Tania książka

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Tania książka
J. Czugała J., B. Szal, Zbiór zadań z analizy matematycznej, cz. I, wyd. IV, 2001, cena 6,30 zł

Józefa Czugała, Barabara Szal, Zbiór zadań z analizy matematycznej, cz. I, wyd. IV, 192 s., 2002, ISBN 83-7133-154-1, cena 6,30 zł

Niniejszy zbiór zadań przeznaczony jest dla studentów I roku matematyki studiów pedagogicznych i podyplomowych. Zawiera szereg zadań wyjaśniających podstawowe pojęcia i twierdzenia analizy matematycznej, a także zadania kształtujące umiejętności wnioskowania i dowodzenia. W celu ułatwienia studentom pracy samokształceniowej na początku każdego paragrafu przedstawiono rozwiązania typowych zadań.

J. Czugała, A. Sieczko, B. Szal, Zbiór zadań z analizy matematycznej, cz. II, 2006, cena 10,50 zł

Józefa Czugała, Barabara Szal, Zbiór zadań z analizy matematycznej, cz. II, wyd. IV, 192 s., 2002, ISBN 83-7133-154-1, cena 10,50 zł

Niniejszy zbiór zadań przeznaczony jest dla studentów I roku matematyki studiów pedagogicznych i podyplomowych. Zawiera szereg zadań wyjaśniających podstawowe pojęcia i twierdzenia analizy matematycznej, a także zadania kształtujące umiejętności wnioskowania i dowodzenia. W celu ułatwienia studentom pracy samokształceniowej na początku każdego paragrafu przedstawiono rozwiązania typowych zadań.

A. Gałczyńska, Akty odmowy we współczesnym języku polskim, 2003, cena 7,88 zł

t1

Alicja Gałczyńska, Akty odmowy we współczesnym języku polskim, 192 s., format A5, ISBN 83-7133-198-3, 2003, cena 7,88 zł

Autorka postawiła sobie za cel pragmatyczny opis aktów odmowy wraz z ich dającymi się zaobserwować uwarunkowaniami. Przedstawiła wnioski wynikające z analizy zgromadzonego materiału – dialogów, w których jedną z replik stanowi akt odmowy. Dla większej obiektywizacji wywodu wnioski zostały bogato zilustrowane przykładami. Swoje rozważania autorka oparła na następujących założeniach teoretycznych: – koncepcji pragmatyki językowej, uznającej ją za naukę badającą użycie języka w celu osiągnięcia zamierzonych efektów;
– teorii aktów mowy, stworzonej przez J. L. Austina;
– teorii gatunków (genrów) mowy, rozwijanej przez M. Bachtina i A. Wierzbicką;
– teorii implikatur konwersacyjnych, dla której podstawą stały się podane przez H. P. Grice’a reguły konwersacji;
– koncepcji gry, którą prezentowali w swych pracach L. Wittgenstein, H. P. Grice, E. Goffman;
– opisie grzeczności językowej (polskiej grzeczności językowej) dokonanym przez M. Marcjanik.
Autorka przyjęła, iż odmowa jest jednym z gatunków mowy, reprezentowanym w mowie przez konkretne akty. Założyła, że akty odmowy są reaktywnymi aktami mowy, stanowiącymi wypowiedź-reakcję na wcześniejszą wypowiedź-akcję. Są one reakcją na różne typy aktów dyrektywnych: AKTY PROPOZYCJI, PROŚBY, POLECENIA.

J. Gapys, Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego), 2003, cena 10,50 zł

t2

Jerzy Gapys, Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego), 404 s., format B5, ISBN 83-86006-67-6, 2003, 10,50 zł

Celem rozprawy było zaprezentowanie postaw właścicieli ziemskich wobec polityki okupanta hitlerowskiego, uwarunkowań społeczno-politycznych i środowiskowych oraz wpływu tych zachowań na sytuację ekonomiczną wielkiej własności ziemskiej. Starano się także przedstawić aktywność polityczną ziemian (m.in. ich udział i współpracę z podziemiem zbrojnym) oraz ich stanowiska wobec zachodzących przeobrażeń na wsi w latach wojny, a także stosunek właścicieli dworów do poszczególnych warstw społeczności wiejskiej, co wyrażało się również w pracy społecznej na rzecz tego środowiska. Zakres terytorialny pracy obejmuje obszar dystryktu radomskiego, który decyzją władz niemieckich został utworzony 26 października 1939 roku. Pod względem chronologicznym praca obejmuje okres 1939-1945.

I. Hubicka, Proza Ludmiły Pietruszewskiej lat 1985-1995 (z zagadnień poetyki) 2003, cena 7,88 zł

t3

Irena Hubicka, Proza Ludmiły Pietruszewskiej lat 1985-1995. Z zagadnień poetyki, 216 s., format A5, ISBN 83-7133-802-3, 2003, cena 7,88 zł

Niniejsza praca ma charakter monografii, w której rozpatrywane są problemy sztuki pisarskiej Ludmiły Pietruszewskiej. Pozwala to w pewnym stopniu wypełnić istniejącą nadal lukę w badaniach dotyczących kształtu artystycznego jej utworów epickich.
Dorobek Ludmiły Pietruszewskiej jest bardzo bogaty, zajmuje ugruntowane miejsce w procesie literackim Rosji, cieszy się także szerokim odbiorem czytelniczym. W twórczości Pietruszewskiej mamy do czynienia z interesującym na tle współczesnej prozy rosyjskiej podejściem do radzieckiej rzeczywistości oraz oryginalnym, w pełni indywidualnym spojrzeniem na człowieka, demaskującym skomplikowaną i jednocześnie nadzwyczajną naturę wykreowanych bohaterów. Wspólną dominantą tematyczną utworów jest bohater uwikłany w najzwyklejsze sytuacje życiowe. Autorka jest pochłonięta zwyczajnością egzystencji ludzi pasywnych, przegranych, zgnębionych przez sytuację, w jakiej się znaleźli.

I. Janowski, Krajoznawstwo i turystyka szkolna, 2003, cena 4,20 zł

t4

Ignacy Janowski, Krajoznawstwo i turystyka szkolna, 108 s., format A5, ISBN 83-7133-203-3, 2003, cena 4,20 zł

Autor publikacji pragnął przybliżyć problematykę krajoznawstwa i turystyki szkolnej tym wszystkim, którzy podejmują pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną. Działalność ta bowiem nabiera szczególnego znaczenia w okresie wprowadzania nowych programów edukacyjnych i wynika z samej treści tych programów, w dużym stopniu zakładających wiązanie teorii z praktyką. Przedstawiona w książce problematyka krajoznawstwa i turystyki szkolnej występuje marginalnie w programach uczelni pedagogicznych, przygotowujących przyszłych nauczycieli. Wiele zagadnień z tego zakresu na studiach potraktowanych jest informacyjnie, a wiedza na ten temat potrzebna jest każdemu nauczycielowi, który podejmie się organizacji wycieczki, czy też innej formy działalności turystyczno-krajoznawczej w szkole i placówkach oświatowo-wychowawczych. Publikacja ta zapewne okaże się pomocna nie tylko nauczycielom, ale wszystkim działaczom krajoznawstwa, a jednocześnie będzie inspiracją do ich własnych przemyśleń nad doskonaleniem pracy krajoznawczo-turystycznej z dziećmi i młodzieżą szkolną.

K. Jaworski, Bruno Jasieński w Paryżu, 2003, cena 9,45 zł

t5

Krzysztof Jaworski, Bruno Jasieński w Paryżu (1925-1929), 208 s., format A5, ISBN 83-7133-204-1, 2003, cena 9,45 zł

Bruno Jasieński w Paryżu (1925-1929) – książka uaktualnia i porządkuje nieznane dotąd fakty z paryskiego etapu życia i twórczości Brunona Jasieńskiego, jednego z najsłynniejszych polskich futurystów. Ustalenia biograficzne opierają się w głównej mierze na niepublikowanych i nieznanych dokumentach z archiwów paryskich (tajnych raportach policyjnych, korespondencji ministerialnej etc.). Zgromadzone materiały pozwalają po raz pierwszy wyjaśnić wiele spornych kwestii związanych z kilkuletnim pobytem Jasieńskiego w Paryżu oraz zrozumieć polityczne wybory, których wówczas dokonał ten kontrowersyjny, i nadal budzący żywe reakcje czytelników pisarz.

.

Kielce XVII-XVIII wiek. Słownik biograficzny, oprac. M. Pieniążek-Samek, 2003, cena 9,45 zł

t6

Kielce XVII-XVIII wiek. Słownik biograficzny, oprac. Marta Pieniążek-Samek, 200 s., format B5, ISBN 83-7133-804-X, 2003, cena 9,45 zł

W słowniku zebrano prawie 700 haseł odnoszących się do osób, które w różny sposób zaznaczyły się w nowożytnych dziejach Kielc, począwszy od biskupów krakowskich, duchownych związanych z kielecką kolegiatą (kanoników i wikariuszy), a później także z ufundowanymi przez biskupa Konstantego F. Szaniawskiego seminarium duchownym i szkołą (rektorzy, profesorowie, nauczyciele), poprzez starostów kieleckich, członków kieleckiej rady i ławy miejskiej, znaczniejszych przedsiębiorców i kupców aż po artystów – architektów, malarzy czy złotników stąd pochodzących lub też związanych jedynie z Kielcami poprzez swe dzieła; uwzględniono także osoby nie pełniące żadnych funkcji, lecz zasłużone dla miasta i jego kultury poprzez dokonane dary lub fundacje. Z racji statusu Kielc (miasto biskupie i zarazem w epoce nowożytnej najpopularniejsza z siedzib należących do włodarzy diecezji) najliczniej reprezentowane są w Słowniku osoby duchowne; z oczywistych przyczyn pominięto natomiast tych rzemieślników, którzy nie pełnilili żadnych funkcji w samorządzie miejskim. W pracy wykorzystano w całości zasoby archiwów kieleckich: kościelnych i świeckich.

Kieleccy bohaterowie 1905-1907. Relacje Jana Partyki, Piotra Wiślickiego i Cecylii Stodułkiewicz-Fiołek, oprac. B. Szabat, M. Nowak, 2003, cena 7,88 zł

t7

Kieleccy bohaterowie 1905-1907. Relacje Jana Partyki, Piotra Wiślickiego i Cecylii Stodułkiewicz-Fiołek, oprac. Barbara Szabat, Mariusz Nowak, 214 s., format A5, ISBN 83-7133-192-4, 2003, cena 7,88 zł

Opublikowane w książce wspomnienia zostały napisane przez ludzi, którzy w okresie rewolucji w taki czy inny sposób walczyli z reżimem carskim. Mają one różny charakter, chociaż wszystkie – jako pisane wiele lat po relacjonowanych wydarzeniach – są niewątpliwie subiektywne. Ich autorzy byli członkami partii, która uważała, że tylko siłą zbrojną, można wywalczyć niepodległość. Autorzy omawianych wspomnień nie opisali przebiegu rewolucji 1905-1907 roku w Kielcach i guberni kieleckiej we wszystkich jej aspektach. Na ogół zajmowali się wydarzeniami, do których doszło w latach 1906-1907, a nawet później. Taki materiał źródłowy stanowi cenny przyczynek do dziejów rewolucji 1905-1907 roku w Kielcach i w byłej guberni kieleckiej.

A. Kominek, Punkt zborny. Obraz Kościoła katolickiego w Polsce w tekstach publicznych z lat 1970-1989, 2003, cena 7,35 zł

t8

A. Kominek, Punkt zborny. Obraz Kościoła katolickiego w Polsce w tekstach publicznych z lat 1970-1989, 156 s., format A5, ISBN 83-7133-216-5, 2003, cena 7,35 zł

Tematem książki jest nazwa kościół i związane z nią pojęcie, odnoszące się do jednej z najważniejszych dziedzin społecznej rzeczywistości w Polsce. Szczegółowe analizy semantyczne dotyczą trzech obrazów Kościoła katolickiego w Polsce (stąd przyjęty w tej książce zapis nazwy Kościół dużą literą jako nazwy własnej Kościoła katolickiego). Zostały one wyodrębnione na podstawie tekstów głównych uczestników „sceny” politycznej przed 1989 rokiem: przede wszystkim Partii (tj. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) i samego Kościoła, a także NSZZ „Solidarność”. Tytułowy termin „obraz Kościoła” oznacza obraz, jaki został utrwalony w tekstach o Kościele i da się zrekonstruować za pomocą modeli semantycznych. W podjętej próbie chodziło o przedstawienie obrazu Kościoła katolickiego we współczesnym języku polskim, a także o pokazanie, w jaki sposób język utrwala zrozumienie pojęcia 'Kościół’, głównie za pomocą słownictwa i frazemów, tj. odtwarzalnych jednostek językowych, które są nośnikami mitów, stereotypów, klisz emocjonalnych, etykietek itp. Głównym celem, jaki postawił sobie autor, było dojście – przez opis pojęcia 'Kościół’ – do opisu fenomenu Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce u schyłku komunizmu. Prowadzony wtedy dyskurs społeczny: rządzącej partii marksistowskiej i Kościoła katolickiego, a także reprezentanta społeczeństwa w postaci „Solidarności” skupia jak w soczewce cechy wspólne i ponadczasowe odnoszące się do istoty Kościoła, a także wiele mówi o wartościach związanych z opcjami ideowymi Polaków.

E. Koniusz, Polszczyzna z historycznej Litwy w "Słowniku gwar polskich" Jana Karłowicza, 2001, cena 9,45 zł

t9

Elżbieta Koniusz, Polszczyzna z historycznej Litwy w „Słowniku gwar polskich” Jana Karłowicza, 222 s., format B5, ISBN 83-7133-149-5, 2001, cena 9,45 zł

Praca Elżbiety Koniusz o słownictwie wybranym z wielotomowego dzieła Jana Karłowicza Słownik gwar polskich według kryterium geograficznego jest pracą ciekawą i użyteczną zarówno ze względu na wybór tematu, jak też staranność opracowania. W dobie ożywienia dyskusji na temat pochodzenia polskich gwar kresowych szczegółowe omówienie etapów powstawania Słownika i warsztatu naukowego jego autora oraz krytyczna ocena starszych i nowszych recenzji dokumentuje wiarygodność zawartego w Słowniku materiału, a tym samym stanowi ważny krok na drodze poszerzenia wiedzy wspomagającej właściwe z naukowego punktu widzenia ukierunkowanie dalszych poszukiwań. Dociekliwość badawcza autorki, skrupulatność w notowaniu wszelkich informacji o procesie powstania Słownika gwar polskich, właściwy opis wyodrębnionego słownictwa oraz dojrzałość naukowa w formułowaniu wniosków decyduje o dużej wartości naukowej publikacji oraz jej znaczeniu w badaniach stosunków językowych i narodowościowych na wieloetnicznym pograniczu polsko-litewsko-wschodniosłowiańskim.

L. Kostuch, Wyobrażenia androginiczne w wierzeniach przedchrześcijańskich kręgu śródziemnomorskiego, 2003, cena 7,88 zł

t10

Lucyna Kostuch, Wyobrażenia androginiczne w wierzeniach przedchrześcijańskich kręgu śródziemnomorskiego, 200 s., format A5, ISBN 83-7133-201-7, 2003, cena 7,88 zł

Zjawisko androginizmu w epoce uniformizacji płci domaga się naukowego potraktowania, ujęcia historycznego, które może okazać się niezmiernie przydatne w próbach interpretacji obyczajowości, dzieł sztuki oraz indywidualnych i zbiorowych zachowań ludzkich. Brak opracowań zagadnienia androginizmu dla epoki starożytnej stał się przyczyną podjęcia tego tematu przez autorkę w publikacji, którą oddajemy do rąk Czytelników. Androginizm jako wyobrażona forma harmonijnej pełni, idea nieosiągalna dla dwupłciowej ludzkości, był obsesją człowieka, tęsknotą, która ujawniała się w różnych dziedzinach życia – w religii i filozofii, a przede wszystkim w sztuce. Tęsknota ta towarzyszyła człowiekowi chyba od początków jego świadomego istnienia, tkwiła w jego mentalności i choć z czasem zepchnięta do podświadomości – wpływała na rozwój ludzkiej kultury.

T. Kuder, Autonomiczny układ nerwowy, 2002, cena 9,45 zł

t11

Tadeusz Kuder, Autonomiczny układ nerwowy, 210 s., format B5, ISBN 83-7133-168-1, 2002, cena 9,45 zł

Niniejsza publikacja jest monograficznym ujęciem wiadomości z zakresu autonomicznego układu nerwowego, gdyż do tej pory nie ma takiego całościowego opracowania, a wiedza na ten temat jest duża, zawiera bowiem wyniki ponad 100 lat badań, rozproszone w licznych książkach i artykułach naukowych. Jest to więc próba wypełnienia luki w tym zakresie i przedstawienia czytelnikowi układu nerwowego autonomicznego w różnych aspektach: rozwojowym, filogenetycznym, anatomicznym i funkcjonalnym.

.

.

.

M. Leszczyński, Inwestowanie w kapitał ludzki., 2007, cena 8,40 zł

t12

Marek Leszczyński, Inwestowanie w kapitał ludzki, 2007, 62 s., format B5, ISBN 978-83-7133-329-3, cena 8,40 zł

Publikacja podejmuje ważne z punktu widzenia społeczeństwa postindustrialnego zagadnienie inwestowania w kapitał ludzki. Mimo iż początki teorii kapitału ludzkiego sięgają lat 60. ubiegłego stulecia, przez wiele lat kwestie inwestycji w kapitał ludzki traktowane były marginalnie. Epoka budowania gospodarki opartej na wiedzy uwypukliła rolę kwalifikacji, umiejętności, potencjału ludzi jako ważnego czynnika sprawczego modernizacji społecznej oraz dynamizowania wzrostu gospodarczego. Książka prezentuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i własne dociekania empiryczne autora. Stanowić może cenne źródło informacji dla szerokiego kręgu odbiorców: studentów kierunków ekonomicznych i społecznych, jak socjologia, politologia, a także dla polityków gospodarczych i przedsiębiorców. W rozdziale I przedstawiono teoretyczne podstawy human capital w ujęciu Beckerowskim, który analizował zjawisko z punktu widzenia neoklasycznego, „chicagowskiego”. Becker przeprowadził analizę, opierając się na podejściu mikroekonomicznym (jednostkowym), ale także nieco inaczej określił gospodarstwo domowe: jako kooperacje racjonalnych jednostek realizujących cele, w tym ekonomiczne. W rozdziale II przedstawiono kapitał ludzki jako element budowy sukcesu ekonomicznego firmy. Omówiono w nim modele wyceny kapitału ludzkiego zaczerpnięte z nowego nurtu rachunkowości: z rachunkowości społecznej.

A. Mach, Wykłady z matematyki z zadaniami dla studentów pierwszych lat studiów na kierunkach niematematycznych, 2003, cena 10,50 zł

t13

Andrzej Mach, Wykłady z matematyki z zadaniami dla studentów pierwszych lat studiów na kierunkach niematematycznych, 384 s., format B5, ISBN 83-7133-194-0, 2003, cena 10,50 zł

Skrypt ten powstał dzięki doświadczeniom zdobytym w trakcie kilkuletnich wykładów prowadzonych w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach dla studentów kierunku chemii i wcześniej dla kierunku wychowania technicznego. Proponowane w skrypcie ćwiczenia teoretyczne do samodzielnego wykonania mogą być również udowadniane na zajęciach w grupach ćwiczeniowych. Skrypt zawiera dużą liczbę rozwiązanych zadań, stanowiących przykłady zastosowania i uzupełnienia przedstawionych twierdzeń i faktów. Wiele zadań pozostawiono też do rozwiązania czytelnikom. Prezentowana książka – ze względu na zawartą tematykę i przedstawione metody rozwiązywania zadań – może być również przydatna dla studentów wyższych szkół technicznych i maturzystów z klas matematycznych.

A. Massalski, Szkoły średnie rządowe męskie na ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833-1862, 2001, cena 10,50 zł

t14

Adam Massalski, Szkoły średnie rządowe męskie na ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833-1862, 338 s., format B5, ISBN 83-7133-145-2, 2001, cena 10,50 zł

Prezentowana praca stanowi uwieńczenie wieloletnich badań profesora Adama Massalskiego nad szkołami średnimi Kielecczyzny w okresie międzypowstaniowym. Autor wykazuje doskonałą znajomość problematyki, źródeł archiwalnych, źródeł drukowanych i literatury przedmiotu. Studium dotyczy ziemi kielecko-radomskiej, terytorium pomiędzy Wisłą i Pilicą, uwzględnia zarazem problematykę szkolnictwa w skali całego Królestwa Polskiego.

Prof. dr hab. Daniel Olszewski

Opracowanie Adama Massalskiego o szkołach średnich męskich na ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833-1862 stanowi ciekawy przyczynek do dziejów polityki edukacyjnej Rosji carskiej w Królestwie Polskim. Wypełnia ono, do pewnego stopnia, lukę w naszej historiografii oświatowej.

Prof. dr hab. Ryszard Kucha

M. Marcjanik, W kręgu grzeczności, 2001, cena 6,30 zł

t15

Małgorzata Marcjanik, W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej, 225 s., format A5, ISBN 83-7133-146-0, 2001, cena 6,30 zł

Praca stanowi zbiór artykułów i rozpraw podporządkowanych jednemu głównemu tematowi, jakim jest polska etykieta językowa (…)

Autorka jest znawczynią problematyki związanej z polską etykietą językową, którą z powodzeniem zajmuje się od lat. Jej autorstwa jest wysoko ceniona monografia Polska grzeczność językowa (Kielce 1997, wyd. II, 2000), pierwsza tego typu praca w polskim piśmiennictwie.

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska

W kręgu grzeczności dobrze uzupełnia wcześniejszą monografię autorki. Stanowi jej drugi tom (…) daje ważne rozstrzygnięcia teoretyczne, zilustrowane wieloma przykładami.

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

M. Markowska, Biologiczne i społeczne kryteria wyboru kierunku kształcenia ponadpodstawowego, 2002, cena 7,35 zł

t16

Małgorzata Markowska, Biologiczne i społeczne kryteria wyboru kierunku kształcenia ponadpodstawowego, 128 s., format A5, ISBN 83-7133-186-X, 2002, cena 7,35 zł

Autorka prezentuje wyniki badań dotyczących rozwoju fizycznego i wydolności fizycznej młodzieży kończącej szkołę podstawową. W swej pracy podjęła się weryfikacji tezy, że cechy morfologiczne i czynnościowe stanowią ważne kryterium wyboru dalszego kierunku kształcenia.

.

.

.

H. T. Mitosek, Problemy hydrologii stochastycznej. Procesy stochastyczne, pola losowe i momenty liniowe, 2003, cena 9,45 zł

t17

Henryk T. Mitosek, Problemy hydrologii stochastycznej. Procesy stochastyczne, pola losowe i momenty liniowe, 184 s., format B5, ISBN 83-7133-215-7, 2003, cena 9,45 zł

Zadaniem pracy jest przedstawienie wybranych, a na ogół rzadko lub w ogóle przez badaczy polskich niepodejmowanych zagadnień hydrologii stochastycznej. Została ona podzielona na trzy części poświęcone: procesom stochastycznym, polom losowym, a także momentom liniowym, które wynikły z momentów ważonych prawdopodobieństwem. Analizowane problemy zilustrowano w publikacji dużą liczbą stosownych przykładów z dziedziny hydrologii i meteorologii. Książka przeznaczona jest dla studentów starszych lat kierunków inżynierii lub ochrony środowiska politechnik i uniwersytetów, a także doktorantów, inżynierów i pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy zajmują się zagadnieniami hydrologii i gospodarki wodnej.

Muzyka moją pasją... o Mirosławie Niziurskim, red. M. Kaczmarkiewicz, 2002, cena 10,50 zł

t19

Muzyka moją pasją… o Mirosławie Niziurskim, red. Maria Kaczmarkiewicz, 152 s., format A4, ISBN 83-7133-175-4, 2002, cena 10,50 zł

Książka poświęcona pracy i twórczości Mirosława Niziurskiego, zasłużonego organizatora systemu kształcenia nauczycieli muzyki w Polsce. W publikacji zawarte są cenne uwagi dotyczące współczesnego kształtu edukacji muzycznej, jego istoty i celu, a także zagrożeń, które niesie ze sobą konsumpcyjny model życia i ekspansywna (agresywna) kultura masowa, przeciwstawiające się rozwojowi duchowemu człowieka. W artykułach zwrócono uwagę na potrzebę doceniania głębszych wartości, myśli, uczuć i piękna, które zawarte są w dziełach sztuki, w tym dziełach muzycznych.

.

.

Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiów wyższych, red. T. Gumuła, 2002, cena 9,98 zł

t20

Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiów wyższych, red. T. Gumuła, 198 s., format B5, ISBN 83-7133-165-7, 2002, cena 9,98 zł

Prezentowana książka jest zbiorem artykułów poświęconych problematyce kompetencji pedagogicznych w okresie przemian, jakie dokonują się w polskiej oświacie. Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiów wyższych jest zadaniem zasługującym na uwagę. Wiadomo bowiem, że nauczyciel staje się ostatecznie realizatorem reform oświatowych. Od jakości i zakresu jego wykształcenia, a następnie doskonalenia zawodowego zależy efektywność zmian i przeobrażeń w tej dziedzinie życia społecznego. Dlatego też reforma edukacji w Polsce wymaga wszechstronnego przygotowania nauczycieli do efektywnego pełnienia funkcji zawodowych, szczególnie w zakresie przygotowania młodzieży do kreatywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wskazywania jej drogi samodzielnego poszukiwania swojego miejsca w świecie. W związku z tym współczesny nauczyciel powinien umożliwiać uczniom poznawanie świata we wszystkich jego przejawach. Oddziaływanie pedagogiczne możliwe jest przez rozwijanie uczenia się innowacyjnego, które ma zastąpić edukację zachowawczą, adaptacyjną. Jeżeli tak będziemy pojmować funkcję nauczyciela, to proces jego przygotowania zawodowego powinien mieć charakter innowacyjny, twórczy.

J. Pacławski, Proza literacka Jerzego Putramenta, 2003, cena 7,88 zł

t21

Jan Pacławski, Proza literacka Jerzego Putramenta, 200 s., format A5, ISBN 83-7133-806-6, 2003, cena 7,88 zł

Do tej pory nie podjęto próby szerszego opracowania dorobku twórczego Jerzego Putramenta, chociaż czasopisma przynosiły sporo cząstkowych omówień i recenzji za życia pisarza. Powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, iż pisarstwo Putramenta nie jest jednolite ani pod względem głoszonych idei, ani gatunkowym, ani tym bardziej artystycznym. Ponieważ najbardziej charakterystyczne dla twórczości pisarza są teksty o orientacji politycznej, dużo miejsca poświęcono w prezentowanej książce opracowaniu: „Odyńca” i „Puszczy”, „Września”, „Pasierbów”, „Małowiernych”, „Bołdyna”, „Akropolu”, mniej upolitycznionym „Wakacjom” oraz „Wybrańcom”. W jednym z rozdziałów omówione zostały także krótkie formy fabularne. Książka jest kierowana nie tylko do specjalistów, ale także do szerokiego kręgu odbiorców literatury pięknej.

.

M. Pękowska, Lwowskie zakłady dla głuchych i niewidomych dzieci w latach 1830-1914, 2003, cena 10,50 zł

t22

Marzena Pękowska, Lwowskie zakłady dla głuchych i niewidomych dzieci w latach 1830-1914, 234 s., format A5, ISBN 83-7133-210-6, 2003, cena 10,50 zł

Prezentowana rozprawa jest próbą ukazania rozwoju i funkcjonowania lwowskich zakładów kształcących głuchoniemych i ociemniałych, przedstawienia wkładu tych zakładów w rozwój teorii i praktyki pedagogicznej w zakresie kształcenia i wychowania dzieci głuchoniemych i niewidomych, a także przenikania doświadczeń w tej dziedzinie z pokrewnych placówek zagranicznych. Za początkową cezurę chronologiczną omawianego okresu przyjęto w pracy rok 1830, ponieważ w październiku tego roku powstała w Galicji pierwsza placówka kształcąca głuchoniemą młodzież. Za datę końcową uznano 1914 rok, czyli datę wybuchu I wojny światowej, która zakłóciła dotychczasową działalność placówek. Konkretne ustalenia zawarte w tej monografii dotyczą działalności dydaktyczno-wychowawczej poszczególnych placówek, a szczególnie planów i programów nauczania, metod i środków dydaktycznych oraz warunków materialnych i socjalnych szkół, a także form opieki, takich jak bursy i stowarzyszenia. Kolejne zagadnienie, wyodrębnione w pracy, dotyczy kadry naukowej, udziału w zjazdach i konferencjach. O efektywności i sprawności galicyjskich zakładów świadczą także wyniki osiągane przez uczniów, ich promocje, popisy, wystawy. W pracy starano się – w miarę możliwości – pokazać, jakie czynniki determinowały funkcjonowanie poszczególnych zakładów oraz w jaki sposób placówki te korzystały z europejskich osiągnięć w dziedzinie kształcenia głuchoniemych i ociemniałych.

E. Piotrowska-Oberda, Transfer leksykalny w komunikacji menedżerskiej, 2006, cena 10,50 zł

t23

Ewa Piotrowska-Oberda, Transfer leksykalny w komunikacji menedżerskiej, 2006, 127 s., format B5, ISBN 83-7133-317-X, cena 10,50 zł

Niniejsza praca jest poświęcona wpływowi leksyki angielskiej na kształtowanie się polskiego „języka biznesu” w procesie komunikacji menedżerskiej. Stanowi ona kontynuację badań poświęconych problematyce funkcjonowania wyrazów angielskich w języku polskim prowadzonych przez wielu badaczy. Podstawę materiałową pracy stanowiły wyselekcjonowane terminy przeniesione do języka polskiego, zamieszczone w czasopiśmie „Businessman Magazine” w latach 1992-1999. Wybrane terminy były weryfikowane przez inne źródła specjalistyczne: słowniki i literaturę fachową oraz specjalistów

.

Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, red. G. Miernik, 2003, cena 9,45 zł

t24

Grzegorz Miernik (red.), Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, 2004, 224 s., format B5, ISBN 83-7133-86006-68-4, cena 9,45 zł

W dotychczasowych badaniach nad dziejami PRL zdecydowanie największą uwagę historyków przyciągały niezwykle ważne problemy polityczne, system zależności od ZSRR, kwestie funkcjonowania aparatu represji. Ważnym nurtem rozważań były również stosunki między władzami partyjno-państwowymi i kościelnymi. O wiele trudniej znaleźć oparte na obszernej bazie źródłowej studia dotyczące świadomości, postaw i zachowań społecznych Polaków wobec nowej rzeczywistości kształtowanej przez komunistów po 1945 r. Nie znaczy to, że takich prac nie ma. Stosunkowo dużo wiemy o różnych formach oporu społecznego, zwłaszcza w latach 1944/45-1956. Przedmiotem poważnych monografii stały się strajki robotnicze, opór antykolektywizacyjny wsi, konflikty na tle religijnym, w tym związane z ateizacją wychowania i oświaty. Opór był bez wątpienia ważnym wyznacznikiem postaw i zachowań społecznych, ale nie jedynym. PRL-owska codzienność zmuszała do kompromisów, szukania różnych „nisz”, w których można było „czuć się sobą”. Jeżeli zachowania i postawy Polaków tworzyły wówczas kontinuum między oporem a przystosowaniem, to warto przedmiotem dociekań uczynić te drugie. Przytoczone wyżej powody zachęcały do naukowej refleksji. Konferencja „Polacy wobec PRL – strategie przystosowawcze” zorganizowana została przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej 4 grudnia 2002 r. Do rąk Czytelników oddajemy nie tylko referaty wygłoszone w czasie konferencji, ale również te, które, nie zostały wygłoszone przez autorów z przyczyn obiektywnych. Wyniki badań przedstawione przez referentów reprezentujących kilka ośrodków naukowych (Bydgoszcz, Kraków, Szczecin, Toruń, Warszawa, Kielce) stały się podstawą ciekawej debaty intelektualnej. Publikowane teksty przedstawiają aktualny stan badań nad historią społeczną PRL. Należy mieć nadzieję, że udało się przedstawić niektóre wypracowane przez społeczeństwo procedury „oswajania” wrogiej, bo narzuconej z zewnątrz rzeczywistości. Okazuje się, że różnego rodzaju strategie przystosowawcze polegały najczęściej na wyborze tzw. mniejszego zła. Wnioski formułowane przez autorów referatów i w czasie dyskusji nie potwierdzają dychotomicznego podziału na „złą” władzę i „dobre” społeczeństwo.

S. J. Rittel, Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Język w przestrzeni politycznej, 2003, cena 9,45 zł

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

M. Ruszkowski, Kategorie pośrednie w składni polskiej, 2001, cena 3,68 zł

t25

Ruszkowski Marek, Kategorie pośrednie w składni polskiej, 96 s., format A5, ISBN 83-7133-151-7, 2001, cena 3,68 zł

Po raz pierwszy w tak szerokim zakresie zaprezentowano kategorie pośrednie w składni polskiej. Przyjęta w pracy koncepcja kategorii pośredniej zakłada, że jest to nieostra relacja między klasami jednostek składniowych, które można różnie interpretować. Autor rozpatruje następujące opozycje: wypowiedzenia pojedyncze – wypowiedzenia złożone, zdania nierozwinięte – zdania rozwinięte, zdania bezpodmiotowe – zdania zawierające podmiot, relacje między częściami zdania (dopełnienie – okolicznik, modulant – okolicznik, relacje między rodzajami okoliczników), parataksa – hipotaksa, relacje między typami parataksy, relacje między typami hipotaksy, wypowiedzenia wewnętrznie nawiązane – inne typy konstrukcji złożonych. Przejrzysty i jasny sposób opisu – odwołujący się ponadto do ujęć dydaktycznych – sprawia, że praca, poza walorami poznawczymi, stanowić będzie również wartościową pomoc dydaktyczną.

Sebastian Fabian Klonowic, Victoria Deorum. In qua continetur veri herois educatio (Cap. XXXI-XXXV). Wydał, wstępem i komentarzem opatrzył Władysław Pokrywka, 2002, cena 6,30 zł

t28

Sebastian Fabian Klonowic, Victoria Deorum. In qua continetur veri herois educatio (Cap. XXXI-XXXV). Wydał, wstępem i komentarzem opatrzył Władysław Pokrywka, 124 s., format B5, ISBN 83-7133-177-0, cena 6,30 zł

Polsko-łaciński poeta Sebastian Fabian Klonowic (łac. Acernus) 1545-1602 jest autorem poetyckiego traktatu parenetycznego, liczącego 20 tys. heksametrów, pt. Victoria Deorum. In qua continetur veri herois educatio. Interpretuje on alegorycznie mit o zwycięstwie odniesionym przez bogów olimpijskich – uosabiający nowy i piękny porządek kosmosu – nad pradawnymi gigantami, synami Ziemi. Poeta poucza, jaki powinien być idealny obywatel ówczesnej polskiej i chrześcijańskiej Rzeczypospolitej szlacheckiej i jak powinien być kształtowany. „Nauczycielem życia” staje się u Klonowica antyczny Rzym i on dostarcza autorowi licznych wzorców osobowych. Niezwykle symptomatyczne i ciekawe (choć nie całkiem jednoznaczne) są rozważania w rozdz. XXXV na temat: czy syn szlachecki powinien zdobywać umiejętności zawodowe, czy wypada mu zajmować się czymś innym niż uprawa ziemi. Poemat ukazał się drukiem jeszcze za życia autora w latach 1587 – około 1600. Wzorem w budowie heksametru byli dla Klonowica: Wergiliusz, Owidiusz i Horacy. Niniejsza edycja, jako czwarty tom wielkiego dzieła Klonowica Victoria Deorum, ukazuje się w 400-lecie śmierci wielkiego poety lubelskiego, który wciąż jest mało znany i niedoceniany.

J. Siempińska, M. A. Leśniewski, Pomiar wartości przedsiębiorstwa a praktyka gospodarcza, 2009, cena 10,50 zł

t29

Joanna Siempińska, Michał A. Leśniewski, Pomiar wartości przedsiębiorstwa a praktyka gospodarcza, 2009, 76 s., format B5, ISBN 978-83-7133-412-2, cena 10,50 zł

Celem niniejszej książki jest przedstawienie zastosowań pomiaru wartości w praktyce oraz przybliżenie teoretycznych zagadnień związanych z jej pomiarem. Określono obszary, w jakich można zastosować to narzędzie, i jego interpretację. Ukazano także obszary, które mają kluczowy wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy pomiaru i wykorzystania wartości przedsiębiorstwa w sprawnym zarządzaniu. Uwagę zwrócono na pojęcie wartości przedsiębiorstwa oraz na metody jej pomiaru. W części drugiej zajęto się analizą pomiaru wartości i zarządzania ryzykiem. Zamierzeniem autorów jest wydanie serii książek dotyczących wartości przedsiębiorstwa.

.

.

B. Szabat, Walka o szkołę polską w okresie rewolucji 1905-1907 w guberni kieleckiej, 2001, cena 10,50 zł

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

W. Szostak, Systemy informacyjne w polityce, 2002, cena 8,40 zł

t30

Władysław Szostak, Systemy informacyjne w polityce, 194 s., format B5, ISBN 83-7133-156-8, 2002, cena 8,40 zł

Książka o systemach informacyjnych w polityce jest typowym przekazem wiedzy interdyscyplinarnej adresowanej do politologów. Co więcej, jest to przekaz, który ma służyć celom praktycznym. Stąd łączy on wiedzę teoretyczną z wiedzą stosowaną (użytkową): od typowej humanistyki, począwszy od wiedzy o języku, poprzez wiedzę społeczną (polityczną) o systemach gromadzenia i udostępniania informacji (dawniej zwaną bibliotekoznawstwem, później informacją naukową), wiedzę o strategiach wyszukiwania informacji do wiedzy informatycznej – na temat sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (hardware i software) i łączności.

.

.

J. Tomkowski, Samobójcy i marzyciele, 2002, cena 10,50 zł

t31

Jan Tomkowski, Samobójcy i marzyciele, 240 s., format A5, ISBN 83-7133-196-7, 2002, cena 10,50 zł

Według powszechnie panującej opinii druga połowa XIX wieku to w literaturze polskiej okres dominacji pozytywizmu, kierunku sprzyjającego rozwojowi publicystyki, czasopiśmiennictwa i prozy fabularnej, nieprzychylnego jednak poezji. Prócz Asnyka, Konopnickiej i Faleńskiego nie tworzyli wówczas żadni wybitniejsi poeci. Książka Jana Tomkowskiego Samobójcy i marzyciele podważa rozpowszechnione stereotypy. Autor odsłania kulisy mało dotąd znanego wydarzenia – kampanii pozytywistów prowadzonej przeciw poetom, prezentuje jednocześnie sylwetki pisarzy w swoim czasie głośnych, a dziś zapomnianych. Wszystkich łączy tragiczna biografia i mniej lub bardziej wyraźna niezgoda w stosunku do zasadniczych dążeń epoki (cywilizacyjny optymizm, kapitalistyczny liberalizm, pochwała nowoczesności). Jedni – jak Stanisław Grudziński czy Maria Bartusówna – umarli młodo, nie zdążywszy ukończyć swego dzieła. Inni – jak choćby Miron (Aleksander Michaux) czy Leonard Sowiński – padli ofiarą nałogu. Jeszcze inni – Ludwik Brzozowski, Włodzimierz Stebelski i Mikołaj Biernacki (Rodoć) – wybrali śmierć z własnej ręki. Władysław Szancer (Ordon) – uważany w swoim czasie za najzdolniejszego polskiego debiutanta – przeżył pół wieku w obłędzie. Tak tragiczne doświadczenia nie stały się udziałem chyba żadnego wcześniejszego pokolenia poetów polskich. Samobójcy i marzyciele to książka złożona ze szkiców omawiających twórczość wymienionych autorów. Interpretacjom towarzyszą oryginalne biogramy oraz zwięzłe wybory tekstów poetyckich. Publikację zamyka kalendarium „zabijania poetów”.

W. Tureć, Z zagadnień pedagogiki wokalnej, 2003, cena 4,20 zł

t32

Wołodymyr Tureć, Z zagadnień pedagogiki wokalnej, 58 s., format A5, ISBN 83-7133-199-1, 2003, cena 4,20 zł

Niezwykle ważną sprawą jest poznanie metod pracy pedagogów, uzyskanie odpowiedzi na pytania, jak kształcą oni śpiewaków, jak pomagają im w osiąganiu doskonałości, jak tworzą trwałe podstawy techniki wokalnej, umożliwiające przekazanie treści i idei zawartych zarówno w utworach klasycznych, jak i we współczesnych. Autor podkreśla, iż potrzeba wiele wysiłków ze strony wokalistów, uczonych i pedagogów, by stworzyć jednolitą metodę pedagogiki wokalnej. Skrypt poświęcony jest właśnie tym zagadnieniom.

.

.

M. Wasilewska, Selekcje szkolne w latach przemian, 2003, cena 7,35 zł

t33

M. Wasilewska, Selekcje szkolne w latach przemian, 148 s., format A5, ISBN 83-7133-209-2, 2003, cena 7,35 zł

Podstawowym terminem stosowanym w tej pracy jest „selekcja” i jej rodzaje. Na podstawie literatury przedmiotu badań autorka wybrała następujące czynniki selekcji szkolnej: osobowość, inteligencję, zainteresowania zawodowe, aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz osiągnięcia szkolne. Przedmiotem badań opisanych w pracy był dobór kandydatów do liceów ogólnokształcących, a ściślej proces doszkolnej selekcji egzaminacyjnej oraz jej wynik, a w szczególności czynniki warunkujące negatywną selekcję egzaminacyjną do tych szkół.

.

.

Wasilij Grigoriewicz Smorodinow, Moja służba w Warszawskim Okręgu Naukowym i zdarzenia ze szkolnego życia. Wspomnienia pedagoga, tłum. B. Drozdowska, oprac. W. Caban, 2003, cena 10,50 zł

t34

Wasilij Griegoriewicz Smorodinow. Moja służba w Warszawskim Okręgu Naukowym i zdarzenia ze szkolnego życia. Wspomnienia pedagoga, tłum. Beata Drozdowska, oprac. Wiesław Caban, 264 s., format A5, ISBN 83-7133-205-X, 2003, cena 10,50 zł

Zaprezentowane w książce wspomnienia Smorodinowa, który tak jak Aleksander Apuchtin był zwolennikiem zrusyfikowania szkolnictwa, są przede wszystkim ciekawym źródłem do poznania postaw młodzieży i społeczeństwa polskiego wobec działań władz rosyjskich zmierzających do wykorzenienia polskości. Ale pamiętniki te mają jeszcze inną wartość. Otóż ukazują one mentalność tych Rosjan, którzy przejęci swą misją polityczną, pracowali nad wykorzenieniem uczuć narodowych wśród najmłodszej części społeczeństwa, czyli dzieci i młodzieży. Obrazują też postawę prowincjonalnej społeczności wobec Rosjan i wszystkiego co rosyjskie. Zawarta jest w nich charakterystyka stosunków panujących wśród samych Rosjan, którzy w Królestwie Polskim do czasu wybuchu rewolucji 1905 r. nie przekroczyli 6,5 proc. ogółu mieszkańców. W tych pamiętnikach również sam Smorodinow daje odpowiedź, dlaczego wszelkie zabiegi rusyfikacyjne były skazane na niepowodzenie. Już w latach dziewięćdziesiątych XIX w. autor miał świadomość fiaska wszelkiej polityki rusyfikacji szkolnictwa polskiego. Był więc poniekąd zadowolony z przejścia na emeryturę, bo nie oglądał klęski swojej pracy wychowawczej w czasie rewolucji 1905 r.

G. Suchanek, Biofizyczne aspekty translokacji wody w roślinach na długich dystansach, 2007, cena 10,50 zł

t35

Grażyna Suchanek, Biofizyczne aspekty translokacji wody w roślinach na długich dystansach, 2007, 88 s., format B5, ISBN 978-83-7133-349-1, cena 10,50 zł

Praca dotyczy modelowania długodystansowego transportu wody w roślinach. Rozpatrzono cztery długie etapy, którymi są: poprzeczny transport korzeniowy (pomiędzy glebą a ksylemem walca osiowego), wznoszenie się wody ksylemem wzdłuż łodygi do liści, jej wyparowywanie do atmosfery oraz floemowy transport masowy (wody i asymilatów) z liści do różnych tkanek rośliny jako miejsc wykorzystywania asymilatów) z liści do systemu korzeniowego. Transport ten ujęto w pracy w sposób zintegrowany, uwzględniając współzależności pomiędzy poszczególnymi, wyżej wymienionymi etapami. Do opisu długodystansowych przepływów wody w roślinach użyto termodynamicznych równań transportu membranowego Kedem-Katchalskiego oraz równań mechanistycznych Kargolów. Istotna część pracy poświecona jest zagadnieniu ekwiwalentności równań obu tych formalizmów. Pokazano, że równania mechanistyczne zastosowane do modelowania transportu wody w roślinach opisują kilka nowych efektów. Między innymi, przewidują one możliwość dwukierunkowego transportu wody w poprzek korzenia zachodzącego równocześnie. Ujmują one także wpływ apoplastów kory i walca osiowego na poprzeczny transport korzeniowy wody oraz umożliwiają wprowadzenie szeregu znaczących modyfikacji klasycznego modelu Müncha, objaśniającego procesy transportu wody i asymilatów poprzez floem.

J. Zbożeń, M. Stachurski, Zmienność chromosomów mitotycznych traszki karpackiej (Triturus montandoni) i zwyczajnej (Triturus vulgaris), 2005, cena 8,40 zł

t36

Jadwiga Zbożeń, Marek Stachurski, Zmienność chromosomów mitotycznych traszki karpackiej (Triturus montandoni) i zwyczajnej (Triturus vulgaris), 2005, 54 s., format A5, ISBN 83-7133-292-0, cena 8,40 zł

Publikacja stanowi interesujący wkład do kariologicznych badań nad populacjami traszek europejskich i jest opracowaniem stanowiącym cenną próbę udokumentowania zróżnicowania i różnych stron odmienności w obrębie chromosomów badanych gatunków. Podstawowym celem pracy było przebadanie chromosomów mitotycznych samców traszki karpackiej dla określenia stopnia zróżnicowania homologów poszczególnych par oraz dla sprawdzenia obecności chromosomów płci. Jedyna praca opisująca rozmieszczenie heterochromatyny w chromosomach mitotycznych traszki karpackiej dotyczyła zwierząt pochodzących z nieznanego miejsca w Rumunii (Ragghianti i in., 1978), dlatego istniała potrzeba przebadania krajowych, geograficznie odległych populacji północnokarpackich oraz populacji, w których występują mieszańce. Konieczne okazało się także sporządzenie dokładnego opisu chromosomów mitotycznych samców traszki zwyczajnej T. vulgaris, podgatunku nominalnego z Polski, w tym z obszarów sympatrycznych z T. montandoni, ponieważ brakowało takich informacji dla naszego kraju. Badania uzupełniono analizą chromosomów, podgatunku traszki zwyczajnej T. vulgaris ampelensis z Rumunii, w celu rozszerzenia wiedzy o kariologicznej zmienności wewnątrzgatunkowej poprzez porównanie wyników z danymi uzyskanymi przez Schmida i in. (1979) dla zachodnioeuropejskich populacji podgatunku nominalnego T. vulgaris vulgaris. Badania elektroforetyczne Rafińskiego i in. (2001) wykazały pewne genetyczne różnice wewnątrzgatunkowe pomiędzy podgatunkami T. vulgaris vulgaris i T. vulgaris ampelensis, pochodzącymi z Rumunii.

B. Zbroińska, Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta, 2014, cena 10,50 zł

n79

Barbara Zbroińska, Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta. Wydanie 4. zmienione, 76 s., format A5, ISBN 83-7133-402-7, 2014, cena 10,50 zł

Potrzeba ujednolicenia zasad edytorskiego przygotowania prac licencjackich i magisterskich oraz chęć pomocy studentom skłoniły autorkę do napisania poradnika, który w sposób zwięzły i przystępny prezentuje te zasady. Niniejsza publikacja stanowi formę pomocy dydaktycznej zarówno dla studenta, jak i promotora. Omówione w niej metody badawcze stosowane w naukach ekonomicznych i zarządzania, zamieszczono praktyczne wskazówki dotyczące wyboru tematu pracy, tworzenia planu pracy, doboru bibliografii i wymogów formalnych, jakie prace promocyjne powinny spełniać oraz podano przykłady. Wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia seminariów licencjackich i magisterskich autorka skoncentrowała się na tych etapach przygotowania pracy promocyjnej, które studentom najczęściej stwarzają problemy oraz na tych zasadach formalnych, w których stosowaniu najczęściej popełniane są błędy.

P. Zbróg, Dyskusyjne problemy akomodacji morfologicznych w opisie generatywnym, 2003, cena 10,50 zł

t37

Piotr Zbróg, Dyskusyjne problemy akomodacji morfologicznych w opisie generatywnym, 216 s., format B5, ISBN 83-7133-188-6, 2003, cena 10,50 zł

Książka jest znakomitym komentarzem do Gramatyki opisowej języka polskiego I. Bobrowskiego. Autor skupił w niej uwagę na jednym z podstawowych zagadnień opisu generatywnego języka fleksyjnego, tj. na relacjach morfologicznych zachodzących pomiędzy elementami wytworzonych rządków terminalnych. Teoria generatywna wypracowana została na podstawie angielskich danych językowych. Piotr Zbróg porusza się więc w ramach wyznaczonego przez Karla Poppera falsyfikacjonistycznego paradygmatu nauki, w którym najpierw postuluje pewne hipotezy, krótko weryfikując je pozytywnie, by następnie podjąć trud ich sfalsyfikowania, a w kolejnym etapie pracy naukowej zastąpić je hipotezami bardziej prawdopodobnymi.

.

.