FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA ROSYJSKA
T. Dudek-Listwan, A. Bitow - człowiek, dzieło, myśl, 2007, cena 18,90 zł

Okładka, Andriej Bitow - człowiek, dzieło, myśl, Teresa Dudek-ListwanTeresa Dudek-Listwan, Andriej Bitow – człowiek, dzieło, myśl, 2007, 152 s. + 4 s. nlb., format B5, ISBN 978-83-7133-318-7, cena 18,90 zł

Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia sylwetki wybitnego współczesnego prozaika, żyjącego w określonej sytuacji politycznej, w warunkach systemu totalitarnego, i starającego się przez wiele lat ograniczenia te przezwyciężać. Jednak Bitow miał wyjątkowe szczęście, nie musiał bowiem, jak niektórzy jego koledzy, pisać do „szuflady” (chociaż takie chwile w jego życiu były), nie znalazł się w szpitalu psychiatrycznym i nie wyemigrował, mimo odgórnych nacisków. Jego utwory, wprawdzie z cenzorskimi cięciami, były wydawane w ojczyźnie, przynajmniej do momentu opublikowania na Zachodzie powieści Dom Puszkina (1978). Jako pisarz nie tyle rosyjski, ile radziecki, znajdował się jednak w położeniu, którego specyfikę warto zrozumieć, aby na podstawie losów, przemyśleń i dokonań Bitowa właściwie ocenić jego postawę wobec świata i rzeczywistości. Książka składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono życie i twórczość Andrieja Bitowa (do 2004 roku) na tle epoki oraz jego działalność społeczną. Zawarty w rozdziale drugim, poświęconym recepcji twórczości pisarza w Rosji i na Zachodzie, materiał dowodzi, że jego droga literacka nie była jednak usłana różami. Zależała ona, podobnie jak życie i kariera wielu innych pisarzy radzieckich, przede wszystkim od obowiązującej w kraju ideologii, co znalazło swój wyraz zarówno w edycji jego dzieł, jak i w wypowiedziach krytyki na ich temat. W rozdziale trzecim została przedstawiona najważniejsza problematyka twórczości Bitowa – jego koncepcja człowieka. Pisarz słusznie uważa, że jedynym tematem literatury jest człowiek. Z punktu widzenia motywacji psychologicznej Bitowowskich bohaterów można podzielić na cztery grupy: człowiek-podróżnik, człowiek historyczno-społeczny, człowiek ekologiczny i człowiek metafizyczny. Zostały one kolejno omówione i razem tworzą, jak sądzi autorka, usystematyzowany i w miarę pełny portret człowieka, wyłaniający się z twórczości autora Człowieka w pejzażu – zarówno obywatela imperium radzieckiego, jak i mieszkańca planety Ziemia. W rozdziale czwartym omówione zostały kwestie poruszane przez Bitowa zarówno w jego prozie artystycznej, jak i w eseistyce i w wywiadach. Andriej Bitow to nie tylko pisarz, ale i myśliciel i dlatego odwołanie się do eseistyki, która zajmuje ważne miejsce w jego twórczości, jest wręcz konieczne. Należy podkreślić, iż utwory Bitowa zawsze odbiegały od obowiązujących schematów, wnosiły nowe wartości do literatury rosyjskiej okresu radzieckiego, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i były wręcz rozchwytywane przez czytelników. Autorka zastosowała w książce metodologię tradycyjną – tematyczno- -biograficzną, chociaż gdy wymagał tego problem, sięgała po inne metody badawcze: z zakresu semiotyki i socjologii kultury, narratologii, rosyjskiej szkoły formalnej, co pozwoliło przedstawić pełniejszy obraz sylwetki twórczej pisarza. Starała się jednak zgłębić dokonania Bitowa, nie nadużywając terminologii z zakresu teorii literatury. Być może dzięki temu książka zainteresuje nie tylko profesjonalistów, ale i zwykłych miłośników literatury rosyjskiej.

I. Hubicka, Proza Ludmiły Pietruszewskiej lat 1985-1995. Z zagadnień poetyki, 2003, cena 7,88 zł

Okładka, Proza Ludmiły Pietruszewskiej lat 1985-1995. Z zagadnień poetyki, Irena Hubicka

Irena Hubicka, Proza Ludmiły Pietruszewskiej lat 1985-1995. Z zagadnień poetyki, 2003, 216 s., format A5, ISBN 83-7133-802-3, cena 7,88 zł

Niniejsza praca ma charakter monografii, w której rozpatrywane są problemy sztuki pisarskiej Ludmiły Pietruszewskiej. Pozwala to w pewnym stopniu wypełnić istniejącą nadal lukę w badaniach dotyczących kształtu artystycznego jej utworów epickich.
Dorobek Ludmiły Pietruszewskiej jest bardzo bogaty, zajmuje ugruntowane miejsce w procesie literackim Rosji, cieszy się także szerokim odbiorem czytelniczym. W twórczości Pietruszewskiej mamy do czynienia z interesującym na tle współczesnej prozy rosyjskiej podejściem do radzieckiej rzeczywistości oraz oryginalnym, w pełni indywidualnym spojrzeniem na człowieka, demaskującym skomplikowaną i jednocześnie nadzwyczajną naturę wykreowanych bohaterów. Wspólną dominantą tematyczną utworów jest bohater uwikłany w najzwyklejsze sytuacje życiowe. Autorka jest pochłonięta zwyczajnością egzystencji ludzi pasywnych, przegranych, zgnębionych przez sytuację, w jakiej się znaleźli.

I. Hubicka, M. Król-Kumor, I. Rolak, A. Żelezik, Russkij dyskurs turisticieskogo biznesa w Polsze lingwokulturologicieskoie issliegowanie, 2018, cena 42,00 zł

Okładka, Russkij dyskurs turisticieskogo biznesa w Polsze, Irena Hubicka i wsp.Irena Hubicka, Martyna Król-Kumor, Irina Rolak, Anna Żelezik, Russkij dyskurs turisticieskogo biznesa w Polsze lingwokulturologicieskoie issliegowanie, 2018, 308 s., format B5, ISBN 978-83-7133-743-7, płyta CD, cena 42,00 zł

Niniejsza książka stanowi opracowanie kulturologiczne o profilu praktycznym, uwzględniające różne rodzaje pragmatyki użycia w ramach dyskursu biznesu turystycznego. Głównym celem monografii było ukazanie ogromnego potencjału turystycznego Polski oraz możliwości w zakresie prowadzenia przez polskie biura podróży biznesu turystycznego przy współudziale partnerów z Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz innych krajów rosyjskojęzycznych zza wschodniej granicy. Zadaniem monografii było przekazanie odbiorcom wiedzy merytorycznej, jak i pogłębienie ich kompetencji lingwistycznych oraz sprawności komunikacyjnych zgodnie z obowiązującą w polskim systemie edukacyjnym Polską Ramą Kwalifikacji oraz z wymaganiami określonymi przez Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ).

Książka skierowana jest do studentów filologii rosyjskiej, lingwistyki stosowanej, turystyki i rekreacji oraz osoby uczące się na lektoratach, które znają język rosyjski przynajmniej na poziomie B1/B2.

Z opracowania mogą też korzystać pracownicy biur podróży, baz noclegowych, przewodnicy turystyczni oraz inne osoby pracujący w sferze obsługi ruchu turystycznego i z klientem rosyjskojęzycznym.

I. Hubicka, A. Wilczkowska, A. Żelezik, Ni pucha ni piera. Uczebnyje matieriały dla priepodawatielej russkogo jazyka w wuzach, (Materiały pomocnicze dla nauczycieli rusycystów w szkołach wyższych), 2018, cena 36,75 zł

Okładka, Ni pucha ni piera, Irena Hubicka, Anna Wilczkowska, Anna Żelezik.Irena Hubicka, Anna Wilczkowska, Anna Żelezik, Ni pucha ni piera. Uczebnyje matieriały dla priepodawatielej russkogo jazyka w wuzach, (Materiały pomocnicze dla nauczycieli rusycystów w szkołach wyższych), 2018, 223 s. + płyta CD, format B5, ISBN 978-83-7133-706-2 cena 36,75 zł
Publikacja jest zwieńczeniem cyklu Ni pucha ni piera. Russkij jazyk. Urowien’ A2 i Ni pucha ni piera. Russkij jazyk. Urowien’ B1. Praca zawiera komentarz do cyklu, program nauczania języka rosyjskiego w szkole wyższej z wzorem Europejskiego Portfolio Językowego, przykładowe testy dla poziomu A1 i B2, wzory kart przedmiotu na poziom A1, A2, B1, B2 i C1, a także zestaw ćwiczeń z zakresu artykulacji, akcentuacji, intonacji, morfologii, składni, ortografii, interpunkcji. Praca stanowi obudowę dydaktyczną do poprzednich publikacji, zawiera materiały, których nie było w części pierwszej i drugiej, a które są niezbędne do tego, by kształcenie w zakresie języka rosyjskiego było jak najbardziej efektywne. Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli języka rosyjskiego w szkołach wyższych, z opracowania mogą korzystać również nauczyciele języka rosyjskiego w szkołach średnich oraz studenci i uczniowie.

A. Jankowski, Proza Efraima Seweli. Iz istorii russkoj litieratury trietiej emigrantskoj wołny, 2004, cena 21,00 zł

Okładka, Proza Efraima Seweli. Iz istorii russkoj litieratury, Andrzej Jankowski

Andrzej Jankowski, Proza Efraima Seweli. Iz istorii russkoj litieratury trietiej emigrantskoj wołny,224 s., format A5, ISBN 83-7133-227-0, 2004, cena 21,00 zł

Praca stanowi próbę zaprezentowania sylwetki twórczej i dokonań prozatorskich Efraima Seweli, jednego z przedstawicieli rosyjskiej literatury emigracyjnej „trzeciej fali”. Analizie ideowo-tematycznej i formalnej poddane zostały wszystkie dzieła literackie pisarza: od literackiego debiutu (Legendy ulicy Inwalidów), poprzez utwory, które przyniosły mu szeroką popularność na świecie i sukces komercyjny (m.in. Wiking, Monika Cackes, Wysiadam, proszę zatrzymać samolot, Męskie rozmowy w rosyjskiej łaźni, Ząb mądrości, Toyota-Corolla) do opublikowanej po angielsku w USA i Francji, prawie nieznanej czytelnikowi autodokumentalnej książki Farawell, Israel! Niniejsza praca jest adresowana do czytelników, którzy interesują się dziejami literatury rosyjskiej: filologów-rusycystów, studentów filologii słowiańskich i neofilologów.

M. Król, Polsko-rosyjska quasi-analogia leksykalna. Analiza funkcjonalno-pragmatyczna, 2009, cena 21,00 zł

Okładka, Polsko-rosyjska quasi-analogia leksykalna, Martyna Król

Martyna Król, Polsko-rosyjska quasi-analogia leksykalna. Analiza funkcjonalno-pragmatyczna, 2009, 185 s., format B5, ISBN 978-83-7133-430-6, cena 21,00 zł

Niniejsza praca dotyczy językoznawstwa konfrontatywnego z elementami psycholingwistyki. Jest to studium porównawcze systemów leksykalnych języka polskiego i rosyjskiego w celu określenia stopnia odpowiedniości językowych obrazów świata i ujawnienia wzajemnych zależności między językowym a kognitywnym obrazem świata. Autorka stara się tu odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących pojęcia obrazu świata, etnicznej istoty języka, roli funkcji semantycznej w języku i mowie oraz kategorii tożsamości, analogii, podobieństwa i odpowiedniości. Najistotniejszą część pracy stanowi analiza i klasyfikacja przypadków autentycznych dewiacji mownych wywołanych zjawiskiem quasi-analogii leksykalnej. Ważną cechą pracy jest także ujawnienie zarówno teoretycznych luk w panujących koncepcjach leksykologicznych, semantycznych oraz etno- i psycholingwistycznych, jak i praktycznych błędów w polsko-rosyjskiej leksykografii i glottodydaktyce. Praca jest przeznaczona dla polskojęzycznych i rosyjskojęzycznych wykładowców języka rosyjskiego, a także dla studentów filologii rosyjskiej. Może być również wykorzystana dla potrzeb teorii przekładu w zakresie języków pokrewnych oraz teorii i praktyki leksykograficznej. Publikacja napisana w języku rosyjskim.

M. Król, Typologia homonimii językowej w aspekcie onomazjologiczno-dyskursywnym, 2014, cena 52,50 zł

Okładka, Typologia homonimii językowej w aspekcie, Martyna Król

Martyna Król, Typologia homonimii językowej w aspekcie onomazjologiczno-dyskursywnym, 2014, 440 s., format B5, ISBN 978-83-7133-600-3, cena 52,50 zł

Książka jest monografią z dziedziny językoznawstwa poświęconą problematyce semantyki formalnie zbieżnych leksemów o odmiennym znaczeniu, widzianej przez pryzmat nominatywnych procesów mownych które doprowadziły do ich powstania. Nominacja oparta na wykorzystaniu istniejących wyrazów stających się motywatorami procesu nazywania, postrzegana jest przez Autorkę jako jeden z najbardziej produktywnych modeli znakotwórczych we współczesnej polszczyźnie. Jej rezultaty opisane zostały jako homonimy i poddane typologii. Analiza koncentruje się na odnalezieniu dowodów tożsamości wyrazów, traktując tę kategorię jako rozstrzygającą dla określenia różnicy między homonimią a polisemią, między inwariantnym znaczeniem językowym a aktualnym znaczeniem mownym. Metodologia badania oparta jest na założeniach funkcjonalnego pragmatyzmu jako nurtu najbardziej odpowiadającego potrzebom dzisiejszego językoznawstwa. Takie podejście generuje z kolei potrzebę antropocentrycznego ujęcia analizowanego wycinka językowego obrazu świata. Stanowisko onomazjologiczne, niezbędne dla opisu dynamicznych procesów znakotwórczych, a także podejście dyskursywne, konieczne dla zachowania równowagi przy analizie jednostek leksykalnych używanych w różnych odmianach dyskursu, zamykają badanie w wyraźnie nakreślonych ramach metodologicznych. Tłem dla ukazania typologii homonimii językowej są rozważania natury teoretycznej nad takimi konceptami językoznawstwa jak: język, mowa, działalność językowa, dyskurs, znak działalności językowej, znaczenie znaku w świetle współczesnych paradygmatów lingwistyczno-filozoficznych.

M. Król-Kumor, Dyskurs nauk humanistycznych, 2019, cena 25,20 zł

Okładka, Dyskurs nauk humanistycznych, Martyna Król-KumorMartyna Król-Kumor, Dyskurs nauk humanistycznych, 2019, 170 s., format B5, ISBN 978-83-7133-836-6, cena 25,20 zł

Niniejsza monografia stanowi kompendium wiedzy na temat dyskursu. Koncentruje się na zagadnieniu dyskursu naukowego w konfrontacji z innymi rodzajami dyskursu. Ważnym zagadnieniem, poruszanym w książce jest także porównanie dyskursu nauk humanistycznych dyskursowi nauk ścisłych i przyrodniczych. Przeciwstawienie  tych typów dyskursu naukowego ukazuje prymat pojęciowego (konceptualnego) myślenia nad empirią (doświadczalnym sprawdzaniem) oraz przewagę koherencyjności nad konwencjonalnością w naukach humanistycznych.

W monografii dyskurs naukowy został poddany analizie z uwzględnieniem pola referencyjnego, pragmatyki dyskursu, podmiotu dyskursywnego oraz semantyki i formy dyskursu. W rezultacie analizy wyodrębniono cechy dystynktywne, tendencje i kierunki rozwoju dyskursu naukowego.

.

.

.

.

.

M. Król-Kumor, I. Rolak red., Współczesny dyskurs rosyjski, 2019, cena 31,50 zł

Okładka, Współczesny dyskurs rosyjski, Martyna Król-Kumor, Irina Rolak red.Martyna Król-Kumor, Irina Rolak red., Współczesny dyskurs rosyjski, 2019, 212 s., format B5, ISBN 978-83-7133-837-3, cena 31,50 zł

Niniejsza publikacja stanowi zbiór rozważań dotyczących współczesnego dyskursu rosyjskojęzycznego. Przyjęta w opracowaniu definicja terminu dyskurs oraz typologia zjawiska stanowią ogniwo, łączące poszczególne jej części.

Dyskurs rozumiany jest przez autorów jako wariant działalności językowej określony przez czynniki funkcjonalno-pragmatyczne. Tak pojmowany dyskurs posiada wszystkie ogólne cechy charakterystyczne dla działalności językowej (langage) – opiera się na systemie językowym (langue) realizowanym w mowie (parole), jednak ze względu na określony wybór i specyficzny sposób wykorzystania środków językowych oraz modeli produkcji mowy w konkretnych wypowiedziach odróżnia się od wszelkich innych wariantów (egzemplifikacji/uosobień) działalności lingwosemiotycznej. Typologia, zgodnie z którą przygotowano rozdziały opracowania, oparta jest na kryterium pragmatycznym: cel działalności której towarzyszy dyskurs, determinuje jego rodzaj – dyskurs społeczno-etyczny, profesjonalno-ekonomiczny, naukowy, filozoficzny, estetyczny/artystyczny i dyskurs potoczny. Wyodrębnione w ten sposób rodzaje dyskursów są na tyle uniwersalne, że mogą być określane mianem makrodyskursów. W książce zastosowano wszystkie współczesne makrodyskursy rosyjskie z wyjątkiem potocznego, który nie znalazł się w polu badawczym autorów poszczególnych rozdziałów.

Monografia adresowana jest do językoznawców, doktorantów studiów językoznawczych oraz studentów filologii rosyjskiej i lingwistyki stosowanej.

Publikacja napisana została w języku rosyjskim i polskim.

O. Leszczak edit., Conceptualization and Verbalization of Human Experience, 2022, PDF publikacji

okładka, Oleg Leszczak edit., Conceptualization and Verbalization of Human ExperienceOleg Leszczak edit., Conceptualization and Verbalization of Human Experience, 2022, 182 s., ISBN 978-83-67580-06-9, PDF publikacji pobierz plik

Monografia zbiorowa jest wynikiem interdyscyplinarnych badań nad problemem konceptualizacji jako kognitywnej procedury przekształcania heterogenicznej wiedzy ukształtowanej przez jednostkę w doświadczeniu w informacje pojęciowe, a także werbalizacji informacji konceptualizowanych i niekonceptualizowanych za pomocą środków językowych.

Monografia jest zbudowana zgodnie z zasadą podziału z jednej strony na ogólne i językowe problemy konceptualizacji i werbalizacji doświadczenia człowieka, a z drugiej strony na kwestie kulturowe i społeczno-polityczne, czyli aksjologiczną konceptualizację doświadczenia i jego wyrażanie za pomocą środków językowych.

Część pierwsza, zatytułowana „Lingwistyczne problemy konceptualizacji”, dotyczy problemów werbalizacji treści niekonceptualizowanych (autorstwa Olega Leszczaka i Piotra Czajkowskiego), konceptualizacji informacji ilościowych (Katarzyny Nobis-Wlazło), konceptualizacji francuskich terminów „parole” i „dyskurs” w nowych materiałach Ferdynanda de Saussure’a (Oksany Prosianyk), konceptualizacji granicy w filozofii i językoznawstwie (Oleny Pchelincewy) oraz problemu werbalizacji pojęcia „ptak” w rosyjskich powiedzeniach ludowych (Dmytra Klymenki).

Druga część monografii, „Problemy konceptualizacji w polityce i sferze społecznej”, zawiera wyniki badań nad konceptualizacją światopoglądów społeczno-politycznych i kulturowych, w szczególności badań poświęconych konceptualizacji kulturowej i cywilizacyjnej przestrzeni ludzkiego doświadczenia (autorstwa Ryszarda Stefańskiego), demokracji fakultatywnej (Graira Magakiana), konceptu „świat rosyjski” (Anastasiyi Starodubtsevy) oraz konceptualizacji wspólnotowości (Ariny Sydorkiny).

O. Leszczak red., Homo economicus. Dyskurs o ekonomicznych wartościach współczesnego człowieka, 2020, PDF publikacji

Okładki, Homo economicus. Dyskurs o ekonomicznych wartościach współczesnego człowieka, Oleg Leszczak red.Oleg Leszczak red., Homo economicus. Dyskurs o ekonomicznych wartościach współczesnego człowieka, 2020, 193 s., ISBN 978-83-7133-907-3, PDF publikacji pobierz plik

Niniejsza monografia zbiorowa powstała jako pokłosie Międzynarodowego Projektu Integracyjnego Studentów i Doktorantów „Szkoła Otwartego Umysłu” działającego od 2008 roku. Prace badawcze Projektu mają cykliczny charakter i co roku są poświęcone pewnym ogólnym interdyscyplinarnym problemom. Publikacja podejmuje problematykę wartości ekonomicznych współczesnego człowieka w różnych odmianach dyskursu publicznego. Pod wartościami ekonomicznymi rozumiane jest tu wszystko to, co z jednej strony wynika z zapewnienia potrzeb dobrobytu i dobrostanu (włącznie z pracą, jej warunkami, efektami, gospodarczymi relacjami międzyludzkimi), a z drugiej – ma doniosłe znaczenie aksjologiczne dla człowieka i społeczeństwa.

.

.

.

.

.

O. Leszczak red., Homo Politicus. Społeczno-polityczne wartości współczesnego człowieka, 2021, PDF publikacji

Okładka, Oleg Leszczak red., Homo Politicus. Społeczno-polityczne wartości współczesnego człowiekaOleg Leszczak red., Homo Politicus. Społeczno-polityczne wartości współczesnego człowieka, 2021, 247 s., ISBN 978-83-7133-947-9, PDF publikacji pobierz plik

Monografia zbiorowa jest kolejną edycją efektów prac badawczych przeprowadzonych przez zespół interdyscyplinarny z Polski, Ukrainy i Rosji nad problemem wartości społeczno-politycznych współczesnego człowieka w ramach Międzynarodowego Projektu Integracyjnego „Szkoła Otwartego Umysłu”. Wyniki badań doktorantów i studentów zostały przedstawione w pierwszych trzech częściach monografii pt. „Społeczno-polityczne wartości w mediach i życiu publicznym”, „Społeczno-polityczne wartości w aspekcie historyczno-kulturowym” oraz „Społeczno-polityczne wartości w aspekcie artystycznym”. Ostatnia część – „Zdanie ekspertów” – przedstawia refleksje opiekunów naukowych młodzieży nad tematem monografii.

O. Leszczak, P. Biednarska, Russkije priecedientnyje wyskazywanija w sowriemiennom obydiennom mietadiskursie, 2021, PDF publikacji

Okładka, Oleg Leszczak, Paulina Biednarska, Russkije priecedientnyje wyskazywanija w sowriemiennom obydiennom mietadiskursieOleg Leszczak, Paulina Biednarska, Russkije priecedientnyje wyskazywanija w sowriemiennom obydiennom mietadiskursie, 2021, 194 s., ISBN 978-83-7133-946-2, PDF publikacji pobierz plik

Monografia poświęcona jest zbadaniu zjawiska precedensowości językowej w metadyskursie potocznym. Obiektem badania są rosyjskie wypowiedzi precedensowe, ich typologizacja oraz pragmatyka w realizacji dyskursywnej. Rozpatrzone zostały pojęcia makro- i metadyskursu, potoczności i powszedniości dyskursywnej, precedensowości oraz jej odmian, problemy kwalifikacji i genezy wypowiedzi precedensowych oraz przedstawiona analiza funkcjonalno-pragmatyczna dwóch rodzajów rosyjskich potocznych wypowiedzi precedensowych – komunikatywnych oraz kognitywno-kulturowych.

O. Leszczak, Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. Księga pierwsza. Funkcjonalno-pragmatyczna metodologia badań lingwosemiotycznych, 2008, cena 25,20 zł

Okładka, Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. Księga pierwsza, Oleg Leszczak

Oleg Leszczak, Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. Księga pierwsza. Funkcjonalno-pragmatyczna metodologia badań lingwosemiotycznych, 2008, 200 s., format B5, ISBN 978-83-7133-360-6, cena 25,20 zł

Książka niniejsza jest pierwszym tomem rozprawy monograficznej przedstawiającej funkcjonalno-pragmatyczną teorię działalności ludzkiej opartą na hipotezie lingwosemiotycznej. Praca ta jest wynikiem podsumowania pewnych rozważań na temat doświadczenia i antropocentrycznej wizji świata, roli i miejsca znaków w nich występujących, przede wszystkim znaków językowych. Znalazło się w niej wiele uogólnień i twierdzeń o charakterze daleko wykraczającym poza granice językoznawstwa, a nawet semiotyki. Jest to raczej lingwofilozofia doświadczenia i metodologia humanistyki rozpatrywanej przez pryzmat językowej działalności obrazu świata. Pierwszy tom zaplanowanej trylogii jest pewnego rodzaju analityką metodologii funkcjonalno-pragmatycznej. Zawiera ona uzasadnienie podstaw ontologicznych, gnoseologicznych i stricte metodycznych, zwłaszcza typologicznych, na których oparta jest lingwosemiotyczna analiza doświadczenia w dwóch następnych tomach. Książka ta może interesować lingwistów, semiologów, filozofów, psychologów, socjologów, politologów oraz antropologów-humanistów.

O. Leszczak, Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. Tom drugi. Doświadczenie potoczne a językowy obraz świata, 2009, cena 31,50 zł

Okładka, Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. Tom drugi, Oleg Leszczak

Oleg Leszczak, Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. Tom drugi. Doświadczenie potoczne a językowy obraz świata, 2009, 240 s., format B5, ISBN 978-83-7133-423-8, cena 31,50 zł

U podstaw omawianej pracy leży hipoteza lingwosemiotyczna; zadaniem lingwosemiotycznej działalności naukowej jest eksplikacja myślenia racjonalnego, w sztuce – obrazowa reprezentacja przeżyć estetycznych, w dziedzinie światopoglądowej – kreacja bytów informacyjnych (filozofia istnieje tylko i wyłącznie w formie językowej, a tworzenie lub uświadamianie sobie istnienia jakichś wartości aksjologicznych, sensów epistemologicznych czy bytów ontologicznych to po prostu tworzenie nowych jednostek leksykalnych). W dziedzinach doświadczenia realnego cele i zadania działalności lingwosemiotycznej są nieco inne: w życiu ekonomicznym to efektywna komunikacja racjonalna, w życiu społeczno-etycznym – emocjonalna komunikacja perswazyjna, a w potocznym strumieniu codzienności – eksplikacja poczucia istnienia jako bytu społecznego (czyli wyrażenia własnej istoty dla zaspokojenia pierwotnych potrzeb egzystencjonalnych). Rozważania metodologiczne (w odróżnieniu od badania źródłowego) mają na celu opis pewnej konkretnej sytuacji empirycznej, występującej w konkretnym czasie i konkretnym miejscu, lecz przede wszystkim objaśnienie zasad bytowania/istnienia obiektu oraz zasad jego badania w pewnym nurcie naukowo-filozoficznym. Ta książka może być interesująca zwłaszcza dla Polaków otwartych na inny punkt widzenia niż ten, do którego zostali przyzwyczajeni przez szkołę i media, zainteresowanych wizjami świata wykreowanymi poza kręgiem polskiej tradycji intelektualnej (większość źródeł naukowych i filozoficznych, na których autor oparł swoje rozważania pochodzi z rosyjskiego, ukraińskiego, zarówno radzieckiego, jak i postradzieckiego kręgu ludowego). Jest on również dla tych, którzy chcieliby zobaczyć „wschodni”, postradziecki obraz świata od wewnątrz i są gotowi do spojrzenia na własne stereotypy kulturowo-cywilizacyjne z zewnątrz.

O. Leszczak, S. Leszczak, Kognitywnyje priecedenty w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa: obsiestwo i sakralnaja sfiera, 2020, cena 48,30 zł

Oleg Leszczak, Swietłana Leszczak, Kognitywnyje priecedenty w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa: obsiestwo i sakralnaja sfiera, 2020, 290 s., format B5, ISBN 978-83-7133-874-8, cena 48,30 zł

Niniejsza publikacja poświęcona jest badaniu zjawisk precedensowych o charakterze kognitywnym jako jednostek odtwarzalnych wykorzystywanych przez rosyjskiego barda oraz rock muzyka Borysa Griebienszczikowa w jego tekstach poetyckich poświęconych prezentacji społeczeństwa i sfery duchowej. W monografii zostały rozpatrzone zarówno precedensy kognitywne o charakterze stricte informacyjnym (koncepty, kategorie konceptualne, przestrzenie kognitywne) wyrażane poprzez jednostki nominatywne i predykatywne języka rosyjskiego, jak też wykorzystywane przez poetę modele obrazowania artystycznego.

Książka jest kontynuacją monografii Olega Leszczaka i Swietłany Leszczak Kognitywnyje priecedenty w piesiennom tworciestwie Borisa Griebienszczikowa: priroda i cielowiek (2019), ma charakter badawczy i jest przeznaczona dla szerokiego grona filologów (zwłaszcza rusycystów), ale także kulturologów i badaczy sztuki. Publikacja napisana jest w języku rosyjskim.

O. Leszczak, S. Leszczak, Kognitywnyje priecedenty w piesiennom tworciestwie Borisa Griebienszczikowa: priroda i cielowiek, 2019, cena 37,80 zł

Okładka, Kognitywnyje priecedenty, Oleg Leszczak, Swietłana LeszczakOleg Leszczak, Swietłana Leszczak, Kognitywnyje priecedenty w piesiennom tworciestwie Borisa Griebienszczikowa: priroda i cielowiek, 2019, 236 s., format B5, ISBN 978-83-7133-834-2, cena 37,80 zł

Niniejsza publikacja poświęcona jest badaniu zjawisk precedensowych o charakterze kognitywnym jako jednostek odtwarzalnych wykorzystywanych przez rosyjskiego barda oraz rock muzyka Borysa Griebienszczikowa w jego tekstach poetyckich. W monografii zostały rozpatrzone zarówno precedensy kognitywne o charakterze stricte informacyjnym (koncepty, kategorie konceptualne, przestrzenie kognitywne) wyrażane poprzez jednostki nominatywne i predykatywne języka rosyjskiego jak też wykorzystywane przez poetę modele obrazowania artystycznego. Książka jest kontynuacją monografii Swietłany Leszczak Jazykowyje prieciedienty  w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, ma charakter badawczy i jest przeznaczona dla szerokiego grona filologów (przede wszystkim rysycystów), ale także kulturologów i badaczy sztuki. Publikacja napisana jest w języku rosyjskim.

S. Leszczak, Jazykowoje klisze. Pragmatika, sjemantika i struktura analiticzeskich nominatiwnych nieidiomaticzieskich znakow w sowriemiennom russkom jazykie, 2007, cena 21,00 zł

Okładka, Jazykowoje klisze. Pragmatika, sjemantika i struktura analiticzeskich, Swietłana Leszczak

Swietłana Leszczak, Jazykowoje klisze. Pragmatika, sjemantika i struktura analiticzeskich nominatiwnych nieidiomaticzieskich znakow w sowriemiennom russkom jazykie, 2007, 178 s., format B5, ISBN 978-83-7133-330-9, cena 21,00 zł

Książka poświęcona jest analizie rosyjskich analitycznych nominatywnych jednostek leksykalnych nieposiadających funkcji wtórnej nominacji. Pierwszy rozdział pt. „Status frazemów” stanowi próbę uzasadnienia specyficznego statusu frazemów jako leksykalnych jednostek językowych w porównaniu z innymi jednostkami języka i mowy. W rozdziale drugim „Pragmastylistyczne oraz semantyczne funkcje frazemów” przeprowadzono próbę semantycznej i stylistycznej typologii frazemów, poddano analizie pragmatykę i stylistykę frazemów we współczesnym dyskursie rosyjskojęzycznym. Trzecia część rozprawy – „Struktura frazemów oraz problem tworzenia połączeń wyrazowych” poświęcona jest próbie formalnej typologii frazemów. Została tu przeprowadzona derywacyjna oraz strukturalna analiza frazemów. Ostatni rozdział rozprawy pt. „Praktyczne aspekty badania frazemów” dotyczy używania tych jednostek w praktyce leksykograficznej, dydaktycznej (przede wszystkim w dydaktyce nauczania Polaków języka rosyjskiego) oraz translatorycznej (przy tłumaczeniu tekstów z rosyjskiego na polski i na odwrót). Książka może zainteresować lingwistów, studentów, rusycystów oraz tłumaczy języka rosyjskiego.

S. Leszczak, Jazykowyje prieciedienty w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, 2019, cena 39,90 zł

Okładka, Jazykowyje prieciedienty  w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, Switłana LeszczakSwitłana Leszczak, Jazykowyje prieciedienty  w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, 2019, 306 s., ISBN 978-83-7133-742-0, cena 39,90 zł

Prezentowana praca poświęcona jest badaniu tzw. tekstów i wypowiedzi precedensowych jako jednostek odtwarzalnych, wykorzystywanych przez rosyjskiego barda oraz rock muzyka Borysa Griebienszczikowa, w jego tekstach poetyckich. W książce zostały rozpatrzone zarówno językowe precedensy o charakterze cytatowym (reminiscencje do innych utworów kultury), w tym autocytowania, jak też jednostki ponadsłowne (frazemy i wypowiedzi), charakterystyczne dla idiostylu artystycznego poety. Szczególna uwaga została poświęcona sposobom wprowadzenia takich jednostek do tekstów poetyckich poprzez różnego rodzaju frazeoschematy i modele frazeosyntaktyczne. Niniejsza praca  ma charakter badawczy i jest skierowana do szerokiego grona filologów, przede wszystkim rusycystów oraz kulturologów i badaczy sztuki. Publikacja napisana jest w języku rosyjskim.

K. Lis, Syberia w historii literatury Rosji carskiej. Realia i mity, 2009, cena 22,05 zł

Okładka, Syberia w historii literatury Rosji carskiej, Kazimiera Lis

Kazimiera Lis, Syberia w historii literatury Rosji carskiej. Realia i mity, 2009, 178 s., format B5, ISBN 978-83-7133-439-9, cena 22,05 zł

W niniejszej pracy podjęto próbę spojrzenia na Syberię głównie przez pryzmat „epizodów syberyjskich” w biografiach i twórczości wybitnych pisarzy rosyjskich. Przywołani autorzy utworów o tematyce syberyjskiej – Awwakum Pietrow, Michał Łomonosow, Aleksander Radiszczew, Mikołaj Karamzin, Konrad Rylejew, Aleksander Odojewski, Fiodor Dostojewski, Iwan Gonczarow, Włodzimierz Korolenko, Mikołaj Niekrasow, Gleb Uspienski, Mikołaj Leskow, Antoni Czechow, Lew Tołstoj, Iwan Bunin, ale też i mniej znani: Michał Michajłow, Konstanty Staniukowicz, Mikołaj Jadrincew, Mikołaj Tieleszow, Piotr Jakubowicz-Mielszyn i inni – wyciągnięci zostali w wir historii, częstokroć w dramatycznych okolicznościach zesłania i katorgi, a niekiedy w roli turystów, podróżników, obserwatorów i kronikarzy kolonizacji największej prowincji w granicach imperium rosyjskiego. Mieli też istotny udział w kształtowaniu dyskursu imperialno-kolonialnego w piśmiennictwie rosyjskim XVIII i XIX wieku. A ponieważ ich dokonania artystyczne graniczą w tym przypadku bardzo często z literaturą faktu (autobiografie, dzienniki, wspomnienia, zapiski z podróży, epistolografia), historia i fikcja literacka traktowane są w podjętych badaniach jako dwa sposoby „odkrywania” dawnej – głównie dziewiętnastowiecznej – Syberii przez czytelnika spoza Rosji. W większości autorzy analizowanych tu tekstów widzieli Syberię na własne oczy, dlatego też ich obserwacje, wrażenia, miały w swoim czasie walor świeżości i prawdy. W odróżnieniu jednak od licznych publikacji naukowych (geograficznych, geologicznych, etnograficznych), będących plonem ekspedycji badawczych, literackie utwory „syberyjskie” przemawiały szczególnie poprzez środki artystyczne właściwe literaturze pięknej, jak i egzotyczną materię etnograficzną do wyobraźni odbiorców, a częstokroć apelowały – co było zamierzone przez autorów – do wrażliwości i sumienia czytelników.

K. Luciński, Zapożyczenia językowe i mentalność. O wpływie pożyczek językowych na mentalność wspólnot lingwokulturowych. Na materiale rosyjskim w konfrontacji z polskim, 2009, cena 19,95 zł

Okładka, Zapożyczenia językowe i mentalność. O wpływie pożyczek językowych, Kazimierz Luciński

Kazimierz Luciński, Zapożyczenia językowe i mentalność. O wpływie pożyczek językowych na mentalność wspólnot lingwokulturowych. Na materiale rosyjskim w konfrontacji z polskim, 2009, 194 s., format B5, ISBN 978-83-7133-424-5, cena 19,95 zł

Proponowana czytelnikowi książka powstała w nurcie paradygmatu kognitywnego dominującego w naukach humanistycznych drugiej połowy XX wieku. Najnowsze zapożyczenia leksykalne w języku rosyjskim i polskim odbijające strukturę kognitywną współczesnej globalizującej się kultury, kształtujące nowe schematy interpretacji rzeczywistości i wynikające z nich modele zachowań zostały przedstawione w ujęciu konfrontatywnym. Autorowi przyświecał następujący cel: poprzez zapożyczenia popatrzeć na pojęcia – klucze współczesnej kultury stanowiące prototyp rozwoju naszych krajów i spróbować zrozumieć ich wpływ na mentalność nosicieli języka rosyjskiego i polskiego. Książka została napisana w języku rosyjskim.

.

.

L. Mazur-Mierzwa, Nadieżdy malienkij orkiestrik... Co pod batutą w sercu gra ... Bułat Okudżawa w polskich pieriewodach: kognitywnyje stratiegii pieriewodowiedienija, 2008, cena 18,90 zł

Okładka, Nadieżdy malienkij orkiestrik... Co pod batutą w sercu gra, Lidia Mazur-Mierzwa

Lidia Mazur-Mierzwa, Nadieżdy malienkij orkiestrik… Co pod batutą w sercu gra … Bułat Okudżawa w polskich pieriewodach: kognitywnyje stratiegii pieriewodowiedienija,2008, 172 s., format B5, ISBN 978-83-7133-398-9, cena 18,90 zł

Niniejsza książka jest poświęcona problematyce przekładu poezji Bułata Okudżawy z języka rosyjskiego na język polski. Głównym obiektem badań prezentowanych w pracy są kognitywne strategie w polskich tłumaczeniach A. Mandaliana, W. Dąbrowskiego, J. Czecha, W. Woroszylskiego i Z. Fedeckiego. Autorka pracy bada wpływ etnokognitywnej przestrzeni i indywidualnej kognitywnej przestrzeni tłumacza na modyfikacje w tekście przekładu. Praca (napisana w języku rosyjskim) jest przeznaczona dla czytelników zainteresowanych zagadnieniami przekładu literackiego w aspekcie kognitywnym i może stanowić podstawę do dalszych badań nad przekładoznawstwem w ujęciu kognitywnym.

.

.

.

K. Nobis-Wlazło, Leksicieskaja semantika koliciestwiennosti: diskursnyj analiz, 2020, cena 23,10 zł

Okładka, Leksicieskaja semantika koliciestwiennosti, Katarzyna Nobis-WlazłoKatarzyna Nobis-Wlazło, Leksicieskaja semantika koliciestwiennosti: diskursnyj analiz, 2020, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-838-0, cena 23,10 zł

 

Publikacja poświęcona jest badaniu osobliwości pragmatycznego funkcjonowania jednostek ze znaczeniem, przede wszystkim policzalnej ilościowości w różnych dziedzinach i sytuacjach komunikacji społecznej, które za podstawę uznają językowe doświadczenie człowieka. W pracy zawarta jest analiza dotycząca użycia wspomnianych jednostek w różnego typu dyskursach (obyczajowym, ekonomicznym, społeczno-politycznym, naukowym, estetycznym oraz filozoficznym). Książka jest kontynuacją monografii „Koliciestwo i kolicieswiennost w russkom jazykie. Onomasiologicieskij analiz”, ma charakter badawczy i jest przeznaczona dla szerokiego grona filologów przede wszystkim rusycystów.

Publikacja w języku rosyjskim.

 

.

.

.

.

.

J. Nowakowska-Ozdoba, Inspiracje gotyckie w rosyjskiej powieści historycznej okresu romantyzmu, 2011, cena 26,25 zł

Okładka, Inspiracje gotyckie w rosyjskiej powieści historycznej, Joanna Nowakowska-Ozdoba

Joanna Nowakowska-Ozdoba,Inspiracje gotyckie w rosyjskiej powieści historycznej okresu romantyzmu, 2011, 234 s., format B5, ISBN 978-83-7133-479-5, cena 26,25 zł

Niniejsza publikacja poświecona jest zagadnieniu wpływu zachodnioeuropejskiej powieści gotyckiej na powieść historyczną w Rosji w latach dwudziestych i trzydziestych XIX wieku. W poszczególnych rozdziałach rozpatrywane są początki gotycyzmu w literaturze rosyjskiej, wykorzystanie tradycji gotyckiej w kreowaniu powieści historycznych, elementy gotycyzmu w przestrzeni powieściowej i fabule. Wyniki analizy przedstawiono w trzech głównych rozdziałach książki, zatytułowanych: Gotyckie kreacje bohatera w powieściach historycznych, Elementy gotyckie w przestrzeni powieści historycznych i Inspiracje gotyckie w fabule powieści historycznych. Na początku każdego z rozdziałów omówiony został występujący w romansach grozy zespół cech charakterystycznych dla rozpatrywanej kategorii. Następnie przedstawiono analizę pierwiastków gotyckich w utworach poszczególnych powieściopisarzy rosyjskich. Taki układ materiału badawczego pozwolił na ukazanie różnic w zakresie i sposobie wykorzystania elementów gotyckich przez każdego z autorów. Wszystkie rozdziały kończy podsumowanie wyników badań. Książka przeznaczona jest dla historyków literatury rosyjskiej, studentów filologii rosyjskiej, a także osób zainteresowanych powieścią gotycką i tradycją gotycką w literaturze romantyzmu.

I. Rolak, Mnogofaktornaja modiel obucienija russkomu jazyku dielowogo obsienija w Polszie: diskurs, kultura, pragmatika, 2014, cena 31,50 zł

Okładka, Mnogofaktornaja modiel obucienija russkomu, Irina Rolak

Irina Rolak, Mnogofaktornaja modiel obucienija russkomu jazyku dielowogo obsienija w Polszie: diskurs, kultura, pragmatika, 2014, 290 s., format B5, ISBN 978-83-7133-583-9, cena 31,50 zł

Publikacja pt. „Wieloczynnikowy model nauczania polskich specjalistów języka rosyjskiego biznesu” stanowi próbę utworzenia uniwersalnego modelu kształtowania kompetencji komunikatywnej w języku rosyjskiem obsługującym biznes i komercję. Specyfika tego modelu polega na tym, że opracowany on został w oparciu o polskie audytorium. Badania zakładają, iż ten model może być później wykorzystywany w nauczaniu języka biznesu w innych krajach. Ważnym przedmiotem badań są różne kompetencje, wśród których najważniejszą jest kompetencja komunikatywna. Składają się na nią takie kompetencje jak: językowa, socjolingwistyczna, dyskursywna, socjokulturowa, socjalna, strategiczna oraz przedmiotowa (język biznesu). W ramach analizowanych kompetencji została szczegółowo rozpatrzona kompetencja przedmiotowa. Wszytkie kompetencje rozpatrzono pod względem zróżnicowana poziomów wiedzy językowej w sferze biznesu i komercji zgodnie z wymogami Rady Europy oraz zaproponowano teksty i ćwiczenia, odpowiednie dla każdego z poziomów. Książka napisana jest w języku rosyjskim i skierowana do nauczycieli akademickich, językoznawców oraz wszystkich zainteresowanych w poszerzaniu wiedzy na temat nauczania języka biznesu w Polsce i innych krajach.

L. Szewczenko, Russkaja proza triech poslednich diesiatletij, 2002, cena 13,13 zł

Okładka, Russkaja proza triech poslednich diesiatletij, Ludmiła Szewczenko

Ludmiła Szewczenko, Russkaja proza triech poslednich diesiatletij, 296 s., format B5, ISBN 83-7133-181-9, 2002, cena 13,13 zł

Opracowanie, w języku rosyjskim, przeznaczone jest dla studentów filologii słowiańskiej i wszystkich zainteresowanych historią literatury rosyjskiej XX wieku. Autorka ukazuje główne tendencje rozwoju prozy rosyjskiej w ostatnich dziesięcioleciach tego wieku, a więc w okresie poprzedzającym burzliwe przemiany w Związku Radzieckim, w czasie pieriestrojki i po niej. Omawia najbardziej znane i charakterystyczne utwory tych lat.

.

.

.

A. Wilczkowska, A. Żelezik, Ni pucha ni piera. Russkij jazyk. Urowień B1, 2017, cena 49,35 zł

Okładka, Ni pucha ni piera. Russkij jazyk, Anna Wilczkowska, Anna Żelezik

Anna Wilczkowska, Anna Żelezik, Ni pucha ni piera. Russkij jazyk. Urowien’ B1, 2017, 376 s. + płyta CD, format B5, ISBN 978-83-7133-688-1, cena 49,35 zł

 Niniejszy podręcznik stanowi kolejną część cyklu. Podobnie jak część A2 uwzględnia komunikacyjne podejście do nauki języka rosyjskiego i zgodnie z obowiązującymi w szkolnictwie wyższym dokumentami: Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz Polską Ramą Kwalifikacji zawiera treści i zadania służące kształtowaniu i ewaluacji kompetencji lingwistycznych oraz sprawności komunikacyjnych. Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów uczących się języka rosyjskiego na lektoracie oraz na filologii rosyjskiej. Mogą z niego również korzystać uczniowie szkół średnich oraz uczestnicy kursów językowych.

E. Zubkow, Inoskazanie w russkom ugolownom dyskursie „masti”, „ponjatija”, „worowskoj zakon”, 2014, cena 37,80 zł

OKładka, Inoskazanie w russkom ugolownom, Ewgienij Zubkow

Ewgienij Zubkow, Inoskazanie w russkom ugolownom dyskursie „masti”, „ponjatija”, „worowskoj zakon”, 2014, 398 s., format B5, ISBN 978-83-7133-611-9, cena 37,80 zł

Publikacja przedstawia różne sposoby przekazywania zastrzeżonej informacji w rosyjskim dyskursie przestępczym w zależności od miejsca komunikatów w hierarchii przestępczej. Celem antropologicznym jest udowodnienie rzeczywistego istnienia tzw. „Kodeksu Międzynarodówki Przestępczej” w formie pisanej. Osiągnięcie powyższego celu daje możliwość dodatkowego sprecyzowania tzw. „Brakującej struktury” według koncepcji Umberto Eco, oraz zastosowania modelu wyrażania refleksyjnych form doświadczenia Olega Leszczaka do nałożenia na obszar funkcjonowania dyskursu przestępczego czyli „antysystemu” w koncepcji Lwa Gumilowa.
Celem lingwistycznym jest nie tylko pokazanie sposobów zastosowania „kodu otwartego klucza” zgodnie z teorią przekazywania informacji lecz także sprecyzowanie modeli użytku określonych środków językowych. Analiza owych modeli pozwala na dokładne funkcjonalnie pragmatyczne rozgraniczenie takich warstw dyskursywnych jak slang/żargon/argot/kmina/grypsera. Publikacja w języku rosyjskim.

A. Żelezik, B. Gawęcka-Ajchel, Język rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych, 2007, cena 21,00 zł

Okładka, Język rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych, Anna Żelezik, Beata Gawęcka-Ajchel

Anna Żelezik, Beata Gawęcka-AjchelJęzyk rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych, 2007, 216 s., format B5, ISBN 83-7133-355-2, cena 21,00 zł

Język rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych jest przeznaczony dla studentów dziennikarstwa, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, historii, filologii polskiej oraz filologii obcych (poza filologią rosyjską). Podręcznik składa się z czterech rozdziałów. Każdy zawiera dwa obszerne tematy. Rozdział pierwszy uwzględnia materiały dotyczące współczesnych mediów rosyjskich (szczególnie gazet i czasopism) i informacje o podstawowych gatunkach dziennikarstwa, z którymi przyszły adept dziennikarstwa, pracując w swoim zawodzie, na pewno się zetknie. Rozdział drugi, przeznaczony dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, prezentuje historię bibliotek na Rusi i opis jednej z bibliotek w Federacji Rosyjskiej. Treści rozdziału trzeciego mają służyć studentom historii. Zamieszczone tu zostały teksty o znanych władcach Rosji (legendarnym założycielu dynastii Rurykowiczów – księciu Ruryku, księciu Włodzimierzu Wielkim, który ochrzcił Ruś, o carze Iwanie IV Groźnym i o Piotrze I). Dalsza część rozdziału jest szczególnie ważna dla przyszłych badaczy historii stosunków polsko-rosyjskich w czasach zaboru rosyjskiego. Zawiera ona dziewiętnastowieczne dokumenty (teksty drukowane oraz rękopisy) napisane starą cyrylicą, które studenci powinni nauczyć się czytać. Zamieszczone w podręczniku dokumenty i materiały archiwalne zostały zaopatrzone w słowniki oraz w stosowne ćwiczenia wyrabiające umiejętność przekładu i mówienia na przeczytany temat. Ostatni rozdział został poświęcony polonistom oraz studentom innych filologii (poza rosyjską). Jest on podzielony na część zawierającą teksty i niektóre utwory (lub ich fragmenty) kilku wybitnych twórców literatury polskiej, takich jak Adam Mickiewicz, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, ks. Jan Twardowski. W podrozdziale dotyczącym naszego wieszcza narodowego zaznaczone zostały związki przyjacielsko-literackie, które łączyły Mickiewicza z wielkim poetą rosyjskim – A. S. Puszkinem. W dalszej części rozdziału czwartego studenci mają okazję poznać biografie i wybrane utwory A. S. Puszkina, A. P. Czechowa, I. A. Bunina, B. L. Pasternaka, J. A. Brodskiego. Podtematy w tematach głównych zawierają na wstępie słowniczek aktywnej leksyki tematu. Kolejne ćwiczenia mają charakter gramatyczny i uwzględniają takie struktury i zjawiska językowe, z którymi student zetknie się w tekście głównym. Wszystkie zawarte w podręczniku zadania mogą być wykonywane zarówno na zajęciach pod kierunkiem lektora, jak i samodzielnie w domu.

"Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego", t. 21, red. L. Mazur-Mierzwa, 2013, cena 15,75 zł

Okładka, Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, t. 21, red. Lidia Mazur-Mierzwa

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 21, red. Lidia Mazur-Mierzwa, 2013, 124 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 15,75 zł

Spis treści

Językoznawstwo

  • Danutie Balszajtie, Kaciestwiennaja riedukcija glasnych w pozicji poclie twierdych soglasnych w russkoj rieci nositieliej ljutowskogo jazyka, s. 11
  • Ingrida Kisjeljutie, Sabina Mosojic, Szto ugrożajet russkomu jazyku, s. 19
  • Kazimierz Luciński, Glamur i diendizm kak stil żizni w swietie sowriemiennych tiendiencji kultury, s. 25
  • Grair Magakian, Argumentacja w świetle kontekstu pozajęzykowego (na przykładzie turecko-ormiańskiego rosyjskojęzycznego dyskursu), s. 31
  • Miroslawa Małocha, Jazykowoje i etnokulturnoje woploccianie ponjatija wniebracinyj riebienok w sistiemie wiegietatiwnoj simwoliki, s. 39
  • Katarzyna Nobis-Wlazło, Pragmatika ispolzowanja lieksicieskich jedinic so znacieniem koliciestwiennosti w rieklamnom diskursie, s. 45
  • Oksana Prosjanik, Podchody k lingwisticieskomu issliedowaniju (soglasno „nowomu” F. De Sossjuru), s. 53
  • Elena Borisowna Trofimowa, Jazykowoj antropocientrizm i sistiemocientrizm: probliemnoje polie issliedowanja, s. 59
  • Barbara Wileńska, Metodologicieskije aspekty klasifikacji leksicieskich jedinic kak ciastiej rieci, s. 67

   Literaturoznawstwo

  • Olga Bielicienko, Litieratura i litieraturocientrizm w uslowijach formirowanija socjalnokommunikacjonnogo prostranstwa, s. 79
  • Nina Belyayeva, Żanrowyje kontieksty awtorieflieksiwnoj nieliniejnosti: Popart roman Oliega Siwina Brand, s. 87
  • Joanna Nowakowska-Ozdoba, Motywy demonologiczne w małej prozie romantyków rosyjskich, s. 97
  • Eliena Poddienieżnaja, Kulturnyje orientiry w russkoj emigrantskoj essiestukie III wolny, s. 107
  • Ludmiła Szewczenko, Sakralnoje i profannoe w romanie Pawla Krusanowa Miertwyj jazyk, s. 113
„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 22, 2014, red. L. Mazur-Mierzwa

Okładka, Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, t. 22, red. Lidia Mazur-Mierzwa

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 22, red. Lidia Mazur-Mierzwa, 2014, format B5, ISSN 2084-4026, cena 16,80 zł

Spis treści

Językoznawstwo

Aleksiej Glazkow, Kategorii tieksta, s. 11

Michał Łabaszczuk, Kategorizacja ponijatijnych i siemioticieskich jedinic, s. 21

Kazimierz Luciński, K woprocu o wlijanii zaimstwowannych jazykowych sriedstw na mientalnost lingwokulturnogo soobssiestwa, s. 33

Mirosława Małocha, Tartufolo w zierkalie slawjanskoj lieksiki i frazieologii na istoriko-kulturnom fonie, s. 41

Elena Palatowskaja, Russkoje slożnoje priedlożienie w aspiektie kognitiwnych issliedowanij, s. 49

Jurij Sitko, K opriedielieniju lieksiemnogo znacienija priedlogow, s. 55

Irina Rolak, Dielowoj diskurs kak cientralnaja kategorija obucienia RJADO, s. 63

Literaturoznawstwo

Eliena Dzjuba, Obraz Rossii w tworciestwie M. D. Ciulkowa, s. 73

Aleksandr Judin, Interpretacja i awtointerprietacja tieksta: k woprosu ob awtorskich intiencijach (A. P. Ciechow Iwanow Liessij, Djabja Wanja), s. s. 81

Natalia Ilcienko, Russkaja romanticieskaja powiest kak istocinik znanij o jazykie cwietow dworjanskoj kultury, s. 89

Joanna Nowakowska-Ozdoba, Tradycja gotycka w noweli Aleksego Tołstoja Spotkanie po trzystu latach, s. 97

Natalia E. Pietrowa, Anastasja N. Moriewa, Pragmatika sowriemiennoj litieraturoj riecienzji kak raznowidnosti mielijnogo tieksta, s. 103

Ludmiła Szewczenko, Poetika powciedniewnosti w russkoj prozie posliednich diesjatilietij, s. 113

Elena N. Szirokowa, Absurdnyie modieli wriemieni w prozie W. Pieliewina, s. 125
Irena Hubicka, Kobieta na tropie zbrodni w kobiecej powieści kryminalnej (przyczynek), s. 133

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 23, red. L. Mazur-Mierzwa, 2015, cena 15,75 zł

Okładka, Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,  t. 23, red. Lidia Mazur-Mierzwa

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 23, red. Lidia Mazur-Mierzwa, 2015,  134 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 15,75 zł

Spis treści

Językoznawstwo

Swietlana Leszczak, Frazeolosintaksticieskije modieli wierbalizacij kognitiwno-mientalnych diejstwii w idiostile Borisa Griebienssikowa, s. 11

Anna Komyszkowa, Galina Camojlowa, Lieksiema ZLO w aspiektie ciennostnych orientirow russkogo jazyka, s. 21

Kazimierz Luciński, K woprosu o slowie imidż w russkom jazykie w srawnieni s polskim, s. 29

E.A. Glazkowa,  Ocienocnyje nominacji lica w tiekstach A.S. Puszkina, s.35

Alieksiej Glazkow, Kakoj wkus u…? (Mieżdu siemantikoj i pragmatikoj), s. 43

Miroslawa Malocha, Chelidonium majus – diejstwitielnost i powierja w nominacji rastienija, s. 53

Jewgienij Zubkow, „Dżientielmeny ubaci – sliedami liegend Worowskogo Zakona, s. 63

Irina Rolak, Priemy wozdiejstwijana uciastnikow biznes-otnoszienich i ich jazykowowojewy rażienije w obucieni polskich studientow russkomu jazyku dielowogo obssienija, s., 73

Martyna Król, Homonimia interjęzykowa a nauczanie języka obcego, s. 79

Literaturoznawstwo

Irina Zajarnaja, Mietapoeticieskij dyskurs w tworciestwie Timura Kibirowa, s. 89

Ludmiła Szewczenko, Obrazy wosprijatij i w pieciatlienijw knigie Oliego Postnowa Pocielyj Arliekina, s. 97

Joanna Nowakowska-Ozdoba, Postaci kobiece rosyjskiej prozy romantycznej a tradycja gotycka, s. 109

Anna Mierieżinskaja, Mietadisurs sowrioemiennoj literatury: modieli tworcow (na materiale uciebniokow, napisanych pisatieljami, s. 119

W.T. Zacharowa, S. A. Tarasowa, Duchowno-nrawstwiennyje ciennosti siemi w powiesti Pantieliejmona Romanowa Dietstwo (w kontiekstie literaturno-chudożiestwiennoj i filosofkoj myśli ruskogo Zarubieżja, s. 125

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 24, red. Lidia Mazur-Mierzwa, 2016, cena 17,85 zł

Okładka, Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,  t. 24 , red. Lidia Mazur-Mierzwa

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 24 , red. Lidia Mazur-Mierzwa, 2016,  138 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 17,85 zł

Spis treści

LITERATUROZNAWSTWO

Анна Леонидовна Латухина, Своеобразие жанрового объекта цикла «путевых поэм» Ивана Алексеевича Бунина Тень птицы, s.  11

Joanna Nowakowska‑Ozdoba, Inspiracje gotyckie w opowiadaniu Podróż Borysa Chazanowa, s. 21

Софья Валерьевна Пепеляева, Проблема взаимосвязи художественного и религиозного сознания в повести Николая Алексеевича Полевого Живописец, s. 29

Ludmiła Szewczenko, Особенности воплощения экзистенциальной проблематики в романе Кристины Хуцишвили DEVIANT, s. 35

Ольга Леонидовна Беличенко, Воспоминания княжны Екатерины Мещерской в русской женской мемуаристике, s. 47

JĘZYKOZNAWSTWO

Елена Казимянец, О новых понятиях будущего (на материале проективного словаря Дар слова), s. 59

Martyna Król-Kumor, Koncepcje trójkąta semiotycznego. W jaki sposób ilość może wpływać na jakość w teoriach naukowych?, s. 71

Элеонора Лассан, Магическое и мифологическое в современном политическом мышлении (на материале русского дискурса), s. 83

Светлана Лещак, Непроцессуальные фразеосинтаксические модели и фразеосхемы в идиостилевой художественной картине мира Бориса Гребенщикова, s. 91

Katarzyna Nobis-Wlazło, Ilościowość w systemie językowym i mowie, s. 103

Ирина Ф. Ухванова, Каузально-генетический подход в контексте лингвистики дискурса: некоторые исходные посылки и их использование в обучении студентов активному мышлению, s. 111

Irina Rolak, Активизация мыслительных и творческих способностей студентов на занятиях по РЯДО в польской аудитории, s. 121

Jewgienij Zubkow, Краткий обзор русскоязычных интернет-ресурсов по Воровскому Закону, s. 127

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 25, red. Lidia Mazur-Mierzwa, Martyna Król-Kumor, 2017, cena 21,00 zł

Okładka, Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,  t. 25, red. Lidia Mazur-Mierzwa„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 25, red. Lidia Mazur-Mierzwa, Martyna Król-Kumor,  2017,  156 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 21,00 zł

Spis treści

LITERATUROZNAWSTWO

М.В. Аксенова, Лондон как особый локус в Письмах русского путешественника Н.М. Карамзина и Путевых письмах из Англии, Германии и Франции Н.И. Греча, s. 11

Елена Дзюба, Роль грибоедовского текста в сюжетах чеховских рассказов 80-х годов, s. 21

Irena Hubicka, Женский почерк в жанре современного русского фэнтези, s.31

К.Л. Ковалёва, Аллюзия-символ как проявление интердискурсивных отношений в романе Б. Акунина Алмазная колесница, s. 43

Liudmila Macapura, Сверхъестественное как элемент готической поэтики в циклах повестей и новелл Антония Погорельского и Михаила Загоскина, s. 49

Walentina Macapura, Особенности поэтики философской повести Льва Толстого Холстомер, s. 57

Joanna Nowakowska-Ozdoba, Wołyń w opowiadaniu Włodzimierza Korolenki W złym towarzystwie, s.  65

Елена Подденежная, Жанрово-стилевые поиски в исторической прозе Ю. Дружникова и И. Ефимова, s. 71

Ludmiła Szewczenko, «Этажи» памяти в книге Людмилы Улицкой

Детство 45-53: а завтра будет счастье, s. 79

Александр Волковинский, Актуализация офитского мотивного комплекса как начало русского символизма, s. 91

JĘZYKOZNAWSTWO

Dagmara Korczyńska, Nazewnictwo linearnych przestrzeni urbanistycznych Nowogrodu Wielkiego, s. 103

Martyna Król-Kumor, Porozumienie w dyskursie naukowym – możliwe czy niemożliwe? Analiza porównawcza dyskursów, s. 111

Олег Лещак, К типологизации лексических номинативных знаков по степени семантической синтетичности, s. 121

Светлана Лещак, Изобразительная модель трансформации натурфактов в артефакты в художественном идиостиле Бориса Гребенщикова, s. 137

Irina Rolak, Обучение польских cтудентов русскому языку в сфере международного туристского бизнеса: дискурсный подход, s.  143

RECENZJE

Александр Глотов, За что я обожаю литературоведов Размышления по поводу монографии Владислава Просцевичуса «Метаэтическая доминанта русской литературы в историческом освещении» (Киев: БВЛ, 2014. – 292 с.), s. 151

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 26, red. Martyna Król-Kumor, 2018, cena 21,60 zł

Okładka, Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,  t. 26 , red. Martyna Król-Kumor„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 26 , red. Martyna Król-Kumor, 2018,  154 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 21,60 zł

LITERATUROZNAWSTWO

Екатерина Бондаренко (Кельце) Человек войны в творчестве Светланы Алексиевич , s. 11

Joanna Nowakowska-Ozdoba (Kielce) Obraz prowincji wołyńskiej w opowieści Włodzimierza Korolenki Niewidomy muzyk, s. 17

Элеонора Шестакова (Донецк) Эстетика воспоминаний в мотиве русский человек на rendez-vous на материале новеллы Ивана Бунина Руся, s. 25

Людмила Шевченко (Кельце) Поэтика пейзажа в романе Олега Постнова Страх, s. 39

Татьяна Тверитинова (Киев) Батальон ангелов Бориса Акунина как историографический роман , s. 51

Ирина Заярная (Киев) Творчество Евгения Замятина и авангард. Диалектика притяжения и отталкивания, s.  59

JĘZYKOZNAWSTWO

Анна Батулина (Великий Новгород) Церковнославянская лексика и фразеология как объект метаязыковой рефлексии в публицистике религиозной тематики, s. 71

Виктория Дидковская (Великий Новгород) Словесные композиции как номинативная техника , s. 77

Martyna Król-Kumor (Kielce) Modele słowotwórcze w wybranych żargonach języka polskiego, s. 83

Олег Лещак (Кельце) Методологические трудности российской ономасиологии: проблема номинации как объекта исследования, s. 97

Светлана Лещак (Кельце) Концепт «война» как изобразительный мотив эстетического представления человеческого опыта в художественном идиостиле Бориса Гребенщикова , s. 107

Ксения Нестеренко (Харьков) Особенности репрезентации концепта «преступление» в рассказах Антона Чехова и Александра Куприна, s. 119

Оксана Просяник (Харьков) Восприятие концепции Фердинанда де Соссюра в советском и российском языкознании (на материале анализа журнала «Вопросы языкознания»), s. 129

Ирина Роляк (Кельце) Особенности сетевого делового этикета в русском и польском языке, s. 139

Евгений Зубков (Кельце) Оси селекции и комбинации Романа Осиповича Якобсона: применимость к анализу коммуникации в преступной среде (часть 1), s. 145

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 27, red. Martyna Król-Kumor, 2019 cena 21,60 zł

Okładka, Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,  t. 27 , red. Martyna Król-Kumor„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 27 , red. Martyna Król-Kumor, 2019,  150 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 21,60 zł

Literaturoznawstwo

Любовь Копаница (Киев) Моделирующая роль фольклорных текстов как

критерий прагматического измерения народной песни   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .        11

Ксения   Нестеренко   (Харьков)   К   вопросу   типологии    психопатологических

образов в художественной литературе (на материале произведений

русских писателей рубежа ХIХ – ХХ веков)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23

Joanna    Nowakowska-Ozdoba    (Kielce)    Tłumaczenie    elementów   nacechowanych

kulturowo w Damie pikowej Aleksandra Puszkina   . . . . . . . . . . . . . . . . .   31

Ludmiła Szewczenko (Kielce) Анализ экранизаций к лассической русской литературы как катализатор развития профессиональных навыков

и расширения кругозора студентов, обучающихся по специальности

„прикладная лингвистика”   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  .        39

Александр    Волковинский    (Каменец-Подольский)    Фельетон  –

структурообразующий элемент жанровой системы Валентина Катаева . .       53

Марина Волощук (Каменец-Подольский) Метафоричность эпитетных структур

в художественной системе рассказа Л . Толстого «Чем люди живы»  . . . . .       63

Olena Yufereva (Kyiv) «Mystical fear» of naive author: the literary code of ruinous

topos in Russian-language internet travelogues    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    .  .        73

Językoznawstwo

Алексей Романов, Ольга Новоселова (Тверь) Менасивный   контент   предвыборных   практик   политической   дискурсии Владимира Путина    . . . . . . . . . . .89

Алексей Романов, Лариса Романова (Тверь) Демонстративы как маркеры  сетевого  поведения  я-медиа  в  дигитальной коммуникации   . . . . . . . . . . .101

Елена Савич (Миньск) Адресация как центральная категория профессионального дискурса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107

Евгения   Жеймо   (Варшава)   Анализ   учебника   как   элемент отчетной документации по педагогической практике    . . . . . . . . . . . . . . .     119

Recenzje

Oleg Leszczak (Kielce) Język jako punkt przyciągania i siła ciążenia: funkcjonalizm contra postmodernizm (recenzja książki Aleksandra Kiklewicza «Притяжение языка . Том 6: Функциональные аспекты синтаксиса и стилистики»,

Olsztyn 2019, 330 s .)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    143

Wladimir   Zaika   (Nowogród   Wielki)   Nowe   spojrzenie   na   fenomen precedensowości

w języku (recenzja monografii Switłany Leszczak „Языковые прецеденты

в художественном идиостиле Бориса Гребенщикова”, Wydawnictwo UJK,

Kielce 2019, 304 s .)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 28, red. Martyna Król-Kumor, 2020 cena 23,76 zł

Okładka, "Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 28, red. Martyna Król-Kumor„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 28, red. Martyna Król-Kumor, 2020,  164 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 23,76 zł

Spis treści

LITERATUROZNAWSTWO

Инна Гажева (Львов) Структура повествования в фантастическом рассказе Ф. Достоевского Кроткая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Александр Глотов (Кременец) Безумный мир Гоголя и Достоевского . . . . . . . . . . 23

Илья Кузнецов (Новосибирск) Александр Островский и Николай Некрасов – барометры литературной эволюции XIX века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Иван Назаренко (Томск) Исповедальность в романе Ю. Фельзена Письма о Лермонтове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Екатерина Никитская (Киев) Поэма Блудный сын Н. Гумилева как первый манифест акмеизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Владас Просцевичус (Каунас) Деинтонирование как ресурс поэтической речи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Наталия Соценко (Харьков) Пародия А.И. Куприна По заказу как «метатекст» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Элеонора Шестакова (Донецк) Реальное шоу – своеобразно перечеркнутый текст художественной литературы: компаративистский аспект проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ольга Верник (Полтава) «Путешествие» инока Марка как источник повести Вс. Иванова «Бегствующий остров» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Ирина Заярная (Киев) Массмедийный дискурс в интермедиальных художественных проектах Тимура Кибирова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

JĘZYKOZNAWSTWO

Юлия Бекреева (Минск) Субъект как компонент значения глагола . . . . . . . . . . . . 123

Martyna Król-Kumor (Kielce) Podmiot w dyskursie naukowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Олег Лещак (Kielce) Тождество имени собственного и онимическое тождество объекта номинации в лингвокультультурологическом и лингвосемиотическом плане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

RECENZJE

Vladimir Zaika (Nowogród Wielki) Podstawy teorii precedensowości kognitywnej (recenzja monografii Olega Leszczaka i Switłany Leszczak «Когнитивные прецеденты в песенном творчестве Бориса Гребенщикова: природа и человек», Kielce 2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Zasady etyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 29, red. Martyna Król-Kumor, 2021, cena 17,28 zł

Okładka, „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 29, red. Martyna Król-Kumor„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 29, red. Martyna Król-Kumor, 2021,  116 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 17,28 zł

Spis treści

LITERATUROZNAWSTWO

Инна Волковинская (Каменец-Подольский) Миф о Тангейзере в рецепции

Юрия Клена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Виталий Смертин (Тернополь) На стыке легенд и реальности (рецензия на

кн. Глотов О. Філологічні нариси: Книга друга. Тернопіль: Видавництво

“Крок”, 2020. 178 с.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Сергей Чуй (Луцк) Стихи из афганской тетради: поэзия Василия Слапчука

в переводах Владимира Быча (стиховедческий аспект) . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Izabela Nogawica (Wrocław) Związek Radziecki w powieści Eszelon do Samarkandy

Jachiny Guzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ludmiła Szewczenko (Kielce) Литература как способ познания современной

России (Рецензия на: Liliana Kalita, Wybrane zagadnienia z najnowszej

prozy rosyjskiej. Skrypt dla studentów 1 roku rosjoznawstwa, Gdańsk 2020,

188 s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

JĘZYKOZNAWSTWO

Елена Глазкова (Москва) «Борщ» в языке и культуре русского народа . . . . . . . . . 49

Дмитрий Клименко (Kielce) Некоторые аспекты текстовой актуализации

габитусов языковой и культурной картины лексемы птица в редакциях

романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Юрий Князев (Великий Новгород) Русские возвратные глаголы c позиции

говорящего и с позиции слушающего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Зинаида Пахолок (Луцк) Антропонимы с повторенным словообразовательным

элементом как языковая универсалия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Елена Пчелинцева (Черкассы) Спасение или спасание, или нужна ли категория

вида русским отглагольным именам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Анастасия Стародубцева (Kielce) Этнокультурная идентичность русских

Украины: языковой вопрос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Zasady etyki publikacyjnej czasopisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115