Nowości – PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

Nowości - PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE
A. Adamczyk, The Polish Talleyrand Bogusław Miedziński: A Political Life and Political Thought, 2020, cena 84,00 zł

Okładka, The Polish Talleyrand Bogusław Miedziński, Arkadiusz AdamczykArkadiusz Adamczyk, The Polish Talleyrand Bogusław Miedziński: A Political Life and Political Thought, 2020, 512 s., format B5, 17,0×24,2 cm, ISBN 978-83-7133-863-2, cena 84,00 zł

Spis treści

Introduction, s. 7

Chapter I. Path to Politics, s. 13

Chapter II. Józef Piłsudski’s Parliament “Ambassador”, s. 69

Chapter III. Minister of Post and Telegraph, s. 143

Chapter IV. In the »Group of Colonels« , s. 203

Chapter V. After the Death of the Commander – cofounder of the Camp of National Unity, Senate Marshal, s.  327

Chapter VI. Exile, s. 411

Afterword, s. 463

Index of person, s. 497

K. J. Chojnacka, B. Rogowska, Od dochodu społecznego po dobro wspólne. Rozważania Michała Kaleckiego w odniesieniu do szkoły szwedzkiej i Johna M. Keynesa, 2020, cena 31,50 zł

Okładka, Od dochodu społecznego po dobro wspólne, Katarzyna J. Chojnacka, Beata RogowskaKatarzyna J. Chojnacka, Beata Rogowska, Od dochodu społecznego po dobro wspólne. Rozważania Michała Kaleckiego w odniesieniu do szkoły szwedzkiej i Johna M. Keynesa, 2020, 196 s., format B5, ISBN 978-83-7133-872-4, cena 31,50 zł

W 2020 roku mija 50 lat od śmierci Michała Kaleckiego – twórcy Kaleckian school, ekonomisty dla którego nauka zawsze służyła potrzebom społecznym. Niniejsza publikacja jest zatem doskonałym przypomnieniem wybranych aspektów dorobku najwybitniejszego ekonomisty XX wieku. Jako Autor teorii efektywnego popytu, Kalecki wielokrotnie nawiązywał do koncepcji państwa, w którym należy stworzyć optymalną strukturę konsumpcji. Głównym zadaniem w tym zakresie miało być dopasowanie planowanych inwestycji do potrzeb ludzi. Autorki próbują zwrócić uwagę czytelnika na te jak i inne elementy teorii kaleckiego. Nawiązują przy tym do założeń koncepcji dobra wspólnego, w ujęciu tak historycznym jak i współczesnym zestawiając przy tym dorobek kaleckiego w analizowanym zakresie z osiągnięciami szkoły sztokholmskiej. Książka adresowania jest do wszystkich czytelników, którzy są zainteresowani głębszym poznaniem dorobku sławnego ekonomisty z opisanej perspektywy szczególnie zaś do studentów kierunków ekonomicznych.

G. Drozdowski, Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, 2020, cena 50,40 zł

Okładka, Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Grzegorz Drozdowski

Grzegorz Drozdowski, Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, 2020, 304 s., format B5, ISBN 978-83-7133-902-8, cena 50,40 zł

Prezentowana książka poświęcona jest kompetencjom kierowników w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii zakłada, że człowiek jest najważniejszym potencjałem firmy. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwinęła się ona na tyle, że zaczęła wyznaczać wartość przedsiębiorstwa i decydować o jego konkurencyjności. Opracowanie zawiera analizę czynników determinujących kompetencje kadry kierowniczej w formowaniu kapitału ludzkiego organizacji. W publikacji przedstawiono problematykę wykorzystania kompetencji kierowników uczestniczących w zmianach oraz przeanalizowano strukturę kluczowych kompetencji menedżerów z punktu widzenia realizowanych celów. Badania zaprezentowane w monografii mają charakter teoretyczno-empiryczny. Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji kapitału ludzkiego, zarówno z punktu widzenia zarządzania sektorem prywatnym, jak i publicznym. Praca stanowi materiał źródłowy dla przedstawicieli nauki i studentów ekonomii, zarządzania, finansów, administracji i nauk politycznych. Książka jest również istotnym źródłem wiedzy dla kierowników, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy poprzez studiowanie pozycji naukowych. Słowem – dla tych wszystkich, którzy w swej działalności zawodowej spotykają się z problemem rozwoju kompetencji w zakresie tworzenia kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa.

R. Dudała, System polityczny współczesnych Włoch. Dynamika zmian, 2019, cena 42,00 zł

Okładka,  System polityczny współczesnych Włoch, Rafał DudałaRafał DudałaSystem polityczny współczesnych Włoch. Dynamika zmian, 2019, 290 s.,  format B5 cm, ISBN 978-83-7133-744-4, cena 42,00 zł

Prezentowana publikacja przybliża system polityczny Włoch od początku lat 90. XX wieku do chwili obecnej. Towarzysząca mu dynamika zmian czynią opisywany okres niezwykle ciekawym w obszarze badań politologicznych, ale też historycznych, socjologicznych czy religioznawczych. Wśród poruszanych zagadnień na szczególną uwagę zasługuje rekonstrukcja systemu politycznego (trójpodział władzy, reżim polityczny), zmiana systemu partyjnego (od rozpadu pentapartito po nowe partie i ruchy społeczne) czy reforma systemu wyborczego i zmiana systemu finansowania partii. Ważną rolę w tych procesach odgrywają także determinanty zmiany społeczno-ekonomiczne, określające system gospodarczy i przemiany obyczajowe oraz religijne, wyrażone poprzez relacje Państwo – Kościół i miejsce religii w przestrzeni publicznej. Koniecznym dopełnieniem opisywanych zmian są nowe zjawiska we włoskiej praktyce politycznej – specyfika wyborcza, populizm czy zjawisko migracji. Publikacja adresowana jest zarówno do specjalistów w dziedzinie nauk politycznych oraz osób zainteresowanych zmianami w obszarze włoskiego systemu politycznego w kontekście politologicznym, socjologicznym i kulturoznawczym.

A. Dybała, E. Łyżwa, B. Rogowska, E. Słabińska, J. Szczepański, Historyczne i współczesne konteksty przemian w przemyśle regionu świętokrzyskiego, t. 1, 2019, cena 25,20 zł

Okładka, Historyczne i współczesne konteksty, Anna Dybała, Edyta Łyżwa i wsp.Anna Dybała, Edyta Łyżwa, Beata Rogowska, Elżbieta Słabińska, Jerzy Szczepański, Historyczne i współczesne konteksty przemian w przemyśle regionu świętokrzyskiego, t. 1, 2019, 152 s., format B5, ISBN 978-83-7133-851-9, cena 25,20 zł

Niniejsza publikacja wieloautorska stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego region świętokrzyski, niegdyś największy region przemysłowy Polski stał się współcześnie obszarem tak ubogim w przemysł? Książka ta jest owocem interdyscyplinarnych badań naukowych historyków gospodarczych i ekonomistów. Poszczególne rozdziały prezentowane są w porządku chronologicznym.

Spis treści

Wstęp                                                                                                                                   9

Jerzy Szczepański

Programy rozwoju przemysłu państwowego w regionie
świętokrzyskim w XIX–XX wieku (do 1939 roku)                                                     15

Elżbieta Słabińska

Lokalne uwarunkowania i struktura przemysłu w województwie
kieleckim w latach 1918–1939                                                                                31

Beata Rogowska

Instytucje gospodarcze w województwie kieleckim w okresie
Drugiej Rzeczypospolitej                                                                                         67

Anna Dybała

Znaczenie i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w województwie świętokrzyskim w latach 1999–2015                                        105

Edyta Łyżwa

Przemysły kreatywne w rozwoju regionu świętokrzyskiego                                131

A. Dybała, E. Łyżwa, B. Rogowska, E. Słabińska, J. Szczepański, Przemiany rynku pracy w regionie świętokrzyskim od XIX do początku XXI wieku, t. 1, 2019, cena 27,30 zł

Okładka, Przemiany rynku pracy w regionie, Anna Dybała, Edyta Łyżwa i wsp. Anna Dybała, Edyta Łyżwa, Beata Rogowska, Elżbieta Słabińska, Jerzy Szczepański, Przemiany rynku pracy w regionie świętokrzyskim od XIX do początku XXI wieku, t. 1, 2019, 170 s., format B5, ISBN 978-83-7133-852-6, cena 27,30 zł

Niniejsza wieloautorska publikacja została poświęcona rynkowi pracy w regionie świętokrzyskim. Omawiana problematyka jest szeroka, nawet w ujęciu regionalnym. Zaprezentowane w niej rozdziały nie wyczerpują problematyki świętokrzyskiego rynku pracy. Są jedynie głosem w dyskusji. Badania będą przez autorów kontynuowane i popularyzowane.

Wstęp                                                                                                                                          9

Jerzy Szczepański

Udział specjalistów zagranicznych w rozwoju Staropolskiego Okręgu
Przemysłowego w XIX wieku                                                                                      15

Elżbieta Słabińska

Struktura zawodowa ludności województwa kieleckiego w latach
1918–1939                                                                                                                       27

Beata Rogowska

Wpływ regulacji prawnych na kształtowanie się bezrobocia
w województwie kieleckim w okresie transformacji systemowej                    77

Anna Dybała

Rynek pracy województwa świętokrzyskiego w latach 1999–2015              113

Edyta Łyżwa

Od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa wiedzy – specyfika
rynku pracy na ziemiach polskich w latach 1918–2018 jako tło rozważań
nad Kielecczyzną                                                                                                          147

R. Frey, Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach pracy przed sądem pracy, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach, Robert FreyRobert Frey, Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach pracy przed sądem pracy, 2020, 204 s., format B5, ISBN 978-83-7133-881-6, cena 33,60 zł

W publikacji omówiono postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy, jednakże nie z punktu widzenia pracownika jak czyni to większość autorów, ale z punktu widzenia pracodawcy. Reforma postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 7 listopada 2019 r. wymusza aktualizację dotychczasowej wiedzy i nowe spojrzenie na pozycję pracodawcy w tym postępowaniu. W książce omówiono w sposób kompleksowy poszczególne instytucje, przedstawiono poglądy doktryny oraz orzecznictwo. Publikacja składa się z kilku rozdziałów, w rozdziale pierwszym omówiono kluczowe pojęcia, jakimi są: strony postępowania w sprawach indywidualnych sporów pracy i spory pracy. Rozdział drugi poświęcony jest skrótowej prezentacji występujących rozwiązań w wybranych krajach Unii Europejskiej. W rozdziale trzecim omówiono rolę pracodawcy w postępowaniu przed zakładową komisją pojednawczą. Kolejny rozdział zawiera spojrzenia na naczelne zasady postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy oczami pracodawcy. Rozdział przedostatni prezentuje pracodawcę przed sądem pracy, zarówno jako powoda, jak i w roli pozwanego oraz w zależności, czy postępowanie toczy się w trybie odrębnym „zwykłym”, czy uproszczonym. Poczynione w niniejszej pracy rozważania prowadzą do sformułowania, w ostatnim rozdziale, wielu uwag i propozycji. Niniejsze opracowanie uwzględnia stan prawny na 1 stycznia 2020 r.  Publikacja adresowana jest do studentów prawa, jak również praktyków stosujących przepisy procedury cywilnej przed sądem oraz pracodawców.

R. Frey, B. Rogowska, A. Szyszka red., Działalność gospodarcza wymiar krajowy i międzynarodowy, 2020, cena 39,90 zł

Okładka, Działalność gospodarcza wymiar krajowy i międzynarodowy, Robert Frey, Beata Rogowska, Anna SzyszkaRobert Frey, Beata Rogowska, Anna Szyszka red., Działalność gospodarcza wymiar krajowy i międzynarodowy, 2020, 242 s., format B5, ISBN 978-83-7133-889-2, cena 39,90 zł

Niniejsza publikacja analizuje problematykę działalności gospodarczej w wymiarze prawnym i ekonomicznym. W sposób szczególny zwraca uwagę na szczegółowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w zmieniających się warunkach technologicznych, społecznych, instytucjonalno-prawnych oraz politycznych. Dynamika przemian  szczególnie widoczna jest nie tylko w przestrzeni krajowej, ale i międzynarodowej. Problematyka podjęta w niniejszej książce może być szczególnie interesująca dla teoretyków i praktyków prawa, ekonomii i zarządzania.

Spis treści

Wstęp, s. 7

Emilia Czarnecka, Spółka cywilna jako podatnik na tle wybranych ustaw podatkowych, s. 11 Jarosław Czerkawski, Ludzka praca i jej rozumienie w nauczaniu Kościoła katolickiego, s.  25 Robert Frey, Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego jako przykład procedury hybrydowej, s. 37

Renata Jedlińska, Procesy determinujące rozwój gospodarczy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 51

Dariusz Kowalski, Granice współczesnego prawa gospodarczego – wybrane zagadnienia, s.  69

Paulina Kozieł, Relacje z klientem z wykorzystaniem narzędzi CRM, s. 85

Piotr Osowy, Ochrona prawna świadczenia w świetle teorii ogólnej procesu – głos w dyskusji, s. 97

Angelika Pienias, Rola analizy finansowej w ocenie wyników działalności przedsiębiorstwa, s.  113

Tomasz Pindral, Doradztwo finansowe w obliczu konieczności ochrony własności intelektualnej w obszarze fintech, s. 125

Joanna Rogalska, Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych a budżety samorządów, s. 137

Beata Rogowska, Wpływ aktywności Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu na rozwój kapitału ludzkiego w województwie kieleckim w II RP, s. 159

Agnieszka Rozwadowska, W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – przykłady dobrych praktyk w biznesie, s.  183

Piotr Ruczkowski, Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, s. 193

Anna Szyszka, Wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, s. 211

Przemysław Wołczuk, Ochrona własności intelektualnej i jej praktyczne zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach typu start-up, s. 229

J. Grzela, Polityka bezpieczeństwa państw nordyckich, 2019, cena 88,20 zł

Okładka, Polityka bezpieczeństwa państw nordyckich, Joanna GrzelaJoanna Grzela, Polityka bezpieczeństwa państw nordyckich, 2019, 654 s., ISBN 978-83-7133-751-2, cena 88,20 zł

 Niniejsza książka jest wynikiem realizacji projektu badawczego, dotyczącego bezpieczeństwa oraz zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Poświęcona została bezpieczeństwu militarnemu państw nordyckich (Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji) oraz ich współpracy w tym zakresie. Celem publikacji jest analiza najważniejszych uwarunkowań i założeń polityki bezpieczeństwa państw Europy Północnej na tle dokonujących się przeobrażeń  w środowisku bezpieczeństwa europejskiego i odpowiedź na pytanie: jak wpłynęły one na ich narodowe strategie bezpieczeństwa. Może ona stanowić interesujące i aktualne źródło wiedzy dla studentów kierunku studia skandynawskie. Zakres tematyczny czyni tę publikację  godną polecenia badaczom Europy Północnej.

T. Jarocki red., Współczesne zagrożenia społeczne. Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego, 2019, cena 35,70 zł

Okładka, Współczesne zagrożenia społeczne. Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego, Tomasz Jarocki red.Tomasz Jarocki red., Współczesne zagrożenia społeczne. Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego, 2019, 262 s., format B5, ISBN 978-83-7133-783-3, cena 35,70 zł

 

Spis treści

Wprowadzenie, s. 7

Część I

Problemy ludnościowe

Mieczysław Poborski, Demograficzne megatrendy w gospodarce światowej, s. 13

Elżbieta Trafiałek, Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne w starzejącym się
społeczeństwie, s. 31

Halina Worach-Kardas, W poszukiwaniu bezpieczeństwa zdrowotnego w starzejącym się
społeczeństwie – samoleczenie, s. 45

Jadwiga Kida, O potrzebie komunikacji międzypokoleniowej, s. 59

Magdalena Chybowska, Polityka azylowa jako wyzwania i zagrożenia związane z przyjmowaniem
uchodźców w Europie końca II dekady XXI wieku, s. 75

Część II

Wsparcie na rynku pracy dla najsłabszych grup społecznych

Robert Janik, Ekonomia społeczna w cieniu dominacji wielkiego kapitału, s. 89

Tomasz Jarocki, Wyzwania Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa społecznego.
Europejski filar praw socjalnych, s. 109

Maria Gagacka, Rola innowacyjnych usług społecznych wzmacniających podmiotowość
i sprawstwo jednostek w systemie zapewniania bezpieczeństwa społecznego – dobre praktyki, s. 129

Piotr Zając, Instytucjonalno-redystrybucyjny model polityki społecznej wobec osób
z niepełnosprawnością na przykładzie Szwecji – wybrane aspekty, s. 149

Część III

Zagrożenia ładu społecznego i rodzinnego

Irena Fudali, Patologie życia publicznego jako zagrożenie ładu społecznego, s. 171

Katarzyna Głąbicka-Auleytner, Świat wirtualny jako nowe zagrożenie XXI wieku, s. 191

Arkadiusz Durasiewicz, Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce, s. 207

Jacek Szkurłat, Ewa Januszkiewicz, Działania realizowane w świetlicach środowiskowych jako element
profilaktyki wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, s. 237

Noty o autorach, s. 259

J. Jaskiernia, Uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji jako standardu europejskiego, 2020, cena 37,80 zł

Okładka, Uwarunkowania implementacji prawa, Jerzy JaskierniaJerzy Jaskiernia, Uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji jako standardu europejskiego, 2020, 238 s., format B5, ISBN 978-83-7133-850-2, cena 37,80 zł

Prawo do dobrej administracji jest gwarantowane nie tylko aktami prawa wewnętrznego, ale również występuje w kategoriach standardu międzynarodowego. Istotną aktywność w zakresie kreowania standardów w tej dziedzinie przejawiają organizacje międzynarodowe, m.in. Rada Europy i Unia Europejska. Szczególne znaczenie ma zwłaszcza uwzględnienie tego prawa w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Szereg szczegółowych standardów wynika jednak również z norm o charakterze tzw. „miękkiego prawa”. Ten różnorodny charakter prawny standardów międzynarodowych prawa  do dobrej administracji ma niewątpliwy wpływ na proces implementacji tego prawa zarówno do praktyki organizacji międzynarodowych, a zwłaszcza dla funkcjonowania administracji w systemach krajowych. Autor poddał analizie to zagadnienie, ukazując uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji oraz określając kryteria kontroli efektywności tego procesu. Problem ten ma nie tylko znaczenie teoretyczne, ale również praktyczne. Można więc oczekiwać, że praca spotka się z zainteresowaniem zarówno teoretyków prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i nauki administracji, ale też osób zainteresowanych doskonaleniem funkcjonowania systemów administracyjnych.

A. Kasińska-Metryka, R. Dudała, Społeczeństwa w obliczu zmian. Przeobrażenia polityczno-kulturowe w Hiszpanii i we Włoszech, 2019, cena 33,60 zł

Okładka, Społeczeństwa w obliczu zmian, Agnieszka Kasińska-Metryka, Rafał DudałaAgnieszka Kasińska-Metryka, Rafał Dudała, Społeczeństwa w obliczu zmian. Przeobrażenia polityczno-kulturowe w Hiszpanii i we Włoszech, 2019, 198 s., format B5, ISBN 978-83-7133-750-5, cena 33,60 zł 

Niniejsza publikacja przedstawia w sposób porównawczy problemy współczesnych Włoch i Hiszpanii. Najważniejsze kwestie poruszone przez autorów to m.in. korupcja, bezrobocie, upadek elit, emigracja, zadłużenie, stosunek Kościoła katolickiego wobec zmian społecznych. Książka zawiera wyniki najnowszych badań empirycznych i adresowana jest do studentów i badaczy stosunków międzynarodowych.

.

.

.

K. Kik, Współpraca wyszehradzka w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej wybrane zagadnienia, 2020, cena 29,40 zł

Okładka, Współpraca wyszehradzka w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Kazimierz KikKazimierz Kik, Współpraca wyszehradzka w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej wybrane zagadnienia, 2020, 182 s., format B5, ISBN 978-83-7133-865-6, cena 29,40 zł

Niniejsza publikacja przedstawia główne przyczyny współpracy politycznej i gospodarczej krajów wyszehradzkich po ich przystąpieniu do Unii Europejskiej. Autor skoncentrował się na aktywności państw wyszehradzkich w instytucjach Unii Europejskiej, i na wypracowaniu przez nie wspólnego stanowiska wobec głównych wątków polityki europejskiej. Szczególnie wiele miejsca poświęcił regionalnym i wschodnim aspektom polityki państw wyszehradzkich, a zwłaszcza partnerstwa wschodniego polskich koncepcji wyszehradzkich.

Monografia adresowana jest do studentów, dziennikarzy i wszystkich innych zainteresowanych polityką w Europie Środkowo-Wschodniej.

.

.

.

.

.

J. Kowalczyk, Obywatelski słownik terminologii urzędowej, 2019, cena 27,30 zł

Okładka, Obywatelski słownik terminologii urzędowej, Joanna KowalczykJoanna Kowalczyk, Obywatelski słownik terminologii urzędowej, 2019, 204 s., format 13,0×20,0cm, ISBN 978-83-7133-779-6,  cena 27,30 zł

Prezentowania publikacja przeznaczona jest dla każdego uczestnika dyskursu administracyjnego. W leksykonie zostały wyjaśnione najpopularniejsze terminy i wyrażenia, używane w oficjalnej urzędowej komunikacji. Wiele z nich budzi wątpliwości językowe i interpretacyjne. Użyteczność słownika wiąże się przede wszystkim ze sposobem opracowania haseł, którego podstawą było założenie, że każda definicja powinna być zrozumiała dla nieprofesjonalnego uczestnika interakcji administracyjnej. Autorka Obywatelskiego słownika terminologii urzędowej ma nadzieję, że będzie on pomocny w procesie poznawania rzeczywistości prawnej przez nieprofesjonalnych uczestników dyskursu urzędowego.

.

.

.

.

.

.

M. Kozub, A. Mitręga, A. Zagórska, Studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku, 2019, cena 35,70 zł

Okładka, Studia strategiczne w kreowaniu, Marian Kozub, Adrian Mitręga, Anna ZagórskaMarian Kozub, Adrian Mitręga, Anna Zagórska, Studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku, 2019, 230 s., format B5, ISBN 978-83-7133-790-1, cena 35,70 zł

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu badawczego zatytułowanego Studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku. Celem zespołu badawczego było przedstawienie roli jaka mogą odgrywać studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku.

Publikacja skład się z trzech rozdziałów uzupełniających się nawzajem pod kątem przekazywanej wiedzy. Rozdział 1. Strategiczne środowisko bezpieczeństwa dotyczy ewolucji środowiska bezpieczeństwa, poprzez wskazanie głównych wyzwań i zagrożeń, a także wskazanie trendów kształtujących globalne bezpieczeństwo. Rozdział 2. Ewolucja studiów strategicznych jako dyscypliny naukowej dotyczy przedstawienia studiów strategicznych jako dziedziny badań naukowych w istotny sposób wpływającej na bezpieczeństwo. Rozdział 3. Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem przedstawia ogólne założenia dotyczące istoty zarządzania strategicznego, a także ukazuje znaczenie gry strategicznej i gry decyzyjnej we współczesnym środowisku bezpieczeństwa.

A. Krzysztofek, Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 2020, cena 50,40

Okładka, Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym, Anna KrzysztofekAnna Krzysztofek, Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 2020, 314 s., format B5, ISBN 978-83-7133-849-6, cena 50,40

Celem niniejszej monografii jest analiza znaczenia odpowiedzialności w nadzorze korporacyjnym w kontekście normatywnego ujęcia teorii interesariuszy w spółkach z GPW w Warszawie.

Książka składa się z trzech rozdziałów. Pracę rozpoczyna rozdział wprowadzający do problematyki odpowiedzialności. Przedstawiono w nim dotychczasowy stan wiedzy o odpowiedzialności w poszczególnych naukach na podstawie systematycznej analizy literatury. Zaprezentowano syntezę wiedzy o odpowiedzialności – definicje, rodzaje, a także obszary odpowiedzialności według różnych ujęć oraz autorów. Nakreślono również związek odpowiedzialności z nadzorem korporacyjnym.

W kolejnym rozdziale opisana została metodyka prowadzonych badań. Zaprezentowano przedmiot, cel, problemy oraz hipotezy badawcze. Wyjaśniono zastosowane metody badawcze, metody statystyczne, omówiono organizację, przebieg i procedurę prowadzenia badań, a także próbę badawczą. Ostatni, trzeci rozdział pracy poświęcono ukazaniu wyników badań. W pierwszej części dokonano charakterystyki próby zarówno spółek oraz respondentów, jak i raportów. Następnie przeanalizowano wyniki badań ilościowych: odpowiedzi uzyskane z kwestionariusza ankiety, oraz ukazano wyniki badań jakościowych – studium przypadku dwóch grup spółek. W drugiej części rozdziału dokonano sprawdzenia hipotez badawczych. Opierając się na przeprowadzonych badaniach, sformułowano wnioski końcowe, a także przedstawiono rekomendacje praktyczne dla spółek oraz menedżerów. Opracowano zestaw wskaźników, który pozwolił określić odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym w każdym z trzech obszarów (ekonomicznym, ekologicznym i społecznym) względem różnych grup interesariuszy. Wskazano również kierunki prowadzenia dalszych badań w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej.

K. Kubiak, Narodowe potencjały obronne państw nordyckich, 2020, cena 27,30 zł

Okładka, Narodowe potencjały obronne państw nordyckich, Krzysztof Kubiak

Krzysztof Kubiak, Narodowe potencjały obronne państw nordyckich, 2020, 168 s., format B5, ISBN 978-83-7133-840-3, cena 27,30 zł

Prezentowana publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Przedstawiono w nich narodowe potencjały obronne: Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji, Królestwa Norwegii, Królestwa Danii  i Republiki Finlandii. W poszczególnych rozdziałach dokonano charakterystyki położenia, ukształtowania terenu, zasobów i demografii państw nordyckich. Przedstawiono również ich system polityczny, obronność i siły zbrojne.

Podsumowując pracę Autor stwierdził, że spośród wszystkich państw nordyckich trzy po zakończeniu zimniej wojny obniżyły swoje zdolności obronne (Dania, Szwecja i Islandia), jedno utrzymało je na poziomie porównywalnym z epoką zimnowojenną (Norwegia) i jedno rozwinęło oraz nadal rozwija (Finlandia).

R. Kubicki red., Ruch ludowy w Polsce, w Europie i na świecie, 2019, cena 52,50 zł

Okładka, Ruch ludowy w Polsce, w Europie i na świecie, Radosław Kubicki red.Radosław Kubicki red. Ruch ludowy w Polsce, w Europie i na świecie, 2019, 360 s., format B5, ISBN 978-83-7133-835-9, cena 52,50 zł

Celem niniejszej publikacji jest analiza rozwoju ruchu ludowego w Polsce na tle ruchu agrarnego w Europie i na świecie na wybranych przykładach. Autorzy poszczególnych rozdziałów dokonali szerokiej kwerendy bibliotecznej i archiwalnej w Polsce i za granicą. Praca podzielona została na trzy części, poszczególne rozdziały zaś w każdej części ułożone zostały w kolejności chronologicznej i pod względem zasięgu geograficznego podejmowanego tematu – najpierw opracowania o szerokim zakresie geograficznym, a następnie dotyczące pojedynczych państw.

Część pierwsza  pracy składa się z sześciu rozdziałów poświęconych ruchowi ludowemu w Europie i na świecie. Część druga składa się z dziewięciu rozdziałów poświęconych ruchowi ludowemu w Polsce do 1989 r. Ostatnia część pracy złożona jest z sześciu rozdziałów dotyczących ruchu ludowego w Polsce po 1989 r. W publikacji zamieszczono dużą liczbę nazwisk, nazw własnych różnych podmiotów i miejscowości z całego świata, w celu lepszej czytelności tekstów, na początku książki zamieszczono wykaz stosowanych skrótów, a na jej końcu trzy indeksy: geograficzny, osób i organizacji. Wszystkie indeksy nie uwzględniają jedynie zapisów bibliograficznych znajdujących się w przypisach i bibliografiach.

M. A. Leśniewski, Konkurencyjność kulturowa przedsiębiorstw. Studium teoretyczno-empiryczne, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Konkurencyjność kulturowa przedsiębiorstw, Michał Adam LeśniewskiMichał Adam Leśniewski, Konkurencyjność kulturowa przedsiębiorstw. Studium teoretyczno-empiryczne, 2020, 244 s., format B5, ISBN 978-83-7133-784-0, cena 33,60 zł

Niniejsza publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy znaczenia zasobów w rozwoju przedsiębiorstwa wraz z ukazaniem problemu różnorodności zasobów. Omówiono w nim klasyfikację  i ewolucję zasobów. Przybliżenie zostało zagadnienie szkoły zasobowej oraz zasobów powiązanych z kreowaniem przewagi konkurencyjnej. Ponadto zwrócono uwagę na zagadnienie dobrostanu jako zasobu organizacji. Rozdział drugi traktuje o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Problematyka ta widziana jest przez pryzmat szeroko pojętych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi, strategicznego, kulturowego i behawioralno-humanistycznego zarządzania zasobami ludzkimi. W rozdziale trzecim skupiono się na roli menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Skoncentrowano uwagę na zarządzaniu zmianą, profesjonalno-osobowościowym wymiarze menedżera. Temat czwartego rozdziału to kultura organizacyjna. Rozważania dotyczące kultury organizacyjnej oparte zostały na: wzajemnym przenikaniu kultur, funkcjach kultury organizacyjnej, kulturze jako zmiennej, menedżerze i podwładnym w procesie kształtowania kultury organizacyjnej oraz kulturowych uwarunkowaniach konkurencyjności. W rozdziale piątym przeanalizowano zagadnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Przeprowadzono rozważania dotyczące problemu konkurencji, konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej. W rozdziale szóstym zaprezentowano wyniki badań empirycznych konkurencyjności kulturowej przedsiębiorstw. W rozdziale tym przedstawiono cel badań wraz z uzasadnieniem, model i hipotezy badawcze, metodykę badań wraz z próbą i narzędziem badawczym.  Ponadto przedstawiono model wynikający z badań oraz kierunki potencjalnych badań w powiązaniu z praktyką gospodarczą przedsiębiorstw. W zakończeniu dokonano syntezy i podsumowania przeprowadzonych badań empirycznych wraz z powiązaniem wytycznych dla nauki i praktyki zarządzania.

Publikacja skierowana jest nie tylko do ludzi nauki, lecz także praktyków zarządzania (menedżerów, podwładnych), studentów i osób zainteresowanym interdyscyplinarnością nauk o zarządzaniu i jakości.

E. Łyżwa, Miejsce, rola i struktura sektora kreatywnego we współczesnej gospodarce, 2021, cena 54,60 zł

Edyta Łyżwa, Miejsce, rola i struktura sektora kreatywnego we współczesne gospodarce, 2021, 326 s., format B5, ISBN 978-83-7133-903-5, cena 54,60 zł

W monografii poruszono problematykę sektora kreatywnego jako dziedziny gospodarki kreatywnej i gospodarki opartej na twórczości. Podjęto próbę uporządkowania pojęć kreatywności, innowacji, twórczości i występujących między nimi różnic znaczeniowych. Przedstawiono zakres występowania zjawiska kreatywności w gospodarce, zweryfikowano przydatność modeli struktury gospodarki kreatywnej pod kątem ekonomicznym, a także określono, w jaki sposób wzmacnianie aktywności sektora kreatywnego może wpłynąć na rozwój gospodarki. Szczegółowo omówiono instytucje wpływające na rozwój sektora kreatywnego uwzględniając w badaniach liczne pozycje najnowszej polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Zwrócono także uwagę na zależność między wskaźnikami: talentu, technologii i tolerancji charakteryzujących dane środowisko a poziomem rozwoju gospodarczego tego środowiska.

P. Misztal, Współczesne problemy i zjawiska w makroekonomii, 2020, cena 25,20 zł

Okładka, Współczesne problemy i zjawiska w makroekonomii, Piotr MisztalPiotr Misztal, Współczesne problemy i zjawiska w makroekonomii, 2020, 148 s., format B5, ISBN 978-83-7133-883-0, cena 25,20 zł

Podjęta w niniejszej książce problematyka ma charakter interdyscyplinarny. Poza osadzeniem jej na gruncie nauk ekonomicznych uwzględniono tutaj również aspekty społeczne, socjologiczne czy też środowiskowe analizowanych problemów makroekonomicznych. Badania zaprezentowane w monografii mają charakter teoretyczno-empiryczny. Książka może stanowić wartościową pozycję zarówno dla studentów ekonomii i finansów, jak również dla nauczycieli akademickich uczelni wyższych. Może być również cennym źródłem informacji dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw i polityków gospodarczych w kontekście przyszłych wyzwań rozwojowych stojących przed polską gospodarką.

.

.

.

T. Moll, Komisje jednostek samorządu terytorialnego, 2021, cena 23,10 zł

Okładka, Komisje jednostek samorządu terytorialnego, Tomasz MollTomasz Moll, Komisje jednostek samorządu terytorialnego, 2021, 130 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-886-1, cena 23,10 zł

Niniejsza monografia przedstawia analizę przepisów prawnych, które regulują ustrój, zadania i formy działania struktur kolegialnych wspierających organy jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonujących w gminie, powiecie i województwie. W najnowszej literaturze brakuje publikacji, które w sposób całościowy odnosiłyby się do problematyki prawnej komisji w samorządzie terytorialnym. Częste nowelizacje ustaw samorządowych spowodowały znaczne poszerzenie katalogu takich struktur. Skutkuje to niejako pokrywaniem się właściwości poszczególnych komisji, a także zachodzeniem na siebie zakresów kompetencji organów oraz komisji. W rezultacie w obecnym stanie prawnym występuje szereg wątpliwości istotnych z punktu widzenia zarówno nauki, jak i praktyki prawa administracyjnego.

Celem opracowania jest nie tylko przyjrzenie się tej problematyce z perspektywy akademickiej, ale również analiza zagadnień mających znaczenie dla praktyki samorządu terytorialnego. Z jednej strony obejmuje ono zatem kwestie omawiane podczas wykładów uniwersyteckich na kierunkach takich jak prawo i administracja, z drugiej natomiast porusza problemy, z którymi stykają się pracownicy samorządowi i radni, oferując im tym samym praktyczną pomoc.

Adresatami publikacji mogą być wykładowcy akademiccy zajmujący się zagadnieniami prawa i ustroju samorządu terytorialnego, doktoranci, studenci prawa, administracji, politologii, a także praktycy prawa (członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego, urzędnicy samorządowi, radcowie prawni).

S. Pastuszka, Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsce oraz uwarunkowania ich rozwoju, 2019, cena 44,10 zł

Okładka, Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsce, Sławomir PastuszkaSławomir Pastuszka, Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsce oraz uwarunkowania ich rozwoju, 2019, 340 s., ISBN 978-83-7133-749-9, cena 44,10 zł

W publikacji przedstawiono problematykę rozwoju obszarów problemowych, określanych również jako obszary słabiej rozwinięte, obszary stagnacji, zacofania. Najczęściej słabo się one rozwijają ze względu na przestarzałą gospodarkę z dużym udziałem rolnictwa lub schyłkowego przemysłu, z niskim poziomem konkurencyjności przedsiębiorstw, słabszą dostępnością przestrzenną, występującymi brakami w infrastrukturze. W rezultacie powstaje tam niewystarczająca ilość miejsc pracy, zwłaszcza miejsc satysfakcjonujących osoby wysoko wykształcone, ze szczególnymi zdolnościami i ambicjami, co zwiększa poziom bezrobocia i migracji ludności w poszukiwaniu pracy.  Do obszarów problemowych zaliczane są regiony włoskiego Mezzogiorno, landy wschodnich Niemiec i województwa Polski Wschodniej. Na przykładzie tych właśnie miejsc zostały przedstawione czynniki i omówione procesy, które przyczyniły się do ich niedorozwoju ekonomicznego i społecznego. Obok tych zagadnień, omówiono także politykę interwencyjną rządu wobec tych obszarów wraz z ich efektami. Przeprowadzona została analiza zmian poziomu rozwoju badanych regionów i ocena w nadrabianiu dystansu dzielącego je od lepiej rozwiniętych regionów. Publikacja skierowana jest do naukowców jak i studentów interesujących się europeistyką, ekonomią, politologią, zarządzaniem, geografią, administracją i historią gospodarczą.

A.Pawlik, P. Dziekański, Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego, Andrzej Pawlik, Paweł DziekańskiAndrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego, 2020, 282 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-858-8, cena 42,00 zł

Głównym celem prezentowanej pracy jest identyfikacja przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego i na jej podstawie ocena atrakcyjności miast i gmin województwa świętokrzyskiego.

Przedmiotem analizy jest zbiór 102 gmin (miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich) województwa świętokrzyskiego w zakresie zmiennych: gospodarki, demografii, kapitału ludzkiego, finansów, infrastruktury. Stanowią one ważny społecznie i gospodarczo podmiot w zmieniającym się społeczeństwie, działający m.in. w otoczeniu informacyjnym, społecznym, ekonomicznym.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, w których przedstawiono kolejno:

  1. podłoże rozwoju regionalnego, główne nurty teoretyczne rozwoju regionalnego oraz istotę rozwoju lokalnego,
  2. opisano znaczenie miasta i gminy w kontekście tematu monografii,
  3. przedstawiono istotę i znaczenie atrakcyjności,
  4. zaprezentowano metodę oceny atrakcyjności,
  5. wyliczono wartości miary syntetycznej potencjałów endogenicznych województwa świętokrzyskiego,
  6. przedstawiono ocenę atrakcyjności miast i gmin województwa świętokrzyskiego.

Autorzy rekomendują treści zawarte w tej monografii środowiskom: samorządowym, eksperckim i opiniotwórczym oraz środowiskom akademickim realizującym funkcje badawcze i edukacyjne.

A. Pawlik, P. Dziekański, Obraz społeczno-gospodarczy gmin województwa świętokrzyskiego, 2020, cena 31,50 zł

Okładka, Obraz społeczno-gospodarczy gmin województwa  świętokrzyskiego, Andrzej Pawlik, Paweł DziekańskiAndrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Obraz społeczno-gospodarczy gmin województwa  świętokrzyskiego, 2020, 198 s., format B5, ISBN 978-83-7133-869-4, cena 31,50 zł

Celem  publikacji jest włączenie się w dyskurs naukowy związany z problematyką oceny działalności gmin za pomocą miar ekonomicznych i przedstawienie rankingu ich rozwoju.

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono wielowymiarowość obszaru działania gmin, w drugim metodę budowy rankingu, w trzecim województwo świętokrzyskie, w kolejnym finanse jako element kształtujący proces rozwoju. W dalszych rozdziałach: piątym, szóstym i siódmym scharakteryzowano kolejne elementy przedstawiające obraz społeczno-gospodarczy gmin: przedsiębiorczość, infrastrukturę i demografię. Rozdziały ósmy, dziewiąty i dziesiąty to rankingi: sytuacji finansowej, potencjału gospodarczego i potencjału rozwoju.

A. Pawlik, P. Dziekański, red., Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. Główne składowe i proces tworzenia, 2019, cena 23,10 zł

Okładka, Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, Andrzej Pawlik, Paweł Dziekański, red.

Andrzej Pawlik, Paweł Dziekański, red., Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. Główne składowe i proces tworzenia, 2019, 174 s., format B5, ISBN 978-83-7133-787-1, cena 23,10 zł

 Niniejsza publikacja w sposób syntetyczny przedstawia podstawowe narzędzia stosowane w analizie strategicznej uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego – strategii. Podzielono ją na sześć rozdziałów, których autorzy są wykładowcami i praktykami. W rozdziale pierwszym omówiono teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego. Przedstawiono uwarunkowania historyczne i podłoże ekonomiczne rozwoju regionalnego, definicje, główne nurty teoretyczne rozwoju regionalnego oraz istotę rozwoju lokalnego. Rozdział drugi ukazuje znaczenie strategii rozwoju lokalnego dla działalności jednostki terytorialnej. Przedstawiono tu przesłanki opracowania  strategii, w tym podstawy prawne oraz proces planowania i tworzenia strategii rozwoju. Rozdział trzeci zawiera główne części składowe strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Rozdział czwarty omawia wybrane zagadnienia strategii gminy, powiatu i województwa uwzględniające diagnozę i analizę SWOT. W rozdziałach piątym i szóstym zwrócono uwagę na przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym oraz zasoby endogeniczne w rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Na końcu publikacji zamieszczono Słownik podstawowych pojęć.

A. Piaszczyk, Kontrola zarządcza aspekty teoretyczne i praktyczne, 2020, cena 23,10 zł

Artur Piaszczyk, Kontrola zarządcza aspekty teoretyczne i praktyczne, 2020, s. 142, format B5, ISBN 978-83-7133-876-2, cena 23,10 zł

 

Niniejsza praca ma celu przedstawienie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej kontroli zarządczej oraz jej standardów i przekazanie umiejętności wdrażania tej kontroli w organizacji.

Książka składa się z pięciu rozdziałów w których treść została ujęta od zagadnień ogólnych do najbardziej szczegółowych.

W pierwszym rozdziale analizie poddano kontrolę wewnętrzną jako funkcję zarządzania. Rozdział drugi stanowi wprowadzenie do standardów kontroli zarządczej, które zostały dokładnie omówione w rozdziale kolejnym. W rozdziale  czwartym  przedstawiono i przeanalizowano oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania. Rozdział piąty jest najbardziej szczegółowy, gdyż prezentuje praktyczny sposób wdrażania kontroli zarządczej w organizacji.

Publikacja adresowana jest do nauczycieli akademickich, studentów kierunków z obszaru nauk społecznych, praktyków zajmujących się zawodowo kontrolą zarządczą, szczególnie w obszarach zarządzania ryzykiem i ustanawiania mechanizmów kontroli. Z książki mogą skorzystać wszyscy czytelnicy, którzy chcą poznać i zrozumieć system zarządzania organizacją oraz ci którzy chcą poszerzyć lub pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu.

M. Prokop, Badanie nad reżimami hybrydalnymi. Case study systemy polityczne Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Badanie nad reżimami hybrydalnymi, Maryana ProkopMaryana Prokop, Badanie nad reżimami hybrydalnymi. Case study systemy polityczne Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012, 2020, 258 s., format B5, ISBN 978-83-7133 cena 42,00 zł

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale znalazły się rozważania określające reżimy hybrydalne: próby ujęcia kategorii czy analiza podejścia polskich i zagranicznych badaczy. Rozdział kolejny dotyczy oceny trafności konstrukcji narzędzia badawczego, opartej na analizie ustalonych dla niego wskaźników (alternacja władzy, podział władzy, pluralizm polityczny oraz aktywność polityczna). W tym miejscu także dokonano konstrukcji skali pomiarowej, która posłużyła do weryfikacji, czy dany reżim można określić jako hybrydalny. Rozdział trzeci i czwarty prezentują badania empiryczne na przykładzie systemów politycznych Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012. Dowodzą, że wypracowane założenia na poziomie teoretycznym znalazły swoją weryfikację na poziomie empirycznym. W ten sposób określony obszar analizy oraz przyjęty model struktury pracy wydaje się uzasadniony w odniesieniu do celu pracy oraz postawionych celów i hipotez badawczych. Ich rozstrzygnięcie nadało bowiem szansę na stworzenie syntetycznego opracowania, które w ramach empirycznych badań nad reżimami hybrydalnymi  mogłoby w przyszłości stać się podstawą do dalszych gruntownych badań nad postrzeganiem reżimów hybrydalnych.

J. W. Przybytniowski, Metody badania jakości usług w procesie zarządzania rynkiem ubezpieczeń majątkowych, 2019, cena 49,35 zł

Okładka, Metody badania jakości usług w procesie zarządzania rynkiem, Jarosław Wenancjusz PrzybytniowskiJarosław Wenancjusz Przybytniowski, Metody badania jakości usług w procesie zarządzania rynkiem ubezpieczeń majątkowych, 2019, 376 s., ISBN 978-83-7133-753-6, cena 49,35 zł

Celem niniejszej monografii jest poznanie i analiza procesów doskonalenia jakości usług ubezpieczeń majątkowych. Natomiast, celem metodologicznym jest stworzenie narzędzia pomiaru jakości usług majątkowych. Zatem, istota książki sprowadza się do oceny dysonansu powstałego pomiędzy tym, co klient indywidualny oczekuje, a tym, co dostarcza mu zakład ubezpieczeń, czyli ocena świadczenia usług z perspektywy klienta.

Publikacja składa się  pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy pt. Usługa i jej jakość w świetle literatury przedmiotu, ma za zadanie wprowadzić czytelnika w istotę zagadnienia, omówiono  tu historyczne źródła definicji usługi i jej specyfiki, jak też jej współczesne rozumienie. Ponadto przeprowadzono tu analizę pojęcia jakości. W kolejnym rozdziale pt. Jakość usług ubezpieczeń jako przesłanka zarządzania zakładem ubezpieczeń przeprowadzono analizę sektora ubezpieczeń majątkowych w Polsce, przez pryzmat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań funkcjonowania tego rynku. W rozdziale trzecim pt. Doskonalenie jakości usług w procesie podejmowania decyzji w sektorze ubezpieczeń majątkowych, omówiono znaczenie podejmowania decyzji w procesie zarządzania jakością i powiązań ze strukturą procesu biznesowego w zakładach ubezpieczeń majątkowych. W czwartym rozdziale pt. Wybrane metody oceny w ocenie jakości usług ubezpieczeniowych autor skoncentrował się na porównaniu wybranych metod badania i oceny jakości usług. Rozdział piąty pt. Weryfikacja empiryczna doskonalenia jakości usług ubezpieczeń majątkowych przez klientów indywidualnych, prezentuje wyniki badań w wybranych zakładach ubezpieczeń majątkowych.

M. Tomala, Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego, 2020, cena 37,80 zł

OKładka, Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego, Magdalena TomalaMagdalena Tomala, Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego, 2020, 262 s., format B5, ISBN 978-83-7133-856-4, cena 37,80 zł

Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w obszar zrównoważony jest najważniejszym celem współpracy państw tego obszaru oraz Unii Europejskiej. Świadczy o tym przyjęcie „Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego” z 2009 r. W jej planie działania omówiono 15 zagadnień priorytetowych odpowiadających głównym obszarom, w którym strategia może przyczynić się do wprowadzenia ulepszeń (poprzez rozwiązywanie głównych problemów lub wykorzystywanie głównych szans). Czy zaproponowana w Strategii współpraca państw przyczyniła się do poprawy zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego? Można przypuszczać, że tak kompleksowe działania przy dużym zaangażowaniu wszystkich stron powinny sprzyjać osiągnięciu celu, jakim jest zapewnienie regionowi Morza Bałtyckiego możliwości korzystania ze zrównoważonego środowiska i jego optymalny rozwój gospodarczo-społeczny. Celem monografii jest analiza postępów wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju w państwach regionu Morza Bałtyckiego. Za pomocą metody funkcjonalnej zbadano wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju we wskazanych państwach, takie jak: aspekty rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Publikacja składa się z czterech rozdziałów, w których  omówione zostały wyzwania związane z badaniem zrównoważonego rozwoju oraz efekt praktyczny wprowadzonych działań w unijnej Strategii.

Książka skierowana jest  przede wszystkim do badaczy oraz studentów stosunków międzynarodowych, politologii, dziennikarstwa, może być też interesująca dla naukowców z kręgu nauk przyrodniczych, którzy chcieliby poznać szersze społeczne tło procesów, gdzie prowadzą swoje badania.

K. Wiśniewski, Koncepcje zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym, 2019, cena 36,75 zł

Okładka, Koncepcje zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym, Kamil WiśniewskiKamil Wiśniewski, Koncepcje zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym, 2019, 224 s., format B5, ISBN 978-83-7133-855-7, cena 36,75 zł

Monografia posiada charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale wyjaśniono różnice pomiędzy takimi pojęciami, jak: dane, informacje, wiedza i mądrość. Zaprezentowano różne ujęcia zarządzania wiedzą (ZW) i cele jakie można osiągnąć w przedsiębiorstwie oraz omówiono wybrane modele generowania wiedzy i zarządzania nią. Rozdział drugi został poświęcony problematyce ZW w przedsiębiorstwie innowacyjnym. Zaprezentowano w nim problemy definicyjne związane z pojęciem innowacji oraz wskazano korzyści, jakie dzięki ich wdrożeniu może uzyskać przedsiębiorstwo. W trzecim rozdziale przeanalizowano istniejące rozwiązania w zakresie tworzenia koncepcji systemu zarządzania wiedzą (SZW).  Ostatni rozdział został oparty na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych w innowacyjnym przedsiębiorstwie. Sformułowano w nim wnioski z przeprowadzonych prac badawczych, zweryfikowano hipotezy badawcze oraz wskazano możliwe kierunki dalszych badań.

A. Życki, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: odpowiedź na współczesne wyzwania, 2021, cena 31,50 zł

Okładka, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: odpowiedź na współczesne wyzwania, Artur ŻyckiArtur Życki, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: odpowiedź na współczesne wyzwania, 2021, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-900-4, cena 31,50 zł

Bezpieczeństwo ekologiczne jest procesem podejmowania działań przez społeczność międzynarodową, krajową i lokalną, mających na celu utrzymanie równowagi naturalnej, która zachodzi wówczas, gdy odpływ i dopływ energii i materii w przyrodzie są zrównoważone. Środowisko naturalne od początku dziejów ludzkości znajduje się w ciągłej interakcji z człowiekiem. Nastanie epoki przemysłowej zwiększyło antropopresję w skali wcześniej nienotowanej, proces ten narasta, aż przybrał w czasach współczesnych postać katastrofy ekologicznej. W 2019 roku lodowce Grenlandii skurczyły się bardziej niż kiedykolwiek w historii, lód  zanika w Arktyce i Antarktydzie, podnosi się poziom mórz, wieczna zmarzlina od Kanady po Syberię rozmarza, widmo  przegrzanej planety staje się faktem. Wzrost temperatury powoduje suszę, a ta z kolei pożary o czym dotkliwie przekonali się mieszkańcy Australii na przełomie 2019/2020 roku. Brak opadów jest odczuwalny także w Europie, drastycznie spada poziom wody w Renie, Dunaju czy Wiśle, szlaki wodne przestają być żeglowne, wody zaczyna brakować w rzekach dla chłodzenia konwencjonalnych  elektrowni, wysychają studnie, wprowadzane są ograniczenia w dostawach wody do gospodarstw domowych.  W 2018 roku średnia roczna temperatura powietrza na świecie zwiększyła się o 1,0°C wobec średniej z okresu przedindustrialnego, wkrótce osiągnie pułap 1,5° a po przekroczeniu tego progu zmiany klimatyczne będą nieodwracalne.  Autor publikacji obok analizy współczesnych zagrożeń środowiskowych przedstawił jaskółki nadziei, które mają szansę uchronić nas przed katastrofą klimatyczną i ekologiczną. Są nimi partie Zielonych, które w Unii Europejskiej weszły do politycznego mainstreamu i zaczynają wpływać na sposób realizacji polityk ochrony środowiska tak na starym kontynencie, jak i poprzez Wspólnotę na całym świecie. Monografia może okazać się interesująca dla pracowników naukowo-badawczych, studentów wszystkich kierunków studiów, proekologicznych środowisk społecznych oraz osób odpowiedzialnych za politykę ekologiczną w kraju i regionie.