Nowości – PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

Nowości - PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE
A. Adamczyk, The Polish Talleyrand Bogusław Miedziński: A Political Life and Political Thought, 2020, cena 84,00 zł

Okładka, The Polish Talleyrand Bogusław Miedziński,  Arkadiusz AdamczykArkadiusz Adamczyk, The Polish Talleyrand Bogusław Miedziński: A Political Life and Political Thought, 2020, 512 s., format B5, 17,0×24,2 cm, ISBN 978-83-7133-863-2, cena 84,00 zł

Spis treści

Introduction, s. 7

Chapter I. Path to Politics, s. 13

Chapter II. Józef Piłsudski’s Parliament “Ambassador”, s. 69

Chapter III. Minister of Post and Telegraph, s. 143

Chapter IV. In the »Group of Colonels« , s. 203

Chapter V. After the Death of the Commander – cofounder of the Camp of National Unity, Senate Marshal, s.  327

Chapter VI. Exile, s. 411

Afterword, s. 463

Index of person, s. 497

M. Banaszek, Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast. Potencjał województwa świętokrzyskiego, 2018, cena 23,10 zł

Okładka, Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast, Marcin BanaszekMarcin Banaszek, Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast. Potencjał województwa świętokrzyskiego, 2018, 172 s.  format B5, ISBN 978-83-7133-727-7,  cena 23,10 zł

Globalny wzrost konsumpcji stał się stał się jedną z najważniejszych i najgroźniejszych przeszkód na  drodze do ekorozwoju miast. Klasyczna ekonomia nie uwzględnia możliwości powolnego wyczerpywania się zasobów – kryzysu ekologicznego. Za to ekonomia współdzielenia  może być narzędziem rozwiązania pojawiających się problemów społecznych, korzystając z waluty jaką jest zaufanie a nie pieniądz, może pomóc w skutecznym ograniczaniu skutków kryzysu i przyczyniać się do podwyższenia jakości życia mieszkańców miast.

Podjęty  w niniejszej monografii temat zasługuje  na uwagę oraz dokładne przeanalizowanie, ponieważ w polskiej  literaturze przedmiotu ekonomia współdzielenia  dopiero zyskuje na znaczeniu. Brak jest również badań w tym zakresie, a skuteczne  wykorzystanie ekonomii współdzielenia może być efektywnym narzędziem polityki miejskiej.

Podjęta  w niniejszej monografii problematyka  ma charakter interdyscyplinarny. Poza osadzeniem jej w kontekście nauk ekonomicznych uwzględniono również aspekty socjologiczne.

Niniejsza monografia ma  charakter teoretyczno-empiryczny. W wymiarze teoretycznym porządkuje wiedzę na temat ekonomii współdzielenia i jej uwarunkowań na podstawie polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, w wymiarze empirycznym zaś dokonano diagnozy potencjału rozwojowego miast województwa świętokrzyskiego w zakresie  wykorzystania  narzędzi ekonomii współdzielenia.

Autor monografii ma nadzieję, że będzie  ona  inspirowała do dalszych dociekań w sferze ekonomii współdzielenia w kontekście miejskiej  problematyki  oraz przyczyni się do powstania  innych/ dalszych ciekawych opracowań naukowych. Zaprezentowane w niniejszej  monografii studia literaturowe oraz wyniki badań empirycznych mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

R. Dudała, System polityczny współczesnych Włoch. Dynamika zmian, 2019, cena 42,00 zł

Okładka,  System polityczny współczesnych Włoch, Rafał DudałaRafał DudałaSystem polityczny współczesnych Włoch. Dynamika zmian, 2019, 290 s.,  format B5 cm, ISBN 978-83-7133-744-4, cena 42,00 zł

Prezentowana publikacja przybliża system polityczny Włoch od początku lat 90. XX wieku do chwili obecnej. Towarzysząca mu dynamika zmian czynią opisywany okres niezwykle ciekawym w obszarze badań politologicznych, ale też historycznych, socjologicznych czy religioznawczych. Wśród poruszanych zagadnień na szczególną uwagę zasługuje rekonstrukcja systemu politycznego (trójpodział władzy, reżim polityczny), zmiana systemu partyjnego (od rozpadu pentapartito po nowe partie i ruchy społeczne) czy reforma systemu wyborczego i zmiana systemu finansowania partii. Ważną rolę w tych procesach odgrywają także determinanty zmiany społeczno-ekonomiczne, określające system gospodarczy i przemiany obyczajowe oraz religijne, wyrażone poprzez relacje Państwo – Kościół i miejsce religii w przestrzeni publicznej. Koniecznym dopełnieniem opisywanych zmian są nowe zjawiska we włoskiej praktyce politycznej – specyfika wyborcza, populizm czy zjawisko migracji. Publikacja adresowana jest zarówno do specjalistów w dziedzinie nauk politycznych oraz osób zainteresowanych zmianami w obszarze włoskiego systemu politycznego w kontekście politologicznym, socjologicznym i kulturoznawczym.

A. Dybała, E. Łyżwa, B. Rogowska, E. Słabińska, J. Szczepański, Historyczne i współczesne konteksty przemian w przemyśle regionu świętokrzyskiego, t. 1, 2019, cena 25,20 zł

Okładka, Historyczne i współczesne konteksty, Anna Dybała, Edyta Łyżwa i wsp.Anna Dybała, Edyta Łyżwa, Beata Rogowska, Elżbieta Słabińska, Jerzy Szczepański, Historyczne i współczesne konteksty przemian w przemyśle regionu świętokrzyskiego, t. 1, 2019, 152 s., format B5, ISBN 978-83-7133-851-9, cena 25,20 zł

Niniejsza publikacja wieloautorska stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego region świętokrzyski, niegdyś największy region przemysłowy Polski stał się współcześnie obszarem tak ubogim w przemysł? Książka ta jest owocem interdyscyplinarnych badań naukowych historyków gospodarczych i ekonomistów. Poszczególne rozdziały prezentowane są w porządku chronologicznym.

Spis treści

Wstęp                                                                                                                                   9

Jerzy Szczepański

Programy rozwoju przemysłu państwowego w regionie
świętokrzyskim w XIX–XX wieku (do 1939 roku)                                                     15

Elżbieta Słabińska

Lokalne uwarunkowania i struktura przemysłu w województwie
kieleckim w latach 1918–1939                                                                                31

Beata Rogowska

Instytucje gospodarcze w województwie kieleckim w okresie
Drugiej Rzeczypospolitej                                                                                         67

Anna Dybała

Znaczenie i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w województwie świętokrzyskim w latach 1999–2015                                        105

Edyta Łyżwa

Przemysły kreatywne w rozwoju regionu świętokrzyskiego                                131

A. Dybała, E. Łyżwa, B. Rogowska, E. Słabińska, J. Szczepański, Przemiany rynku pracy w regionie świętokrzyskim od XIX do początku XXI wieku, t. 1, 2019, cena 27,30 zł

Okładka, Przemiany rynku pracy w regionie, Anna Dybała, Edyta Łyżwa i wsp. Anna Dybała, Edyta Łyżwa, Beata Rogowska, Elżbieta Słabińska, Jerzy Szczepański, Przemiany rynku pracy w regionie świętokrzyskim od XIX do początku XXI wieku, t. 1, 2019, 170 s., format B5, ISBN 978-83-7133-852-6, cena 27,30 zł

Niniejsza wieloautorska publikacja została poświęcona rynkowi pracy w regionie świętokrzyskim. Omawiana problematyka jest szeroka, nawet w ujęciu regionalnym. Zaprezentowane w niej rozdziały nie wyczerpują problematyki świętokrzyskiego rynku pracy. Są jedynie głosem w dyskusji. Badania będą przez autorów kontynuowane i popularyzowane.

Wstęp                                                                                                                                          9

Jerzy Szczepański

Udział specjalistów zagranicznych w rozwoju Staropolskiego Okręgu
Przemysłowego w XIX wieku                                                                                      15

Elżbieta Słabińska

Struktura zawodowa ludności województwa kieleckiego w latach
1918–1939                                                                                                                       27

Beata Rogowska

Wpływ regulacji prawnych na kształtowanie się bezrobocia
w województwie kieleckim w okresie transformacji systemowej                    77

Anna Dybała

Rynek pracy województwa świętokrzyskiego w latach 1999–2015              113

Edyta Łyżwa

Od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa wiedzy – specyfika
rynku pracy na ziemiach polskich w latach 1918–2018 jako tło rozważań
nad Kielecczyzną                                                                                                          147

M. Garstka, Rachunkowość oparta na wartościach. Perspektywa zarządzających, 2018, cena 30,45 zł

Okładka, Rachunkowość oparta na wartościach. Perspektywa zarządzających, Małgorzata GarstkaMałgorzata Garstka, Rachunkowość oparta na wartościach. Perspektywa zarządzających, 2018, 212 s., format B5, ISBN 978-83-7133-715-4,  cena 30,45 zł

 

 

Praca zawiera opis rachunkowości jednostki, osób ja prowadzących, wartości zawodowych w rachunkowości oraz kwestii związanych  z zapewnieniem występowania  tych wartości w praktyce. Podjęto próbę wskazania pożądanych zachowań i rozwiązań, oczekiwanych dla prowadzenia rachunkowości opartej na wartościach. W pracy uwypuklono zagadnienia  dotyczące osób odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości, w tym prawa i obowiązki. Wyraźnie podkreślono znaczenie osób zarządzających dla stworzenia w jednostce wysokiej jakości rachunkowości, opartej na wartościach jej właściwych. Praca identyfikuje – w obszarze działania osób zarządzających problemy związane z zapewnieniem najwyższego poziomu jakości w zakresie wartości zawodowych, wskazuje przyczyny osłabiające tę jakość oraz sposoby jej podniesienia. Książka skierowana jest do osób zajmujących się tematyka badawczą w obszarze rachunkowości, osób studiujących kierunki: finanse i rachunkowość, zajmujących się rachunkowością w praktyce służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, ale przede wszystkim zarządzających, którym wskazuje ich rolę i zadania  w prowadzeniu rachunkowości opartej na uznanych wartościach.

J. Grzela, Polityka bezpieczeństwa państw nordyckich, 2019, cena 88,20 zł

Okładka, Polityka bezpieczeństwa państw nordyckich, Joanna GrzelaJoanna Grzela, Polityka bezpieczeństwa państw nordyckich, 2019, 654 s., ISBN 978-83-7133-751-2, cena 88,20 zł

 Niniejsza książka jest wynikiem realizacji projektu badawczego, dotyczącego bezpieczeństwa oraz zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Poświęcona została bezpieczeństwu militarnemu państw nordyckich (Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji) oraz ich współpracy w tym zakresie. Celem publikacji jest analiza najważniejszych uwarunkowań i założeń polityki bezpieczeństwa państw Europy Północnej na tle dokonujących się przeobrażeń  w środowisku bezpieczeństwa europejskiego i odpowiedź na pytanie: jak wpłynęły one na ich narodowe strategie bezpieczeństwa. Może ona stanowić interesujące i aktualne źródło wiedzy dla studentów kierunku studia skandynawskie. Zakres tematyczny czyni tę publikację  godną polecenia badaczom Europy Północnej.

T. Jarocki red., Współczesne zagrożenia społeczne. Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego, 2019, cena 35,70 zł

Okładka, Współczesne zagrożenia społeczne. Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego, Tomasz Jarocki red.Tomasz Jarocki red., Współczesne zagrożenia społeczne. Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego, 2019, 262 s., format B5, ISBN 978-83-7133-783-3, cena 35,70 zł

 

Spis treści

Wprowadzenie, s. 7

Część I

Problemy ludnościowe

Mieczysław Poborski, Demograficzne megatrendy w gospodarce światowej, s. 13

Elżbieta Trafiałek, Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne w starzejącym się
społeczeństwie, s. 31

Halina Worach-Kardas, W poszukiwaniu bezpieczeństwa zdrowotnego w starzejącym się
społeczeństwie – samoleczenie, s. 45

Jadwiga Kida, O potrzebie komunikacji międzypokoleniowej, s. 59

Magdalena Chybowska, Polityka azylowa jako wyzwania i zagrożenia związane z przyjmowaniem
uchodźców w Europie końca II dekady XXI wieku, s. 75

Część II

Wsparcie na rynku pracy dla najsłabszych grup społecznych

Robert Janik, Ekonomia społeczna w cieniu dominacji wielkiego kapitału, s. 89

Tomasz Jarocki, Wyzwania Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa społecznego.
Europejski filar praw socjalnych, s. 109

Maria Gagacka, Rola innowacyjnych usług społecznych wzmacniających podmiotowość
i sprawstwo jednostek w systemie zapewniania bezpieczeństwa społecznego – dobre praktyki, s. 129

Piotr Zając, Instytucjonalno-redystrybucyjny model polityki społecznej wobec osób
z niepełnosprawnością na przykładzie Szwecji – wybrane aspekty, s. 149

Część III

Zagrożenia ładu społecznego i rodzinnego

Irena Fudali, Patologie życia publicznego jako zagrożenie ładu społecznego, s. 171

Katarzyna Głąbicka-Auleytner, Świat wirtualny jako nowe zagrożenie XXI wieku, s. 191

Arkadiusz Durasiewicz, Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce, s. 207

Jacek Szkurłat, Ewa Januszkiewicz, Działania realizowane w świetlicach środowiskowych jako element
profilaktyki wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, s. 237

Noty o autorach, s. 259

J. Jaskiernia, Uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji jako standardu europejskiego, 2020, cena 37,80 zł

Okładka, Uwarunkowania implementacji prawa, Jerzy JaskierniaJerzy Jaskiernia, Uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji jako standardu europejskiego, 2020, 238 s., format B5, ISBN 978-83-7133-850-2, cena 37,80 zł

Prawo do dobrej administracji jest gwarantowane nie tylko aktami prawa wewnętrznego, ale również występuje w kategoriach standardu międzynarodowego. Istotną aktywność w zakresie kreowania standardów w tej dziedzinie przejawiają organizacje międzynarodowe, m.in. Rada Europy i Unia Europejska. Szczególne znaczenie ma zwłaszcza uwzględnienie tego prawa w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Szereg szczegółowych standardów wynika jednak również z norm o charakterze tzw. „miękkiego prawa”. Ten różnorodny charakter prawny standardów międzynarodowych prawa  do dobrej administracji ma niewątpliwy wpływ na proces implementacji tego prawa zarówno do praktyki organizacji międzynarodowych, a zwłaszcza dla funkcjonowania administracji w systemach krajowych. Autor poddał analizie to zagadnienie, ukazując uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji oraz określając kryteria kontroli efektywności tego procesu. Problem ten ma nie tylko znaczenie teoretyczne, ale również praktyczne. Można więc oczekiwać, że praca spotka się z zainteresowaniem zarówno teoretyków prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i nauki administracji, ale też osób zainteresowanych doskonaleniem funkcjonowania systemów administracyjnych.

A. Kasińska-Metryka, Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian, 2018, cena 21,00 zł

Okładka, Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu, Agnieszka Kasińska-MetrykaAgnieszka Kasińska-Metryka, Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian, 2018, 124 s., format B5, ISBN 978-83-7133-722-2,  cena 21,00 zł

Monografia poświęcona jest wybranemu regionowi Hiszpanii tj. Andaluzji, który należy do najuboższych w całej Unii Europejskiej. W książce przedstawiono geograficzną, ekonomiczną i polityczną specyfikę opisywanej wspólnoty  autonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem  uwarunkowań historyczno-religijnych, które składają się na jej wyjątkowy charakter. Właściwa oś rozważań dotyczy wpływu kryzysu 2008 roku na funkcjonowanie Andaluzji na tle innych regionów Hiszpanii i przyczyn, które doprowadziły do zapaści gospodarczej.

Monografia ma charakter  interdyscyplinarny, ponieważ sięga do analizy zarówno zjawisk ekonomicznych jak i politycznych współczesnej Hiszpanii.

A. Kasińska-Metryka, R. Dudała, Społeczeństwa w obliczu zmian. Przeobrażenia polityczno-kulturowe w Hiszpanii i we Włoszech, 2019, cena 33,60 zł

Okładka, Społeczeństwa w obliczu zmian, Agnieszka Kasińska-Metryka, Rafał DudałaAgnieszka Kasińska-Metryka, Rafał Dudała, Społeczeństwa w obliczu zmian. Przeobrażenia polityczno-kulturowe w Hiszpanii i we Włoszech, 2019, 198 s., format B5, ISBN 978-83-7133-750-5, cena 33,60 zł 

Niniejsza publikacja przedstawia w sposób porównawczy problemy współczesnych Włoch i Hiszpanii. Najważniejsze kwestie poruszone przez autorów to m.in. korupcja, bezrobocie, upadek elit, emigracja, zadłużenie, stosunek Kościoła katolickiego wobec zmian społecznych. Książka zawiera wyniki najnowszych badań empirycznych i adresowana jest do studentów i badaczy stosunków międzynarodowych.

.

.

.

J. Kowalczyk, Obywatelski słownik terminologii urzędowej, 2019, cena 27,30 zł

Okładka, Obywatelski słownik terminologii urzędowej, Joanna KowalczykJoanna Kowalczyk, Obywatelski słownik terminologii urzędowej, 2019, 204 s., format 13,0×20,0cm, ISBN 978-83-7133-779-6,  cena 27,30 zł

Prezentowania publikacja przeznaczona jest dla każdego uczestnika dyskursu administracyjnego. W leksykonie zostały wyjaśnione najpopularniejsze terminy i wyrażenia, używane w oficjalnej urzędowej komunikacji. Wiele z nich budzi wątpliwości językowe i interpretacyjne. Użyteczność słownika wiąże się przede wszystkim ze sposobem opracowania haseł, którego podstawą było założenie, że każda definicja powinna być zrozumiała dla nieprofesjonalnego uczestnika interakcji administracyjnej. Autorka Obywatelskiego słownika terminologii urzędowej ma nadzieję, że będzie on pomocny w procesie poznawania rzeczywistości prawnej przez nieprofesjonalnych uczestników dyskursu urzędowego.

.

.

.

.

.

.

M. Kozub, A. Mitręga, A. Zagórska, Studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku, 2019, cena 35,70 zł

Okładka, Studia strategiczne w kreowaniu, Marian Kozub, Adrian Mitręga, Anna ZagórskaMarian Kozub, Adrian Mitręga, Anna Zagórska, Studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku, 2019, 230 s., format B5, ISBN 978-83-7133-790-1, cena 35,70 zł

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu badawczego zatytułowanego Studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku. Celem zespołu badawczego było przedstawienie roli jaka mogą odgrywać studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku.

Publikacja skład się z trzech rozdziałów uzupełniających się nawzajem pod kątem przekazywanej wiedzy. Rozdział 1. Strategiczne środowisko bezpieczeństwa dotyczy ewolucji środowiska bezpieczeństwa, poprzez wskazanie głównych wyzwań i zagrożeń, a także wskazanie trendów kształtujących globalne bezpieczeństwo. Rozdział 2. Ewolucja studiów strategicznych jako dyscypliny naukowej dotyczy przedstawienia studiów strategicznych jako dziedziny badań naukowych w istotny sposób wpływającej na bezpieczeństwo. Rozdział 3. Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem przedstawia ogólne założenia dotyczące istoty zarządzania strategicznego, a także ukazuje znaczenie gry strategicznej i gry decyzyjnej we współczesnym środowisku bezpieczeństwa.

E. Kraska, Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2018, cena 37,80 zł

Okładka, Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów, Ewa KraskaEwa Kraska, Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2018, 282 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-728-4,  cena 37,80 zł

Praca stanowi syntezę wiedzy na temat teorii klastrów, ich miejsca w gospodarce regionu oraz polityce regionalnej. We współczesnej gospodarce zjawisko klasteringu występuje prawie  we wszystkich regionach  z różnym nasileniem.  Zaprezentowana praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podjęta została  w niej próba identyfikacji związków powstania i rozwoju klastrów z uwarunkowaniami regionalnymi. Wiedza ta jest szczególnie ważna z punktu widzenia regionów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego do jakich należy  województwo świętokrzyskie. W pracy zbadano: wpływ polityki regionalnej oraz lokalnej na procesy powstawania i rozwoju klastrów, funkcjonowanie  instytucji otoczenia biznesu, jakość  kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim oraz stopień satysfakcji przedsiębiorstw z działalności w klastrze. Dokonano identyfikacji kluczowych  czynników i barier rozwoju klastrów. Określono poziom rozwoju klastrów na podstawie podejmowanej współpracy przez przedsiębiorstwa w nich działające.

Podjęty w pracy problem ma istotne znaczenie dla  traktowania klastrów jako narzędzia rozwoju gospodarczego w regionach słabo rozwiniętych.

Książka jest adresowana zarówno do teoretyków jak i praktyków gospodarki, studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych oraz pracowników administracji rządowej oraz samorządowej.

K. Kubiak, Narodowe potencjały obronne państw nordyckich, 2020, cena 27,30 zł

Okładka, Narodowe potencjały obronne państw nordyckich, Krzysztof Kubiak

Krzysztof Kubiak, Narodowe potencjały obronne państw nordyckich, 2020, 168 s., format B5, ISBN 978-83-7133-840-3, cena 27,30 zł

Prezentowana publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Przedstawiono w nich narodowe potencjały obronne: Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji, Królestwa Norwegii, Królestwa Danii  i Republiki Finlandii. W poszczególnych rozdziałach dokonano charakterystyki położenia, ukształtowania terenu, zasobów i demografii państw nordyckich. Przedstawiono również ich system polityczny, obronność i siły zbrojne.

Podsumowując pracę Autor stwierdził, że spośród wszystkich państw nordyckich trzy po zakończeniu zimniej wojny obniżyły swoje zdolności obronne (Dania, Szwecja i Islandia), jedno utrzymało je na poziomie porównywalnym z epoką zimnowojenną (Norwegia) i jedno rozwinęło oraz nadal rozwija (Finlandia).

R. Kubicki red., Ruch ludowy w Polsce, w Europie i na świecie, 2019, cena 52,50 zł

Okładka, Ruch ludowy w Polsce, w Europie i na świecie, Radosław Kubicki red.Radosław Kubicki red. Ruch ludowy w Polsce, w Europie i na świecie, 2019, 360 s., format B5, ISBN 978-83-7133-835-9, cena 52,50 zł

Celem niniejszej publikacji jest analiza rozwoju ruchu ludowego w Polsce na tle ruchu agrarnego w Europie i na świecie na wybranych przykładach. Autorzy poszczególnych rozdziałów dokonali szerokiej kwerendy bibliotecznej i archiwalnej w Polsce i za granicą. Praca podzielona została na trzy części, poszczególne rozdziały zaś w każdej części ułożone zostały w kolejności chronologicznej i pod względem zasięgu geograficznego podejmowanego tematu – najpierw opracowania o szerokim zakresie geograficznym, a następnie dotyczące pojedynczych państw.

Część pierwsza  pracy składa się z sześciu rozdziałów poświęconych ruchowi ludowemu w Europie i na świecie. Część druga składa się z dziewięciu rozdziałów poświęconych ruchowi ludowemu w Polsce do 1989 r. Ostatnia część pracy złożona jest z sześciu rozdziałów dotyczących ruchu ludowego w Polsce po 1989 r. W publikacji zamieszczono dużą liczbę nazwisk, nazw własnych różnych podmiotów i miejscowości z całego świata, w celu lepszej czytelności tekstów, na początku książki zamieszczono wykaz stosowanych skrótów, a na jej końcu trzy indeksy: geograficzny, osób i organizacji. Wszystkie indeksy nie uwzględniają jedynie zapisów bibliograficznych znajdujących się w przypisach i bibliografiach.

M. A. Leśniewski, Konkurencyjność kulturowa przedsiębiorstw. Studium teoretyczno-empiryczne, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Konkurencyjność kulturowa przedsiębiorstw, Michał Adam LeśniewskiMichał Adam Leśniewski, Konkurencyjność kulturowa przedsiębiorstw. Studium teoretyczno-empiryczne, 2020, 244 s., format B5, ISBN 978-83-7133-784-0, cena 33,60 zł

Niniejsza publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy znaczenia zasobów w rozwoju przedsiębiorstwa wraz z ukazaniem problemu różnorodności zasobów. Omówiono w nim klasyfikację  i ewolucję zasobów. Przybliżenie zostało zagadnienie szkoły zasobowej oraz zasobów powiązanych z kreowaniem przewagi konkurencyjnej. Ponadto zwrócono uwagę na zagadnienie dobrostanu jako zasobu organizacji. Rozdział drugi traktuje o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Problematyka ta widziana jest przez pryzmat szeroko pojętych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi, strategicznego, kulturowego i behawioralno-humanistycznego zarządzania zasobami ludzkimi. W rozdziale trzecim skupiono się na roli menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Skoncentrowano uwagę na zarządzaniu zmianą, profesjonalno-osobowościowym wymiarze menedżera. Temat czwartego rozdziału to kultura organizacyjna. Rozważania dotyczące kultury organizacyjnej oparte zostały na: wzajemnym przenikaniu kultur, funkcjach kultury organizacyjnej, kulturze jako zmiennej, menedżerze i podwładnym w procesie kształtowania kultury organizacyjnej oraz kulturowych uwarunkowaniach konkurencyjności. W rozdziale piątym przeanalizowano zagadnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Przeprowadzono rozważania dotyczące problemu konkurencji, konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej. W rozdziale szóstym zaprezentowano wyniki badań empirycznych konkurencyjności kulturowej przedsiębiorstw. W rozdziale tym przedstawiono cel badań wraz z uzasadnieniem, model i hipotezy badawcze, metodykę badań wraz z próbą i narzędziem badawczym.  Ponadto przedstawiono model wynikający z badań oraz kierunki potencjalnych badań w powiązaniu z praktyką gospodarczą przedsiębiorstw. W zakończeniu dokonano syntezy i podsumowania przeprowadzonych badań empirycznych wraz z powiązaniem wytycznych dla nauki i praktyki zarządzania.

Publikacja skierowana jest nie tylko do ludzi nauki, lecz także praktyków zarządzania (menedżerów, podwładnych), studentów i osób zainteresowanym interdyscyplinarnością nauk o zarządzaniu i jakości.

E. Łyżwa (red.), Mikroekonomiczny wymiar globalnych trendów rozwojowych, 2018, cena 21,00 zł

Okładka, Mikroekonomiczny wymiar globalnych trendów rozwojowych, Edyta Łyżwa red.Edyta Łyżwa (red.), Mikroekonomiczny wymiar globalnych trendów rozwojowych,  2018, 158 s., format B5, ISBN 978-83-7133-725-3,  cena 21,00 zł

Badanie uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego w rzeczywistości gospodarki globalnej ujęte  z perspektywy analizy mikroekonomicznej umożliwia pogłębione rozważania wokół  takich zagadnień jak: walka małych i średnich przedsiębiorstw z globalną konkurencją, kooperacja przedsiębiorstw w postaci klastrów, otwartość przedsiębiorstw na zmiany i innowacje, rola władz lokalnych i samorządowych w kreowaniu warunków do powstawania i rozwoju sieci współpracy oraz budowy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, proces ustalenia ładu instytucjonalnego, korzyści i koszty zmian instytucjonalnych. Podmioty zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, będącego przykładem  regionu o szczególnych potrzebach rozwojowych – zaliczanego do regionów opóźnionych  w rozwoju społeczno-gospodarczym – były polem badawczym, a uzyskane  w toku badań wnioski i rekomendacje głosem  w dyskusji nad pożądanymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w podlegającej nieustannym przemianom przestrzeni ogólnoświatowej.

Publikacja stanowi pokłosie badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego, zrealizowanego w latach 2014-2017 przez Zakład Mikroekonomii UJK.

M. Molendowska, Unia Europejska w koncepcjach Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), 2018, cena 40,95 zł

Okładka, Unia Europejska w koncepcjach Grupy Europejskiej Partii Ludowej, Magdalena MolendowskaMagdalena Molendowska, Unia Europejska w koncepcjach Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), 2018, 292 s., format B5, ISBN 978-83-7133-733-8, cena 40,95 zł

Przyszłość Unii Europejskiej, zdaniem chadeków, opiera się na współpracy politycznej i gospodarczej. Jednym z najważniejszych celów niniejszej publikacji było ukazanie wpływów oraz znaczenia chrześcijańskiej demokracji w procesie budowy zjednoczonej Europy.

Aby uzyskać odpowiedź na postawione w pracy pytania badawcze, autorka prześledziła cały proces integracji europejskiej. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiona została geneza ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, w drugim i trzecim prezentowane są flagowe koncepcje polityki chadeków: federalizm, subsydiarność, społeczna gospodarka rynkowa. Analiza obejmuje podstawowe założenia w tych obszarach z przełożeniem ich na grunt Unii Europejskiej. Pokazane zostały konkretne działania, które udało się zrealizować, oraz te, które wymagają kontynuacji. Czwarty rozdział dotyczy kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa europejskiego. Te główne założenia polityki chadeckiej zostały przeanalizowane pod kątem konkretnych zastosowań w rozwiązaniach politycznych oraz społeczno-ekonomicznych UE.

Publikacja ta wypełnia istotną lukę na polskim rynku wydawniczym, na którym brak jest pozycji ukazujących rolę i znaczenie chrześcijańskiej demokracji w budowie powojennej Europy, z uwzględnieniem konkretnych działań chadeków.

S. Pastuszka, Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsce oraz uwarunkowania ich rozwoju, 2019, cena 44,10 zł

Okładka, Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsce, Sławomir PastuszkaSławomir Pastuszka, Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsce oraz uwarunkowania ich rozwoju, 2019, 340 s., ISBN 978-83-7133-749-9, cena 44,10 zł

W publikacji przedstawiono problematykę rozwoju obszarów problemowych, określanych również jako obszary słabiej rozwinięte, obszary stagnacji, zacofania. Najczęściej słabo się one rozwijają ze względu na przestarzałą gospodarkę z dużym udziałem rolnictwa lub schyłkowego przemysłu, z niskim poziomem konkurencyjności przedsiębiorstw, słabszą dostępnością przestrzenną, występującymi brakami w infrastrukturze. W rezultacie powstaje tam niewystarczająca ilość miejsc pracy, zwłaszcza miejsc satysfakcjonujących osoby wysoko wykształcone, ze szczególnymi zdolnościami i ambicjami, co zwiększa poziom bezrobocia i migracji ludności w poszukiwaniu pracy.  Do obszarów problemowych zaliczane są regiony włoskiego Mezzogiorno, landy wschodnich Niemiec i województwa Polski Wschodniej. Na przykładzie tych właśnie miejsc zostały przedstawione czynniki i omówione procesy, które przyczyniły się do ich niedorozwoju ekonomicznego i społecznego. Obok tych zagadnień, omówiono także politykę interwencyjną rządu wobec tych obszarów wraz z ich efektami. Przeprowadzona została analiza zmian poziomu rozwoju badanych regionów i ocena w nadrabianiu dystansu dzielącego je od lepiej rozwiniętych regionów. Publikacja skierowana jest do naukowców jak i studentów interesujących się europeistyką, ekonomią, politologią, zarządzaniem, geografią, administracją i historią gospodarczą.

A.Pawlik, P. Dziekański, Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego, Andrzej Pawlik, Paweł DziekańskiAndrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego, 2020, 282 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-858-8, cena 42,00 zł

Głównym celem prezentowanej pracy jest identyfikacja przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego i na jej podstawie ocena atrakcyjności miast i gmin województwa świętokrzyskiego.

Przedmiotem analizy jest zbiór 102 gmin (miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich) województwa świętokrzyskiego w zakresie zmiennych: gospodarki, demografii, kapitału ludzkiego, finansów, infrastruktury. Stanowią one ważny społecznie i gospodarczo podmiot w zmieniającym się społeczeństwie, działający m.in. w otoczeniu informacyjnym, społecznym, ekonomicznym.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, w których przedstawiono kolejno:

  1. podłoże rozwoju regionalnego, główne nurty teoretyczne rozwoju regionalnego oraz istotę rozwoju lokalnego,
  2. opisano znaczenie miasta i gminy w kontekście tematu monografii,
  3. przedstawiono istotę i znaczenie atrakcyjności,
  4. zaprezentowano metodę oceny atrakcyjności,
  5. wyliczono wartości miary syntetycznej potencjałów endogenicznych województwa świętokrzyskiego,
  6. przedstawiono ocenę atrakcyjności miast i gmin województwa świętokrzyskiego.

Autorzy rekomendują treści zawarte w tej monografii środowiskom: samorządowym, eksperckim i opiniotwórczym oraz środowiskom akademickim realizującym funkcje badawcze i edukacyjne.

A. Pawlik, P. Dziekański, red., Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. Główne składowe i proces tworzenia, 2019, cena 23,10 zł

Okładka, Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, Andrzej Pawlik, Paweł Dziekański, red.

Andrzej Pawlik, Paweł Dziekański, red., Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. Główne składowe i proces tworzenia, 2019, 174 s., format B5, ISBN 978-83-7133-787-1, cena 23,10 zł

 Niniejsza publikacja w sposób syntetyczny przedstawia podstawowe narzędzia stosowane w analizie strategicznej uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego – strategii. Podzielono ją na sześć rozdziałów, których autorzy są wykładowcami i praktykami. W rozdziale pierwszym omówiono teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego. Przedstawiono uwarunkowania historyczne i podłoże ekonomiczne rozwoju regionalnego, definicje, główne nurty teoretyczne rozwoju regionalnego oraz istotę rozwoju lokalnego. Rozdział drugi ukazuje znaczenie strategii rozwoju lokalnego dla działalności jednostki terytorialnej. Przedstawiono tu przesłanki opracowania  strategii, w tym podstawy prawne oraz proces planowania i tworzenia strategii rozwoju. Rozdział trzeci zawiera główne części składowe strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Rozdział czwarty omawia wybrane zagadnienia strategii gminy, powiatu i województwa uwzględniające diagnozę i analizę SWOT. W rozdziałach piątym i szóstym zwrócono uwagę na przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym oraz zasoby endogeniczne w rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Na końcu publikacji zamieszczono Słownik podstawowych pojęć.

M. Prokop, Badanie nad reżimami hybrydalnymi. Case study systemy polityczne Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Badanie nad reżimami hybrydalnymi, Maryana ProkopMaryana Prokop, Badanie nad reżimami hybrydalnymi. Case study systemy polityczne Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012, 2020, 258 s., format B5, ISBN 978-83-7133 cena 42,00 zł

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale znalazły się rozważania określające reżimy hybrydalne: próby ujęcia kategorii czy analiza podejścia polskich i zagranicznych badaczy. Rozdział kolejny dotyczy oceny trafności konstrukcji narzędzia badawczego, opartej na analizie ustalonych dla niego wskaźników (alternacja władzy, podział władzy, pluralizm polityczny oraz aktywność polityczna). W tym miejscu także dokonano konstrukcji skali pomiarowej, która posłużyła do weryfikacji, czy dany reżim można określić jako hybrydalny. Rozdział trzeci i czwarty prezentują badania empiryczne na przykładzie systemów politycznych Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012. Dowodzą, że wypracowane założenia na poziomie teoretycznym znalazły swoją weryfikację na poziomie empirycznym. W ten sposób określony obszar analizy oraz przyjęty model struktury pracy wydaje się uzasadniony w odniesieniu do celu pracy oraz postawionych celów i hipotez badawczych. Ich rozstrzygnięcie nadało bowiem szansę na stworzenie syntetycznego opracowania, które w ramach empirycznych badań nad reżimami hybrydalnymi  mogłoby w przyszłości stać się podstawą do dalszych gruntownych badań nad postrzeganiem reżimów hybrydalnych.

J. W. Przybytniowski, Metody badania jakości usług w procesie zarządzania rynkiem ubezpieczeń majątkowych, 2019, cena 49,35 zł

Okładka, Metody badania jakości usług w procesie zarządzania rynkiem, Jarosław Wenancjusz PrzybytniowskiJarosław Wenancjusz Przybytniowski, Metody badania jakości usług w procesie zarządzania rynkiem ubezpieczeń majątkowych, 2019, 376 s., ISBN 978-83-7133-753-6, cena 49,35 zł

Celem niniejszej monografii jest poznanie i analiza procesów doskonalenia jakości usług ubezpieczeń majątkowych. Natomiast, celem metodologicznym jest stworzenie narzędzia pomiaru jakości usług majątkowych. Zatem, istota książki sprowadza się do oceny dysonansu powstałego pomiędzy tym, co klient indywidualny oczekuje, a tym, co dostarcza mu zakład ubezpieczeń, czyli ocena świadczenia usług z perspektywy klienta.

Publikacja składa się  pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy pt. Usługa i jej jakość w świetle literatury przedmiotu, ma za zadanie wprowadzić czytelnika w istotę zagadnienia, omówiono  tu historyczne źródła definicji usługi i jej specyfiki, jak też jej współczesne rozumienie. Ponadto przeprowadzono tu analizę pojęcia jakości. W kolejnym rozdziale pt. Jakość usług ubezpieczeń jako przesłanka zarządzania zakładem ubezpieczeń przeprowadzono analizę sektora ubezpieczeń majątkowych w Polsce, przez pryzmat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań funkcjonowania tego rynku. W rozdziale trzecim pt. Doskonalenie jakości usług w procesie podejmowania decyzji w sektorze ubezpieczeń majątkowych, omówiono znaczenie podejmowania decyzji w procesie zarządzania jakością i powiązań ze strukturą procesu biznesowego w zakładach ubezpieczeń majątkowych. W czwartym rozdziale pt. Wybrane metody oceny w ocenie jakości usług ubezpieczeniowych autor skoncentrował się na porównaniu wybranych metod badania i oceny jakości usług. Rozdział piąty pt. Weryfikacja empiryczna doskonalenia jakości usług ubezpieczeń majątkowych przez klientów indywidualnych, prezentuje wyniki badań w wybranych zakładach ubezpieczeń majątkowych.

B. Rogowska, Katolicka nauka społeczna o ekonomicznej roli państwa w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej, 2018, cena 29,40 zł

Okładka, Katolicka nauka społeczna o ekonomicznej roli państwa w Polsce, Beata RogowskaBeata Rogowska, Katolicka nauka społeczna o ekonomicznej roli państwa w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej, 2018, 228 s., ISBN 978-83-7133-741-3, cena 29,40 zł

Głównym celem pracy jest analiza ekonomicznej roli państwa w świetle zasad katolickiej nauki społecznej (KNS) z perspektywy życia społecznego i gospodarczego w okresie II Rzeczypospolitej.

W rozdziale pierwszym omówiono m.in. doktrynalne źródła katolickiej myśli społecznej, z których wypływają uniwersalne zasady i normy moralne KNS. Przedstawiono również pierwsze koncepcje odnoszące się do życia gospodarczego, w tym funkcjonowania państwa na tle ówczesnych struktur społeczno-gospodarczych. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące aktywności przedstawicieli pierwszych ośrodków katolickich, powstających w Europie w XIX w., istotnych do kształtowania funkcji państwa w gospodarce. Ponadto przybliżono sposób postrzegania roli państwa w gospodarce w świetle dokumentów Magisterium Kościoła i wyeksponowano zmianę w sposobie patrzenia hierarchów Kościoła w Rzymie na zagadnienia gospodarcze, w postaci przejścia od formowania konkretnych modeli ustroju społeczno-gospodarczego do uznania wiodącej roli zasad i dyrektyw KNS w kwestii gospodarczych funkcji państwa. Ukazano również rolę państwa w gospodarce w tradycji liberalno-neoliberalnej i marksistowskiej.

Rozdział drugi prezentuje genezę myśli katolickiej w Polsce, w tym rozwój myśli akademickiej w badanym okresie. Omówione zostały także postacie wybitnych myślicieli, twórców, badaczy i propagatorów katolickiej koncepcji państwa w życiu społeczno-gospodarczym. Uwzględniono dorobek Rady Społecznej przy prymasie Polski.

W trzecim rozdziale przedstawiono rekonstrukcję poglądów na rolę i znaczenie państwa kapitalistycznego w polskiej myśli katolickiej okresu II Rzeczypospolitej. Ukazano dominujące spory i wspólne wizje dotyczące funkcjonowania państwa oraz budowy modelu ustroju społeczno-gospodarczego. Przestawiono organizacje, instytucje i podmioty propagujące katolicki model państwa w dziedzinie życia społeczno-gospodarczego.

A. Szyszka, Immunitety parlamentarny, prezydencki i sędziowski w polskim prawie konstytucyjnym, 2018, cena 33,60 zł

Okładka, Immunitety parlamentarny, prezydencki i sędziowski w polskim prawie konstytucyjnym, Anna Szyszka,

Anna Szyszka, Immunitety parlamentarny, prezydencki i sędziowski w polskim prawie konstytucyjnym, 2018, 250 s., format B5, ISBN 978-83-7133-758-1, cena 33,60 zł

Niniejsza publikacja zawiera analizę immunitetów przysługujących prezydentowi, parlamentarzystom oraz sędziom sądów powszechnych, administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz członkom Trybunału Stanu. Z formalnym immunitetem parlamentarnym oraz sędziowskim związany jest przywilej nietykalności. Książka obejmuje ponadto zagadnienia dotyczące postępowania w przedmiocie udzielania zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezydenta, posłów, senatorów oraz sędziów. Monografia adresowana jest do studentów prawa.

.

.

.

M. Tomala, Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego, 2020, cena 37,80 zł

OKładka, Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego, Magdalena TomalaMagdalena Tomala, Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego, 2020, 262 s., format B5, ISBN 978-83-7133-856-4, cena 37,80 zł

Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w obszar zrównoważony jest najważniejszym celem współpracy państw tego obszaru oraz Unii Europejskiej. Świadczy o tym przyjęcie „Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego” z 2009 r. W jej planie działania omówiono 15 zagadnień priorytetowych odpowiadających głównym obszarom, w którym strategia może przyczynić się do wprowadzenia ulepszeń (poprzez rozwiązywanie głównych problemów lub wykorzystywanie głównych szans). Czy zaproponowana w Strategii współpraca państw przyczyniła się do poprawy zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego? Można przypuszczać, że tak kompleksowe działania przy dużym zaangażowaniu wszystkich stron powinny sprzyjać osiągnięciu celu, jakim jest zapewnienie regionowi Morza Bałtyckiego możliwości korzystania ze zrównoważonego środowiska i jego optymalny rozwój gospodarczo-społeczny. Celem monografii jest analiza postępów wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju w państwach regionu Morza Bałtyckiego. Za pomocą metody funkcjonalnej zbadano wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju we wskazanych państwach, takie jak: aspekty rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Publikacja składa się z czterech rozdziałów, w których  omówione zostały wyzwania związane z badaniem zrównoważonego rozwoju oraz efekt praktyczny wprowadzonych działań w unijnej Strategii.

Książka skierowana jest  przede wszystkim do badaczy oraz studentów stosunków międzynarodowych, politologii, dziennikarstwa, może być też interesująca dla naukowców z kręgu nauk przyrodniczych, którzy chcieliby poznać szersze społeczne tło procesów, gdzie prowadzą swoje badania.

K. Wiśniewski, Koncepcje zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym, 2019, cena 36,75 zł

Okładka, Koncepcje zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym, Kamil WiśniewskiKamil Wiśniewski, Koncepcje zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym, 2019, 224 s., format B5, ISBN 978-83-7133-855-7, cena 36,75 zł

Monografia posiada charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale wyjaśniono różnice pomiędzy takimi pojęciami, jak: dane, informacje, wiedza i mądrość. Zaprezentowano różne ujęcia zarządzania wiedzą (ZW) i cele jakie można osiągnąć w przedsiębiorstwie oraz omówiono wybrane modele generowania wiedzy i zarządzania nią. Rozdział drugi został poświęcony problematyce ZW w przedsiębiorstwie innowacyjnym. Zaprezentowano w nim problemy definicyjne związane z pojęciem innowacji oraz wskazano korzyści, jakie dzięki ich wdrożeniu może uzyskać przedsiębiorstwo. W trzecim rozdziale przeanalizowano istniejące rozwiązania w zakresie tworzenia koncepcji systemu zarządzania wiedzą (SZW).  Ostatni rozdział został oparty na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych w innowacyjnym przedsiębiorstwie. Sformułowano w nim wnioski z przeprowadzonych prac badawczych, zweryfikowano hipotezy badawcze oraz wskazano możliwe kierunki dalszych badań.

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 17, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2017, cena 44,10 zł

Okładka, Studia Humanistyczno-Społeczne t. 17, red. Wojciech  Saletra, Radosław Kubicki„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 17, red. Wojciech  Saletra, Radosław Kubicki, 2017, 332 s. format B5, format B5, ISSN 2081-2493, cena 44,10 zł

SPIS TREŚCI

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra, Wprowadzenie, s. 9

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra,  Introduction, s. 11

HISTORIA

Wioletta Sattarov, Umundurowanie żołnierza w I Azerbejdżańskiej Demokratycznej

Republice w latach 1918–1920, s. 15

Ryszard M. Czarny, Zmiany doktryny neutralności Szwecji w okresie rządów premiera T. Erlandera (1946–1969), s. 27

POLITOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Marian Kozub, Strategiczność w kreowaniu bezpieczeństwa organizacji. Część II, s. 49

Krzysztof Kubiak, Duńska Straż Krajowa – Hjemmeværnet (HJV), s. 65

Andrzej Młynarski, Brexit. Mit zjednoczonej Europy, s. 81

Tomasz Gajewski, „Strefa półmroku”. Prezydent i Kongres w sporze o użycie

amerykańskich Sił Zbrojnych za granicą w okresie zimnej wojny, s. 99

Katarzyna Gruszko, Zastosowanie mitu w polityce na przykładzie pogranicza

Stanów Zjednoczonych, s. 125

Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Racjonalizm, laicyzm, wolnomyślicielstwo polskie – tradycja, s. 135

Radosław Marek Żmigrodzki, IV Dyrektywa Anti-Money Laundering jako instrument bezpieczeństwa finansowego państw członkowskich Unii Europejskiej, s. 147

Tomasz Kaszuba, Misja polska do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych

w Korei. Organizacja i działalność 1953–1995, s. 161

Jarosław Walczak, Status prawny mniejszości ukraińskiej w Rzeczpospolitej Polskiej z bezpieczeństwem kulturowym w tle, s. 187

Agata Włodarska-Frykowska, Michał Klonowski, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle ustawy z 2005 roku – Studium przypadku, s. 215

Iwona Romaniec, Idea nowego feminizmu, jako odpowiedź Kościoła katolickiego na klasyczny feminizm. Alternatywa czy doktryna religijna?, s. 229

Karolina Barańska, Główne kierunki procesów migracyjnych w Polsce w ramach integracji z Unią Europejską, s. 241

SOCJOLOGIA I PEDAGOGIKA

Sylwia Przewoźnik, Problem przemocy w rodzinie, s. 265

Anna Ptaszek, Pedagog szkolny w percepcji uczniów klas IV Szkoły Podstawowej

w Nowym Wiśniczu, s. 281

 TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Dominik Flisiak, Dzienniczek Niny Fajans. Nieznane źródło do badań

nad Misją Barbikańską i losem neofitów w trakcie II wojny światowej, s. 301

 RECENZJE

Filip Kłodawski Recenzja: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Marketing polityczny w regionie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, ss. 2018, s. 321

Łukasz Rozen, Robert Jackson, Suwerenność, tłum. Jakub Majmurek, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2011, ss 198, s. 325

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 19, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2017, cena 29,40 zł

Okładka, Studia Humanistyczno-Społeczne t. 19, red. Wojciech  Saletra, Radosław Kubicki„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 19, red. Wojciech  Saletra, Radosław Kubicki, 2017, 248 s. format B5, format B5, ISSN 2081-2493, cena 29,40 zł

SPIS TREŚCI

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra, Introduction, s. 9

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra, Wprowadzenie, s. 11

HISTORIA

Marek Przeniosło, Wojska i władze niemieckie w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej w ocenie miejscowego społeczeństwa, s.15

Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło, Rolnictwo Królestwa Polskiego w latach I wojny światowej, s.27

Ireneusz Ciosek, Gospodarka finansowa samorządów miast wydzielonych z powiatowych związków komunalnych (samorządowych) województwa kieleckiego w latach 1919–1939, s. 45

POLITOLOGIA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 Lucyna Rajca, Poszukiwania modelu integracji imigrantów, s. 65

Lucyna Rajca, Integracja imigrantów w wybranych państwach Europy Zachodniej, s. 79

Adam Zamojski, Europa postchrześcijańska – ewolucja tożsamości, s. 91

Iwona Wrońska, Dekada Harpera: bezpieczeństwo państwa a ochrona praw człowieka w Kanadzie, s. 105

Roman S. Czarny, Polityka arktyczna Stanów Zjednoczonych a polityki arktyczne innych krajów regionu, s. 119

Tomasz Gajewski, „Echa Libanu”. Prezydent Barack Obama wobec użycia broni chemicznej w Syrii, s.  141

Anna Wawryniuk, Geneza rosyjsko-tureckiej współpracy w sektorze energetycznym, s. 159

Arkadiusz Jan Sójka, Unia Europejska wobec arktycznej polityki Rosji, s. 177

Leszek Kurnicki, Wyzwania wspólnej polityki energetycznej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, s. 193

Adam Jarubas, Doświadczenia województwa świętokrzyskiego we współpracy z partnerami skandynawskimi, s. 211

Krzysztof Gawkowski, Procesy zarządzania bezpieczeństwem smart city, s. 225

Procedura recenzowania, s. 237

Kodeks etyczny, s. 239

Nota edytorska, s. 241

Formularz rejestracyjny, s. 245

 

 

 

 

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 20, red. P. Jakóbczyk-Adamczyk, R. Kubicki, 2018, cena 34,56 zł

Okładka, Studia Humanistyczno-Społeczne, t. 20, red. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Radosław Kubicki„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 20, red. P. Jakóbczyk-Adamczyk, R. Kubicki, 2018, 250 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 34,56 zł

CONTENTS

Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Radosław Kubicki (Kielce, Poland)

INTRODUCTION……………………………………………………………………………… 9

Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Radosław Kubicki (Kielce, Poland)

WPROWADZENIE …………………………………………………………………………… 11

POLITICAL HISTORY

Marek Sioma (Lublin, Poland)

DISPUTE ON “POLISH TOTALITARIANISM”

OF THE AUTHORITIES IN THE YEARS 1937–1939………………………….. 15

Grzegorz Zackiewicz (Bialystok, Poland)

FASCISM AS INTERPRETED

BY POLISH SYNDICALISTS (UP TO 1945)………………………………………. 41

POLITICAL SCIENCE

AND HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

Radosław Kubicki (Kielce, Poland)

CHRISTMAS CAROL AS A TOOL OF POLITICAL INFLUENCE

USED IN THE POLISH SOCIALIST PARTY ……………………………………………. 63

Ewa Fogelzang-Adler (Cracow, Poland)

“ON THE WAY TO DEMOCRACY”.

CONTEXTS FOR CONSIDERATION ABOUT DEMOCRACY

IN THE POLITICAL THOUGHT OF CONSPIRATIONAL

DEMOCRATIC GROUPS IN POLAND DURING YEARS 1939–1945 …. 77

Julia Anna Gawęcka (Lublin, Poland)

FOUNDATIONS OF FUNCTIONAL DEMOCRACY IN POLAND………. 95

EUROPEAN STUDIES

AND HISTORY OF EUROPE

Waldemar Paruch (Lublin, Poland)

AUTHORITARIANISM IN EUROPE

IN THE TWENTIETH CENTURY:

A POLITICAL-SCIENCE ANALYSIS

OF THE CHARACTERISTICS OF THE POLITICAL SYSTEM …………… 111

Endre László Varga (Zalaegerszeg, Hungary)

ADMIRAL MIKLÓS HORTHY. SILHOUETTE OF THE REGENT

OF HUNGARY AND SELECTED ISSUES FROM THE HISTORY

OF THE HUNGARIAN REGENCY (1920–1944) ………………………………… 137

6 CONTENTS

Jan Holzer (Brno, the Czech Republic/Lublin, Poland)

TWO CZECH AUTHORITARIANISMS …………………………………………….. 159

Renata Zawistowska (Cracow, Poland)

CONTROVERSIAL NATURE

OF FATHER JOZEF TISO GOVERNMENT

AND AUTONOMY OF THE SLOVAK REPUBLIC 1938 –1945 ………….. 177

Xavier Moreno Juliá (Tarragona, Spain)

HITLER AND FRANCO:

TWO DICTATORS, TWO ATTITUDES, TWO DESTINIES………………… 195

Bartosz Kaczorowski (Lodz, Poland)

FRANCOIST SPAIN IN THE FACE OF EMERGENCE

OF THE YALTAN AND POTSDAM ORDER

(FEBRUARY–AUGUST 1945)…………………………………………………………… 207

Joanna Chmura-Piwowarczyk (Lublin, Poland)

FORMATION OF STATEHOOD

AND THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS

IN THE REPUBLIC OF KOSOVO IN 1999–2008………………………………… 217

SAFETY

AND HISTORY OF SAFETY

Robert Litwiński (Lublin, Poland)

FROM DEMOCRACY TO DEMOCRACY.

THE POLISH POLICE APPARATUS

THROUGHOUT THE TWENTIETH CENTURY ………………………………… 231

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 21, red. R. Kubicki, 2018, cena 41,04 zł

Okładka, Studia Humanistyczno-Społeczne, t. 21, red. Radosław Kubicki“Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 21, red. R. Kubicki, 2018, 304 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 41,04 zł

 

SPIS TREŚCI

Radosław Kubicki (Kielce, Polska) WPROWADZENIE, s. 9

HISTORIA

Karol Grzelec (Kielce, Polska) AKTY URODZEŃ W PARAFII KLIMONTÓW W LATACH 1826–1856, s.  15

Arkadiusz Meller (Ciechanów, Polska) ENDECKI HUNGAROFIL – PRZYPADEK KAROLA STEFANA FRYCZA (1910–1942), s. 43

Agnieszka Malinowska (Starachowice, Polska) SAMORZĄD MIEJSKI MIASTA WIERZBNIKA W PIERWSZYCH LATACH PO ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, s. 59

Ramigiusz Kasprzycki (Kraków, Polska) NARODY ŹLE I DOBRZE TRAKTUJĄCE ZWIERZĘTA W POLSKICH STEREOTYPACH PRZED 1939 ROKIEM, s. 87

POLITOLOGIA, EUROPEISTYKA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Radosław Kubicki (Kielce, Polska)KOLĘDA ROBOTNICZA JAKO NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA POLITYCZNEGO I KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGOW POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ, s. 103

Karolina Pałka-Suchojad (Kielce, Polska)J. HABERMASA SFERA PUBLICZNA A NOWE NOWE MEDIA. PRZYCZYNEK DO REKONCEPTUALIZACJI SFERY PUBLICZNEJ, s. 115

Andrzej Młynarski (Kielce, Polska)EUROPEJSKIE WYZWANIA. POWRÓT NACJONALIZMU, s. 127

Lucyna Rajca (Kielce, Polska) BARIERY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ, s.  143

BEZPIECZEŃSTWO

Dawid Sawa (Łódź, Polska)ZMIANA CHARAKTERU TAKTYK I STRATEGII WOJENNYCH NA PRZESTRZENI DZIEJÓW– OD STAROŻYTNOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI, s. 159

Tomasz Sztaba (Staszów, Polska) BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH KONSTYTUCJI MARCOWEJ Z 1921 R, s. 175

Artur Pisarek (Kielce, Polska) OBOWIĄZKI ORGANIZATORA IMPREZY MASOWEJ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OGRANICZENIA ZAGROŻEŃ, s. 187

Paulina Janik (Kielce, Polska) WPŁYW NARKOTYKÓW NA PATOLOGICZNE ZACHOWANIA MŁODZIEŻY, s.201

PRAWO

Piotr Zapadka (Warszawa, Polska) RAPORTY OLAF JAKO ŚRODEK DOWODOWY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM, s. 219

Magdalena Łukawska (Kielce, Polska)RYNEK WEWNĘTRZNY W UNII EUROPEJSKIEJ – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, s. 229

EKONOMIA I POLITYKA

Michał Krzak (Wrocław, Polska) CROWDFUNDING JAKO INNOWACYJNA FORMA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ– WZORCE EUROPEJSKIE I POLSKIE IMPLEMENTACJE, s. 243

Leszek Kopeć (Staszów, Polska) PROMOWANIE AKTYWNOŚCI PROINWESTYCYJNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, s. 257

Martyna Gołąbek (Kielce, Polska) ZASADY FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO SYSTEMU PRAWNEGO, s. 279

RECENZJE

Jerzy Szczepański (Kielce, Polska) RECENZJA PUBLIKACJI: RAFAŁ KOWALCZYK, ERA FRYDERYKA II. NARODZINY PRUSKIEJ POTĘGI GOSPODARCZEJ W XVIII STULECIU, KATOWICE: WYDAWNICTWO: „ŚLĄSK”, 2018, SS. 298, s. 295

BIOGRAMY

Marek Bernard Żmigrodzki (Lublin, Polska) ŻYCIORYS NAUKOWY ŚP. DRA RADOSŁAWA ŻMIGRODZKIEGO, s. 301