Nowości – HISTORIA

Nowości - HISTORIA
K. Bracha (red.), Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz kolegiaty kieleckiej (ok. 1372 r.). Wydanie fototypiczne z komentarzem, 2020, cena 300,00 zł

Okładka, Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz kolegiaty kieleckiej, Krzysztof Bracha red.Krzysztof Bracha (red.), Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz kolegiaty kieleckiej (ok. 1372 r.). Wydanie fototypiczne z komentarzem, 2020,  732 s., format 34,0×23,5 cm, ISBN 978-83-7133-780-2, 978-83-8144-387-6, cena 300,00 zł

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Wydawnictwa „Jedność” ukazała się wyjątkowa publikacja – fototypiczna edycja rękopisu Antyfonarza kieleckiego z ok. 1372 r., bezcennej księgi liturgicznej przechowywanej w skarbcu Bazyliki Katedralnej w Kielcach pw. Wniebowzięcia NMP, w wyjątkowej, przepięknie zdobionej szacie edytorskiej.

Antyfonarz kielecki jest jednym z najstarszych i najcenniejszych polskich rękopisów liturgicznych, zawierającym tekst Oficjum o Świętym Stanisławie autorstwa Wincentego z Kielc wraz z hymnem Gaude Mater Polonia. Został przepisany ok. 1372 r. (być może krótko przed tą datą?) na zlecenie i z fundacji kanonika kieleckiego i kustosza krakowskiego Mikołaja syna Goworka (Goworkowica).

Antyfonarz utożsamiany jest przede wszystkim z prymarnym przekazem rękopiśmiennym Oficjum o św. Stanisławie, do którego należy słynny hymn Gaude Mater Polonia.

Hymn Gaude Mater Polonia do czasów bitwy pod Grunwaldem i popularyzacji Bogurodzicy spełniał funkcję pieśni ojczyźnianej (carmen patrium). Śpiewamy go do dziś podczas inauguracji roku akademickiego we wszystkich polskich uczelniach.

Inicjatorem projektu wydania Antyfonarza kieleckiego był profesor Krzysztof Bracha, badacz średniowiecza. Antyfonarz jest pięknym darem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dla mieszkańców regionu i środowiska naukowego w roku jubileuszowym obchodów 50-lecia powołania do życia kieleckiej uczelni. Młoda uczelnia oddaje tym samym szacunek starej historii, która stała się także cząstką dziejów lokalnych, przeszłości godnej pamięci. Warto dodać, że jubileusz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zbiega się w czasie z rocznicą 850-lecia powstania kolegiaty kieleckiej.

W. Caban, K. Latawiec, J. Legieć, T. Mosunowa (wybór i oprac.), J. Legieć (red.), Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej, cz. 2. Pamiętniki, listy, publicystyka. Początki rosyjskich badań nad losami polskich zesłańców postyczniowych na Syberii, 2019, cena 73,50 zł

Okładka, Zesłańcy postyczniowi na Syberii, Wiesław Caban, Krzysztof Latawiec i in.Wiesław Caban, Krzysztof Latawiec, Jacek Legieć, Tatiana Mosunowa (wybór i oprac.), Jacek Legieć (red.), Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej, cz. 2. Pamiętniki, listy, publicystyka. Początki rosyjskich badań nad losami polskich zesłańców postyczniowych na Syberii, seria: Polacy – Syberia. XVIII-XIX wiek, tom 4, 2019,  516 s., format B5, ISBN 978-83-7133-757-4, cena 73,50 zł

W drugiej części zbioru dokumentów dotyczących losów zesłańców postyczniowych na Syberii zaprezentowano trzy grupy materiałów. Pierwszą z nich stanowią fragmenty rosyjskich pamiętników, listów i publicystyki, w których wspomina się o polskich zesłańcach i ich relacjach z miejscową administracją i ludnością. Druga grupa dokumentów to fragmenty pamiętników Polaków, zesłanych na Sybir, a trzecią tworzą teksty powstałe w wyniku pierwszych badań, prowadzonych na terenach Rosji, poświęconych polskim zesłańcom i ich oddziaływaniu na środowisko, w którym musieli przebywać.

Przy opracowywaniu publikowanych tekstów wykorzystano cały szereg materiałów: archiwalia, źródła drukowane, opracowania, zasoby internetowe. Dokumentacja dotycząca około 20 tysięcy Polaków zesłanych na Syberię za udział w powstaniu styczniowym jest ogromna. Dokumenty  źródłowe odnoszące się do różnych aspektów życia zesłańców przechowywane są zarówno w archiwach centralnych w Moskwie i Sankt Petersburgu, jak i archiwach zachodniosyberyjskich w Omsku, Tobolsku i Tomsku. Oddając w ręce czytelników całe dwuczęściowe wydawnictwo, Autorzy są przekonani , że będzie ono przydatne nie tylko dla osób już zajmujących się losami polskich zesłańców postyczniowych na Syberii, ale zainspiruje też innych historyków – polskich i rosyjskich – do podjęcia nowych prac poświęconych tej problematyce. Sama lektura dokumentów przekonuje bowiem, jak wiele zostało zagadnień i wątków wymagających jeszcze zbadania.

W. Caban, S.A. Mulina (wybór i oprac.), Syberyjska korespondencja zesłańców postyczniowych (1864-1866). „Po drodze życia wstąpić przed śmiercią do Polski”, 2018, cena 50,40 zł

Okładka, Syberyjska korespondencja zesłańców postyczniowych, Wiesław Caban, Swietłana A. Mulina Wiesław Caban, Swietłana  A. Mulina (wybór i oprac.), Syberyjska korespondencja zesłańców postyczniowych (1864-1866). „Po drodze życia wstąpić przed śmiercią do Polski”, seria: Polacy – Syberia. XVIII-XIX wiek, tom 3, 2018, 380 s., format B5, ISBN 978-83-7133-718-5, cena 50,40 zł

Prezentowane opracowanie stanowi trzeci tom z serii wydawniczej: „Po­lacy – Syberia. XVIII-XIX wiek”. W 2015 roku ukazał się pierwszy tom: Polak w car­skim mundurze. Wspomnienia Aleksandra Skolimowskiego 1817-1895, w opracowaniu Wiesława Cabana i Jerzego Szczepańskiego, a w roku 2017 Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku (szkice historyczne, materiały, dokumenty), w opracowaniu Wiesława Cabana, Jacka Legiecia i Wasilija Chaniewicza.

W badaniach nad syberyjskimi  losami zesłańców postyczniowych znacznie częściej odwołujemy się do literatury pamiętnikarskiej, niż do spuścizny epistolarnej. Listy jako szczególna pamiątka przechowywane były przez rodziny zesłańców pieczołowicie stosunkowo krótko. Do naszych czasów dotrwały głównie listy, które zostały przekazane  przez rodziny, jako darowizna, do bibliotek lub archiwów. Listy zesłańców postyczniowych  do dziś przechowywane są też w rosyjskich bibliotekach i archiwach – zarówno centralnych jak i syberyjskich – nie  trafiły tam one jako darowizny, lecz zostały zarekwirowane  zesłańcom przez carską  żandarmerię.  Skonfiskowaną korespondencję  można znaleźć w Państwowym Archiwum Rosyjskiej  Federacji, można też natrafić na  nią  w archiwach Tomska, Tobolska i Omska. Tym sposobem zachowała się korespondencja prowadzona przez Michała Żabę – szlachcica z guberni wileńskiej, absolwenta Wydziału Medycznego Uniwersytetu Moskiewskiego, który z chwilą wybuchu powstania pospieszył na pole walki.  W książce opublikowano zachowaną korespondencję Michała Żaby oraz Edwarda Radwańskiego – współzałożycieli w czasie zsyłki w Kurganie kółka wzajemnej pomocy, określanego przez władze carskie jako  Towarzystwo Pomocy Wzajemnej. Listy Michała Żaby adresowane były do rodziców i  brata pozostałych na Wileńszczyźnie, jak i do krewnych i kolegów, którzy również znaleźli się na Syberii. Opublikowano też listy, otrzymywane przez  Michała Żabę. Korespondencja  Radwańskiego jest znacznie mniejsza, obejmuje listy do żony i od żony z lat 1864-1866, od bliżej nie poznanego Kaliksta oraz pojedyncze listy od  różnych bliskich i znajomych z rodzinnych stron i od znajdujących się  na syberyjskim zesłaniu. Publikacja pogłębia wiedzę na temat losów i życia zesłańców postyczniowych, zainteresuje nie tylko historyków zajmujących się pracą badawczą, ale również czytelników  niezwiązanych naukowo z historią.

R. Gryz, M. Wójcik (red.), Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 1: grudzień 1973 – kwiecień 1975, 2019, cena 84,00 zł

Okładka, Homo Homini Res Sacra, Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik red.

Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik (red.), Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań  w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 1: grudzień 1973 – kwiecień 1975, 2019, 520 s., format 24,6×19,0 cm, ISBN 978-83-7133-771-0, cena 84,00 zł, plik PDF publikacjiHomo Homini Res Sacra

Tematyka niniejszej dwutomowej edycji dotyczy wyników naukowych osiągnięć środowiska polskiej Emigracji na Zachodzie w okresie panowania ustroju komunistycznego w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowatorski charakter publikacji, będącej efektem autorskich prac badawczych i naukowych ustaleń, polega na krytycznym opracowaniu i upowszechnieniu interdyscyplinarnej problematyki wykładów zaprezentowanych podczas cyklicznych i wieloletnich spotkań zorganizowanych przez ośrodek Centre du Dialogue w Paryżu.

Wykładowcy Centrum Dialogu w Paryżu byli często typowymi ludźmi renesansu i reprezentowali różne dyscypliny wiedzy oraz nauki, a także towarzystwa i ośrodki naukowe na całym świecie (Berkeley, Cambridge, Genewa, Leuven, Ottawa, Sorbona, Yale).

Byli oni laureatami prestiżowych nagród, wyróżnień i otrzymali najwyższe odznaczenia, w tym Nagrodę Nobla i inne (nagroda Fundacji Jurzykowskiego w Nowym Jorku, włoska nagroda im. Ignazio Silone, francuski Order Sztuk Pięknych i Literatury, belgijski Order Leopolda II, Komandoria Palm Akademickich Republiki Francuskiej, Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec).

Tworzyli oryginalne dzieła, należąc do znanych szkół naukowych (np. prof. Krzysztof Pomian – warszawska szkoła historii idei; Zygmunt Mycielski – polska szkoła kompozytorska).

Twórcy i artyści występujący przed publicznością w Paryżu tworzyli krąg modernistycznych kierunków kultury XX wieku, a w swych dziedzinach należeli do przedstawicieli awangardy europejskiej.

C. Jastrzębski (red.), Ad Personam. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w 75. rocznicę urodzin, 2019, cena 68,25 zł

Okładka, Ad Personam. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu, Cezary Jastrzębski red.Cezary Jastrzębski (red.), Ad Personam. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w 75. rocznicę urodzin, 2019, 454 s., format B5, ISBN 978-83-7133-760-4, cena 68,25 zł

Publikacja powstała z okazji 75. rocznicy urodzin Profesora Adama Massalskiego.  Grono przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilata przygotowało tę księgę jako wyraz wielkiego uznania dla jego dorobku i dokonań. Profesor Adam Massalski jest nie tylko znakomitym historykiem: wytrawnym badaczem polskich dziejów XIX i XX wieku, lecz także doskonałym erudytą, archiwistą, muzealnikiem, organizatorem konferencji, paneli dyskusyjnych i badań zespołowych, pomysłodawcą licznych projektów naukowych, promotorem kilkudziesięciu doktoratów oraz inspiratorem wielu habilitacji.

W prezentowanym tomie zamieszczono artykuły przygotowane z okazji nadania Profesorowi w 2015 r. tytułu Członka Honorowego Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

S. Konarska-Zimnicka, „Wenus panią roku, Mars towarzyszem…”. Astrologia w Krakowie w XV i początku XVI wieku, 2018, cena 58,80 zł

Okładka, „Wenus panią roku, Mars towarzyszem…”. Astrologia, Sylwia Konarska-ZimnickaSylwia Konarska-Zimnicka„Wenus panią roku, Mars towarzyszem…”. Astrologia w Krakowie w XV i początku XVI wieku2018, 454 s., format B5, ISBN 978-83-7133-729-1,  cena 58,80 zł

Tematem przewodnim książki jest ukazanie krakowskiej astrologii w jej rozwoju, tj. w II połowie XV i I połowie XVI wieku. Analizie poddane zostały licznie  wówczas powstające traktaty, będące traktatem ambiwalencji w podejściu do tej szczególnej nauki, co pozwoliło na stworzenie katalogu  zarzutów wysuwanych przeciwko astrologii i jej zwolennikom, jak również dało sposobność omówienia tych aspektów, dla których korzystanie  z nauki o ciałach niebieskich było wręcz konieczne, dość wymienić jatromatematykę oraz astrometeorologię. Omówione zostały tu również masowo wówczas powstające prognostyki oraz podręczniki do ich tworzenia vel  interpretowania, a wszystko  to   zaprezentowano  na szerokim  tle europejskim. Książka adresowana jest do historyków, ze szczególnym uwzględnieniem historyków nauki.

S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska, Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia - religia, 2019, cena 50,40 zł

Okładka, Medicina antiqua, Sylwia Konarska-Zimnicka, Lucyna Kostuch, Beata Wojciechowska red.

Sylwia Konarska-Zimnicka, Lucyna Kostuch, Beata Wojciechowska, (red.) Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, 2019, 356 s.,  format B5 cm, ISBN 978-83-7133-752-9, cena 50,40 zł

Celem niniejszej publikacji jest prezentacja wybranych aspektów badań nad medycyną starożytną, średniowieczną i nowożytną. Redaktorom tomu zależało na uwidocznieniu medycznego dziedzictwa i wpływów kulturowych, dlatego przyjęli szeroki zakres czasowy i terytorialny. Opracowanie zawiera teksty dotyczące historii medycyny europejskiej, w szczególności polskiego dorobku, ale również niezwykle ważnych osiągnięć bliskowschodnich w tym zakresie. Artykuły mają charakter interdyscyplinarny; wiedza o dawnej medycynie pochodzi w równym stopniu z zachowanych świadectw pisanych, ikonograficznych jak i archeologicznych. Praca składa się z dwudziestu trzech artykułów, które napisane zostały przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze, w tym instytucje zagraniczne.

S. Konarska-Zimnicka, B. Wojciechowska, L. Kostuch (tłum. i oprac.) we współpracy z P. Piotrowskim, Albumasar, Flores Astrologie. Kwiatki Astrologii, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Albumasar, Flores Astrologie, Sylwia Konarska-Zimnicka, Beata Wojciechowska, Lucyna Kostuch Sylwia Konarska-Zimnicka, Beata Wojciechowska, Lucyna Kostuch (tłum. i oprac.) we współpracy z Piotrem Piotrowskim, Albumasar, Flores Astrologie. Kwiatki Astrologii, 2020, 172 s., format B5, ISBN 978-83-7133-859-5, cena 33,60 zł

Flores astrologie Albumasara były jednym z najbardziej popularnych dzieł do nauki astrologii tego autora, powielanym tak w wersjach rękopiśmiennych, jak i drukowanych w Europie XV i XVI wieku. Po wielokroć odwoływali się do niego średniowieczni astrologowie wywodzący się z kręgu kultury chrześcijańskiej. Flores astrologie vel Liber florum, ukazało się  drukiem po raz pierwszy w roku 1488 w Wenecji przez znakomitego drukarza i wydawcę Erharda Ratdolta. Ponowny dodruk miał miejsce w roku 1495. Do roku 1506 opublikowano kolejne 3 wydania już w wersji starodruku. Drukarze chętnie podejmowali się druku tego dzieła, gdyż cieszyło się ono niesłabnącą popularnością. Świadectwem tego jest znaczna liczba zachowanych po dziś dzień egzemplarzy starodruków, przechowywanych w europejskich, a więc również w polskich zbiorach bibliotecznych. Niniejsze polskojęzyczne tłumaczenie Flores Astrologie stanowi cenne źródło dla historyków, historyków nauki, ponadto dla badaczy historii kultury życia codziennego w średniowieczu, jak również dla kulturoznawców, badaczy kultury islamskiej i filozofów przyrody.

L. Kostuch, B. Wojciechowska, S. Konarska-Zimnicka, Rev. P. Tambor, Paradigms. Thinking Styles. Research Programs. How Does Science Change? 2020, cena 21,00 zł

Okładka, Paradigms. Thinking Styles., Lucyna Kostuch, Beata Wojciechowska, Sylwia Konarska-ZimnickaLucyna Kostuch, Beata Wojciechowska, Sylwia Konarska-Zimnicka, Rev. Paweł Tambor, Paradigms. Thinking Styles. Research Programs. How Does Science Change? 2020, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-845-8, cena 21,00 zł

Contents

Introduction  ………………………………………………… 7

LUCYNA KOSTUCH (Institute of History, Jan Kochanowski University in Kielce) Ancient and modern results of the observation of animal behaviour based  on the fox. Between the humanist paradigm and the natural paradigm ….. 9

AGNIESZKA KIJEWSKA (Faculty of Philosophy, The John Paul II Catholic University of Lublin) The history of medieval philosophy and its historiography ……………. 27

BEATA WOJCIECHOWSKA (Institute of History, Jan Kochanowski University in Kielce) Blood science. From Galen to William Harvey – transformations  of the paradigm until the end of the seventeenth century …………….. 43

SYLWIA KONARSKA-ZIMNICKA (Institut of History, Jan Kochanowski University in Kielce) From astronomy to astrology and back. Thoughts of a medievalist ……… 55

REV. PAWEŁ TAMBOR (Faculty of Theology, Faculty of Philosophy, The John Paul II Catholic University of Lublin) From a static Universe to an expanding Universe: a paradigm shift  or a change in thought style? …………………………………. 71

YVES GASPAR (Trinity Hall, University of Cambridge, United Kingdom) A different universe – attempts to address the crisis of modern theoretical  cosmology ………………………………………………. 91

ADAM ŚWIEŻYŃSKI (Institute of Philosophy, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw) From the ideas of spontaneous generation and cosmic origin of life  to the bilinear concept of biogenesis  ……………………………. 101

REV. ROMAN KULIGOWSKI A paradigm shift is not a shift of moral rules or values ………………. 127

A. Krich, S. Mulina, S. Wiech (wybór i oprac.), S. Mulina, S. Wiech (red.), Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej, cz. 1. Dokumenty administracji cywilnej, policji i żandarmerii, 2019, cena 52,50 zł

Okładka, Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej, Anna Krich, Swietłana Mulina, Stanisław Wiech,

Anna Krich, Swietłana Mulina, Stanisław Wiech (wybór i oprac.), Swietłana Mulina, Stanisław Wiech (red.), Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej, cz. 1. Dokumenty administracji cywilnej, policji i żandarmerii, seria: Polacy – Syberia. XVIII-XIX wiek, tom 4, 2019,  376 s., format B5, ISBN 978-83-7133-732-1, cena 52,50 zł

Prezentowane opracowanie stanowi czwarty tom z serii wydawniczej: „Po­lacy – Syberia. XVIII-XIX wiek”. W pracy zamieszczone zostały materiały ukazujące stosunek przedstawicieli zachodniosyberyjskich oraz centralnych organów władzy i administracji do zesłańców postyczniowych. Są to dokumenty urzędowe, które zachowały się w rosyjskich archiwach: cyrkularze, tajna korespondencja, sprawozdania, raporty, notatki i materiały śledcze. Tego rodzaju dokumentacja pozwala na określenie stanowiska poszczególnych urzędników lub organów władzy wobec różnorodnych spraw z zakresu ich kompetencji. Jest to tym bardziej ważne i interesujące, że zakrojona na szeroką skalę zsyłka powstańców styczniowych stała się poważnym problemem zarówno dla władz centralnych, jak i urzędników syberyjskich. Zesłanie Polaków pobudziło aktywność ustawodawczą i zmusiło funkcjonariuszy państwowych wszystkich szczebli do zastanowienia się nad kwestią urządzenia polskich imigrantów. Dokumenty zamieszczone w niniejszym zbiorze dobitnie obrazują proces kształtowania się systemu nadzoru nad zesłańcami, ewolucję roli policji lokalnej, gubernatorów i żandarmów w organizacji dozoru policyjnego. Pokazują również, w jaki sposób zadania administracyjne kolidowały lub pokrywały się z osobistymi ambicjami przedstawicieli syberyjskiej elity urzędniczej.

E. Majcher-Ociesa, Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939, 2019, cena 58,80 zł

Okładka, Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej, Edyta Majcher-Ociesa, Edyta Majcher-Ociesa, Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930-1939, 2019, 444 s., ISBN 978-83-7133-734-5, 978-83-60777-80-0, cena 58,80 zł

Publikacja opisuje pośrednią ingerencję państwa na funkcjonowanie prywatnych podmiotów gospodarczych w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej. Autorka skupiła się na okresie wielkiego kryzysu gospodarczego i okresie nakręcania koniunktury, trwającego do wybuchu II wojny światowej. Prześledziła również rozwiązania interwencjonistyczno-reglamentacyjne w latach 20 XX w. pod kątem wykorzystania podczas kryzysu wcześniej stosowanych rozwiązań.  Przedmiotem badań są ustawy i rozporządzenia regulujące funkcjonowanie ówczesnego przemysłu oraz sposób i zakres wprowadzania ich w życie. Autorka wzięła pod uwagę ówczesną politykę surowcową, kredytową, podatkową, regulację wymiany handlowej z zagranicą, oddziaływanie kartelizacji na poziom cen oraz administracyjną ingerencję państwa. Najsilniejsza ingerencja pośrednia państwa wystąpiła podczas wielkiego kryzysu gospodarczego.

A. Młynarczyk-Tomczyk, W kręgu polityki, nauki i popularyzacji. Obchody „Polskiego Tysiąclecia” 1957-1966/67, 2019, cena 87,15 zł

Okładka, W kręgu polityki, nauki i popularyzacji. Obchody „Polskiego Tysiąclecia”, Anita Młynarczyk-TomczykAnita Młynarczyk-Tomczyk, W kręgu polityki, nauki i popularyzacji. Obchody „Polskiego Tysiąclecia” 1957-1966/67, 2019, 664 s., ISBN 978-83-7133-736-9, 978-83-60777-79-4 cena 87,15 zł

Polskie Tysiąclecie to tytuł uchwały Komitetu Przygotowawczego Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, która została zaakceptowana na posiedzeniu Rady Państwa w dniu 12 lutego 1960 r. W odpowiedzi na zainicjowaną w 1957 r. przez Kościół katolicki Wielką Nowennę przed Tysiącleciem Chrztu Polski (1966) władza państwowa na początku 1958 r. ogłosiła konkurencyjne uroczystości Tysiąclecia Państwa Polskiego (1960-1966). W obchody wpisano następujące punkty: 1000-lecie wstąpienia Polski na widownię dziejową; 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem; 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego; Rocznice związane z walką narodowowyzwoleńczą narodu polskiego oraz 20-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Realizację ostatniego punktu zaplanowano na lata 1964-1965. Rok 1966 miał stanowić zakończenie uroczystości milenijnych. Zarówno władza państwowa – z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką na czele, jak i Episkopat Polski, któremu wówczas przewodniczył kardynał Stefan Wyszyński, określili odmienne cele dla ogłoszonych przez siebie uroczystości – promocji wizji Polski socjalistycznej (państwo) i katolickiej (Kościół). Jednakże obchody milenijne z lat 60. XX w. nie ograniczyły się tylko do utylitarnych celów wyznaczonych przez głowę państwa i głowę Kościoła katolickiego. Drugi ich wymiar zarezerwowany był dla naukowców, którzy związali z obchodami milenijnymi rozbudowany program badawczy, zwłaszcza w zakresie początków państwa polskiego i jego chrztu. Trzeci wymiar obchodów  – popularyzacyjny – to obiekt oddziaływań ideowych/ideologicznych, którego zadaniem było zapoznanie społeczeństwa z najnowszymi wynikami badań naukowych, zgodnych z potrzebami państwa i Kościoła. Niniejsza publikacja stanowi pierwszą próbę ukazania uroczystości milenijnych państwa i Kościoła, w trzech przenikających się wymiarach – ideowo-rocznicowym, naukowym i popularnonaukowym. Jest to spojrzenie na nie przez pryzmat dorobku piśmiennictwa historycznego tego okresu, modelowanego potrzebami i interesami politycznymi.

M. Nowak (oprac.), Dziennik Stanisława Borkowskiego konserwatywnego ziemianina z jędrzejowskiego Lipna (1919-1921), 2019, cena 42,00 zł

Okładka, Dziennik Stanisława Borkowskiego konserwatywnego ziemianina, Mariusz Nowak Mariusz Nowak (oprac.), Dziennik Stanisława Borkowskiego konserwatywnego ziemianina z jędrzejowskiego Lipna (1919-1921), 2019, 202 s.,  format B5, ISBN 978-83-7133-765-9, ISBN 978-83-60777-81-7, cena 42,00 zł

Niniejszy memuar przedstawia wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce lat 1919-1921, ze szczególnym uwzględnieniem południowo-zachodniej części województwa kieleckiego, stanowi ciekawy materiał poznawczy. Ukazuje m.in. życie gospodarcze w województwie kieleckim tj. powiązania folwarków z miejscowymi zakładami przetwórstwa spożywczego i siecią handlu detalicznego.

Dziennik Stanisława Borkowskiego to także interesujący przyczynek do obserwacji codzienności rezydencji ziemiańskiej. Na pierwszy plan wysuwa się przybliżanie rytmu życia tradycyjnej społeczności wiejskiej (dworu i okolicznych wsi), wyznaczonego przez pory roku i związane z nimi prace gospodarskie. Pojawiają się więc szczegółowe opisy np. organizacji robót podczas żniw, czynności wykonywanych przez żniwiarzy i narzędzi, czy też zabiegów agrotechnicznych w okresie wiosny i jesieni. Obok tego dziennik przynosi cenne informacje obrazujące relacje w środowisku ziemiańskim i z przedstawicielami innych sfer społecznych.

Stanisław Borkowski ukazuje również dylematy, przed jakimi stawała prowincjonalna elita (ziemiaństwo, duchowieństwo parafialne, inteligencja: wolne zawody i sfery urzędnicze) w okresie tworzenia się II Rzeczypospolitej. Początek lat dwudziestych jawi się w dzienniku jako czas rozczarowań  i nadziei, sporów ideowych o wizję polskiej państwowości i etos ziemiański.

M. Nowak (oprac.), System Wielopolskiego w opinii polskich konserwatystów w świetle dyskusji publicystycznej (1878-1879), 2019, cena 35,70 zł

Okładka, System Wielopolskiego w opinii polskich konserwatystów, Mariusz Nowak Mariusz Nowak (oprac.), System Wielopolskiego w opinii polskich konserwatystów w świetle dyskusji publicystycznej (1878-1879), 2018, 266 s., ISBN 978-83-7133-746-8, cena 35,70 zł

Praca stanowi zbiór memoriałów politycznych najbliższych współpracowników naczelnika rządu cywilnego Królestwa Polskiego  Aleksandra Wielopolskiego – Juliusza Enocha, Jana Karnickiego i Stanisława Walewskiego, powstałych po jego śmierci w 1878 r. Obszerne elaboraty stanowią analizę systemu częściowej autonomizacji tego kraju w latach 1862-1863 (tzw. „system Wielopolskiego”) dokonanej z perspektywy kilkunastu lat po upadku powstania styczniowego. Odsłaniają także nieznane dotąd epizody, związane z negocjacjami nad jego kształtem, które były prowadzone przez margrabiego Wielopolskiego z kierownictwem caratu w Petersburgu.

Z uwagi na charakter publikacji może ona być adresowana do osób zajmujących się zawodowo problematyką historii politycznej ziem polskich pod zaborem rosyjskim, historią polskiej myśli konserwatywnej w XIX w. Równocześnie materiał może znaleźć odbiorców wśród studentów kierunków humanistycznych i politologicznych, nauczycieli szkół średnich oraz szeroko rozumianego kręgu miłośników dziejów ojczystych.

J. Z. Pająk, J. Szczepański (oprac.), Katalog XIX-wiecznych map, planów i rysunków skasowanych klasztorów i ich majątków na terenie guberni kieleckiej i radomskiej, 2019, cena 31,50 zł

Okładka, Katalog XIX-wiecznych map, planów i rysunków, Jerzy Z. Pająk, Jerzy Szczepański,Jerzy Z. Pająk, Jerzy Szczepański (oprac.), Katalog XIX-wiecznych map, planów i rysunków skasowanych klasztorów i ich majątków na terenie guberni kieleckiej i radomskiej, 2019, 246 s., format B5, ISBN 978-83-7133-747-5, cena 31,50 zł

Zasadniczym celem niniejszego opracowania  jest inwentaryzacja map i planów oraz rysunków architektonicznych skasowanych klasztorów – męskich i żeńskich położonych w guberni kieleckiej i radomskiej w XIX w. Teren między Wisłą a Pilicą podlegał w tym czasie kilkakrotnym zmianom podziałów administracyjnych. Na początku XIX w. stanowił część obszaru Nowej Galicji w ramach zaboru austriackiego. Następnie, w okresie Księstwa Warszawskiego, były to departamenty krakowski i radomski, zaś w czasach Królestwa Polskiego obszar ten zajmowały województwa krakowskie i sandomierskie. W latach 1845-1866 badany teren obejmowała gubernia radomska, która w 1866 r. uległa podziałowi na gubernię kielecką i radomską.

Podczas opracowywania katalogu kwerendzie archiwalnej poddano zespoły oraz zbiory kartograficzne znajdujące się w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, w archiwach państwowych w Kielcach i Radomiu oraz w archiwach diecezjalnych w Kielcach i Sandomierzu.

M. i M. Przeniosło, Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej, 2018, cena 57,75 zł

Okładka, Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej, Małgorzata i Marek PrzeniosłoMałgorzata i Marek Przeniosło, Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej, 2018, 418 s., format B5, ISBN 978-83-7133-723-9, cena 57,75 zł
Rada Główna Opiekuńcza była organizacją samopomocową powstałą z potrzeby chwili w 1915 r. w Warszawie. Do jej utworzenia przyczyniły się elity społeczne, dostrzegające trudne położenie coraz szerszych kręgów współobywateli, jakie spowodował okres Wielkiej Wojny. Struktury lokalne RGO funkcjonowały do wiosny 1921 r.
Autorzy publikacji postawili sobie zadanie przedstawienia działań pomocowych podejmowanych przez Radę Główną Opiekuńczą. Obraz aktywności organizacji starali się ukazać na tle ogólnej sytuacji społeczeństwa Królestwa Polskiego, zwracając uwagę szczególnie na kwestie bytowe. Dokonali próby określenia sytuacji mieszkańców Królestwa w czasie wojny, ich najpilniejsze potrzeby oraz poziom ratownictwa społecznego na badanym terenie. Przedstawili genezę RGO oraz proces tworzenia jej struktur organizacyjnych, zarówno centralnych, jak i lokalnych. Istotne było ustalenie form działalności pomocowej oraz zasad, na jakich ją prowadzono, ustalenie źródeł pozyskiwania funduszy na działalność dobroczynną. Równie ważnym problemem było określenie zakresu współpracy RGO z ówczesnymi władzami państwowymi i samorządowymi. Publikacja zawiera również rozważania ogólne na temat roli RGO w ratowaniu współobywateli od głodu, chorób i innych zagrożeń, które niosła wojna, a także postaw ich samych w nowej, trudnej sytuacji. Praca w dużym stopniu opiera się na materiałach źródłowych. Wśród nich podstawę stanowi dokumentacja wytworzona przez samą RGO, która przechowywana jest w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Autorzy książki sięgnęli także do akt przechowywanych w innych archiwach i do materiałów ze zbiorów specjalnych znajdujących się w bibliotekach naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Korzystali też z informacji ukazujących się w prasie i pamiętnikach tamtego okresu. W książce wyodrębnionych jest dziewięć rozdziałów problemowych. Zamieszczone zostały aneksy, które zawierają dokumenty stanowiące podstawę działalności RGO. Publikacja kierowana jest do osób zainteresowanych historią dobroczynności i pomocy społecznej. Adresowana zarówno do profesjonalnych pedagogów i historyków, jak i szerokiego kręgu czytelników.

M. i M. Przeniosło, Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921, 2018, cena 54,60 zł

Okładka, Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921, Małgorzata i Marek Przeniosło

Małgorzata i Marek Przeniosło, Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921, 2018, 396 s., format B5, ISBN 978-83-7133-724-6, cena 54,60 zł

 

Długotrwała wojna przyniosła duże spustoszenia na części ziem polskich. W znacznym stopniu uległa  zniszczeniu infrastruktura: domy, gospo­darstwa rolne, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, drogi i mosty; nie obsiano części pól, co skutkowało niemożnością zaspokojenia podsta­wowych potrzeb ludności. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sytuacja wciąż była trudna.  Starały się zaradzić tej sytuacji organizacje  samopomocowe powstałe w czasie wojny na ziemiach polskich  z inicjatywy przedstawicieli elit społecznych. Nieprzerwaną działalność pomocową  prowadziła, najszerzej zakrojoną  i jednocześnie obejmującą najdłuższy okres,  Rada Główna Opiekuńcza powsta­ła w 1915 r. w Warszawie. Struktury lokalne RGO funkcjonowały do wiosny 1921 r.  Działacze, zarówno centralni, jak i lokalni, nie wyobrażali sobie bowiem pozostawienia bez opieki setek tysięcy ludzi i postanowili rozsze­rzyć zarówno obszar, jak i zakres działalności, aby wspomóc potrzebujących.  Niniejsza praca ma na celu ukazanie działalności pomo­cowej RGO w okresie powojennym. Autorzy skupili się na  przeanalizowaniu sytuacji życiowej (w tym materialnej) mieszkańców ziem polskich, zbadaniu sposobu organizacji struktur rady, określeniu zasad prowadzenia pracy pomocowej, ustaleniu źródeł pozyskiwania funduszy, zbadaniu poszczególnych form pomocy oraz określeniu zakresu współpracy z innymi organizacjami i z władza­mi w udzielaniu wsparcia potrzebującym. Jednym z założeń pracy jest przyjrzenie się  jakie efekty niosła pozasamopomocowa działalność organizacji, jej wpływ na budowanie więzi międzyludzkich i rozwój postaw patriotycznych, za­równo poprzez włączenie w pracę dla dobra wspólnego dużych grup spo­łeczeństwa, jak i przekonanie tych, którzy pomocy potrzebowali, że ich los obchodzi tę część współo­bywateli, która lepiej radzi sobie w trudnych warunkach. Przygotowując monografię, autorzy przeanalizowali  w największym stop­niu materiały archiwalne z bardzo bogatej spuścizny aktowej Rady, które są przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W znacznym stopniu wykorzysta­ne zostały także materiały z innych archiwów i zbiorów specjalnych bibliotek naukowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, m.in. w Berlinie, w Ge­newie, w Wiedniu, w Londynie, w Wilnie, we Lwowie oraz w Moskwie. Wśród archiwów polskich autorzy oparli się m.in. na zbiorach archiwów państwowych w Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi. Sięgnęli też do źródeł drukowanych  wytworzonych przez RGO, prasy, pamiętników oraz dostępnej literatury związanej z podjętą tematyką. W książce wyodrębnionych jest  dziewięć rozdziałów problemowych. Umieszczone  zostały też  aneksy zawierające dokumenty stanowiące podstawę działalności rad w okresie powojennym. Publikacja kierowana jest do osób zainteresowanych historią dobroczynności i pomocy społecznej. Adresowana  zarówno do profesjonalnych pedagogów i historyków, jak i szerokiego kręgu czytelników.

 

 

 

 

S. Wiech (red.), Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja, tom 1, S. Wiech, Litwa i Białoruś. Od Murawjowa do Baranowa (1864-1868), 2018, cena 52,50 zł

Okładka, Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914), Stanisław Wiech red.Stanisław Wiech (red.), Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja, tom 1, Stanisław Wiech, Litwa i Białoruś. Od Murawjowa do Baranowa (1864-1868), 2018,  334 s., ISBN 978-83-7133-707-9, cena 52,50 zł, e-book 30,75 zł

Praca Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja t. 1–2 jest efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Monografia ma na celu przede wszystkim zgłębienie i usystematyzowanie  stanu wiedzy na temat niezwykle ważnego dla dziejów narodu polskiego programu w polityce wewnętrznej państwa carów, polegającego na depolonizacji Ziem Zabranych po upadku powstania styczniowego. Praca zawiera analizę najcenniejszych dokumentów archiwalnych – głównie raportów politycznych wileńskich i kijowskich generałów gubernatorów, dotyczących koncepcji, mechanizmów decyzyjnych oraz realizacji programu depolonizacji Ziem Zabranych. Publikacja wprowadza do obiegu naukowego nową jakościowo i poznawczo kategorię źródeł pozyskanych po wieloletnich kwerendach w archiwach rosyjskich, litewskich i ukraińskich, które wzbogacają i weryfikują dotychczasowy stan badań dziejów Polaków na Ziemiach Zabranych po upadku powstania styczniowego. Granice chronologiczne monografii zamykają się w latach 1864-1914, które w dziejach Polski wyznaczają ważne wydarzenia jak upadek powstania styczniowego i wybuch I wojny światowej. Każdy z tomów dzieli się na dwie części.

W pierwszej części tomu 1 analizowane są zagadnienia dotyczące depolonizacji Ziem Zabranych głównie guberni litewsko-białoruskich z próbą ukazania rodzących się w tym przedmiocie koncepcji, uruchamianych mechanizmów decyzyjnych oraz sposobów i efektów realizacji. Druga część zawiera różnego rodzaju źródła i dokumenty, które ilustrują i przybliżają omawiane wcześniej problemy.

S. Wiech (red.), Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja, tom 2, J. Legieć, K. Latawiec, Prawobrzeżna Ukraina. Czasy Annienkowa i Bezaka (1864-1868), 2018, 300 s., ISBN 978-83-7133-708-6, cena 52,50 zł

Okładka, Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914), Stanisław Wiech red.Stanisław Wiech (red.), Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja, tom 2, Jacek Legieć, Krzysztof Latawiec, Prawobrzeżna Ukraina. Czasy Annienkowa i Bezaka (1864-1868), 2018,  300 s., ISBN 978-83-7133-708-6, cena 52,50 zł

Praca Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja t. 1-2 jest efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Monografia ma na celu przede wszystkim zgłębienie i usystematyzowanie  stanu wiedzy na temat niezwykle ważnego dla dziejów narodu polskiego programu w polityce wewnętrznej państwa carów, polegającego na depolonizacji Ziem Zabranych po upadku powstania styczniowego. Praca zawiera analizę najcenniejszych dokumentów archiwalnych – głównie raportów politycznych wileńskich i kijowskich generałów gubernatorów, dotyczących koncepcji, mechanizmów decyzyjnych oraz realizacji programu depolonizacji Ziem Zabranych. Publikacja wprowadza do obiegu naukowego nową jakościowo i poznawczo kategorię źródeł pozyskanych po wieloletnich kwerendach w archiwach rosyjskich, litewskich i ukraińskich, które wzbogacają i weryfikują dotychczasowy stan badań dziejów Polaków na Ziemiach Zabranych po upadku powstania styczniowego.

W pierwszej części tomu 2 omówiono pokrótce okoliczności w jakich przyszło działać obu naczelnikom kraju, plany odnośnie do prowadzenia akcji depolonizacyjnej, ich realizację i skutki. Przedstawiono w niej sytuację w prawobrzeżnej Ukrainie przed wybuchem powstania styczniowego, omówiono najważniejsze wydarzenia z nim związane, a ściślej z walkami zbrojnymi na tych terenach. Omówione zostały też  koncepcje prowadzenia polityki rosyjskiej na Ziemiach Zabranych, z uwzględnieniem  specyfiki działań planowanych i podjętych wobec guberni południowo-zachodnich, oraz działaniom  zmierzającym do osłabienia polskiej i wzmocnienia rosyjskiej własności ziemskiej i innych działań depolonizacyjnych. Drugą część publikacji stanowi wybór materiałów źródłowych – notatek, raportów i sprawozdań generałów-gubernatorów lat 1863-1864 i 1865-1868.

S. Wiech (oprac.), Z dziejów ucisku narodowego w zaborze rosyjskim w latach 1861-1917. Studia i źródła, t. 1, 2019, cena 47,25 zł

Okładka, Z dziejów ucisku narodowego w zaborze rosyjskim, Stanisław Wiech oprac.

Stanisław Wiech (oprac.), Z dziejów ucisku narodowego w zaborze rosyjskim w latach 1861-1917. Studia i źródła, t. 1, 2019, 288 s., format B5, ISBN 978-83-7133-766-6, cena 47,25 zł

Publikacja dotyczy dziejów społeczno-politycznych ziem polskich zaboru rosyjskiego w drugiej połowie XIX  i na początku XX wieku. Praca zawiera studia naukowe oraz zredagowane i opracowane źródła historyczne, dotyczące ograniczeń i represji narodowych wprowadzonych i stosowanych przez władze rosyjskie wobec ludności polskiej na Ziemiach Zabranych oraz w Królestwie Polskim w latach 1862-1917. Publikacja jest pokłosiem zagranicznych kwerend archiwalnych prowadzonych w Wilnie, Petersburgu i Moskwie. Adresowana jest przede wszystkim do historyków i studentów.

.

.

.

B. Wojciechowska, Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich, 2019, cena 37,80 zł

Okładka, Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich, Beata WojciechowskaB. Wojciechowska, Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich, 2019, 188 s., ISBN 978-83-7133-738-3, cena 37,80 zł

Średniowieczna medycyna nawiązywała do klasycznych koncepcji fizjologii i patologii człowieka, akceptując starożytną naukę o czterech temperamentach i teorię humoralną Hipokratesa, rozbudowaną następnie przez Galena. Tworzyły one spójny system według którego w ludzkim ciele sąsiadują obok siebie, stanowiące odpowiedniki czterech elementów kosmosu (powietrza, wody, ziemi i ognia), płyny ustrojowe (humory), będące efektem kombinacji czterech tzw. jakości: ciepła i zimna, suchości i wilgoci. W organizmie zdrowego człowieka wszystkie te elementy i jakości pozostawały w stanie równowagi (crasias), a jej brak (dyscrasias) objawiał się niemocą. Nadmiaru humorów można się było pozbyć poprzez zastosowanie odpowiednich zabiegów, z których od XIII wieku najbardziej popularna była flebotomia, czyli upuszczanie krwi, a także przyjmowanie medykamentów przeczyszczających, moczopędnych lub wymiotnych. Praktykowano również kąpiele i stawianie baniek.

Choroby dzielono na „ciepłe” (passiones calidae) i „zimne” (passiones frigidae) w zależności od nadmiaru danych humorów. Również surowce lecznicze dzielono w tym systemie na „ciepłe” – rozgrzewające i „zimne” – oziębiające, a także „suche” – wysuszające i „wilgotne” – nawilżające. Terapia polegała na rozpoznaniu własności choroby (czy „zimna” czy „gorąca”) i na zastosowaniu medykamentu o przeciwnych właściwościach.

B. Wojciechowska, S. Konarska-Zimnicka (red.), Zamek Królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej. Geneza, funkcje, znaczenie, 2018, cena 35,70 zł

Okładka, Zamek Królewski w Chęcinach, Beata Wojciechowska, Sylwia Konarska-Zimnicka red.Beata Wojciechowska, Sylwia Konarska-Zimnicka, (red.), Zamek Królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej. Geneza, funkcje, znaczenie, 2018, 224 s., format B5, ISBN 978-83-7133-721-5 cena 35,70 zł

W wiekach średnich zamek był symbolem militarnego, politycznego i prawno- -administracyjnego znaczenia władcy. Taką rolę odgrywał także wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku na wyniosłym wzgórzu Zamek Królewski w Chęcinach, ale jego geneza i początki funkcjonowania giną w pomroce dziejów. W literaturze naukowej wielokrotnie poruszano problematykę rozwoju budownictwa zamkowego i znaczenie postępującego rozbicia dzielnicowego Polski dla wielu przemian o charakterze prawnym, społecznym oraz osadniczo-gospodarczym. W nurt tych rozważań wpisuje się niniejszy tom studiów poświęcony genezie, funkcjom i znaczeniu Zamku Królewskiego w Chęcinach. Inspiracją stały się przeprowadzone w latach 2013-2014 badania archeologiczno-architektoniczne w ramach tzw. rewitalizacji Wzgórza Zamkowego i ruin zamku w Chęcinach. Prace badawcze przyniosły wiele nowych, ważnych ustaleń, które pozwalają na sformułowanie hipotez dotyczących początków oraz kolejnych faz rozwojowych zamku. Zasadne zatem jest ukazanie ich w szerokim kontekście badań historycznych, archeologicznych oraz kastellologicznych odnoszących się do sytuacji w Europie Środkowej. Mamy nadzieję, iż prezentowane teksty przyczynią się do dyskusji naukowej i dalszych interdyscyplinarnych badań nad genezą i dziejami Zamku Królewskiego w Chęcinach. Niniejszy tom powstał we współpracy z Gminą Chęciny.

Spis treści
7 Robert Jaworski, Słowo wstępne
9 Beata Wojciechowska, Sylwia Konarska-Zimnicka, Od redakcji
11 Waldemar Gliński, Królewski Zamek w Chęcinach w relacjach dziejopisów, krajoznawców, artystów oraz w świetle badań architektów i archeologów
75 Wojciech Iwańczak, Miejsce Polski w polityce Wacława II
89 Stanisław Kołodziejski, Wczesnogotyckie budownictwo obronne w południowej Polsce
107 Miroslav Plaček, Okrouhle věže na hradech v českych zemich a jejich inspiračni zdroje
135 Gabriel Lukáč, Valcove veže na stredovekych hradoch,severneho a vychodneho Slovenska
155 Dariusz Rozmus, Wczesnośredniowieczne hutnictwo srebra i ołowiu. Stan badań i perspektywy badawcze
179 Konrad Szymański, Geneza starostwa chęcińskiego i formy jego dzierżenia w XIV-XVIII wieku
199 Cezary Jastrzębski, Zamek chęciński w XIX-wiecznych źródłach drukowanych
217 Bibliografia (Wybór)

„Almanach Historyczny”, t. 20, red. R. Gryz, D. Burdzy, 2018, cena 54,60 zł

Okładka, „Almanach Historyczny”, t. 20, Ryszard Gryz, Dominika Burdzy red.„Almanach Historyczny”, t. 20, red. Ryszard Gryz, Dominika Burdzy, 2017, s. 418, format B5, ISSN 1642-4530, cena 54,60  zł

Spis treści

Artykuły

11              Wojciech Zarosa (Kielce), Dziesięcina w ustawodawstwie synodów prowincjonalnych metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu

31              Wioletta Szafarczyk (Kielce), Wizje pogrzebu w testamentach szlachty małopolskiej i wielkopolskiej z XVI–XVIII wieku

43              Agnieszka Iwan (Kielce), Taniec, teatr, pijaństwo i komedia – czyli o obyczajach staropolskich w Postylli siedemnastowiecznego kalwińskiego duchownego Krzysztofa Kraińskiego

65              Светлана Мулина (ОМСК), Cибирский город Oмск в памяти польских ссыльных

77              Татьяна Г. Недзелюк (НОВОСИБИРСК), Польские ссыльные в общественном мнении россиян во второй половине XIX – начале XX в. (по материалам периодических изданий)

85              Леонид К. Островский (НОВОСИБИРСК), Вклад поляков в развитие предпринимательства в Западной Сибири на рубеже XIX–XX веков

107            Zbigniew Opacki (Gdańsk), Rosyjska prowincja w świetle listów Henryka Kamieńskiego do siostry Laury

129            Robert Stopikowski (Gdańsk), Prasa katolicka jako źródło do dziejów Kościoła katolickiego w Cesarstwie Rosyjskim na przykładzie „Przeglądu Katolickiego” (1863–1914)

153            Piotr Pasisz (Kielce), Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne w twórczości historycznej Łucji Charewiczowej (1897–1943)

167            Regina Renz (Kielce), Kobieta w międzywojennej społeczności wiejskiej w świetle dokumentów kościelnych (na przykładzie diecezji kieleckiej)

179            Wojciech Jaworski (Sosnowiec), Spółdzielnie pracy w Królestwie Polskim (1904–1914)

189            Dominik Flisiak (Kielce), Powstanie, rozwój i ideologia organizacji Haszomer Hacair działającej w II Rzeczypospolitej

209            Ryszard Janowski (Kielce), Udział stowarzyszeń kombatanckich w obozie sanacyjnym na terenie województwa kieleckiego w latach 1926–1939

229            Robert Włodkowski (Szczecin), Działalność biskupa szczecińsko-kamieńskiego Jerzego Stroby w latach 1972–1978 w kontekście relacji państwo–Kościół (wybrane problemy)

261            Rafał Łatka (Warszawa), Wydział IV SB KW MO/WUSW w Krakowie (1962–1989) – w świetle aktualnego stanu badań

Teksty źródłowe

299            Mariusz Lubczyński (Kielce), Testament kasztelana żarnowskiego Olbrachta Starołęskiego (ze skandalem obyczajowo-kryminalnym w tle)

319      Kamil Szpunar (Kielce), Rejestr ruchomości pałacu w Rusinowie z 7 grudnia 1801 roku. Przyczynek źródłowy do badań nad dziejami dworu szlacheckiego w Małopolsce przełomu XVIII i XIX wieku

Recenzje i artykuły recenzyjne

337            Eduard Mühle, Historia Wrocławia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, ss. 352 – Dawid Ślusarczyk (Kielce)

341            Świat historyka. Studia ofiarowane Prof. Janowi Tyszkiewiczowi, red. M. Nagielski i G. Rostkowski, Pułtusk 2016, ss. 459 – Rafał Lipiec (Kielce)

347            Erik Petersson, Karol IX. Król bezlitosny, przełożył Wojciech Łygaś, Oświęcim: Napoleon V 2015, ss. 299 – Przemysław P. Szpaczyński (Zielona Góra)

359            Татьяна Г. Недзелюк, Конфессиональное сообщество католиков Сибири: влияние мировоззрения на повседневную жизнь (1830–1917 гг.), Изд-во СибАГС, Новосибирск 2016, cc. 345 – Антон М. Лютынский (MOCКВA)

367            Izabela Cichońska, Karolina Popera, Kuba Snopek, Architektura VII dnia, Wrocław 2016, ss. 424 – Katarzyna Kumor (Kielce)

Dyskusje i polemiki

379            Przemysław P. Szpaczyński (Zielona Góra), Spór o politykę Zygmunta III wobec Moskwy

In memoriam

411            Pamięci Profesora Stanisława Byliny (1936–2017) – Beata Wojciechowska (Kielce)

415            Zasady przyjmowania tekstów do druku i procedury recenzowania obowiązujące w „Almanachu Historycznym”

„Almanach Historyczny”, t. 21, red. J. Legieć, S. Konarska-Zimnicka, 2019, cena 54,00 zł

Okładka, Almanach Historyczny, t. 21, red. Jacek Legieć, Sylwia Konarska-Zimnicka„Almanach Historyczny”, t. 21, red. Jacek Legieć, Sylwia Konarska-Zimnicka, 2019, s. 396, format B5, ISSN 1642-4530, cena 54,00 zł

Spis treści

ARTYKUŁY

11        Sławomir Jędraszek (GDAŃSK), Wykorzystywanie terakot ptolemejskich w badaniach nad religijną polityką Lagidów. Wybrane przykłady

43        Piotr Kominek (KIELCE), Symbolika sakramentu Eucharystii w nauce katolickiej

i protestanckiej w XVI wieku

55        Дмитрий Федосов (Москва), Об одной ветви Гриневичей герба Przyjaciel.

Родословный очерк

101      Aleksandra Zawadzka (BILCZA), Lincze w Teksasie pod koniec XIX i na początku

XX wieku

121      Елена Кравцова (КУРСК), Кржиштоф Скупенски (ЛЮБЛИН), Особенности функционирования центральных финансовых органов Российской империи

в XIX столетии

133      Maciej K. Cichoń (KIELCE), Kolejowa służba medyczna Królestwa Polskiego

na przykładzie kolei dęblińsko-dąbrowskiej w latach 1885–1914

169      Michał Patryk Sadłowski (WARSZAWA), Analiza wybranych aspektów prawno-

-organizacyjnego funkcjonowania armii rosyjskiej w 1917 roku

185      Henryka Ilgiewicz (WILNO), Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939)

235      Marek Przeniosło (KIELCE), Michał Arabski (KIELCE), Major Roman Kurkiewicz – członek grupy „dywersyjno-szpiegowskiej” w polskim lotnictwie wojskowym

w latach 1948–1952

257      Anita Młynarczyk-Tomczyk (KIELCE), Operacja „Jodła”. Plan zabezpieczenia imprez i uroczystości milenijnych w Kielcach i Wiślicy – Gorysławicach w lipcu 1966 roku oraz wybrane aspekty jego reali­zacji

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

301      Małgorzata Karkocha (ŁÓDŹ), Źródła do dziejów parafii Rembieszyce z pierwszej połowy XIX wieku (spis funduszu plebanii i protokół wizytacji dziekańskiej)

RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

321      Przemysław P. Szpaczyński (ZIELONA GÓRA), Spór o postawę szlachty polskiej wobec króla i państwa

355      Michał Siedziako (SZCZECIN), Interdyscyplinarnie o narodzinach „Solidarności”.

Uwagi na marginesie książki Tomasza Kozłowskiego, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Warszawa 2018

369                  Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956–1989, Kraków 2015 – Dariusz Jarosz (WARSZAWA)

377      Przysięga wojskowa. Idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 – Wojciech Zarosa (KIELCE)

KRONIKA NAUKOWA

387      III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Niepokorni Wszystkich Czasów”, Kielce, 2 czerwca 2018 roku – Katarzyna Kumor (KIELCE), Wojciech Zarosa (KIELCE)

393      Zasady przyjmowania tekstów do druku i procedury recenzowania obowiązujące w „Almanachu Historycznym”

„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 19, red. J. Pielas, 2018, cena 22,05 zł

Okładka, Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 19, red. Jacek Pielas„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 19, red. Jacek Pielas, 2018, 168 s., format B5, ISSN 1731-7932, cena 22,05 zł

Oddany do rąk czytelników tom niniejszego czasopisma zawiera artykuły o zróżnicowanej tematyce związanej z historią regionu. W części pierwszej czasopisma zawarto artykuły, w drugiej części źródła i materiały.
Spis treści
ARTYKUŁY
Konrad Szymański, Uwagi nad problematyka obsady starostwa chęcińskiego w XVI-XVIII wieku, s. 11
Kazimierz Przyboś, Posłowie województwa sandomierskiego na sejmy za panowania Jana III Sobieskiego w latach 1676-1695, s. 27
Adrianna Czekalska, Problemy nauczyciela szkoły elementarnej w pierwszej połowie XIX wieku na przykładzie sporu Adama Domaradzkiego z Wojciechem Ostrowskim w Radoszewicy, s. 47
Kamila Cybulska, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego w Okręgu Kieleckim w latach 1914-1918, s. 61
Regina Renz, Polki i Żydówki w małych miastach międzywojennej Kielecczyzny, s. 87
Katarzyna Kumor, „Wykłopotane dzieło”. Sprawa budowy kaplicy w Machorach w diecezji sandomierskiej (1957-1964), s. 99
ŹRÓDŁA I MATERIAŁY
Artur Jankowski, Materiały źródłowe do dziejów Denhoffów herbu własnego w XVII-XVIII wieku (cz.1), s. 121
Małgorzata Karkocha, Opis świątyni parafialnej w Rembieszycach z 1790 roku, s. 139
Kamil Szpunar, Dobra Rusinów, Grabowa i Wola Gałecka W świetle inwentarza z 1795 roku, s. 151