Nowości – PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

Nowości - PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE
A. Adamczyk, The Polish Talleyrand Bogusław Miedziński: A Political Life and Political Thought, 2020, cena 84,00 zł

Okładka, The Polish Talleyrand Bogusław Miedziński, Arkadiusz AdamczykArkadiusz Adamczyk, The Polish Talleyrand Bogusław Miedziński: A Political Life and Political Thought, 2020, 512 s., format B5, 17,0×24,2 cm, ISBN 978-83-7133-863-2, cena 84,00 zł

Spis treści

Introduction, s. 7

Chapter I. Path to Politics, s. 13

Chapter II. Józef Piłsudski’s Parliament “Ambassador”, s. 69

Chapter III. Minister of Post and Telegraph, s. 143

Chapter IV. In the »Group of Colonels« , s. 203

Chapter V. After the Death of the Commander – cofounder of the Camp of National Unity, Senate Marshal, s.  327

Chapter VI. Exile, s. 411

Afterword, s. 463

Index of person, s. 497

K. J. Chojnacka, B. Rogowska, Od dochodu społecznego po dobro wspólne. Rozważania Michała Kaleckiego w odniesieniu do szkoły szwedzkiej i Johna M. Keynesa, 2020, cena 31,50 zł

Okładka, Od dochodu społecznego po dobro wspólne, Katarzyna J. Chojnacka, Beata RogowskaKatarzyna J. Chojnacka, Beata Rogowska, Od dochodu społecznego po dobro wspólne. Rozważania Michała Kaleckiego w odniesieniu do szkoły szwedzkiej i Johna M. Keynesa, 2020, 196 s., format B5, ISBN 978-83-7133-872-4, cena 31,50 zł

W 2020 roku mija 50 lat od śmierci Michała Kaleckiego – twórcy Kaleckian school, ekonomisty dla którego nauka zawsze służyła potrzebom społecznym. Niniejsza publikacja jest zatem doskonałym przypomnieniem wybranych aspektów dorobku najwybitniejszego ekonomisty XX wieku. Jako Autor teorii efektywnego popytu, Kalecki wielokrotnie nawiązywał do koncepcji państwa, w którym należy stworzyć optymalną strukturę konsumpcji. Głównym zadaniem w tym zakresie miało być dopasowanie planowanych inwestycji do potrzeb ludzi. Autorki próbują zwrócić uwagę czytelnika na te jak i inne elementy teorii kaleckiego. Nawiązują przy tym do założeń koncepcji dobra wspólnego, w ujęciu tak historycznym jak i współczesnym zestawiając przy tym dorobek kaleckiego w analizowanym zakresie z osiągnięciami szkoły sztokholmskiej. Książka adresowania jest do wszystkich czytelników, którzy są zainteresowani głębszym poznaniem dorobku sławnego ekonomisty z opisanej perspektywy szczególnie zaś do studentów kierunków ekonomicznych.

G. Drozdowski, Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, 2020, cena 50,40 zł

Okładka, Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Grzegorz Drozdowski

Grzegorz Drozdowski, Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, 2020, 304 s., format B5, ISBN 978-83-7133-902-8, cena 50,40 zł

Prezentowana książka poświęcona jest kompetencjom kierowników w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii zakłada, że człowiek jest najważniejszym potencjałem firmy. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwinęła się ona na tyle, że zaczęła wyznaczać wartość przedsiębiorstwa i decydować o jego konkurencyjności. Opracowanie zawiera analizę czynników determinujących kompetencje kadry kierowniczej w formowaniu kapitału ludzkiego organizacji. W publikacji przedstawiono problematykę wykorzystania kompetencji kierowników uczestniczących w zmianach oraz przeanalizowano strukturę kluczowych kompetencji menedżerów z punktu widzenia realizowanych celów. Badania zaprezentowane w monografii mają charakter teoretyczno-empiryczny. Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji kapitału ludzkiego, zarówno z punktu widzenia zarządzania sektorem prywatnym, jak i publicznym. Praca stanowi materiał źródłowy dla przedstawicieli nauki i studentów ekonomii, zarządzania, finansów, administracji i nauk politycznych. Książka jest również istotnym źródłem wiedzy dla kierowników, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy poprzez studiowanie pozycji naukowych. Słowem – dla tych wszystkich, którzy w swej działalności zawodowej spotykają się z problemem rozwoju kompetencji w zakresie tworzenia kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa.

R. Frey, Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach pracy przed sądem pracy, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach, Robert FreyRobert Frey, Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach pracy przed sądem pracy, 2020, 204 s., format B5, ISBN 978-83-7133-881-6, cena 33,60 zł

W publikacji omówiono postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy, jednakże nie z punktu widzenia pracownika jak czyni to większość autorów, ale z punktu widzenia pracodawcy. Reforma postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 7 listopada 2019 r. wymusza aktualizację dotychczasowej wiedzy i nowe spojrzenie na pozycję pracodawcy w tym postępowaniu. W książce omówiono w sposób kompleksowy poszczególne instytucje, przedstawiono poglądy doktryny oraz orzecznictwo. Publikacja składa się z kilku rozdziałów, w rozdziale pierwszym omówiono kluczowe pojęcia, jakimi są: strony postępowania w sprawach indywidualnych sporów pracy i spory pracy. Rozdział drugi poświęcony jest skrótowej prezentacji występujących rozwiązań w wybranych krajach Unii Europejskiej. W rozdziale trzecim omówiono rolę pracodawcy w postępowaniu przed zakładową komisją pojednawczą. Kolejny rozdział zawiera spojrzenia na naczelne zasady postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy oczami pracodawcy. Rozdział przedostatni prezentuje pracodawcę przed sądem pracy, zarówno jako powoda, jak i w roli pozwanego oraz w zależności, czy postępowanie toczy się w trybie odrębnym „zwykłym”, czy uproszczonym. Poczynione w niniejszej pracy rozważania prowadzą do sformułowania, w ostatnim rozdziale, wielu uwag i propozycji. Niniejsze opracowanie uwzględnia stan prawny na 1 stycznia 2020 r.  Publikacja adresowana jest do studentów prawa, jak również praktyków stosujących przepisy procedury cywilnej przed sądem oraz pracodawców.

R. Frey, B. Rogowska, A. Szyszka red., Działalność gospodarcza wymiar krajowy i międzynarodowy, 2020, cena 39,90 zł

Okładka, Działalność gospodarcza wymiar krajowy i międzynarodowy, Robert Frey, Beata Rogowska, Anna SzyszkaRobert Frey, Beata Rogowska, Anna Szyszka red., Działalność gospodarcza wymiar krajowy i międzynarodowy, 2020, 242 s., format B5, ISBN 978-83-7133-889-2, cena 39,90 zł

Niniejsza publikacja analizuje problematykę działalności gospodarczej w wymiarze prawnym i ekonomicznym. W sposób szczególny zwraca uwagę na szczegółowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w zmieniających się warunkach technologicznych, społecznych, instytucjonalno-prawnych oraz politycznych. Dynamika przemian  szczególnie widoczna jest nie tylko w przestrzeni krajowej, ale i międzynarodowej. Problematyka podjęta w niniejszej książce może być szczególnie interesująca dla teoretyków i praktyków prawa, ekonomii i zarządzania.

Spis treści

Wstęp, s. 7

Emilia Czarnecka, Spółka cywilna jako podatnik na tle wybranych ustaw podatkowych, s. 11 Jarosław Czerkawski, Ludzka praca i jej rozumienie w nauczaniu Kościoła katolickiego, s.  25 Robert Frey, Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego jako przykład procedury hybrydowej, s. 37

Renata Jedlińska, Procesy determinujące rozwój gospodarczy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 51

Dariusz Kowalski, Granice współczesnego prawa gospodarczego – wybrane zagadnienia, s.  69

Paulina Kozieł, Relacje z klientem z wykorzystaniem narzędzi CRM, s. 85

Piotr Osowy, Ochrona prawna świadczenia w świetle teorii ogólnej procesu – głos w dyskusji, s. 97

Angelika Pienias, Rola analizy finansowej w ocenie wyników działalności przedsiębiorstwa, s.  113

Tomasz Pindral, Doradztwo finansowe w obliczu konieczności ochrony własności intelektualnej w obszarze fintech, s. 125

Joanna Rogalska, Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych a budżety samorządów, s. 137

Beata Rogowska, Wpływ aktywności Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu na rozwój kapitału ludzkiego w województwie kieleckim w II RP, s. 159

Agnieszka Rozwadowska, W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – przykłady dobrych praktyk w biznesie, s.  183

Piotr Ruczkowski, Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, s. 193

Anna Szyszka, Wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, s. 211

Przemysław Wołczuk, Ochrona własności intelektualnej i jej praktyczne zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach typu start-up, s. 229

J. Jaskiernia, Uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji jako standardu europejskiego, 2020, cena 37,80 zł

Okładka, Uwarunkowania implementacji prawa, Jerzy JaskierniaJerzy Jaskiernia, Uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji jako standardu europejskiego, 2020, 238 s., format B5, ISBN 978-83-7133-850-2, cena 37,80 zł

Prawo do dobrej administracji jest gwarantowane nie tylko aktami prawa wewnętrznego, ale również występuje w kategoriach standardu międzynarodowego. Istotną aktywność w zakresie kreowania standardów w tej dziedzinie przejawiają organizacje międzynarodowe, m.in. Rada Europy i Unia Europejska. Szczególne znaczenie ma zwłaszcza uwzględnienie tego prawa w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Szereg szczegółowych standardów wynika jednak również z norm o charakterze tzw. „miękkiego prawa”. Ten różnorodny charakter prawny standardów międzynarodowych prawa  do dobrej administracji ma niewątpliwy wpływ na proces implementacji tego prawa zarówno do praktyki organizacji międzynarodowych, a zwłaszcza dla funkcjonowania administracji w systemach krajowych. Autor poddał analizie to zagadnienie, ukazując uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji oraz określając kryteria kontroli efektywności tego procesu. Problem ten ma nie tylko znaczenie teoretyczne, ale również praktyczne. Można więc oczekiwać, że praca spotka się z zainteresowaniem zarówno teoretyków prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i nauki administracji, ale też osób zainteresowanych doskonaleniem funkcjonowania systemów administracyjnych.

K. Kik, Współpraca wyszehradzka w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej wybrane zagadnienia, 2020, cena 29,40 zł

Okładka, Współpraca wyszehradzka w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Kazimierz KikKazimierz Kik, Współpraca wyszehradzka w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej wybrane zagadnienia, 2020, 182 s., format B5, ISBN 978-83-7133-865-6, cena 29,40 zł

Niniejsza publikacja przedstawia główne przyczyny współpracy politycznej i gospodarczej krajów wyszehradzkich po ich przystąpieniu do Unii Europejskiej. Autor skoncentrował się na aktywności państw wyszehradzkich w instytucjach Unii Europejskiej, i na wypracowaniu przez nie wspólnego stanowiska wobec głównych wątków polityki europejskiej. Szczególnie wiele miejsca poświęcił regionalnym i wschodnim aspektom polityki państw wyszehradzkich, a zwłaszcza partnerstwa wschodniego polskich koncepcji wyszehradzkich.

Monografia adresowana jest do studentów, dziennikarzy i wszystkich innych zainteresowanych polityką w Europie Środkowo-Wschodniej.

.

.

.

.

.

A. Krzysztofek, Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 2020, cena 50,40

Okładka, Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym, Anna KrzysztofekAnna Krzysztofek, Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 2020, 314 s., format B5, ISBN 978-83-7133-849-6, cena 50,40

Celem niniejszej monografii jest analiza znaczenia odpowiedzialności w nadzorze korporacyjnym w kontekście normatywnego ujęcia teorii interesariuszy w spółkach z GPW w Warszawie.

Książka składa się z trzech rozdziałów. Pracę rozpoczyna rozdział wprowadzający do problematyki odpowiedzialności. Przedstawiono w nim dotychczasowy stan wiedzy o odpowiedzialności w poszczególnych naukach na podstawie systematycznej analizy literatury. Zaprezentowano syntezę wiedzy o odpowiedzialności – definicje, rodzaje, a także obszary odpowiedzialności według różnych ujęć oraz autorów. Nakreślono również związek odpowiedzialności z nadzorem korporacyjnym.

W kolejnym rozdziale opisana została metodyka prowadzonych badań. Zaprezentowano przedmiot, cel, problemy oraz hipotezy badawcze. Wyjaśniono zastosowane metody badawcze, metody statystyczne, omówiono organizację, przebieg i procedurę prowadzenia badań, a także próbę badawczą. Ostatni, trzeci rozdział pracy poświęcono ukazaniu wyników badań. W pierwszej części dokonano charakterystyki próby zarówno spółek oraz respondentów, jak i raportów. Następnie przeanalizowano wyniki badań ilościowych: odpowiedzi uzyskane z kwestionariusza ankiety, oraz ukazano wyniki badań jakościowych – studium przypadku dwóch grup spółek. W drugiej części rozdziału dokonano sprawdzenia hipotez badawczych. Opierając się na przeprowadzonych badaniach, sformułowano wnioski końcowe, a także przedstawiono rekomendacje praktyczne dla spółek oraz menedżerów. Opracowano zestaw wskaźników, który pozwolił określić odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym w każdym z trzech obszarów (ekonomicznym, ekologicznym i społecznym) względem różnych grup interesariuszy. Wskazano również kierunki prowadzenia dalszych badań w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej.

K. Kubiak, Narodowe potencjały obronne państw nordyckich, 2020, cena 27,30 zł

Okładka, Narodowe potencjały obronne państw nordyckich, Krzysztof Kubiak

Krzysztof Kubiak, Narodowe potencjały obronne państw nordyckich, 2020, 168 s., format B5, ISBN 978-83-7133-840-3, cena 27,30 zł

Prezentowana publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Przedstawiono w nich narodowe potencjały obronne: Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji, Królestwa Norwegii, Królestwa Danii  i Republiki Finlandii. W poszczególnych rozdziałach dokonano charakterystyki położenia, ukształtowania terenu, zasobów i demografii państw nordyckich. Przedstawiono również ich system polityczny, obronność i siły zbrojne.

Podsumowując pracę Autor stwierdził, że spośród wszystkich państw nordyckich trzy po zakończeniu zimniej wojny obniżyły swoje zdolności obronne (Dania, Szwecja i Islandia), jedno utrzymało je na poziomie porównywalnym z epoką zimnowojenną (Norwegia) i jedno rozwinęło oraz nadal rozwija (Finlandia).

M. A. Leśniewski, Konkurencyjność kulturowa przedsiębiorstw. Studium teoretyczno-empiryczne, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Konkurencyjność kulturowa przedsiębiorstw, Michał Adam LeśniewskiMichał Adam Leśniewski, Konkurencyjność kulturowa przedsiębiorstw. Studium teoretyczno-empiryczne, 2020, 244 s., format B5, ISBN 978-83-7133-784-0, cena 33,60 zł

Niniejsza publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy znaczenia zasobów w rozwoju przedsiębiorstwa wraz z ukazaniem problemu różnorodności zasobów. Omówiono w nim klasyfikację  i ewolucję zasobów. Przybliżenie zostało zagadnienie szkoły zasobowej oraz zasobów powiązanych z kreowaniem przewagi konkurencyjnej. Ponadto zwrócono uwagę na zagadnienie dobrostanu jako zasobu organizacji. Rozdział drugi traktuje o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Problematyka ta widziana jest przez pryzmat szeroko pojętych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi, strategicznego, kulturowego i behawioralno-humanistycznego zarządzania zasobami ludzkimi. W rozdziale trzecim skupiono się na roli menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Skoncentrowano uwagę na zarządzaniu zmianą, profesjonalno-osobowościowym wymiarze menedżera. Temat czwartego rozdziału to kultura organizacyjna. Rozważania dotyczące kultury organizacyjnej oparte zostały na: wzajemnym przenikaniu kultur, funkcjach kultury organizacyjnej, kulturze jako zmiennej, menedżerze i podwładnym w procesie kształtowania kultury organizacyjnej oraz kulturowych uwarunkowaniach konkurencyjności. W rozdziale piątym przeanalizowano zagadnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Przeprowadzono rozważania dotyczące problemu konkurencji, konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej. W rozdziale szóstym zaprezentowano wyniki badań empirycznych konkurencyjności kulturowej przedsiębiorstw. W rozdziale tym przedstawiono cel badań wraz z uzasadnieniem, model i hipotezy badawcze, metodykę badań wraz z próbą i narzędziem badawczym.  Ponadto przedstawiono model wynikający z badań oraz kierunki potencjalnych badań w powiązaniu z praktyką gospodarczą przedsiębiorstw. W zakończeniu dokonano syntezy i podsumowania przeprowadzonych badań empirycznych wraz z powiązaniem wytycznych dla nauki i praktyki zarządzania.

Publikacja skierowana jest nie tylko do ludzi nauki, lecz także praktyków zarządzania (menedżerów, podwładnych), studentów i osób zainteresowanym interdyscyplinarnością nauk o zarządzaniu i jakości.

E. Łyżwa, Miejsce, rola i struktura sektora kreatywnego we współczesnej gospodarce, 2021, cena 54,60 zł

Edyta Łyżwa, Miejsce, rola i struktura sektora kreatywnego we współczesne gospodarce, 2021, 326 s., format B5, ISBN 978-83-7133-903-5, cena 54,60 zł

W monografii poruszono problematykę sektora kreatywnego jako dziedziny gospodarki kreatywnej i gospodarki opartej na twórczości. Podjęto próbę uporządkowania pojęć kreatywności, innowacji, twórczości i występujących między nimi różnic znaczeniowych. Przedstawiono zakres występowania zjawiska kreatywności w gospodarce, zweryfikowano przydatność modeli struktury gospodarki kreatywnej pod kątem ekonomicznym, a także określono, w jaki sposób wzmacnianie aktywności sektora kreatywnego może wpłynąć na rozwój gospodarki. Szczegółowo omówiono instytucje wpływające na rozwój sektora kreatywnego uwzględniając w badaniach liczne pozycje najnowszej polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Zwrócono także uwagę na zależność między wskaźnikami: talentu, technologii i tolerancji charakteryzujących dane środowisko a poziomem rozwoju gospodarczego tego środowiska.

P. Misztal, Współczesne problemy i zjawiska w makroekonomii, 2020, cena 25,20 zł

Okładka, Współczesne problemy i zjawiska w makroekonomii, Piotr MisztalPiotr Misztal, Współczesne problemy i zjawiska w makroekonomii, 2020, 148 s., format B5, ISBN 978-83-7133-883-0, cena 25,20 zł

Podjęta w niniejszej książce problematyka ma charakter interdyscyplinarny. Poza osadzeniem jej na gruncie nauk ekonomicznych uwzględniono tutaj również aspekty społeczne, socjologiczne czy też środowiskowe analizowanych problemów makroekonomicznych. Badania zaprezentowane w monografii mają charakter teoretyczno-empiryczny. Książka może stanowić wartościową pozycję zarówno dla studentów ekonomii i finansów, jak również dla nauczycieli akademickich uczelni wyższych. Może być również cennym źródłem informacji dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw i polityków gospodarczych w kontekście przyszłych wyzwań rozwojowych stojących przed polską gospodarką.

.

.

.

T. Moll, Komisje jednostek samorządu terytorialnego, 2021, cena 23,10 zł

Okładka, Komisje jednostek samorządu terytorialnego, Tomasz MollTomasz Moll, Komisje jednostek samorządu terytorialnego, 2021, 130 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-886-1, cena 23,10 zł

Niniejsza monografia przedstawia analizę przepisów prawnych, które regulują ustrój, zadania i formy działania struktur kolegialnych wspierających organy jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonujących w gminie, powiecie i województwie. W najnowszej literaturze brakuje publikacji, które w sposób całościowy odnosiłyby się do problematyki prawnej komisji w samorządzie terytorialnym. Częste nowelizacje ustaw samorządowych spowodowały znaczne poszerzenie katalogu takich struktur. Skutkuje to niejako pokrywaniem się właściwości poszczególnych komisji, a także zachodzeniem na siebie zakresów kompetencji organów oraz komisji. W rezultacie w obecnym stanie prawnym występuje szereg wątpliwości istotnych z punktu widzenia zarówno nauki, jak i praktyki prawa administracyjnego.

Celem opracowania jest nie tylko przyjrzenie się tej problematyce z perspektywy akademickiej, ale również analiza zagadnień mających znaczenie dla praktyki samorządu terytorialnego. Z jednej strony obejmuje ono zatem kwestie omawiane podczas wykładów uniwersyteckich na kierunkach takich jak prawo i administracja, z drugiej natomiast porusza problemy, z którymi stykają się pracownicy samorządowi i radni, oferując im tym samym praktyczną pomoc.

Adresatami publikacji mogą być wykładowcy akademiccy zajmujący się zagadnieniami prawa i ustroju samorządu terytorialnego, doktoranci, studenci prawa, administracji, politologii, a także praktycy prawa (członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego, urzędnicy samorządowi, radcowie prawni).

A.Pawlik, P. Dziekański, Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego, Andrzej Pawlik, Paweł DziekańskiAndrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego, 2020, 282 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-858-8, cena 42,00 zł

Głównym celem prezentowanej pracy jest identyfikacja przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego i na jej podstawie ocena atrakcyjności miast i gmin województwa świętokrzyskiego.

Przedmiotem analizy jest zbiór 102 gmin (miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich) województwa świętokrzyskiego w zakresie zmiennych: gospodarki, demografii, kapitału ludzkiego, finansów, infrastruktury. Stanowią one ważny społecznie i gospodarczo podmiot w zmieniającym się społeczeństwie, działający m.in. w otoczeniu informacyjnym, społecznym, ekonomicznym.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, w których przedstawiono kolejno:

  1. podłoże rozwoju regionalnego, główne nurty teoretyczne rozwoju regionalnego oraz istotę rozwoju lokalnego,
  2. opisano znaczenie miasta i gminy w kontekście tematu monografii,
  3. przedstawiono istotę i znaczenie atrakcyjności,
  4. zaprezentowano metodę oceny atrakcyjności,
  5. wyliczono wartości miary syntetycznej potencjałów endogenicznych województwa świętokrzyskiego,
  6. przedstawiono ocenę atrakcyjności miast i gmin województwa świętokrzyskiego.

Autorzy rekomendują treści zawarte w tej monografii środowiskom: samorządowym, eksperckim i opiniotwórczym oraz środowiskom akademickim realizującym funkcje badawcze i edukacyjne.

A. Pawlik, P. Dziekański, Obraz społeczno-gospodarczy gmin województwa świętokrzyskiego, 2020, cena 31,50 zł

Okładka, Obraz społeczno-gospodarczy gmin województwa  świętokrzyskiego, Andrzej Pawlik, Paweł DziekańskiAndrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Obraz społeczno-gospodarczy gmin województwa  świętokrzyskiego, 2020, 198 s., format B5, ISBN 978-83-7133-869-4, cena 31,50 zł

Celem  publikacji jest włączenie się w dyskurs naukowy związany z problematyką oceny działalności gmin za pomocą miar ekonomicznych i przedstawienie rankingu ich rozwoju.

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono wielowymiarowość obszaru działania gmin, w drugim metodę budowy rankingu, w trzecim województwo świętokrzyskie, w kolejnym finanse jako element kształtujący proces rozwoju. W dalszych rozdziałach: piątym, szóstym i siódmym scharakteryzowano kolejne elementy przedstawiające obraz społeczno-gospodarczy gmin: przedsiębiorczość, infrastrukturę i demografię. Rozdziały ósmy, dziewiąty i dziesiąty to rankingi: sytuacji finansowej, potencjału gospodarczego i potencjału rozwoju.

A. Pawlik, U. Karpińska, P. Dziekański, A. Adamczyk, Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym, 2021, cena 50,40 zł

Okładka, Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym, Andrzej Pawlik, Urszula Karpińska, Paweł Dziekański, Artur AdamczykAndrzej Pawlik, Urszula Karpińska, Paweł Dziekański, Artur Adamczyk, Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym, 2021, 208 s., format B5, ISBN 978-83-7133-918-9, cena 50,40 zł

Banki spółdzielcze należą do najstarszych form zespołowego działania i nadal odgrywają istotną rolę w realizacji polityki rozwoju regionalnego. Obsługują ludność zarówno wsi, jak i miast. Są głównymi instytucjami finansowymi wspierającym rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez kredytowanie odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju regionalnym. Banki spółdzielcze charakteryzują się najlepiej rozwiniętą siecią placówek bankowych na terenach wiejskich oraz w małych i średnich miastach. Różnice w rozwoju regionów rodzą tendencje do ich niwelowania. Różnice te będą jednak zawsze występowały, ponieważ zawsze będzie istniało zróżnicowanie warunków przestrzennych działalności człowieka. Dlatego powstaje fundamentalne pytanie – czy banki spółdzielcze w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach odgrywały faktycznie istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym? Aby odpowiedzieć na to pytanie, w prezentowanej analizie dokonano najpierw pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionu, a następnie zbadano wpływ działalności banków spółdzielczych na ten rozwój. Celem niniejszej monografii jest włączenie się w dyskurs naukowy związany z problematyką oceny bankowości spółdzielczej w rozwoju regionalnym za pomocą miar ekonomicznych. Rozwój jest trudny do zdefiniowania, uznano zatem, że najwłaściwszą metodą jego ustalenia będzie wykorzystanie syntetycznego wskaźnika, skonstruowanego na podstawie określonej liczby zmiennych diagnostycznych. Myśl przewodnią publikacji wyraża jej tytuł: bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym. Monografia składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym scharakteryzowano znaczenie rozwoju regionalnego i lokalnego, podkreślając rolę gminy i samorządu terytorialnego. W rozdziale drugim opisano istotę spółdzielczości bankowej na przestrzeni czasu. W rozdziale trzecim przedstawiono bank spółdzielczy jako ważnego partnera w rozwoju regionalnym, w szczególności prezentując Bank Spółdzielczy w Kielcach. Rozdział czwarty przedstawia w formie fotografii karty z bogatej, blisko 120-letniej historii Banku Spółdzielczego w Kielcach.  Publikacja adresowana jest do pracowników naukowych, przedstawicieli samorządów i otoczenia biznesu, a także banków spółdzielczych i studentów zainteresowanych tematyką rozwoju regionalnego, lokalnego i bankowości.

A. Piaszczyk, Kontrola zarządcza aspekty teoretyczne i praktyczne, 2020, cena 23,10 zł

Artur Piaszczyk, Kontrola zarządcza aspekty teoretyczne i praktyczne, 2020, s. 142, format B5, ISBN 978-83-7133-876-2, cena 23,10 zł

 

Niniejsza praca ma celu przedstawienie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej kontroli zarządczej oraz jej standardów i przekazanie umiejętności wdrażania tej kontroli w organizacji.

Książka składa się z pięciu rozdziałów w których treść została ujęta od zagadnień ogólnych do najbardziej szczegółowych.

W pierwszym rozdziale analizie poddano kontrolę wewnętrzną jako funkcję zarządzania. Rozdział drugi stanowi wprowadzenie do standardów kontroli zarządczej, które zostały dokładnie omówione w rozdziale kolejnym. W rozdziale  czwartym  przedstawiono i przeanalizowano oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania. Rozdział piąty jest najbardziej szczegółowy, gdyż prezentuje praktyczny sposób wdrażania kontroli zarządczej w organizacji.

Publikacja adresowana jest do nauczycieli akademickich, studentów kierunków z obszaru nauk społecznych, praktyków zajmujących się zawodowo kontrolą zarządczą, szczególnie w obszarach zarządzania ryzykiem i ustanawiania mechanizmów kontroli. Z książki mogą skorzystać wszyscy czytelnicy, którzy chcą poznać i zrozumieć system zarządzania organizacją oraz ci którzy chcą poszerzyć lub pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu.

M. Prokop, Badanie nad reżimami hybrydalnymi. Case study systemy polityczne Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Badanie nad reżimami hybrydalnymi, Maryana ProkopMaryana Prokop, Badanie nad reżimami hybrydalnymi. Case study systemy polityczne Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012, 2020, 258 s., format B5, ISBN 978-83-7133 cena 42,00 zł

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale znalazły się rozważania określające reżimy hybrydalne: próby ujęcia kategorii czy analiza podejścia polskich i zagranicznych badaczy. Rozdział kolejny dotyczy oceny trafności konstrukcji narzędzia badawczego, opartej na analizie ustalonych dla niego wskaźników (alternacja władzy, podział władzy, pluralizm polityczny oraz aktywność polityczna). W tym miejscu także dokonano konstrukcji skali pomiarowej, która posłużyła do weryfikacji, czy dany reżim można określić jako hybrydalny. Rozdział trzeci i czwarty prezentują badania empiryczne na przykładzie systemów politycznych Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012. Dowodzą, że wypracowane założenia na poziomie teoretycznym znalazły swoją weryfikację na poziomie empirycznym. W ten sposób określony obszar analizy oraz przyjęty model struktury pracy wydaje się uzasadniony w odniesieniu do celu pracy oraz postawionych celów i hipotez badawczych. Ich rozstrzygnięcie nadało bowiem szansę na stworzenie syntetycznego opracowania, które w ramach empirycznych badań nad reżimami hybrydalnymi  mogłoby w przyszłości stać się podstawą do dalszych gruntownych badań nad postrzeganiem reżimów hybrydalnych.

M. Tomala, Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego, 2020, cena 37,80 zł

OKładka, Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego, Magdalena TomalaMagdalena Tomala, Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego, 2020, 262 s., format B5, ISBN 978-83-7133-856-4, cena 37,80 zł

Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w obszar zrównoważony jest najważniejszym celem współpracy państw tego obszaru oraz Unii Europejskiej. Świadczy o tym przyjęcie „Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego” z 2009 r. W jej planie działania omówiono 15 zagadnień priorytetowych odpowiadających głównym obszarom, w którym strategia może przyczynić się do wprowadzenia ulepszeń (poprzez rozwiązywanie głównych problemów lub wykorzystywanie głównych szans). Czy zaproponowana w Strategii współpraca państw przyczyniła się do poprawy zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego? Można przypuszczać, że tak kompleksowe działania przy dużym zaangażowaniu wszystkich stron powinny sprzyjać osiągnięciu celu, jakim jest zapewnienie regionowi Morza Bałtyckiego możliwości korzystania ze zrównoważonego środowiska i jego optymalny rozwój gospodarczo-społeczny. Celem monografii jest analiza postępów wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju w państwach regionu Morza Bałtyckiego. Za pomocą metody funkcjonalnej zbadano wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju we wskazanych państwach, takie jak: aspekty rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Publikacja składa się z czterech rozdziałów, w których  omówione zostały wyzwania związane z badaniem zrównoważonego rozwoju oraz efekt praktyczny wprowadzonych działań w unijnej Strategii.

Książka skierowana jest  przede wszystkim do badaczy oraz studentów stosunków międzynarodowych, politologii, dziennikarstwa, może być też interesująca dla naukowców z kręgu nauk przyrodniczych, którzy chcieliby poznać szersze społeczne tło procesów, gdzie prowadzą swoje badania.

A. Życki, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: odpowiedź na współczesne wyzwania, 2021, cena 31,50 zł

Okładka, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: odpowiedź na współczesne wyzwania, Artur ŻyckiArtur Życki, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: odpowiedź na współczesne wyzwania, 2021, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-900-4, cena 31,50 zł

Bezpieczeństwo ekologiczne jest procesem podejmowania działań przez społeczność międzynarodową, krajową i lokalną, mających na celu utrzymanie równowagi naturalnej, która zachodzi wówczas, gdy odpływ i dopływ energii i materii w przyrodzie są zrównoważone. Środowisko naturalne od początku dziejów ludzkości znajduje się w ciągłej interakcji z człowiekiem. Nastanie epoki przemysłowej zwiększyło antropopresję w skali wcześniej nienotowanej, proces ten narasta, aż przybrał w czasach współczesnych postać katastrofy ekologicznej. W 2019 roku lodowce Grenlandii skurczyły się bardziej niż kiedykolwiek w historii, lód  zanika w Arktyce i Antarktydzie, podnosi się poziom mórz, wieczna zmarzlina od Kanady po Syberię rozmarza, widmo  przegrzanej planety staje się faktem. Wzrost temperatury powoduje suszę, a ta z kolei pożary o czym dotkliwie przekonali się mieszkańcy Australii na przełomie 2019/2020 roku. Brak opadów jest odczuwalny także w Europie, drastycznie spada poziom wody w Renie, Dunaju czy Wiśle, szlaki wodne przestają być żeglowne, wody zaczyna brakować w rzekach dla chłodzenia konwencjonalnych  elektrowni, wysychają studnie, wprowadzane są ograniczenia w dostawach wody do gospodarstw domowych.  W 2018 roku średnia roczna temperatura powietrza na świecie zwiększyła się o 1,0°C wobec średniej z okresu przedindustrialnego, wkrótce osiągnie pułap 1,5° a po przekroczeniu tego progu zmiany klimatyczne będą nieodwracalne.  Autor publikacji obok analizy współczesnych zagrożeń środowiskowych przedstawił jaskółki nadziei, które mają szansę uchronić nas przed katastrofą klimatyczną i ekologiczną. Są nimi partie Zielonych, które w Unii Europejskiej weszły do politycznego mainstreamu i zaczynają wpływać na sposób realizacji polityk ochrony środowiska tak na starym kontynencie, jak i poprzez Wspólnotę na całym świecie. Monografia może okazać się interesująca dla pracowników naukowo-badawczych, studentów wszystkich kierunków studiów, proekologicznych środowisk społecznych oraz osób odpowiedzialnych za politykę ekologiczną w kraju i regionie.