiono epidemiologię, przyczyny i następstwa opisanych powyżej problemów, a także postępowanie diagnostyczne, farmakologiczne i niefarmakologiczne oraz profilaktykę. Opracowanie może służyć jako vademecum dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się osobami starszymi z tymi zaburzeniami.

Spis treści

Wstęp │ 7

Rozdział 1. Zespół słabości MAREK ŻAK, WALDEMAR BROLA │ 9

1.1. Definicja i epidemiologia │ 9

1.2. Przyczyny │ 10

1.3. Następstwa │ 11

1.4. Metody oceny │ 12

1.5. Diagnostyka różnicowa │ 29

1.6. Profilaktyka i leczenie │ 30

1.6.1. Farmakoterapia │ 33

1.6.2. Postępowanie niefarmakologiczne │ 36

1.6.3. Postępowanie fizjoterapeutyczne i aktywność fizyczna │ 36

1.6.4. Dietoterapia │ 41

Podsumowanie │ 44

Piśmiennictwo │ 45

Rozdział 2. Depresja WALDEMAR BROLA, MARTYNA GŁUSZEK-OSUCH, MAREK ŻAK │ 55

2.1. Definicja i epidemiologia │ 55

2.2. Przyczyny │ 57

2.3. Rozpoznanie depresji u osób w wieku podeszłym │ 60

2.3.1. Narzędzia oceny objawów depresyjnych │ 62

2.3.2. Różnicowanie otępienia i depresji │ 62

2.3.3. Specyfika obrazu klinicznego depresji osób starszych │ 64

2.4. Leczenie │ 67

2.5. Psychoterapia, czyli nowe trendy w leczeniu depresji │ 76

2.6. Usprawnianie i aktywność fizyczna osób starszych z objawami depresji │ 78

2.6.1. Związek aktywności fizycznej i depresji │ 79

2.6.2. Aktywność fizyczna seniorów z depresją │ 80

2.6.3. Skuteczność aktywności fizycznej w depresji oraz zalecenia │ 81

Podsumowanie │ 82

Piśmiennictwo │ 83

Rozdział 3. Zaburzenia i dysfunkcje narządu wzroku DOMINIK ODROBINA │ 89

3.1. Definicja i epidemiologia │ 89

3.2. Przyczyny i następstwa │ 90

3.3. Diagnostyka i leczenie │ 92

3.4. Profilaktyka i rozwiązania systemowe │ 99

Podsumowanie │ 102

Piśmiennictwo │ 102

Rozdział 4. Zaburzenia i dysfunkcje narządu słuchu RAFAŁ ZIELIŃSKI │ 105

4.1. Definicja i epidemiologia │ 105

4.2. Przyczyny │ 106

4.3. Klasyfikacja niedosłuchu i jego postacie najczęściej występujące

u osób starszych │ 108

4.4. Następstwa │ 111

4.5. Diagnostyka │ 112

4.6. Profilaktyka i leczenie │ 115

Podsumowanie │ 118

Piśmiennictwo │ 118

Spis tabel │ 123

Spis rycin │ 123

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 2, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, cena 30,00 zł

Okładka, "Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 2,  edit. /red. Stanisław Głuszek„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 2,  edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, 100 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 30,00 zł

Contents/Spis treści

Original papers

The prevalence of complementary and alternative methods and their impact on conventional cancer treatment among oncological patients in Poland – an institutional study

Rozpowszechnienie metod medycyny komplementarnej i alternatywnej oraz ich wpływ na konwencjonalne leczenie przeciwnowotworowe wśród pacjentów onkologicznych w Polsce – badanie jednoośrodkowe

Konrad Reszka, Łukasz Moskal, Agata Remiorz, Agata Walas, Mateusz Guzik, Natalia Kierbiedź, Krzysztof Szewczyk, Urszula Staszek-Szewczyk,    s. 91

 

Robson classification of caesarean sections in two Polish centres on different levels of reference

Klasyfikacja Robsona cięć cesarskich – ocena w dwóch ośrodkach na różnych poziomach referencyjności

Jakub Młodawski, Marta Młodawska, Mateusz Nowak, Aleksandra Michalska, Kinga Kapturska, Katarzyna Kozubal, Wojciech Kocemba, Grzegorz Świercz,   s.  100

 

Assessment of the realisation of individual dietary guidelines in patients undergoing haemodialysis treatment in the context of nutrient level and energy requirements

Ocena realizacji indywidualnych zaleceń dietetycznych wykazująca stopień pokrycia zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze pacjentów leczonych hemodializą

Anna Tokarska, Edyta Suliga, Klaudia Tokarska-Jakubczyk,   s. 105

 

Perceptions of the role of pharmacy assistants in providing patient counselling in community pharmacies in Indonesia

Percepcja roli asystentów farmaceutycznych w prowadzeniu poradnictwa dla pacjentów w aptekach w społecznościach lokalnych w Indonezji

I Gusti Ayu Rai Widowati, Dyah Pradnyaparamita-Duarsa, Pande Putu-Januraga,   s. 117

 

A comparison of the effect of chlorhexidine and collagen cross-linking agent (oak extract)  used for different times on composite-dentine micro tensile bond strength

Porównanie wpływu chlorheksydyny i czynnika sieciującego kolagenu (ekstraktu z dębu) zastosowanych przez różny okres na wytrzymałość wiązania materiału kompozytowego z zębiną na mikrorozciąganie

Roghayeh Ghasemi, Mehran Mapar, Faramarz Zakavi,   s.  125

 

The prevalence and associated factors of anxiety and depression symptoms among critical care physicians

Powszechność występowania i czynniki towarzyszące objawom lęku i depresji wśród lekarzy oddziałów intensywnej opieki medycznej, Katarzyna Białek,   s.  131

 

Review papers

 

Otolaryngological procedures during the COVID-19 pandemic

Procedury otorynolaryngologiczne w trakcie pandemii COVID-19

Piotr Lichota, Jacek Wilczyński, Rafał Zieliński,   s.  140

 

Disturbances of the cognitive functions of vehicle drivers in selected diseases

Zaburzenia funkcji poznawczych osób kierujących pojazdami w wybranych jednostkach chorobowych

Rafał Łoś, Ewa Latała-Łoś,   s.  145

 

Atrial fibrillation and atrial flutter – the state of the art. Part 1

Migotanie i trzepotanie przedsionków – aktualny stan wiedzy. Część 1

Agnieszka Janion-Sadowska, Łukasz Turek, Aneta Dudek, Jarosław Andrychowski, Marcin Sadowski,   s.  151

 

Prostaglandins in the induction of labour – do we have the optimal substance, dose and route of administration? Literature review

Prostaglandyny w indukcji porodu – czy mamy odpowiednią substancję, dawkę i drogę podawania? Przegląd piśmiennictwa

Jakub Mlodawski, Marta Mlodawska,    s.  162

 

The hospital ethical climate and its meaning in nursing work. A review of research results

Klimat etyczny szpitala i jego znaczenie w pracy pielęgniarskiej. Przegląd wyników badań

Magdalena Dziurka, Patrycja Ozdoba, Anna Jedynak, Beata Dobrowolska,   s.  168

 

Psychological and medical advantages of breastfeeding; the role of psychological consultations for women after birth

Psychologiczne i medyczne zalety karmienia piersią; rola konsultacji psychologicznych dla kobiet po porodzie

Ewelina Okoniewska, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Monika Dobrowolska,   s.  175

"Medical Studies/Studia Medyczne", Vol./t. 37, No./Nr 3, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, cena 30,00 zł

Okładka, „Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 3,  edit. /red. Stanisław Głuszek„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 3,  edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, 98 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 30,00 zł

Contents/Spis treści

Original papers

Evaluation of the effectiveness of surgical treatment using the one-level ACDF method based         181

on changes in the parameters of the sagittal balance of the cervical spine

Ocena skuteczności leczenia operacyjnego metodą jednopoziomowej ACDF na podstawie zmian parametrów

balansu strzałkowego odcinka szyjnego kręgosłupa

Sebastian Podlewski, Natalia Gołębiowska, Maciej Radek

Comparison of vancomycin serum levels prior to and post therapeutic drug monitoring         187

in patients admitted to hospital

Porównanie stężenia wankomycyny w surowicy przed zastosowaniem i po zastosowaniu terapeutycznego

monitorowania leku u hospitalizowanych pacjentów

Kaveh Eslami, Sasan Moogahi, Reza Ganji, Farhad Najmeddin, Sorour Moogahi

Assessment of eating habits of patients qualified for bariatric surgery – preliminary research           193

Ocena zwyczajów żywieniowych chorych kwalifikowanych do zabiegu bariatrycznego – badania wstępne

Edyta Suliga, Kamila Sobaś, Piotr Bryk, Iwona Wawrzycka, Stanisław Głuszek

The family needs of patients admitted to the intensive care unit – a preliminary report             202

Potrzeby członków rodzin chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii – doniesienia wstępne

Katarzyna Białek

Albumin and total protein concentration – selected parameters of catabolic reaction         211

and nutritional status among patients with craniocerebral injuries diagnosed with surgically

treated cerebrovascular diseases

Stężenie albumin i białka całkowitego – wybrane parametry reakcji katabolicznej i stan odżywienia pacjentów

z urazami czaszkowo-mózgowymi i rozpoznanymi chorobami naczyń mózgowych leczonych chirurgicznie

Lucyna Ścisło, Magdalena Staszkiewicz, Elżbieta Walewska, Stanisław Wojtan, Małgorzata Paplaczyk, Maria Kózka

GST gene family polymorphism and the risk of colorectal cancer in patients with type 2 diabetes     218

Polimorfizm genów rodziny GST a ryzyko wystąpienia raka jelita grubego u pacjentów z cukrzycą typu 2

Justyna E. Klusek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Katarzyna Orlewska, Łukasz Madej, Jolanta Klusek, Anna Cedro,

Stanisław Głuszek, Iwona Wawrzycka, Ewa Orlewska

Review papers

Endometrial cyst and its changes during pregnancy – a narrative review of the literature         226

Torbiel endometrialna i jej zmiany w trakcie ciąży – przegląd piśmiennictwa

Jakub Młodawski, Marta Mlodawska, Mariusz Malmur, Justyna Płusajska, Grzegorz Świercz, Marek Sikorski

Neuromonitoring – still highly controversial           232

Neuromonitoring – wciąż wiele kontrowersji

Piotr Bryk, Stanisław Głuszek

Atrial fibrillation and flutter – the state of the art. Part 2           239

Migotanie i trzepotanie przedsionków – aktualny stan wiedzy. Część 2

Agnieszka Janion-Sadowska, Łukasz Turek, Aneta Dudek, Jarosław Andrychowski, Marcin Sadowski

Sublingual and subcutaneous allergen-specific immunotherapy as a method of treatment           250

of patients with inhalant allergy – a review of the literature

Podjęzykowa i podskórna immunoterapia swoistym alergenem jako metody leczenia pacjentów z alergią

wziewną – przegląd piśmiennictwa

Angelika Pawlak, Gabriela Ręka, Anna Korzeniowska, Halina Piecewicz-Szczęsna

Case reports

Cytotoxic T lymphocytes could contribute in COVID-19-induced passing anosmia          258

Współudział cytotoksycznych limfocytów T w anosmii w przebiegu COVID-19

Marcin Zaremba, Agnieszka Płusa, Agnieszka Radowicz-Chil

Serous psammocarcinoma of the ovary: case report with systematic review           261

Surowiczy piaszczakorak jajnika – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Ilia Mihaylov, Angel Yordanov, Diana Strateva, Ivan Malkodanski

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 4, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, cena 30,00 zł

Okładka, „Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 4, edit. /red. Stanisław Głuszek„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 4, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, 96 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 30,00 zł

 

 Contents/Spis treści

 

Original papers

Parental satisfaction with nursing professionalism in paediatric surgical departments –   269

a preliminary report

Satysfakcja rodziców z profesjonalizmu opieki pielęgniarskiej na oddziałach chirurgii dziecięcej –

doniesienia wstępne

Agnieszka Kruszecka-Krówka, Grażyna Cepuch, Krystyna Twarduś, Magdalena Wójtowicz, Agnieszka Gniadek

Gadolinium-ethoxybenzyl-diethylenetriamine (Gd-EOB-DTPA)-enhanced magnetic resonance     279

imaging with various enhancement ratios: a correlation with clinical assessment of liver function

using the Child-Pugh scoring system

Zastosowanie rezonansu magnetycznego z hepatotropowym środkiem kontrastowym (Gd-EOB-DTPA –

kwas gadoksetowy) w ocenie funkcji wątroby u pacjentów z marskością – korelacja ze skalą Childa-Pugha

Łukasz Wypchło, Jakub Jaskólski, Dorota Zarębska-Michaluk, Ewa Stochmal, Piotr Stępień, Andrzej Cieszanowski

Realization of intonation structures in reading attempt and spontaneous speech in the elderly    288

Realizacja struktur intonacyjnych w próbie czytania i mowie spontanicznej u osób starszych

Renata Cuprych, Ewa Boksa

Patient satisfaction with orthodontic treatment and its impact on daily routines with    295

regard to age, gender and social status: a contemporary survey

Satysfakcja z leczenia ortodontycznego i jego wpływ na codzienne funkcjonowanie pacjentów z uwzględnieniem

wieku, płci i pozycji społecznej – badanie ankietowe

Magdalena Homaj, Zbigniew Siudak

Pancreatic cancer in Poland: an analysis of incidence, mortality and years of life lost over      300

a period of 22 years

Nowotwór trzustki w Polsce – analiza zapadalności, umieralności oraz utraconych lat życia w czasie 22 lat

Katarzyna Orlewska, Dorota Kozieł

Assessment of the needs of patients suffering from rheumatoid arthritis –    306

Scale of Needs of Patients Suffering from Rheumatic Diseases (NPR)

Ocena potrzeb chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – Skala potrzeb chorych cierpiących na choroby

reumatyczne (NPR)

Kinga Żmijewska, Magdalena Staszkiewicz, Małgorzata Paplaczyk, Anna Nowak, Artur Gądek

 

Review papers

Computed tomography- and magnetic resonance imaging-based Bosniak Classification      314

of Cystic Renal Masses Version 2019: a comprehensive review and comparison to version 2005

Klasyfikacja zmian torbielowatych nerek według Bosniaka w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym,

wersja z 2019 roku – przegląd piśmiennictwa i porównanie z wersją z 2005 roku

Tomasz Dróżdż, Katarzyna Zielińska, Stanisław Głuszek, Dawid Dopierała, Marcin Kosowski, Rafał Szpak, Andrzej Cieszanowski

A review of the mechanisms and biomarkers of allergen immunotherapy      322

Przegląd mechanizmów działania i biomarkerów immunoterapii alergenowej

Mateusz Wilk, Jakub Ptak, Bartosz Tomczyk, Adrianna Kruczkowska, Andrzej Kanturski, Krzysztof Gomułka

The development of care of single mothers in Poland: Single Mothers’ Houses as an example      331

of institutional care

Opieka nad samotną matką i jej dzieckiem z uwzględnieniem funkcjonowania domów samotnej matki

Renata Bajcarczyk, Renata Florek, Dorota Kozieł

Theoretical and practical aspects of the evaluation of health-related quality of life (HRQOL)      338

Teoretyczne i praktyczne aspekty oceny jakości życia w ujęciu zdrowia (HRQOL)

Monika Zaręba, Anita Zaręba, Andrzej Jopkiewicz, Agata M. Jopkiewicz

The importance of acute-phase proteins as markers in cancers      344

Znaczenie białek ostrej fazy jako markerów nowotworowych

Paulina Zegarska, Urszula Markowska, Małgorzata Płoszaj

Case report

Neck phlegmon in COVID-19 patients     349

Ropowica szyi u chorych z COVID-19

Arkadiusz Trybek, Piotr Lichota, Jacek Wilczynski, Rafał Zieliński

 

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 1, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2022, cena 30,00 zł

Okładka, „Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 1, edit. /red. Stanisław Głuszek„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 1, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2022, 92 s., format A4, ISSN 1899-1874, cena 30,00 zł

Contents/Spis treści

Original papers

Procalcitonin is an effective tool for the diagnosis of generalized forms of infectious complications in patients with acute necrotizing pancreatitis        1

Prokalcytonina jako skuteczne narzędzie w diagnostyce uogólnionych powikłań infekcyjnych u pacjentów

z ostrym martwiczym zapaleniem trzustki

Oleksandr Rotar, Igor Khomiak, Tamara Khristich, Dmytro Hontsariuk, Kateryna Ferfetska, Tetiana Temerivsjka, Viktor Kropyva

Correlations between variables of posture and postural stability in children           6

Korelacje między zmiennymi postawy ciała i stabilnością posturalną u dzieci

Jacek Wilczyński, Katarzyna B. Bieniek, Kamil Margiel, Piotr K. Sobolewski, Igor Wilczyński, Rafał Zieliński

Awaiting consent to cure          14

Czekając na zgodę, by leczyć

Kamila Kocańda

Ischaemic stroke in women and men – in-hospital prognosis          22

Udar niedokrwienny mózgu u kobiet i mężczyzn – rokowanie wewnątrzszpitalne

Justyna Tracz, Iwona Gorczyca-Głowacka, Marcin Wełnicki, Ewa Kołodziejska, Anita Rosołowska, Artur Mamcarz,

Beata Wożakowska-Kapłon

Analysis of sociodemographic and clinical factors determining experience and satisfaction

with nursing care among cardiosurgical unit patients           31

Analiza czynników socjodemograficznych i klinicznych determinujących doświadczenia i satysfakcję z opieki

pielęgniarskiej pacjentów oddziału kardiochirurgicznego

Wiesława Kowalska, Anetta Leśnierowska, Ewa Mazur, Katarzyna Szwamel

The correlation between social support and attitudes of teenage girls towards their pregnancy

and childbirth           44

Wsparcie społeczne a postawy nastolatek w stosunku do ciąży i porodu

Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Anna B. Pilewska-Kozak, Beata Dobrowolska

The effect of collecting umbilical cord blood during caesarean section on perioperative blood loss

and incidence of complications              54

Wpływ pobrania krwi pępowinowej podczas cięcia cesarskiego na okołoporodową utratę krwi oraz występowanie

powikłań

Jakub Młodawski, Marta Mlodawska, Aleksandra Herman, Kinga Kasperek, Grzegorz Swiercz

The mediating role of coping styles in the relations between temperament traits and occupational

burnout in bank employees              59

Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach cech temperamentu i wypalenia zawodowego

u pracowników banków

Sabina M. Więsyk, Martyna Płudowska

Review papers

Use of digital techniques in the diagnosis of oral diseases in children            68

Zastosowanie technik komputerowych w diagnostyce jamy ustnej dzieci

Katarzyna Cieślińska, Katarzyna Zaborowicz, Barbara Biedziak

“Child maltreatment” – sexual, physical, and emotional abuse and neglect as potential predictors

of suicidal behaviour among adolescents – an acute problem in Poland          74

Child maltreatment – wykorzystania seksualne, fizyczne, emocjonalne oraz zaniedbania jako potencjalny

predyktor zachowań suicydentalnych wśród nastolatków – problem nadal aktualny w Polsce

Grażyna Cepuch, Patrycja Liber, Agnieszka Kruszecka-Krówka

Dome-shaped macula: review of the literature               80

Zespół kopulastej plamki: przegląd piśmiennictwa

Magdalena Kal, Mateusz Winiarczyk, Bernadetta Płatkowska-Adamska, Anna Walczyk, Dominik Odrobina, Jerzy Mackiewicz

Case report

Iatrogenic arteriovenous fistula with a saclike widening: alternative means of successful

treatment                 85

Szczególny typ jatrogennej przetoki tętniczo-żylnej z tętniakowatym poszerzeniem kanału oraz dostępne metody

skutecznego leczenia tego powikłania

Jacek Kurzawski, Łukasz Zandecki, Karolina Piątek, Łukasz Turek, Łukasz Piątek, Magdalena Wawak, Marcin Sadowski