Nowości – KSZTAŁCENIE MEDYCZNE

Nowości - KSZTAŁCENIE MEDYCZNE
K. Białek, M. Sadowski, M. Reliszka, G. Nowak-Starz, Psychologiczny kontekst oddziału intensywnej terapii kardiologicznej, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Psychologiczny kontekst oddziału intensywnej, Katarzyna Białek, Marcin Sadowski, Marzena Reliszka, Grażyna Nowak-StarzKatarzyna Białek, Marcin Sadowski, Marzena Reliszka, Grażyna Nowak-Starz, Psychologiczny kontekst oddziału intensywnej terapii kardiologicznej, 2020, 198 s., format B5, ISBN 978-83-7133-888-5, cena 33,60 zł

Niniejsza publikacja przedstawiająca zagadnienia związane ze specyfiką oddziału intensywnej terapii, zawiera osiem rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy wprowadzenia w problematykę zdrowia w aspekcie chorób układu krążenia. Wyjaśnienia terminologiczne, uwarunkowania systemowe, instytucjonalne i dylematy zawodowe stanowią jego treść. W rozdziale drugim przedstawione zostały zagadnienia związane ze specyfiką funkcjonowania oddziału intensywnej terapii, który pod wieloma względami różni się od pracy na pozostałych oddziałach w  szpitalu, z  uwzględnieniem współczesnej kardiologii oraz warunków pracy lekarzy i pielęgniarek. Rozdział trzeci opisuje rolę i dynamikę nasilenia stresu związanego z pobytem w szpitalu z perspektywy zarówno personelu medycznego, jak i pacjenta oraz jego najbliższych, a także klasyfikację powikłań psychologicznych w obliczu doświadczanego stresu. Rozdział czwarty dotyczy emocji i postaw lekarzy i pielęgniarek wobec śmierci, mogących usposabiać do rozwoju szeregu zaburzeń psychicznych. W części piątej, z kolei, szeroko i wyczerpująco opisany został rodzinny kontekst choroby. Omówione zostały nie tylko zmiany zachodzące w strukturze rodziny pod wpływem choroby i  zmiany w  jej funkcjonowaniu, ale przede wszystkim przeżywane reakcje, emocje i negatywne następstwa psychologiczne związane z pobytem na oddziale intensywnej terapii i przebytej operacji kardiochirurgicznej. Następnie (rozdział 6) odwołano się do jakości życia osób po leczeniu na intensywnej terapii oraz do psychologicznych aspektów chorób układu krążenia (rozdział 7), których uwzględnienie powinno stanowić podstawę każdej formy pomocy, nie tylko psychologicznej. Ostatni rozdział monografii ma charakter teoretyczno-praktyczny i dotyczy bardziej szczegółowych zagadnień interwencji psychologa na oddziałach intensywnej terapii i jego roli w zespole medycznym. W tym miejscu opisane zostały także interwencja kryzysowa i poradnictwo psychologiczne jako przykłady pomocy psychologicznej dla osób zamierzających udzielać pacjentom i ich rodzinom tego typu pomocy w praktyce klinicznej. Krąg odbiorców publikacji mogą stanowić lekarze pracujący na oddziałach intensywnej terapii, kardiologii, kardiochirurgii, psycholodzy pracujący w środowisku szpitalnym, studenci medycyny i innych kierunków z zakresu zdrowia publicznego, pacjenci.

S. Głuszek (zebrał i oprac.), Ochrona zdrowia w opinii studentów medycyny, 2020, cena 36,75 zł

Okładka, Ochrona zdrowia w opinii studentów medycyny, Stanisław Głuszek (oprac.)Stanisław Głuszek (zebrał i oprac.), Ochrona zdrowia w opinii studentów medycyny, 2020, 326 s., format A5,  ISBN 978-83-7133-882-3, cena 36,75 zł

Prezentowana publikacja zawiera eseje studentów kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach na temat różnych aspektów polskiej ochrony zdrowia, a w szczególności jej organizacji, dostępności i skuteczności. Przygotowanie takich opinii polegało na wykorzystaniu osobistych doświadczeń życiowych z zastosowaniem dostępnej dla nich wiedzy socjologicznej i psychologicznej.

Niniejsze eseje, o zróżnicowanej tematyce, przedstawiają obraz funkcjonowania systemu, jej uczestników, lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia, a jednocześnie próbę przyszłego autospojrzenia na tę trudną rzeczywistość, która spełniałaby najwyższe oczekiwania społeczne i własne zawodowe.

M. Żak, S. Głuszek (red.), Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 1., M. Żak, W. Brola, D. Rębak, Upadki, unieruchomienie, zburzenia kognitywne, 2020, cena 31,50 zł

Okładka, Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 1. Upadki, unieruchomienie, zburzenia kognitywne,Marek Żak i wsp.Marek Żak, Stanisław Głuszek (red.), Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 1.,  Marek Żak, Waldemar Brola, Dorota Rębak, Upadki, unieruchomienie, zburzenia kognitywne, 2020, 152 s., format B5, ISBN 978-83-7133-842-7, 978-83-7133-843-4 t. 1, cena 31,50 zł

Niniejsza publikacja stanowi opracowanie, które może dostarczyć czytelnikowi wielu interesujących informacji na temat różnych aspektów starości i starzenia się. Postępujące starzenie się populacji skutkuje wzrostem liczby osób potrzebujących pomocy i wsparcia w czynnościach życia codziennego. To z kolei wymaga zarówno od personelu medycznego jak i od pracowników ochrony zdrowia pełnienia świadczeń na rzecz osób starszych, począwszy od podstawowej profilaktyki a na opiece terminalnej kończąc.

Spis treści

Przedmowa │ 9

Rozdział 1. Upadki Marek Żak, Waldemar Brola, Dorota Rębak │ 11

1.1.  Upadki – definicja Marek Żak │ 11

1.2.  Upadki – Epidemiologia, przyczyny i następstwa upadków Marek Żak, Waldemar Brola, Dorota Rębak │ 12

1.2.1.   Epidemiologia Marek Żak, Waldemar Brola, Dorota Rębak │ 12

1.3.  Przyczyny i następstwa upadków Marek Żak, Waldemar Brola │ 13

1.3.1.   Czynniki wewnętrzne Marek Żak, Waldemar Brola │ 13

1.3.2.   Leki jako czynniki zwiększające ryzyko upadku Waldemar Brola │ 16

1.3.3.   Czynniki zewnętrzne (środowiskowe) Marek Żak │ 18

1.3.4.   Następstwa upadków Marek Żak, Waldemar Brola │ 19

1.4.  Koszty następstw upadków Dorota Rębak │ 22

1.5.  Ocena ryzyka upadków i zaburzeń równowagi Marek Żak, Waldemar Brola │ 29

1.6.  Zapobieganie upadkom – zalecenia i wytyczne – postępowanie usprawniające Marek Żak, Waldemar Brola │ 33

Piśmiennictwo │ 72

Rozdział 2. Unieruchomienie pacjenta Marek Żak, Waldemar Brola, Dorota Rębak │ 81

2.1.  Unieruchomienie pacjenta – definicje Marek Żak │ 81

2.2.  Epidemiologia, czynniki ryzyka i konsekwencje unieruchomienia Marek Żak, Waldemar Brola, Dorota Rębak │ 84

2.2.1.   Epidemiologia – unieruchomienie Marek Żak, Waldemar Brola, Dorota Rębak │ 84

2.3.  Koszty unieruchomienia Dorota Rębak │ 86

2.4.  Czynniki ryzyka i konsekwencje unieruchomienia Waldemar Brola, Marek Żak │ 87

2.5.  Ocena pacjenta unieruchomionego Marek Żak, Waldemar Brola │ 93

2.6.  Zapobieganie i leczenie powikłań unieruchomienia Waldemar Brola, Marek Żak │ 95

2.6.1.   Profilaktyka i leczenie pacjenta unieruchomionego Waldemar Brola │ 95

2.6.2.   Autorski program postępowania usprawniającego (Aktywność, Partycypacja, Mobilność) APM Marek Żak │ 96

2.6.3.   Zapobieganie i leczenie powikłań u pacjenta unieruchomionego Waldemar Brola, Marek Żak │ 99

Piśmiennictwo │ 105

Rozdział 3. Zaburzenia kognitywne Waldemar Brola, Marek Żak, Dorota Rębak │ 111

3.1.  Definicja zaburzeń kognitywnych (otępiennych) Waldemar Brola │ 111

3.2.  Epidemiologia otępienia Waldemar Brola, Marek Żak, Dorota Rębak │ 112

3.3.  Koszty leczenia i opieki nad pacjentem z otępieniem Dorota Rębak │ 113

3.4.  Przyczyny występowania otępienia Waldemar Brola │ 115

3.5.  Metody, techniki i narzędzia stosowane w diagnostyce otępienia Waldemar Brola, Marek Żak │ 120

3.6.  Kompleksowe postępowanie wobec pacjenta z otępieniem Waldemar Brola, Marek Żak │ 123

3.6.1.   Postępowanie terapeutyczne niefarmakologiczne Marek Żak, Waldemar Brola │ 123

3.6.2.   Farmakoterapia w zespole otępiennym Waldemar Brola │ 127

3.7.  Działania edukacyjne dla pacjenta i opiekunów osób z otępieniem Waldemar Brola, Marek Żak │ 131

3.7.1.   Innowacyjne rozwiązania dla opiekunów i osób starszych z zaburzeniami otępiennymi Waldemar Brola, Marek Żak │ 134

3.8.  Opieka nad chorymi z demencją w wybranych krajach Unii Europejskiej i Japonii Waldemar Brola, Marek Żak, Dorota Rębak │ 136

3.9.  Porady i rozwiązania dla opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi Waldemar Brola, Marek Żak │ 142

Piśmiennictwo │ 146

Spis tabel │ 151

Spis ilustracji │ 151

M. Żak, S. Głuszek (red.), Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 2., E. Suliga, D. Kozieł, M. Głuszek-Osuch, M. Żak, S. Głuszek, Zaburzenia stanu odżywienia u osób w starszym wieku diagnostyka i postępowanie terapeutyczne, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 2, Marek Żak, Stanisław Głuszek red.Marek Żak, Stanisław Głuszek (red.), Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 2.,  Edyta Suliga, Dorota Kozieł, Martyna Głuszek-Osuch, Marek Żak, Stanisław Głuszek, Zaburzenia stanu odżywienia u osób w starszym wieku diagnostyka i postępowanie terapeutyczne, 2020, 160 s., format B5, ISBN 978-83-7133-842-7, 978-83-7133-860-1 t. 2, cena 33,60 zł

Aktualnie można zaobserwować zjawisko starzenia się społeczeństwa i problem ten dotyczy lub będzie dotyczyć potencjalnie znacznej części populacji. Zaburzenia stanu odżywienia u osób w starszym wieku są niezwykle istotnym, a często lekceważonym i pomijanym problemem. Globalny charakter zjawiska nadwagi i otyłości przyjął charakter pandemii, a dla wskazania skali problemu utworzono termin „globesity” (ang. Global epiemic of overweight and obesity). Z drugiej strony u wielu osób starszych stwierdza się niedożywienie. Ryzyko tego zjawiska wzrasta z wiekiem i wynika z nieodpowiedniego odżywiania i siedzącego trybu życia co bezpośrednio przyczynia się do sarkopenii związanej z utratą masy mięśniowej i sprawności fizycznej.

W niniejszej  pracy przedstawione zostały rozwiązania w zakresie postępowania z osobami starszymi z otyłością i niedożywieniem. Książka przeznaczona jest dla lekarzy rodzinnych, geriatrów, pielęgniarek, dietetyków, fizjoterapeutów, edukatorów zdrowia, studentów ww. kierunków, opiekunów osób starszych oraz pacjentów.

Spis treści

Wstęp │ 7

Rozdział 1. Podstawowe zalecenia żywieniowe dla osób starszych Edyta Suliga │ 9

Piśmiennictwo │ 17

Rozdział 2. Ocena stanu odżywienia Edyta Suliga, Dorota Kozieł │ 21

2.1.  Badania antropometryczne │ 21

Piśmiennictwo │ 24

2.2.  Pomiary osób unieruchomionych │ 24

Piśmiennictwo │ 26

2.3.  Wskaźniki stanu odżywienia │ 26

Piśmiennictwo │ 28

2.4.  Ocena składu ciała │ 29

Piśmiennictwo │ 34

2.5.  Badania kwestionariuszowe │ 37

Piśmiennictwo │ 40

2.6.  Badania biochemiczne │ 41

Piśmiennictwo │ 44

Rozdział 3. Niedożywienie osób starszych Dorota Kozieł, Stanisław Głuszek,
Marek Żak │ 45

3.1.  Definicja i rodzaje niedożywienia │ 45

Piśmiennictwo │ 50

3.2.  Diagnostyka niedożywienia │ 50

Piśmiennictwo │ 53

3.3.  Epidemiologia i przyczyny niedożywienia │ 54

Piśmiennictwo │ 58

3.4.  Następstwa niedożywienia │ 61

Piśmiennictwo │ 62

3.5.  Leczenie niedożywienia │ 63

3.5.1.  Interwencja żywieniowa w zagrożeniu niedożywieniem │ 63

Piśmiennictwo │ 68

3.5.2.  Żywienie kliniczne w niedożywieniu osób starszych │ 69

Piśmiennictwo │ 78

3.5.3.  Rola aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu niedożywienia │ 79

Piśmiennictwo │ 81

3.5.4.  Programy skierowane do osób starszych w celu identyfikacji i leczenia niedożywienia │ 81

Piśmiennictwo │ 86

Rozdział 4. Otyłość osób starszych Edyta Suliga, Marek Żak, Martyna Głuszek-Osuch, Stanisław Głuszek │ 87

4.1.  Definicja i typy otyłości │ 87

Piśmiennictwo │ 88

4.2.  Przyczyny otyłości │ 89

Piśmiennictwo │ 91

4.3.  Epidemiologia i następstwa zdrowotne otyłości u osób starszych │ 92

Piśmiennictwo │ 98

4.4.  Leczenie otyłości │ 104

Piśmiennictwo │ 106

4.4.1.  Terapia behawioralna │ 107

4.4.1.1.  Dietoterapia │ 107

Piśmiennictwo │ 116

4.4.1.2.  Aktywność fizyczna │ 120

Piśmiennictwo │ 127

4.4.1.3.  Psychoterapia poznawczo-behawioralna w leczeniu otyłości │ 128

Piśmiennictwo │ 130

4.4.2.  Farmakoterapia │ 130

Piśmiennictwo │ 135

4.4.3.  Leczenie chirurgiczne │ 135

Piśmiennictwo │ 144

Rozdział 5. Zespół terapeutyczny pracujący z osobami starszymi z zaburzeniami stanu odżywienia Dorota Kozieł, Edyta Suliga, Marek Żak, Martyna Głuszek-Osuch, Stanisław Głuszek │ 147

Piśmiennictwo │ 155

Spis tabel │ 157

Spis ilustracji │ 159