Nowości – PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

Nowości - PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA
J. Dobrołowicz (red.), Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, 2021, cena 25,20 zł

Okładka, Justyna Dobrołowicz, Edukacja wobec wyzwań XXI wiekuJustyna Dobrołowicz (red.), Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, 2021, 150 s., format B5, ISBN 978-83-7133-933-2, cena 25,20 zł

Czas pandemii i związane z nim doświadczenie powszechnej zdalnej edukacji uświadomiło wszystkim, że szkoła, jako instytucja, nadal jest potrzebna. Jednak  szkołę trzeba gruntownie zmienić. Sensem jej działań powinno być nie tyle przekazywanie uczniom wiadomości, ile przygotowanie młodego pokolenia do podejmowania decyzji, do dokonywania wyborów moralnych, społecznych, intelektualnych i politycznych.  Szkoła powinna skoncentrować swój wysiłek na kształtowaniu u uczniów sprawności posługiwania się umysłem, dzięki czemu będą rozumieli świat w którym żyją, będą w stanie uczestniczyć w permanentnej edukacji, nauczą się  rozwiązywać problemy, które na pewno pojawią się w ich życiu.

Zachodzi zatem potrzeba przemyślenia i nowego zdefiniowania istoty, zadań i możliwości współczesnej szkoły. Jest to kwestia niezwykle ważna, toteż od kilku lat żywo obchodzi ona naukowe środowisko pedagogów. W tej dyskusji skromny  udział mają także pracownicy Zakładu Badan nad Edukacją Instytutu Pedagogiki kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Autorzy artykułów odnoszą się tej szczególnej sytuacji, w jakiej znajduje się dziś polska edukacja, a zwłaszcza jej część zinstytucjonalizowana, czyli szkoła. Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji, a także przeprowadzonych badań – przedstawiają diagnozę różnych aspektów działania polskiej szkoły. Rzadko kiedy próbują wskazywać terapię, najczęściej ograniczają się do diagnozy, ale jest to diagnoza interesująca i pożyteczna, pokazuje bowiem, jakie wyzwania stawia przed polską oświatą współczesny świat – i jak na sprostanie tym wyzwaniom jest ona przygotowana.

A. M. Jopkiewicz, M. Lelonek, S. Nowak, A. Jopkiewicz, Stan zdrowia pozytywnego młodzieży i osób dorosłych z terenu Kielecczyzny u progu XXI wieku, 2021, cena 29,40 zł

OKładka, Agata M. Jopkiewicz, Magdalena Lelonek, Stanisław Nowak, Andrzej Jopkiewicz, Stan zdrowia pozytywnego młodzieży i osób dorosłych

Agata M. Jopkiewicz, Magdalena Lelonek, Stanisław Nowak, Andrzej Jopkiewicz, Stan zdrowia pozytywnego młodzieży i osób dorosłych z terenu Kielecczyzny u progu XXI wieku, 2021, 176 s., format B5, 978-83-7133-951-6, cena 29,40 zł

Monografia jest diagnozą stanu zdrowia młodzieży szkolnej i studenckiej oraz osób dorosłych, opartą na wskaźnikach stosowanych w antropologii, a zwłaszcza w auksologii, gerontologii i antropomotoryce. Stan zdrowia populacji kieleckiej wyrażony za pomocą mierników pozytywnych stanowić może punkt odniesienia do różnych porównań i diagnoz społecznych, mających znaczenie w szerszym, bo ogólnokrajowym, populacyjnym ujęciu. Celem tej monografii jest podkreślenie faktu, że rozpatrywanie stanu zdrowia człowieka z punktu widzenia wskaźników pozytywnych, stwarza przesłanki do lepszego zrozumienia i trafniejszej interpretacji zjawisk o charakterze społecznym i kulturowym. W pierwszej części monografii przedstawiono zagadnienia związane z interpretacją pojęcia zdrowia, zwłaszcza różne koncepcje zdrowia, kwestie sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie (H-RF), wybrane pozytywne mierniki zdrowia i znaczenie aktywności fizycznej. W części metodologicznej scharakteryzowano zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze oraz zamieszczono statystyczne opracowanie wyników. Następnie przedstawiono wyniki badań w zakresie pozytywnych wskaźników zdrowia, tj. sprawności morfologicznej, mięśniowej i motorycznej, zagadnienia specyfiki aktywności fizycznej, sprawność poznawczą, samoocenę zdrowia i wyglądu, opatrzone dyskusją na podstawie najnowszej literatury przedmiotu.

B. Klasińska, M. Kaliszewska, Experience – Awakening – Transformation. The Art of (Self) Improvement of Hermeneutic Competences, 2022, cena 50,40 zł

Okładka, Barbara Klasińska, Małgorzata Kaliszewska, Experience – Awakening – TransformationBarbara Klasińska, Małgorzata Kaliszewska, Experience – Awakening – Transformation. The Art of (Self) Improvement of Hermeneutic Competences, 2022, 188 s., format B5, ISBN 978-83-7133-972-1, cena 50,40 zł

U podstaw monografii na temat sztuki i umiejętności (samo)doskonalenia kompetencji hermeneutycznych legły dwie tezy. Po pierwsze, pedagogika bierze swój początek z „wnętrza kultury” i ma tam „własny pokój”, nie można więc zawężać treści pedagogicznych wyłącznie do zawodowych, a należy tworzyć ich szersze społeczno-kulturowe tło, wykorzystywać tradycję i odwołania do różnych symboli i tekstów kultury. Po drugie zaś, zadaniem edukacji jest poszukiwanie możliwości budzenia człowieka i rewitalizacji jego ukrytych potencjałów – nie w sensie wąskim, ale jako przebudzenie, jako „odkrywanie drogi do siebie”, do swojego przeznaczenia i (po)wołania – i doświadczanie progów (i) poziomów, czy stopni dojrzałości. Owe trzy dynamizmy egzystencjalne człowieka, czyli przeżycie – przebudzenie – przemiana, stały się filarem publikacji (nadto o walorach podręcznika wraz ze wskazówkami, radami i ćwiczeniami) kierowanej do osób sposobiących się do profesji społecznych. Książka zatem szczególnie jest adresowana do studentów pedagogiki i pracy socjalnej, zwłaszcza obcokrajowców, jej odbiorcami są także nauczyciele akademiccy, w toku studiów zwraca się bowiem uwagę głównie na kompetencje społeczne, a te naszym zdaniem wymagają jeszcze uzupełnienia właśnie o kompetencje hermeneutyczne. Ponadto katalog/wachlarz kompetencji pracowników zawodów społecznych jest tak szeroki i bogaty, że warto go poznać, by następnie świadomie doskonalić swoje słabe i mocne strony i w ten sposób zdobyć właściwe kwalifikacje i profesjonalne kompetencje pedagogiczne czy pracownika socjalnego.

Publikacja napisana w języku angielskim.

A. Kościołek, B. Kotowski, H. Mielicka-Pawłowska, Płaszczyzny zjawisk społecznych. Obywatelskość. Cyberprzestrzeń. Socjoekologia, 2021, cena 29,40 zł

Okładka, Płaszczyzny zjawisk społecznych. Obywatelskość. Cyberprzestrzeń. Socjoekologia, Andrzej Kościołek, Bartłomiej Kotowski, Halina Mielicka-PawłowskaAndrzej Kościołek, Bartłomiej Kotowski, Halina Mielicka-Pawłowska, Płaszczyzny zjawisk społecznych. Obywatelskość. Cyberprzestrzeń. Socjoekologia, 2021, 216 s., format A5, ISBN 978-83-7133-919-6, cena 29,40 zł

Monografia tematyczna pt. Płaszczyzny zjawisk społecznych obejmuje trzy podstawowe paradygmaty zjawisk społecznych: aksjologiczny wymiar tożsamości społecznej przekładany na zagadnienia odpowiedzialności obywatelskiej za prowadzoną działalność prospołeczną (tzw. trzeci sektor instytucji i organizacji pozarządowych); tożsamość w cyberprzestrzeni, a więc wartości uznawane za atrybut społeczeństwa ponowoczesnego, które mają znaczenie dla konstruowania kultury wirtualnej i wspólnoty społecznej opartej na kontaktach internetowych; problemy ekologiczne świata współczesnego oraz ideologie globalizmu określane jako „ekologia głęboka”, które prowadzą nie tylko do zmiany systemu wartości, ale też wywołują dyskusję na temat miejsca człowieka we wszechświecie. Publikacja przeznaczona jest dla środowisk akademickich i jako pozycja naukowa, może być wykorzystywana w dydaktyce dla studentów socjologii, antropologii kulturowej i polityki społecznej. Książka nie jest skryptem, ale zapewne może pełnić funkcję literatury uzupełniającej dla przedmiotów takich jak: wprowadzenie do socjologii, wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, polityki społecznej oraz pracy socjalnej.

 

S. Koziej (red.), Problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej edukacji, 2021, cena 27,30 zł

Okładka, Problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej edukacji, Sławomir Koziej red.Sławomir Koziej (red.), Problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej edukacji, 2021, 162 s., format B5, ISBN 978-83-7133-938-7, cena 27,30 zł

Publikacja jest efektem prac naukowców z czterech ośrodków akademickich w Polsce oraz Rosji i Białorusi. Autorzy poruszają w niej wybrane aspekty szerokiej rzeczywistości edukacyjnej związanej m.in. z: przygotowaniem studentów i przyszłych nauczycieli do pracy zawodowej, kształceniem pedagogów pracujących w środowiskach wielokulturowych i realizujących edukację włączającą, organizacją doradztwa zawodowego, kulturą organizacyjną instytucji oświatowych i budowaniem sprzyjającej atmosfery wychowawczej, opieką nad migrantami i aktywizacją seniorów. Podjęto także problematykę wykorzystywania technologii komunikacyjno-informacyjnej w realizacji procesu kształcenia. Publikacja sygnalizuje wybrane problemy, wyzwania i perspektywy stojące przed współczesną edukacją. Ukazuje spojrzenie prezentowane przez autorów, którzy przedstawiają swój punkt widzenia zbudowany na rozważaniach teoretycznych lub własnych badaniach empirycznych. Publikacja skierowana jest do wszystkich osób zaangażowanych w działania oświatowe. Może stanowić inspirację do dalszych badań procesów zachodzących we współczesnej przestrzeni edukacyjnej.

T. Łączek (red), Sukces życiowy w przestrzeni społecznej, 2022, cena 60,90 zł

Okładka, Tomasz Łączek (red),  Sukces życiowy w przestrzeni społecznejTomasz Łączek (red)Sukces życiowy w przestrzeni społecznej, 2022,  334 s.,  format B5, ISBN 978-83-7133-977-6, cena 60,90 zł

Monografia zawiera teksty związane z interdyscyplinarnym postrzeganiem sukcesu życiowego. Autorzy przedstawili własne rozważania wynikające z różnych ujęć reprezentowanych przez nich dyscyplin naukowych, tj.: pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii, literaturoznawstwa. To zaleta, możliwe jest bowiem rozpatrywanie tematyki sukcesu życiowego w sposób wieloaspektowy.

Publikacja zawiera rozważania teoretyczne, przemyślenia, refleksje, wyniki badań własnych i wynikające z nich wnioski, jak również wskazówki dotyczące działań wspomagających rozwój dla osób pracujących w placówkach edukacyjnych, wychowawczych czy terapeutycznych.

Celem opracowania jest upowszechnienie tematyki sukcesu życiowego w perspektywie rozważań wynikających z analiz prowadzonych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.

Spis treści

WPROWADZENIE 9

CZĘŚĆ I. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA SUKCESU ŻYCIOWEGO

Mateusz Penczek, Stereotypy i oczekiwania społeczne jako czynniki psychologiczne współkształtujące definiowanie i osiąganie przez jednostkę sukcesu 17

Angelika Kleszczewska-Albińska, Środowisko rodzinne a sukces społeczno-emocjonalny adolescentów: inteligencja emocjonalna i poziom agresywności nastolatków z rodzin pełnych i niepełnych 31

Piotr Bauć, Pomnik vs. bezimienne dzieło. Sukces życiowy jako aporia edukacji w świetle spersonalizowanej genomiki 49

Alina Chyczewska, Zagubienie aksjologiczne jako przyczyna braku poczucia sukcesu życiowego jednostki 61

Michalina B. Hładun, Rodzina pochodzenia a antycypacja sukcesu rodziny własnej 75

 

CZĘŚĆ II. POSTRZEGANIE SUKCESU I SUKCESU ŻYCIOWEGO W SPOŁECZNOŚCI MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ

Agnieszka Franczyk, Sukces w percepcji młodzieży akademickiej 95

Marian Piekarski, Sukces zawodowy w orientacji studentów Politechniki Krakowskiej 113

Anna Brojek, Kompetencje społeczne studentów pierwszego roku studiów jako czynnik sprzyjający osiągnięciu sukcesu życiowego 131

Jolanta Machowska-Goc, Duchowe szaty sukcesu w przestrzeni dyskursu religijnego 149

Tomasz Łączek, Wartość sukcesu życiowego w przestrzeni społecznej 163

 

CZĘŚĆ III. EDUKACYJNY WYMIAR SUKCESU ŻYCIOWEGO

Michał Kowalewski, Szkolne ocenianie wspierające jako determinant sukcesów edukacyjnych uczniów 183

Beata Sufa, Wspieranie przedsiębiorczości uczniów w młodszym wieku szkolnym jako element sukcesu życiowego 205

Jovita Vaškevič-Buś, Czytanie ze zrozumieniem kluczem do sukcesu życiowego 225

Klaudia Nowak, Perfekcjonizm na drodze do sukcesu edukacyjnego – przyjaciel czy wróg? 239

 

CZĘŚĆ IV. SUKCES ŻYCIOWY A ZDROWOTNE ASPEKTY DOBROSTANU CZŁOWIEKA

Marta Bolińska, Przez mrok i zwątpienie do sukcesu. Michała Kaziowa (1925-2001) oswajanie niepełnosprawności 257

Dorota Lizoń-Szłapowska, Determinanty sukcesu zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną (doniesienie z badań) 275

Jakub Fabiś, Sukces życiowy w perspektywie pacjentów dziennego oddziału psychiatrycznego w procesie terapii 293

Kamila Olga Stępień-Rejszel, Sukces życiowy a aktywność fizyczna na przykładzie nordic walkingu i shinrin-yoku – perspektywa wzajemnych zależności 315

NOTY O AUTORACH 329

E. Mazur, P. Forma, E. Laurman-Jarząbek (red.), Promocja dobrych praktyk w profilaktyce zdrowotnej, resocjalizacji i edukacji, 2021, cena 46,20 zł

Okładka, Promocja dobrych praktyk w profilaktyce zdrowotnej, resocjalizacji i edukacji, Eliza Mazur, Paulina Forma, Edyta Laurman-Jarząbek red.Eliza Mazur, Paulina Forma, Edyta Laurman-Jarząbek (red.), Promocja dobrych praktyk w profilaktyce zdrowotnej, resocjalizacji i edukacji, 2021, 280 s., format B5, ISBN 978-83-7133-920-2, cena 46,20 zł

Publikacja zawiera zbiór artykułów prezentujących dobre praktyki w profilaktyce ochrony zdrowia, resocjalizacji i edukacji. Profilaktyka zdrowotna stanowi niezwykle ważną dziedzinę naszej rzeczywistości. Choroby cywilizacyjne, wszechobecne zagrożenia chemiczne i behawioralne powodują, że coraz częściej i coraz młodsi ludzie zmagają się z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi i uzależnieniami.

Na niniejszą pozycję składają się teksty pedagogów, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, psychologów i prawników. Wszystkie artykuły stanowić mogą inspirację do wzbogacania warsztatu pracy profilaktycznej, resocjalizacyjnej i pedagogicznej, która nie może być zrutynizowana, ponieważ pedagog, psycholog czy prawnik powinni być osobami zaangażowanymi, pomysłowymi, poprzez podejmowanie różnorodnych wyzwań w środowisku pracy urzeczywistniającymi elastyczne przekraczanie granic swej pedagogicznej, resocjalizacyjnej czy edukacyjnej działalności.

Autorzy mają nadzieję, że zasygnalizowane tutaj zagadnienia wyzwolą refleksję czytelników i każde kolejne indywidualne spotkanie z drugim człowiekiem będzie niepowtarzalne i wyjątkowe, a pojawiające się w różnych momentach procesu profilaktycznego, resocjalizacyjnego i edukacyjnego wątpliwości co do celowości działań zainspirują aktywnego pedagoga, psychologa, edukatora do kreatywności.

R. Pawłowski, Prawo sportowe. Struktury organizacyjne sportu, 2021, cena 50,40 zł

Okładka, Rafał Pawłowski, Prawo sportowe. Struktury organizacyjne sportu

Rafał Pawłowski, Prawo sportowe. Struktury organizacyjne sportu, 2021, 304 s., format B5, ISBN 978-83-7133-931-8, cena 50,40 zł

Publikacja ukazuje ewolucję podstaw prawnych struktur organizacyjnych sportu, począwszy od odrodzenia się wolnego sportu w Polsce międzywojennej, poprzez próby jego uregulowania, pierwsze akty prawne, aż po samodzielność ustawową sportu.

Pierwszy z trzech rozdziałów monografii przybliża definicję sportu w ujęciu teoretycznym i w brzmieniu historycznie kolejnych definicji ustawowych, a także kształtowanie się pojęcia prawa sportowego oraz jego źródła. W rozdziale scharakteryzowane zostały zmiany dotyczące zależności pomiędzy pojęciami sport i kultura fizyczna. W dwóch kolejnych rozdziałach analizie poddano zmiany prawa dotyczące struktur organizacyjnych sportu na różnych jego szczeblach i w różnych obszarach. Zarówno na poziomie tworzenia centralnych organów administracji państwowej do spraw sportu, jak i odnoszące się do klubów sportowych oraz ich związków, a także w obszarze ruchu olimpijskiego. Oprócz struktur sportowych poruszone zostały kwestie podmiotów powołanych do rozstrzygania sporów w sporcie czy instytucjonalnej walki z niedozwolonym dopingiem w sporcie. Stosując metody historyczno-prawną, dogmatyczno-prawną i analizę instytucjonalno-prawną zweryfikowano postawioną tezę badawczą zakładającą, że model stowarzyszeniowy jest charakterystyczny dla polskiego sportu.

A. Róg, (Nie)samodzielne macierzyństwo. Między zależnością od pomocy społecznej a usamodzielnieniem, 2021, cena 71,40 zł

Okładka, (Nie)samodzielne macierzyństwo. Między zależnością od pomocy społecznej a usamodzielnieniem, Anna RógAnna Róg, (Nie)samodzielne macierzyństwo. Między zależnością od pomocy społecznej a usamodzielnieniem, 2021, 372 s., format B5, ISBN 978-83-7133-922-6, cena 71,40 zł

Książka jest analizą dotychczas podejmowanych badań poświęconych samotnemu rodzicielstwu oraz analizą procesu socjalizacji jako istotnego czynnika warunkującego rolę kobiety-matki w rodzinie. Ponadto prezentuje ona wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę publikacji drogą wywiadu wśród samotnych matek znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. W efekcie przeprowadzonych badań wygenerowana została teoria klasyfikująca i opisująca przyczyny, które sprawiają, że wiele samotnych matek nie usamodzielnia się ekonomicznie oraz mieszkaniowo i coraz mocniej uzależnienia się od szeroko zakrojonych działań pomocowych. Dokonano także typologizacji samotnych matek korzystających obecnie bądź w przeszłości ze zróżnicowanych świadczeń systemu pomocowego oraz opisano strategie działania kobiet w życiu codziennym. Istotne było także wskazanie czynników umożliwiających kobietom samotnie wychowującym dzieci uzyskanie jednostkowej niezależności oraz pełne uczestnictwo społeczne. Interpretatywny charakter badań jest swoistym novum w odniesieniu do podjętej w publikacji tematyki i tym samym z innej niż dotychczas perspektywy ukazuje kwestię samodzielności życiowej samotnych matek lub też ich zależności od szeroko pojmowanych form pomocy i wsparcia. Tak ujęte i zrealizowane badania wpisują się w problematykę pedagogiki społecznej i przyczyniają się do jej rozwoju.

Specyficzne ujęcie samodzielności życiowej kobiet samotnie wychowujących dzieci w kontekście ich dostępu do zasobów oraz umiejętności i wykorzystania pozwoliło wyłonić czynniki umożliwiające podjęcie działań zmierzających do maksymalnego usamodzielnienia tej grupy społecznej.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do: naukowców podejmujących problematykę wychowania dzieci i młodzieży w środowisku rodziny niepełnej, naukowców wykorzystujących w badaniach teorię ugruntowaną jako metodę zbierania i analizy materiału badawczego, pracowników szeroko rozumianych służb pomocowych pracujących z nie w pełni samodzielnymi matkami wychowującymi dzieci, pedagogów szkolnych, kuratorów, a także studentów kierunków pedagogicznych.

A. Wileczek, J. Senderska (red.), Pomiędzy. Wokół jakości transwersalnych w ponowoczesnych dyskursach, społecznościach i kulturze, 2022, cena 54,60 zł

Okładka, Anna Wileczek, Joanna Senderska (red.), Pomiędzy. Wokół jakości transwersalnych w ponowoczesnych dyskursach, społecznościach i kulturzeAnna Wileczek, Joanna Senderska (red.), Pomiędzy. Wokół jakości transwersalnych w ponowoczesnych dyskursach, społecznościach i kulturze, 2022, 302 s., format B5, ISBN 978-83-67580-05-2, cena 54,60 zł 

 Współczesna rzeczywistość kulturowa, a wraz z nią komunikacja międzyludzka, jest zjawiskiem niezwykle złożonym, dynamicznym i niejednolitym. Wielość form uczestnictwa w życiu społecznym i kulturze rozumianej jako proces i efekt społecznych interakcji, motywuje konieczność badania zjawisk rodzących się w przestrzeni pomiędzy. To pojęcie, określane w literaturze jako metaxu, określa jakości, które wytwarzają się w wyniku współobecności podmiotów – aktorów społecznych, ich intensywnych oddziaływań na siebie i otaczający świat. Niniejsza książka interpretuje wybrane aspektu metaxu (międzyludzkiego pomiędzy) w obszarach, które są istotne z punktu widzenia komunikacji kulturowej – językowej i szerzej – semiotycznej, a przedmiotem eksploracji czyni współczesne dyskursy. Dyskursywność stanowi tu klucz zarówno do oglądu jakości językowych i aksjologicznych, jak i niektórych wspólnot komunikacyjnych, ich języka, sposobu postrzegania człowieka, świata, relacji społecznych. Ogląd jakości pogranicznych i transwersalnych proponowany w niniejszej monografii odbywa się przez perspektywę języka i zjawisk oraz zachowań przez niego współtworzonych. Językoznawcy – poloniści i angliści, skupieni wokół Zakładu Badań nad Dyskursem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w czternastu rozdziałach poddają ocenie zjawiska z różnych obszarów szeroko pojętej humanistyki – począwszy od „transdyscyplinarnej” metodologii, przez wybrane aspekty komunikacji tradycyjnej i elektronicznej, dyskursu społecznego, w tym edukacyjnego, ekolingwistyki, kwestie akulturacji czy zagadnienia transferu wiedzy i językowej „przekładalności”. Tytułowe pomiędzy to nie jest więc pusta przestrzeń, ale produktywny tryb kreowania nowych jakości, doświadczeń, idei czy wyobrażeń.

M. Wojtkowiak, Poznać – zrozumieć – rozmawiać. (Nie) oczywisty e-świat jako źródło inspiracji i wyzwań w perspektywie pedagogicznej, 2021, cena 35,70 zł

Okładka, Poznać – zrozumieć – rozmawiać. (Nie) oczywisty e-świat jako źródło inspiracji i wyzwań w perspektywie pedagogicznej, Monika WojtkowiakMonika Wojtkowiak, Poznać – zrozumieć – rozmawiać. (Nie) oczywisty e-świat jako źródło inspiracji i wyzwań w perspektywie pedagogicznej, 2021, 204 s., format B5, ISBN 978-83-7133-917-2, cena 35,70 zł

Książka podejmuje problematykę Internetu jako zjawiska wieloaspektowego i analizowanego z rożnych perspektyw. Punktem wyjścia dla podjętych rozważań jest pojęcie społeczeństwa informacyjnego (w różnorakich ujęciach teoretycznych) oraz przybliżenie zjawisk specyficznych dla omawianego obszaru. Uchwycono zatem płaszczyzny zagadnień. Takich jak temporalność, granice, komunikacyjność, relacyjność w e-sieci, podjęto się także ustalenia terminów charakterystycznych dla indywidualnego i społecznego e-funkcjonowania. Szczególną uwagę opracowanie poświęca młodzieży i dzieciom oraz ich działaniom podejmowanym w e-sieci.  W perspektywie podjętych rozważań, dokonano opisu wybranych zjawisk swoistych dla e-środowiska dotyczących funkcjonowania w nim młodych ludzi, a także implikowanych tym potrzeb profilaktycznych i pomocowych. Istotnym elementem książki są zalecenia pedagogiczne odnoszące się do poszczególnych obszarów opisanych w trakcie realizacji charakterystyki środowiska. Opracowanie adresowane jest do studentów pedagogiki i psychologii, może służyć także rodzicom, wychowawcom, pedagogom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym bezpieczeństwem młodego człowieka w Internecie.

I. Żeber-Dzikowska, J. Bąk, Nauczyciel w lustrze refleksji. Rola twórczości pedagogicznej w kształceniu i praktyce zawodowej, 2021, cena 39,90 zł

Okładka, Ilona Żeber-Dzikowska, Joanna Bąk, Nauczyciel w lustrze refleksji.Ilona Żeber-Dzikowska, Joanna Bąk, Nauczyciel w lustrze refleksji. Rola twórczości pedagogicznej w kształceniu i praktyce zawodowej, 2021, 242 s., format B5, ISBN 978-83-7133-929-5, cena  39,90 zł

Inspiracją do badań nad tożsamością twórczo-pedagogiczną nauczyciela przedszkola w oparciu o teorię refleksyjno-transformacyjnego kształcenia było portfolio. Podjęty temat jest wsparciem dla badań nad jego rolą  w kształceniu nauczycieli w kierunku refleksyjności. Przedmiotem badań była twórczość pedagogiczna nauczyciela przedszkola zawarta w portfolio, która jest interpretacją zdobytych przez niego doświadczeń pedagogicznych, podkreśla jego szczególną rolę, konieczność posiadania umiejętności refleksyjnego myślenia, działania w procesie edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Celem badań było wykazanie znaczenia komponentów portfolio, jakimi są dziennik refleksji oraz wywiady jakościowe, ukazanie roli, jaką odgrywa twórczość pedagogiczna w budowaniu tożsamości twórczo-pedagogicznej nauczyciela,

Badania wykazały, iż twórczość refleksyjno-pedagogiczna posiada szereg atutów, jest wsparciem w  działaniach pedagogicznych nauczyciela, w konsekwencji przyczynia się do budowania twórczej tożsamości. Analiza twórczości pedagogicznej potwierdziła, że zbieranie prac i dokumentacja doświadczeń w portfolio ułatwia studentowi, w przyszłości nauczycielowi funkcjonowanie w pedagogicznej rzeczywistości. Badania autorek dowodzą, iż tworzenie portfolio, nauka pisania refleksji jest narzędziem usprawniającym działania pedagogiczne. Metoda portfolio wspomaga proces uczenia się a towarzysząc nauczycielowi w pracy zawodowej staje się komentarzem dla praktyki własnej, aktem autointerpretacji, kreowaniem siebie. Dzięki twórczości pedagogicznej nauczyciel dokonuje ewaluacji swej pracy, doskonaląc umiejętność samooceny. Buduje wewnętrzną motywację, rozwija umiejętności twórcze. Doskonali się pod względem organizacyjnym. Uczy się podejmować odpowiednie decyzje, rozwiązywać problemy, interpretować sytuacje pedagogiczne. Wszystko to wpływa na doskonalenie się nauczycielskiego warsztatu pracy, podążanie w kierunku profesjonalizmu. Z obserwacji wynika, iż nauka pisania refleksji  w znacznej mierze wzbogaca warsztat nauczycielski. Portfolio wraz z jego komponentami umożliwia nauczycielowi uzupełnić brakujące ogniwo – połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. Ułatwia  mu wejście do zawodu i późniejsze funkcjonowanie w obszarze pedagogicznym.

"Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 38 , red. Bożena Matyjas, 2021, cena 25,92 zł

Okładka, Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne,  t. 38 ,  red. Bożena Matyjas„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 38 ,  red. Bożena Matyjas, 2021, 166 s., format B5, ISSN 2083-179X, cena 25,92 zł

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

MARZENNA MAGDA-ADAMOWICZ, Kompetencje profesjonalne nauczyciela. Deskrypcje i reinterpretacje . . . . .             11

PATRYCJA HANYGA, Kształtowanie się form i treści czasu wolnego na przestrzeni minionego wieku . . . . . . 23

RENATA JEDLIŃSKA, Edukacja i rynek pracy w dobie globalizacji . . . . . .33

JANUSZ MIĄSO, Dialektyka paradygmatu głębi i powierzchowności – potrzeba głębszych relacji i pogłębionej edukacji – w perspektywie personalizmu uniwersalistycznego . . . . . . . 55

PATRYCJA PAŃTAK, Najważniejsze jest dobro dziecka, czyli władza rodzicielska przed i po rozwodzie . . . . . . .73

BADANIA I KOMUNIKATY

DANIEL KUKLA, MIROSŁAW MIELCZAREK, Preparation of Socially Maladjusted Youth to Professional Independence in Youth Educational Centres . . . . . . . 93

BOŻENA MATYJAS, Znaczenie bajkoterapii w okresie dzieciństwa w opiniach nauczycieli przedszkola . . . . . . . . 109

NATALIA ZYGMUNT, Preferencje muzyczne współczesnej młodzieży . . . . . . . 119

MACIEJ ŻYWNO, Wolontariat w dobie pandemii COVID-19 . . . . . . . .131

ADAM NARUSZEWICZ, Implementation of Programming Contents at the Early School Stage – Outline . . . . . . . . .145

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

PAULINA FORMA, Działania podejmowane w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura (BMK) w regionie świętokrzyskim i ich wpływ na wzrost   kompetencji młodego pokolenia . . . .  161

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 39, red. Bożena Matyjas, 2021, cena 38,88 zł

Okładki, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 39 ,  red. Bożena Matyjas„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 39 ,  red. Bożena Matyjas, 2021, 222 s., format B5, ISSN 2083-179X, cena 38,88 zł

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

MIROSŁAWA WAWRZAK-CHODACZEK, Wykorzystywanie nowych technologii

informacyjnych IT przez dzieci w świetle wyników badań . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

MAGDALENA SASIN, Upowszechnianie sztuki w internecie w czasie pandemii

COVID-19 – między nadmiernym pesymizmem a hurraoptymizmem . . . . . 37

ALICJA BAUM, JOANNA ŁUKASIEWICZ-WIELEBA, Działania instytucji

i trenerów na rzecz rozwoju uzdolnień sportowych dzieci w czasie izolacji

społecznej spowodowanej pandemią COVID-19. Perspektywa rodzicielska 49

EWA JÓWKO, Starość w perspektywie młodzieży 17–19-letniej . . . . . . . . . . . . . . . .    69

GRZEGORZ KIEDROWICZ, KATARZYNA ZIĘBAKOWSKA-CECOT, Proces

uspołeczniania adolescentów w okresie pandemii jako determinant

skutecznej edukacji zdalnej – wyzwanie pokolenia iGen . . . . . . . . . . . . . . . . . .       79

ANNA PRZYGODA, Investigating the Link Between Involvement in Raising

Grandchildren and Seniors’ Self-Assessed Quality of Life . . . . . . . . . . . . . . . . .      99

PATRYCJA HANYGA, Nieznane oblicza czasu wolnego w świecie pogrążonym

w pandemii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         113

JUSTYNA ŚWIERCZYŃSKA, Wpływ rozwodu rodziców i diagnozy zespołu

Aspergera na funkcjonowanie 10-letniego chłopca – studium przypadku . . .         121

KAROLINA WIŚNIEWSKA, Zasoby rodzinne a funkcjonowanie dziecka

przewlekle chorego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            137

ALEKSANDRA SZCZYGIEŁ, Era multimediów – niebezpieczeństwa, wyzwania

i możliwości dla edukacji i wychowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   151

BADANIA I KOMUNIKATY

BARBARA SKAŁBANIA, WITOLD PIETRUK, Preferencje zawodowe uczniów klas

ósmych i ich wybory edukacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

EWA DUDA, Participation in the miniLogia Computing Competition – Trends

Emerging from the Long-Run Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     185

MARLENA STRADOMSKA, E-narkotyki w opinii i doświadczeniu młodych

dorosłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          207