Nowości – MUZYKA

Nowości - MUZYKA
M. Kawiorski, Słownik synonimów dla muzyków, 2021, cena 56,70 zł

Okładka, Słownik synonimów dla muzyków, Marek KawiorskiMarek Kawiorski, Słownik synonimów dla muzyków, 2021, 420 s., format 20×13 cm, ISBN 978-83-7133-899-1, cena 56,70 zł

Słownik synonimów dla muzyków stanowi pierwszą, nie tylko w Polsce, próbę stworzenia tego rodzaju narzędzia umożliwiającego przekazanie odbiorcy intencji twórców oraz treści dzieła, jego struktury i rozwiązań warsztatowych. Zawiera blisko dwa i pół tysiąca haseł – słów i zwrotów równoznacznych i bliskoznacznych pogrupowanych alfabetycznie, w tym rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków niezbędnych w opisie zjawisk muzycznych. Prócz haseł stricte muzycznych obejmuje bogaty zasób form korespondujących ze sferą ekspresyjno-emocjonalną i brzmieniową. Czytelnik odnaleźć może także słowa i zwroty w językach obcych, głównie włoskim i łacińskim, utrwalone w piśmiennictwie muzykologicznym. Słownik powstał z myślą o uczniach szkół muzycznych, studentach kierunków muzycznych, teoretykach muzyki, krytykach muzycznych, jak również melomanach.

E. Parkita, A. Parkita, J. Sztejnbis-Zdyb red., Konteksty kultury i edukacji muzycznej, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Konteksty kultury i edukacji muzycznej, Ewa Parkita, Anna Parkita, Jolanta Sztejnbis-Zdyb red.Ewa Parkita, Anna Parkita, Jolanta Sztejnbis-Zdyb red., Konteksty kultury i edukacji muzycznej, 2020, 292 s., format B5, ISBN 978-83-7133-854-0, cena 42,00 zł

Publikacja poświęcona jest problemom kultury i edukacji muzycznej w ujęciu tradycyjnym i współczesnym. Zakres problematyki obejmuje omówienie aktualnych założeń teoretycznych i badań dotyczących kierunków zmian w rozwoju kultury i edukacji muzycznej w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych.

Spis treści

Wstęp                                                                                                                                          7

Anna Jabłońska

Miejsce i rola kultury muzycznej w życiu społecznym na przestrzeni
wieków                                                                                                                         13

Elżbieta Szubertowska

Nauczyciel i edukacja muzyczna wobec tradycji i przemian
cywilizacyjnych                                                                                                          33

Anna Janosz, Anna Czenczek

Edukacja kulturalna młodych a wyzwania współczesności                                65

Judit Váradi

Concert Pedagogy in Art Education                                                                        75

Mirosław Grusiewicz

Współczesne odniesienia edukacyjne i kulturowe powszechnej edukacji
muzycznej                                                                                                                    85

Elżbieta Krzemińska

Chór akademicki w aspekcie współczesnych przemian kulturowych               99

Sandra Fortuna

Images to play: An Improvisation Model between Visual Arts
and Music                                                                                                                  109

Wojciech Lipiński

Metoda nauczania improwizacji według Tommy’ego Lakso                          119

Beata Bonna

Preferencje muzyczne studentów wczesnej edukacji. Próba interpretacji
wybranych wskaźników inkulturacji w grupach zróżnicowanych
kierunkiem i specjalnością studiów                                                                      139

Łukasz Pulchny

Wybrane aspekty oceny i ewaluacji umiejętności muzycznych
w zakresie słuchania muzyki w świetle aplikacji narzędzia SUMs                155

Anna Łuczak

Wspomagająca rola działań muzyczno-plastycznych w kształtowaniu
pojęć matematycznych z zakresu stosunków przestrzennych u dzieci           179

Beata Kamińska-Kłos

Motywacja dzieci i młodzieży w edukacji muzycznej                                      199

Ewa Parkita

Nauczyciel muzyki w cyberprzestrzeni – tubylec, imigrant czy cyfrowy
mędrzec?                                                                                                                    213

Andrzej Ślązak

Profesor Mirosław Niziurski – kompozytor, krytyk, pedagog                         223

Joanna Sztejnbis-Zdyb

Polskie Radio a edukacja muzyczna w latach 1926–1939                                235

Switłana Mykolinska

Oсобенности активизации слухового внимания школьников
на занятиях в х???                                                                                                  257

оре                                                                                                                              257

Yeyoung Sohn

Zmiany w muzycznej edukacji i artystycznym paradygmacie jako
następstwo przemian społecznych w Korei                                                         269

Инна Олеговна Сташевская

Mузыка как средство гуманистического воспитания
в реформаторских школах-интернатах Германии конца ХІХ –
начала XX века                                                                                                       281