GEOGRAFIA

GEOGRAFIA
M. Cepil, Przeobrażenia rozplanowania wsi józefińskich na obszarze dawnej Galicji, 2023, cena 71,40 zł

okładka, Monika Cepil, Przeobrażenia rozplanowania wsi józefińskich na obszarze dawnej GalicjiMonika Cepil, Przeobrażenia rozplanowania wsi józefińskich na obszarze dawnej Galicji, 2023, 284 s., format B5, ISBN 978-83-67580-84-7 (druk), ISBN 978-83-67580-85-4 (wersja elektroniczna), cena 71,40 zł

Założeniem książki jest zbadanie przeobrażeń rozplanowania wsi józefińskich na obszarze zaboru austriackiego. Podczas procesu kolonizacji józefińskiej powstało 129 jednostek osadniczych. W pierwszym etapie prac przeanalizowano genezę i rozwój osadnictwa józefińskiego. Następnym etapem badań była identyfikacja inicjalnych form rozplanowania siedlisk i rozłogów wiejskich. W przeprowadzonych analizach wyodrębniono siedliska wsi józefińskich o układach jednoosiowych i wieloosiowych. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie w obrębię rozłogów wyróżniono kompleksy zwarte i rozrzucie. Zespoły parcel składały się ze struktur jednorodnych lub niejednorodnych morfologicznie. Wytypowano trzy typy położenia działek w stosunku do zagrody: równoległe, prostopadłe oraz ukośne. W tekście wzięto pod uwagę także kwestię pierwotnej lokalizacji wybranych elementów zagospodarowania przestrzennego wsi tj. kościoły, cmentarze, szkoły, karczmy, studnie, suszarnie i piekarnie. W dalszej części książki zaprezentowano wyniki analiz nad przemianami organizacji przestrzennej wsi józefińskich, z naciskiem na przeobrażenia jakie miały miejsce po II wojnie światowej na obszarze Polski i Ukrainy. Po przeprowadzonych analizach stwierdzono, że zakres zaobserwowanych zmian przestrzennych wsi józefińskich po stronie polskiej i ukraińskiej wykazują zarówno podobieństwa jak i różnice. Dominują osiedla o układzie ulicowym, oprócz których występują pojedynczo, układy wielodrogowe (głównie na terenie dawnej Galicji Wschodniej). Nieliczne wsie zachowały swoje pierwotne rozplanowanie lub uległo ono nieznacznemu przekształceniu. Popularnym zjawiskiem jest przeobrażenie układów ulicowych jednostronnie zabudowanych w układy ulicowe dwustronnie zabudowane, następuje rozrost zabudowy w obrębie rozłogów wiejskich, wzdłuż głównej osi komunikacyjnej i przy dawnych drogach polnych. Dostrzeżono także wyraźne przekształcenia dawnych struktury rozłogów w układach wielkoblokowych we wsiach leżących na terenie Ukrainy. W niewielu przypadkach doszło ponadto do całkowitego zaniku wsi. Zakres przeobrażeń osadniczych jest współcześnie większy na terenach znajdujących się w strefie oddziaływania miast. Ogromnym przemianom ulega zabudowa i sposób zagospodarowania przestrzennego. Układy ruralistyczne, oddalone od większych miast zachowały natomiast więcej cech pierwotnego rozplanowania.

T. Ciupa, Wpływ zagospodarowania terenu na odpływ i transport fluwialny w małych zlewniach na przykładzie Sufragańca i Silnicy, 2009, cena 34,65 zł

Okładka, Wpływ zagospodarowania terenu na odpływ i transport fluwialny, Tadeusz Ciupa

Tadeusz Ciupa, Wpływ zagospodarowania terenu na odpływ i transport fluwialny w małych zlewniach na przykładzie Sufragańca i Silnicy, 2009, 251 s., format B5, ISBN 978-83-7133-409-2, cena 34,65 zł

Celem pracy jest określenie wpływu zróżnicowanego zagospodarowania zlewni na odpływ i transport fluwialny Sufragańca, który odwadnia leśno-rolniczy obszar z nieznacznym udziałem terenów zurbanizowanych na obrzeżach Kielc, oraz Silnicy – przepływającej przez silnie zurbanizowany obszar ww. miasta. Badania stacjonarne, oparte na sieci stałych przekrojów hydrometrycznych, oraz inne prace terenowe, a także laboratoryjne i kameralne zmierzały do rozpoznania m.in.:

— Przyrodniczych i antropogenicznych uwarunkowań spływu wód powierzchniowych,

— Obszarów zasilania koryt i potencjalnych źródeł materiału do transportu fluwialnego,

— Kształtowania się odpływu, szczególnie podczas wezbrań, z biegiem rzek w zlewniach o zróżnicowanym charakterze zagospodarowania,

— Dynamiki i mechanizmu transportu materiału rozpuszczonego i zawiesiny w profilach podłużnych rzek w cyklu rocznym oraz podczas różnych typów wezbrań,

— Uwarunkowań transportu i depozycji ładunku dennego.

Do badań wybrano dwie małe zlewnie o podobnej powierzchni i cechach środowiska geograficznego, ale o odmiennym zagospodarowaniu. Przyjęto, że warunki zlewni porównawczych spełniają dwie sąsiadujące ze sobą, położone w Górach Świętokrzyskich zlewnie rzek: Sufragańca i Silnicy, które są lewobrzeżnymi dopływami Bobrzy w dorzeczu Nidy. Rzeka Sufraganiec odwadnia zlewnię leśno-rolniczą z rosnącym w dół udziałem terenów zurbanizowanych, natomiast rzeka Silnica bierze początek na terenach zalesionych, a następnie przepływa przez tereny zurbanizowane Kielc.

I. Janowski, Krajoznawstwo i turystyka szkolna, 2003, cena 4,20 zł

Okładka, Krajoznawstwo i turystyka szkolna, Ignacy Janowski

Ignacy Janowski, Krajoznawstwo i turystyka szkolna, 108 s., format A5, ISBN 83-7133-203-3, 2003, cena 4,20 zł

Autor publikacji pragnął przybliżyć problematykę krajoznawstwa i turystyki szkolnej tym wszystkim, którzy podejmują pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną. Działalność ta bowiem nabiera szczególnego znaczenia w okresie wprowadzania nowych programów edukacyjnych i wynika z samej treści tych programów, w dużym stopniu zakładających wiązanie teorii z praktyką. Przedstawiona w książce problematyka krajoznawstwa i turystyki szkolnej występuje marginalnie w programach uczelni pedagogicznych, przygotowujących przyszłych nauczycieli. Wiele zagadnień z tego zakresu na studiach potraktowanych jest informacyjnie, a wiedza na ten temat potrzebna jest każdemu nauczycielowi, który podejmie się organizacji wycieczki, czy też innej formy działalności turystyczno-krajoznawczej w szkole i placówkach oświatowo-wychowawczych. Publikacja ta zapewne okaże się pomocna nie tylko nauczycielom, ale wszystkim działaczom krajoznawstwa, a jednocześnie będzie inspiracją do ich własnych przemyśleń nad doskonaleniem pracy krajoznawczo-turystycznej z dziećmi i młodzieżą szkolną.

C. Jastrzębski, Podróż po przeżycie. Wyprawy krajoznawcze w widłach Wisły i Pilicy w okresie międzypowstaniowym (1832-1862), 2010, cena 43,05 zł

Okładka, Podróż po przeżycie. Wyprawy krajoznawcze w widłach Wisły i Pilicy, Cezary Jastrzębski

Cezary Jastrzębski, Podróż po przeżycie. Wyprawy krajoznawcze w widłach Wisły i Pilicy w okresie międzypowstaniowym (1832-1862), 2010, 352 s., format B5, ISBN 83-7133-403-0, cena 43,05 zł

W pracy przedstawiono zjawisko podróży krajoznawczych w widłach Wisły i Pilicy w okresie międzypowstaniowym (1832-1862) oraz ich rolę w zmianach świadomości narodowej Polaków doby zaborów. Analizie poddano okoliczności podróżowania, takie jak formalności urzędowe, środki lokomocji, warunki odpoczynku, ekwipunek, koszty i niebezpieczeństwa. Na tym tle zaprezentowano różne rodzaje podróży krajoznawczych tworząc ich typologizację, przedstawiono wojaże w układzie chronologicznym i dokonano ich oceny z punktu widzenia aspektów poznawczych turystyki, motywacji i roli w procesach społecznych. Zarysowano wyprawy naukowe (w tym starożytnicze, wycieczki naturalistów i poszukiwania etnograficzne), artystyczne (z podziałem na literackie i malarskie), wycieczki szkolne, peregrynacje religijne, opisy statystyczno-historyczne, wojaże cudzoziemców. Analizując motywacje wyjazdów krajoznawczych podjęto próbę wyjaśnienia dlaczego w warunkach niewoli narodowej, wśród licznych utrudnień podejmowano tak wiele podróży o nastawieniu krajoznawczym i dlaczego wątek ten generalnie dominował w ówczesnej turystyce. Publikacja adresowana jest do zainteresowanych dziejami polskiej turystyki, krajoznawstwem i regionem w widłach Wisły i Pilicy.

H. Jurkiewicz, A. Chruszcz, Podstawy geologii historycznej dla biologów, 2013, cena 25,20 zł

.

I.Kopacz-Wyrwał, Przedsiębiorczość a warunki życia ludności wiejskiej województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2012, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Przedsiębiorczość a warunki życia ludności wiejskiej województwa świętokrzyskiego, Iwona Kopacz-Wyrwał,Iwona Kopacz-Wyrwał, Przedsiębiorczość a warunki życia ludności wiejskiej województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2012, 2020, 220 s., format B5, ISBN 978-83-7133-841-0, cena 33,60 zł

Niniejsza praca dotyczy zróżnicowania poziomu przedsiębiorczości oraz warunków życia ludności na obszarach wiejskich. Jest to ważny i aktualny problem badawczy bowiem z jednej strony, przedsiębiorczość (w literaturze i dokumentach strategicznych) traktowana jest jako podstawowy czynnik kreujący wzrost gospodarczy, z drugiej zaś dbałość o poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców poszczególnych regionów jest podstawowym obowiązkiem władz krajowych, regionalnych i lokalnych. Ponadto, przejmowanie przez tradycyjną wieś nowych funkcji pozarolniczych skutkuje zmniejszeniem bezrobocia oraz rozwojem przedsiębiorczości, która jest warunkiem wzrostu gospodarczego i poprawy warunków życia oraz pracy rodzin żyjących na wsi. Nasuwają się zatem pytania o charakter i siłę tej zależności, a odpowiedzi na część z nich można znaleźć w omawianej książce. Zaprezentowane rozważania są efektem wieloletnich badań autorki, które poza źródłami publikowanymi oparte są na materiale kwestionariuszowym. W pracy sformułowano rekomendacje dla polityki lokalnej i władz samorządowych, które mogą być wykorzystywane przy opracowywaniu strategii rozwoju obszarów wiejskich, bądź planowania zagospodarowania przestrzennego, zarówno województwa jak i poszczególnych gmin.

Książka przeznaczona jest dla geografów, ekonomistów, socjologów i specjalistów z zakresu gospodarki przestrzennej, studentów, nauczycieli, pracowników samorządów terytorialnych, a także przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością jak i warunkami życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Z. M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka, Zarys geochemii środowiska, 2003, 15,75 zł

Okładka, Zarys geochemii środowiska, Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka

Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka, Zarys geochemii środowiska,444 s., format B5, ISBN 83-7133-807-4, 2003, 15,75 zł

Książka przeznaczona jest dla specjalistów zajmujących się ochroną środowiska oraz studentów. W publikacji ukazano kluczowe zagadnienia jednej z najważniejszych dyscyplin nauk o środowisku przyrodniczym – geochemii środowiska. Niezwykle dynamiczny rozwój wymienionej dziedziny wiedzy wiąże się ze wzrastającą troską opinii publicznej związaną ze stopniem zanieczyszczenia różnych elementów abiotycznych (powietrza, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych) i biotycznych (roślinności i zwierząt) oraz w konsekwencji jego wpływu na stan zdrowotny populacji ludzkiej. Praca ta powstała na podstawie licznych publikacji i materiałów archiwalnych oraz projektów badawczych autorów w zakresie geochemii środowiska. Jako punkt wyjścia przyjęto charakterystykę geochemiczną różnych elementów abiotycznych. Autorzy mają nadzieję, że taki sposób przedstawienia przedmiotowego zagadnienia będzie impulsem do dalszych przemyśleń, studiów i badań.

H. T. Mitosek, Metody statystyczne w hydrologii, 2009, cena 29,40 zł

Okładka, Metody statystyczne w hydrologii, Henryk T. Mitosek

Henryk T. Mitosek, Metody statystyczne w hydrologii, 2009, 296 s., format B5, ISBN 978-83-7133-393-4, cena 29,40 zł

Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie metod statystycznych w hydrologii. Autor starał się ilustrować omawiane zagadnienia za pomocą stosownych przykładów z dziedziny hydrologii i hydrometeorologii. Praca została podzielona na siedem części poświęconych – kolejno – zdarzeniom i zmiennym losowym, rozkładom prawdopodobieństwa zmiennych losowych, ocenom statystycznym, weryfikacji hipotez, regresji, procesom stochastycznym i polom losowym. Ponadto dołączono dziewięć załączników zawierających tablice, które są pomocne przy wykonywaniu obliczeń statystycznych. Książka została zaopatrzona w skorowidz. W części pierwszej zostały przedstawione zdarzenia losowe i zmienne losowe, warunkowe zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo zdarzeń wraz z prawdopodobieństwem całkowitym i twierdzeniem Bayesa. W części drugiej omówiono stosowane w praktyce rozkłady prawdopodobieństwa oraz ich funkcje (w tym zagadnienie normalizacji zmiennych losowych), a także wielkości charakteryzujące rozkład zmiennych losowych. Część trzecia została poświęcona ocenom statystycznym, takim jak momenty i charakterystyki pozycyjne, oraz metodom momentów, największej wiarogodności i momentów liniowych, które są użyteczne przy estymacji parametrów rozkładów prawdopodobieństwa. Część czwarta obejmuje zagadnienia weryfikacji hipotez statystycznych za pomocą tekstów parametrycznych i nieparametrycznych, testowaniu składowej trendu w seriach czasowych, a także doborowi typu rozkładu na podstawie kryterium Akaike. W części piątej przedstawiono procedury regresji typu pierwszego i najmniejszych kwadratów, które znajdują szerokie zastosowanie przy tworzeniu różnego rodzaju zależności funkcyjnych – nie tylko w hydrologii i hydrometeorologii – na podstawie danych empirycznych. W części szóstej omawiane są podstawowe zagadnienia związane z procesami stochastycznymi, a wśród nich procesy stacjonarne, proces Poissona, modele typu autoregresji i scałkowanej średniej ruchomej (ARIMA). Opis stacjonarnych procesów stochastycznych został oparty w zasadzie na ich teorii korelacyjnej, co sprawdza się – w dziedzinie czasu – do rozpatrywania funkcji wartości średniej i funkcji autokorelacji. Jednocześnie opis ten został przedstawiony w dziedzinie częstości w postaci analizy widmowej. W części siódmej zaprezentowano pola losowe, opisane za pomocą metody krigingu. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków inżynierii i ochrony środowiska politechnik i uniwersytetów, a także doktorantów, inżynierów i pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy zajmują się zagadnieniami hydrologii i gospodarki wodnej.

H. T. Mitosek, Problemy hydrologii stochastycznej. Procesy stochastyczne, pola losowe i momenty liniowe, 2003, cena 9,45 zł

Okładka, Problemy hydrologii stochastycznej, Henryk T. Mitosek

Henryk T. Mitosek, Problemy hydrologii stochastycznej. Procesy stochastyczne, pola losowe i momenty liniowe, 184 s., format B5, ISBN 83-7133-215-7, 2003, cena 9,45 zł

Zadaniem pracy jest przedstawienie wybranych, a na ogół rzadko lub w ogóle przez badaczy polskich niepodejmowanych zagadnień hydrologii stochastycznej. Została ona podzielona na trzy części poświęcone: procesom stochastycznym, polom losowym, a także momentom liniowym, które wynikły z momentów ważonych prawdopodobieństwem. Analizowane problemy zilustrowano w publikacji dużą liczbą stosownych przykładów z dziedziny hydrologii i meteorologii. Książka przeznaczona jest dla studentów starszych lat kierunków inżynierii lub ochrony środowiska politechnik i uniwersytetów, a także doktorantów, inżynierów i pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy zajmują się zagadnieniami hydrologii i gospodarki wodnej.

H. T. Mitosek, Wstęp do hydrauliki wód płynących, 2013, cena 10,50 zł

Okładka, Wstęp do hydrauliki wód płynących, Henryk T. Mitosek

Henryk T. Mitosek, Wstęp do hydrauliki wód płynących, 2013, 75 s., format B5, ISBN 978-83-7133-569-3, cena 10,50 zł

Zadaniem publikacji jest zapoznanie adeptów geografii z podstawowymi zagadnieniami hydrauliki wód płynących w korytach otwartych, w podziemnym środowisku porowatym oraz z pewnym modelem transformacji fali wezbraniowej wzdłuż koryta rzeki. Na wstępie omówiono ruch cieczy w korytach otwartych i wprowadzono równanie Bernoulliego, które opisuje ruch wody w korycie na skutek działania jedynie siły ciężkości. Następnie określono w profilu poprzecznym prędkość średnią, a także wielkość przepływu. W dalszej części pracy omówiono ruch krytyczny oraz jego konsekwencje w postaci krzywej spiętrzenia wody oraz odskoku wodnego (Bidone’a). Opisano jak wykonać przy pomocy przelewu pomiar przepływu na małych ciekach i przedstawiono ruch laminarny wód podziemnych. Pracę kończy, rzadko prezentowana w tego rodzaju publikacjach, transformacja fali w korycie rzecznym. Zagadnienie to zostało podzielone na przemieszczanie się wezbrania i modelowania transformacji metodą Maskingum. Publikacja jest bogato ilustrowana stosownymi przykładami, których celem jest przekazanie jak wykonywać podobne obliczenia szczególnie potrzebne w sytuacji niepewnej informacji.

M. Mularczyk, Regionalny system miast – hierarchia czy sieciowy układ poziomy? Na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2016, cena 44,10 zł

Okładka, Regionalny system miast – hierarchia czy sieciowy układ poziomy?, Mirosław Mularczyk

Mirosław Mularczyk, Regionalny system miast – hierarchia czy sieciowy układ poziomy? Na przykładzie województwa  świętokrzyskiego, 2016, 310 s., format B5, ISBN 978-83-7133-674-4, cena 44,10 zł

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badań dotyczące kierunków przeobrażeń w hierarchii miast województwa świętokrzyskiego oraz weryfikacji teorii miejsc centralnych w systemie regionalnym we współczesnych warunkach przemian społecznych, gospodarczych i politycznych. Ponadto w pracy podjęto próbę ustalenia przebiegu procesów świadczących o przekształceniu się regionalnych systemów miast z układów hierarchicznych w poziome układy sieciowe, oraz identyfikacji typów funkcjonujących sieci w regionalnym systemie miast województwa świętokrzyskiego. Książka skierowana jest do pracowników naukowych, dydaktycznych, studentów kierunków geograficznych, ekonomicznych, gospodarki przestrzennej oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej.

E. Pałka (red.), Funkcje obszarów wiejskich, 2005, cena 36,75 zł

Okładka, Funkcje obszarów wiejskich, Ewa Pałka red.

Ewa Pałka (red.), Funkcje obszarów wiejskich, 362 s., format B5, ISBN 83-7133-253-X, 2005, cena 36,75 zł

Okres przemian politycznych i społecznych, który rozpoczął się w Polsce od 1980 roku stał się jednocześnie początkiem przemian w całej gospodarce kraju. Rozpoczął się długofalowy proces restrukturyzacji rolnictwa. Wprowadzenie nowych warunków gospodarki rynkowej ujawniło negatywne zjawiska na wsi tj. bezrobocie ukryte, brak kapitału, niekorzystną strukturę agrarną, zachwianą strukturę demograficzną, niedorozwój infrastruktury. Obecnie polska wieś stoi przed koniecznością przemian strukturalnych. Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich powinny być ukierunkowane na wielofunkcyjność. Z tego powodu jak najbardziej uzasadnione jest rozwijanie, poza działalnością rolniczą, innych form pozarolniczych, co da rolnikom dodatkowe dochody. Głównym celem książki jest określenie zmian funkcji gospodarczych obszarów wiejskich w Polsce w okresie transformacji. Obecnie jest to istotny i bardzo aktualny temat, gdyż według opracowywanej „Strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” podejmowanie nowych, pozarolniczych funkcji wpływa na przemiany struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich, a rozwój wielofunkcyjny jest postrzegany jako forma przezwyciężania barier restrukturyzacyjnych. Praca prezentuje wyniki badań prowadzonych w zakresie powyższej problematyki. Ponadto określono regionalne uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju wsi w województwie świętokrzyskim, gdzie obszary wiejskie są gospodarczo opóźnione, a inne pozarolnicze formy aktywności gospodarczej znajdujące się w fazie stałego rozwoju zapewniają mieszkańcom nowe źródła dochodu.

E. Pałka, Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego, 2010, cena 18,90 zł

Okładka, Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych, Ewa Pałka,

Ewa Pałka, Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego, 2010, 169 s., format B5, ISBN 978-83-7133-447-4, cena 18,90 zł

Od początku lat 90. w wyniku przemian gospodarczych, które objęły Polskę, rolnictwo okazało się coraz mniej dochodową formą działalności gospodarczej. Pod wpływem spadku realnych dochodów rolników i nasilenia zjawiska ukrytego bezrobocia oczywiste stało się dążenie do zagospodarowania istniejących nadwyżek siły roboczej na wsi, co może przyczynić się jednocześnie do aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich. Pojęcie pozarolnicza działalność gospodarcza obejmuje każdą działalność nie kwalifikującą się jako działalność rolnicza. Może to być działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa. Generalnie na obszarach wiejskich spotyka się najczęściej takie rodzaje działalności jak: chałpnictwo, handel, przetwórstwo rolno-spożywcze, usługi oraz agroturystyka. Zatem różnicowanie struktury funkcjonalnej oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich stał się oczywistą potrzebą. Tej problematyce poświęcona została niniejsza praca. Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego rozwija się nierównomiernie. Największe zagęszczenie podmiotów gospodarczych o charakterze pozarolniczym wykazują gminy w sferach podmiejskich większych miast oraz w regionie Gór Świętokrzyskich.

E. Pałka, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, 2004, cena 15,75 zł

Okładka, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Ewa Pałka

Ewa Pałka, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, 138 s., format A5, ISBN 83-7133-236-X, 2004, cena 15,75 zł

Głównym celem pracy jest określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na rozwój gospodarstw agroturystycznych oraz opracowanie kierunkowych (modelowych) działań, zmierzających do rozwoju w aspekcie komercyjnym produktu agroturystycznego badanego w ujęciu przestrzennym. W pracy rozpoznano warunki oraz stan i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie w powiązaniu z całokształtem problemów turystyki na obszarach wiejskich, jak również w nawiązaniu do długoletnich doświadczeń w tym zakresie państw Europy Zachodniej. Praca stanowi również próbę przetestowania wybranych metod do określenia uwarunkowań (czynników) rozwoju agroturystyki oraz wypracowania metod zmierzających do symulacji jej rozwoju w aspekcie opracowania wariantowych strategii. Wyniki zaprezentowane w pracy wynikające z realizacji celów naukowych mogą być przydatne praktycznie odpowiednim władzom rządowym i samorządowym na szczeblu regionalnym i lokalnym, jak też do opracowania analogicznych zagadnień na innych obszarach o podobnym charakterze. Ponadto praca stanowić może materiał dydaktyczny do realizacji programu w ramach zajęć seminaryjnych oraz przedmiotów: turystyka, krajoznawstwo a także tematyki związanej z zagadnieniami rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich czy kierunków rozwoju rolnictwa na obszarach chronionych. Są to tematy objęte programem nauczania na studiach geograficznych.

E. Pałka, Uwarunkowania i procesy rozwoju agroturystyki. Przykład województwa świętokrzyskiego, 2015, cena 31,50 zł

Okładka, Uwarunkowania i procesy rozwoju agroturystyki, Ewa Pałka

Ewa Pałka, Uwarunkowania i procesy rozwoju agroturystyki. Przykład województwa świętokrzyskiego, 2015, 334 s., format B5, ISBN 978-83-7133-624-9, cena 31,50 zł

Zmiany społeczno-gospodarcze, jakie zachodzą w Polsce po 1990 roku, uwypukliły problemy polskiego rolnictwa. Obniżyły się realne dochody gospodarstw rolnych i utrzymującej się z nich ludności. Dlatego istnieje potrzeba aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem oraz wzrost wykorzystania zasobów pracy w obrębie gospodarstw rolnych. Możliwości takie stwarza wzrastający popyt na usługi związane z turystyką wiejską, w tym agroturystyką.
Głównym celem opracowania jest określenie uwarunkowań rozwoju agroturystyki, analiza aktualnego stanu funkcji agroturystycznej na obszarach wiejskich oraz próba określenia perspektyw jej rozwoju na przykładzie województwa świętokrzyskiego.

R. Suligowski, Maksymalny wiarygodny opad na Wyżynie Kieleckiej, 2013, cena 29,40 zł

OKładka, Maksymalny wiarygodny opad na Wyżynie Kieleckiej, Roman Suligowski

Roman Suligowski, Maksymalny wiarygodny opad na Wyżynie Kieleckiej,2013, 230 s., format B5, ISBN 978-83-7133-567-9, cena 29,40 zł

Celem opracowania jest określenie wielkości maksymalnego wiarygodnego opadu (MWO) w regionie fizycznogeogriaficznym Wyżyny Kieleckiej w półroczu letnim (maj-październik) roku hydrologicznego, z uwzględnieniem genezy takiego opadu.

Ten zasadniczy cel jest realizowany przez wiele celów szczegółowych do których należą m.in.:1) analiza rozwoju sytuacji synoptycznych poprzedzających okresy wysokich wezbrań o genezie opadowej w zlewniach rzecznych odwadniających Wyżynę,2) ukazanie rozkładu przestrzennego opadów w tych okresach na podstawie danych pochodzących z sieci pomiarowej,3) obliczenia statystycznych charakterystyk maksymalnych opadów: wydajności zdarzeń opadowych oraz wysokości godzinnych i dobowych opadów,4) ustalenie zależności między sumą opadu, powierzchnią nim objętą i czasem trwania oraz opracowanie współczynników redukcji obszarowej obliczonych w punkcie charakterystyk MWO, porównanie obliczonych wartości MWO z kwantylami opadów maksymalnych.

G. Wałek, Wpływ dróg na kształtowanie spływu powierzchniowego w obszarze zurbanizowanym na przykładzie zlewni rzeki Silnicy w Kielcach, 2019, cena 37,80 zł

Okładka, Wpływ dróg na kształtowanie spływu powierzchniowego, Grzegorz WałekGrzegorz Wałek, Wpływ dróg na kształtowanie spływu powierzchniowego w obszarze zurbanizowanym na przykładzie zlewni rzeki Silnicy w Kielcach, 2019, 238 s., format B5, ISBN 978-83-7133-777-2, cena 37,80 zł

W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu dróg na proces formowania się i cechy fizykochemiczne wód spływu powierzchniowego na obszarze zlewni rzeki Silnicy. Określono znaczenie dróg w kształtowaniu dynamiki spływu powierzchniowego w latach 1944, 1977, 2014, a także współczesnych cech fizykochemicznych wód będących efektem tego procesu. Wyznaczając przestrzenne i czasowe zmiany uwarunkowań formowania się spływu powierzchniowego oparto się na szczegółowych bazach danych pokrycia terenu, które opracowano w skali 1:1000 na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych wykonanych w latach 1944, 1977 oraz ortofotomapy z 2014 r. Analizę przeprowadzono w obrębie zlewni Silnicy (1977 i 2014 r.) oraz wybranych sześciu  zlewni skanalizowanych, położonych w środkowej części zlewni Silnicy, a jednocześnie w centrum Kielc (1944, 1977, 2014 r.).

Uzyskane wyniki potwierdziły tezę, że zmiany pokrycia terenu, w tym sieci drogowej, jakie nastąpiły w ostatnich kilkudziesięciu latach znacząco wpłynęły na zwiększenie objętości oraz dynamiki spływu powierzchniowego ze zlewni rzeki Silnicy

J. Wrońska-Kiczor, Rozdrobnione rolnictwo województwa świętokrzyskiego na przełomie XX i XXI wieku, 2013, cena 18,90 zł

Okładka, Rozdrobnione rolnictwo województwa świętokrzyskiego, Janina Wrońska-Kiczor

Janina Wrońska-Kiczor, Rozdrobnione rolnictwo województwa świętokrzyskiego na przełomie XX i XXI wieku, 2013, 162 s., format B5, ISBN 978-83-7133-545-7, cena 18,90 zł

Publikacja stanowi próbę jednolitego ujęcia wpływu wprowadzenia gospodarki rynkowej w kraju na niekorzystne przemiany zachodzące w społeczności wsi świętokrzyskiej. Autorka postawiła sobie jako cel nie tylko wieloaspektowe przedstawienie tych czynników, ale również szukanie sposobów zahamowania tych niekorzystnych zjawisk oraz dróg wyjścia z postępującego regresu świętokrzyskiej wsi. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu naukowców zajmujących się problematyką wiejską, studentów ukierunkowujących swoje zainteresowania badawcze w obszarze przemian agrarnych, działaczy samorządowych gmin wiejskich oraz działaczy społecznych zainteresowanych przemianami polskiej wsi.

.

.

.

S. Żurek (red.), Torfowiska gór, wyżyn i niżu 2008, cena 21,00 zł

Okładka, Torfowiska gór, wyżyn i niżu, Sławomir Żurek red.

Sławomir Żurek (red.), Torfowiska gór, wyżyn i niżu 2008, 172 s., format B5, ISBN 978-83-7133-343-9, cena 21,00 zł

Bezpośrednim powodem zorganizowania sympozjum, którego materiały złożyły się na niniejszą publikację, było przedstawienie wyników badań w rezerwacie torfowiskowym Białe Ługi szerszemu gronu osób zainteresowanych badaniami torfowisk, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Badając torfowiska, a więc zarówno torfotwórcze zbiorowisko roślinne oraz złoża torfu, jak i wodę tam występującą, możemy odpowiedzieć na liczne pytania stawiane przez wiele wyspecjalizowanych dyscyplin naukowych biologii, geografii i geologii. Konferencja, której wyniki opublikowane zostały w niniejszej pracy, m.in. stanowiła odpowiedź na to, czym obecnie zajmują się polscy badacze torfowisk. W tomie znajdują się referaty wygłoszone na sympozjum, brak natomiast niektórych z nich, które nie zostały przysłane do druku po konferencji (K. Tobolski, K. Szczepanek, L. Wołejko). Część referatów zgłoszonych początkowo na sympozjum (N. Kalinowych, T. Yurkovskaja, V. A. Smagin, Z. Osadovski, L. Kucharski), opublikowanych w postaci krótkich streszczeń, nie została z powodu braku referentów wygłoszona. Z sesji posterowej nie przysłano niektórych materiałów do druku (M. Nita, K. Wójcicki, M. Obremska, K. Tobolski, J. Pokorny, Z. Gołąb). Wygłoszono natomiast referaty członków sympozjum: J. Pająkowskiego „Rezerwat cisa w Zwiechrzlesie” oraz M. Krupińskiego „Ocena tempa akumulacji i innych parametrów cechujących biogeniczne osady holoceńskie”, które jednak nie zostały przesłane do druku. Dodatkowo wydrukowano bardzo istotne teksty przygotowane przez A. Obidowicza i W. Margielewskiego, „Problematyka klasyfikacji torfowisk górskich”, oraz A. Przemyskiego, zawierający nowsze dane i szczegółową mapę zbiorowisk rzeczywistych rezerwatu Białe Ługi. Ponadto w drugiej części tomu zamieszczono cztery opracowania dotyczące obszaru proponowanego do włączenia w obręb rezerwatu Białe Ługi, stanowiące materiał uzupełniający dane opublikowane w tomie Rezerwat torfowiskowy Białe Ługi z 2001 r.