Nowości – PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

Nowości - PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE
M. Garstka, Rachunkowość oparta na wartościach. Perspektywa zarządzających, 2018, cena 30,45 zł

Małgorzata Garstka, Rachunkowość oparta na wartościach. Perspektywa zarządzających, 2018, 212 s., format B5, ISBN 978-83-7133-715-4,  cena 30,45 zł

 

 

Praca zawiera opis rachunkowości jednostki, osób ja prowadzących, wartości zawodowych w rachunkowości oraz kwestii związanych  z zapewnieniem występowania  tych wartości w praktyce. Podjęto próbę wskazania pożądanych zachowań i rozwiązań, oczekiwanych dla prowadzenia rachunkowości opartej na wartościach. W pracy uwypuklono zagadnienia  dotyczące osób odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości, w tym prawa i obowiązki. Wyraźnie podkreślono znaczenie osób zarządzających dla stworzenia w jednostce wysokiej jakości rachunkowości, opartej na wartościach jej właściwych. Praca identyfikuje – w obszarze działania osób zarządzających problemy związane z zapewnieniem najwyższego poziomu jakości w zakresie wartości zawodowych, wskazuje przyczyny osłabiające tę jakość oraz sposoby jej podniesienia. Książka skierowana jest do osób zajmujących się tematyka badawczą w obszarze rachunkowości, osób studiujących kierunki: finanse i rachunkowość, zajmujących się rachunkowością w praktyce służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, ale przede wszystkim zarządzających, którym wskazuje ich rolę i zadania  w prowadzeniu rachunkowości opartej na uznanych wartościach.

M. Banaszek, Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast. Potencjał województwa świętokrzyskiego, 2018, cena 23,10 zł

Marcin Banaszek, Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast. Potencjał województwa świętokrzyskiego, 2018, 172 s.  format B5, ISBN 978-83-7133-727-7,  cena 23,10 zł

Globalny wzrost konsumpcji stał się stał się jedną z najważniejszych i najgroźniejszych przeszkód na  drodze do ekorozwoju miast. Klasyczna ekonomia nie uwzględnia możliwości powolnego wyczerpywania się zasobów – kryzysu ekologicznego. Za to ekonomia współdzielenia  może być narzędziem rozwiązania pojawiających się problemów społecznych, korzystając z waluty jaką jest zaufanie a nie pieniądz, może pomóc w skutecznym ograniczaniu skutków kryzysu i przyczyniać się do podwyższenia jakości życia mieszkańców miast.

Podjęty  w niniejszej monografii temat zasługuje  na uwagę oraz dokładne przeanalizowanie, ponieważ w polskiej  literaturze przedmiotu ekonomia współdzielenia  dopiero zyskuje na znaczeniu. Brak jest również badań w tym zakresie, a skuteczne  wykorzystanie ekonomii współdzielenia może być efektywnym narzędziem polityki miejskiej.

Podjęta  w niniejszej monografii problematyka  ma charakter interdyscyplinarny. Poza osadzeniem jej w kontekście nauk ekonomicznych uwzględniono również aspekty socjologiczne.

Niniejsza monografia ma  charakter teoretyczno-empiryczny. W wymiarze teoretycznym porządkuje wiedzę na temat ekonomii współdzielenia i jej uwarunkowań na podstawie polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, w wymiarze empirycznym zaś dokonano diagnozy potencjału rozwojowego miast województwa świętokrzyskiego w zakresie  wykorzystania  narzędzi ekonomii współdzielenia.

Autor monografii ma nadzieję, że będzie  ona  inspirowała do dalszych dociekań w sferze ekonomii współdzielenia w kontekście miejskiej  problematyki  oraz przyczyni się do powstania  innych/ dalszych ciekawych opracowań naukowych. Zaprezentowane w niniejszej  monografii studia literaturowe oraz wyniki badań empirycznych mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

A. Kasińska-Metryka, Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian, 2018, cena 21,00 zł

Agnieszka Kasińska-Metryka, Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian, 2018, 124 s., format B5, ISBN 978-83-7133-722-2,  cena 21,00 zł

Monografia poświęcona jest wybranemu regionowi Hiszpanii tj. Andaluzji, który należy do najuboższych w całej Unii Europejskiej. W książce przedstawiono geograficzną, ekonomiczną i polityczną specyfikę opisywanej wspólnoty  autonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem  uwarunkowań historyczno-religijnych, które składają się na jej wyjątkowy charakter. Właściwa oś rozważań dotyczy wpływu kryzysu 2008 roku na funkcjonowanie Andaluzji na tle innych regionów Hiszpanii i przyczyn, które doprowadziły do zapaści gospodarczej.

Monografia ma charakter  interdyscyplinarny, ponieważ sięga do analizy zarówno zjawisk ekonomicznych jak i politycznych współczesnej Hiszpanii.

E. Kraska, Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2018, cena 37,80 zł

Ewa Kraska, Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2018, 282 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-728-4,  cena 37,80 zł

Praca stanowi syntezę wiedzy na temat teorii klastrów, ich miejsca w gospodarce regionu oraz polityce regionalnej. We współczesnej gospodarce zjawisko klasteringu występuje prawie  we wszystkich regionach  z różnym nasileniem.  Zaprezentowana praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podjęta została  w niej próba identyfikacji związków powstania i rozwoju klastrów z uwarunkowaniami regionalnymi. Wiedza ta jest szczególnie ważna z punktu widzenia regionów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego do jakich należy  województwo świętokrzyskie. W pracy zbadano: wpływ polityki regionalnej oraz lokalnej na procesy powstawania i rozwoju klastrów, funkcjonowanie  instytucji otoczenia biznesu, jakość  kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim oraz stopień satysfakcji przedsiębiorstw z działalności w klastrze. Dokonano identyfikacji kluczowych  czynników i barier rozwoju klastrów. Określono poziom rozwoju klastrów na podstawie podejmowanej współpracy przez przedsiębiorstwa w nich działające.

Podjęty w pracy problem ma istotne znaczenie dla  traktowania klastrów jako narzędzia rozwoju gospodarczego w regionach słabo rozwiniętych.

Książka jest adresowana zarówno do teoretyków jak i praktyków gospodarki, studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych oraz pracowników administracji rządowej oraz samorządowej.

E. Łyżwa (red.), Mikroekonomiczny wymiar globalnych trendów rozwojowych, 2018, cena 21,00 zł

Edyta Łyżwa (red.), Mikroekonomiczny wymiar globalnych trendów rozwojowych,  2018, 158 s., format B5, ISBN 978-83-7133-725-3,  cena 21,00 zł

Badanie uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego w rzeczywistości gospodarki globalnej ujęte  z perspektywy analizy mikroekonomicznej umożliwia pogłębione rozważania wokół  takich zagadnień jak: walka małych i średnich przedsiębiorstw z globalną konkurencją, kooperacja przedsiębiorstw w postaci klastrów, otwartość przedsiębiorstw na zmiany i innowacje, rola władz lokalnych i samorządowych w kreowaniu warunków do powstawania i rozwoju sieci współpracy oraz budowy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, proces ustalenia ładu instytucjonalnego, korzyści i koszty zmian instytucjonalnych. Podmioty zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, będącego przykładem  regionu o szczególnych potrzebach rozwojowych – zaliczanego do regionów opóźnionych  w rozwoju społeczno-gospodarczym – były polem badawczym, a uzyskane  w toku badań wnioski i rekomendacje głosem  w dyskusji nad pożądanymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w podlegającej nieustannym przemianom przestrzeni ogólnoświatowej.

Publikacja stanowi pokłosie badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego, zrealizowanego w latach 2014-2017 przez Zakład Mikroekonomii UJK.

M. Molendowska, Unia Europejska w koncepcjach Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), 2018, cena 40,95 zł

Magdalena Molendowska, Unia Europejska w koncepcjach Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), 2018, 292 s., format B5, ISBN 978-83-7133-733-8, cena 40,95 zł

Przyszłość Unii Europejskiej, zdaniem chadeków, opiera się na współpracy politycznej i gospodarczej. Jednym z najważniejszych celów niniejszej publikacji było ukazanie wpływów oraz znaczenia chrześcijańskiej demokracji w procesie budowy zjednoczonej Europy.

Aby uzyskać odpowiedź na postawione w pracy pytania badawcze, autorka prześledziła cały proces integracji europejskiej. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiona została geneza ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, w drugim i trzecim prezentowane są flagowe koncepcje polityki chadeków: federalizm, subsydiarność, społeczna gospodarka rynkowa. Analiza obejmuje podstawowe założenia w tych obszarach z przełożeniem ich na grunt Unii Europejskiej. Pokazane zostały konkretne działania, które udało się zrealizować, oraz te, które wymagają kontynuacji. Czwarty rozdział dotyczy kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa europejskiego. Te główne założenia polityki chadeckiej zostały przeanalizowane pod kątem konkretnych zastosowań w rozwiązaniach politycznych oraz społeczno-ekonomicznych UE.

Publikacja ta wypełnia istotną lukę na polskim rynku wydawniczym, na którym brak jest pozycji ukazujących rolę i znaczenie chrześcijańskiej demokracji w budowie powojennej Europy, z uwzględnieniem konkretnych działań chadeków.

S. Pastuszka, Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsce oraz uwarunkowania ich rozwoju, 2019, cena 44,10 zł

Sławomir Pastuszka, Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsce oraz uwarunkowania ich rozwoju, 2019, 340 s., ISBN 978-83-7133-749-9, cena 44,10 zł

W publikacji przedstawiono problematykę rozwoju obszarów problemowych, określanych również jako obszary słabiej rozwinięte, obszary stagnacji, zacofania. Najczęściej słabo się one rozwijają ze względu na przestarzałą gospodarkę z dużym udziałem rolnictwa lub schyłkowego przemysłu, z niskim poziomem konkurencyjności przedsiębiorstw, słabszą dostępnością przestrzenną, występującymi brakami w infrastrukturze. W rezultacie powstaje tam niewystarczająca ilość miejsc pracy, zwłaszcza miejsc satysfakcjonujących osoby wysoko wykształcone, ze szczególnymi zdolnościami i ambicjami, co zwiększa poziom bezrobocia i migracji ludności w poszukiwaniu pracy.  Do obszarów problemowych zaliczane są regiony włoskiego Mezzogiorno, landy wschodnich Niemiec i województwa Polski Wschodniej. Na przykładzie tych właśnie miejsc zostały przedstawione czynniki i omówione procesy, które przyczyniły się do ich niedorozwoju ekonomicznego i społecznego. Obok tych zagadnień, omówiono także politykę interwencyjną rządu wobec tych obszarów wraz z ich efektami. Przeprowadzona została analiza zmian poziomu rozwoju badanych regionów i ocena w nadrabianiu dystansu dzielącego je od lepiej rozwiniętych regionów. Publikacja skierowana jest do naukowców jak i studentów interesujących się europeistyką, ekonomią, politologią, zarządzaniem, geografią, administracją i historią gospodarczą.

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 17, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2017, cena 44,10 zł

„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 17, red. Wojciech  Saletra, Radosław Kubicki, 2017, 332 s. format B5, format B5, ISSN 2081-2493, cena 44,10 zł

SPIS TREŚCI

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra, Wprowadzenie, s. 9

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra,  Introduction, s. 11

HISTORIA

Wioletta Sattarov, Umundurowanie żołnierza w I Azerbejdżańskiej Demokratycznej

Republice w latach 1918–1920, s. 15

Ryszard M. Czarny, Zmiany doktryny neutralności Szwecji w okresie rządów premiera T. Erlandera (1946–1969), s. 27

POLITOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Marian Kozub, Strategiczność w kreowaniu bezpieczeństwa organizacji. Część II, s. 49

Krzysztof Kubiak, Duńska Straż Krajowa – Hjemmeværnet (HJV), s. 65

Andrzej Młynarski, Brexit. Mit zjednoczonej Europy, s. 81

Tomasz Gajewski, „Strefa półmroku”. Prezydent i Kongres w sporze o użycie

amerykańskich Sił Zbrojnych za granicą w okresie zimnej wojny, s. 99

Katarzyna Gruszko, Zastosowanie mitu w polityce na przykładzie pogranicza

Stanów Zjednoczonych, s. 125

Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Racjonalizm, laicyzm, wolnomyślicielstwo polskie – tradycja, s. 135

Radosław Marek Żmigrodzki, IV Dyrektywa Anti-Money Laundering jako instrument bezpieczeństwa finansowego państw członkowskich Unii Europejskiej, s. 147

Tomasz Kaszuba, Misja polska do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych

w Korei. Organizacja i działalność 1953–1995, s. 161

Jarosław Walczak, Status prawny mniejszości ukraińskiej w Rzeczpospolitej Polskiej z bezpieczeństwem kulturowym w tle, s. 187

Agata Włodarska-Frykowska, Michał Klonowski, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle ustawy z 2005 roku – Studium przypadku, s. 215

Iwona Romaniec, Idea nowego feminizmu, jako odpowiedź Kościoła katolickiego na klasyczny feminizm. Alternatywa czy doktryna religijna?, s. 229

Karolina Barańska, Główne kierunki procesów migracyjnych w Polsce w ramach integracji z Unią Europejską, s. 241

SOCJOLOGIA I PEDAGOGIKA

Sylwia Przewoźnik, Problem przemocy w rodzinie, s. 265

Anna Ptaszek, Pedagog szkolny w percepcji uczniów klas IV Szkoły Podstawowej

w Nowym Wiśniczu, s. 281

 TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Dominik Flisiak, Dzienniczek Niny Fajans. Nieznane źródło do badań

nad Misją Barbikańską i losem neofitów w trakcie II wojny światowej, s. 301

 RECENZJE

Filip Kłodawski Recenzja: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Marketing polityczny w regionie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, ss. 2018, s. 321

Łukasz Rozen, Robert Jackson, Suwerenność, tłum. Jakub Majmurek, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2011, ss 198, s. 325

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 19, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2017, cena 29,40 zł

„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 19, red. Wojciech  Saletra, Radosław Kubicki, 2017, 248 s. format B5, format B5, ISSN 2081-2493, cena 29,40 zł

SPIS TREŚCI

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra, Introduction, s. 9

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra, Wprowadzenie, s. 11

HISTORIA

Marek Przeniosło, Wojska i władze niemieckie w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej w ocenie miejscowego społeczeństwa, s.15

Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło, Rolnictwo Królestwa Polskiego w latach I wojny światowej, s.27

Ireneusz Ciosek, Gospodarka finansowa samorządów miast wydzielonych z powiatowych związków komunalnych (samorządowych) województwa kieleckiego w latach 1919–1939, s. 45

POLITOLOGIA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 Lucyna Rajca, Poszukiwania modelu integracji imigrantów, s. 65

Lucyna Rajca, Integracja imigrantów w wybranych państwach Europy Zachodniej, s. 79

Adam Zamojski, Europa postchrześcijańska – ewolucja tożsamości, s. 91

Iwona Wrońska, Dekada Harpera: bezpieczeństwo państwa a ochrona praw człowieka w Kanadzie, s. 105

Roman S. Czarny, Polityka arktyczna Stanów Zjednoczonych a polityki arktyczne innych krajów regionu, s. 119

Tomasz Gajewski, „Echa Libanu”. Prezydent Barack Obama wobec użycia broni chemicznej w Syrii, s.  141

Anna Wawryniuk, Geneza rosyjsko-tureckiej współpracy w sektorze energetycznym, s. 159

Arkadiusz Jan Sójka, Unia Europejska wobec arktycznej polityki Rosji, s. 177

Leszek Kurnicki, Wyzwania wspólnej polityki energetycznej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, s. 193

Adam Jarubas, Doświadczenia województwa świętokrzyskiego we współpracy z partnerami skandynawskimi, s. 211

Krzysztof Gawkowski, Procesy zarządzania bezpieczeństwem smart city, s. 225

Procedura recenzowania, s. 237

Kodeks etyczny, s. 239

Nota edytorska, s. 241

Formularz rejestracyjny, s. 245