CHEMIA

CHEMIA
W. Preżdo, M. Piast, W. Zubkowa, Zbiór zadań i ćwiczeń z biochemii. Skrypt, 2013, cena 12,60 zł

Okładka, Zbiór zadań i ćwiczeń z biochemii, Wiktor Preżdo, Michał Piast, Walentyna Zubkowa

W. Preżdo, M. Piast, W. Zubkowa,Zbiór zadań i ćwiczeń z biochemii. Skrypt,2013, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-548-8, cena 12,60 zł

Niniejsza książka stanowi część zestawu dydaktycznego (Podstawy biochemii, WSU, Kielce 2006; Ćwiczenia laboratoryjne z biochemii, WSU, Kielce 2010) z biochemii. Zestaw został przygotowany z myślą o studentach, by mogli pogłębiać swoją wiedzę i rozszerzyć wiadomości w procesie studiów biochemii, a w szczególności, by mogli dokonać kontroli i samokontroli swojej wiedzy w tej dyscyplinie. Zadania i ćwiczenia, obejmujące podstawowe rozdziały biochemii są pogrupowane w siedem rozdziałów: pierwszy z nich dotyczy chemii i przemiany węglowodanów, drugi – lipidów, trzeci – kwasów nukleinowych, czwarty – aminokwasów i białek, piąty – enzymów i koenzymów, szósty – witamin, siódmy – hormonów. Na końcu podręcznika umieszczono odpowiedzi do zadań i ćwiczeń ze wszystkich rozdziałów. Zadania w każdym rozdziale umieszczone zostały na zasadzie powiększenia trudności, zaczynając od najprostszych, do których odpowiedzi można znaleźć bezpośrednio w podręczniku, a kończąc na zadaniach z obliczeniami. W przypadku, gdy odpowiedź na postawione pytanie znajduje się w podręczniku, nie umieszczono jej w rozdziale „Odpowiedzi”. Szczególny nacisk położono na zadania wymagające uświadomienia sobie materiału eksperymentalnego i logicznego myślenia. Proponowany podręcznik jest prostym zbiorem zadań i ćwiczeń. Ma on nauczyć studenta jak wnikać w sens pracy naukowej, poprawnie traktować dane eksperymentalne i logicznie je pojmować, jak również wykorzystywać swoją wiedzę do praktycznego rozwiązania podstawowych zadań z biochemii.

W. Preżdo, W. Zubkowa, Słownik chemii środowiskowej, 2002,cena 31,50 zł

Okładka, Słownik chemii środowiskowej, Wiktor Preżdo, Walentyna Zubkowa

W. Preżdo, W. Zubkowa, Słownik chemii środowiskowej, 450 s., format B5, ISBN 83-7133-155-X, 2002, cena 31,50 zł

Słownik chemii środowiskowej jest próbą zebrania i usystematyzowania pojęć z zakresu chemii środowiska naturalnego. Przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunku chemia z ochroną środowiska. Ze słownika będą mogli korzystać również studenci innych kierunków, w ramach przedmiotów związanych z zagadnieniami ochrony środowiska, a także w szerokim zakresie specjaliści zajmujący się problemami ekologii ogólnej, ekologii biochemicznej, ochrony środowiska, inżynierii środowiska i in. W opracowaniu przedstawiono w sposób zwięzły i przystępny słownictwo z chemii, biochemii, ekologii, które dotyczy chemii środowiska naturalnego, a rozproszone jest często w różnorodnej literaturze. Autorzy mają nadzieję, że słownik będzie pomocny studentom także w zakresie takich przedmiotów, jak biochemia, biologia ogólna, genetyka, chemia środowiska, analiza zanieczyszczeń środowiska. Umożliwia on szybkie zrozumienie pojęć często niedostatecznie wyjaśnionych w podręcznikach i skryptach z chemii środowiska, a także uwzględnia wzajemne powiązania poszczególnych terminów, bez potrzeby przeszukiwania w tym celu literatury. Słownik zawiera około 1700 haseł. Autorzy celowo pominęli większość haseł ogólnochemicznych i ogólnobiologicznych, wybierając tylko te, które są niezbędne do zrozumienia całości procesów zachodzących w środowisku na poziomie molekularnym.

M. Scendo, Działanie wybranych inhibitorów korozji miedzi w wodnych roztworach chlorkowych, 2006, cena 14,70 zł

Okładka, Działanie wybranych inhibitorów korozji miedzi, Mieczysław Scendo

Mieczysław Scendo, Działanie wybranych inhibitorów korozji miedzi w wodnych roztworach chlorków, 2006, 120 s., format B5, ISBN 83-7133-308-0, cena 14,70 zł

Rozprawa zawiera wyniki badań autora nad wpływem kwasowości środowiska oraz stężenia wybranych związków organicznych na korozję, andonowe i samorzutne roztwarzanie miedzi w wodnych roztworach chlorków. Jako inhibitory stosowane były: puryna, benzimidazol, indol i ich niektóre pochodne oraz etyloksantogenian potasowy. Autor publikacji prowadził badania metodami: woltamperometryczną na stacjonarnej (SDE) i wirującej elektrodzie dyskowej (RDE) z miedzi oraz grawimetryczną. W celu wyjaśnienia ważnych problemów związanych z adsorpcją inhibitora autor używał elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej (EQCM). Do zobrazowania topografii powierzchni miedzi, poddanej działaniu roztworów chlorków bez i z udziałem niektórych inhibitorów, wykorzystany został skaningowy mikroskop elektronowy (SEM). Książka przeznaczona jest dla studentów i pracowników naukowych zajmujących się problematyką badań nad korozją metali w roztworach soli.

.

.

P. M. Słomkiewicz, Elementy aparatury chromatograficznej w badaniach adsorpcji i katalizy, 2019, cena 23,10 zł

Okładka, Elementy aparatury chromatograficznej w badaniach adsorpcji, Piotr M. SłomkiewiczPiotr M. Słomkiewicz, Elementy aparatury chromatograficznej w badaniach adsorpcji i katalizy, 2019, 176 s., format B5, ISBN 978-83-7133-770-3, cena 23,10 zł

W monografii przedstawiono najnowsze rozwiązania urządzeń służących do dozowania próbek stosowanych w pomiarach adsorpcji oraz chromatografii analitycznej i inwersyjnej. Przedstawiono różne konstrukcje zaworów wielodrożnych, metod odparowania analitów i adsorbatów w gazach pomiarowych. Omówiono także rozwiązania konstrukcyjne kolumn chromatograficznych i adsorpcyjnych oraz detektorów do pomiaru stężeń analitów i adsorbatów. Opisano specjalistyczne rozwiązania aparatury pomiarowej np. Laboratoryjne urządzenie do wyznaczania izoterm adsorpcji metodą dynamiczną, Laboratoryjny reaktor do badania katalizatorów, szczególnie do katalizatorów o zmieniającej się objętości, Dozownik chromatograficzny z ruchomą kolumną wstępną. Większość rozwiązań aparaturowych było przedmiotem patentów i zgłoszeń patentowych autorstwa Piotra M. Słomkiewicza. Książka omawia te rozwiązania upraszczając specjalistyczny techniczno-prawny język patentów. Odbiorcami publikacji mogą być doktoranci i pracownicy naukowi zajmujący się eksperymentalnymi technikami pomiarowymi adsorpcji oraz chromatografii analitycznej i inwersyjnej.

P. M. Słomkiewicz, Kinetyka katalitycznej syntezy na jonicie eterów z alkenów i alkoholi oraz reakcji towarzyszących, 2004, cena 31,50 zł

Okładka, Kinetyka katalitycznej syntezy na jonicie eterów z alkenów, Piotr M. Słomkiewicz

Piotr M. Słomkiewicz, Kinetyka katalitycznej syntezy na jonicie eterów z alkenów i alkoholi oraz reakcji towarzyszących, 272 s., format B5, ISBN 83-7133-225-4, 2004, 31,50 zł

Opisany w tej rozprawie program badawczy syntezy eterów obejmował wykonanie badań w szerszym zakresie niż dotąd przeprowadzone. Trzeba było również rozwiązać szereg zagadnień, które w dotychczasowych doniesieniach literaturowych zostały z różnych powodów pominięte lub potraktowane pobieżnie. Niniejszą rozprawę poświęcono studiom nad kinetyką reakcji syntezy eterów otrzymywanych z alkenów C3 – C7 i alkoholi C1 – C3 w obecności sulfonowanego kopolimeru styrenowo-diwinylobenzynowego Amberlyst 15. Na potrzeby tej pracy została samodzielnie zaprojektowana i wykonana specjalna aparatura badawcza. Oprócz urządzeń badawczych samodzielnie opracowano nowe metody badawcze, oparte na inwersyjnej chromatografii gazowej. Zastosowano odmienną od dotychczas wykorzystywanych, własną metodę opracowania wyników badań kinetyki reakcji syntezy eterów, którą nazwano metodą dodatkowych pomiarów adsorpcyjnych. Zastosowana w tej pracy aparatura pomiarowa i metodologia badań będą mogły być wykorzystywane do dalszych prac nad syntezą eterów z alkenów i alkoholi. Także wyniki pomiarów adsorpcji alkoholi i alkenów na sulfonowanym kopolimerze Amberlyst 15 oraz wyznaczona liczba grup sulfonowych, adsorbujących jedną cząsteczkę alkoholu lub alkenu, stanowią zbiór istotnych informacji możliwych do wykorzystania w dalszych badaniach nad katalityczną syntezą eterów z sulfonowanym kopolimerem.

P. M. Słomkiewicz (red.), Podstawy chemii. Ćwiczenia laboratoryjne, 2013, cena 25,20 zł

Okładka, Podstawy chemii. Ćwiczenia laboratoryjne, Piotr M. Słomkiewicz red.

Piotr M. Słomkiewicz (red.), Podstawy chemii. Ćwiczenia laboratoryjne, 2013, 173 s., format B5, ISBN 978-83-7133-562-4, cena 25,20 zł

Książka jest przeznaczona dla studentów chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Może być również pomocą dydaktyczną dla studentów kierunku ogólnego na wydziałach chemicznych uniwersytetów i politechnik. Część pierwsza książki zawiera omównienie głównych elementów wyposażenia pracowni (szkła i podstawowego wyposażenia). W tej części przedstawiono także podstawowe zasady prawidłowej pracy w laboratorium chemicznym. Druga część książki opisuje sposób wykonywania doświadczeń, obliczeń oraz opisywania przeprowadzonych eksperymentów. Każde przeprowadzone doświadczenie jest poprzedzone wyjaśnieniami dotyczącymi jego podstaw teoretycznych. Założono przy tym, że zarówno opisy, jak i instrukcje obsługi przyrządów i aparatów wykorzystywanych w trakcie ćwiczeń są dostępne dla biorących udział w ćwiczeniach. Suplement zawiera informacje dotyczące oznaczeń, jakie można napotkać na opakowaniach oddzynników chemicznych.

P. M. Słomkiewicz, Zastosowanie chromatografii gazowej w badaniach kinetyki katalitycznej syntezy eterów z alkenów i alkoholi, 2007, cena 23,10 zł

Okładka, Zastosowanie chromatografii gazowej w badaniach kinetyki katalitycznej, Piotr Słomkiewicz

Piotr Słomkiewicz, Zastosowanie chromatografii gazowej w badaniach kinetyki katalitycznej syntezy eterów z alkenów i alkoholi, 2007, 208 s., format B5, ISBN 978-83-7133-350-7, cena 23,10 zł

W publikacji opisano zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej do wyznaczania: stałych równowagi adsorpcji reagentów na katalizatorach, wyznaczania stałych równowagi reakcji katalitycznych oraz określania kwasowości katalizatorów. Metodami tymi posłużono się w celu zwiększenia dokładności i jednoznaczności modeli reakcji katalitycznych i opisujących ich równań kinetycznych reakcji katalitycznych. Zastosowaną metodologię badań przedstawiono na przykładzie kinetycznych studiów nad katalityczną syntezą eterów otrzymywanych z alkenów C3 – C7 i alkoholi C1 – C3 w obecności sulfonowego kopolimeru styrenowo-diwinylobenzynowego. W pierwszym rozdziale niniejszej książki omówiono właściwości fizykochemiczne sulfonowanego kopolimeru styrenu i diwinylobenzynu Amberlyst 15 na tle innych kopolimerów tego rodzaju. Opisano reakcje prowadzące do jego dezaktywacji. Przedstawiono, jak zmienia się jego struktura pod wpływem wody. Scharakteryzowano wyniki własnych pomiarów adsorpcji wody przez Amberlyst 15 oraz wpływ warunków suszenia na jego kwasowość. W rozdziale drugim opisano własną metodę inwersyjnej chromatografii gazowej określania modelu adsorpcji reagentów syntezy eterów. Zaprezentowano w nim podstawy teoretyczne opracowanej metody, aparaturę służącą do wykonywania pomiarów oraz wyniki przedstawiające model adsorpcji alkoholi, alkenów i eterów na sulfonowanym kopolimerze Amberlyst 15. Trzeci rozdział poświęcono przedstawieniu własnej metody inwersyjnej chromatografii gazowej wykonywania pomiarów adsorpcji alkoholi, alkenów i eterów. Opisano podstawy teoretyczne metody, aparaturę do wykonywania pomiarów oraz wyniki pomiarów adsorpcyjnych alkoholi, alkenów i eterów na sulfonowanym kopolimerze Amberlyst 15. W czwartym rozdziale zaprezentowano własną metodę chromatografii gazowej wyznaczania stałych równowagi reakcji syntezy eterów. Scharakteryzowano też podstawy teoretyczne metody, aparaturę do wykonywania pomiarów oraz wyniki. W rozdziale piątym opisano samodzielnie zaprojektowaną i zbudowaną aparaturę do badania kinetyki reakcji syntezy eterów w fazie gazowej. Szósty rozdział zawiera wyniki własnych badań kinetycznych reakcji dehydratacji alkoholi oraz reakcji izomeryzacji i dimeryzacji alkenów na sulfonowanym kopolimerze Amberlyst 15. Omówiono także ich wpływ na przebieg reakcji eteryfikacji. W siódmym rozdziale przedstawiono wyniki własnych badań kinetycznych reakcji syntezy wybranej grupy eterów. Zaprezentowano własną metodę określenia równania kinetycznego i mechanizmu reakcji syntezy eterów z alkoholi i alkenów oraz scharakteryzowano wpływ długości i kształtu łańcucha alkenu i długości łańcucha alkoholu na wartość energii aktywacji poszczególnych reakcji.

W. Starodub, A. Puchała, Chemia ogólna, 2014, cena 34,65 zł

Okładka, Chemia ogólna, Władimir Starodub, Agnieszka Puchała

Władimir Starodub, Agnieszka Puchała, Chemia ogólna, 2014, 336 s., format B5, ISBN 978-83-7133-575-4, cena 34,65 zł

Niniejsza publikacja stanowi podręcznik, w którym omówiono następujące zagadnienia:

1. Podstawowe prawa chemiczne.2. Strukturę atomu.3. Teorię wiązania chemicznego.4. Elementy termodynamiki chemicznej.5. Kinetykę chemiczną.6. Równowagę chemiczną.7. Roztwory.8. Prawa roztworów rozcieńczonych.9. Dysocjację elektrolityczną.10. Równowagi w roztworach elektrolitów.11. Reakcje utleniania-redukcji, potencjały elektrod, elektrolizę.12. Rozpowszechnienie pierwiastków na Ziemi. Podstawy geochemii.13. Rozpowszechnienie pierwiastków poza Ziemią. Podstawy kosmochemii.

.

.

.

W. Starodub, W. Preżdo, W. Zubkowa, Zastosowanie fizycznych metod badania w chemii, 2014, cena 31,50 zł

Okładka, Zastosowanie fizycznych metod badania w chemii, Władimir Starodub i wsp.

Władimir Starodub, Wiktor Preżdo, Walentyna Zubkowa, Zastosowanie fizycznych metod badania w chemii, 2014, 316 s., format B5, ISBN 978-83-7133-606-5, cena 31,50 zł

Niniejszy podręcznik zawiera następujące zagadnienia: charakterystyka porównawcza fizycznych metod badań (energię, czas charakterystyczny), metody jonizacyjne, spektroskopia, rezonans jonowocyklotronowy, spektroskopia rentgenowska, rentgenoelektronowa, spektroskopia rotacyjna, ekektronografia elektronowa, spektroskopia oscylacyjna, spektroskopia elektronowa, metody rezonansowe: jądrowy rezonans kwadrupolowy, jądrowy rezonans magnetyczny (NMR), elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR); jądrowy gamma-rezonans (efekt Mössbauera); magnetochemię; metodę momentów dipolowych; efekt Kerra; efekt Kottona-Mutona; dyspersję rotacji optycznej i kołowy dichroizm optyczny. Podręcznik odpowiada programom dyscyplin: chemia nieograniczona, chemia ograniczona, budowa substancji, chemia związków koordynacyjnych, chemia fizyczna, chemia kwantowa, metody teorii grup w chemii. Książka może być wykorzystana przez doktorantów i wykładowców uniwersytetów oraz studentów.

B. Szczepanik, Nanomateriały haloizytowe w adsorpcji i fotokatalizie heterogenicznej, 2021, cena 35,70 zł

Okładka, Nanomateriały haloizytowe w adsorpcji i fotokatalizie heterogenicznej, Beata SzczepanikBeata Szczepanik, Nanomateriały haloizytowe w adsorpcji i fotokatalizie heterogenicznej, 2021, 148 s., ISBN 978-83-7133-910-3, cena 35,70 zł

Nanotechnologia jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki, która łączy takie dyscypliny, jak: fizyka, chemia, biologia, biotechnologia, medycyna, farmacja, informatyka oraz inżynieria. Jej celem jest opracowanie nowych technik wytwarzania materiałów o wymiarach nanometrycznych. Nanomateriały definiuje się jako substancje, które składają się z cząstek mających jeden lub więcej wymiarów w zakresie od 1 do 100 nm. Ponadto określoną substancję można nazwać nanomateriałem, gdy po rozdrobnieniu do rozmiarów nanometrycznych następują zmiany jej właściwości fizyczno-chemicznych w porównaniu z tą samą substancją w skali „makro”.

Niniejsza monografia przedstawia wyniki badań dotyczących zastosowania nanomateriałów haloizytowych jako adsorbentów organicznych zanieczyszczeń wody (aniliny i jej chlorowych pochodnych oraz przedstawicieli niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ), a także jako fotokatalizatorów w procesie degradacji fotokatalitycznej aniliny i jej chlorowych pochodnych. Omówiono w niej strukturę, właściwości fizyczno-chemiczne oraz metody modyfikacji nanorurek haloizytowych. Wyjaśniono mechanizmy adsorpcji i fotokatalitycznej degradacji aniliny oraz jej chlorowych pochodnych, a także wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z wody z wykorzystaniem modyfikowanych nanomateriałów haloizytowych. Anilinę i jej pochodne wybrano jako modelowe zanieczyszczenia wody, gdyż należą one do związków toksycznych i potencjalnie rakotwórczych, powszechnie występujących w różnego typu ściekach przemysłowych. NLPZ należą do nowo pojawiających się zanieczyszczeń środowiska, których usuwanie staje się obecnie istotnym problemem. Przedstawiono zalety otrzymanych adsorbentów i fotokatalizatorów haloizytowych oraz możliwości ich aplikacji na szerszą skalę. Monografia przeznaczona jest dla studentów kierunków inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej, biotechnologii, farmacji, a także pracowników naukowych w tym inżynierów i projektantów zatrudnionych w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.

V. Zubkova, Badania struktury pirolizowanych węgli w korelacji z właściwościami pirolizatów, 2011, cena 18,90 zł

Okładka, Badania struktury pirolizowanych węgli w korelacji, Valentyna Zubkova

Valentyna Zubkova, Badania struktury pirolizowanych węgli w korelacji z właściwościami pirolizatów, 2011, 156 s., format B5, ISBN 978-83-7133-487-0, cena 18,90 zł

W pracy omówiono współczesne poglądy na supramolekularną strukturę węgli, dokonano analizy modeli kowalencyjnego, dwufazowego i asocjatywnego. Zbadano strukturę supramolekularną wybranych węgli z zastosowaniem metod ekstrakcji, dyfrakcji rentgenowskiej, spektroskopii w podczerwieni oraz chromatografii gazowej, połączonej z detekcją mas. Oznaczono wpływ temperatury oraz wybranych dodatków na zmiany strukturalne pirolizatów, ich właściwości elektryczne i dielektryczne. Uzyskane wyniki badań mogą być wykorzystane w praktyce przemysłowej do oceny jakości węgli oraz otrzymanych z nich produktów podczas podejmowania czynności ukierunkowanych na uzdatnianie wsadu węglowego w celu otrzymywania koksu o określonej jakości oraz przy opracowywaniu procesów technologicznych (formowanie, brykietowanie) opartych na przetwórstwie węgli słabo spiekających się, wymagających ich dodatkowego uplastycznienia.

.

.