MUZYKA

MUZYKA
I. Chyła-Szypułowa, Twórczość literacka dla dzieci. Eksplikacje muzyczne, 2006, cena 15,75 zł

k81

Irena Chyła-Szypułowa, Twórczość literacka dla dzieci. Eksplikacje muzyczne2006, 160 s., format A5, ISBN 83-7133-283-1, cena 15,75 zł

Ze względu na brak badań nad muzycznością literatury dla dzieci i młodzieży praca niniejsza powinna wypełnić istniejącą lukę w studiach literaturoznawczych. Chodzi głównie o eksplikację (łac. explicatio – rozwinięcie, wyjaśnienie, tłumaczenie) tekstów literackich adresowanych do młodego odbiorcy, pod kątem nawiązań do muzyki, w tym reminiscencji w warstwie brzmieniowej i ekspresyjnej, metaforyki muzycznej, muzykotematyczności etc. Materiał egzemplifikacyjny stanowią w tej pracy utwory kilku wybranych autorów literatury dla dzieci i młodzieży, którzy nasycili muzyką swoją twórczość. Dotyczy to rymowanek Stanisława Jachowicza, melodyjnej poezji Marii Konopnickiej oraz tekstów Juliana Tuwima, Czesława Janczarskiego, Hanny Januszewskiej, Marii Kownackiej, Ewy Szelburg-Zarembiny, Wandy Chotomskiej, Joanny Kulmowej czy Danuty Wawiłow. Muzyczna perspektywa opisu literackiego jest próbą wprowadzenia oryginalności i wzbogacenia estetycznego utworów, które posiadając aspekt interdyscyplinarny, powinny też odpowiadać wrażliwości i wyobraźni dziecka.

M. Kaczmarkiewicz (red.), Muzyka moją pasją... o Mirosławie Niziurskim, 2002, cena 10,50 zł

k83

Maria Kaczmarkiewicz (red.),  Muzyka moją pasją… o Mirosławie Niziurskim, 152 s., format A4, ISBN 83-7133-175-4, 2002, cena 10,50 zł

Książka poświęcona pracy i twórczości Mirosława Niziurskiego, zasłużonego organizatora systemu kształcenia nauczycieli muzyki w Polsce. W publikacji zawarte są cenne uwagi dotyczące współczesnego kształtu edukacji muzycznej, jego istoty i celu, a także zagrożeń, które niesie ze sobą konsumpcyjny model życia i ekspansywna (agresywna) kultura masowa, przeciwstawiające się rozwojowi duchowemu człowieka. W artykułach zwrócono uwagę na potrzebę doceniania głębszych wartości, myśli, uczuć i piękna, które zawarte są w dziełach sztuki, w tym dziełach muzycznych.

.

.

.

M. Mizera (tłum.), Peter Feuchtwanger, Ćwiczenia na fortepian leczące dolegliwości fizyczne związane z grą na instrumencie i wyrabiające naturalną, funkcjonalną technikę pianistyczną. Zapis nutowy z opisem, 2012, cena 23,10 zł

k82

Marek Mizera (tłum.), Peter Feuchtwanger, Ćwiczenia na fortepian leczące dolegliwości fizyczne związane z grą na instrumencie i wyrabiające naturalną, funkcjonalną technikę pianistyczną. Zapis nutowy z opisem, 2012, 190 s., format B5, ISBN 978-83-7133-524-2, cena 23,10 zł

Źródło niniejszej publikacji stanowią zapisy z wielu rozmów, spotkań, dyskusji i kursów mistrzowskich Petera Feuchtwangera oraz jego lekcji w Londynie. Dodatkowo skorzystano z prywatnych nagrań DVD. Kolejne źródła to prace Utego Kleinschmidta, Judith Kuhl oraz Falko Steinbacha. Następnie – odręczne notatki różnych uczniów Feuchtwangera. Praca przedstawia wszystkie istotne ćwiczenia Petera Feuchtwangera. Tworzą one jedną całość. Wszystkie inne ćwiczenia będące w obiegu można wyprowadzić od tych, które są zawarte w książce.

.

.

.

E. Parkita, Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej, 2005, cena 26,25 zł

k84

Ewa Parkita, Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej, 256 s., format B5, ISBN 83-7133-250-5, 2005, cena 26,25 zł

Głównym założeniem pracy jest weryfikacja form i sposobów upowszechniania muzyki, stosowanych przez nauczycieli w szkole podstawowej, a zwłaszcza zaproponowanie i wypróbowanie nowych rozwiązań metodycznych, wspomaganych wykorzystaniem nowoczesnych mediów (m.in. płyt CD, komputerowych programów dydaktycznych na CD-ROM, edukacyjnych pakietów multimedialnych na kasetach wideo). Powyższe działania mają służyć podniesieniu efektywności recepcji muzyki artystycznej przez uczniów. W niniejszej pracy starano się dowieść, że wykorzystanie różnorodnych form i metod prezentacji muzyki artystycznej uczniom klas VI szkoły podstawowej może mieć pozytywny wpływ na ich świadomość muzyczną, która wyrażać się będzie wyższym poziomem wiedzy, lepszą percepcją, większym zainteresowaniem i preferencjami muzycznymi. Przedstawiona problematyka badawcza ujęta została w formie teoretycznych rozważań, popartych badaniami empirycznymi w zakresie realizacji procesu pogłębiania kontaktu uczniów z muzyką artystyczną oraz perspektywy dalszego doskonalenia tego procesu w szkole podstawowej. Książkę tę autorka kieruje do nauczycieli, wychowawców, animatorów kultury muzycznej oraz pracowników nauki i studentów zainteresowanych problemami wychowania estetycznego dzieci i młodzieży. Publikacja może być pomocna w realizacji takich przedmiotów, jak: “seminarium prelekcji i krytyki muzycznej”, “nauka słuchania muzyki”, “metodyka prowadzenia audycji muzycznych”, “metodyka nauczania przedmiotu >>muzyka<<“.

E. Parkita, W. Z. Łyjak (red.), Studia z życia muzycznego regionu świętokrzyskiego. Tradycja-współczesność, 2016, cena 31,50 zł

Studia z zycia_okl

Ewa Parkita, Wiktor Zygmunt Łyjak (red.), Studia z życia muzycznego regionu świętokrzyskiego. Tradycja-współczesność, 2016, 308 s., format B5, ISBN 978-83-7133-650-8, cena 31,50 zł

Monografia zbiorowa z pogranicza muzyki i historii kultury, stanowi oryginalne i wartościowe uzupełnienie stanu wiedzy na temat dziejów Kielc i regionu świętokrzyskiego w aspekcie kultury muzycznej. Artykuły autorstwa specjalistów z zakresu muzykologii, wiedzy o sztuce, historii kultury, teorii muzyki, pedagogiki muzycznej pozwalają na interdyscyplinarną penetrację tego obszaru dociekań naukowych, proponując odbiorcy wieloaspektowe  spojrzenie na podejmowaną problematykę. Jej zakres obejmuje rozległe spektrum zagadnień związanych z organizacją życia muzycznego, kulturą muzyczną i jej dziedzictwem, instrumentarium organowym, twórczością artystyczną, działalnością koncertową, edukacją i publicystyką w oparciu o materiały i przekazy źródłowe oraz współczesne badania naukowe. Ukazanie różnych form i przejawów życia muzycznego na przestrzeni wieków jest nie tylko przyczynkiem do dziejów życia kulturalnego miasta i regionu, ale stanowić może inspirację do dalszych, usystematyzowanych badań nad polską kulturą muzyczną. Publikacja skierowana jest do studentów kierunków artystycznych, humanistycznych jak również szerokiej rzeszy odbiorców chcących poznać dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

K. Rogozińska, Muzyka religijna w XIX wieku na terenie diecezji kieleckiej, 2013, cena 23,10 zł

k85

Katarzyna Rogozińska, Muzyka religijna w XIX wieku na terenie diecezji kieleckiej,2013, 282 s., format B5, ISBN 978-83-7133-571-6, cena 23,10 zł

Głównym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie muzyki religijnej w XIX wieku na terenie diecezji kieleckiej. Książka uwzględnia szeroki zakres i kontekst muzycznej kultury religijnej, która związana była z religijnością, nabożeństwami, praktykami, zwyczajami, a także z codzinnym życiem mieszkańców wsi i miasteczek. Swoimi ramami obejmowała również rozwój m.in. bractw religijnych, wpływała na formację duchowieństwa i organistów. Publikacja przeznaczona jest przede wszytkim dla studentów kierunku: historia, teologia, edukacja muzyczna, jak równeż dla osób zajmujących się badaniem XIX-wiecznej Kielecczyzny, a zwłaszcza diecezji kieleckiej.

.

.

.

J. Szczyrba, Piosenki dla dzieci i młodzieży, 2006, cena 31,50 zł

k86

Jerzy Szczyrba, Piosenki dla dzieci i młodzieży, 2006, 152 s., format A4, ISMN M-9013341-0-6, cena 31,50 zł

Niniejszy zbiór piosenek został podzielony na 8 części według tematyki tekstów. Ułożeniu kolejności piosenek w każdej części towarzyszyła tendencja do stopniowania trudności wykonawczej oraz percepcyjnej. W zbiorze znajdują się piosenki: dla dzieci najmłodszych z klas I-III Szkoły Podstawowej, dla dzieci z klas IV-VI, dla Gimnazjum i dla młodzieży licealnej. Kolejność prezentacji każdej piosenki: 1) “prymka” melodii z funkcjami harmonicznymi i jedną zwrotką tekstu, 2) pełny tekst, 3) melodia piosenki z tekstem pierwszej zwrotki i akompaniamentem fortepianu. Publikacja adresowana jest do nauczycieli różnych szkół, instruktorów domów kultury, a także studentów kierunków i specjalności związanych z edukacją muzyczną oraz edukacją przez sztukę.

.

.

.

W. Tureć, Z zagadnień pedagogiki wokalnej, 2003, cena 4,20 zł

k87

Wołodymyr Tureć, Z zagadnień pedagogiki wokalnej, 58 s., format A5, ISBN 83-7133-199-1, 2003, cena 4,20 zł

Niezwykle ważną sprawą jest poznanie metod pracy pedagogów, uzyskanie odpowiedzi na pytania, jak kształcą oni śpiewaków, jak pomagają im w osiąganiu doskonałości, jak tworzą trwałe podstawy techniki wokalnej, umożliwiające przekazanie treści i idei zawartych zarówno w utworach klasycznych, jak i we współczesnych. Autor podkreśla, iż potrzeba wiele wysiłków ze strony wokalistów, uczonych i pedagogów, by stworzyć jednolitą metodę pedagogiki wokalnej. Skrypt poświęcony jest właśnie tym zagadnieniom.

.

.

.