Nowości – PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

Nowości - PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA
A.Chabior, S. Chrost, M. Krawczyk-Blicharska, M. Stawiak-Ososińska, Młodzież, dorośli i seniorzy w procesie całożyciowego uczenia się. Tradycja i współczesność, 2019, cena 27,30 zł

Okładka, Młodzież, dorośli i seniorzy w procesie całożyciowego, Agata Chabior, Sławomir Chrost i wsp. Agata Chabior, Sławomir Chrost, Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Małgorzta Stawiak-Ososińska, Młodzież, dorośli i seniorzy w procesie całożyciowego uczenia się. Tradycja i współczesność, 2019, 194 s., format B5, ISBN 978-83-7133-767-3, cena 27,30 zł

Niniejsza publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich prezentuje ewolucję idei całożyciowego uczenia się na przestrzeni dziejów, począwszy od starożytności aż po XX wiek. W kolejnym rozdziale przestawiono krótką charakterystykę Pokolenia Z (2.0 generation) oraz powiązanych z młodzieżą nowych trendów w edukacji, które pojawiły się w całożyciowym uczeniu się po wynalezieniu Internetu. W rozdziale trzecim zobrazowano wymiary, strategie i uwarunkowania edukacji dorosłych i kształcenia ustawicznego. W tej części pracy przedstawiono również główne założenia dotyczące obszarów, zadań i funkcji całożyciowej edukacji dorosłych. Ostatni rozdział ukazuje ludzi starzejących się i starych w procesie uczenia się z życia i całożyciowej autokreacji, traktowanej jako proces wewnętrzny, zdolność człowieka do kierowania własnym rozwojem i dochodzenia do zmiany na drodze stawania się gotowym do pełnienia różnorakich ról.

W. Dróżka, Ewolucja etosu i roli społecznej nauczyciela na kanwie pamiętników i autobiografii nauczycieli z lat 1992-1993, 2002-2004 i 2014-2016, 2019, cena 27,30 zł

Okładka, Ewolucja etosu i roli społecznej nauczyciela, Wanda DróżkaWanda Dróżka, Ewolucja etosu i roli społecznej nauczyciela na kanwie pamiętników i autobiografii nauczycieli z lat 1992-1993, 2002-2004 i 2014-2016, 2019, 166 s., format B5, ISBN 978-83-7133-833-5, cena 27,30 zł

Prezentowana publikacja ukazuje skalę przemian w zawodzie i w środowisku nauczycieli w Polsce na przestrzeni lat od przełomu ustrojowego 1989 i 1990 roku. Autorka sięgnęła do swoich wcześniejszych prac, w których przedstawione zostały dokonujące się przemiany i ich zakres na kanwie pamiętników i autobiografii nauczycieli,  które zostały opracowane naukowo w kolejnych trzech edycjach badań.

Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody autobiograficznej, w nawiązaniu do polskich tradycji tego nurtu badawczego oraz doświadczeń zachodnich badaczy. Metoda ta umożliwia ukazanie subiektywnej perspektywy indywidualnego podmiotu oraz wydobycie różnych wątków w historii życia przez pryzmat pokoleniowej i biograficznej całości. Pozwala na rozumiejące wniknięcie w świat znaczeń, a także w styl pracy ukazany w autobiograficznych i pamiętnikarskich narracjach badanych nauczycieli.

Spis treści

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  1. Problematyka badawcza i kategorie analizy . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1. Od roli społecznej ku tożsamości osobowej. Pokolenia

polskich nauczycieli roku 89/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2. Wizje trwałych wartości (romantyzm, pozytywizm)

zawodu. Młode pokolenie nauczycieli 1992–1993 . . . . . . 15

1.3. Wobec radykalnej zmiany kontekstu (neoliberalizm,

pragmatyzm). Średnie pokolenie nauczycieli 2002–2004 21

1.4. O wychowanie do człowieczeństwa wobec ekspansji

ponowoczesności. Starsze pokolenie nauczycieli

2014–2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.5. Zawód nauczycielski a wartości – konteksty zmian . . . . . 30

1.6. Etos nauczycielski – ciągłość i zmiana . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  1. Pamiętniki nauczycieli czasu polskiej transformacji . . . . . . . . 43

2.1. Moja twarz jest niepowtarzalna. Młode pokolenie

nauczycieli polskich ’93 w świetle swych pamiętników . . 43

2.2. Nauczycielska dojrzałość. Średnie pokolenie nauczycieli

polskich 2004 w świetle swych pamiętników . . . . . . . . . . . 55

2.3. Nauczycielskie przesłanie w trosce o przyszłość. Starsze

pokolenie nauczycieli polskich 2016 w świetle swych

pamiętników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Bibliografia ……………………………159

P. Forma, Wokół problematyki rodzicielstwa wielodzietnego. Wielowymiarowość ujęć pedagogicznych, 2020, cena 25,20 zł

Okładka, Wokół problematyki rodzicielstwa wielodzietnego, Paulina Forma

Paulina Forma, Wokół problematyki rodzicielstwa wielodzietnego. Wielowymiarowość ujęć pedagogicznych, 2020, 156 s., format B5, ISBN 978-83-7133-826-7, cena 25,20 zł

Niniejsza publikacja podejmuje zagadnienia związane z rodzicielstwem wielodzietnym. Wpisuje się w szeroko rozumiany nurt familiologii, z wiodącą perspektywą pedagogiczną. Jest zbiorem dotychczasowych refleksji i badań nad funkcjonowaniem rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. W poniższej pracy zamieszczone zostały teksty wskazujące na tzw. resentyment, ale również na społeczny, pozytywny odbiór rodzicielstwa oraz niektóre jego atrybuty.

Publikacja ma na celu usystematyzowane wiedzy obejmującej zagadnienie rodzicielstwa wielodzietnego. Autorka starała się przedstawić rodzinę wielodzietną w sposób wieloaspektowy a dokładnie jej trzy obszary:

– wieloaspektowość rodzicielstwa wielodzietnego w kontekście funkcjonujących stereotypów społecznych,

– uwarunkowania rodzicielstwa w perspektywie zmian ustrojowych,

– rodzicielstwo wielodzietne w polityce społecznej i pracy socjalnej państwa (kierunki i formy wsparcia).

M. Kaliszewska, Teresy Śliwińskiej pedagogia miłości bezwarunkowej. Od Celestyna Freineta do św. Urszuli Ledóchowskiej, 2020, cena 50,40 zł

Okładka, Teresy Śliwińskiej pedagogia miłości bezwarunkowej, Małgorzata KaliszewskaMałgorzata Kaliszewska, Teresy Śliwińskiej pedagogia miłości bezwarunkowej. Od Celestyna Freineta do św. Urszuli Ledóchowskiej, 2020, 366 s., format B5, ISBN 978-83-7133-862-5, cena 50,40 zł
Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej scharakteryzowano tło społeczno-polityczne czasów, gdy żyła i działała Teresa Śliwińska, postawę nauczycieli wobec władzy oraz kwestie związane z transformacją ustrojową. Wskazano również korzenie teoretyczne oraz założenia metodologiczne badań oraz scharakteryzowano zebrany materiał badawczy.
Drugą część, zawierającą wyniki badań, otwiera krótka biografia Teresy Śliwińskiej ukazana na tle społecznych i politycznych przemian w Polsce (lata jej dzieciństwa, dorastania, dojrzałości i emerytury). W części tej przedstawiono również możliwe źródła jej poglądów na edukację, omówiono inspirującą rolę przekonań wielkich pedagogów, na których powoływała się bohaterka opracowania dojrzewając do zawodu nauczyciela. Ukoronowaniem są zawarte w trzech zamykających pracę rozdziałach, owoce jej twórczego życia: szkoła społeczna, wolontariat nauczycielski oraz koncepcja pedagogii nazywana tu pedagogią miłości bezwarunkowej.
Niniejsza książka skierowana jest dla animatorów pedagogiki Freineta, nauczycieli oraz pedagogów katolickich, studentów różnych kierunków pedagogicznych i czynnych nauczycieli.

M. Kaliszewska, B. Klasińska, Kompetencje hermeneutyczne w teorii i praktyce akademickiej, 2018, cena 52,50 zł

Okładka, Kompetencje hermeneutyczne  w teorii i praktyce akademickiej, Małgorzata Kaliszewska, Barbara KlasińskaMałgorzata Kaliszewska, Barbara KlasińskaKompetencje hermeneutyczne  w teorii i praktyce akademickiej, 2018, 402 s., ISBN 978-83-7133-737-6, cena 52,50 zł

 

Kompetencja hermeneutyczna jest to rozumienie sensu subiektywnego i obiektywnego bądź interpretacja znaczeń. Niemieccy autorzy piszący na ten temat łączą tę kompetencję z empatią, rozumieniem dwoistości, dialogiem, odczuciem dystansu i bliskości, autorefleksją i  innymi aspektami profesjonalnego przygotowania człowieka (pedagoga, opiekuna, nauczyciela, trenera) do pracy z innymi ludźmi. Autorki widząc potrzebę poszerzenia  katalogu  kompetencji obecnych w programach kształcenia o kompetencje humanistyczne (hermeneutyczne) dokonały ich opisu oraz zbadały uwarunkowania umożliwiające włączenie tych kompetencji do obowiązujących programów kształcenia pedagogów, w celu podniesienia  jakości, udoskonalenia i wzbogacenia ich przygotowania zawodowego.

Adresatami książki są głównie nauczyciele akademiccy podejmujący starania o powrót wartości humanistycznych do procesu kształcenia pedagogów i innych profesji społecznych, ale też studenci różnych specjalności pedagogicznych oraz czytelnicy  zainteresowani własnym rozwojem i pogłębianiem kompetencji profesjonalnych.

B. Klasińska, M. Kaliszewska, Kompetencje hermeneutyczne. Doskonalenie przez (samo)kształcenie. Wokół inspiracji dla studentów pedagogiki i pracy socjalnej, 2019, cena 27,30 zł

Okładka, Kompetencje hermeneutyczne. Doskonalenie przez (samo)kształcenie, Barbara Klasińska, Małgorzata KaliszewskaBarbara Klasińska, Małgorzata Kaliszewska, Kompetencje hermeneutyczne. Doskonalenie przez (samo)kształcenie. Wokół inspiracji dla studentów pedagogiki i pracy socjalnej, 2019, 166 s., format B5, ISBN 978-83-7133-839-7, cena 27,30 zł
Niniejsza publikacja skierowana przede wszystkim do młodych czytelników, jest wyrazem nadziei, że zawarte w nim drogowskazy pomogą im samodzielnie ukształtować swoje dorosłe życie, że dokonają mądrych wyborów dzięki licznym umiejętnościom i kompetencjom, doskonalonym nie tylko instytucjonalnie i programowo, ale też z własnej woli dla swojego oraz wspólnego pożytku. Opracowanie o kompetencjach hermeneutycznych i ich doskonaleniu składa się z trzech części. Zaczyna się od ogólnej refleksji nad życiem i projektowania celów życiowych, przechodząc w ten sposób ku ćwiczeniom, doskonalącym kompetencje hermeneutyczne.
W każdej z części znajduje się możliwość zanotowania uwag, zapisania ciekawych pomysłów, przemyśleń, podsumowania własnych możliwości i planów.
W skrypcie zawarto również bibliografię zawierającą nie tylko sugestie lektur ale i szereg pozycji literatury poradnikowej. Na końcu książki znajdują się aneksy, gdzie można odnaleźć teksty oraz fragmenty tekstów przydatnych w czasie wykonywania ćwiczeń.

T. Łączek red., Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego, 2019, cena 35,70 zł

Okładka, Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego, Tomasz Łączek red.Tomasz Łączek red., Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego, 2019, 266 s., format B5, ISBN 978-83-7133-792-5, cena 35,70 zł

Niniejsza publikacja składa się z wprowadzenia i czterech części, które zawierają poszczególne, powiązane ze sobą tematycznie opracowania oraz znajdującej się na końcu noty o autorach.

Spis treści

Wprowadzenie, s. 7

Część I

SUKCES ŻYCIOWY W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH WYZWAŃ
WSPÓŁCZESNOŚCI

Aneta Smolińska, Sukces życiowy nauczyciela a zachodzące przemiany kulturowe i społeczne w ujęciu antropologicznym, s. 15

Artur Łacina-Łanowski, Komunikacja intrapersonalna a koncepcja pozytywnego myślenia, s. 27

Lidia Salata-Zasacka, Sukces życiowy – droga do spełnienia czy wyzwanie?, s. 37

Renata Kopyś, Samoocena młodzieży jako wyznacznik sukcesu życiowego – perspektywa pedagogiczna, s. 49

Tomasz Łączek, Sukces życiowy – indywidualna wartość czy nadany konstrukt ponowoczesności?, s. 61

Część II

SZTUKA OSIĄGANIA SUKCESU W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

Jovita Vaškevič-Buś, Językowy obraz sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opinii badanych studentów, s. 73

Monika Zaręba,  Potencjał zdrowotny i rozwojowy dzieci w kontekście procesów integracji sensorycznej a sukces szkolny, s. 81

Jolanta Machowska-Goc, Duchowość w tekstach uczniów klas III w domenie marzenie jako jeden z wykładników sukcesu, s. 93

Paweł Fryderyk Nowak, Wychowanie fizyczne zorientowane na zdrowie szansą na sukces dla każdego ucznia, s. 103

Beata Bugajska-Jaszczołt, Początkowa edukacja matematyczna czynnikiem wzmacniającym osiągnięcie sukcesu edukacyjnego i życiowego, s. 113

Rafał Kołodziejczyk, Wykorzystanie technologii informacyjnej w szkole i jej wpływ na sukces edukacyjny uczniów, s. 127

Część III

SUKCES ŻYCIOWY W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH SPOŁECZNYCH
I ZAWODOWYCH

Aneta Sylwia Baranowska, Najistotniejsze czynniki sukcesu w przebiegu procesu adaptacji imigrantów do nowego środowiska społeczno-kulturowego w narracji cudzoziemców osiadłych w Polsce, s. 137

Piotr Czech, Kariera w zawodzie pracownika socjalnego a sukces życiowy, s. 147

Katarzyna Gucwa-Porębska, Wpływ socjoterapii na sukces edukacyjny i życiowy Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych, s. 161

Anna Szkolak-Stępień, Sukces zawodowy nauczyciela wczesnej edukacji w narracjach matek.
Teoria ugruntowana – résumé z badań własnych, s. 173

Jacek Szkurłat, Oczekiwania wobec instytucji otoczenia biznesu jako determinanty sukcesu osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, s. 185

Część IV

SUKCES W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA CZŁOWIEKA

Joanna Zemlik, Czynniki modyfikujące osiągnięcie sukcesu terapeutycznego u dziecka urodzonego przed terminem, s. 199

Anna Brojek, Weronika Łuba, Paweł Arnista, Marta Brojek, Przebieg procesu dydaktycznego w opinii studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży drogą do sukcesu życiowego, s. 209

Martyna Kuroś, Wymiar sukcesu życiowego w opinii studentów, s. 225

Małgorzata Wolska-Długosz, Młodzież wobec sukcesu życiowego, s. 235

Maria Janas, Beata Sufa, Kreatywność – warunek sukcesu nauczyciela i ucznia s, 249

Noty o autorach, s. 261

H. Mielicka-Pawłowska, Enkulturacja, 2020, cena 46,20 zł

Okładka, Enkulturacja, Halina Mielicka-PawłowskaHalina Mielicka-Pawłowska, Enkulturacja, 2020, 280 s., format B5, ISBN 978-83-7133-846-5, cena 46,20 zł

Przebieg procesu enkulturacji, rozumianej jako mechanizmy uczenia się kultury, jest uzależniony od sposobu definiowania zjawisk kulturowych. Rozumiejąc kulturę jako system wartości, które projektują sposób myślenia o świecie i otaczającej rzeczywistości, można enkulturację analizować jako nabywanie umiejętności poznawania świata oraz jego wartościowania w kategoriach społecznych. Inaczej mówiąc skutkiem przebiegu procesu enkulturacji jest powstanie specyficznej dla przedstawicieli danej kultury mentalności, która zarówno poznawanie jak i komunikowanie społeczne czyni oczywistością kulturową. Rozumiejąc kulturę jako styl życia proces enkulturacji jest nabywaniem umiejętności realizowania znaczących społecznie scenariuszy zachowań, które łączą przeszłość z teraźniejszością, a więc odpowiadają za transmisję treści kulturowych i ich przekaz z pokolenia na pokolenie. Wzory kulturowe uaktualniane są w procesie socjalizacji, która ukonkretnia kontakty społeczne i ogranicza przekaz treści kulturowych tak, aby odpowiadały one specyfice środowisk społecznych i segmentom świata ponowoczesnego.

Książka omawia zarówno przebieg enkulturacji rozumianej jako system wartości oraz styl życia Polaków. Jest więc analiza wewnętrznych i zewnętrznych, subiektywnych i obiektywnych skutków przebiegu tego procesu. Zawartość poszczególnych rozdziałów obejmuje nie tylko treści z zakresu teorii kultury, ale też zjawiska kulturowe i społeczne, które dają możliwość dokonania egzemplifikacji sformułowanych tez. Do takich zjawisk egzemplifikujących teorię enkulturacji i socjalizacji należą: rozmyta tożsamość kulturowa, moralność ekologiczna oraz duchowość rozumiana jako wysokie wartościowanie indywidualności i prawa do samostanowienia.

Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników zainteresowanych teorią kultury oraz analizą zjawisk kulturowych, które właśnie powstają i rozwijają się dynamicznie. Adresatami są studenci dyscyplin wchodzących w skład nauk społecznych, nauk o kulturze oraz nauk humanistycznych. Książka nie jest skryptem dydaktycznym. Zawarte w opracowaniu rozdziały mogą jednak być traktowane jako literatura rozszerzająca i uzupełniająca wiedzę zawartą w podręcznikach i skryptach akademickich adresowanych do socjologów, pedagogów i psychologów oraz  antropologów kulturowych, etnologów i etnografów.

I. Pufal-Struzik, Źródła stresu zawodowego w percepcji nauczycieli o różnym poziomie postawy twórczej, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Źródła stresu zawodowego w percepcji nauczycieli, Irena Pufal-StruzikIrena Pufal-Struzik, Źródła stresu zawodowego w percepcji nauczycieli o różnym poziomie postawy twórczej, 2020, 218 s., format B5, ISBN 978-83-7133-829-8, cena 33,60 zł

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały zawierają teoretyczną dyskusję nad zawodem nauczyciela, kreatywnością oraz stresem w pracy. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Specyfika zawodu nauczyciela i podstawowe kompetencje” została przybliżona i scharakteryzowana podstawowa wiedza o zawodzie nauczyciela i kompetencjach niezbędnych do jego wykonywania w sposób efektywny. Rozważania i analizę na temat roli kreatywności, inaczej postawy twórczej, nauczyciela we współczesnej edukacji przedstawiono w rozdziale drugim.

W kolejnym rozdziale omówiono najważniejsze koncepcje stresu i wypalenia zawodowego w światowej literaturze, rodzaje czynników stresujących. Przedstawiono również skutki stresu zawodowego dla zdrowia i funkcjonowania pracownika oraz funkcjonowania instytucji. Ponadto scharakteryzowano  strategię radzenia sobie ze stresem w pracy.

W rozdziale czwartym zawarto podstawowe informacje dotyczące kwestii metodologicznych badań własnych. Zamieszczono tu informacje o problemach i celach badań, scharakteryzowano narzędzia badawcze i osoby badane oraz zaprezentowano własny model badawczy oparty na modelu stresu zawodowego C.L. Coopera.

W piątym rozdziale opisano rezultaty badań. Zawarto w nim informacje o czynnikach stresujących w miejscu pracy w percepcji nauczycieli, scharakteryzowano postawę twórczą bądź odtwórczą u badanych nauczycieli, co umożliwiło odpowiedź na pytanie o różnice w percepcji czynników stresujących nauczyciela w zależności od postawy twórczej/odtwórczej w pracy z uczniami.

Na końcu książki poddano dyskusji zgromadzone rezultaty badań na tle wyników badań zawartych w literaturze polskiej i zagranicznej, wskazano ograniczenia badań i sugestie dla przyszłych badań.

Publikacja skierowana jest do władz oświatowych, psychologów, nauczycieli oraz studentów, z nadzieją że będzie impulsem do podjęcia efektywnego dyskursu nad sytuacją polskiego nauczyciela i polskiej edukacji.

K. Rogozińska, A. Winiarczyk, Multimedialne przedszkole, 2019, cena 22,05 zł

Okładka, Multimedialne przedszkole, Katarzyna Rogozińska, Anna WiniarczykKatarzyna  Rogozińska, Anna Winiarczyk, Multimedialne przedszkole, 2019, 164 s., format B5, ISBN 978-83-7133-828-1, cena 22,05 zł

Publikacja ukazuje włączanie przez nauczycieli multimediów oraz mediów w praktyczne działania w obszarze aktywności artystycznej dzieci. Książka składa się z pięciu rozdziałów, w których opisano świat mediów, w którym żyje i którego doświadcza dziecko, poruszono w nich również problematykę wychowania przedszkolnego. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia ekspresji artystycznej i aktywności twórczej dzieci. W publikacji przedstawiono także problem kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego w cyfrowej rzeczywistości. Książkę zamyka opracowanie wyników przeprowadzonych badań z uwzględnieniem dwóch obszarów  – aktywności muzycznej i plastyczno-technicznej. Publikacja dedykowana jest nie tylko czynnym zawodowo nauczycielom wychowania przedszkolnego, którzy każdego dnia stają w obliczu kreowania przestrzeni edukacyjnej swoim wychowankom, ale również studentom kierunku pedagogicznego.

B. Skałbania, M. Z. Babiarz, K. Bidziński red., Partnerstwo środowiskowe dla rozwoju dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Raport z badań, 2019, cena 29,40 zł

Okładka, Partnerstwo środowiskowe dla rozwoju dzieci, Barbara Skałbania, Mirosław Z. Babiarz red.,Barbara Skałbania, Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński red., Partnerstwo środowiskowe dla rozwoju dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Raport z badań, 2019, 224 s., format B5, ISBN 978-83-7133-762-8, cena 29,40 zł

Spis treści

Wprowadzenie, s. 7

MIROSŁAW Z. BABIARZ, Wyjaśnienie pojęć, opis modelu i założenia metodologiczne badań, s. 11

BARBARA SKAŁBANIA, Środowisko jako przestrzeń rozwoju i wychowania w ujęciu społecznym i pedagogicznym, s. 29

PAWEŁ GARBUZIK, Środowisko lokalne jako przestrzeń współpracy instytucjonalnej, s. 47

TERESA LEWANDOWSKA-KIDOŃ, Wsparcie i pomoc jako profilaktyka wykluczenia społecznego, s. 63

KAROL BIDZIŃSKI, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub

zagrożonych niepełnosprawnością, s. 83

KAROL BIDZIŃSKI, Edukacja przedszkolna i szkolna dzieci z niepełnosprawnością –

tworzenie lokalnego systemu wsparcia, s. 99

ANNA OZGA, Modele współpracy środowiskowej w obszarze edukacji, s. 129

EWA SZUMILAS, System kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

w wybranych krajach, s. 141

BARBARA SKAŁBANIA, Raport z badań ewaluacyjnych, s. 161

Podsumowanie wyników badań, s. 201

Rekomendacje dla praktyki edukacyjnej, s. 205

Aneksy, s. 207

A. Wileczek, red., Komunikacja i edukacja. Studia i szkice, 2019, cena 27,30 zł

Okładka, Komunikacja i edukacja. Studia i szkice, Anna Wileczek, red.

Anna Wileczek, red., Komunikacja i edukacja. Studia i szkice, 2019, 208 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-786-4, cena 27,30 zł

Spis treści

Wstęp, s. 9

Natalia Ruman – O komunikacji w realnej i wirtualnej przestrzeni – wybrane aspekty, s. 17

Mirosław Babiarz, Paweł Garbuzik – Rola i znaczenie komunikacji w przestrzeni edukacyjnej, s. 31

Małgorzata Kwaśniewska – Pismo jako element komunikacyjny, s. 43

Małgorzata Kwaśniewska – Rola edukacji przedszkolnej w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej dzieci, s. 55

Aneta Ratajek, Aleksandra Aszkiełowicz – Mały uczeń z dysleksją rozwojową w przestrzeniach komunikacyjnych, s. 69

Matylda Pachowicz – „Ślepota uczuć” – odłamek lustra tkwiący w oku i w sercu, s. 85

Agnieszka Miernik – Elementy agresji w komunikacji elektronicznej dzieci. Komunikat z rekonesansu badawczego w środowisku wiejskim, s. 97

Piotr Raczyński – Patologie komunikacji internetowej, s. 107

Izabela Jaros – Transfer wiedzy w cyfrowym środowisku współczesnej szkoły, s. 121

Anna Kwaśniewska – Interakcje komunikacyjne i transfer wiedzy na Uniwersytecie Dziecięcym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w opinii asystentów wykładowców, s. 137

Agnieszka Miernik – Symbol jako komunikat w aspekcie antropologii literackiej Northropa Frye’a i psychologii głębi Carla Gustava Junga, s. 147

Marek Kątny – Wartości edukacyjne utworów baśniowych Stanisława Rogali, s. 161

Anna Wileczek – Językowo-kulturowe aspekty międzypokoleniowej (nie)komunikacji, s. 177

Literatura przedmiotowa (wybór), s. 193

Indeks haseł, s. 201

Indeks nazwisk, s. 205

T. Winiarczyk, Uwarunkowania środowiskowe i treningowe rozwoju sprawności fizycznej typu zdrowotnego (Health-Related Fitness) oraz jej związki z poczuciem koherencji młodzieży akademickiej, 2019, cena 23,10 zł

Okładka, Uwarunkowania środowiskowe i treningowe, Tomasz WiniarczykTomasz Winiarczyk, Uwarunkowania środowiskowe i treningowe rozwoju sprawności fizycznej typu zdrowotnego (Health-Related Fitness) oraz jej związki z poczuciem koherencji młodzieży akademickiej, 2019, 168 s., format B5, ISBN 978-83-7133-772-7, cena 23,10 zł

Celem niniejszej publikacji jest rozpowszechnianie wiedzy na temat sprawności fizycznej badanej młodzieży akademickiej w koncepcji Health-Related Fitness. W książce równolegle ze zdrowiem fizycznym ukazano potrzeby dbałości o zdrowie psychiczne, które powiązane zostaje ze sprawnością fizyczną poprzez poczucie koherencji i jakość życia badanych studentów. Autor książki ukazuje różnice pomiędzy wybranymi ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju cech somatycznych i sprawności fizycznej badanych kobiet i mężczyzn.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów oraz  pracowników naukowych jako pozycja mająca przybliżyć tematykę badań w koncepcji H-RF oraz ukazać jej trafność stosowania we współczesnych kierunkach badawczych nad motorycznością dzieci i młodzieży.

M. Wolska-Długosz, Recepta na życie – o orientacjach życiowych młodzieży akademickiej, 2019, cena 29,40 zł

Okładka, Recepta na życie – o orientacjach życiowych, Małgorzata Wolska-DługoszMałgorzata Wolska-Długosz, Recepta na życie – o orientacjach życiowych młodzieży akademickiej, 2019, 194 s., format B5, ISBN 978-83-7133-759-8, cena 29,40 zł

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym omówiono problematykę orientacji życiowych  i czynników je determinujących. Wyjaśnione zostały różne rozumienia pojęcia orientacje, ich typy i uwarunkowania. Przeanalizowano czynniki mające wpływ na tworzenie się tychże orientacji, co pozwoliło wypracować i dookreślić system pojęć przydatnych przy podejmowaniu badań.

Rozdział kolejny odnosi się do młodzieży studiującej.  Aspekt ten został przedstawiony w świetle psychologii rozwojowej. Dokonano w nim charakterystyki okresu rozwojowego, jakim jest wczesna dorosłość. Przybliżono najczęstsze problemy tego okresu oraz jego charakterystyczne cechy.

Rozdział trzeci stanowi próbę syntezy dokonaną na podstawie zebranych danych empirycznych, poprzedzoną szczegółowo przedstawioną problematyką badań, zastosowanych metod i technik, a także organizacją procesu badawczego. Ta część książki obejmuje również analizę i interpretację wyników badań własnych dotyczących społeczno-demograficznej charakterystyki badanej zbiorowości, orientacji edukacyjnych i zawodowych młodzieży, ich orientacji rodzinnych oraz tych związanych z wartościami i globalizacją. W tej części książki ukazano również ogół zależności między orientacjami życiowymi badanej młodzieży a ich sytuacją rodzinną. Pracę zamykają wnioski z przeprowadzonych badań, bibliografia oraz wykazy tabel i rysunków.

A. Zając, A. Kominek, Kompetencja komunikacyjna dzieci wysokofunkcjonujących ze spektrum autyzmu. Studium pragmalingwistyczne, 2019, cena 31,50 zł

Okładka, Kompetencja komunikacyjna dzieci, Anna Zając, Andrzej Kominek

Anna Zając, Andrzej Kominek, Kompetencja komunikacyjna dzieci wysokofunkcjonujących ze spektrum autyzmu. Studium pragmalingwistyczne, 2019, 228 s., format B5, ISBN 978-83-7133-832-8, cena 31,50 zł

Celem publikacji jest próba przedstawienia kompetencji komunikacyjnej dzieci wysokofunkcjonujących  ze spektrum autyzmu.

Książka podzielona jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich starano się odpowiedzieć na pytanie czym jest autyzm, zgodnie z najnowszymi ustaleniami badaczy.

Kolejny rozdział traktuje o kompetencji komunikacyjnej oraz kompetencji językowej. Przedstawiono tu periodyzację rozwoju mowy dzieci. Dokonano porównania rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci neurotypowych oraz ze spektrum autyzmu.

Trzeci rozdział wyjaśnia czytelnikowi czym jest teoria umysłu i jaki ma związek z kompetencją komunikacyjną. Każdy z powyższych rozdziałów został wzbogacony o przykłady potwierdzające teoretyczne założenia, pochodzące z literatury i doświadczeń zawodowych autorów w terapii z dziećmi z autyzmem.

W części praktycznej zawarto dwa ostatnie rozdziały. W rozdziale czwartym przeanalizowano 15 rozmów z wysokofunkcjonujacymi dziećmi z autyzmem. Teoretyczną bazą tych badań stały się teorie z zakresu pragmalingwistyki: teoria aktów mowy Johna L. Austina, rozwijana przez Johna R. Searle’a, oraz zasada kooperacji Paula Grice’a.

Rozdział piąty powstał w wyniku kompilacji założeń pragmalingwistycznych związanych z zasadą kooperacji i implikatur Grice’a oraz teorii umysłu i wynikających z niej procesów mentalizowania.

Książka adresowana jest do wszystkich zainteresowanych zagadnieniem autyzmu, a szczególnie kompetencją komunikacyjną dzieci z ASD: teoretycznymi podstawami badań pragmalingwistycznych i praktycznymi wnioskami, jak można te wyniki wykorzystywać w praktyce logopedycznej i psychoterapeutycznej.

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 31, red. B. Matyjas, 2018, cena 25,20 zł

Okładka, Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne,  t. 31,  red. Bożena Matyjas

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 31,  red. Bożena Matyjas, 2018, 194 s.,  format B5, ISSN 2083-179X, cena 25,20  zł

SPIS TREŚCI

 ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Magdalena Zmysłowska, Wolność i odpowiedzialność jako istotne wartości w pracy socjalnej z rodziną, s. 11

Bożena Matyjas, Szkoła jako przestrzeń edukacji i socjalizacji dzieci w środowisku dużego miasta, s. 25

Barbara Skałbania, Jak skutecznie pomagać – kompetencje nauczyciela do pomagania uczniom, s. 41

Maciej Kołodziejski, Twórcza perspektywa kształcenia w ogólnokształcących szkołach muzycznych jako idea wciąż aktualna, s. 57

Ireneusz Świtała, Seniorzy jako członkowie społeczności lokalnej – wybrane aspekty socjalno-etyczne, s. 79

Kinga Turek, Why do small children need a speech therapist? Speech therapist’s task in early support of child development, s. 95

Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska, Diagnoza, jej metody i składowe oraz terapia psychologiczna jako etapy procesu wsparcia, s. 107

BADANIA I KOMUNIKATY

Paulina Forma, Krzysztof Łysak, Świętokrzyska szkoła zawodowa wobec zmian zachodzących w kształceniu zawodowym (w świetle komunikatów z badań „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”), s. 121

Monika Bajak, Education to free time – upbringing environments and the development of new technology. The ways contemporary youth is spending free time. Own research, s. 135

Łukasz Pulchny, Słuchanie muzyki w świetle wybranych osiągnięć uczniów, s. 153

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

Kinga Turek, Joanna Sądel, Nauczycielskie normy etyczne – dekalog pracy nauczyciela, s. 175

Sprawozdanie z V Warsztatów Metodycznych dla Dyrektorów, Kierowników i Wychowawców burs i internatów z terenu województwa świętokrzyskiego (Kielce, 23 maja 2018 roku) – ANITA GARBAT, s. 191

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 32, red. B. Matyjas, 2018, cena 47,52 zł

Okładka, Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne,  t. 32,  red. Bożena Matyjas„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 32,  red. Bożena Matyjas, 2018, 350 s.,  format B5, ISSN 2083-179X, cena 47,52 zł

Spis treści

Artykuły i rozprawy

BOŻENA CHROSTOWSKA, Potencjał grup samopomocowych w radzeniu sobie ze stygmatyzacją przeniesioną wśród rodziców dzieci z niepełnosprawnością …………………………..      13

JUSTYNA DOBROŁOWICZ, Rodzicielstwo i rodzina w neoliberalnej rzeczywistości                      29

BEATA GÓRNICKA, Samodzielność i kompetencje jako uwarunkowania niezależności życiowej osób z niepełnosprawnością – wybrane obszary szans i zagrożeń…………..      47

JAKUB PŁOWENS, Analfabetyzm funkcjonalny w odniesieniu do czytania ze zrozumieniem i uczenia się języka obcego …………………………………………………………………………..      65

MARCIN WARMIŃSKI, Postawy obywatelskie młodzieży jako pochodna edukacji wczesnoszkolnej            …………………………………………………………………………………. 79

KINGA TUREK, The help for handicapped children and children at risk of being handicapped – early support of child development ……………………………………………………………..      91

ANNA WILECZEK, Obrazy współczesnego rodzicielstwa na stronach parentingowych                   105

JOANNA SĄDEL, KINGA TUREK, Rola logopedy, środowiska rodzinnego i przedszkolnego w stymulowaniu rozwoju mowy dziecka ……………………………………………………….    125

Dorota Bełtkiewicz, Kontrast jako koncept. Opozycje w bajkach dawnych i najnowszych                  137

Badania i komunikaty

JOANNA ŁUKASIEWICZ-WIELEBA, Media w życiu zdolnego dziecka w narracjach rodziców                     159

KATARZYNA BIAŁOBRZESKA, CEZARY KURKOWSKI, Uczestnictwo seniorów zamieszkujących tereny wiejskie w życiu rodzinnym i społecznym – syndrom znikającej ławeczki ……    179

SYLWIA GWIAZDOWSKA-STAŃCZAK, Postrzeganie własnej rodziny przez adolescentów             193

ANNA PERKOWSKA-KLEJMAN, Studiowanie za granicą a osądzanie
refleksyjne ………………………………………………………………………    211

Jubileusz

MAREK KĄTNY, Ważne epizody z życia Wydziału Pedagogicznego……..    235

ANDRZEJ JOPKIEWICZ, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jako ośrodek badań auksologicznych         ……………………………………………………………………………….. 239

ZDZISŁAW RATAJEK, Dobry projekt dla tego regionu. Refleksja w 50. rocznicę utworzenia Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach                 247

WITOLD DOBROŁOWICZ, Gratulacje i okruchy wspomnień ……………….    257

ALINA BIELAWSKA, Utkane ze wspomnień. Upamiętnienie jubileuszu 50-lecia Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach …….    263

MARIA SYNOWIEC-BUGLEWICZ, Wspomnienia wykładowcy psychologii    281

 

Biopsychospołeczny rozwój człowieka. Przegląd treści publikowanych w ostatniej dekadzie, dokonany z okazji 10-lecia czasopisma „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”                    285

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 33, red. B. Matyjas, 2019, cena 28,08 zł

Okładka, Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, t. 33, red. Bożena Matyjas

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 33,  red. Bożena Matyjas, 2019, 208 s.,  format B5, ISSN 2083-179X, cena 28,08 zł

Spis treści

Artykuły i rozprawy

Sławomir Chrost, Propozycja wychowania religijnego osób ze znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym. Orientacja katolicka ……………………………………………………          11

Teresa Giza, Kształcenie uczniów zdolnych – między inkluzją
a segregacją …………………………………………………………………………………………          31

Renata Jedlińska, Współczesne procesy globalizacji – wybrane aspekty         49

Monika Sobczyk, Wybrane aspekty funkcjonowania edukacyjnego osób niewidomych i słabowidzących w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej ……………………          73

Marlena Stradomska, Samobójstwo w środowisku pracy – jak pracować z osobą z zaburzeniami natury psychicznej? ………………………………………………………………………………………..          87

Badania i komunikaty

Wanda Dróżka, The positive and negative aspects of professional work
in the experience of teachers ……………………………………………………………       101

Tomasz Warzocha, Anna Winiarczyk, Jeszcze wybór czy już konieczność wykorzystywania przez nauczycieli TIK w edukacji? – opinie studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego …………………………………….       125

Elżbieta Klima, Dogoterapia formą wspomagania dzieci
z niepełnosprawnością sprzężoną …………………………………………………..       153

Recenzje, sprawozdania i opinie

Justyna Dobrołowicz, Anita Garbat, Aleksandra Pak, Macierzyństwo i ojcostwo w warunkach zmiany społeczno-kulturowej. Od wyobrażeń do rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018 – Alicja Żywczok ………………………………………       187

Ewa Banasińska, Model opieki hospicyjnej w myśli i w posłudze księdza Eugeniusza Dutkiewicza. Idee i wyzwania …………………………………………………………………………………………..       193

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 34, red. B. Matyjas, 2019, cena 23,10 zł

Okładka, Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, t. 34, red. Bożena Matyjas„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 34,  red. Bożena Matyjas, 2019, 172 s., format B5, ISSN 2083-179X, cena 23,10 zł

Spis treści

Artykuły i rozprawy

Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Rodzinne uwarunkowania nierówności w rozwijaniu zdolności dzieci                                                                                                                                               11

Alicja Baum, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Samoocena uzdolnionych szachistów i ich rówieśników                   27

Zofia Okraj, Twórcza praca dydaktyczna nauczycieli akademickich
w świetle The Evolving Systems Approach to Creative Work (ESA)
Howarda E. Grubera                                                                                                45

Małgorzata Stańczak, Metody oddziaływań wychowawczych w rodzinach zdolnych dzieci                 59

Badania i komunikaty

Вера Лемиш, Наталия Александрова, Педагогические аспекты
социальной поддержки людей, осуществляющих уход за
родственниками, больными деменцией                                                     79

Anna Róża Makaruk, Efekty uczestnictwa w Interpersonalnym Treningu
Twórczego Myślenia – wstępne wyniki badań predyspozycji twórczych    89

Maria Trzcińska-Król, Komunikacja oraz współdziałanie nauczycieli
i rodziców w świetle badań sondażowych                                                    101

Janina Florczykiewicz, Rozwój podmiotowy w warsztacie twórczym –
badania jakościowe nad rezultatami procesu warsztatowego              121

Larisa Mitina, Concept and technology of personal and professional
development of a poly-subject community “teacher – student”            135

Recenzje, sprawozdania i opinie

Krystyna Najder-Stefaniak, Wspólnotowość i solidarność w realizowaniu pedagogiki twórczości                     151

Paulina Rzepecka, W jakim stopniu sztuczna inteligencja jest w stanie
zastąpić człowieka?                                                                                               161