Nowości – HISTORIA

Nowości - HISTORIA
W. Caban, S.A. Mulina (wybór i oprac.), Syberyjska korespondencja zesłańców postyczniowych (1864-1866). „Po drodze życia wstąpić przed śmiercią do Polski”, 2018, cena 50,40 zł

Wiesław Caban, Swietłana  A. Mulina (wybór i oprac.), Syberyjska korespondencja zesłańców postyczniowych (1864-1866). „Po drodze życia wstąpić przed śmiercią do Polski”, seria: Polacy – Syberia. XVIII-XIX wiek, tom 3, 2018, 380 s., format B5, ISBN 978-83-7133-718-5, cena 50,40 zł

Prezentowane opracowanie stanowi trzeci tom z serii wydawniczej: „Po­lacy – Syberia. XVIII-XIX wiek”. W 2015 roku ukazał się pierwszy tom: Polak w car­skim mundurze. Wspomnienia Aleksandra Skolimowskiego 1817-1895, w opracowaniu Wiesława Cabana i Jerzego Szczepańskiego, a w roku 2017 Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku (szkice historyczne, materiały, dokumenty), w opracowaniu Wiesława Cabana, Jacka Legiecia i Wasilija Chaniewicza.

W badaniach nad syberyjskimi  losami zesłańców postyczniowych znacznie częściej odwołujemy się do literatury pamiętnikarskiej, niż do spuścizny epistolarnej. Listy jako szczególna pamiątka przechowywane były przez rodziny zesłańców pieczołowicie stosunkowo krótko. Do naszych czasów dotrwały głównie listy, które zostały przekazane  przez rodziny, jako darowizna, do bibliotek lub archiwów. Listy zesłańców postyczniowych  do dziś przechowywane są też w rosyjskich bibliotekach i archiwach – zarówno centralnych jak i syberyjskich – nie  trafiły tam one jako darowizny, lecz zostały zarekwirowane  zesłańcom przez carską  żandarmerię.  Skonfiskowaną korespondencję  można znaleźć w Państwowym Archiwum Rosyjskiej  Federacji, można też natrafić na  nią  w archiwach Tomska, Tobolska i Omska. Tym sposobem zachowała się korespondencja prowadzona przez Michała Żabę – szlachcica z guberni wileńskiej, absolwenta Wydziału Medycznego Uniwersytetu Moskiewskiego, który z chwilą wybuchu powstania pospieszył na pole walki.  W książce opublikowano zachowaną korespondencję Michała Żaby oraz Edwarda Radwańskiego – współzałożycieli w czasie zsyłki w Kurganie kółka wzajemnej pomocy, określanego przez władze carskie jako  Towarzystwo Pomocy Wzajemnej. Listy Michała Żaby adresowane były do rodziców i  brata pozostałych na Wileńszczyźnie, jak i do krewnych i kolegów, którzy również znaleźli się na Syberii. Opublikowano też listy, otrzymywane przez  Michała Żabę. Korespondencja  Radwańskiego jest znacznie mniejsza, obejmuje listy do żony i od żony z lat 1864-1866, od bliżej nie poznanego Kaliksta oraz pojedyncze listy od  różnych bliskich i znajomych z rodzinnych stron i od znajdujących się  na syberyjskim zesłaniu. Publikacja pogłębia wiedzę na temat losów i życia zesłańców postyczniowych, zainteresuje nie tylko historyków zajmujących się pracą badawczą, ale również czytelników  niezwiązanych naukowo z historią.

S. Konarska-Zimnicka, „Wenus panią roku, Mars towarzyszem…”. Astrologia w Krakowie w XV i początku XVI wieku, 2018, cena 58,80 zł

Sylwia Konarska-Zimnicka„Wenus panią roku, Mars towarzyszem…”. Astrologia w Krakowie w XV i początku XVI wieku2018, 454 s., format B5, ISBN 978-83-7133-729-1,  cena 58,80 zł

Tematem przewodnim książki jest ukazanie krakowskiej astrologii w jej rozwoju, tj. w II połowie XV i I połowie XVI wieku. Analizie poddane zostały licznie  wówczas powstające traktaty, będące traktatem ambiwalencji w podejściu do tej szczególnej nauki, co pozwoliło na stworzenie katalogu  zarzutów wysuwanych przeciwko astrologii i jej zwolennikom, jak również dało sposobność omówienia tych aspektów, dla których korzystanie  z nauki o ciałach niebieskich było wręcz konieczne, dość wymienić jatromatematykę oraz astrometeorologię. Omówione zostały tu również masowo wówczas powstające prognostyki oraz podręczniki do ich tworzenia vel  interpretowania, a wszystko  to   zaprezentowano  na szerokim  tle europejskim. Książka adresowana jest do historyków, ze szczególnym uwzględnieniem historyków nauki.

E. Majcher-Ociesa, Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939, 2019, cena 58,80 zł

Edyta Majcher-Ociesa, Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939, 2019, 444 s., ISBN 978-83-7133-734-5, 978-83-60777-80-0, cena 58,80 zł

Publikacja opisuje pośrednią ingerencję państwa na funkcjonowanie prywatnych podmiotów gospodarczych w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej. Autorka skupiła się na okresie wielkiego kryzysu gospodarczego i okresie nakręcania koniunktury, trwającego do wybuchu II wojny światowej. Prześledziła również rozwiązania interwencjonistyczno-reglamentacyjne w latach 20 XX w. pod kątem wykorzystania podczas kryzysu wcześniej stosowanych rozwiązań.  Przedmiotem badań są ustawy i rozporządzenia regulujące funkcjonowanie ówczesnego przemysłu oraz sposób i zakres wprowadzania ich w życie. Autorka wzięła pod uwagę ówczesną politykę surowcową, kredytową, podatkową, regulację wymiany handlowej z zagranicą, oddziaływanie kartelizacji na poziom cen oraz administracyjną ingerencję państwa. Najsilniejsza ingerencja pośrednia państwa wystąpiła podczas wielkiego kryzysu gospodarczego.

A. Młynarczyk-Tomczyk, W kręgu polityki, nauki i popularyzacji. Obchody „Polskiego Tysiąclecia” 1957-1966/67, 2019, cena 87,15 zł

Anita Młynarczyk-Tomczyk, W kręgu polityki, nauki i popularyzacji. Obchody „Polskiego Tysiąclecia” 1957-1966/67, 2019, 664 s., ISBN 978-83-7133-736-9, 978-83-60777-79-4 cena 87,15 zł

Polskie Tysiąclecie to tytuł uchwały Komitetu Przygotowawczego Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, która została zaakceptowana na posiedzeniu Rady Państwa w dniu 12 lutego 1960 r. W odpowiedzi na zainicjowaną w 1957 r. przez Kościół katolicki Wielką Nowennę przed Tysiącleciem Chrztu Polski (1966) władza państwowa na początku 1958 r. ogłosiła konkurencyjne uroczystości Tysiąclecia Państwa Polskiego (1960-1966). W obchody wpisano następujące punkty: 1000-lecie wstąpienia Polski na widownię dziejową; 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem; 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego; Rocznice związane z walką narodowowyzwoleńczą narodu polskiego oraz 20-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Realizację ostatniego punktu zaplanowano na lata 1964-1965. Rok 1966 miał stanowić zakończenie uroczystości milenijnych. Zarówno władza państwowa – z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką na czele, jak i Episkopat Polski, któremu wówczas przewodniczył kardynał Stefan Wyszyński, określili odmienne cele dla ogłoszonych przez siebie uroczystości – promocji wizji Polski socjalistycznej (państwo) i katolickiej (Kościół). Jednakże obchody milenijne z lat 60. XX w. nie ograniczyły się tylko do utylitarnych celów wyznaczonych przez głowę państwa i głowę Kościoła katolickiego. Drugi ich wymiar zarezerwowany był dla naukowców, którzy związali z obchodami milenijnymi rozbudowany program badawczy, zwłaszcza w zakresie początków państwa polskiego i jego chrztu. Trzeci wymiar obchodów  – popularyzacyjny – to obiekt oddziaływań ideowych/ideologicznych, którego zadaniem było zapoznanie społeczeństwa z najnowszymi wynikami badań naukowych, zgodnych z potrzebami państwa i Kościoła. Niniejsza publikacja stanowi pierwszą próbę ukazania uroczystości milenijnych państwa i Kościoła, w trzech przenikających się wymiarach – ideowo-rocznicowym, naukowym i popularnonaukowym. Jest to spojrzenie na nie przez pryzmat dorobku piśmiennictwa historycznego tego okresu, modelowanego potrzebami i interesami politycznymi.

M. i M. Przeniosło, Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej, 2018, cena 57,75 zł

Małgorzata i Marek Przeniosło, Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej, 2018, 418 s., format B5, ISBN 978-83-7133-723-9, cena 57,75 zł
Rada Główna Opiekuńcza była organizacją samopomocową powstałą z potrzeby chwili w 1915 r. w Warszawie. Do jej utworzenia przyczyniły się elity społeczne, dostrzegające trudne położenie coraz szerszych kręgów współobywateli, jakie spowodował okres Wielkiej Wojny. Struktury lokalne RGO funkcjonowały do wiosny 1921 r.
Autorzy publikacji postawili sobie zadanie przedstawienia działań pomocowych podejmowanych przez Radę Główną Opiekuńczą. Obraz aktywności organizacji starali się ukazać na tle ogólnej sytuacji społeczeństwa Królestwa Polskiego, zwracając uwagę szczególnie na kwestie bytowe. Dokonali próby określenia sytuacji mieszkańców Królestwa w czasie wojny, ich najpilniejsze potrzeby oraz poziom ratownictwa społecznego na badanym terenie. Przedstawili genezę RGO oraz proces tworzenia jej struktur organizacyjnych, zarówno centralnych, jak i lokalnych. Istotne było ustalenie form działalności pomocowej oraz zasad, na jakich ją prowadzono, ustalenie źródeł pozyskiwania funduszy na działalność dobroczynną. Równie ważnym problemem było określenie zakresu współpracy RGO z ówczesnymi władzami państwowymi i samorządowymi. Publikacja zawiera również rozważania ogólne na temat roli RGO w ratowaniu współobywateli od głodu, chorób i innych zagrożeń, które niosła wojna, a także postaw ich samych w nowej, trudnej sytuacji. Praca w dużym stopniu opiera się na materiałach źródłowych. Wśród nich podstawę stanowi dokumentacja wytworzona przez samą RGO, która przechowywana jest w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Autorzy książki sięgnęli także do akt przechowywanych w innych archiwach i do materiałów ze zbiorów specjalnych znajdujących się w bibliotekach naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Korzystali też z informacji ukazujących się w prasie i pamiętnikach tamtego okresu. W książce wyodrębnionych jest dziewięć rozdziałów problemowych. Zamieszczone zostały aneksy, które zawierają dokumenty stanowiące podstawę działalności RGO. Publikacja kierowana jest do osób zainteresowanych historią dobroczynności i pomocy społecznej. Adresowana zarówno do profesjonalnych pedagogów i historyków, jak i szerokiego kręgu czytelników.

M. i M. Przeniosło, Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921, 2018, cena 54,60 zł

Małgorzata i Marek Przeniosło, Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921, 2018, 396 s., format B5, ISBN 978-83-7133-724-6, cena 54,60 zł

 

Długotrwała wojna przyniosła duże spustoszenia na części ziem polskich. W znacznym stopniu uległa  zniszczeniu infrastruktura: domy, gospo­darstwa rolne, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, drogi i mosty; nie obsiano części pól, co skutkowało niemożnością zaspokojenia podsta­wowych potrzeb ludności. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sytuacja wciąż była trudna.  Starały się zaradzić tej sytuacji organizacje  samopomocowe powstałe w czasie wojny na ziemiach polskich  z inicjatywy przedstawicieli elit społecznych. Nieprzerwaną działalność pomocową  prowadziła, najszerzej zakrojoną  i jednocześnie obejmującą najdłuższy okres,  Rada Główna Opiekuńcza powsta­ła w 1915 r. w Warszawie. Struktury lokalne RGO funkcjonowały do wiosny 1921 r.  Działacze, zarówno centralni, jak i lokalni, nie wyobrażali sobie bowiem pozostawienia bez opieki setek tysięcy ludzi i postanowili rozsze­rzyć zarówno obszar, jak i zakres działalności, aby wspomóc potrzebujących.  Niniejsza praca ma na celu ukazanie działalności pomo­cowej RGO w okresie powojennym. Autorzy skupili się na  przeanalizowaniu sytuacji życiowej (w tym materialnej) mieszkańców ziem polskich, zbadaniu sposobu organizacji struktur rady, określeniu zasad prowadzenia pracy pomocowej, ustaleniu źródeł pozyskiwania funduszy, zbadaniu poszczególnych form pomocy oraz określeniu zakresu współpracy z innymi organizacjami i z władza­mi w udzielaniu wsparcia potrzebującym. Jednym z założeń pracy jest przyjrzenie się  jakie efekty niosła pozasamopomocowa działalność organizacji, jej wpływ na budowanie więzi międzyludzkich i rozwój postaw patriotycznych, za­równo poprzez włączenie w pracę dla dobra wspólnego dużych grup spo­łeczeństwa, jak i przekonanie tych, którzy pomocy potrzebowali, że ich los obchodzi tę część współo­bywateli, która lepiej radzi sobie w trudnych warunkach. Przygotowując monografię, autorzy przeanalizowali  w największym stop­niu materiały archiwalne z bardzo bogatej spuścizny aktowej Rady, które są przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W znacznym stopniu wykorzysta­ne zostały także materiały z innych archiwów i zbiorów specjalnych bibliotek naukowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, m.in. w Berlinie, w Ge­newie, w Wiedniu, w Londynie, w Wilnie, we Lwowie oraz w Moskwie. Wśród archiwów polskich autorzy oparli się m.in. na zbiorach archiwów państwowych w Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi. Sięgnęli też do źródeł drukowanych  wytworzonych przez RGO, prasy, pamiętników oraz dostępnej literatury związanej z podjętą tematyką. W książce wyodrębnionych jest  dziewięć rozdziałów problemowych. Umieszczone  zostały też  aneksy zawierające dokumenty stanowiące podstawę działalności rad w okresie powojennym. Publikacja kierowana jest do osób zainteresowanych historią dobroczynności i pomocy społecznej. Adresowana  zarówno do profesjonalnych pedagogów i historyków, jak i szerokiego kręgu czytelników.

 

 

 

 

 

S. Wiech (red.), Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja, tom 1, S. Wiech, Litwa i Białoruś. Od Murawjowa do Baranowa (1864-1868), 2018, cena 52,50 zł

Stanisław Wiech (red.), Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja, tom 1, Stanisław Wiech, Litwa i Białoruś. Od Murawjowa do Baranowa (1864-1868), 2018,  334 s., ISBN 978-83-7133-707-9, cena 52,50 zł, e-book 30,75 zł

Praca Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja t. 1–2 jest efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Monografia ma na celu przede wszystkim zgłębienie i usystematyzowanie  stanu wiedzy na temat niezwykle ważnego dla dziejów narodu polskiego programu w polityce wewnętrznej państwa carów, polegającego na depolonizacji Ziem Zabranych po upadku powstania styczniowego. Praca zawiera analizę najcenniejszych dokumentów archiwalnych – głównie raportów politycznych wileńskich i kijowskich generałów gubernatorów, dotyczących koncepcji, mechanizmów decyzyjnych oraz realizacji programu depolonizacji Ziem Zabranych. Publikacja wprowadza do obiegu naukowego nową jakościowo i poznawczo kategorię źródeł pozyskanych po wieloletnich kwerendach w archiwach rosyjskich, litewskich i ukraińskich, które wzbogacają i weryfikują dotychczasowy stan badań dziejów Polaków na Ziemiach Zabranych po upadku powstania styczniowego. Granice chronologiczne monografii zamykają się w latach 1864-1914, które w dziejach Polski wyznaczają ważne wydarzenia jak upadek powstania styczniowego i wybuch I wojny światowej. Każdy z tomów dzieli się na dwie części.

W pierwszej części tomu 1 analizowane są zagadnienia dotyczące depolonizacji Ziem Zabranych głównie guberni litewsko-białoruskich z próbą ukazania rodzących się w tym przedmiocie koncepcji, uruchamianych mechanizmów decyzyjnych oraz sposobów i efektów realizacji. Druga część zawiera różnego rodzaju źródła i dokumenty, które ilustrują i przybliżają omawiane wcześniej problemy.

S. Wiech (red.), Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja, tom 2, J. Legieć, K. Latawiec, Prawobrzeżna Ukraina. Czasy Annienkowa i Bezaka (1864-1868), 2018, 300 s., ISBN 978-83-7133-708-6, cena 52,50 zł

Stanisław Wiech (red.), Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja, tom 2, Jacek Legieć, Krzysztof Latawiec, Prawobrzeżna Ukraina. Czasy Annienkowa i Bezaka (1864-1868), 2018,  300 s., ISBN 978-83-7133-708-6, cena 52,50 zł

Praca Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja t. 1-2 jest efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Monografia ma na celu przede wszystkim zgłębienie i usystematyzowanie  stanu wiedzy na temat niezwykle ważnego dla dziejów narodu polskiego programu w polityce wewnętrznej państwa carów, polegającego na depolonizacji Ziem Zabranych po upadku powstania styczniowego. Praca zawiera analizę najcenniejszych dokumentów archiwalnych – głównie raportów politycznych wileńskich i kijowskich generałów gubernatorów, dotyczących koncepcji, mechanizmów decyzyjnych oraz realizacji programu depolonizacji Ziem Zabranych. Publikacja wprowadza do obiegu naukowego nową jakościowo i poznawczo kategorię źródeł pozyskanych po wieloletnich kwerendach w archiwach rosyjskich, litewskich i ukraińskich, które wzbogacają i weryfikują dotychczasowy stan badań dziejów Polaków na Ziemiach Zabranych po upadku powstania styczniowego.

W pierwszej części tomu 2 omówiono pokrótce okoliczności w jakich przyszło działać obu naczelnikom kraju, plany odnośnie do prowadzenia akcji depolonizacyjnej, ich realizację i skutki. Przedstawiono w niej sytuację w prawobrzeżnej Ukrainie przed wybuchem powstania styczniowego, omówiono najważniejsze wydarzenia z nim związane, a ściślej z walkami zbrojnymi na tych terenach. Omówione zostały też  koncepcje prowadzenia polityki rosyjskiej na Ziemiach Zabranych, z uwzględnieniem  specyfiki działań planowanych i podjętych wobec guberni południowo-zachodnich, oraz działaniom  zmierzającym do osłabienia polskiej i wzmocnienia rosyjskiej własności ziemskiej i innych działań depolonizacyjnych. Drugą część publikacji stanowi wybór materiałów źródłowych – notatek, raportów i sprawozdań generałów-gubernatorów lat 1863-1864 i 1865-1868.

B. Wojciechowska, Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich, 2019, cena 31,50 zł

B. Wojciechowska, Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich, 2019, 188 s., ISBN 978-83-7133-738-3, cena 31,50 zł

Średniowieczna medycyna nawiązywała do klasycznych koncepcji fizjologii i patologii człowieka, akceptując starożytną naukę o czterech temperamentach i teorię humoralną Hipokratesa, rozbudowaną następnie przez Galena. Tworzyły one spójny system według którego w ludzkim ciele sąsiadują obok siebie, stanowiące odpowiedniki czterech elementów kosmosu (powietrza, wody, ziemi i ognia), płyny ustrojowe (humory), będące efektem kombinacji czterech tzw. jakości: ciepła i zimna, suchości i wilgoci. W organizmie zdrowego człowieka wszystkie te elementy i jakości pozostawały w stanie równowagi (crasias), a jej brak (dyscrasias) objawiał się niemocą. Nadmiaru humorów można się było pozbyć poprzez zastosowanie odpowiednich zabiegów, z których od XIII wieku najbardziej popularna była flebotomia, czyli upuszczanie krwi, a także przyjmowanie medykamentów przeczyszczających, moczopędnych lub wymiotnych. Praktykowano również kąpiele i stawianie baniek.

Choroby dzielono na „ciepłe” (passiones calidae) i „zimne” (passiones frigidae) w zależności od nadmiaru danych humorów. Również surowce lecznicze dzielono w tym systemie na „ciepłe” – rozgrzewające i „zimne” – oziębiające, a także „suche” – wysuszające i „wilgotne” – nawilżające. Terapia polegała na rozpoznaniu własności choroby (czy „zimna” czy „gorąca”) i na zastosowaniu medykamentu o przeciwnych właściwościach.

B. Wojciechowska, S. Konarska-Zimnicka (red.), Zamek Królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej. Geneza, funkcje, znaczenie, 2018, cena 35,70 zł

Beata Wojciechowska, Sylwia Konarska-Zimnicka, (red.), Zamek Królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej. Geneza, funkcje, znaczenie, 2018, 224 s., format B5, ISBN 978-83-7133-721-5 cena 35,70 zł

W wiekach średnich zamek był symbolem militarnego, politycznego i prawno- -administracyjnego znaczenia władcy. Taką rolę odgrywał także wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku na wyniosłym wzgórzu Zamek Królewski w Chęcinach, ale jego geneza i początki funkcjonowania giną w pomroce dziejów. W literaturze naukowej wielokrotnie poruszano problematykę rozwoju budownictwa zamkowego i znaczenie postępującego rozbicia dzielnicowego Polski dla wielu przemian o charakterze prawnym, społecznym oraz osadniczo-gospodarczym. W nurt tych rozważań wpisuje się niniejszy tom studiów poświęcony genezie, funkcjom i znaczeniu Zamku Królewskiego w Chęcinach. Inspiracją stały się przeprowadzone w latach 2013-2014 badania archeologiczno-architektoniczne w ramach tzw. rewitalizacji Wzgórza Zamkowego i ruin zamku w Chęcinach. Prace badawcze przyniosły wiele nowych, ważnych ustaleń, które pozwalają na sformułowanie hipotez dotyczących początków oraz kolejnych faz rozwojowych zamku. Zasadne zatem jest ukazanie ich w szerokim kontekście badań historycznych, archeologicznych oraz kastellologicznych odnoszących się do sytuacji w Europie Środkowej. Mamy nadzieję, iż prezentowane teksty przyczynią się do dyskusji naukowej i dalszych interdyscyplinarnych badań nad genezą i dziejami Zamku Królewskiego w Chęcinach. Niniejszy tom powstał we współpracy z Gminą Chęciny.

Spis treści
7 Robert Jaworski, Słowo wstępne
9 Beata Wojciechowska, Sylwia Konarska-Zimnicka, Od redakcji
11 Waldemar Gliński, Królewski Zamek w Chęcinach w relacjach dziejopisów, krajoznawców, artystów oraz w świetle badań architektów i archeologów
75 Wojciech Iwańczak, Miejsce Polski w polityce Wacława II
89 Stanisław Kołodziejski, Wczesnogotyckie budownictwo obronne w południowej Polsce
107 Miroslav Plaček, Okrouhle věže na hradech v českych zemich a jejich inspiračni zdroje
135 Gabriel Lukáč, Valcove veže na stredovekych hradoch,severneho a vychodneho Slovenska
155 Dariusz Rozmus, Wczesnośredniowieczne hutnictwo srebra i ołowiu. Stan badań i perspektywy badawcze
179 Konrad Szymański, Geneza starostwa chęcińskiego i formy jego dzierżenia w XIV-XVIII wieku
199 Cezary Jastrzębski, Zamek chęciński w XIX-wiecznych źródłach drukowanych
217 Bibliografia (Wybór)

„Almanach Historyczny”, t. 20, red. R. Gryz, D. Burdzy, 2018, cena 54,60 zł

„Almanach Historyczny”, t. 20, red. Ryszard Gryz, Dominika Burdzy, 2017, s. 418, format B5, ISSN 1642-4530, cena 54,60  zł

Spis treści

Artykuły

11              Wojciech Zarosa (Kielce), Dziesięcina w ustawodawstwie synodów prowincjonalnych metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu

31              Wioletta Szafarczyk (Kielce), Wizje pogrzebu w testamentach szlachty małopolskiej i wielkopolskiej z XVI–XVIII wieku

43              Agnieszka Iwan (Kielce), Taniec, teatr, pijaństwo i komedia – czyli o obyczajach staropolskich w Postylli siedemnastowiecznego kalwińskiego duchownego Krzysztofa Kraińskiego

65              Светлана Мулина (ОМСК), Cибирский город Oмск в памяти польских ссыльных

77              Татьяна Г. Недзелюк (НОВОСИБИРСК), Польские ссыльные в общественном мнении россиян во второй половине XIX – начале XX в. (по материалам периодических изданий)

85              Леонид К. Островский (НОВОСИБИРСК), Вклад поляков в развитие предпринимательства в Западной Сибири на рубеже XIX–XX веков

107            Zbigniew Opacki (Gdańsk), Rosyjska prowincja w świetle listów Henryka Kamieńskiego do siostry Laury

129            Robert Stopikowski (Gdańsk), Prasa katolicka jako źródło do dziejów Kościoła katolickiego w Cesarstwie Rosyjskim na przykładzie „Przeglądu Katolickiego” (1863–1914)

153            Piotr Pasisz (Kielce), Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne w twórczości historycznej Łucji Charewiczowej (1897–1943)

167            Regina Renz (Kielce), Kobieta w międzywojennej społeczności wiejskiej w świetle dokumentów kościelnych (na przykładzie diecezji kieleckiej)

179            Wojciech Jaworski (Sosnowiec), Spółdzielnie pracy w Królestwie Polskim (1904–1914)

189            Dominik Flisiak (Kielce), Powstanie, rozwój i ideologia organizacji Haszomer Hacair działającej w II Rzeczypospolitej

209            Ryszard Janowski (Kielce), Udział stowarzyszeń kombatanckich w obozie sanacyjnym na terenie województwa kieleckiego w latach 1926–1939

229            Robert Włodkowski (Szczecin), Działalność biskupa szczecińsko-kamieńskiego Jerzego Stroby w latach 1972–1978 w kontekście relacji państwo–Kościół (wybrane problemy)

261            Rafał Łatka (Warszawa), Wydział IV SB KW MO/WUSW w Krakowie (1962–1989) – w świetle aktualnego stanu badań

Teksty źródłowe

299            Mariusz Lubczyński (Kielce), Testament kasztelana żarnowskiego Olbrachta Starołęskiego (ze skandalem obyczajowo-kryminalnym w tle)

319      Kamil Szpunar (Kielce), Rejestr ruchomości pałacu w Rusinowie z 7 grudnia 1801 roku. Przyczynek źródłowy do badań nad dziejami dworu szlacheckiego w Małopolsce przełomu XVIII i XIX wieku

Recenzje i artykuły recenzyjne

337            Eduard Mühle, Historia Wrocławia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, ss. 352 – Dawid Ślusarczyk (Kielce)

341            Świat historyka. Studia ofiarowane Prof. Janowi Tyszkiewiczowi, red. M. Nagielski i G. Rostkowski, Pułtusk 2016, ss. 459 – Rafał Lipiec (Kielce)

347            Erik Petersson, Karol IX. Król bezlitosny, przełożył Wojciech Łygaś, Oświęcim: Napoleon V 2015, ss. 299 – Przemysław P. Szpaczyński (Zielona Góra)

359            Татьяна Г. Недзелюк, Конфессиональное сообщество католиков Сибири: влияние мировоззрения на повседневную жизнь (1830–1917 гг.), Изд-во СибАГС, Новосибирск 2016, cc. 345 – Антон М. Лютынский (MOCКВA)

367            Izabela Cichońska, Karolina Popera, Kuba Snopek, Architektura VII dnia, Wrocław 2016, ss. 424 – Katarzyna Kumor (Kielce)

Dyskusje i polemiki

379            Przemysław P. Szpaczyński (Zielona Góra), Spór o politykę Zygmunta III wobec Moskwy

In memoriam

411            Pamięci Profesora Stanisława Byliny (1936–2017) – Beata Wojciechowska (Kielce)

415            Zasady przyjmowania tekstów do druku i procedury recenzowania obowiązujące w „Almanachu Historycznym”

„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 19, red. J. Pielas, 2018, cena 22,05 zł

„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 19, red. Jacek Pielas, 2018, 168 s., format B5, ISSN 1731-7932, cena 22,05 zł

Oddany do rąk czytelników tom niniejszego czasopisma zawiera artykuły o zróżnicowanej tematyce związanej z historią regionu. W części pierwszej czasopisma zawarto artykuły, w drugiej części źródła i materiały.
Spis treści
ARTYKUŁY
Konrad Szymański, Uwagi nad problematyka obsady starostwa chęcińskiego w XVI-XVIII wieku, s. 11
Kazimierz Przyboś, Posłowie województwa sandomierskiego na sejmy za panowania Jana III Sobieskiego w latach 1676-1695, s. 27
Adrianna Czekalska, Problemy nauczyciela szkoły elementarnej w pierwszej połowie XIX wieku na przykładzie sporu Adama Domaradzkiego z Wojciechem Ostrowskim w Radoszewicy, s. 47
Kamila Cybulska, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego w Okręgu Kieleckim w latach 1914-1918, s. 61
Regina Renz, Polki i Żydówki w małych miastach międzywojennej Kielecczyzny, s. 87
Katarzyna Kumor, „Wykłopotane dzieło”. Sprawa budowy kaplicy w Machorach w diecezji sandomierskiej (1957-1964), s. 99
ŹRÓDŁA I MATERIAŁY
Artur Jankowski, Materiały źródłowe do dziejów Denhoffów herbu własnego w XVII-XVIII wieku (cz.1), s. 121
Małgorzata Karkocha, Opis świątyni parafialnej w Rembieszycach z 1790 roku, s. 139
Kamil Szpunar, Dobra Rusinów, Grabowa i Wola Gałecka W świetle inwentarza z 1795 roku, s. 151