Nowości – BIOLOGIA

Nowości - BIOLOGIA
K. Ruraż, R. Piwowarczyk, Rośliny naczyniowe muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej, 2021, cena 42,00 zł

Okładka, Karolina Ruraż, Renata Piwowarczyk, Rośliny naczyniowe muraw kserotermicznych Wyżyny SandomierskiejKarolina Ruraż, Renata Piwowarczyk, Rośliny naczyniowe muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej, 2021, s. 264, format B5, ISBN 978-83-7133-939-4, cena 42,00 zł

Niniejsza publikacja dostarcza oryginalnych danych florystycznych o stanowiskach roślin naczyniowych muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej oraz prezentuje rozmieszczenie poszczególnych taksonów w postaci map kartogramowych. Murawy kserotermiczne są obecnie jednym z najbardziej zagrożonych zbiorowisk roślinnych w Europie z wieloma cennymi i rzadkimi elementami flory, fauny oraz grzybów. W trakcie prowadzonych badań na Wyżynie Sandomierskiej o powierzchni 1140 km2, odnotowano występowanie 133 płatów muraw kserotermicznych. Murawy te stanowią izolowane wyspy siedliskowe, których utrzymanie i ochrona są niezwykle trudne. Największe zagrożenie dla ich prawidłowego funkcjonowania stwarza rolnictwo w postaci jego mechanizacji i intensyfikacji. Zaburzone siedliska są niezwykle wrażliwe również na postępujący proces zarastania, wzrastający udział rodzimych traw, czy na obecność gatunków obcych, w tym inwazyjnych. Zastosowanie ochrony czynnej umożliwiłoby zachowanie wielu cennych i zagrożonych gatunków, a tym samym zwiększyłoby bioróżnorodność całego mezoregionu, jak i zasobów krajowych.

Prezentowana publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką ochrony obszarów cennych przyrodniczo.

G. Świderska-Kołacz, J. Czerwik-Marcinkowska red., 50 lat Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2023, cena 75,60 zł

Okładka, Grażyna Świderska-Kołacz, Joanna Czerwik-Marcinkowska red., 50 lat Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w KielcachGrażyna Świderska-Kołacz, Joanna Czerwik-Marcinkowska red., 50 lat Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2023, 152 s., format B5, ISBN 978-83-67580-52-6, cena 75,60 zł

 W 2023 roku Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach obchodzi jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Odwołując się do kart historii i tradycji Instytutu należy podkreślić, że minione pół wieku to okres owocnej pracy naukowej, dydaktycznej ale też organizacyjnej w warunkach zachodzących w Polsce przemian społeczno-gospodarczych.

Instytut Biologii został utworzony w 1973 roku i jest jednym z najstarszych i największych instytutów Uniwersytetu. Od blisko 50 lat prowadzi badania naukowe i kształcenie biologów na najwyższym poziomie. Pół wieku Instytutu to wielu wybitnych profesorów i nauczycieli akademickich, ale także zaangażowanych pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych. Na przestrzeni minionych lat Instytut może poszczycić się licznymi osiągnięciami, wśród których warto podkreślić dokonania naukowe i badawcze udokumentowane licznymi publikacjami i opracowaniami eksperckimi. Wspólnie z kadrą naukowo-dydaktyczną udało się znacznie wzmocnić pozycję Instytutu, wzrosła też jego rozpoznawalność. Różnorodność obszarów badawczych, rozwój infrastruktury, idea budowy Ogrodu Botanicznego, budowanie profesjonalnego środowiska naukowego ma już 50 letnią historię.

Obecnie w Instytucie Biologii prowadzone są interdyscyplinarne badania, stale poszerzana oferta badawcza a pracownicy współrealizują proces kształcenia studentów i doktorantów, kadra naukowo-dydaktyczna szeroko współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, instytutami badawczymi, a także z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Spis treści

 

Słowo wstępne 5
Kalendarium Instytutu Biologii 6
Sylwetka założyciela Zakładu i Instytutu Biologii
 doc. dr. hab. Jana Jerzego                 Stanisławskiego 8
Rys historyczny Instytutu Biologii 10
Dyrektorzy Instytutu Biologii (1973-2023) 14
Dyrekcja Instytutu Biologii 15
Biolodzy wśród władz Uniwersytetu i Wydziału 17
Rektorzy 18
Prorektorzy 23
Dziekani 24
Prodziekani 27
Historia Zakładów Instytutu Biologii 29
Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców 30
Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej 34
Zakład (Pracownia) Biologii Ogólnej i Ochrony Przyrody 38
Zakład Botaniki 40
Zakład Dydaktyki Biologii i Ochrony Środowiska 44
Zakład i Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska 48
Zakład Fizjologii Roślin 54
Zakład Fizjologii Zwierząt 56
Zakład Genetyki (Biochemii) 58
Zakład Mikrobiologii 62
Zakład Radiobiologii i Immunologii 66
Zakład Zoologii 70
Instytut Biologii 2023 73
Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej 79
Instytut Biologii pomysłodawcą budowy
Ogrodu Botanicznego w Kielcach 83
Noc Biologów 91
Instytut Biologii w mediach 95
Studenckie Koła Naukowe 101
Instytut Biologii w obiektywie 105