Nowości – FILOLOGIA POLSKA

Nowości - FILOLOGIA POLSKA
E. Boksa, Systemowy trening językowy - STJ – dysleksja. O rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych w starszych klasach szkoły podstawowej w ramach edukacji polonistycznej, 2019, cena 27,30 zł

Ewa Boksa, Systemowy trening językowy  – STJ – dysleksja. O rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych w starszych klasach szkoły podstawowej w ramach edukacji polonistycznej, 2019, 200 s., format B5, ISBN 978-83-7133-824-3, cena 27,30 zł

Celem niniejszej publikacji było określenie poziomu kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych szkoły podstawowej oraz poszukiwanie zależności między doborem metod dydaktycznych a wyrabianiem sprawności językowej uczniów poprzez takie zaplanowanie procesu dydaktycznego, aby uczniowie dyslektyczni czynili postępy w nauce języka polskiego, a zdobyte umiejętności wykorzystywali w codziennym życiu. Realizacja tak postawionego celu uzależniona była od wyjaśnienia zjawisk towarzyszących niepowodzeniom w uczeniu się i formułowaniu myśli przez dzieci dyslektyczne.

Książka składa się z części teoretycznej, metodologicznej i praktycznej.

W części teoretycznej przedstawiono socjolingwistyczne uwarunkowania nabywania języka i na ich tle odniesiono się do dyslektycznych zaburzeń językowych. Następnie omówiono główne kierunki badań nad dysleksją, opisano etiologię tego zaburzenia, zarysowano rozwój procesów poznawczych warunkujących osiąganie sukcesów w procesie mówienia, pisania i czytania.

W części metodologicznej Autorka zaproponowała własny sposób diagnozowania oraz śledzenia postępów uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego i przedstawiła wnioski wyłaniające się z przeprowadzonych badań nad rozwojem kompetencji komunikacyjnej  i językowej uczniów dyslektycznych.

Część praktyczna zawiera formy ćwiczeń usprawniające takie umiejętności uczniów, jak: technika czytania, czytanie ze zrozumieniem, swobodne wypowiadanie się w mowie i piśmie na zadany temat, rozwijanie świadomości fonologicznej  i zasobu słownikowego, dbałość o poprawny zapis ortograficzny.

K. Kumor, W. Zarosa (red.), Oblicza niepokorności. Materiały z II i III edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej (Kielce, 2-3 czerwca 2017 i 2 czerwca 2018), 2019, cena 23,10 zł

K. Kumor, W. Zarosa (red.), Oblicza niepokorności. Materiały z II i III edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej (Kielce, 2-3 czerwca 2017 i 2 czerwca 2018), 2019, 176 s., format B5, ISBN 978-83-7133-768-0, cena 23,10 zł

Spis treści

Wstęp, s. 7

Mateusz Lisak  – Hippalos – legendarny odkrywca Indii, s. 9

Adrianna Zawadzka  – Postawa buntu i szemrania przeciw Bogu oraz
żydowskim przywódcom na przykładzie starotestamentowej Księgi Wyjścia
, s. 3

Michał Madej – Bunty Anglosasów w pierwszych
latach panowania Wilhelma Zdobywcy – przyczyny, przebieg, skutki
, s. 35

Wojciech Zarosa  – Duchowni i świeccy przed konsystorzem gnieźnieńskim na przełomie XV
i XVI wieku. Wybrane sprawy
, s. 45

Joanna Dulewicz  – Jadwiga Prendowska – kobieta niepokorna, s. 61

Anna Śmiechowicz – „Mimo wyklęcia przez rodzinę i »śmiechu ulicy« startowałam i biłam rekordy” – wyczyny kolarskie
Karoliny Kocięckiej
, s. 73

Barbara Łochowska – Tadeusz Boy-Żeleński –propagator idei świadomego macierzyństwa w Polsce , s. 83

Katarzyna Kumor  – Niepokorna Lady Chamberlain i jej wystawa sztuki włoskiej w Londynie
w 1930 roku
, s. 99

Judyta Rebizant  – Polskie podziemie niepodległościowe kontra ukraińskie podziemie zbrojne na terenie powiatu
lubaczowskiego (1944–1945)
, s. 111

Kacper Awzan  – Świadek – niepokorne wątki w biografii księdza Leona Musielaka , s. 125

Katarzyna Skała – „Pies łańcuchowy imperializmu” czy buntownik z wyboru? Josipa Broza-Tity własna droga do komunizmu , s. 141

Alina Zawada  – Sześćdziesiątnicy – niepokorni Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej , s. 155

Dorota Choińska – Czy warto pamiętać o zbrodniach podziemia? Pamięć bohaterów i pamięć ofiar polskiego
powojennego podziemia zbrojnego na przykładzie Białostocczyzny
, s.  165

A. Miernik, Dziewczynka z głową pełną bajek. Wielkie tematy w prozie Marty Tomaszewskiej, 2019, cena 33,60 zł

Agnieszka Miernik, Dziewczynka z głową pełną bajek. Wielkie tematy w prozie Marty Tomaszewskiej, 2019, 252 s., format 23,5×14,5 cm, ISBN 978-83-7133-745-1, cena 33,60 zł

Prezentowana monografia jest pionierską interpretacją twórczości Marty Tomaszewskiej z perspektywy archetypowo-mitograficznej i wskazuje na rolę topiki (wielkich tematów) w literaturze dziecięcej. Proza baśniowo-fantastyczna pisarki zostaje osadzono w kontekście archetypów, psychoanalizy, antropologii kulturowej (M. Eliade, G. Bachelard, C. G. Jung). Istotnym kontekstem dla omawianej prozy są utwory literatury dziecięcej wpisujące się w szeroko pojmowane uniwersum archetypiczne. Symboliczne ujęcie obrazów literackich pozwoliło na wyodrębnienie zasadniczych kręgów tematycznych takich jak: archetyp niezwykłego dziecka, mędrca, podróży, jaźni, światów alternatywnych.

Adresatami książki są nauczyciele wszystkich szczebli edukacji, badacze literatury dziecięcej i młodzieżowej.

P. Rosiński, Artyści, galerie, zdarzenia. Refleksje o sztuce w kręgu Kielc z przełomu XX i XXI wieku, 2019, cena 27,30 zł

Piotr Rosiński, Artyści, galerie, zdarzenia. Refleksje o sztuce w kręgu Kielc z przełomu XX i XXI wieku, 2019, 208 s., format B5, ISBN 978-83-7133-775-8, cena 27,30 zł

Prezentowana książka  przedstawia twórczość wybranych polskich artystów: malarzy, rzeźbiarzy, grafików, fotografów na przełomie XX i XXI wieku. Opracowanie bazuje na artykułach, które w okresie ostatnich kilkunastu lat były publikowane jako rozdziały w monografiach, recenzje w różnych periodykach, wstępy do katalogów wystaw. Materiał został podzielony na rozdziały, przeredagowany, uzupełniony i opatrzony aparatem naukowym oraz ilustracjami. Publikacja skierowana jest do artystów, teoretyków i historyków sztuki, a także studentów kierunków humanistycznych i artystycznych.

.

.

.

.

.

.

M. Ruszkowski, Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia, 2018, cena 25,20 zł

Marek Ruszkowski,  Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia, 2018, 184 s., format A5, ISBN 978-83-7133-716-1, cena 25,20 zł

Wariantywność obejmuje  prawie wszystkie  obszary działalności językowej człowieka. Pewnym wyjątkiem są nazwy własne, których kanoniczną postać rejestrują wykazy urzędowe, dokumenty, spisy itp., choć i tu zdarzają się wyjątki. Praca porusza zarówno kwestie teoretyczne (pojęcie wariantywności językowej, jej typy,  uwarunkowania, i chronologiczne przeobrażenia), jak i bardziej praktyczne. Nie sposób ogarnąć całości  zagadnienia, stąd próba opisu tych form wariantywnych, które  nie doczekały się analiz językowych lub były badane marginalnie, m.in.: fonetycznych (akcent  rzeczowników pospolitych i nazw geograficznych, oboczność wynikająca z uproszczeń, upodobnień itp.,); ortograficznych (np. GUS-owski//gusowski); interpunkcyjnych (głównie oboczne użycie przecinka); fleksyjnych (np. magistrzy//magistrowie); słowotwórczych (np. berlinka//berlinianka); leksykalnych (np. nadsłuchiwać//nasłuchiwać).