Nowości – FILOLOGIA POLSKA

Nowości - FILOLOGIA POLSKA
E. Boksa, Autyzm jako zaburzenie mechanizmu interakcji społecznej od filogenezy do ontogenezy języka, 2020, cena 50,40 zł

Okładka, Autyzm jako zaburzenie mechanizmu interakcji, Ewa BoksaEwa Boksa, Autyzm jako zaburzenie mechanizmu interakcji społecznej od filogenezy do ontogenezy języka, 2020, 260 s., format B5, ISBN 978-83-7133-895-3, cena 50,40 zł

Niniejsza praca ma klasyczny układ treści, składa się z dziewięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowano antropolingwistyczną płaszczyznę wyłonienia się u ludzi języka. W rozdziale drugim opisano przyjęte rozstrzygnięcia terminologiczne dotyczące kompetencji językowej i komunikacyjnej. W kolejnym rozdziale skupiono się na rozwoju języka dziecka w ontogenezie, a przede wszystkim na etapach rozwoju intencji komunikacyjnej, przywołując teorię Hallidaya (1970) i Brunera (1977). Dalsza część pracy zawiera charakterystykę języka i komunikacji osób ze spektrum autyzmu (autyzm wczesnodziecięcy oraz zespół Aspergera). Następnie przedstawiono autorskie założenia koncepcji reorientacji intencji komunikacyjnej oraz zarys programu związanego z rozwijaniem kompetencji komunikacyjnej osób ze spektrum autyzmu. W przedostatnim rozdziale o charakterze metodologicznym przedstawiono własne badania nad interakcją językową dzieci ze spektrum autyzmu, skupiając się przede wszystkim na funkcji fatycznej, wyłaniającej się w sytuacjach komunikacyjnych. W świetle powyższych zagadnień podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki mechanizmu interakcji stanowią bazę do rozwoju komunikacji, zanim rozwinie się mowa werbalna, i jak przedstawia się ich rozkład w wybranych zaburzeniach ze spektrum autyzmu, takich jak autyzm wczesnodziecięcy oraz zespół Aspergera. W tej części pracy zaprezentowano również wnioski, które wyłoniły się z owych badań, oraz dokonano ich omówienia. Publikacja adresowana jest do językoznawców, logopedów, terapeutów, osób które zawodowo zgłębiają tajemnice języka i komunikacji, jak również studentów planujących pomagać dzieciom dotkniętym zaburzeniami autystycznymi oraz ich rodziców i opiekunów.

M. Bolińska, Drzwi do rozwoju. Ruch-literatura-edukacja, 2020, cena 27,30 zł

Okładka, Drzwi do rozwoju. Ruch-literatura-edukacja, Marta BolińskaMarta Bolińska, Drzwi do rozwoju. Ruch-literatura-edukacja, 2020, 160 s., ISBN 978-83-7133-884-7, cena 27,30 zł

Układ książki obejmuje treści teoretyczne i wskazówki do praktycznej pracy dla wszystkich zainteresowanych rozwojem i samorozwojem. Część pierwsza dotyczy wybranych aspektów wspomnianych procesów. W rozdziale drugim uwaga skupiona została na ustaleniach terminologicznych i pojęciach przydatnych m.in. w pracy edukacyjnej, warsztatowej, pedagogicznej (także polonistycznej). W części trzeciej skoncentrowano się na potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, mając na względzie fakt, że są one zróżnicowane i wieloczynnikowe. Przedstawione zostały pokrótce specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe, wraz z ich zarysem historycznym oraz sposobami definiowania (rozumienia) zjawiska. Rozdział czwarty poświęcony został sposobom oddziaływania (ogólnorozwojowego, ale także terapeutycznego) sztuki słowa i adresowany jest do osób używających jej w rożnej postaci (nauczycieli, w tym polonistów, terapeutów, rodziców itp.). W tej części zaakcentowano przede wszystkim wagę biblioterapii oraz przedstawiono audiodeskrypcję. W rozdziale piątym zaprezentowano metody oparte na ruchu, których wybór podyktowany został zarówno ich przydatnością (np. są adresowane do dość szerokiego grona odbiorców, czasem zróżnicowanie (ograniczenie) dotyczy kategorii wieku albo rodzaju trudności), jak i dostępnością (m.in. do ich stosowania w większości nie są potrzebne drogie rekwizyty; wymagają jednak fachowego przygotowania osoby prowadzącej).

S. Cygan red., Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo IV, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Język jako świadectwo kultury IV, S. CyganStanisław Cygan red., Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo IV, 2020,  264 s., format B5, ISBN 978-83-7133-880-9; 978-83-60777-82-4, cena 42,00 zł

Niniejsza publikacja nawiązuje do czterech tomów pod red. Stanisława Cygana: Język jako świadectwo kultury dawnej i współczesnej (Kielce 2016), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo (Kielce 2017), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo II (Kielce 2018), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo III (Kielce 2019). Stanowi ona wyraz zainteresowań naukowych reprezentantów młodego pokolenia  badaczy języka: Studentów i Doktorantów oraz jest świadectwem ich lingwistyczno-kulturowych pasji.

Zawarte w publikacji teksty naukowe koncentrują się wokół różnych zagadnień językoznawczych: językowego obrazu świata, języka Internetu, logopedii, dialektologii, języka reklamy, języka artystycznego, dyskursu religijnego.

Książka adresowana jest do osób zainteresowanych zagadnieniami językoznawczymi, szczególnie zaś do polonistów.

D. Połowniak-Wawrzonek, Związki frazeologiczne i skrzydlate słowa powstałe pod wpływem języka polityki oraz ich modyfikacje, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Związki frazeologiczne i skrzydlate słowa, Dorota Połowniak-WawrzonekDorota Połowniak-Wawrzonek, Związki frazeologiczne i skrzydlate słowa powstałe pod wpływem języka polityki oraz ich modyfikacje, 2020, 276 s., format A5, ISBN 978-83-7133-827-4, cena 42,00 zł

Tematyką publikacji są stałe związki frazeologiczne i skrzydlate słowa pochodzące z języka polityki oraz modyfikacje tych połączeń we współczesnej polszczyźnie. W monografii przedstawiono utrwalone połączenia słowne, które pojawiły się w różnych komunikatach współczesnej polszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1989-2018.

We współczesnej polszczyźnie występuje wiele frazeologizmów, skrzydlatych słów powstałych wskutek oddziaływania języka polityki. Podlegają one różnym procesom modyfikacyjnym.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale I omówiono, po stronie którego stanowiska badawczego we frazeologii opowiedziano się w książce; zdefiniowano także pojęcia: frazeologizm i skrzydlate słowa (rozróżniono te dwa typy jednostek) i wskazano na przyjmowaną w pracy klasyfikację związków frazeologicznych. W rozdziale II zamieszczono charakterystykę efemeryd pojawiających się w polszczyźnie w pewnym momencie, związanych z faktami ważnymi dla historii Polski, Europy czy świata i odnoszonych do jednego historycznego denotatu. W kolejnym rozdziale przedstawiono  wywodzące się z okresu PRL-u utrwalone połączenia słowne, przez użytkowników kojarzone z komunistyczną nowomową, w późniejszych tekstach realizowane w postaci kanonicznej lub ulegające modyfikacjom. W rozdziale IV omówiono określające pewne fakty, zjawiska, osoby związki wyrazowe, które w wyniku derywacji metaforycznej uzyskują nowe znaczenia i nazywają inne fakty, zjawiska, osoby o podobnych cechach czy wyróżnikach. W rozdziale V przedstawiono połączenia wyrazowe spopularyzowane i utrwalone na gruncie polskim dzięki wypowiedziom konkretnych osób zaistniałych w polskiej przestrzeni publicznej. W ostatnim rozdziale omówiono utrwalone połączenia słowne dotyczące działań rządu i ugrupowań politycznych oraz działań, zachowań i stanów osób związanych z polityką. Rozprawę dopełnia wstęp, zakończenie, bibliografia, wykaz skrótów, summary oraz indeks analizowanych frazeologizmów i skrzydlatych słów.

Publikacja adresowana jest do językoznawców, badaczy mediów, współczesnej kultury, dziennikarzy i do wszystkich zainteresowanych omawianą problematyką.

M. Ruszkowski, Słownik nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego, 2020, cena 58,80 zł

Okładka, Słownik nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego, Marek RuszkowskiMarek Ruszkowski, Słownik nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego, 2020, 312 s., format B5, ISBN 978-83-7133-879-3, cena 58,80 zł

Domaszowice czy Domaszewice? Jadę do Tuczęp czy do Tuczępów (wieś Tuczępy)? Mieszkam we Włoszczowie czy we Włoszczowej? Przymiotnik od nazwy Oblęgorek to oblęgorski czy oblęgorecki? Jak brzmią przymiotniki od nazw Bejsce, Bizorędki? To niektóre z wielu pytań nurtujących nie tylko osoby odwiedzające województwo świętokrzyskie, ale też jego mieszkańców. Takich wątpliwości dotyczących nazw miejscowych jest wiele, a ich rozstrzygnięcie nie zawsze jest proste. Wynika to z kilku przyczyn: bogactwa form nazw miejscowości, ich odmiany odbiegającej często od wzorców deklinacyjnych, lokalnych zwyczajów językowych. Taka sama nazwa może mieć różną odmianę w zależności od tego, w którym regionie Polski leży miejscowość.

Niniejsza publikacja jest pierwszym tego typu opracowaniem. Słownik podaje nazwy, ich postać dopełniaczową (co sugeruje, jak odmieniać nazwę) oraz formy od nich pochodne (przymiotniki), które są zgodne z normą urzędową i językową. Może być pomocny nauczycielom, uczniom, studentom, urzędnikom i wszystkim, którym kwestie poprawnego posługiwania się nazwami miejscowymi nie są obce.

G. Trębicki, Świat wartości aksjologia fantasy świata wtórnego model podstawowy, 2020, cena 23,10 zł

Okładka, Świat wartości aksjologia fantasy świata wtórnego, Grzegorz TrębickiGrzegorz Trębicki, Świat wartości aksjologia fantasy świata wtórnego model podstawowy, 2020, 126 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-901-1, cena 23,10 zł

Niniejsza publikacja, poświęcona jest niezwykle interesującemu  gatunkowi współczesnej prozy niemimetycznej czyli tzw. fantastyki i stanowi trzecie z kolei studium – po bardzo dobrze przyjętych: Fantasy. Ewolucja gatunku (Universitas 2007) i Synkretyzm fantasy. Fantasy świata wtórnego: literatura, kultura, mit (Libron 2014).

W swojej najnowszej pozycji Autor rozwija zupełnie nowe wątki badawcze, przyglądając się interesującej go problematyce z perspektywy bardziej kulturowej. Mowa tu jest więc nie tylko o samych tekstach, lecz również o ich echach i reperkusjach społecznych, antropologicznych, światopoglądowych, psychologicznych i politycznych.

Publikacja adresowana jest do literaturoznawców i studentów zainteresowanych niniejszą tematyką badawczą oraz do wszystkich ambitnych czytelników pragnących poszerzyć wiedzę o ulubionym gatunku literackim.

Spis treści

Wstęp /7

Rozdział I – Świat wartości /21

Rozdział II – Podstawowy model aksjologiczny SWF /33

Rys historyczny /33

Model podstawowy /42

Poziom pierwszy – „wartości ogólnoludzkie” /43

Poziom drugi – „wzorce / archetypy” /51

Poziom trzeci – „wartości metafizyczne / transcendentne” /64

Podsumowanie /77

Zakończenie /83

Słownik terminów teoretycznoliterackich, genologicznych i historycznoliterackich /89

Bibliografia / 103

Abstract / 123

A. Wileczek, D. Czarnota (oprac.), Pieśni i fraszki słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim, 2020, PDF publikacji

Anna Wileczek, Dominika Czarnota (oprac.), Pieśni i fraszki słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim, 2020, 114 s., ISBN 978-83-7133-897-7,  PDF publikacji pobierz plik

W roku jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach został ogłoszony ogólnopolski konkurs poetycki o Nagrodę JM Rektora UJK prof. dr. hab. Jacka Semaniaka na temat: „Pieśni i fraszki – słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim”, a nasz Patron doczekał się swoich współczesnych adwersarzy. Do konkursu nadesłano 82 teksty poetyckie w trzech kategoriach wiekowych. Autorzy są twórcami niezrzeszonymi lub reprezentują szkoły, uczelnie, instytucje z różnych rejonów Polski. Niniejszy tomik poetycki stanowi pełen finezji i piękna poetycki dialog z mistrzem Janem z Czarnolasu.

.

.

.

M. Wójcik (oprac.), Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida (Sind Sie Jude?) Sztuka w pięciu obrazach z prologiem i epilogiem, 2021, cena 42,00 zł

Okładka,  Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida (Sind Sie Jude?), Mirosław Wójcik (oprac.)Mirosław Wójcik (oprac.), Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida (Sind Sie Jude?) Sztuka w pięciu obrazach z prologiem i epilogiem, 2021, 198 s., format A5, ISBN 978-83-7133-914-1, cena 42,00 zł

Publikacja przywraca literaturze ostatni dramat Emila Zegadłowicz, powstały na kilka tygodni przed śmiercią pisarza. Jego tematem jest obraz losu Żydów w czasie II wojny światowej, a utwór stanowi próbę udokumentowania Zagłady z perspektywy świadka.

Niniejsza edycja pozwala na prześledzenie dziejów dramatu. Jego pierwsze wydanie przybiera kształt, jaki nadało mu zrekonstruowanie jego treści na podstawie odnalezionych rękopisów, korespondencji Zegadłowicza i osób mu bliskich oraz relacji świadków powstawania dzieła i pierwszych jego czytelników.