Nowości – MUZYKA

Nowości - MUZYKA
M. Głowacki, Obrazy malowane muzyką w oratorium Stworzenie świata Hob. XXI: 2 Josepha Haydna, 2019, cena 21,00 zł

Okładka, Obrazy malowane muzyką w oratorium Stworzenie świata Hob. XXI: 2 Josepha Haydna, Marek GłowackiMarek Głowacki, Obrazy malowane muzyką w oratorium Stworzenie świata Hob. XXI: 2 Josepha Haydna, 2019, 162 s., format B5, ISBN 978-83-7133-735-2, cena 21,00 zł

Prezentowana publikacja stanowi studium retoryki muzycznej w aspekcie twórczości J. Haydna. Celem jej jest wskazanie istotnych związków zależności muzyki i tekstu, a odszukane zwroty retoryczne mają służyć wykonawcom, wytyczając ścieżkę interpretacji muzycznej.

W pracy podjęto również próbę dostrzeżenia związków emocjonalnych muzyki w połączeniu z tonacjami. Na podstawie dostępnych materiałów zauważono ów problem czy też zjawisko w muzyce XVIII wieku, ewoluujące w kolejnych epokach muzycznych.

Niniejsza monografia naukowa skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców – muzyków, pedagogów, studentów kierunków artystycznych.

E. Parkita, A. Parkita, J. Sztejnbis-Zdyb red., Konteksty kultury i edukacji muzycznej, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Konteksty kultury i edukacji muzycznej, Ewa Parkita, Anna Parkita, Jolanta Sztejnbis-Zdyb red.Ewa Parkita, Anna Parkita, Jolanta Sztejnbis-Zdyb red., Konteksty kultury i edukacji muzycznej, 2020, 292 s., format B5, ISBN 978-83-7133-854-0, cena 42,00 zł

Publikacja poświęcona jest problemom kultury i edukacji muzycznej w ujęciu tradycyjnym i współczesnym. Zakres problematyki obejmuje omówienie aktualnych założeń teoretycznych i badań dotyczących kierunków zmian w rozwoju kultury i edukacji muzycznej w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych.

Spis treści

Wstęp                                                                                                                                          7

Anna Jabłońska

Miejsce i rola kultury muzycznej w życiu społecznym na przestrzeni
wieków                                                                                                                         13

Elżbieta Szubertowska

Nauczyciel i edukacja muzyczna wobec tradycji i przemian
cywilizacyjnych                                                                                                          33

Anna Janosz, Anna Czenczek

Edukacja kulturalna młodych a wyzwania współczesności                                65

Judit Váradi

Concert Pedagogy in Art Education                                                                        75

Mirosław Grusiewicz

Współczesne odniesienia edukacyjne i kulturowe powszechnej edukacji
muzycznej                                                                                                                    85

Elżbieta Krzemińska

Chór akademicki w aspekcie współczesnych przemian kulturowych               99

Sandra Fortuna

Images to play: An Improvisation Model between Visual Arts
and Music                                                                                                                  109

Wojciech Lipiński

Metoda nauczania improwizacji według Tommy’ego Lakso                          119

Beata Bonna

Preferencje muzyczne studentów wczesnej edukacji. Próba interpretacji
wybranych wskaźników inkulturacji w grupach zróżnicowanych
kierunkiem i specjalnością studiów                                                                      139

Łukasz Pulchny

Wybrane aspekty oceny i ewaluacji umiejętności muzycznych
w zakresie słuchania muzyki w świetle aplikacji narzędzia SUMs                155

Anna Łuczak

Wspomagająca rola działań muzyczno-plastycznych w kształtowaniu
pojęć matematycznych z zakresu stosunków przestrzennych u dzieci           179

Beata Kamińska-Kłos

Motywacja dzieci i młodzieży w edukacji muzycznej                                      199

Ewa Parkita

Nauczyciel muzyki w cyberprzestrzeni – tubylec, imigrant czy cyfrowy
mędrzec?                                                                                                                    213

Andrzej Ślązak

Profesor Mirosław Niziurski – kompozytor, krytyk, pedagog                         223

Joanna Sztejnbis-Zdyb

Polskie Radio a edukacja muzyczna w latach 1926–1939                                235

Switłana Mykolinska

Oсобенности активизации слухового внимания школьников
на занятиях в х???                                                                                                  257

оре                                                                                                                              257

Yeyoung Sohn

Zmiany w muzycznej edukacji i artystycznym paradygmacie jako
następstwo przemian społecznych w Korei                                                         269

Инна Олеговна Сташевская

Mузыка как средство гуманистического воспитания
в реформаторских школах-интернатах Германии конца ХІХ –
начала XX века                                                                                                       281

E. Parkita, E. Robak red., Płaszczyzny kreacji brzmienia zespołu muzycznego w pracy dyrygenta, chórmistrza, pedagoga, 2019, cena 23,10 zł

Okładka, Płaszczyzny kreacji brzmienia zespołu muzycznego w pracy dyrygenta, Ewa Parkita, Ewa Robak red.Ewa Parkita, Ewa Robak red., Płaszczyzny kreacji brzmienia zespołu muzycznego w pracy dyrygenta, chórmistrza, pedagoga, 2019, 142 s., format B5, ISBN 978-83-7133-844-1, cena 23,10 zł

Spis treści

Wstęp, s. 7

J. Sztejnbis-Zdyb, Prowadzenie chóru w koncepcjach znanych chórmistrzów polskich okresu międzywojennego, s. 13

E. Parkita, Społeczno-artystyczne aspekty kreacji brzmienia amatorskiego zespołu chóralnego, s. 37

A.Piekaroś-Padzińska, Zadania pedagoga emisji głosu a problemy współczesnej sceny muzycznej, s. 51

M.Głowacki, Dyrygent a nauka o afektach i ich wpływie na wykonawstwo dzieła muzycznego, s. 73

Z.Bernatowicz, Wertykalna i horyzontalna przestrzeń sztuki muzycznej. Pozamuzyczne konotacje w budowaniu artystycznej kreacji, s. 97

A.Czenczek, Pozaszkolna edukacja estetyczna a uczestnictwo w kulturze, s. 109

A.Olszewska, Chóralne inspiracje kulturą flamenco na przykładzie Romancero Gitano Maria Castelnuova-Tedesca, s. 121