Nowości – BIOLOGIA

Nowości - BIOLOGIA
K. Ruraż, R. Piwowarczyk, Rośliny naczyniowe muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej, 2021, cena 42,00 zł

Okładka, Karolina Ruraż, Renata Piwowarczyk, Rośliny naczyniowe muraw kserotermicznych Wyżyny SandomierskiejKarolina Ruraż, Renata Piwowarczyk, Rośliny naczyniowe muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej, 2021, s. 264, format B5, ISBN 978-83-7133-939-4, cena 42,00 zł

Niniejsza publikacja dostarcza oryginalnych danych florystycznych o stanowiskach roślin naczyniowych muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej oraz prezentuje rozmieszczenie poszczególnych taksonów w postaci map kartogramowych. Murawy kserotermiczne są obecnie jednym z najbardziej zagrożonych zbiorowisk roślinnych w Europie z wieloma cennymi i rzadkimi elementami flory, fauny oraz grzybów. W trakcie prowadzonych badań na Wyżynie Sandomierskiej o powierzchni 1140 km2, odnotowano występowanie 133 płatów muraw kserotermicznych. Murawy te stanowią izolowane wyspy siedliskowe, których utrzymanie i ochrona są niezwykle trudne. Największe zagrożenie dla ich prawidłowego funkcjonowania stwarza rolnictwo w postaci jego mechanizacji i intensyfikacji. Zaburzone siedliska są niezwykle wrażliwe również na postępujący proces zarastania, wzrastający udział rodzimych traw, czy na obecność gatunków obcych, w tym inwazyjnych. Zastosowanie ochrony czynnej umożliwiłoby zachowanie wielu cennych i zagrożonych gatunków, a tym samym zwiększyłoby bioróżnorodność całego mezoregionu, jak i zasobów krajowych.

Prezentowana publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką ochrony obszarów cennych przyrodniczo.