Zapowiedzi wydawnicze

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zapowiedzi wydawnicze

 1. E. R. Bernacka, Rodzice nonkonformistów
 2. K. Bidziński, Dziecko jako badacz – nauczanie oparte na metodzie odkrywania przez dociekanie, t. 1. Nauczyciel
 3. W. Dróżka, Ewolucja etosu i roli społecznej nauczyciela (na kanwie pamiętników i autobiografii nauczycieli z lat 1992-1992, 2002-2004, 2014-2016)
 4. H. Mielicka-Pawłowska, Enkulturacja
 5. G. Trębicki, Świat wartości: Aksjologia fantasy świata wtórnego-model podstawowy
 6. A. Zając, A. Kominek, Kompetencja komunikacyjna dzieci wysokofunkcjonujących ze spektrum autyzmu.  Studium pragmalingwistyczne

 1. M. Kawiorski, Słownik synonimów dla muzyków
 2. E. Parkita, A. Parkita, J. Sztejnbis-Zdyb (red.), Konteksty kultury i edukacji muzycznej

 1. K. Chojnacka, B. Rogowska, Od dochodu społecznego po dobro wspólne – Społeczne i ekonomiczne rozważania w teorii M. Kaleckiego
 2. G. Drozdowski, Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału
 3. A. Dybała, E. Łyżwa, B. Rogowska, E. Słabińska, J. Szczepański, Historyczne i współczesne konteksty przemian w przemyśle regionu świętokrzyskiego, tom I
 4. A. Dybała, E. Łyżwa, B. Rogowska, E. Słabińska, J. Szczepański, Przemiany rynku pracy w regionie świętokrzyskim od XIX do początku XXI wieku
 5. R. Frey, Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach pracy przed sądem pracy
 6. R. Frey, B. Rogowska, A. Szyszka red., Działalność gospodarcza – wymiar krajowy i międzynarodowy
 7. J. Jaskiernia, Uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji jako standardu europejskiego
 8. K. Kik, Współpraca wyszehradzka w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
  (wybrane zagadnienia)
 9. I. Kopacz-Wyrwał, Przedsiębiorczość a warunki życia ludności wiejskiej województwa świętokrzyskiego 2007-2012
 10. A. Krzysztofek, Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym spółek papierów wartościowych w Warszawie
 11. K. Kubiak, Narodowe potencjały obronne państw nordyckich
 12. R. Kubicki (red.), Ruch ludowy w Polsce, w Europie i na świecie
 13. P. Misztal, Współczesne problemy i zjawiska w makroekonomii
 14. A. Mitręga, M. Kozub, A. Zagórska, Studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku
 15. T. Moll, Komisje jednostek samorządu terytorialnego
 16. A. Pawlik, P. Dziekański, Obraz społeczno-gospodarczy gmin województwa świętokrzyskiego. Badania lokalne i regionalne
 17. A. Piaszczyk, Kontrola zarządcza – aspekty teoretyczne i praktyczne
 18. K. Wiśniewski, Projektowanie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym 

 1. J. Drążyk, W. Kowalski (red.), Reformacja w Małopolsce w starodrukach i historiografii
 2. R. Gryz, M. Wójcik (oprac.), Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spoptkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), tom 2: maj 1975-maj 1977
 3. K. Justyniarska-Chojak, Inwentarze pośmiertne z małych i średnich miast Małopolski (w XVI-XVIII wieku)
 4. S. Konarska-Zimnicka, Albumasar i jego Ysagoga minor
 5. S. Konarska-Zimnicka, B. Wojciechowska, L. Kostuch (tłumacz. i oprac.) we współpracy z P. Piotrowskim, Albumasar. Flores astrologie
 6. J. Pielas, Oleśniccy herbu Radwan w XV-XVII wieku. Z dziejów szlachty małopolskiej doby nowożytnej
 7. K. Ryszewska, Historia badań archeologicznych w czasach II Rzeczpospolitej na obszarze województwa kieleckiego
 8. H. Wójcik-Łagan, Od Żanny Kormanowej do…? O nauce historycznej i nauczaniu historii przed i po przełomie październikowym 1956 r. Materiały i komentarze

1. B. Szczepanik, Nanomateriały haloizytowe w adsorpcji i fotokatalizie heterogenicznej

  1. O. Dąbrowska-Cendrowska,  Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej (1989-2019)
  2. O. Dąbrowska-Cendrowska, A.  Lubczyńska (red.), Czasopiśmiennictwo. Przeszłość i teraźniejszość, t. 1
  3. O. Dąbrowska-Cendrowska, A.  Lubczyńska (red.), Czasopiśmiennictwo. Przeszłość i teraźniejszość, t. 2
  4. O. Dąbrowska-Cendrowska, A.  Lubczyńska (red.), Czasopiśmiennictwo. Przeszłość i teraźniejszość, t. 3
  5. J. E. Perczak, Zanim pojawił się Always. Reklama w Telewizji Polskiej w latach 1957-1989

 1. E. Boksa, Autyzm jako zaburzenie mechanizmu interakcji społecznej. Od filogenezy do ontogenezy języka
 2. S. Cygan (red.), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo
 3. M. Płusa, Studia nad językiem Józefa Weyssenhoffa, cz.1. Język młodzieńczej korespondencji do Konstantego Marii Górskiego
 4. D. Połowniak-Wawrzonek, Związki frazeologiczne oraz skrzydlate słowa powstałe pod wpływem języka polityki oraz ich modyfikacje
 5. A. Rosińska-Mamej, Przepraszam, ma pan może długopis? Prośba we współczesnej polszczyźnie, cz. 1. Prośba jako makroakt mowy
 6. M. Ruszkowski, Słownik nazw województwa świętokrzyskiego

1. G. Wałek, Wpływ dróg na kształtowanie spływu powierzchniowego w obszarze zurbanizowanym na przykładzie zlewni rzeki Silnicy w Kielcach

1.M. Sadowski, K. Białek, G. Nowak-Starz, M. Reliszka, Psychologiczny kontekst oddziału intensywnej terapii kardiologicznej

2. E. Suliga, D. Kozieł, M. Głuszek-Osuch, M. Żak, S. Głuszek, Wielkie problemy geriatryczne, tom. II. Zaburzenia stanu odżywiania u osób w starszym wieku – diagnostyka i postępowanie terapeutyczne

2. M. Żak, W. Brola, D. Rębak, Wielkie problemy geriatryczne , t. I. Upadki, unieruchomienie, zaburzenia kognitywne

 

 1. O. Leszczak, S. Leszczak, Kognitiwnyje priecedenty w piesiennom tworciectwyje Borisa Griebiensikowa: priroda i cielowiek
 2. K. Nobis-Wlazło, Leksicieskaja semantika koliciestwiennosti diskursnyj analiz
 3. “Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 27, red. M. Król-Kumor