Nowości – PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

Nowości - PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE
M. Garstka, Rachunkowość oparta na wartościach. Perspektywa zarządzających, 2018, cena 30,45 zł

Małgorzata Garstka, Rachunkowość oparta na wartościach. Perspektywa zarządzających, 2018, 212 s., format B5, ISBN 978-83-7133-715-4,  cena 30,45 zł

 

 

Praca zawiera opis rachunkowości jednostki, osób ja prowadzących, wartości zawodowych w rachunkowości oraz kwestii związanych  z zapewnieniem występowania  tych wartości w praktyce. Podjęto próbę wskazania pożądanych zachowań i rozwiązań, oczekiwanych dla prowadzenia rachunkowości opartej na wartościach. W pracy uwypuklono zagadnienia  dotyczące osób odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości, w tym prawa i obowiązki. Wyraźnie podkreślono znaczenie osób zarządzających dla stworzenia w jednostce wysokiej jakości rachunkowości, opartej na wartościach jej właściwych. Praca identyfikuje – w obszarze działania osób zarządzających problemy związane z zapewnieniem najwyższego poziomu jakości w zakresie wartości zawodowych, wskazuje przyczyny osłabiające tę jakość oraz sposoby jej podniesienia. Książka skierowana jest do osób zajmujących się tematyka badawczą w obszarze rachunkowości, osób studiujących kierunki: finanse i rachunkowość, zajmujących się rachunkowością w praktyce służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, ale przede wszystkim zarządzających, którym wskazuje ich rolę i zadania  w prowadzeniu rachunkowości opartej na uznanych wartościach.

M. Banaszek, Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast. Potencjał województwa świętokrzyskiego, 2018, cena 23,10 zł

Marcin Banaszek, Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast. Potencjał województwa świętokrzyskiego, 2018, 172 s.  format B5, ISBN 978-83-7133-727-7,  cena 23,10 zł

Globalny wzrost konsumpcji stał się stał się jedną z najważniejszych i najgroźniejszych przeszkód na  drodze do ekorozwoju miast. Klasyczna ekonomia nie uwzględnia możliwości powolnego wyczerpywania się zasobów – kryzysu ekologicznego. Za to ekonomia współdzielenia  może być narzędziem rozwiązania pojawiających się problemów społecznych, korzystając z waluty jaką jest zaufanie a nie pieniądz, może pomóc w skutecznym ograniczaniu skutków kryzysu i przyczyniać się do podwyższenia jakości życia mieszkańców miast.

Podjęty  w niniejszej monografii temat zasługuje  na uwagę oraz dokładne przeanalizowanie, ponieważ w polskiej  literaturze przedmiotu ekonomia współdzielenia  dopiero zyskuje na znaczeniu. Brak jest również badań w tym zakresie, a skuteczne  wykorzystanie ekonomii współdzielenia może być efektywnym narzędziem polityki miejskiej.

Podjęta  w niniejszej monografii problematyka  ma charakter interdyscyplinarny. Poza osadzeniem jej w kontekście nauk ekonomicznych uwzględniono również aspekty socjologiczne.

Niniejsza monografia ma  charakter teoretyczno-empiryczny. W wymiarze teoretycznym porządkuje wiedzę na temat ekonomii współdzielenia i jej uwarunkowań na podstawie polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, w wymiarze empirycznym zaś dokonano diagnozy potencjału rozwojowego miast województwa świętokrzyskiego w zakresie  wykorzystania  narzędzi ekonomii współdzielenia.

Autor monografii ma nadzieję, że będzie  ona  inspirowała do dalszych dociekań w sferze ekonomii współdzielenia w kontekście miejskiej  problematyki  oraz przyczyni się do powstania  innych/ dalszych ciekawych opracowań naukowych. Zaprezentowane w niniejszej  monografii studia literaturowe oraz wyniki badań empirycznych mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

A. Kasińska-Metryka, Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian, 2018, cena 21,00 zł

Agnieszka Kasińska-Metryka, Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian, 2018, 124 s., format B5, ISBN 978-83-7133-722-2,  cena 21,00 zł

Monografia poświęcona jest wybranemu regionowi Hiszpanii tj. Andaluzji, który należy do najuboższych w całej Unii Europejskiej. W książce przedstawiono geograficzną, ekonomiczną i polityczną specyfikę opisywanej wspólnoty  autonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem  uwarunkowań historyczno-religijnych, które składają się na jej wyjątkowy charakter. Właściwa oś rozważań dotyczy wpływu kryzysu 2008 roku na funkcjonowanie Andaluzji na tle innych regionów Hiszpanii i przyczyn, które doprowadziły do zapaści gospodarczej.

Monografia ma charakter  interdyscyplinarny, ponieważ sięga do analizy zarówno zjawisk ekonomicznych jak i politycznych współczesnej Hiszpanii.

E. Kraska, Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2018, cena 37,80 zł

Ewa Kraska, Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2018, 282 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-728-4,  cena 37,80 zł

Praca stanowi syntezę wiedzy na temat teorii klastrów, ich miejsca w gospodarce regionu oraz polityce regionalnej. We współczesnej gospodarce zjawisko klasteringu występuje prawie  we wszystkich regionach  z różnym nasileniem.  Zaprezentowana praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podjęta została  w niej próba identyfikacji związków powstania i rozwoju klastrów z uwarunkowaniami regionalnymi. Wiedza ta jest szczególnie ważna z punktu widzenia regionów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego do jakich należy  województwo świętokrzyskie. W pracy zbadano: wpływ polityki regionalnej oraz lokalnej na procesy powstawania i rozwoju klastrów, funkcjonowanie  instytucji otoczenia biznesu, jakość  kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim oraz stopień satysfakcji przedsiębiorstw z działalności w klastrze. Dokonano identyfikacji kluczowych  czynników i barier rozwoju klastrów. Określono poziom rozwoju klastrów na podstawie podejmowanej współpracy przez przedsiębiorstwa w nich działające.

Podjęty w pracy problem ma istotne znaczenie dla  traktowania klastrów jako narzędzia rozwoju gospodarczego w regionach słabo rozwiniętych.

Książka jest adresowana zarówno do teoretyków jak i praktyków gospodarki, studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych oraz pracowników administracji rządowej oraz samorządowej.

E. Łyżwa (red.), Mikroekonomiczny wymiar globalnych trendów rozwojowych, 2018, cena 21,00 zł

Edyta Łyżwa (red.), Mikroekonomiczny wymiar globalnych trendów rozwojowych,  2018, 158 s., format B5, ISBN 978-83-7133-725-3,  cena 21,00 zł

Badanie uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego w rzeczywistości gospodarki globalnej ujęte  z perspektywy analizy mikroekonomicznej umożliwia pogłębione rozważania wokół  takich zagadnień jak: walka małych i średnich przedsiębiorstw z globalną konkurencją, kooperacja przedsiębiorstw w postaci klastrów, otwartość przedsiębiorstw na zmiany i innowacje, rola władz lokalnych i samorządowych w kreowaniu warunków do powstawania i rozwoju sieci współpracy oraz budowy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, proces ustalenia ładu instytucjonalnego, korzyści i koszty zmian instytucjonalnych. Podmioty zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, będącego przykładem  regionu o szczególnych potrzebach rozwojowych – zaliczanego do regionów opóźnionych  w rozwoju społeczno-gospodarczym – były polem badawczym, a uzyskane  w toku badań wnioski i rekomendacje głosem  w dyskusji nad pożądanymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w podlegającej nieustannym przemianom przestrzeni ogólnoświatowej.

Publikacja stanowi pokłosie badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego, zrealizowanego w latach 2014-2017 przez Zakład Mikroekonomii UJK.

M. Molendowska, Unia Europejska w koncepcjach Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), 2018, cena 40,95 zł

Magdalena Molendowska, Unia Europejska w koncepcjach Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), 2018, 292 s., format B5, ISBN 978-83-7133-733-8, cena 40,95 zł

Przyszłość Unii Europejskiej, zdaniem chadeków, opiera się na współpracy politycznej i gospodarczej. Jednym z najważniejszych celów niniejszej publikacji było ukazanie wpływów oraz znaczenia chrześcijańskiej demokracji w procesie budowy zjednoczonej Europy.

Aby uzyskać odpowiedź na postawione w pracy pytania badawcze, autorka prześledziła cały proces integracji europejskiej. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiona została geneza ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, w drugim i trzecim prezentowane są flagowe koncepcje polityki chadeków: federalizm, subsydiarność, społeczna gospodarka rynkowa. Analiza obejmuje podstawowe założenia w tych obszarach z przełożeniem ich na grunt Unii Europejskiej. Pokazane zostały konkretne działania, które udało się zrealizować, oraz te, które wymagają kontynuacji. Czwarty rozdział dotyczy kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa europejskiego. Te główne założenia polityki chadeckiej zostały przeanalizowane pod kątem konkretnych zastosowań w rozwiązaniach politycznych oraz społeczno-ekonomicznych UE.

Publikacja ta wypełnia istotną lukę na polskim rynku wydawniczym, na którym brak jest pozycji ukazujących rolę i znaczenie chrześcijańskiej demokracji w budowie powojennej Europy, z uwzględnieniem konkretnych działań chadeków.