Nowości – PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

Nowości - PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE
A. Ciesielska, Instrumenty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 2022, cena 46,20 zł

okładka, Anna Ciesielska, Instrumenty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwAnna Ciesielska, Instrumenty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 2022,194 s., format B5, ISBN 978-83-67580-16-8, cena 46,20 zł

We współczesnym świecie jednym z istotnych źródeł informacji gospodarczej są sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, obecnie coraz częściej przyjmujące formę raportów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility – CSR) lub raportów zintegrowanych.

Niniejsza publikacja kontynuuje tematykę, podjętą w monografii pt. Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym spółek z giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Jej celem jest scharakteryzowanie raportowania działalności odpowiedzialnej, podstawowych założeń i instrumentów, narzędzi CSR oraz najważniejszych indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dokonano w nich przeglądu i usystematyzowania wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów raportowania działalności odpowiedzialnej, standardów wdrażania CSR oraz indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych.

Rozdział pierwszy prezentuje, jak wygląda komunikacja przedsiębiorstwa z interesariuszami, omówione zostały formy raportowania społecznego oraz zintegrowanego, a także dyrektywa 2014/95/UE zwana dyrektywą NFRD oraz dyrektywa CSRD. Przeprowadzono w nim również analizę haseł „raport społeczny” i „raport zintegrowany” w Google Trends.

W drugim rozdziale zaprezentowane zostały poszczególne standardy, za pomocą których przedsiębiorstwa sporządzają raporty. Są to m.in. wytyczne Organizacji Współpracy Regionalnej i Rozwoju dla przedsiębiorstw wielonarodowych (OECD Guidelines for Multinationa Enterprises) dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Zasady ustanowione podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux, Standardy AA1000, SA 8000, wytyczne Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, norma ISO 26000.

Ostatni, trzeci rozdział dotyczy indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych. Została w nim omówiona struktura powstania oraz zasady działania polskiego projektu Respect Index, jego następcy – indeksu WIG-ESG oraz Financial Times Stock Exchange 4 Good, Dow Jones Sustainability World Index, Calvert Social Index, a także korzyści dla spółki giełdowej, znajdującej się w indeksie spółek odpowiedzialnych. Każdy rozdział zakończony jest krótkim podsumowaniem.

Książka jest adresowana do osób zajmujących się naukowo lub praktycznie koncepcją CSR, w tym menadżerów, pracowników korporacji, firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), instytucji finansowych, pracowników uczelni i wydziałów ekonomicznych, studentów i innych zainteresowanych chcących zwiększyć poziom swojej wiedzy na temat teorii i praktyki raportowania społecznej odpowiedzialności, standardów wdrażania CSR oraz indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych. Opracowanie to może być również pomocne dla pracowników dydaktycznych oraz studentów, którzy realizują zajęcia z przedmiotu „społeczna odpowiedzialność biznesu” lub pokrewnych.

I. Ciosek, Przygotowania polskiego społeczeństwa na wypadek zagrożeń militarnych w latach 1918-1939 na przykładzie Kielc. Polityka i realizacja, 2023, cena 50,40 zł

Ireneusz Ciosek, Przygotowania polskiego społeczeństwa na wypadek zagrożeń militarnych w latach 1918-1939 na przykładzie Kielc. Polityka i realizacja2023, 166 s., format B5, ISBN 978-83-67580-23-6, cena 50,40 zł

Celem książki jest przedstawienie ewolucji polityki państwa polskiego dotyczącej przysposobienia obronnego społeczeństwa w kontekście uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Ze względu na brak badań dotyczących akcji wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, prowadzonych pod kierunkiem Państwowego Urzędu WFiPW w całym kraju, punktem odniesienia będzie miasto Kielce, na terenie którego działały wszystkie szczeble organizacyjne akcji wf. i pw, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Autor pominął problematykę związaną z oddziałami Obrony Narodowej, które powstały w 1937 r., ponieważ jest ona omówiona w oddzielnym opracowaniu.

W niniejszej pracy, z uwagi na brak stosownych opracowań, posiłkowano się głównie dokumentami archiwalnymi zdeponowanymi w Archiwum Państwowym w Kielcach, w zespołach Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego I (1918–1939), Aktach miasta Kielce i Starostwa Powiatowego Kieleckiego. Uzupełnieniem były akta znajdujące się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie. Omawiana problematyka występuje w bardzo nielicznych opracowaniach naukowych.

Konstrukcja publikacji to metoda problemowa z zachowaniem chronologicznego następstwa wydarzeń. Książka adresowana jest do badaczy zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi oraz bezpieczeństwem narodowym oraz studentów kierunku stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe. Cezurę czasową publikacji wyznaczają lata 1918-1939.

P. Dziekański, A. Pawlik, Ranking gmin województwa świętokrzyskiego, 2022, cena 52,50 zł

okładka, Paweł Dziekański, Andrzej Pawlik, Ranking gmin województwa świętokrzyskiegoPaweł Dziekański, Andrzej Pawlik, Ranking gmin województwa świętokrzyskiego, 2022, 172 s., format B5, ISBN 978-83-67580-21-2, cena 52,50 zł

Celem opracowania jest dokonanie oceny przestrzennego zróżnicowania rozwoju gmin województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem miary syntetycznej. Monografia składa się z trzynastu rozdziałów, cztery pierwsze rozdziały koncentrują się na teoretycznym opisie zagadnień tyczących rozwoju samorządu lokalnego. W rozdziale piątym przedstawiono metodę badawczą, a w rozdziałach od szóstego do dwunastego scharakteryzowano poszczególne potencjały. Rozdział trzynasty jest rankingiem rozwoju gmin województwa świętokrzyskiego. Autorzy rekomendują treści zawarte w monografii środowiskom samorządowym, eksperckim i opiniotwórczym oraz środowiskom akademickim realizującym funkcje badawcze i edukacyjne. Należy oczekiwać, że zaprezentowana w pracy warstwa teoretyczno-metodologiczna wzbogaci warsztaty profesjonalne, badawcze i zarządcze w miastach i gminach województwa świętokrzyskiego.

M. Garstka, Badanie sprawozdań finansowych. Kompendium zagadnień z rewizji sprawozdań finansowych, 2023, cena 39,90 zł

okładka, M. Garstka, Badanie sprawozdań finansowych. Kompendium zagadnień z rewizji sprawozdań finansowychMałgorzata Garstka, Badanie sprawozdań finansowych. Kompendium zagadnień z rewizji sprawozdań finansowych, 2023, 132 s., format B5, ISBN 978-83-67580-53-3 (druk), ISBN 978-83-67580-54-0 (wersja elektroniczna), cena 39,90 zł

 Książka ma charakter uniwersalnego zbioru podstawowych i najważniejszych zagadnień rewizji. Nie odnosi się do przepisów aktualnie obowiązujących, co nadaje jej walor ponadczasowości. Sposób myślenia w niej przedstawiony można zastosować zawsze i niezależnie od umocowania rewizji sprawozdań finansowych w prawie gospodarczym. Opisuje ona – najczęściej w tabelach, na schematach, w postaci list zagadnień – kluczowe kwestie ważnego działania w obszarze rachunkowości, jakim jest uzyskanie przekonania o wiarygodności obrazu jednostki przedstawionego w sprawozdaniu finansowym. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zasad rewizji na podstawowym poziomie, wystarczającym do stosowania we wskazanym wyżej zakresie. Książka bazuje przede wszystkim na standardach wykonywania zawodu biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdań finansowych, jednak nie ogranicza się do zastosowania ich wyłącznie w tym celu.  Książka może posłużyć wyposażeniu szerokiego grona osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wiedzę przydatną do podejmowania uzasadnionych decyzji na bazie sprawozdań finansowych zarówno swoich, jak i innych podmiotów, w tym konkurencji, co prowadzi w efekcie do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Użyta może zostać również do popularyzacji zagadnienia rewizji finansowej w szerokim gronie osób zajmujących się finansami, ekonomią, biznesem, wśród których być może są osoby mające predyspozycje właśnie do zawodowego przeprowadzania audytów jako biegli rewidenci.

 

K. Gruszko, Mit Zachodu. Cywilizacja, tożsamość i polityka jako opowieść, 2023, cena 50,40 zł

okładka, Katarzyna Gruszko, Mit Zachodu. Cywilizacja, tożsamość i polityka jako opowieśćKatarzyna Gruszko, Mit Zachodu. Cywilizacja, tożsamość i polityka jako opowieść, 2023, 210 s., format B5, ISBN 978-83-67580-78-6 (druk), 978-83-67580-79-3 (wersja elektroniczna), cena 50,40 zł

 Publikacja stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o naturę grupy państw przynależących do omawianej wspólnoty oraz uzupełnienia dotychczasowej wiedzy na jej temat. Punktem wyjścia jest założenie, że każdy podmiot oprócz świata fizycznego funkcjonuje również w świecie wyobrażeń i narracji, symbolicznych par opozycji My i Inni. Jeżeli przybierają one formę ważnych opowieści reprezentujących pewien niezmienny wzór, można je nazywać mitami. A zatem oprócz Zachodu faktycznego (zbudowanego z faktów), jest jeszcze Zachód mityczny (skonstruowany z mitów). Dopiero obie wersje składają się na całość zagadnienia, a rolą polityków i przywódców jest umiejętne rozróżnianie między oboma oraz sprawne i świadome poruszanie się pomiędzy tymi rzeczywistościami w celu budowania wspólnoty i kreowania świata zewnętrznego według własnych celów i interesów, zaspokajania potrzeb własnych, swoich wyborców oraz społeczności międzynarodowej. Dzięki temu szczególnie anarchiczne środowisko międzynarodowe może zostać objęte stabilnym i przewidywalnym porządkiem, zbudowanym jako odzwierciedlenie wartości, przekonań i mitów Zachodu. W takiej rzeczywistości można mówić nie tylko o mitach konstruujących tę cywilizację, ale o niej samej jako micie.

T. Jarocki, R. Miernik red., Bezpieczeństwo przyszłości – wybrane zagadnienia, 2023, cena 58,80 zł

okładki, Tomasz Jarocki, Rafał Miernik red., Bezpieczeństwo przyszłości – wybrane zagadnieniaTomasz Jarocki, Rafał Miernik red., Bezpieczeństwo przyszłości – wybrane zagadnienia, 2023, 250 s., format B5, ISBN 978-83-67580-41-0 (druk), 978-83-67580-42-7 (wersja elektroniczna), cena 58,80 zł

 

Podejmowana problematyka skupiona jest wokół bezpieczeństwa w przyszłości i porusza szereg aspektów, istotnych z punktu widzenia badań prowadzonych w obszarze bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo rozumiane jest jako stan wolny od zagrożeń. Wydarzenia, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach, prowokują do zastanowienia się, w jaki sposób nowoczesne społeczeństwa będą stawiały czoła pojawiającym się zagrożeniom. W obliczu nowych konfliktów i sposobów ich prowadzenia, rozwoju technologii, wyzwań związanych z globalną pandemią, problemów ekologicznych i szeregu innych zagrożeń, należy zastanowić się nad kierunkiem prowadzonych działań, mających zapewnić bezpieczeństwo na różnych poziomach. Choć w ostatnich latach zauważalna była tendencja do przewartościowania bezpieczeństwa, a uwaga badaczy skupiona była na zagrożeniach pozamilitarnych, rzeczywistość pokazuje, że zagrożenia militarne wciąż są istotne, a ich skutki mają przemożny wpływ na funkcjonowanie państw na całym globie. W tym kontekście rozważania o współczesnych i możliwych przyszłych zagrożeniach należy traktować priorytetowo.

 

Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . .. .7

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W PRZYSZŁOŚCI

MARIAN KOZUB, ADRIAN MITRĘGA

Wojna psychologiczna w okresie zmiany strategicznej . . . . . . . . . . . . . .15

RYSZARD NIEDŹWIECKI

Ochrona, kontrola i regulacja w procesie zapewniania bezpieczeństwa . . . . . . . .31

MARCIN RYDZEK

Perspektywa bezpieczeństwa w czasach transformacji technologicznej . . . . . . .. .45

DANIEL WOJTASZKIEWICZ

Straż Graniczna w systemie ochrony granicy państwowej jako kluczowego elementu bezpieczeństwa państwa . . . . . . . . . . . . . . . .67

PAWEŁ HURLAK

Zmasowany przerzut nielegalnych migrantów jako sposób wykorzystywania presji migracyjnej w celu destabilizacji państwa . . . . . . . . .79

PETRO GARASYIM, MARCIN WALCZAK

Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa w perspektywie zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości jego działania . . . . . . . . . ..93

WYMIAR LOKALNY BEZPIECZEŃSTWA

MARTYNA OSTROWSKA

Bezpieczeństwo obiektywne uczestników ruchu drogowego w Łodzi a wdrożenie Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem . . . . . . . . . .. .107

KINGA KAJZER

Partycypacja społeczna i aktywizacja w budowaniu bezpieczeństwa lokalnego w Polsce w obliczu nowych szans i zagrożeń . . . . . . . . . . .. . . .123

NINA STĘPNICKA, STANISŁAW WIETESKA

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do określania powierzchni dachów w Polsce na terenach pozamiejskich pokrytych azbestem – wybrane aspekty w zakresie bezpieczeństwa i metodyki pomiaru . . . . . . . . . .  . .139

NINA STĘPNICKA, JACEK KONCIAK

Poszkodowani w pożarach mieszkań – szacowanie wartości . . . . . . . . . . . .153

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE W PRZYSZŁOŚCI

RAFAŁ KOŁODZIEJCZYK

Rola działań cybernetycznych we współczesnych konfliktach zbrojnych . . . . . .171

JOANNA GRZELA

Gotowość na wojnę w czasie pokoju. Fiński model całościowego bezpieczeństwa . . .. . . . . . . . . . . . . . .185

PAWEŁ GÓRSKI

Logistyka masowej ewakuacji ludności (na przykładzie uchodźców wojennych z Ukrainy) . . .. . .203

PRZEMYSŁAW MERKLINGER

Polityka migracyjna Rzeczypospolitej Polskiej a wojna rosyjsko-ukraińska . . . . . . ..221

WIKTOR WELIK

Nuklearne kłamstwa – rosyjska wojna propagandowa . . . . . . . . . . . . . . .233

A. Kasińska, R. Dudała, Demokracje zbuntowane, 2022, cena 48,30 zł

Okładka, Agnieszka Kasińska, Rafał Dudała,  Demokracje zbuntowaneAgnieszka Kasińska, Rafał DudałaDemokracje zbuntowane, 2022,  184 s.,  format B5, ISBN 978-83-67580-10-6, cena 48,30 zł

Monografia pt. ,,Demokracje zbuntowane” dotyczy kondycji współczesnych systemów demokracji liberalnej w Europie. Książka zbudowana jest z dwóch części, z których pierwsza opisuje wybrane kryzysy demokracji i ich systemowe konsekwencje. Poruszane są między innymi takie kwestie jak kryzys przywództwa, kryzys wartości kryzys ekonomiczny itp. Po teoretycznej części wprowadzającej, druga część ma charakter empiryczny. Na podstawie przeprowadzonych przez autorów badań opisane zostały mechanizmy radzenia sobie z kryzysami w wybranych państwach europejskich m.in. Polsce, Węgrzech Rumunii, Holandii, Hiszpanii, Włoszech. Całość wieńczy próba prognozy kierunku ewoluowania demokracji wraz ze wskazaniem możliwych scenariuszy obserwowanych transformacji.

A. Kasińska-Metryka, O dotyku i innych demonach. Komunikowanie pozasłowne w wybranych instytucjach hierarchicznych (duchowieństwo, służby mundurowe), 2022, cena 37,80 zł

Okładka, Agnieszka Kasińska-Metryka, O dotyku i innych demonach. Komunikowanie pozasłowne w wybranych instytucjachAgnieszka Kasińska-Metryka, O dotyku i innych demonach. Komunikowanie pozasłowne w wybranych instytucjach hierarchicznych (duchowieństwo, służby mundurowe), 2022, 220 s., format B5, ISBN 978-83-7133-949-3, cena 37,80 zł

Czas pandemii w sposób szczególny uświadomił ludziom, jak ważna jest komunikacja bezpośrednia. Jednym ze zmysłów komunikacji jest dotyk, o którym badacze mówią „zmysł utracony”. Rozwój technologii wyparł komunikację poprzez dotyk, a normy społeczne i prawne reglamentują jego stosowanie. W pracy opartej na wywiadach pogłębionych starano się przeanalizować rolę dotyku w organizacjach zbudowanych hierarchicznie. Na ile dotyk służy petryfikacji władzy i wpływów, a na ile jest marginalizowany ze względu na „zagrożenia”, które ze sobą niesie. Pytania skierowano do dwóch grup, tj. duchowieństwa i służb mundurowych. Całość poprzedza rozbudowana teoria komunikowania haptycznego, a kończy wywiad z psychologiem.

A. Kasińska-Metryka, R. Dudała red., „Inni”. Mniejszość białoruska na Podlasiu. Perspektywa politologiczna, 2021, cena 52,50 zł

Okładka, „Inni”.  Mniejszość białoruska na Podlasiu, Agnieszka Kasińska-Metryka, Rafał Dudała red.Agnieszka Kasińska-Metryka, Rafał Dudała red., „Inni”.  Mniejszość białoruska na Podlasiu. Perspektywa politologiczna, 2021, 320 s., format B5, ISBN 978-83-7133-934-9, cena 52,50 zł

Niniejsza monografia poświęcona jest polskim Białorusinom zamieszkującym Podlasie i – w zamierzeniu autorów – dotyka tych obszarów, które dotychczas nie mieściły się w spektrum naukowej obserwacji. Oprócz niezbędnego przypomnienia źródeł wielokulturowości Podlasia, skoncentrowano się na przybliżeniu Czytelnikowi jego realnych i odartych z „folderowej barwności” aktualnych problemów. Bolesna historia, zapóźnienie gospodarcze, znaczenie prawosławia dla kultury, a także specyfika lokalnej sceny politycznej mają przybliżyć prawdziwy i niezwykle złożony obraz miejsca i ludzi.

Szczególną wartością książki jest jej materiał empiryczny: wywiady pogłębione, obserwacja uczestnicząca, a także nie dające się zmierzyć „szkiełkiem i okiem” relacje zbudowane z polskimi Białorusinami wniosły niezwykły wkład emocjonalny w jej powstanie. Bez bezpośrednich kontaktów i pomocy wielu polskich Białorusinów, praca nie powstałaby w obecnym kształcie. Oddano w niej głos zarówno liderom opinii (artystom, dziennikarzom, działaczom społecznym, lokalnym politykom), jak i zwykłym mieszkańcom najbardziej na wschód wysuniętych wiosek i siół.

Autorzy mają nadzieję, że monografia, której tytuł („Inni”) to powtarzające się samookreślenie wielu rozmówców, będzie stanowiła słyszalny głos w dyskusji na temat współczesnej Białorusi, także z perspektywy ludzi, którzy, mieszkając w Polsce, nie zatracili swoich wyjątkowych korzeni.

A. Kasińska-Metryka, I. Konieczna, K. Pałka-Suchojad red., Zarządzanie w politykach publicznych. Od teorii do praktyki, 2021, cena 50,40 zł

Okładka, Zarządzanie w politykach publicznych, Agnieszka Kasińska-Metryka, Izabela Konieczna, Karolina Pałka-Suchojad red.,Agnieszka Kasińska-Metryka, Izabela Konieczna, Karolina Pałka-Suchojad red., Zarządzanie w politykach publicznych. Od teorii do praktyki, 2021, 286 s., format B5, ISBN 978-83-7133-935-6, cena 50,40 zł

Publikacja odpowiada na potrzeby rynku, który szuka innowacyjnych rozwiązań w zakresie coraz szerszego stosowania polityk publicznych w różnych aspektach życia społecznego. Zmieniające się społeczeństwo, przeobrażenia gospodarcze, zmiany w sektorze finansowym stawiają przed państwem nowe wyzwania. Niniejsza propozycja składa się z trzech części. Pierwsza zajmuje się analizą głównych czynników determinujących współczesną politykę państwa; kolejna koncentruje się na zarządzaniu w sektorze publicznym, natomiast ostatnia poświęcona jest wybranym problemom polityk sektorowych. W ten sposób książka posiada walor implementacyjny, ale także dydaktyczny.

.

.

.

E. Łyżwa, Miejsce, rola i struktura sektora kreatywnego we współczesnej gospodarce, 2021, cena 54,60 zł

Edyta Łyżwa, Miejsce, rola i struktura sektora kreatywnego we współczesne gospodarce, 2021, 326 s., format B5, ISBN 978-83-7133-903-5, cena 54,60 zł

W monografii poruszono problematykę sektora kreatywnego jako dziedziny gospodarki kreatywnej i gospodarki opartej na twórczości. Podjęto próbę uporządkowania pojęć kreatywności, innowacji, twórczości i występujących między nimi różnic znaczeniowych. Przedstawiono zakres występowania zjawiska kreatywności w gospodarce, zweryfikowano przydatność modeli struktury gospodarki kreatywnej pod kątem ekonomicznym, a także określono, w jaki sposób wzmacnianie aktywności sektora kreatywnego może wpłynąć na rozwój gospodarki. Szczegółowo omówiono instytucje wpływające na rozwój sektora kreatywnego uwzględniając w badaniach liczne pozycje najnowszej polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Zwrócono także uwagę na zależność między wskaźnikami: talentu, technologii i tolerancji charakteryzujących dane środowisko a poziomem rozwoju gospodarczego tego środowiska.

E. Mazur, M. Szpringer, E. Laurman-Jarząbek, Postawy wobec ról społecznych i poziom agresji u osób odbywających karę pozbawienia wolności, 2021, cena 31,50 zł

Okładka, Postawy wobec ról społecznych, Eliza Mazur, Monika Szpringer, Edyta Laurman-JarząbekEliza Mazur,  Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Postawy wobec ról społecznych i poziom agresji u osób odbywających karę pozbawienia wolności, 2021, 186 s., format B5, ISBN 978-83-7133-930-1, cena 31,50 zł

Ocena zachowań przestępczych kobiet i mężczyzn podlega silnemu procesowi stereotypizacji ze względu na płeć. Wciąż jest mało badań poświęconych dysproporcji płci wśród sprawców przestępstw oraz rzetelnych badań dotyczących różnic pomiędzy płciami w zakresie przejawianej agresji czy stopnia identyfikacji z rolami społecznymi przez osoby naruszające normy prawne. Uwarunkowania zarówno agresji i przemocy, jak i zachowań ludzkich są zbyt złożone, aby odpowiedzialnością za nie obarczyć tylko jeden czynnik. Jednak pewne zachowania socjalizacyjne i praktyki życia społecznego mogą bardziej niż inne przyczyniać się do pojawienia się zachowań agresywnych. Książka jest poświęcona rozważaniom na temat wpływu systemu ról płciowych i związanych z nim stereotypów kobiecości i męskości na przejawianie zachowań agresywnych przez osoby naruszające normy prawne. Publikacja skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką przestępczości za szczególnym uwzględnieniem skazanych za przestępstwa agresywne, jak również do teoretyków i praktyków, którzy uzyskane wyniki badań mogą wykorzystać do tworzenia programów edukacyjno-korekcyjnych adresowanych do osób pozbawionych wolności.

A. Mitręga, Kultura strategiczna w prowadzeniu wojen hybrydowych, 2022, cena 60,90 zł

okładka, Adrian Mitręga, Kultura strategiczna w prowadzeniu wojen hybrydowychAdrian Mitręga, Kultura strategiczna w prowadzeniu wojen hybrydowych, 2022, 254 s., format B5, ISBN 978-83-67580-01-4, cena 60,90 zł

Zadaniem niniejszej pracy jest zbadanie wybranych elementów składających się na kulturę strategiczną, które mogą być wykorzystane w prowadzeniu wojny hybrydowej w okresie poprzedzającym konflikt militarny, a także przybliżenie odbiorcom sposobów wykorzystania elementów kultury strategicznej w celu uzyskania przewagi w kształtowaniu porządku międzynarodowego. Zatem przedmiotem badań stała się kultura strategiczna i jej rola w prowadzeniu wojny hybrydowej, jak również sama wojna hybrydowa.

Wpływ kultury strategicznej na sposób prowadzenia wojen hybrydowych, na podstawie przeprowadzonych badań, stanowi jedynie przybliżenie rzeczywistości i nie wyjaśnia wszystkich metod, jakimi posługują się państwa i organizacje pozapaństwowe w celu narzucenia woli politycznej. Warto podkreślić, że kultura strategiczna nie jest dogmatem ani obiektywem, przez który można patrzeć w przeszłość lub przyszłość. Jest to przydatne narzędzie do zrozumienia, w jaki sposób i jakie są okoliczności, w których państwo definiuje odpowiednie środki i narzędzia, aby osiągnąć swoje cele w zakresie bezpieczeństwa. Co więcej, dokonując analizy kultury strategicznej należy wyraźnie zaznaczyć, że badania nad kulturą strategiczną podlegają ciągłej ewolucji, ponieważ kultury strategiczne mogą się zmieniać, a najczęstsza zmiana w kulturze strategicznej idzie w parze z przełomem w sposobie myślenia.

Analiza kultury strategicznej zapewnia jednak wgląd w podstawowe wartości i siły, które są charakterystyczne dla różnych typów współczesnych, a także przyszłych „konstruktów” społecznych, w tym takich jak państwa, organizacje pozarządowe, grupy interesu czy organizacje terrorystyczne. Ponadto współczesne rozumienie kultury strategicznej wykracza poza ramy stricte wojskowe, ponieważ także obszary pozamilitarne nabierają coraz większego znaczenia we współczesnym środowisku bezpieczeństwa, a sama kwestia użycia siły, zarówno twardej, jak i miękkiej, jest kształtowana przez czynniki, które w istocie kształtują kulturę strategiczną i doskonale komponują się w strategię prowadzenia wojen hybrydowych.

M. Molendowska, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście obecnych i przyszłych zagrożeń, 2021, cena 58,80 zł

Okładka, Magdalena Molendowska, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa Unii EuropejskiejMagdalena Molendowska, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście obecnych i przyszłych zagrożeń, 2021, 342 s., format B5, ISBN 978-83-7133-944-8, cena 58,80 zł

W monografii przedstawione zostały główne założenia dotyczące koncepcji bezpieczeństwa Unii Europejskiej z podziałem na obszar bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Unia Europejska ma złożoną strukturę. W jej ramach funkcjonują różnorodne instytucje i agencje, w kompetencjach których znajduje się sektor bezpieczeństwa. Samo pojęcie bezpieczeństwa nie jest jednoznaczne i na jego postrzeganie wpływa wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest „zmiana”. Globalna zmiana jest koncepcją wieloznaczną, która oznacza nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa światowego. Znajomość potencjalnych zagrożeń i identyfikacja trendów, które manifestują się w obecnym środowisku bezpieczeństwa, jest niezwykle ważna dla zrozumienia „nowego ładu międzynarodowego”, do którego zmierza ludzkość. System instytucjonalny UE jest bardzo rozbudowany i poszczególne instytucje oraz agencje obejmują w zasadzie każdy rodzaj i wymiar bezpieczeństwa. Rozwój instytucji UE w obszarze bezpieczeństwa był tożsamy ze zmieniającym się środowiskiem bezpieczeństwa. Wiele istniejących już instytucji czy agencji stale uzupełnia swoje kompetencje, ponieważ bardzo często zmieniają się nie same zagrożenia, lecz środowisko, w którym są one aktywne. Współcześnie coraz częściej przestępczość zorganizowana przenosi się z przestrzeni tradycyjnej do cyberprzestrzeni. W przyszłości będzie to jedno z największych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dodatkowo problemem, z którym trzeba się będzie zmierzyć, będzie kontrola i nadzór nad nowymi technologiami, w szczególności nad sztuczną inteligencją. Z jednej strony sztuczna inteligencja może stanowić potężne narzędzie do zwalczania przestępczości, oferując ogromne zdolności dochodzeniowe dzięki analizie dużych ilości informacji oraz wykrywaniu w nich prawidłowości i anomalii. Z drugiej zaś strony, jeśli znajdzie się w rękach przestępców, może być wykorzystywana do łamania prawa. Inne, bardziej futurystyczne dylematy dotyczące sztucznej inteligencji związane są z obawą przed nią samą. Wymienione powyżej aspekty zostały przeanalizowane również pod kątem skuteczności instytucji UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

M. Molendowska, R. Miernik, P. Górski, M. Ostrowska, Bezpieczeństwo państwa – wybrane zagadnienia, 2022, cena 46,20 zł

Okładka, Magdalena Molendowska, Rafał Miernik, Paweł Górski, Martyna Ostrowska, Bezpieczeństwo państwaMagdalena Molendowska, Rafał Miernik, Paweł Górski, Martyna Ostrowska, Bezpieczeństwo państwa – wybrane zagadnienia, 2022, 210 s., format B5, ISBN 978-83-67580-02-1, cena 46,20 zł

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów, w których poruszona zostałam tematyka bezpieczeństwa państwa z uwzględnieniem aktualnych wyzwań i zagrożeń. Rozdział pierwszy dotyczy przestępczości zorganizowanej. Poruszone zagadnienia oparte zostały na najnowszych  dokumentach i obejmują problematykę, która dotyczy państw Unii Europejskiej i nie tylko. W rozdziale drugim przedstawiono nowoczesne oblicza wojny na przykładzie konfliktu rosyjsko – ukraińskiego. Zwrócono szczególną uwagę na rodzaj i natężenie informacji wpływających na poczucie zagrożenia. Przedstawiono także rolę i znaczenie informacji we współczesnych konfliktach oraz założenia wojny hybrydowej wykorzystującej szereg działań: od dezinformacji i fake newsów po działania destabilizacyjne i zbrojne. Idee wojny hybrydowej (nowej drogi wojny) nabrały szczególnego znaczenia po tym, jak Rosja wykorzystała Olimpiadę w Soczi do „rozmycia” aneksji Krymu. Dla Rosji informacja stała się bronią, zaś środki niewojskowe okazały się być równie skuteczne jak broń konwencjonalna. W kolejnym rozdziale zaprezentowana została koncepcja bezpieczeństwa społecznego Chin, w której dominuje kwestia suwerenności terytorialnej. W Chinach human security rozumie się nie jako bezpieczeństwo jednostki, lecz jako bezpieczeństwo społeczeństwa jako całości, zaś dla określenia bezpieczeństwa społecznego używa się terminu „nietradycyjne bezpieczeństwo”. Omówiono obowiązujące w Chinach oficjalne dokumenty traktujące o bezpieczeństwie społecznym. Istotną kwestią z punktu widzenia omawianego tematu jest również wprowadzony przez Chiny System Zaufania Społecznego, wpisujący się w koncepcję bezpieczeństwa jednostek. W rozdziale czwartym monografii została zawarta problematyka zagrożeń ekologicznych XXI wieku. Uwzględniając specyficzny charakter oraz wielowymiarowość współczesnych zagrożeń ekologicznych scharakteryzowano przede wszystkim zagrożenia o podłożu: geologicznym, hydrologiczno-meteorologicznym oraz technologicznym. Wiele uwagi poświęcono analizie i ocenie następstw tych zagrożeń dla całego ekosystemu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski. Rozdział piąty poświęcony jest problematyce zagrożeń epidemicznych, a także zagrożeń związanych z celowym użyciem patogenów biologicznych jako narzędzia agresji. Szczególną uwagę poświęcono analizie historycznej najważniejszych przypadków epidemii  oraz zagrożeniom epidemicznym związanym z wirusami: SARS, MERS, ptasiej grypy, świńskiej grypy, Eboli, SARS-CoV-2, Zika, Nipah, Lassa oraz z wirusem małpiej ospy (MPXV). Druga cześć  tego rozdziału zawiera analizę historyczną celowego użycia patogenów biologicznych jako narzędzia agresji oraz przykłady współczesnych ataków z użyciem czynników aktywnych broni biologicznej. Monografię zamyka tematyka z zakresu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ostatnich latach w krajach Unii Europejskiej (także w Polsce) wzrosła liczby pojazdów, a to prowadzi do wzrostu liczby zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Stąd też w rozdziale Bezpieczeństwo ruchu drogowego – czynniki zagrożeń zaprezentowano istotę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz scharakteryzowano czynniki zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci modelu U-P-O i zachodzące między nimi powiązania. Z kolei w rozdziale Inteligentne systemy transportowe a bezpieczeństwo ruchu drogowego przedstawiono istniejący stan wiedzy na temat tych aplikacji, ich definicje, korzyści z ich stosowania, a także ich strukturę, podział oraz architekturę. Następnie scharakteryzowano oddziaływanie inteligentnych systemów transportowych na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

M. Molendowska, R. Miernik, P. Górski, M. Ostrowska red., Bezpieczeństwo przemieszczania się osób i towarów w Unii Europejskiej, 2023, cena 63,00 zł

okładka, Magdalena Molendowska, Rafał Miernik, Paweł Górski, Martyna Ostrowska red., Bezpieczeństwo przemieszczania się osób i towarów w Unii EuropejskiejMagdalena Molendowska, Rafał Miernik, Paweł Górski, Martyna Ostrowska red., Bezpieczeństwo przemieszczania się osób i towarów w Unii Europejskiej, 2023, 266 s, format B5, ISBN 978-83-67580-88-5 (druk), 978-83-67580-89-2 (wersja elektroniczna), cena 63,00 zł

 Monografia obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów dotyczących przemieszczania się osób i towarów w UE. Wskazano na osiągnięcia oraz narzędzia informatyczne służące walce z przestępczością i ochronie granic. Omówiono nowoczesne systemy elektroniczne: SIS, ETIAS, Eurodac, ECRIS. Wymienione narzędzia zostały poddane ocenie. Podjęto również problematykę analizy ryzyk związanych ze swobodnym przemieszczaniem się ludności w ramach UE. Omówiono ewolucję koncepcji swobodnego przepływu osób, a także znaczenie i cele zintegrowanego zarządzania granicami. Ponadto omówiono rolę i znaczenie mediów w kryzysach migracyjnych w Europie i działania państw europejskich mające na celu zapobieganie nielegalnym przepływom migracyjnym. W monografii nie zabrakło ważkiego i aktualnego wątku zagrożeń cyberbezpieczeństwa w globalnych łańcuchach dostaw. Wartościowym komponentem tej części opracowania jest szczegółowa analiza i ocena przeprowadzonych przez hakerów w latach 2017-2023 ataków cyberterrorystycznych na firmy sektora TSL. Ponadto kompleksowo zaprezentowano specyfikę sektora kolejowego w kontekście bezpieczeństwa (w ujęciu safety i security). W ostatniej części poruszono istotną problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego i poszukiwania nowych instrumentów jego poprawy.

T. Moll, Komisje jednostek samorządu terytorialnego, 2021, cena 23,10 zł

Okładka, Komisje jednostek samorządu terytorialnego, Tomasz MollTomasz Moll, Komisje jednostek samorządu terytorialnego, 2021, 130 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-886-1, cena 23,10 zł

Niniejsza monografia przedstawia analizę przepisów prawnych, które regulują ustrój, zadania i formy działania struktur kolegialnych wspierających organy jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonujących w gminie, powiecie i województwie. W najnowszej literaturze brakuje publikacji, które w sposób całościowy odnosiłyby się do problematyki prawnej komisji w samorządzie terytorialnym. Częste nowelizacje ustaw samorządowych spowodowały znaczne poszerzenie katalogu takich struktur. Skutkuje to niejako pokrywaniem się właściwości poszczególnych komisji, a także zachodzeniem na siebie zakresów kompetencji organów oraz komisji. W rezultacie w obecnym stanie prawnym występuje szereg wątpliwości istotnych z punktu widzenia zarówno nauki, jak i praktyki prawa administracyjnego.

Celem opracowania jest nie tylko przyjrzenie się tej problematyce z perspektywy akademickiej, ale również analiza zagadnień mających znaczenie dla praktyki samorządu terytorialnego. Z jednej strony obejmuje ono zatem kwestie omawiane podczas wykładów uniwersyteckich na kierunkach takich jak prawo i administracja, z drugiej natomiast porusza problemy, z którymi stykają się pracownicy samorządowi i radni, oferując im tym samym praktyczną pomoc.

Adresatami publikacji mogą być wykładowcy akademiccy zajmujący się zagadnieniami prawa i ustroju samorządu terytorialnego, doktoranci, studenci prawa, administracji, politologii, a także praktycy prawa (członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego, urzędnicy samorządowi, radcowie prawni).

A. Pawlik, Uwarunkowania rozwoju i rywalizacja społeczno-ekonomiczna miast i gmin województw wschodniej Polski, 2022, cena 52,50 zł

Okładka, Andrzej Pawlik, Uwarunkowania rozwoju i rywalizacja społeczno-ekonomiczna miast i gmin województw wschodniej PolskiAndrzej Pawlik, Uwarunkowania rozwoju i rywalizacja społeczno-ekonomiczna miast i gmin województw wschodniej Polski, 2022, 250 s., format B5, ISBN 978-83-67580-03-8, cena 52,50 zł

 Niniejsza publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono regiony wobec wyzwań przyszłości. W rozdziale drugim scharakteryzowano uwarunkowania rozwoju miast. W trzecim opisano podstawy i kierunki rozwoju gmin. W czwartym przedstawiono atrakcyjność jako determinantę rywalizacji społeczno-ekonomicznej. W rozdziale piątym ukazano metody oceny rywalizacji społeczno-ekonomicznej miast i gmin województw wschodniej Polski. W szóstym opisano miary syntetyczne pięciu potencjałów miast i gmin województw wschodniej Polski jako elementy kształtujące proces rozwoju. W rozdziale siódmym przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie miast i gmin województw wschodniej Polski oraz ocenę i przewidywane kierunki rywalizacji społeczno-ekonomicznej miast i gmin województw wschodniej Polski do 2025 r.

Książka skierowana jest do środowisk samorządowych (władz samorządowych w celu podjęcia właściwych decyzji), eksperckich i opiniotwórczych oraz środowisk akademickich realizujących funkcje badawcze i edukacyjne, w tym przede wszystkim studentów i doktorantów przygotowującym prace akademickie.

A. Pawlik, P. Dziekański, Raport rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa świętokrzyskiego. Ranking gmin 2022, 2023, cena 67,20 zł

okładka, ndrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Raport rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa świętokrzyskiego. Ranking gmin 2022Andrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Raport rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa świętokrzyskiego. Ranking gmin 2022, 2023, 92 s., format B5, ISBN 978-83-67580-80-9 (druk), 978-83-67580-81-6 (wersja elektroniczna), cena 67,20 zł

 Celem opracowania jest dokonanie oceny przestrzennego zróżnicowania rozwoju gmin województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem miary syntetycznej. Umożliwia to uszeregowanie i pogrupowanie gmin z punktu widzenia kryterium głównego, a także zbadanie, czy i w jakim stopniu zmienne jej struktury ją determinują. Monografia składa się z  ośmiu rozdziałów poświęconych refleksji teoretyczno-metodologicznej, również myśleniu o przyszłości i projektowaniu rozwoju gmin  w województwie świętokrzyskim. W rozdziale pierwszym przedstawiono metodę badawczą. W rozdziale drugim scharakteryzowano województwo świętokrzyskie. W rozdziale trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym przedstawiono rezultaty przeprowadzonych badań. Rozdział ósmy przedstawia ranking rozwoju gmin województwa świętokrzyskiego. Autorzy rekomendują treści zawarte w monografii środowiskom: samorządowym, eksperckim i opiniotwórczym oraz środowiskom akademickim realizującym funkcje badawcze i edukacyjne w tym przede wszystkim studentom przygotowującym prace akademickie.

A. Pawlik, P. Dziekański, Rola miast średniej wielkości w rozwoju województwa świętokrzyskiego, 2023, cena 58,80 zł

okładka, Andrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Rola miast średniej wielkości w rozwoju województwa świętokrzyskiegoAndrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Rola miast średniej wielkości w rozwoju województwa świętokrzyskiego, 2023, 312 s., format B5, ISBN 978-83-67580-71-7 (druk), ISBN 978-83-67580-72-4 (wersja elektroniczna), cena 58,80 zł

Głównym celem monografii jest ocena znaczenia miast średniej wielkości w rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Monografia składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych wstępem oraz podsumowanych zakończeniem. W pierwszym rozdziale podjęto problematykę wyzwań rozwoju regionalnego. Ponadto omówiono teoretyczne aspekty zagadnienia, przedstawiono wybrane koncepcje rozwoju terytorialnego osadzone na gruncie teorii rozwoju regionalnego oraz czynniki determinujące rozwój regionalny.

W drugim rozdziale przeważa aspekt teoretyczny. Ze względu na wielowymiarowość badanego zjawiska scharakteryzowano uwarunkowania rozwoju miast, podstawowe pojęcia dotyczące miast średniej wielkości i obszarów funkcjonalnych oraz rolę miast w europejskiej polityce spójności.

W rozdziale trzecim „Uwarunkowania rozwoju miast średniej wielkości województwa świętokrzyskiego” przedstawiono charakterystykę społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego, miejsce Kielc w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym i dokonano oceny rozwoju społeczno-gospodarczego miast średniej wielkości województwa świętokrzyskiego z identyfikacją uwarunkowań ich rozwoju. Rozdział czwarty poświęcono polityce rozwoju miast i regionów. Przedstawiono strategię rozwoju województwa, miasta Kielce i wybranych miast średniej wielkości.

W rozdziale piątym, zatytułowanym „Tendencje rozwoju miast średniej wielkości województwa świętokrzyskiego”, w związku z pomiarem analizowanego zjawiska scharakteryzowano aspekty metodologiczne prowadzonych badań. Przedstawiono wyniki badań dotyczących aktywności rozwojowej województwa świętokrzyskiego i miast średniej wielkości w latach 2009–2018, przewidywane kierunki i scenariusze rozwoju miast średniej wielkości województwa świętokrzyskiego oraz rekomendacje dla władz samorządowych. W zakończeniu przedstawiono najważniejsze wnioski podsumowujące tezę i hipotezy badawcze. Dodatkowo wykazano, że konieczna jest dalsza reforma idąca w kierunku rozwoju miast średniej wielkości.

Zawarte w monografii rozważania dotyczące miast średniej wielkości w rozwoju województwa świętokrzyskiego pozwoliły przede wszystkim na usystematyzowanie różnych pojęć i definicji miast oraz procesów z nimi związanych. Przybliżyły miasto, w tym miasto średniej wielkości, jego istotę i znaczenie dla rozwoju województwa świętokrzyskiego i gospodarki regionalnej.

Autorzy rekomendują treści zawarte w monografii środowiskom:  samorządowym, eksperckim i opiniotwórczym oraz środowiskom akademickim realizującym funkcje badawcze i edukacyjne.

A. Pawlik, U. Karpińska, P. Dziekański, A. Adamczyk, Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym, 2021, cena 50,40 zł

Okładka, Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym, Andrzej Pawlik, Urszula Karpińska, Paweł Dziekański, Artur AdamczykAndrzej Pawlik, Urszula Karpińska, Paweł Dziekański, Artur Adamczyk, Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym, 2021, 208 s., format B5, ISBN 978-83-7133-918-9, cena 50,40 zł

Banki spółdzielcze należą do najstarszych form zespołowego działania i nadal odgrywają istotną rolę w realizacji polityki rozwoju regionalnego. Obsługują ludność zarówno wsi, jak i miast. Są głównymi instytucjami finansowymi wspierającym rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez kredytowanie odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju regionalnym. Banki spółdzielcze charakteryzują się najlepiej rozwiniętą siecią placówek bankowych na terenach wiejskich oraz w małych i średnich miastach. Różnice w rozwoju regionów rodzą tendencje do ich niwelowania. Różnice te będą jednak zawsze występowały, ponieważ zawsze będzie istniało zróżnicowanie warunków przestrzennych działalności człowieka. Dlatego powstaje fundamentalne pytanie – czy banki spółdzielcze w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach odgrywały faktycznie istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym? Aby odpowiedzieć na to pytanie, w prezentowanej analizie dokonano najpierw pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionu, a następnie zbadano wpływ działalności banków spółdzielczych na ten rozwój. Celem niniejszej monografii jest włączenie się w dyskurs naukowy związany z problematyką oceny bankowości spółdzielczej w rozwoju regionalnym za pomocą miar ekonomicznych. Rozwój jest trudny do zdefiniowania, uznano zatem, że najwłaściwszą metodą jego ustalenia będzie wykorzystanie syntetycznego wskaźnika, skonstruowanego na podstawie określonej liczby zmiennych diagnostycznych. Myśl przewodnią publikacji wyraża jej tytuł: bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym. Monografia składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym scharakteryzowano znaczenie rozwoju regionalnego i lokalnego, podkreślając rolę gminy i samorządu terytorialnego. W rozdziale drugim opisano istotę spółdzielczości bankowej na przestrzeni czasu. W rozdziale trzecim przedstawiono bank spółdzielczy jako ważnego partnera w rozwoju regionalnym, w szczególności prezentując Bank Spółdzielczy w Kielcach. Rozdział czwarty przedstawia w formie fotografii karty z bogatej, blisko 120-letniej historii Banku Spółdzielczego w Kielcach.  Publikacja adresowana jest do pracowników naukowych, przedstawicieli samorządów i otoczenia biznesu, a także banków spółdzielczych i studentów zainteresowanych tematyką rozwoju regionalnego, lokalnego i bankowości.

A. Pisarska, (Nie)stabilność finansowa Uniwersytetów publicznych w Polsce. Optyka koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego, 2023, cena 63,00 zł

Okładka, Aleksandra Pisarska, (Nie)stabilność finansowa Uniwersytetów publicznych w Polsce. Optyka  koncepcji  uniwersytetu  przedsiębiorczegoAleksandra Pisarska, (Nie)stabilność finansowa uniwersytetów publicznych w Polsce. Optyka  koncepcji  uniwersytetu  przedsiębiorczego, 2023, 380 s., format B5, ISBN 978-83-67580-59-5 (druk), ISBN 978-83-67580-60-1 (wersja elektroniczna), cena 63,00 zł

Uniwersytety publiczne od dawna postrzegane są jako organizacje długiego trwania, które nie tylko utrwalają w czasie, tworząc, umacniając i rozwijając istotne dla społeczeństw i gospodarek wartości, ale i na tej bazie wywierają znaczący wpływ na szeroko rozumiany postęp cywilizacyjny. Ten zaś wywołuje ewolucję oczekiwanej przez społeczeństwo roli, jaką mają wobec niego wypełniać uniwersytety.

Zasadniczym celem monografii jest poznanie, zrozumienie i wyjaśnienie bazowych czynników mających wpływ na stabilność finansową uniwersytetów publicznych oraz sposobów ich oddziaływania. Cel ten zdekomponowano na cele szczegółowe.

Celem poznawczym jest wyjaśnienie powiązań między dywersyfikacją przychodów (gwarantowanych i niegwarantowanych) ze stabilnością finansową uniwersytetów publicznych. Ponadto ustalenie stabilności finansowania uniwersytetów publicznych może stanowić istotny wkład w określenie dalszej zdolności tych organizacji do długookresowego trwania, co – zgodnie z ustaleniami badawczej literatury – jest ich immanentną cechą. Z tej perspektywy poczynione ustalenia będą zatem miały istotne znaczenie dla wzbogacenia wiedzy o strategicznych zachowaniach uniwersytetów publicznych w Polsce.

Celem aplikacyjnym jest dostarczenie decydentom użytecznej wiedzy o możliwości stabilizowania w krótkim i długim okresie finansowania działalności uniwersytetów publicznych. Dodatkowo poczynione ustalenia pozwolą wskazać praktyki menedżerskie, które z kolei umożliwią odsłonięcie zakresów działań, w których profesjonalizacja działalności przekłada się na stabilizację finansowania zadań uniwersytetów publicznych.

Dzięki ustaleniom dokonanym na podstawie przeglądu literatury, sformułowano problem badawczy, który odniósł się do dostrzeganej od dłuższego czasu w praktyce działania uniwersytetów publicznych w Polsce trudności w przewidzeniu możliwości finansowania w długim okresie zadań tych podmiotów. Jednocześnie problem ten obok wymiaru strategicznego ma także wymiar krótkookresowy, co jest o tyle istotne, że zrównoważony rozwój uniwersytetów publicznych wymaga spójności między stabilnością krótkoterminową, mierzoną w kategoriach rocznych nadwyżek, a długoterminową, mierzoną wzrostem aktywów. Podjęty problem wydaje się szczególnie mocno dostrzegalny w konkretnej grupie podmiotów, tj. na uniwersytetach publicznych. Pod pojęciem uniwersytetu publicznego rozumie się uczelnię dysponującą zapleczem dydaktycznym i badawczym, uprawnioną do nadawania stopni naukowych i równocześnie znajdującą się w wykazie uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Przy tym publiczny charakter tak rozumianego uniwersytetu oznacza, że zasadnicza część uzyskiwanych przez niego środków na działalność pochodzi z budżetu państwa. W myśl tej logiki uniwersytet publiczny wyróżnia się spośród innych szkół wyższych tym, że jest zwykle większy pod względem liczby pracowników i studentów oraz znajdującego się w jego dyspozycji majątku, ma bogatszy program nauczania i oferuje tytuły zawodowe licencjackie i magisterskie oraz w niektórych lub wszystkich dyscyplinach ma możliwość nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Uzyskane wyniki badań dały podstawy do stwierdzenia, że: uniwersytety publiczne w Polsce generalnie są stabilne, jednak ich stabilność w badanym okresie (lat 2019-2021) ulegała pogorszeniu, gdyż stopniowo wzrastała liczba jednostek z najniższymi poziomami wskaźnika stabilności finansowej; praktyki finansowe wyrażające się w ustaleniu stanu płynności finansowej jednostki (na dany dzień) jako samodzielna zmienna nie determinują w sposób istotny stabilności finansowej uniwersytetów publicznych; atrybuty badanych uniwersytetów publicznych (liczba pracowników, liczba studentów i suma wybranych aktywów trwałych) nie wpływają w sposób istotny na ich stabilność finansową.

Znajomość wskazanych w pracy zależności może stanowić istotną podstawę do podejmowania oczekiwanych decyzji przez kadrę menedżerską uniwersytetów publicznych odpowiedzialną za kształtowanie gospodarki finansowej uczelni. Ponadto uzyskane wyniki badań mogą być użyteczne dla decydentów kształtujących warunki finansowania uniwersytetów w systemie publicznym. W szczególności wydaje się, że mogą one zainteresować pracowników obecnego Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także inne podmioty regulujące tę sferę systemu publicznego.

 

 

 

J. W. Przybytniowski, Konkurencyjność rynku dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych jednostkowych w aspekcie doskonalenia jakości usług. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, 2022, cena 58,80 zł

Okładki, Jarosław Wenancjusz Przybytni owski, Konkurencyjność rynku dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych jednostkowych w aspekcie doskonalenia jakości usług. Ujęcie teoretyczne i praktyczneJarosław Wenancjusz Przybytniowski, Konkurencyjność rynku dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych jednostkowych w aspekcie doskonalenia jakości usług. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, 2022, 336 s., format B5, ISBN 978-83-7133-961-5, cena 58,80 zł

Bezpośrednim uzasadnieniem wyboru problematyki do publikacji była postępująca integracja polskich zakładów ubezpieczeń majątkowych, a co za tym idzie, zmiany w procesie doskonalenia jakości obsługi klienta mające wpływ na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Jednym z głównych przejawów tych zmian, a jednocześnie integracji zakładów ubezpieczeń majątkowych, jest wzrost natężenia rywalizacji pomiędzy konkurującymi ubezpieczycielami polskimi i zagranicznymi, zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W tym aspekcie zagadnienie pomiaru doskonalenia jakości usług na rynku ubezpieczeń majątkowych nabiera istotnego znaczenia.

Monografia jest kontynuacją prowadzonych oryginalnych, wielowątkowych badań literaturowych w zakresie definicyjnych i koncepcyjnych zagadnień związanych z pojęciem doskonałości usług, a w konsekwencji jest opracowaniem modelu doskonalenia jakości usług w biznesie wraz z jego opisem. Ponadto autor wprowadza nowe spojrzenie na definicję doskonalenia jakości usług w biznesie, jak też przedstawia opracowane narzędzie badawcze służące do pomiaru, analizy i oceny tego procesu. Zaproponowany w niniejszej pracy autorski operacyjny model doskonalenia jakości usługi dobrowolnego ubezpieczenia majątkowego jednostkowego grup: 3, 8 i 9 wraz ze wskaźnikiem jakości obsługi klienta opiera się na założeniu, iż każde działanie nabywcy na rynku ubezpieczeń jest pod silnym wpływem jego potrzeb, oczekiwań oraz postaw. Z uwagi na charakter podejmowanych przez autora rozważań problematyka potrzeb, oczekiwań oraz postaw jako czynników determinujących zachowania klienta na rynku badanych usług będzie potraktowana szerzej.

E. Słabińska, Działalność Kieleckiej Izby Rolniczej w świetle sprawozdań za lata 1933/1934 – 1937/1938, 2023, cena 63,00 zł

okładka , Elżbieta Słabińska, Działalność Kieleckiej Izby Rolniczej w świetle sprawozdań za lata 1933/1934 – 1937/1938Elżbieta Słabińska, Działalność Kieleckiej Izby Rolniczej w świetle sprawozdań za lata 1933/1934 – 1937/1938, 2023, 264 s., format B5, ISBN 978-83-67580-63-2 (druk), 978-83-67580-64-9 (wersja elektroniczna), cena 63,00 zł

 W pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej samorząd gospodarczy funkcjonował jedynie na ziemiach byłych zaborów pruskiego i austriackiego na podstawie znowelizowanych ustaw państw zaborczych. Dopiero w latach 1927–1928 ustanowiono go na obszarze całego kraju. Tworzyły go izby przemysłowo-handlowe, rzemieślnicze i rolnicze. Powstało 13 izb rolniczych: Warszawska, Łódzka, Lubelska, Kielecka, Białostocka, Wileńska, Poleska, Wołyńska, Lwowska, Krakowska, Śląska, Wielkopolska i Pomorska, które współpracowały ze sobą w ramach Związku Izb i Organizacji Rolniczych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Zadania izb rolniczych oscylowały wokół reprezentowania interesów rolnictwa, podejmowania środków w zakresie jego rozwoju oraz współdziałania z organami władzy państwowej. Działalność izb wpisana była w politykę państwa zmierzającą do kapitalizacji gospodarstw rolnych.

Przedmiotem rozważań jest Kielecka Izba Rolnicza, która swym zasięgiem objęła województwo kieleckie. Faktyczną działalność podjęła w 1933 roku. Zasadniczym celem Izby był wzrost produkcji roślinnej i zwierzęcej, poprzez dostosowanie jej do warunków lokalnych. W konsekwencji – w skali mikro – chodziło o zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych, w skali makro – o modernizację rolnictwa. Powyższe cele Izba zamierzała osiągnąć poprzez zwiększenie reprodukcji dla potrzeb województwa kieleckiego, upowszechnienie upraw i hodowli opartych na wyselekcjonowanych odmianach i rasach, stosowanie nowoczesnych metod uprawy i hodowli, racjonalną gospodarkę użytkami zielonymi, szerzenie oświaty rolnej, organizowanie zrzeszeń hodowców i rynku zbytu artykułów rolnych. Wymienione formy działalności nie były jednak prowadzone na szeroką skalę. Były przysłowiową „kroplą w morzu potrzeb”.

M. Szpringer, E. Mazur, E. Laurman-Jarząbek, Poczucie sensu życia, natężenie depresji i radzenie sobie w sytuacjach stresowych u osób podejmujących zachowania ryzykowne, 2022, cena 50,40 zł

Okładka, Monika Szpringer, Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek, Poczucie sensu życia, natężenie depresji i radzenie sobie w sytuacjach stresowych u osób podejmujących zachowania ryzykowneMonika Szpringer, Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek, Poczucie sensu życia, natężenie depresji i radzenie sobie w sytuacjach stresowych u osób podejmujących zachowania ryzykowne, 2022, 168 s., format B5, ISBN 978-83-67580-12-0, cena 50,40 zł

Przedmiotem niniejszej pracy są zachowania ryzykowne takie jak uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz ryzykowne zachowania seksualne. Zainteresowania autorek pracy koncentrowały się szczególnie wokół funkcjonowania w obszarze zdrowia psychicznego osób podejmujących ryzykowne zachowani a szczególnie  aspekcie sensu życia, natężenia depresji oraz stylów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Wciąż jest niewiele badań poświęconych osobom uzależnionym oraz osobom podejmującym ryzykowne kontakty seksualne w aspekcie ich funkcjonowania psychicznego, toteż niniejsza pozycja może być przydatna w pracy psychologicznej, terapeutycznej, diagnozie kryminologicznej wobec osób podejmujących zachowania ryzykowne, uzależnionych, posiadających problemy z prawem. Może także być podstawą do podjęcia działań z obszaru szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia, profilaktyki przestępczości w zakresie opracowania programów edukacyjno-korekcyjnych dla grupy osób przejawiających zachowania ryzykowne.

A. Życki, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: odpowiedź na współczesne wyzwania, 2021, cena 31,50 zł

Okładka, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: odpowiedź na współczesne wyzwania, Artur ŻyckiArtur Życki, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: odpowiedź na współczesne wyzwania, 2021, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-900-4, cena 31,50 zł

Bezpieczeństwo ekologiczne jest procesem podejmowania działań przez społeczność międzynarodową, krajową i lokalną, mających na celu utrzymanie równowagi naturalnej, która zachodzi wówczas, gdy odpływ i dopływ energii i materii w przyrodzie są zrównoważone. Środowisko naturalne od początku dziejów ludzkości znajduje się w ciągłej interakcji z człowiekiem. Nastanie epoki przemysłowej zwiększyło antropopresję w skali wcześniej nienotowanej, proces ten narasta, aż przybrał w czasach współczesnych postać katastrofy ekologicznej. W 2019 roku lodowce Grenlandii skurczyły się bardziej niż kiedykolwiek w historii, lód  zanika w Arktyce i Antarktydzie, podnosi się poziom mórz, wieczna zmarzlina od Kanady po Syberię rozmarza, widmo  przegrzanej planety staje się faktem. Wzrost temperatury powoduje suszę, a ta z kolei pożary o czym dotkliwie przekonali się mieszkańcy Australii na przełomie 2019/2020 roku. Brak opadów jest odczuwalny także w Europie, drastycznie spada poziom wody w Renie, Dunaju czy Wiśle, szlaki wodne przestają być żeglowne, wody zaczyna brakować w rzekach dla chłodzenia konwencjonalnych  elektrowni, wysychają studnie, wprowadzane są ograniczenia w dostawach wody do gospodarstw domowych.  W 2018 roku średnia roczna temperatura powietrza na świecie zwiększyła się o 1,0°C wobec średniej z okresu przedindustrialnego, wkrótce osiągnie pułap 1,5° a po przekroczeniu tego progu zmiany klimatyczne będą nieodwracalne.  Autor publikacji obok analizy współczesnych zagrożeń środowiskowych przedstawił jaskółki nadziei, które mają szansę uchronić nas przed katastrofą klimatyczną i ekologiczną. Są nimi partie Zielonych, które w Unii Europejskiej weszły do politycznego mainstreamu i zaczynają wpływać na sposób realizacji polityk ochrony środowiska tak na starym kontynencie, jak i poprzez Wspólnotę na całym świecie. Monografia może okazać się interesująca dla pracowników naukowo-badawczych, studentów wszystkich kierunków studiów, proekologicznych środowisk społecznych oraz osób odpowiedzialnych za politykę ekologiczną w kraju i regionie.

A. Życki red., Zmiany klimatu i ich wpływ na społeczeństwa. Wybrane aspekty polityki ekologicznej, 2021, cena 31,50 zł

Okładka, Zmiany klimatu i ich wpływ na społeczeństwa. Wybrane aspekty polityki ekologicznej, Artur Życki red.Artur Życki red., Zmiany klimatu i ich wpływ na społeczeństwa. Wybrane aspekty polityki ekologicznej, 2021, 180 s., ISBN 978-83-7133-926-4, cena 31,50 zł

Problematyka związana ze zmianami klimatu od kilkunastu lat znajduje się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Przetrwanie wielu gatunków flory i fauny, jakość życia ludzi stają się podstawową osią sporu politycznego i to zarówno na poziomach krajowych, międzynarodowych, jak i w skali globalnej. Wszystkie dotychczasowe konflikty, przy obecnym tempie zmian klimatycznych i degradacji środowiska, mogą stać się nieistotne, prozaiczne, błahe, wobec kwestii fundamentalnej: życia bądź jego zaniku na Ziemi.

Książka ukazuje aktualny stan środowiska i jego wpływ na dobrostan społeczeństw. W pierwszej części skoncentrowano się na działaniach mających zapobiegać negatywnym zmianom klimatycznym. Stwierdzono, że wszelkie starania na rzecz ochrony przyrody są i będą szlachetnymi, lecz mało skutecznymi inicjatywami, jeśli nie zostaną podjęte międzynarodowe działania polityczno-prawne, za którymi stać będzie siła mogąca wyegzekwować proekologiczne rozwiązania. Ponadto reguły rynkowe, poprzez politykę fiskalną, muszą uczynić antropopresję ekonomicznie nieopłacalną. W dalszej części rozważań przedstawione zostały czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne, dostające się w obieg przyrodniczy w wyniku działalności człowieka, a które mogą być dla ludzi niebezpieczne. Końcowy rozdział opisuje skutki braku równowagi w środowisku naturalnym i jego wpływ na duże grupy społeczne, które aby przeżyć zmuszone są opuścić swoje miejsca zamieszkania i rozpocząć migracje. Autorzy, mając świadomość swoich ograniczeń, uznali za swój obowiązek podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do skuteczności globalnej polityki ekologicznej. Publikacja adresowana jest do  ludzi młodych, studentów, których obecne zmiany dotkną w przyszłości, ma ona również na celu zmotywować ich do działań na rzecz środowiska i dbałości o własne zdrowie.

"Rocznik Politologiczny", nr 17/2021, red. A. Kasińska-Metryka, R. Kubicki, 2021, cena 32,40 zł

Okładka, Rocznik Politologiczny, nr 17/2021, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki

„Rocznik Politologiczny”, nr 17/2021, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki, 2021, 194 s., format B5, ISSN 1731-4526, cena 32,40 zł

SPIS TREŚCI

Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki (Kielce)

WPROWADZENIE ………….. 7

Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki (Kielce)

INTRODUCTION ………….. 9

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Kazimierz Kik (Kielce)

SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – W PARTYJNYM KLINCZU ……………… 13

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I EUROPEISTYKA

Aleksandra Kusztal (Kielce)

PROKURATURA EUROPEJSKA – NOWY WYMIAR WSPÓŁPRACY W PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ……………27

Jacek Kraś (Krosno)

ROLA ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI TURYSTYKI (UNWTO) W REALIZOWANIU POLITYKI TURYSTYCZNEJ W DOBIE GLOBALIZACJI ………….. 49

POLITOLOGIA

Michał Dylewski (Ostrowiec Świętokrzyski)

WIRTUALNE ZAGROŻENIA CYFROWEJ DEMOKRACJI ………….. 65

BEZPIECZEŃSTWO

Dawid Sawa (Łódź)

BLOKADA KRAJU VERSUS BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE I ZDROWOTNE UNII EUROPEJSKIEJ W RZECZYWISTOŚCI PANDEMII KORONAWIRUSA ………………. 79

Miłosz Malec (Staszów)

ROZWÓJ I ZNACZENIE ELEKTROWNI W POŁAŃCU ……………….. 93

INNOWACYJNOŚĆ I EKONOMIA

Renata Jedlińska (Kielce)

INNOWACYJNOŚĆ WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE …………. 105

SOCJOLOGIA I HISTORIA

Irena Fudali (Kielce)

POLITYKA – HISTORIA – NAUKA W ANALIZIE ZACHOWAŃ ZBIOROWYCH. POGROM ŻYDÓW W KIELCACH …………… 121

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Dominik Flisiak (Warszawa)

WYBRANE MATERIAŁY Z GAZET ZWIĄZANYCH ZE SPOŁECZNOŚCIĄ ŻYDOWSKĄ DOTYCZĄCE POGROMU W KIELCACH Z 4 LIPCA 1946 ROKU …………… 159

NOTA EDYTORSKA I STRUKTURA ARTYKUŁÓW …………….. 179

PROCEDURA RECENZOWANIA ………………. 185

KODEKS ETYCZNY ……………….. 187

ZAPORA GHOSTWRITING ……………. 189

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ……………… 191