Nowości – FILOLOGIA POLSKA

Nowości - FILOLOGIA POLSKA
E. Boksa, Autyzm jako zaburzenie mechanizmu interakcji społecznej od filogenezy do ontogenezy języka, 2020, cena 50,40 zł

Okładka, Autyzm jako zaburzenie mechanizmu interakcji, Ewa BoksaEwa Boksa, Autyzm jako zaburzenie mechanizmu interakcji społecznej od filogenezy do ontogenezy języka, 2020, 260 s., format B5, ISBN 978-83-7133-895-3, cena 50,40 zł

Niniejsza praca ma klasyczny układ treści, składa się z dziewięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowano antropolingwistyczną płaszczyznę wyłonienia się u ludzi języka. W rozdziale drugim opisano przyjęte rozstrzygnięcia terminologiczne dotyczące kompetencji językowej i komunikacyjnej. W kolejnym rozdziale skupiono się na rozwoju języka dziecka w ontogenezie, a przede wszystkim na etapach rozwoju intencji komunikacyjnej, przywołując teorię Hallidaya (1970) i Brunera (1977). Dalsza część pracy zawiera charakterystykę języka i komunikacji osób ze spektrum autyzmu (autyzm wczesnodziecięcy oraz zespół Aspergera). Następnie przedstawiono autorskie założenia koncepcji reorientacji intencji komunikacyjnej oraz zarys programu związanego z rozwijaniem kompetencji komunikacyjnej osób ze spektrum autyzmu. W przedostatnim rozdziale o charakterze metodologicznym przedstawiono własne badania nad interakcją językową dzieci ze spektrum autyzmu, skupiając się przede wszystkim na funkcji fatycznej, wyłaniającej się w sytuacjach komunikacyjnych. W świetle powyższych zagadnień podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki mechanizmu interakcji stanowią bazę do rozwoju komunikacji, zanim rozwinie się mowa werbalna, i jak przedstawia się ich rozkład w wybranych zaburzeniach ze spektrum autyzmu, takich jak autyzm wczesnodziecięcy oraz zespół Aspergera. W tej części pracy zaprezentowano również wnioski, które wyłoniły się z owych badań, oraz dokonano ich omówienia. Publikacja adresowana jest do językoznawców, logopedów, terapeutów, osób które zawodowo zgłębiają tajemnice języka i komunikacji, jak również studentów planujących pomagać dzieciom dotkniętym zaburzeniami autystycznymi oraz ich rodziców i opiekunów.

E. Boksa, Systemowy trening językowy - STJ – dysleksja. O rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych w starszych klasach szkoły podstawowej w ramach edukacji polonistycznej, 2019, cena 27,30 zł

Okładka, Systemowy trening językowy  - STJ, Ewa BoksaEwa Boksa, Systemowy trening językowy  – STJ – dysleksja. O rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych w starszych klasach szkoły podstawowej w ramach edukacji polonistycznej, 2019, 200 s., format B5, ISBN 978-83-7133-824-3, cena 27,30 zł

Celem niniejszej publikacji było określenie poziomu kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych szkoły podstawowej oraz poszukiwanie zależności między doborem metod dydaktycznych a wyrabianiem sprawności językowej uczniów poprzez takie zaplanowanie procesu dydaktycznego, aby uczniowie dyslektyczni czynili postępy w nauce języka polskiego, a zdobyte umiejętności wykorzystywali w codziennym życiu. Realizacja tak postawionego celu uzależniona była od wyjaśnienia zjawisk towarzyszących niepowodzeniom w uczeniu się i formułowaniu myśli przez dzieci dyslektyczne.

Książka składa się z części teoretycznej, metodologicznej i praktycznej.

W części teoretycznej przedstawiono socjolingwistyczne uwarunkowania nabywania języka i na ich tle odniesiono się do dyslektycznych zaburzeń językowych. Następnie omówiono główne kierunki badań nad dysleksją, opisano etiologię tego zaburzenia, zarysowano rozwój procesów poznawczych warunkujących osiąganie sukcesów w procesie mówienia, pisania i czytania.

W części metodologicznej Autorka zaproponowała własny sposób diagnozowania oraz śledzenia postępów uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego i przedstawiła wnioski wyłaniające się z przeprowadzonych badań nad rozwojem kompetencji komunikacyjnej  i językowej uczniów dyslektycznych.

Część praktyczna zawiera formy ćwiczeń usprawniające takie umiejętności uczniów, jak: technika czytania, czytanie ze zrozumieniem, swobodne wypowiadanie się w mowie i piśmie na zadany temat, rozwijanie świadomości fonologicznej  i zasobu słownikowego, dbałość o poprawny zapis ortograficzny.

M. Bolińska red., Literackie i nieliterackie obraz nie(pełno)sprawności. Konteksty-konwencje-refleksje, 2019, cena 29,40 zł

Okładka, Literackie i nieliterackie obraz nie(pełno)sprawności, Marta Bolińska red.Marta Bolińska red., Literackie i nieliterackie obraz nie(pełno)sprawności. Konteksty-konwencje-refleksje, 2019, 184 s., format B5, ISBN 978-83-7133-778-9, cena 29,40 zł

Niniejsza monografia składa się z kilkunastu artykułów. Przedmiotem zainteresowania poszczególnych autorów jest literatura polska i powszechna, jak również zjawiska kulturowe i społeczne z nią korespondujące, które znajdują inspirację lub odzew w literaturze, a dotyczą wszelkich kwestii poświęconych problemom osób z niepełnosprawnościami.

W części zatytułowanej Konteksty. Obszary i paradygmaty nie(pełno)sprawności badacze skupiają się na różnych aspektach zagadnienia, m.in. Marta Bolińska wskazuje na Wymiary i modele nie(pełno)sprawności, uwzględniając zarówno teoretyczno-historyczny, jak i pragmatyczny kontekst niepełnosprawności.

Część druga poświęcona jest Literackim obrazom nie(pełno)sprawności i rozmaitym trudnościom rozwojowo-edukacyjnym przedstawionym w ramach konwencji powieściowej.

Część trzecia zawiera  Refleksje, opinie i recenzje, głównie dotyczące literatury przedmiotu oscylującej wokół zagadnień niesprawności, niepełnosprawności, trudności, odmienności.

Publikacja przeznaczona jest dla osób zainteresowanych literaturą oraz wszystkich, którym bliskie są sprawy osób z niepełnosprawnością.

S. Cygan red., Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo III, 2019, cena 52,50 zł

Okładka, Język jako świadectwo kultury, Stanisław Cygan red.Stanisław Cygan red., Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo III, 2019,  360 s., format B5, ISBN 978-83-7133-785-7, cena 52,50 zł

Niniejsza publikacja nawiązuje do trzech monografii wieloautorskich pod redakcją naukową Stanisława Cygana: Język jako świadectwo kultury dawnej i współczesnej (Kielce 2016), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo (Kielce 2017), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo II (Kielce 2018).

Zbiór 32 artykułów naukowych, zróżnicowany pod względem tematyki, jest pokaźnym poszerzeniem i uzupełnieniem wcześniejszych ww. monografii, stanowi wyraz zainteresowań różnymi obszarami badawczymi głównie w zakresie językoznawstwa i kulturoznawstwa przedstawicieli najmłodszego pokolenia akademickiego: studentów i doktorantów. Język jest tu oglądany z różnych perspektyw: stanowi przede wszystkim narzędzie myśli, porozumiewania, przekazywania informacji, społecznego działania, ale również najważniejszy składnik kultury, rezerwuar, pas transmisyjny oraz interpretator i interpretant zawierający jej treści, pełni różnorodne funkcje. Jest zarówno faktem społecznym, jak i kulturowym.

Dominantę tematyczną publikacji stanowi język jako świadectwo kultury: kultury dawnej i współczesnej, jej zwierciadło, przewodnik po kulturze. Ujmowanie zjawisk językowych w relacji z kulturą to podstawowy nurt badań subdyscypliny lingwistyki określanej jako lingwistyka kulturowa. Jej celem badawczym jest rekonstrukcja kultury jako określonego sposobu konceptualizacji i kategoryzacji świata zawartego w danych językowych.

Zamieszczone w publikacji teksty naukowe koncentrują się wokół różnych zagadnień językoznawczych: języka artystycznego, języka polityki, problemów języka przekładu, zagadnień onomastyki, etykiety językowej, pogranicza językowego, językowego obrazu świata, języka mediów (np. dyskursu medialnego), języka reklamy, pragmalingwistyki i innych.

Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami językoznawczymi, przede wszystkim studentów i nauczycieli.

S. Cygan red., Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo IV, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Język jako świadectwo kultury IV, S. CyganStanisław Cygan red., Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo IV, 2020,  264 s., format B5, ISBN 978-83-7133-880-9; 978-83-60777-82-4, cena 42,00 zł

Niniejsza publikacja nawiązuje do czterech tomów pod red. Stanisława Cygana: Język jako świadectwo kultury dawnej i współczesnej (Kielce 2016), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo (Kielce 2017), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo II (Kielce 2018), Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo III (Kielce 2019). Stanowi ona wyraz zainteresowań naukowych reprezentantów młodego pokolenia  badaczy języka: Studentów i Doktorantów oraz jest świadectwem ich lingwistyczno-kulturowych pasji.

Zawarte w publikacji teksty naukowe koncentrują się wokół różnych zagadnień językoznawczych: językowego obrazu świata, języka Internetu, logopedii, dialektologii, języka reklamy, języka artystycznego, dyskursu religijnego.

Książka adresowana jest do osób zainteresowanych zagadnieniami językoznawczymi, szczególnie zaś do polonistów.

K. Kumor, W. Zarosa (red.), Oblicza niepokorności. Materiały z II i III edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej (Kielce, 2-3 czerwca 2017 i 2 czerwca 2018), 2019, cena 23,10 zł

Okładka, Oblicza niepokorności. Materiały z II i III edycji ogólnopolskiej konferencji, Katarzyna Kumor, Wojciech Zarosa red.

K. Kumor, W. Zarosa (red.), Oblicza niepokorności. Materiały z II i III edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej (Kielce, 2-3 czerwca 2017 i 2 czerwca 2018), 2019, 176 s., format B5, ISBN 978-83-7133-768-0, cena 23,10 zł

Spis treści

Wstęp, s. 7

Mateusz Lisak  – Hippalos – legendarny odkrywca Indii, s. 9

Adrianna Zawadzka  – Postawa buntu i szemrania przeciw Bogu oraz
żydowskim przywódcom na przykładzie starotestamentowej Księgi Wyjścia
, s. 3

Michał Madej – Bunty Anglosasów w pierwszych
latach panowania Wilhelma Zdobywcy – przyczyny, przebieg, skutki
, s. 35

Wojciech Zarosa  – Duchowni i świeccy przed konsystorzem gnieźnieńskim na przełomie XV
i XVI wieku. Wybrane sprawy
, s. 45

Joanna Dulewicz  – Jadwiga Prendowska – kobieta niepokorna, s. 61

Anna Śmiechowicz – „Mimo wyklęcia przez rodzinę i »śmiechu ulicy« startowałam i biłam rekordy” – wyczyny kolarskie
Karoliny Kocięckiej
, s. 73

Barbara Łochowska – Tadeusz Boy-Żeleński –propagator idei świadomego macierzyństwa w Polsce , s. 83

Katarzyna Kumor  – Niepokorna Lady Chamberlain i jej wystawa sztuki włoskiej w Londynie
w 1930 roku
, s. 99

Judyta Rebizant  – Polskie podziemie niepodległościowe kontra ukraińskie podziemie zbrojne na terenie powiatu
lubaczowskiego (1944–1945)
, s. 111

Kacper Awzan  – Świadek – niepokorne wątki w biografii księdza Leona Musielaka , s. 125

Katarzyna Skała – „Pies łańcuchowy imperializmu” czy buntownik z wyboru? Josipa Broza-Tity własna droga do komunizmu , s. 141

Alina Zawada  – Sześćdziesiątnicy – niepokorni Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej , s. 155

Dorota Choińska – Czy warto pamiętać o zbrodniach podziemia? Pamięć bohaterów i pamięć ofiar polskiego
powojennego podziemia zbrojnego na przykładzie Białostocczyzny
, s.  165

A. Miernik, Dziewczynka z głową pełną bajek. Wielkie tematy w prozie Marty Tomaszewskiej, 2019, cena 33,60 zł

Okładka, Dziewczynka z głową pełną bajek, Agnieszka MiernikAgnieszka Miernik, Dziewczynka z głową pełną bajek. Wielkie tematy w prozie Marty Tomaszewskiej, 2019, 252 s., format 23,5×14,5 cm, ISBN 978-83-7133-745-1, cena 33,60 zł

Prezentowana monografia jest pionierską interpretacją twórczości Marty Tomaszewskiej z perspektywy archetypowo-mitograficznej i wskazuje na rolę topiki (wielkich tematów) w literaturze dziecięcej. Proza baśniowo-fantastyczna pisarki zostaje osadzono w kontekście archetypów, psychoanalizy, antropologii kulturowej (M. Eliade, G. Bachelard, C. G. Jung). Istotnym kontekstem dla omawianej prozy są utwory literatury dziecięcej wpisujące się w szeroko pojmowane uniwersum archetypiczne. Symboliczne ujęcie obrazów literackich pozwoliło na wyodrębnienie zasadniczych kręgów tematycznych takich jak: archetyp niezwykłego dziecka, mędrca, podróży, jaźni, światów alternatywnych.

Adresatami książki są nauczyciele wszystkich szczebli edukacji, badacze literatury dziecięcej i młodzieżowej.

I. Oukhvanova &J. Senderska (edit.), Discourse Linguistics and Beyond, vol. 5, Types of Discourse via Applied Research, 2019, cena 29,40 zł

Okładka, Discourse Linguistics and Beyond, vol. 5, Irina Oukhvanova, Joanna Senderska edit.Irina Oukhvanova &Joanna Senderska (edit.), Discourse Linguistics and Beyond, vol. 5, Types of Discourse via Applied Research, 2019, 216 s., format B5, ISBN 978-83-7133-825-0, cena 29,40 zł

Table of Contents

Preface to Volume 5                                                                                                   7

Round Table 1. Online Discourse: Representation of Institutional and Discourse Community Practices

Mediator’s Introductory Words – Joanna Senderska, Alena Savich                             15

Tereza Klabíková Rábová, Soňa Schneiderová, Ladislav Janovec – Czech Corporate Website Discourse at the Beginning of the 21st Century: Methodological Perspective                                                           17

Alena Savich – Online Lobbying Campaigns. New Media – New Discourse?                    42

Lioudmila Kourchak – Online Employment Discourse as a Research Object                 58

Michał Robak – Discourse of Mediators of a Vegan E-Community
(a Polish case study)                                                                                                     71

Concluding Notes on Round Table 1                                                                                        88

Round Table 2. Political, Public and Media Types of Discourse: Applied Theory and Research

Mediators’ Introductory Words – Ekaterina Vasilenko and Irina Oukhvanova       93

Ekaterina Vasilenko – Gender-Biased Hate Speech Functioning in Media: Factor-Production Specifics (a Belarusian case study)                                                                                                                                        95

Magdalena Hądzlik-Białek – Hate Speech and Swearing in Contemporary Society (a Polish case study)                        105

Tatiana Krasnova – Russian History-Rooted Probolshevist Discourse: Multitheoretical and Applied Perspectives          117

Tereza Klabíková Rábová – Media Discourse of the EU Council Presidency (a Francophone research perspective)       132

Vera Ustinovich– Preamble as a Spoken Discourse Unit: Analysing TV and Radio Debate Content Applying M.-A. Morel & L. Danon-Boileau’s Approach (a French case study)                                            147

Patrycja Kubicha – Persuasion in Political Discourse: Election Manifesto of the UK Conservative Party                           158

Concluding Notes on Round Table 2                                                                                      167

Round Table 3. Professional Discourse as an Object of Applied Research Discussion

Mediator’s Introductory Words – Yuliya Bekreyeva                                                       171

Tatyana Chernyshova, Evgeniya Klink – Applied Philology and Linguistic Expertise: Practical Steps to Extending Discipline Borders                                                                                                                        173

Katarzyna Oberda – Family Mediation as a Special Type of Discourse: Structural Categories and Their Representation                                                                                                                                            185

Soňa Schneiderová – Czech Academic Style in the Context of European and Anglophone Writing                                     196

Concluding Notes on Round Table 3                                                                                      208

Post-Editorial Comments                                                                                    211

Volume Contributors                                                                                           213

M. Płusa, Studia nad językiem Józefa Weyssenhoffa, cz. 1. Język młodzieńczej korespondencji do Konstantego Marii Górskiego, 2019, cena 21,00 zł

Okładka, Studia nad językiem Józefa Weyssenhoffa, cz. 1, Magdalena PłusaMagdalena Płusa, Studia nad językiem Józefa Weyssenhoffa, cz. 1. Język młodzieńczej korespondencji do Konstantego Marii Górskiego, 2019, 128 s., format B5, ISBN 978-83-7133-788-8, cena 21,00 zł

Spuścizna epistolarna Józefa Weyssenhoffa nie należy do wyjątkowo obfitych, ale spośród zachowanych tego typu tekstów największy zbiór stanowi młodzieńcza korespondencja prowadzona z Konstantym Marią Górskim, obejmująca 55 listów z lat 1874-1885. Młodzieńcze teksty przyszłego autora Sobola i panny stanowią cenne źródło informacji na temat dopiero kształtującego się w oparciu o zasady poprawnościowe drugiej połowy XIX w. osobniczego języka autora. Analiza tego wczesnego materiału epistolarnego pozwala scharakteryzować rozwijający się język przyszłego pisarza, ocenić stopień opanowania reguł normatywnych polszczyzny ogólnej oraz zweryfikować, czy jest on wolny od naleciałości kresowych. Przedmiotem opisu w niniejszej publikacji są więc przede wszystkim charakterystyczne cechy języka młodzieńczych listów przyszłego autora poczytnych powieści o Litwie Kowieńskiej na tle języka II połowy XIX wieku. Omówione zostały najbardziej interesujące zjawiska, budzące zaciekawienie z punktu widzenia współczesnego użytkownika polszczyzny, ale mieszczące się w normie ówczesnego języka ogólnego. Ponieważ jakąś część swojej młodości spędził Weyssenhoff na Kowieńszczyźnie, gdzie kultura polska i polski język posiadały pewne zabarwienie regionalne, analizowane listy umożliwiają zaobserwowanie, czy ich autor przejawiał już w  wieku chłopięcym pewną językową intuicję i w jaki sposób się ona ewentualnie ujawniała. W stosunku do niektórych zjawisk pojawić się może problem z klasyfikacją (oceniane są jako kresowe we współczesnej polszczyźnie używanej na dawnych ziemiach północnokresowych, ale na przełomie XIX i XX w. obecne były jeszcze w języku ogólnym). Stąd osobno omówiono właściwości mieszczące się w zwyczaju językowym XIX-wiecznej polszczyzny ogólnej, wykazujące już jednak wówczas tendencje do zaniku, posiadające natomiast szerszą dokumentację na Kresach północo-wschodnich.

D. Połowniak-Wawrzonek, Związki frazeologiczne i skrzydlate słowa powstałe pod wpływem języka polityki oraz ich modyfikacje, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Związki frazeologiczne i skrzydlate słowa, Dorota Połowniak-WawrzonekDorota Połowniak-Wawrzonek, Związki frazeologiczne i skrzydlate słowa powstałe pod wpływem języka polityki oraz ich modyfikacje, 2020, 276 s., format A5, ISBN 978-83-7133-827-4, cena 42,00 zł

Tematyką publikacji są stałe związki frazeologiczne i skrzydlate słowa pochodzące z języka polityki oraz modyfikacje tych połączeń we współczesnej polszczyźnie. W monografii przedstawiono utrwalone połączenia słowne, które pojawiły się w różnych komunikatach współczesnej polszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1989-2018.

We współczesnej polszczyźnie występuje wiele frazeologizmów, skrzydlatych słów powstałych wskutek oddziaływania języka polityki. Podlegają one różnym procesom modyfikacyjnym.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale I omówiono, po stronie którego stanowiska badawczego we frazeologii opowiedziano się w książce; zdefiniowano także pojęcia: frazeologizm i skrzydlate słowa (rozróżniono te dwa typy jednostek) i wskazano na przyjmowaną w pracy klasyfikację związków frazeologicznych. W rozdziale II zamieszczono charakterystykę efemeryd pojawiających się w polszczyźnie w pewnym momencie, związanych z faktami ważnymi dla historii Polski, Europy czy świata i odnoszonych do jednego historycznego denotatu. W kolejnym rozdziale przedstawiono  wywodzące się z okresu PRL-u utrwalone połączenia słowne, przez użytkowników kojarzone z komunistyczną nowomową, w późniejszych tekstach realizowane w postaci kanonicznej lub ulegające modyfikacjom. W rozdziale IV omówiono określające pewne fakty, zjawiska, osoby związki wyrazowe, które w wyniku derywacji metaforycznej uzyskują nowe znaczenia i nazywają inne fakty, zjawiska, osoby o podobnych cechach czy wyróżnikach. W rozdziale V przedstawiono połączenia wyrazowe spopularyzowane i utrwalone na gruncie polskim dzięki wypowiedziom konkretnych osób zaistniałych w polskiej przestrzeni publicznej. W ostatnim rozdziale omówiono utrwalone połączenia słowne dotyczące działań rządu i ugrupowań politycznych oraz działań, zachowań i stanów osób związanych z polityką. Rozprawę dopełnia wstęp, zakończenie, bibliografia, wykaz skrótów, summary oraz indeks analizowanych frazeologizmów i skrzydlatych słów.

Publikacja adresowana jest do językoznawców, badaczy mediów, współczesnej kultury, dziennikarzy i do wszystkich zainteresowanych omawianą problematyką.

A. Rosińska-Mamej, Przepraszam, ma pan może długopis? Prośba we współczesnej polszczyźnie. Cz. 1 Prośba jako makroakt mowy, 2019, cena 54,60 zł (wersja drukowana), cena 27,30 (wersja elektroniczna)

Okładka, Przepraszam, ma pan może długopis?, Agnieszka Rosińska-Mamej,Agnieszka Rosińska-Mamej, Przepraszam, ma pan może długopis? Prośba we współczesnej polszczyźnie. Cz. 1 Prośba jako makroakt mowy, 2019, 416 s., format B5, ISBN 978-83-7133-791-8, cena 54,60 zł (wersja drukowana), cena 27,30 (wersja elektroniczna)

Niniejsza publikacja zawiera opis strategii komunikacyjnych stosowanych przez nadawców próśb w celu osiągnięcia wpływu na postępowanie adresatów tych aktów mowy. Autorka udowadnia, że współczesna prośba jest makroaktem mowy, złożonym z takich mikroaktów, jak prośba właściwa, uzasadnienie sformułowania prośby czy przeproszenie. Przeprowadza wnikliwą analizę tych składników makroaktu prośby, które mają wpłynąć na jej skuteczność. W swoich badaniach Autorka posługuje się narzędziami wypracowanymi nie tylko przez językoznawstwo (w tym teorię aktów mowy czy genologię lingwistyczną), ale także przez inne nauki, między innymi: psychologię społeczną, socjologię, antropologię kulturową czy filozofię. Publikacja ta zainteresuje osoby zajmujące się pragmatycznymi aspektami komunikacji, genologią lingwistyczną czy grzecznością językową, między innymi  językoznawców, studentów kierunków humanistycznych i społecznych, nauczycieli polonistów. Przedstawione w niej wnioski mogą być wykorzystane również w kształceniu interdyscyplinarnym i w badaniach międzykulturowych.

P. Rosiński, Artyści, galerie, zdarzenia. Refleksje o sztuce w kręgu Kielc z przełomu XX i XXI wieku, 2019, cena 27,30 zł

Okładka, Artyści, galerie, zdarzenia. Refleksje o sztuce w kręgu Kielc, Piotr RosińskiPiotr Rosiński, Artyści, galerie, zdarzenia. Refleksje o sztuce w kręgu Kielc z przełomu XX i XXI wieku, 2019, 208 s., format B5, ISBN 978-83-7133-775-8, cena 27,30 zł

Prezentowana książka  przedstawia twórczość wybranych polskich artystów: malarzy, rzeźbiarzy, grafików, fotografów na przełomie XX i XXI wieku. Opracowanie bazuje na artykułach, które w okresie ostatnich kilkunastu lat były publikowane jako rozdziały w monografiach, recenzje w różnych periodykach, wstępy do katalogów wystaw. Materiał został podzielony na rozdziały, przeredagowany, uzupełniony i opatrzony aparatem naukowym oraz ilustracjami. Publikacja skierowana jest do artystów, teoretyków i historyków sztuki, a także studentów kierunków humanistycznych i artystycznych.

.

.

.

.

.

.

M. Ruszkowski, Słownik nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego, 2020, cena 58,80 zł

Okładka, Słownik nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego, Marek RuszkowskiMarek Ruszkowski, Słownik nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego, 2020, 312 s., format B5, ISBN 978-83-7133-879-3, cena 58,80 zł

Domaszowice czy Domaszewice? Jadę do Tuczęp czy do Tuczępów (wieś Tuczępy)? Mieszkam we Włoszczowie czy we Włoszczowej? Przymiotnik od nazwy Oblęgorek to oblęgorski czy oblęgorecki? Jak brzmią przymiotniki od nazw Bejsce, Bizorędki? To niektóre z wielu pytań nurtujących nie tylko osoby odwiedzające województwo świętokrzyskie, ale też jego mieszkańców. Takich wątpliwości dotyczących nazw miejscowych jest wiele, a ich rozstrzygnięcie nie zawsze jest proste. Wynika to z kilku przyczyn: bogactwa form nazw miejscowości, ich odmiany odbiegającej często od wzorców deklinacyjnych, lokalnych zwyczajów językowych. Taka sama nazwa może mieć różną odmianę w zależności od tego, w którym regionie Polski leży miejscowość.

Niniejsza publikacja jest pierwszym tego typu opracowaniem. Słownik podaje nazwy, ich postać dopełniaczową (co sugeruje, jak odmieniać nazwę) oraz formy od nich pochodne (przymiotniki), które są zgodne z normą urzędową i językową. Może być pomocny nauczycielom, uczniom, studentom, urzędnikom i wszystkim, którym kwestie poprawnego posługiwania się nazwami miejscowymi nie są obce.

G. Trębicki, Świat wartości aksjologia fantasy świata wtórnego model podstawowy, 2020, cena 23,10 zł

Okładka, Świat wartości aksjologia fantasy świata wtórnego, Grzegorz TrębickiGrzegorz Trębicki, Świat wartości aksjologia fantasy świata wtórnego model podstawowy, 2020, 126 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-901-1, cena 23,10 zł

Niniejsza publikacja, poświęcona jest niezwykle interesującemu  gatunkowi współczesnej prozy niemimetycznej czyli tzw. fantastyki i stanowi trzecie z kolei studium – po bardzo dobrze przyjętych: Fantasy. Ewolucja gatunku (Universitas 2007) i Synkretyzm fantasy. Fantasy świata wtórnego: literatura, kultura, mit (Libron 2014).

W swojej najnowszej pozycji Autor rozwija zupełnie nowe wątki badawcze, przyglądając się interesującej go problematyce z perspektywy bardziej kulturowej. Mowa tu jest więc nie tylko o samych tekstach, lecz również o ich echach i reperkusjach społecznych, antropologicznych, światopoglądowych, psychologicznych i politycznych.

Publikacja adresowana jest do literaturoznawców i studentów zainteresowanych niniejszą tematyką badawczą oraz do wszystkich ambitnych czytelników pragnących poszerzyć wiedzę o ulubionym gatunku literackim.

Spis treści

Wstęp /7

Rozdział I – Świat wartości /21

Rozdział II – Podstawowy model aksjologiczny SWF /33

Rys historyczny /33

Model podstawowy /42

Poziom pierwszy – „wartości ogólnoludzkie” /43

Poziom drugi – „wzorce / archetypy” /51

Poziom trzeci – „wartości metafizyczne / transcendentne” /64

Podsumowanie /77

Zakończenie /83

Słownik terminów teoretycznoliterackich, genologicznych i historycznoliterackich /89

Bibliografia / 103

Abstract / 123

A. Wileczek, D. Czarnota (oprac.), Pieśni i fraszki słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim, 2020, PDF publikacji

Anna Wileczek, Dominika Czarnota (oprac.), Pieśni i fraszki słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim, 2020, 114 s., ISBN 978-83-7133-897-7,  PDF publikacji pobierz plik

W roku jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach został ogłoszony ogólnopolski konkurs poetycki o Nagrodę JM Rektora UJK prof. dr. hab. Jacka Semaniaka na temat: „Pieśni i fraszki – słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim”, a nasz Patron doczekał się swoich współczesnych adwersarzy. Do konkursu nadesłano 82 teksty poetyckie w trzech kategoriach wiekowych. Autorzy są twórcami niezrzeszonymi lub reprezentują szkoły, uczelnie, instytucje z różnych rejonów Polski. Niniejszy tomik poetycki stanowi pełen finezji i piękna poetycki dialog z mistrzem Janem z Czarnolasu.

.

.

.