Nowości – PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

Nowości - PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA
R. E. Bernacka, Rodzice nonkonformistów, 2020, cena 25,20 zł

OKładka, Rodzice nonkonformistów, Ryszarda Ewa BernackaRyszarda Ewa Bernacka, Rodzice nonkonformistów, 2020, 148 s., format B5, ISBN 978-83-7133-890-8, cena 25,20 zł

Nonkonformiści przełamują utarte, zrutynizowane i aktualnie niefunkcjonalne dla grupy czy społeczeństwa ideologie, wzory myślenia, oceniania i funkcjonowania. Pełnią więc kluczową rolę w twórczym cyklu przemian cywilizacyjno-społecznych.

Nonkonformista to osoba, którą charakteryzuje z jednej strony tendencja do samodzielności myślenia, oceniania i działania na bazie autonomicznego systemu wartości oraz gotowość do ich wyrażania i obrony.  Z drugiej strony nonkonformizm to tendencja do „niezależności społecznej” wyrażająca się w oparciu, czy przeciwstawieniu się społecznym naciskom oraz braku uwrażliwienia na normy społeczne, ale bez nastawienia na ich łamanie.

Jednak obok nonkonformistów, istnieją również konformiści, których zadaniem jest zachować dotychczasowy porządek rzeczy i świata.

Zasadnicza problematyka pracy dotyczy zagadnienia różnicy w postawach i kompetencjach oraz systemie wartości i samoocenie rodziców, których dzieci są osobowościowo konformistyczne i nonkonformistyczne. Pytanie też, czy rodzice i dzieci konformistów i nonkonformistów są podobni w systemie wartości i samoocenie pomimo różnicy pokoleniowej. W książce podejmuje się zagadnienie wychowania nonkonformistów przez rodziców oraz implikacji postaw i kompetencji rodzicielskich we właściwościach osobowościowych dzieci, takich jak system wartości i samoocena. Ujmując globalnie, należy stwierdzić, że niniejsza praca podnosi temat rodzicielskiego zaplecza nonkonformizmu. Analizuje rodzicielski predyktor nonkonformizmu w psychologicznej przestrzeni teoretycznej i badawczej. Celem rozważań jest próba teoretycznego i empirycznego znalezienia typu postaw i kompetencji rodzicielskich matki i ojca, prowadzących do wychowania nonkonformisty.

Książka może zainteresować rodziców, psychologów, psychoterapeutów, socjologów i studentów.

K. Bidziński red., Dziecko jako badacz nauczanie oparte na metodzie odkrywania przez dociekanie, 2020, cena 52,50 zł

Okładka, Dziecko jako badacz nauczanie oparte na metodzie odkrywania przez dociekanie, Karol Bidziński red.Karol Bidziński red., Dziecko jako badacz nauczanie oparte na metodzie odkrywania przez dociekanie, 2020, 274 s., format B5, ISBN 978-83-7133-763-5, płyta CD, cena 52,50 zł

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie projektu Dziecko jako badacz – rozwijanie aktywności twórczej i umiejętności poznawczych uczniów w okresie wczesnoszkolnym w oparciu o zasoby Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim, realizowanym od września 2015 do czerwca 2016 roku przez UJK w Kielcach i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu. Książka ma charakter naukowo-metodyczny. Jej celem jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących procesu, wdrażania nowych rozwiązań metodycznych służących zwiększeniu efektywności kształcenia poprzez częstsze stosowanie nauczania treści przyrodniczych metodą odkrywania przez dociekanie IBSE (Inquiry-Based Science Education).

 

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne – Marcin Zawierucha . . . . . . .7

Opis założeń naukowo-metodycznych projektu Dziecko jako badacz – Karol Bidziński . . . . 9

Zastosowanie metody odkrywania przez dociekanie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w Centrum Nauki Leonardo da Vinci – Klaudia Bartkiewicz . . . . .  27

CZĘŚĆ I Podstawa teoretyczna działań projektowych Dziecko jako badacz Edukacja wczesnoszkolna w kontekście progresywizmu rozwojowego . . . . . . . . . . . . 44

Krytyka tradycyjnego modelu edukacji wczesnoszkolnej – Ewa Szumilas . . . . . . . . 45

Nauczanie i uczenie się – od tradycyjnej do nowoczesnej edukacji wczesnoszkolnej – Barbara Skałbania . . . . . .. . 57

Rola nauczyciela w organizacji procesu nauczania na pierwszym etapie edukacji . . . . . 68

Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jako organizatora procesu uczenia się dziecka – Karol Bidziński . . . . . . . . 69

Rozwijanie umiejętności zawodowych nauczycieli z perspektywy konstruktywizmu – Karol Bidziński . . . . .. . . 89

Odkrywanie przez dociekanie w edukacji szkolnej . . . . .. . 108

Charakterystyka cyklu kształcenia metodą odkrywania przez dociekanie – Dagmara Sokołowska . . . . . 109

Implementacja metody odkrywania przez dociekanie w praktykę szkolną – Dagmara Sokołowska . . . . . . . . 129

CZĘŚĆ II Działania naukowo-metodyczne zrealizowane w ramach projektu Dziecko jako badacz Opis przebiegu realizacji projektu Dziecko jako badacz – Karol Bidziński . . . . . . . . . . 145

Opinie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na temat podejmowanych działań służących aktywizacji uczniów w procesie nauczania – uczenia się – Karol Bidziński . . . . . . . 167

Samoocena rozwoju umiejętności dydaktycznych nauczyciela i ocena zachowania uczniów podczas implementacji metody odkrywania przez dociekanie – Karol Bidziński . . . . . . . . . 195

Przykłady działań dydaktycznych zrealizowanych przez nauczycieli w bieżącej pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej w czasie udziału w projekcie Dziecko jako badacz – Karol Bidziński . . . . . . . .. . 221

Aneks Arkusz Samooceny Nauczyciela . . . . . . . .. 263

P. Forma, Wokół problematyki rodzicielstwa wielodzietnego. Wielowymiarowość ujęć pedagogicznych, 2020, cena 25,20 zł

Okładka, Wokół problematyki rodzicielstwa wielodzietnego, Paulina Forma

Paulina Forma, Wokół problematyki rodzicielstwa wielodzietnego. Wielowymiarowość ujęć pedagogicznych, 2020, 156 s., format B5, ISBN 978-83-7133-826-7, cena 25,20 zł

Niniejsza publikacja podejmuje zagadnienia związane z rodzicielstwem wielodzietnym. Wpisuje się w szeroko rozumiany nurt familiologii, z wiodącą perspektywą pedagogiczną. Jest zbiorem dotychczasowych refleksji i badań nad funkcjonowaniem rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. W poniższej pracy zamieszczone zostały teksty wskazujące na tzw. resentyment, ale również na społeczny, pozytywny odbiór rodzicielstwa oraz niektóre jego atrybuty.

Publikacja ma na celu usystematyzowane wiedzy obejmującej zagadnienie rodzicielstwa wielodzietnego. Autorka starała się przedstawić rodzinę wielodzietną w sposób wieloaspektowy a dokładnie jej trzy obszary:

– wieloaspektowość rodzicielstwa wielodzietnego w kontekście funkcjonujących stereotypów społecznych,

– uwarunkowania rodzicielstwa w perspektywie zmian ustrojowych,

– rodzicielstwo wielodzietne w polityce społecznej i pracy socjalnej państwa (kierunki i formy wsparcia).

M. Kaliszewska, Takie Ujsoły taka ja. Próba autoetnografii, 2020, cena 54,60 zł

Okładka, Takie Ujsoły taka ja. Próba autoetnografii, Małgorzata Kaliszewska

Małgorzata Kaliszewska, Takie Ujsoły taka ja. Próba autoetnografii, 2020,  342 s., format B5, ISBN 978-83-7133-893-9, cena 54,60 zł

Zaprezentowany materiał stanowi osobiste wspomnienia i refleksje Autorki, ukazuje kwestię dzieciństwa, rodziny, dorastania i rozwoju dziecka oraz konteksty społeczne i polityczne wychowania. Oscyluje tematycznie, między kształtowaniem się tożsamości człowieka, budowaniem jego systemu wartości, edukacją a dwoistymi relacjami społecznymi na wsi w konkretnym przedziale czasowym. Podjęta problematyka może być szczególnie interesująca dla badaczy z obszaru pedagogiki społecznej, psychologów, historyków wychowania, etnografów i socjologów.

.

.

M. Kaliszewska, Teresy Śliwińskiej pedagogia miłości bezwarunkowej. Od Celestyna Freineta do św. Urszuli Ledóchowskiej, 2020, cena 50,40 zł

Okładka, Teresy Śliwińskiej pedagogia miłości bezwarunkowej, Małgorzata KaliszewskaMałgorzata Kaliszewska, Teresy Śliwińskiej pedagogia miłości bezwarunkowej. Od Celestyna Freineta do św. Urszuli Ledóchowskiej, 2020, 366 s., format B5, ISBN 978-83-7133-862-5, cena 50,40 zł
Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej scharakteryzowano tło społeczno-polityczne czasów, gdy żyła i działała Teresa Śliwińska, postawę nauczycieli wobec władzy oraz kwestie związane z transformacją ustrojową. Wskazano również korzenie teoretyczne oraz założenia metodologiczne badań oraz scharakteryzowano zebrany materiał badawczy.
Drugą część, zawierającą wyniki badań, otwiera krótka biografia Teresy Śliwińskiej ukazana na tle społecznych i politycznych przemian w Polsce (lata jej dzieciństwa, dorastania, dojrzałości i emerytury). W części tej przedstawiono również możliwe źródła jej poglądów na edukację, omówiono inspirującą rolę przekonań wielkich pedagogów, na których powoływała się bohaterka opracowania dojrzewając do zawodu nauczyciela. Ukoronowaniem są zawarte w trzech zamykających pracę rozdziałach, owoce jej twórczego życia: szkoła społeczna, wolontariat nauczycielski oraz koncepcja pedagogii nazywana tu pedagogią miłości bezwarunkowej.
Niniejsza książka skierowana jest dla animatorów pedagogiki Freineta, nauczycieli oraz pedagogów katolickich, studentów różnych kierunków pedagogicznych i czynnych nauczycieli.

A. Kościołek, B. Kotowski, H. Mielicka-Pawłowska, Płaszczyzny zjawisk społecznych. Obywatelskość. Cyberprzestrzeń. Socjoekologia, 2021, cena 29,40 zł

Okładka, Płaszczyzny zjawisk społecznych. Obywatelskość. Cyberprzestrzeń. Socjoekologia, Andrzej Kościołek, Bartłomiej Kotowski, Halina Mielicka-PawłowskaAndrzej Kościołek, Bartłomiej Kotowski, Halina Mielicka-Pawłowska, Płaszczyzny zjawisk społecznych. Obywatelskość. Cyberprzestrzeń. Socjoekologia, 2021, 216 s., format A5, ISBN 978-83-7133-919-6, cena 29,40 zł

Monografia tematyczna pt. Płaszczyzny zjawisk społecznych obejmuje trzy podstawowe paradygmaty zjawisk społecznych: aksjologiczny wymiar tożsamości społecznej przekładany na zagadnienia odpowiedzialności obywatelskiej za prowadzoną działalność prospołeczną (tzw. trzeci sektor instytucji i organizacji pozarządowych); tożsamość w cyberprzestrzeni, a więc wartości uznawane za atrybut społeczeństwa ponowoczesnego, które mają znaczenie dla konstruowania kultury wirtualnej i wspólnoty społecznej opartej na kontaktach internetowych; problemy ekologiczne świata współczesnego oraz ideologie globalizmu określane jako „ekologia głęboka”, które prowadzą nie tylko do zmiany systemu wartości, ale też wywołują dyskusję na temat miejsca człowieka we wszechświecie. Publikacja przeznaczona jest dla środowisk akademickich i jako pozycja naukowa, może być wykorzystywana w dydaktyce dla studentów socjologii, antropologii kulturowej i polityki społecznej. Książka nie jest skryptem, ale zapewne może pełnić funkcję literatury uzupełniającej dla przedmiotów takich jak: wprowadzenie do socjologii, wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, polityki społecznej oraz pracy socjalnej.

 

H. Mielicka-Pawłowska, Enkulturacja, 2020, cena 46,20 zł

Okładka, Enkulturacja, Halina Mielicka-PawłowskaHalina Mielicka-Pawłowska, Enkulturacja, 2020, 280 s., format B5, ISBN 978-83-7133-846-5, cena 46,20 zł

Przebieg procesu enkulturacji, rozumianej jako mechanizmy uczenia się kultury, jest uzależniony od sposobu definiowania zjawisk kulturowych. Rozumiejąc kulturę jako system wartości, które projektują sposób myślenia o świecie i otaczającej rzeczywistości, można enkulturację analizować jako nabywanie umiejętności poznawania świata oraz jego wartościowania w kategoriach społecznych. Inaczej mówiąc skutkiem przebiegu procesu enkulturacji jest powstanie specyficznej dla przedstawicieli danej kultury mentalności, która zarówno poznawanie jak i komunikowanie społeczne czyni oczywistością kulturową. Rozumiejąc kulturę jako styl życia proces enkulturacji jest nabywaniem umiejętności realizowania znaczących społecznie scenariuszy zachowań, które łączą przeszłość z teraźniejszością, a więc odpowiadają za transmisję treści kulturowych i ich przekaz z pokolenia na pokolenie. Wzory kulturowe uaktualniane są w procesie socjalizacji, która ukonkretnia kontakty społeczne i ogranicza przekaz treści kulturowych tak, aby odpowiadały one specyfice środowisk społecznych i segmentom świata ponowoczesnego.

Książka omawia zarówno przebieg enkulturacji rozumianej jako system wartości oraz styl życia Polaków. Jest więc analiza wewnętrznych i zewnętrznych, subiektywnych i obiektywnych skutków przebiegu tego procesu. Zawartość poszczególnych rozdziałów obejmuje nie tylko treści z zakresu teorii kultury, ale też zjawiska kulturowe i społeczne, które dają możliwość dokonania egzemplifikacji sformułowanych tez. Do takich zjawisk egzemplifikujących teorię enkulturacji i socjalizacji należą: rozmyta tożsamość kulturowa, moralność ekologiczna oraz duchowość rozumiana jako wysokie wartościowanie indywidualności i prawa do samostanowienia.

Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników zainteresowanych teorią kultury oraz analizą zjawisk kulturowych, które właśnie powstają i rozwijają się dynamicznie. Adresatami są studenci dyscyplin wchodzących w skład nauk społecznych, nauk o kulturze oraz nauk humanistycznych. Książka nie jest skryptem dydaktycznym. Zawarte w opracowaniu rozdziały mogą jednak być traktowane jako literatura rozszerzająca i uzupełniająca wiedzę zawartą w podręcznikach i skryptach akademickich adresowanych do socjologów, pedagogów i psychologów oraz  antropologów kulturowych, etnologów i etnografów.

I. Pufal-Struzik, Źródła stresu zawodowego w percepcji nauczycieli o różnym poziomie postawy twórczej, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Źródła stresu zawodowego w percepcji nauczycieli, Irena Pufal-StruzikIrena Pufal-Struzik, Źródła stresu zawodowego w percepcji nauczycieli o różnym poziomie postawy twórczej, 2020, 218 s., format B5, ISBN 978-83-7133-829-8, cena 33,60 zł

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały zawierają teoretyczną dyskusję nad zawodem nauczyciela, kreatywnością oraz stresem w pracy. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Specyfika zawodu nauczyciela i podstawowe kompetencje” została przybliżona i scharakteryzowana podstawowa wiedza o zawodzie nauczyciela i kompetencjach niezbędnych do jego wykonywania w sposób efektywny. Rozważania i analizę na temat roli kreatywności, inaczej postawy twórczej, nauczyciela we współczesnej edukacji przedstawiono w rozdziale drugim.

W kolejnym rozdziale omówiono najważniejsze koncepcje stresu i wypalenia zawodowego w światowej literaturze, rodzaje czynników stresujących. Przedstawiono również skutki stresu zawodowego dla zdrowia i funkcjonowania pracownika oraz funkcjonowania instytucji. Ponadto scharakteryzowano  strategię radzenia sobie ze stresem w pracy.

W rozdziale czwartym zawarto podstawowe informacje dotyczące kwestii metodologicznych badań własnych. Zamieszczono tu informacje o problemach i celach badań, scharakteryzowano narzędzia badawcze i osoby badane oraz zaprezentowano własny model badawczy oparty na modelu stresu zawodowego C.L. Coopera.

W piątym rozdziale opisano rezultaty badań. Zawarto w nim informacje o czynnikach stresujących w miejscu pracy w percepcji nauczycieli, scharakteryzowano postawę twórczą bądź odtwórczą u badanych nauczycieli, co umożliwiło odpowiedź na pytanie o różnice w percepcji czynników stresujących nauczyciela w zależności od postawy twórczej/odtwórczej w pracy z uczniami.

Na końcu książki poddano dyskusji zgromadzone rezultaty badań na tle wyników badań zawartych w literaturze polskiej i zagranicznej, wskazano ograniczenia badań i sugestie dla przyszłych badań.

Publikacja skierowana jest do władz oświatowych, psychologów, nauczycieli oraz studentów, z nadzieją że będzie impulsem do podjęcia efektywnego dyskursu nad sytuacją polskiego nauczyciela i polskiej edukacji.

B. Skałbania, M. Babiarz, K. Bidziński, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na pierwszym etapie edukacji szkolnej. Aspekty organizacyjne i realizacyjne, 2020, cena 44,10 zł

Okładka, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na pierwszym etapie edukacji szkolnej, Barbara Skałbania, Mirosław Babiarz, Karol BidzińskiBarbara Skałbania, Mirosław Babiarz, Karol Bidziński, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na pierwszym etapie edukacji szkolnej. Aspekty organizacyjne i realizacyjne, 2020, 268 s., ISBN 978-83-7133-857-1, cena 44,10 zł

Niniejsza pozycja, poruszająca zagadnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na pierwszym etapie edukacyjnym, składa się z czterech głównych rozdziałów, wprowadzenia, podsumowania, bibliografii oraz spisu tabel i rysunków. W rozdziale pierwszym analizie poddano pojęcia pomocy i pomagania z odwołaniem się do literatury tematycznej z psychologii i pedagogiki. Poza wybranymi ujęciami definicyjnymi podstawowych terminów, autorzy zamieścili wybrane koncepcje i modele udzielania pomocy jako wprowadzenie do działań pomocowych w edukacji. Rozdział drugi zawiera uszczegółowienie słowa kluczowego i zawężenie jego rozumienia do działań podejmowanych w relacjach dorosły – uczeń w warunkach szkolnych. Opisano tu system pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie planowania, realizacji i oceny oraz scharakteryzowano wsparcie oferowane nauczycielom i wychowawcom, rodzicom. Zajęto się także zagadnieniem budowania kultury organizacyjnej szkoły XXI w. jako instytucji otwartej na różnorodność, w której pomaganie jest elementem codzienności i wpisuje się w nowy model pracy współczesnej szkoły. Kolejny rozdział tworzy ramę metodologiczną dla podjętych działań empirycznych. Sformułowano w nim podstawowe założenia badawcze oraz opracowano schemat prezentacji wyników badań własnych. Zostały one przedstawione z zachowaniem wcześniejszych analiz tematycznych w odniesieniu do struktury: planowanie, realizacja, monitorowanie i ewaluacja działań pomocowych. W części opisowej zaprezentowano szczegółowe wyniki dotyczące wskazanych obszarów, a w części wyjaśniającej ukazano korelacje/zależności między wybranymi zmiennymi z uwzględnieniem czynników środowiskowych i osobowych. Monografia może stanowić wartościową pozycję dla nauczycieli, studentów pedagogiki, przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych, rodziców i całej społeczności osób zainteresowanych edukacją.

M. Wojtkowiak, Poznać – zrozumieć – rozmawiać. (Nie) oczywisty e-świat jako źródło inspiracji i wyzwań w perspektywie pedagogicznej, 2021, cena 35,70 zł

Okładka, Poznać – zrozumieć – rozmawiać. (Nie) oczywisty e-świat jako źródło inspiracji i wyzwań w perspektywie pedagogicznej, Monika WojtkowiakMonika Wojtkowiak, Poznać – zrozumieć – rozmawiać. (Nie) oczywisty e-świat jako źródło inspiracji i wyzwań w perspektywie pedagogicznej, 2021, 204 s., format B5, ISBN 978-83-7133-917-2, cena 35,70 zł

Książka podejmuje problematykę Internetu jako zjawiska wieloaspektowego i analizowanego z rożnych perspektyw. Punktem wyjścia dla podjętych rozważań jest pojęcie społeczeństwa informacyjnego (w różnorakich ujęciach teoretycznych) oraz przybliżenie zjawisk specyficznych dla omawianego obszaru. Uchwycono zatem płaszczyzny zagadnień. Takich jak temporalność, granice, komunikacyjność, relacyjność w e-sieci, podjęto się także ustalenia terminów charakterystycznych dla indywidualnego i społecznego e-funkcjonowania. Szczególną uwagę opracowanie poświęca młodzieży i dzieciom oraz ich działaniom podejmowanym w e-sieci.  W perspektywie podjętych rozważań, dokonano opisu wybranych zjawisk swoistych dla e-środowiska dotyczących funkcjonowania w nim młodych ludzi, a także implikowanych tym potrzeb profilaktycznych i pomocowych. Istotnym elementem książki są zalecenia pedagogiczne odnoszące się do poszczególnych obszarów opisanych w trakcie realizacji charakterystyki środowiska. Opracowanie adresowane jest do studentów pedagogiki i psychologii, może służyć także rodzicom, wychowawcom, pedagogom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym bezpieczeństwem młodego człowieka w Internecie.

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 35, red. B. Matyjas, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 35,  red. Bożena Matyjas

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 35,  red. Bożena Matyjas, 2020, 312 s., format B5, ISSN 2083-179X, cena 42,00 zł

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
MARIOLA WOJCIECHOWSKA, DARIUSZ ADAMCZYK, Wartość pokój na świecie
w systemie wartości młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HENRYK CUDAK, SŁAWOMIR CUDAK, Znaczenie rodziny w procesie
wychowawczym dzieci i młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
URSZULA SZUŚCIK, Percepcja wzrokowa w stymulacji twórczości plastycznej
dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
MONIKA LEWICKA, Dziecko w kontekście świata wartości rodziców. Realizacja
zadań wynikających z rodzicielstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
KATARZYNA ROGOZIŃSKA, O potrzebie kształcenia studentów – przyszłych
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie emisji głosu 77
MARLENA STRADOMSKA, Zasoby indywidualne wolontariuszy pracujących
w klinikach medycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
ANNA KANABROCKA, Connectivism. Implications for andragogical activities
during professional gatherings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
DOROTA BEŁTKIEWICZ, Rola literatury w procesie kształtowania się
kompetencji kulturowej, językowej i komunikacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
MARTA KUCZYŃSKA, Rozwód w retrospekcji rozwiedzionych matek . . . . . . . . . . 133
MARIUSZ CICHOSZ, Education and Ideology – within the Framework of Real
Socialism – Paths of Development of Polish Socialist Pedagogy . . . . . . . . . . . 151
BADANIA I KOMUNIKATY
ANNA NOWAK, Edukacja włączająca w opiniach i ocenach nauczycieli –
doniesienia z badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
TERESA GIZA, Konteksty (między)kulturowe kształcenia uczniów zdolnych
na przykładzie badań wśród nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
ANNA WINIARCZYK, TOMASZ WARZOCHA, Akademicki proces kształcenia
kandydatów na nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji w świetle
badań studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
i Uniwersytetu Rzeszowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
EUNIKA BARON-POLAŃCZYK, Komunikacja sieciowa w hierarchii ważności
działań dzieci i młodzieży w opinii uczniów i nauczycieli (raport z badań) . . 221
6 M Spis treści M
ELENA ASMAKOVETS, SŁAWOMIR KOZIEJ, Internetowe fora dyskusyjne jako
miejsce rozwiązywania realnych problemów przez polskich i rosyjskich
studentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
PAULINA FORMA, ANNA KANABROCKA, Kompetencje informacyjne uczniów
klas IV–VIII oraz ich rodziców – spostrzeżenia po realizacji badania
pilotażowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
BARBARA GRABOWSKA, MIROSŁAWA PARLAK, Kształcenie nauczycieli
w Polsce w opinii studentów edukacji wczesnoszkolnej – raport z badań . . . 267
WERONA KRÓL-GIERAT, PAULINA FORMA, Uczniowie ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego . . . . 281
RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE
MAŁGORZATA JABŁONOWSKA, JUSTYNA WIŚNIEWSKA, Sprawozdanie
z X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303