Nowości – FILOLOGIA POLSKA

Nowości - FILOLOGIA POLSKA
E. Boksa, Systemowy trening językowy - STJ – dysleksja. O rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych w starszych klasach szkoły podstawowej w ramach edukacji polonistycznej, 2019, cena 27,30 zł

Okładka, Systemowy trening językowy  - STJ, Ewa BoksaEwa Boksa, Systemowy trening językowy  – STJ – dysleksja. O rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych w starszych klasach szkoły podstawowej w ramach edukacji polonistycznej, 2019, 200 s., format B5, ISBN 978-83-7133-824-3, cena 27,30 zł

Celem niniejszej publikacji było określenie poziomu kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych szkoły podstawowej oraz poszukiwanie zależności między doborem metod dydaktycznych a wyrabianiem sprawności językowej uczniów poprzez takie zaplanowanie procesu dydaktycznego, aby uczniowie dyslektyczni czynili postępy w nauce języka polskiego, a zdobyte umiejętności wykorzystywali w codziennym życiu. Realizacja tak postawionego celu uzależniona była od wyjaśnienia zjawisk towarzyszących niepowodzeniom w uczeniu się i formułowaniu myśli przez dzieci dyslektyczne.

Książka składa się z części teoretycznej, metodologicznej i praktycznej.

W części teoretycznej przedstawiono socjolingwistyczne uwarunkowania nabywania języka i na ich tle odniesiono się do dyslektycznych zaburzeń językowych. Następnie omówiono główne kierunki badań nad dysleksją, opisano etiologię tego zaburzenia, zarysowano rozwój procesów poznawczych warunkujących osiąganie sukcesów w procesie mówienia, pisania i czytania.

W części metodologicznej Autorka zaproponowała własny sposób diagnozowania oraz śledzenia postępów uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego i przedstawiła wnioski wyłaniające się z przeprowadzonych badań nad rozwojem kompetencji komunikacyjnej  i językowej uczniów dyslektycznych.

Część praktyczna zawiera formy ćwiczeń usprawniające takie umiejętności uczniów, jak: technika czytania, czytanie ze zrozumieniem, swobodne wypowiadanie się w mowie i piśmie na zadany temat, rozwijanie świadomości fonologicznej  i zasobu słownikowego, dbałość o poprawny zapis ortograficzny.

M. Bolińska red., Literackie i nieliterackie obraz nie(pełno)sprawności. Konteksty-konwencje-refleksje, 2019, cena 29,40 zł

Okładka, Literackie i nieliterackie obraz nie(pełno)sprawności, Marta Bolińska red.Marta Bolińska red., Literackie i nieliterackie obraz nie(pełno)sprawności. Konteksty-konwencje-refleksje, 2019, 184 s., format B5, ISBN 978-83-7133-778-9, cena 29,40 zł

Niniejsza monografia składa się z kilkunastu artykułów. Przedmiotem zainteresowania poszczególnych autorów jest literatura polska i powszechna, jak również zjawiska kulturowe i społeczne z nią korespondujące, które znajdują inspirację lub odzew w literaturze, a dotyczą wszelkich kwestii poświęconych problemom osób z niepełnosprawnościami.

W części zatytułowanej Konteksty. Obszary i paradygmaty nie(pełno)sprawności badacze skupiają się na różnych aspektach zagadnienia, m.in. Marta Bolińska wskazuje na Wymiary i modele nie(pełno)sprawności, uwzględniając zarówno teoretyczno-historyczny, jak i pragmatyczny kontekst niepełnosprawności.

Część druga poświęcona jest Literackim obrazom nie(pełno)sprawności i rozmaitym trudnościom rozwojowo-edukacyjnym przedstawionym w ramach konwencji powieściowej.

Część trzecia zawiera  Refleksje, opinie i recenzje, głównie dotyczące literatury przedmiotu oscylującej wokół zagadnień niesprawności, niepełnosprawności, trudności, odmienności.

Publikacja przeznaczona jest dla osób zainteresowanych literaturą oraz wszystkich, którym bliskie są sprawy osób z niepełnosprawnością.

S. Cygan red., Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo III, 2019, cena 52,50 zł

Okładka, Język jako świadectwo kultury, Stanisław Cygan red.Stanisław Cygan red., Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo III, 2019,  360 s., format B5, ISBN 978-83-7133-785-7, cena 52,50 zł

Niniejsza publikacja nawiązuje do trzech monografii wieloautorskich pod redakcją naukową Stanisława Cygana: Język jako świadectwo kultury dawnej i współczesnej (Kielce 2016), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo (Kielce 2017), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo II (Kielce 2018).

Zbiór 32 artykułów naukowych, zróżnicowany pod względem tematyki, jest pokaźnym poszerzeniem i uzupełnieniem wcześniejszych ww. monografii, stanowi wyraz zainteresowań różnymi obszarami badawczymi głównie w zakresie językoznawstwa i kulturoznawstwa przedstawicieli najmłodszego pokolenia akademickiego: studentów i doktorantów. Język jest tu oglądany z różnych perspektyw: stanowi przede wszystkim narzędzie myśli, porozumiewania, przekazywania informacji, społecznego działania, ale również najważniejszy składnik kultury, rezerwuar, pas transmisyjny oraz interpretator i interpretant zawierający jej treści, pełni różnorodne funkcje. Jest zarówno faktem społecznym, jak i kulturowym.

Dominantę tematyczną publikacji stanowi język jako świadectwo kultury: kultury dawnej i współczesnej, jej zwierciadło, przewodnik po kulturze. Ujmowanie zjawisk językowych w relacji z kulturą to podstawowy nurt badań subdyscypliny lingwistyki określanej jako lingwistyka kulturowa. Jej celem badawczym jest rekonstrukcja kultury jako określonego sposobu konceptualizacji i kategoryzacji świata zawartego w danych językowych.

Zamieszczone w publikacji teksty naukowe koncentrują się wokół różnych zagadnień językoznawczych: języka artystycznego, języka polityki, problemów języka przekładu, zagadnień onomastyki, etykiety językowej, pogranicza językowego, językowego obrazu świata, języka mediów (np. dyskursu medialnego), języka reklamy, pragmalingwistyki i innych.

Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami językoznawczymi, przede wszystkim studentów i nauczycieli.

K. Kumor, W. Zarosa (red.), Oblicza niepokorności. Materiały z II i III edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej (Kielce, 2-3 czerwca 2017 i 2 czerwca 2018), 2019, cena 23,10 zł

Okładka, Oblicza niepokorności. Materiały z II i III edycji ogólnopolskiej konferencji, Katarzyna Kumor, Wojciech Zarosa red.

K. Kumor, W. Zarosa (red.), Oblicza niepokorności. Materiały z II i III edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej (Kielce, 2-3 czerwca 2017 i 2 czerwca 2018), 2019, 176 s., format B5, ISBN 978-83-7133-768-0, cena 23,10 zł

Spis treści

Wstęp, s. 7

Mateusz Lisak  – Hippalos – legendarny odkrywca Indii, s. 9

Adrianna Zawadzka  – Postawa buntu i szemrania przeciw Bogu oraz
żydowskim przywódcom na przykładzie starotestamentowej Księgi Wyjścia
, s. 3

Michał Madej – Bunty Anglosasów w pierwszych
latach panowania Wilhelma Zdobywcy – przyczyny, przebieg, skutki
, s. 35

Wojciech Zarosa  – Duchowni i świeccy przed konsystorzem gnieźnieńskim na przełomie XV
i XVI wieku. Wybrane sprawy
, s. 45

Joanna Dulewicz  – Jadwiga Prendowska – kobieta niepokorna, s. 61

Anna Śmiechowicz – „Mimo wyklęcia przez rodzinę i »śmiechu ulicy« startowałam i biłam rekordy” – wyczyny kolarskie
Karoliny Kocięckiej
, s. 73

Barbara Łochowska – Tadeusz Boy-Żeleński –propagator idei świadomego macierzyństwa w Polsce , s. 83

Katarzyna Kumor  – Niepokorna Lady Chamberlain i jej wystawa sztuki włoskiej w Londynie
w 1930 roku
, s. 99

Judyta Rebizant  – Polskie podziemie niepodległościowe kontra ukraińskie podziemie zbrojne na terenie powiatu
lubaczowskiego (1944–1945)
, s. 111

Kacper Awzan  – Świadek – niepokorne wątki w biografii księdza Leona Musielaka , s. 125

Katarzyna Skała – „Pies łańcuchowy imperializmu” czy buntownik z wyboru? Josipa Broza-Tity własna droga do komunizmu , s. 141

Alina Zawada  – Sześćdziesiątnicy – niepokorni Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej , s. 155

Dorota Choińska – Czy warto pamiętać o zbrodniach podziemia? Pamięć bohaterów i pamięć ofiar polskiego
powojennego podziemia zbrojnego na przykładzie Białostocczyzny
, s.  165

A. Miernik, Dziewczynka z głową pełną bajek. Wielkie tematy w prozie Marty Tomaszewskiej, 2019, cena 33,60 zł

Okładka, Dziewczynka z głową pełną bajek, Agnieszka MiernikAgnieszka Miernik, Dziewczynka z głową pełną bajek. Wielkie tematy w prozie Marty Tomaszewskiej, 2019, 252 s., format 23,5×14,5 cm, ISBN 978-83-7133-745-1, cena 33,60 zł

Prezentowana monografia jest pionierską interpretacją twórczości Marty Tomaszewskiej z perspektywy archetypowo-mitograficznej i wskazuje na rolę topiki (wielkich tematów) w literaturze dziecięcej. Proza baśniowo-fantastyczna pisarki zostaje osadzono w kontekście archetypów, psychoanalizy, antropologii kulturowej (M. Eliade, G. Bachelard, C. G. Jung). Istotnym kontekstem dla omawianej prozy są utwory literatury dziecięcej wpisujące się w szeroko pojmowane uniwersum archetypiczne. Symboliczne ujęcie obrazów literackich pozwoliło na wyodrębnienie zasadniczych kręgów tematycznych takich jak: archetyp niezwykłego dziecka, mędrca, podróży, jaźni, światów alternatywnych.

Adresatami książki są nauczyciele wszystkich szczebli edukacji, badacze literatury dziecięcej i młodzieżowej.

I. Oukhvanova &J. Senderska (edit.), Discourse Linguistics and Beyond, vol. 5, Types of Discourse via Applied Research, 2019, cena 29,40 zł

Okładka, Discourse Linguistics and Beyond, vol. 5, Irina Oukhvanova, Joanna Senderska edit.Irina Oukhvanova &Joanna Senderska (edit.), Discourse Linguistics and Beyond, vol. 5, Types of Discourse via Applied Research, 2019, 216 s., format B5, ISBN 978-83-7133-825-0, cena 29,40 zł

Table of Contents

Preface to Volume 5                                                                                                   7

Round Table 1. Online Discourse: Representation of Institutional and Discourse Community Practices

Mediator’s Introductory Words – Joanna Senderska, Alena Savich                             15

Tereza Klabíková Rábová, Soňa Schneiderová, Ladislav Janovec – Czech Corporate Website Discourse at the Beginning of the 21st Century: Methodological Perspective                                                           17

Alena Savich – Online Lobbying Campaigns. New Media – New Discourse?                    42

Lioudmila Kourchak – Online Employment Discourse as a Research Object                 58

Michał Robak – Discourse of Mediators of a Vegan E-Community
(a Polish case study)                                                                                                     71

Concluding Notes on Round Table 1                                                                                        88

Round Table 2. Political, Public and Media Types of Discourse: Applied Theory and Research

Mediators’ Introductory Words – Ekaterina Vasilenko and Irina Oukhvanova       93

Ekaterina Vasilenko – Gender-Biased Hate Speech Functioning in Media: Factor-Production Specifics (a Belarusian case study)                                                                                                                                        95

Magdalena Hądzlik-Białek – Hate Speech and Swearing in Contemporary Society (a Polish case study)                        105

Tatiana Krasnova – Russian History-Rooted Probolshevist Discourse: Multitheoretical and Applied Perspectives          117

Tereza Klabíková Rábová – Media Discourse of the EU Council Presidency (a Francophone research perspective)       132

Vera Ustinovich– Preamble as a Spoken Discourse Unit: Analysing TV and Radio Debate Content Applying M.-A. Morel & L. Danon-Boileau’s Approach (a French case study)                                            147

Patrycja Kubicha – Persuasion in Political Discourse: Election Manifesto of the UK Conservative Party                           158

Concluding Notes on Round Table 2                                                                                      167

Round Table 3. Professional Discourse as an Object of Applied Research Discussion

Mediator’s Introductory Words – Yuliya Bekreyeva                                                       171

Tatyana Chernyshova, Evgeniya Klink – Applied Philology and Linguistic Expertise: Practical Steps to Extending Discipline Borders                                                                                                                        173

Katarzyna Oberda – Family Mediation as a Special Type of Discourse: Structural Categories and Their Representation                                                                                                                                            185

Soňa Schneiderová – Czech Academic Style in the Context of European and Anglophone Writing                                     196

Concluding Notes on Round Table 3                                                                                      208

Post-Editorial Comments                                                                                    211

Volume Contributors                                                                                           213

M. Płusa, Studia nad językiem Józefa Weyssenhoffa, cz. 1. Język młodzieńczej korespondencji do Konstantego Marii Górskiego, 2019, cena 21,00 zł

Okładka, Studia nad językiem Józefa Weyssenhoffa, cz. 1, Magdalena PłusaMagdalena Płusa, Studia nad językiem Józefa Weyssenhoffa, cz. 1. Język młodzieńczej korespondencji do Konstantego Marii Górskiego, 2019, 128 s., format B5, ISBN 978-83-7133-788-8, cena 21,00 zł

Spuścizna epistolarna Józefa Weyssenhoffa nie należy do wyjątkowo obfitych, ale spośród zachowanych tego typu tekstów największy zbiór stanowi młodzieńcza korespondencja prowadzona z Konstantym Marią Górskim, obejmująca 55 listów z lat 1874-1885. Młodzieńcze teksty przyszłego autora Sobola i panny stanowią cenne źródło informacji na temat dopiero kształtującego się w oparciu o zasady poprawnościowe drugiej połowy XIX w. osobniczego języka autora. Analiza tego wczesnego materiału epistolarnego pozwala scharakteryzować rozwijający się język przyszłego pisarza, ocenić stopień opanowania reguł normatywnych polszczyzny ogólnej oraz zweryfikować, czy jest on wolny od naleciałości kresowych. Przedmiotem opisu w niniejszej publikacji są więc przede wszystkim charakterystyczne cechy języka młodzieńczych listów przyszłego autora poczytnych powieści o Litwie Kowieńskiej na tle języka II połowy XIX wieku. Omówione zostały najbardziej interesujące zjawiska, budzące zaciekawienie z punktu widzenia współczesnego użytkownika polszczyzny, ale mieszczące się w normie ówczesnego języka ogólnego. Ponieważ jakąś część swojej młodości spędził Weyssenhoff na Kowieńszczyźnie, gdzie kultura polska i polski język posiadały pewne zabarwienie regionalne, analizowane listy umożliwiają zaobserwowanie, czy ich autor przejawiał już w  wieku chłopięcym pewną językową intuicję i w jaki sposób się ona ewentualnie ujawniała. W stosunku do niektórych zjawisk pojawić się może problem z klasyfikacją (oceniane są jako kresowe we współczesnej polszczyźnie używanej na dawnych ziemiach północnokresowych, ale na przełomie XIX i XX w. obecne były jeszcze w języku ogólnym). Stąd osobno omówiono właściwości mieszczące się w zwyczaju językowym XIX-wiecznej polszczyzny ogólnej, wykazujące już jednak wówczas tendencje do zaniku, posiadające natomiast szerszą dokumentację na Kresach północo-wschodnich.

P. Rosiński, Artyści, galerie, zdarzenia. Refleksje o sztuce w kręgu Kielc z przełomu XX i XXI wieku, 2019, cena 27,30 zł

Okładka, Artyści, galerie, zdarzenia. Refleksje o sztuce w kręgu Kielc, Piotr RosińskiPiotr Rosiński, Artyści, galerie, zdarzenia. Refleksje o sztuce w kręgu Kielc z przełomu XX i XXI wieku, 2019, 208 s., format B5, ISBN 978-83-7133-775-8, cena 27,30 zł

Prezentowana książka  przedstawia twórczość wybranych polskich artystów: malarzy, rzeźbiarzy, grafików, fotografów na przełomie XX i XXI wieku. Opracowanie bazuje na artykułach, które w okresie ostatnich kilkunastu lat były publikowane jako rozdziały w monografiach, recenzje w różnych periodykach, wstępy do katalogów wystaw. Materiał został podzielony na rozdziały, przeredagowany, uzupełniony i opatrzony aparatem naukowym oraz ilustracjami. Publikacja skierowana jest do artystów, teoretyków i historyków sztuki, a także studentów kierunków humanistycznych i artystycznych.

.

.

.

.

.

.

M. Ruszkowski, Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia, 2018, cena 25,20 zł

Okładka,  Wariantywność współczesnej polszczyzny, Marek RuszkowskiMarek Ruszkowski,  Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia, 2018, 184 s., format A5, ISBN 978-83-7133-716-1, cena 25,20 zł

Wariantywność obejmuje  prawie wszystkie  obszary działalności językowej człowieka. Pewnym wyjątkiem są nazwy własne, których kanoniczną postać rejestrują wykazy urzędowe, dokumenty, spisy itp., choć i tu zdarzają się wyjątki. Praca porusza zarówno kwestie teoretyczne (pojęcie wariantywności językowej, jej typy,  uwarunkowania, i chronologiczne przeobrażenia), jak i bardziej praktyczne. Nie sposób ogarnąć całości  zagadnienia, stąd próba opisu tych form wariantywnych, które  nie doczekały się analiz językowych lub były badane marginalnie, m.in.: fonetycznych (akcent  rzeczowników pospolitych i nazw geograficznych, oboczność wynikająca z uproszczeń, upodobnień itp.,); ortograficznych (np. GUS-owski//gusowski); interpunkcyjnych (głównie oboczne użycie przecinka); fleksyjnych (np. magistrzy//magistrowie); słowotwórczych (np. berlinka//berlinianka); leksykalnych (np. nadsłuchiwać//nasłuchiwać).