DZIENNIKARSTWO I INFORMACJA

DZIENNIKARSTWO I INFORMACJA
J. Chwastyk-Kowalczyk, Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, 2011, cena 40,95 zł

Okładka, Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk,

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, 2011, 301 s., format B5, ISBN 978-83-7133-477-1, cena 40,95 zł

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono kwestię zbrodni katyńskiej na łamach polskiej prasy emigracyjnej, będącej organami różnych ugrupowań politycznych. Omówiono odkrycie masowych grobów pod Smoleńskiem w kwietniu 1943 r., reakcję Rosjan na oskarżenie ich przez rząd gen. W. Sikorskiego o zbrodnię (dokonaną wiosną 1940 r.), echa tego wydarzenia w prasie wolnego świata, działalność ekshumanizacyjną kilku międzynarodowych komisji i zakaz Moskwy dotyczący wszczęcia procesu katyńskiego w procesie norymberskim, nasilenie tej problematyki w latach 1951-1953. Rozdział drugi poświęcono losom polskich dipisów w Niemczech i w Austrii w zachodnich strefach okupacyjnych. Przedstawiono w nim zagadnienia socjalno-bytowe, represje w obozach, status prawny. Poruszono kwestie przeludnienia w obozach, złych warunków sanitarnych, nudy, braku pracy, uciążliwych rewzji, nierównego traktowania Polaków i Niemców przez władze UNRRA i IRO, przymusowej repatriacji, plebiscytów w sprawie powrotu do kraju, uciążliwych przenosin z ośrodka do ośrodka, cenzury, obostrzeń emigracyjnych w wielu krajach świata. W kolejnym podrozdziale omówiono czasopiśmiennictwo dipisów oraz oświatę i szkolnictwo wyższe. Trzecim najistotniejszym problemem społecznym dotyczącym wielu Polaków na obczyźnie była kwestia Polish Resettlement Corps (Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia) w Wielkiej Brytanii. W tym rozdziale ukazano wpływ postanowień jałtańskich oraz cofnięcia uznania Rządowi Polskiemu w Londynie na żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, tj. na ich poczucie tymczasowości i rozgoryczenia, na ogólną atmosferę beznadziejności w dyskusjach o powrocie do kraju lub pozostaniu na obcej ziemi. Opisano wreszcie burzliwy proces naturalizacji Polaków w Wielkiej Brytanii i innych krajach osiedlenia – kursy, szkolenia, zatrudnienie, edukację, życie polityczne, kulturalne i społeczne.

J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński "Dziennik Polski" 1940-1943, 2005, cena 31,50 zł

Okładka, Londyński "Dziennik Polski" 1940-1943, Jolanta Chwastyk Kowalczyk

Jolanta Chwastyk Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski” 1940-1943, 294 s., format B5, ISBN 83-7133-261-0, 2005, 31,50 zł

Publikacja ukazuje wybrane zagadnienia kultury omawiane na łamach londyńskiego, rządowego pisma emigracji polskiej „Dziennika Polskiego” w latach 1940-1943, czyli przed przymusową fuzją z wojskowym „Dziennikiem Żołnierza” (wydawanym w Szkocji) w roku 1944. Przedstawiono warunki, w jakich powstał i funkcjonował „Dziennik Polski”. Omówiono stan badań nad tym dziennikiem, problemy literatury na jego łamach, oświaty i szkolnictwa wyższego, muzyki, teatru, filmu, plastyki, dodatków pisma, nowo powstałych czasopism oraz istniejących odnotowanych przez dziennik. Książka jest częścią holistycznego opracowania „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, który od 3 stycznia 1944 roku wychodzi do dnia dzisiejszego i jest ważnym dla Polaków pismem, będącym „emigracyjną panoramą” scalającą rodaków rozrzuconych po świecie, pełniącą niebagatelną funkcję integrującą. Pismo do tej pory nie doczekało się kompleksowego opracowania. Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy są zainteresowani problematyką emigracyjną, polską prasą emigracyjną, prasą rządową, etosem emigracji polskiej.

J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, 2019, cena 42,00 zł

Okładka, Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, Jolanta Chwastyk-KowalczykJolanta Chwastyk-Kowalczyk,  Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, 2019, 270 s., ISBN 978-83-7133-740-6, cena 42,00 zł

Londyński miesięcznik społeczno-kulturalno-polityczny „Nowy Czas” powstał jesienią 2006 r. w Londynie jako prywatna inicjatywa wydawnicza  Grzegorza Małkiewicza i Teresy Bazarnik. Ukazuje się z małymi przerwami do dnia dzisiejszego. Wpisuje się w niszowy rynek  mediów etnicznych w Zjednoczonym Królestwie . Ten niezależny, skierowany do inteligencji tytuł na swych lamach podejmuje kwestie społeczne, polityczne, gospodarcze, naukowe, kulturalne, edukacyjne i inne. Swoją zawartością merytoryczną oraz cyklicznymi spotkaniami organizowanymi przez redakcję zwanymi „ARTerią” wpisuje się w brytyjską wielokulturowość. „Nowy Czas” jest swoistym salonem kulturalnym zespołu tworzących go ludzi, grupą wsparcia, daje  poczucie wspólnoty na obczyźnie polskim emigrantom skupionym w kręgach towarzyskich redaktorów.

Prezentowana publikacja zainteresuje  zarówno medioznawców, studentów kierunków humanistycznych i społecznych, jak i czytelników  interesujących  się problemami funkcjonowania polskich emigrantów w pounijnej rzeczywistości w Wielkiej Brytanii, także po Brexicie oraz kulturą anglosaską.

J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Pamiętnik Literacki’ – organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – w latach 1976-2018, 2019, cena 42,00 zł

Okładka, Londyński „Pamiętnik Literacki’ – organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Jolanta Chwastyk-KowalczykJolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Pamiętnik Literacki’ – organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – w latach 1976-2018, 2019, 300 s., format B5, ISBN 978-83-7133-776-5, cena 42,00 zł

Niniejsze opracowanie składa się ze Wstępu, czterech rozdziałów i Zakończenia. Wstęp wprowadza czytelnika w kontekst historyczno-polityczny funkcjonowania Polaków w Wielkiej Brytanii.

 Rozdział pierwszy, opisuje okoliczności powstania pisma, charakteryzuje wydawcę i współpracowników, stałe działy. Określa jego periodyczność, sposób finansowania, format, objętość, nakład, dystrybucję, deklarowany krąg odbiorców.

Rozdział drugi skupia uwagę na problematyce podejmowanej w tomach, opisujących w badanym okresie różne zagadnienia, w tym między innymi rocznice powstania Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz edycji czasopisma, Nagrodę Nobla dla Czesława Miłosza, polskich autorów w językach obcych, polskich poetów poza krajem, naukę o Polsce i polskiej kulturze na uniwersytetach obcych na całym świecie.

Rozdział trzeci koncentruje się na prozie, poezji i innych gatunkach literackich i publicystycznych drukowanych w periodyku, dając przegląd polskiej literatury emigracyjnej powstałej na wielu kontynentach.

Rozdział ostatni składa się z opisu życia literackiego prezentowanego w czasopiśmie. Najważniejszym zwieńczeniem działań okołoliterackich ZPPnO jest uroczyste przyznawane corocznie od 1951 roku Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Pracę wieńczy Zakończenie, Bibliografia oraz Indeks osobowy.

J. Chwastyk-Kowalczyk, Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, 2014, cena 26,25 zł

Okładka, Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, 2014, 184 s., format B5, ISBN 978-83-7133-581-5, cena 26,25 zł

Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich podzielona na dwa okresy: lata 1940-1945 i od 1946 r. opisuje oświatę na poziomie powszechnym i średnim – polskie szkolnictwo ogólnokształcące, polskie szkoły prywatne, sobotnie szkoły nauczania przedmiotów ojczystych, instytucjonalne formy działalności nauczycieli, sukcesy edukacyjne polskiej młodzieży na świecie poza krajem oraz akcje zbierania polskich książek i czasopism dla szkół i bibliotek w powojennej Polsce, na Wyspach Brytyjskich i poza nimi. Część druga ukazuje propagowanie przez redakcje czasopism uchodźczych zdobywania przez Polaków wyższego wykształcenia, również ujęte w dwóch – tych samych – przedziałach czasowych. Okres pierwszy – lata 1940-1945 kult nauki pokazuje poprzez kalendarium działań polskiego rządu emigracyjnego i środowisk naukowych, by zorganizować na obczyźnie polskie instytuty akademickie w ramach brytyjskich uniwersytetów. Okres po zakończeniu II wojny światowej analizuje publikacje na temat polskiego życia akademickiego, sylwetek polskich uczonych, manifestacji i propagandy nauki polskiej, protestów i wyrazów solidarności uczonych z okaleczoną przez hitlerowców nauką polską, wreszcie artykuły wspomnieniowe opisujące tajne studia polskich oficerów w niemieckich oflagach. Okres drugi – od 1946 roku do dnia dzisiejszego prezentuje trudną sytuację Polaków po cofnięciu uznania Rządowi Polskiemu na Uchodźstwie przez aliantów, wygaszanie polskich utworzonych w czasie wojny wydziałów (np. PWL), los studentów PSZ, tworzenie nowych placówek naukowych w Londynie lub przekształcanie już istniejących: Polish University College, Studium Malarstwa Szatlugowego, Biuro Studiów Europy Środkowo-Wschodniej, Intytut Badań Zagadnień Krajowych, Polski Uniwersytet Naukowy na Obczyźnie, Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, Instytut Józefa Piłsudskiego, różnych towarzystw naukowych oraz działalność Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, stowarzyszeń uczonych i studentów, życie akademickie w różnych krajach Europy Zachodniej, w obu Amerykach, Afryce, Azji i Australii, komentarze obejmujące zagadnienia nauki polskiej w kraju oraz sytuację polskich studentów na obcych uniwersytetach po 2004 roku. Autorka wykazała, że polskie czasopisma emigracyjne spełniały i spełniają przede wszystkim funkcję informacyjną i są łącznikiem między pokoleniem „niezłomnych” oraz kolejnymi falami emigracji politycznej czy zarobkowej. Spełniają niebagatelną rolę w propagowaniu kształcenia i powiększania umiejętności edukacyjnych, kształtowania świadomości, by rozbudzić w rodakach odwagę studiowania na brytyjskich uniwersytetach w każdym okresie. Wszystko to w przekonaniu, że właściwa edukacja na każdym poziomie wpływa na poprawę ich losu na obczyźnie.

J. Chwastyk-Kowalczyk, Polskie dziennikarki na emigracji w XX i XXI wieku, 2021, cena 63,00 zł

Okładka, Polskie dziennikarki na emigracji w XX i  XXI wieku, Jolanta Chwastyk-KowalczykJolanta Chwastyk-Kowalczyk, Polskie dziennikarki na emigracji w XX i  XXI wieku, 2021, 304 s., format B5, ISBN 978-83-7133-924-0, cena 63,00 zł

 Książka ukazuje wkład polskich dziennikarek w budowanie przestrzeni kulturalnej rodaków na emigracji. Od czasów wybuchu II wojny światowej do dziś było ich kilkadziesiąt, a każda fala emigracji zapisała się kilkoma nazwiskami wartymi odnotowania i upamiętnienia. Z pokolenia „niezłomnych” niewątpliwie są to: Stefania Kossowska, Maria Danilewicz-Zielińska i  Krystyna Cywińska. Z pokolenia emigracji lat 80. XX wieku, czyli „solidarnościowej”: Regina Wasiak-Taylor, Katarzyna Bzowska-Budd, Anna Witek, Anna Wołek, Krystyna Rees i Teresa Bazarnik. Najtrudniejsze do identyfikacji są polskie dziennikarki poakcesyjne, czyli te przybyłe do Wielkiej Brytanii po maju 2004 roku.

Do opracowania ich szerokiej działalności społecznej – nie tylko dziennikarskiej czy naukowej i literackiej – posłużyły przede wszystkim wywiady, wielokrotne spotkania towarzyskie w różnych okolicznościach i przy rozmaitych okazjach, w tym podczas międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, odbyte w ciągu kilkunastu lat w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Przydatna była także jakościowa analiza zawartości emigracyjnych periodyków, w których zamieszczają swoje artykuły.

Wszystkie opisane postacie łączy jedno – ofiarna działalność na rzecz polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii lub w pozostałych części świata. Poprzez łamy prasowe oraz portale społecznościowe czy inne platformy sieciowe, wypowiadały się na różne ważne zagadnienia nurtujące Polaków w nowych krajach osiedlenia na przestrzeni wielu dekad. Poza tym wszystkie uczestniczyły i czynią to nadal w przedsięwzięciach pozaredakcyjnych, które wpisują się w szeroko pojmowaną działalność społeczno-kulturalną polskich emigrantów w krajach osiedlenia.

Publikacja skierowana jest do wszystkich odbiorców interesujących się losami i funkcjonowaniem na różnych obszarach życia społecznego polskiej diaspory na świecie od II wojny światowej po czasy nam współczesne, a w szczególności do medioznawców, socjologów, politologów i historyków.

J. Chwastyk-Kowalczyk, „Technika i Nauka” – elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, 2015, cena 37,80 zł

Okładka, Technika i Nauka – elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, „Technika i Nauka” – elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, 2015, 348 s., format B5, ISBN 978-83-7133-641-6, cena 37,80 zł

Środowisko polskich inżynierów i techników na obczyźnie zawsze dążyło do stworzenia ogólnego pisma, które promowałoby ich myśl naukowo-techniczną na arenie międzynarodowej, a jednocześnie było łącznikiem kulturowym pomiędzy rodakami na emigracji i w kraju. Temu celowi służyły biuletyny techniczne poszczególnych stowarzyszeń technicznych począwszy od wydawnictwa najstarszego, podjętego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, poprzez „Biuletyn” największego skupiska technicznego na emigracji, Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii; „Biuletyny” Stowarzyszenia Techników Polskich w Kanadzie, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Argentynie, Koła Techników Polskich w Australii oraz „Komunikaty” takich skupisk technicznych, jak Stowarzyszenia Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych, w Szwajcarii, Włoszech, Belgii, Południowej Afryce, Hiszpanii i w Niemczech, podejmowały próby rozszerzenia swego zasięgu i dotarcia do możliwie największej liczby techników polskich poza krajem.
Brak własnego organu prasowego, obejmującego swym zasięgiem dokonania i życie organizacyjne polskiego świata technicznego rozproszonego w wielu krajach spowodował, że z inicjatywy prof. inż. Romana Wajdy, Zarząd STP w Wielkiej Brytanii latem 1958 roku przy współpracy innych polskich stowarzyszeń technicznych na obczyźnie przystąpił do wydawania poświęconego zagadnieniom technicznym i naukowym kwartalnika „Technika i Nauka”. Formalnie od 2004 r. wychodzi pod egidą nowopowstałej European Federation of Polish Scientific and Technological Societies Abroad (Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych) z siedzibą w Wiedniu, jednak w rzeczywistości redagowany jest przez prof. dr. inż. Ryszarda Chmielowca w Londynie.
Od początku periodyk spełniał wymogi pisma naukowego, publikacje były recenzowane, zawierały streszczenia, rysunki, zdjęcia tabele, wykresy, grafy, wzory, kody źródłowe itp. oraz bibliografię wykorzystanych źródeł. Tytuły, streszczenia artykułów oraz spisy treści poszczególnych numerów miały wersję dwujęzyczną. Artykuły najczęściej były opracowane na podstawie najnowszych publikacji brytyjskich i amerykańskich, czasem francuskich i niemieckich. Pisywali je na ogół w języku polskim, często w języku angielskim ludzie techniki związani z uczelniami brytyjskimi, polskimi, amerykańskimi, sporadycznie z krajów niemieckojęzycznych, jak również inżynierowie praktycy upowszechniający swoje zrealizowane pomysły i innowacje.
Środowisko czytelnicze „Techniki i Nauki” stanowili pracownicy naukowi instytutów i wyższych uczelni, inżynierowie projektanci konstrukcji budowlanych i innych przedsięwzięć inżynierskich, inżynierowie mechanicy, elektrycy, chemicy, architekci, geofizycy. Bezsporna była również celowość publikowania sprawozdań z życia międzynarodowych organizacji naukowych, w tym technicznych. Artykuły analizowały w sposób teoretyczny, naukowy problemy ogólne, specjalistyczne oraz możliwości praktycznego zastosowania najnowszych technologii, rozwiązań czy modyfikacji. Artykuły obejmowały m.in. inżynierię lądową, fizykę, górnictwo węglowe, naftowe i gazów, architekturę i urbanistykę, ochronę środowiska, ekologię, matematykę, mechanikę, lotnictwo.

P. Ciszek, Wszystko dla graczy. Polskie media o grach wideo wczoraj i dziś, 2022, cena 63,00 zł

Okładka, Przemysław Ciszek, Wszystko dla graczy. Polskie media o grach wideo wczoraj i dziśPrzemysław Ciszek, Wszystko dla graczy. Polskie media o grach wideo wczoraj i dziś, 2022, 264 s., format B5, ISBN 978-83-7133-966-0, cena 63,00 zł

 Książka stanowi próbę przekrojowej analizy i opisu mediów traktujących o grach wideo w Polsce w latach 1990-2020. Badany okres obejmuje około 30 lat, w trakcie których na rynku medialnym (zarówno krajowym, jak i globalnym) nastąpiły bardzo duże zmiany. Zakres tematyczny objął: prasę, internet oraz w niewielkim stopniu telewizję. Najszerszym z omawianych mediów był oczywiście internet, w ramach którego działa wiele różnorodnych „podsystemów” zajmujących się grami wideo. Gwałtowny rozwój sieci zmienił oblicze mediów bardziej niż jakikolwiek inny wynalazek od czasów prasy drukarskiej.

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy przedstawia zagadnienia teoretyczne, wyjaśniające czym są gry wideo i jak są definiowane przez różnych badaczy.  Wyjaśniono także koncepcję gier wideo w konwencji nowych mediów. Zdefiniowano kim byli i są obecnie tzw. „gracze”. Znajduje się tu także historia pierwszych czasopism o grach wideo na świecie oraz innych istotnych w tym kontekście mediów.

W rozdziale drugim zaprezentowano początki prasy o grach wideo oraz jej najwcześniejsze dzieje w Polsce. Znaczącą częścią jest zestawienie niemal wszystkich czasopism o grach wideo (lub takich, w których tego typu treść była istotna), ukazujących się w Polsce w latach 1986-2020, a które obecnie nie są już wydawane.

Rozdział trzeci poświęcony jest analizie zawartości oraz analizie porównawczej pod kątem różnic pomiędzy prasą o grach w latach 90. XX wieku a obecnie. Zbadane zostały wydawane obecnie w Polsce czasopisma o grach wideo: „CD-Action”, „PSX Extreme” oraz „Pixel. Każde z nich dokładnie scharakteryzowano pod kątem ich historii, zawartości oraz zmian jakie zachodziły w nich na przestrzeni lat.

Rozdział czwarty otwiera charakterystyka internetu – globalnej sieci, która zmieniła sposób konsumpcji treści medialnych oraz jego użytkowników, którzy obecnie są często współtwórcami treści. Następnie w rozdziale znajduje się typologia treści o grach wideo w internecie, na które składa się bardzo wiele zróżnicowanych przekazów, wyrażonych w kilku formach. Scharakteryzowane zostały tzw. fanziny o grach, a przykładem był polski magazyn internetowy „Gamer.mag”. Zaprezentowana została historia największych w Polsce portali o grach wideo i ich cechy charakterystyczne.

Ostatni rozdział dotyczy treści wideo koncentrujących się na grach cyfrowych. Telewizja wydawała się doskonałym medium do przekazywania informacji o grach wideo, bo można w niej przedstawić rozgrywkę w akcji, tak jak wygląda na ekranie komputera. Zazwyczaj prezentowały recenzje nowych gier, zapowiedzi i publicystykę. Osobnym segmentem były programy, w których widzowie grali w gry za pomocą telefonu. Schyłek popularności programów telewizyjnych o grach pokrywa się z początkiem rozwoju serwisów takich jak YouTube, który stał się głównym sposobem na umieszczanie wideo w sieci. Materiały wideo na temat gier dostępne w sieci są bardzo zróżnicowane. Bardzo dużą grupę stanowią filmy typu let’s play, dzięki którym widzowie mogą dokładnie zobaczyć jak wygląda dana gra. Wiele filmów ma charakter poradnikowy i mają na celu pomoc w zrozumieniu zasad rządzących daną grą lub pomoc w ukończeniu trudniejszych etapów.

E. Danowska, Józef Weyssenhoff (1860 – 1932) pisarz, bibliofil, kolekcjoner. Nieznane oblicze twórcy, 2015, cena 28,35 zł

Okładka, Józef Weyssenhoff (1860 – 1932) pisarz, bibliofil, kolekcjoner, Ewa Danowska

Ewa Danowska, Józef Weyssenhoff (1860 – 1932) pisarz, bibliofil, kolekcjoner. Nieznane oblicze twórcy, 2015, 270 s., format B5, ISBN 978-83-7133-638-6, cena 28,35 zł

Józef Weyssenhoff to znany i w swoim czasie poczytny polski pisarz schyłku XIX i początków XX stulecia. Jego Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego czy Soból i panna to klasyka polskiej literatury. Arystokrata z urodzenia i przekonań, bywalec salonów, który przegrał w karty majątek ziemski po przodkach. To mąż córki żydowskiego milionera, w swoich książkach dający upust swojemu antysemityzmowi. Wytrawny znawca sztuki, literatury i miłośnik zagranicznych podróży. Obecnie już zapomniany jako bibliofil, kolekcjoner starodruków, rycin i numizmatów – który zbiory swe osobiście katalogował, opisywał, a także sporządził bibliografię druków epoki Stanisława Augusta. Ponieważ z pisarstwa trudno było mu się utrzymać wobec wielkopańskich przyzwyczajeń i potrzeb – pozbywał się swoich zbiorów, pozostawiając sobie resztki własnej przeszłości. Pod koniec życia był kolekcjonerem – teoretykiem i ekspertem.
Książka powstała głównie w oparciu o spuściznę rękopiśmienną po Weyssenhoffie, którą zaopiekował się jego syn i synowa, a obecnie znajdującą się w Bibliotece Narodowej PAU i PAN w Krakowie, także i inne materiały rękopiśmienne, literaturę pamiętnikarską i wspomnieniową.

O. Dąbrowska-Cendrowska, Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej (1989-2019), 2020, cena 37,80

Okładka, Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej, Olga Dąbrowska-CendrowskaOlga Dąbrowska-Cendrowska, Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej (1989-2019), 2020, 234 s., format B5, ISBN 978-83-7133-885-4, cena 37,80

Prasa kobieca to atrakcyjny zarówno do wydawców jak i dla odbiorców sektor rynku medialnego. Mimo rozwoju i ekspansji nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych  magazyny kobiece przynosiły zyski swoim właścicielom. Wybór prasy kobiecej, jako przedmiotu badań, został podyktowany względami obiektywnymi. W 2016 r. według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy magazyny adresowane do żeńskiego odbiorcy stanowiły 58,9% globalnego nakładu prasy w Polsce. O rozwoju ilościowym prasy kobiecej świadczą nowe magazyny debiutujące każdego roku na rynku. Wynikiem rozbudowy sektora prasowego jest obserwowany od piętnastu lat proces subsegmentacji. W związku z powyższym w niniejszej monografii przeanalizowano:

– problemy definicyjne w kontekście rozwijających (w krajach anglosaskich) się kategorii consumer magazines i lifestyle magazines;

–  sytuację prasy kobiecej na polskim rynku prasowym w kontekście dominujących grup typologicznych;

– dominujące dyskursy toczące się na jej łamach;

– zaangażowanie kapitału obcego w sektor prasowy.

Badaniami objęto te subsegmenty prasy kobiecej, które cieszyły się najwyższą średnią sprzedażą egzemplarzową w latach 1990-2019, czyli docierały z publikowanymi treściami do szerokiego grona odbiorców, wpływając na ich postrzeganie otaczającej rzeczywistości.

O. Dąbrowska-Cendrowska, A. Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.1, 2019, cena 29,40 zł

Okładka, Czasopiśmiennictwo t.1,Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red.Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.1, 2019, 184 s., format B5, ISBN 978-83-7133-867-0, cena 29,40 zł

Spis treści

Wstęp                                                                                                                                          7

Danuta Hombek

Powstanie ośrodka prasowego w Wilnie w XVIII wieku. Pierwsza gazeta
i jej dodatki                                                                                                                       11

Izabela Krasińska

Cenzura wobec polskojęzycznych czasopism abstynenckich w okresie
zaborów                                                                                                                             33

Renata Piasecka-Strzelec

„Nowy Czas” (1939–1943) – polskojęzyczne pismo „gadzinowe”
dystryktu radomskiego w świetle nieznanego zbioru prywatnego                  53

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Czasopisma emigracyjne kroniką dokonań polskich architektów
na obczyźnie                                                                                                                  119

Judyta Perczak

Krótka historia skandalu w reklamie                                                                      153

Noty o autorkach                                                                                                                 181

O. Dąbrowska-Cendrowska, A. Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.2, 2020, cena 31,50 zł

Okładka, Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.2, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red.Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.2, 2020, 202 s., format B5, ISBN 978-83-7133-868-7, cena 31,50 zł

Publikacja stanowi drugi tom wydawnictwa pod tytułem Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość. Autorzy poszczególnych tekstów prezentują ustalenia związane z funkcjonowaniem mediów współczesnych (po 1989 r.). Rok ten przyniósł zmiany w wielu dziedzinach życia, także w zakresie działalności prasotwórczej i medialnej.

Spis treści

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

TOMASZ MIELCZAREK Tygodniki opinii – zapominana lektura polskiej inteligencji . . . . . . . . . . 11

ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA Prasa środowisk narodowych w Polsce po 1989 roku. Stan i perspektywy badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

JOLANTA KĘPA-MĘTRAK Prasa samorządowa jako element działalności informacyjnej i promocyjnej powiatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA Magazyny telewizyjne na polskim rynku medialnym w latach 1989–2019. Próba diagnozy segmentu prasowego . . . ….. . . . .. 71

JUDYTA EWA PERCZAK Prawdziwa historia z duchem w tle. Prasa true stories z kręgu New Age na rynku polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

MONIKA OLCZAK-KARDAS „Impresje Biblioteczne” – fachowe czasopismo dla bibliotekarzy (analiza za lata 2013–2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

TOMASZ CHRZĄSTEK Profile polskich czasopism w mediach społecznościowych . . . . . . . . . . . 137

JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK Rentowność wydawców prasy w warunkach gospodarki cyfrowej na przykładzie działalności prasowej Agora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

ŁUKASZ PAWEŁ GONIAK Myślenie słowem, dźwiękiem i obrazem, czyli dlaczego dziennikarstwo multimedialne i jego konwergencja pozioma nie są możliwe? . . . . . . . . . 177

NOTY O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

 

O. Dąbrowska-Cendrowska, A. Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.3, 2021, cena 56,70 zł

Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.3, 2021, 344 s., format B5, ISBN 978-83-7133-908-0, cena 56,70 zł

Trzeci tom wydawnictwa Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość pod red. Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej i Aleksandry Lubczyńskiej jest rezultatem badań pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zawiera różnorodne teksty podzielone chronologicznie w trzech działach. Pierwszy dotyczy historii czasopism, drugi tematów związanych z aktualnym rynkiem prasy, trzeci zaś zawiera publikacje studentów zajmujących się polskimi i zagranicznymi czasopismami.

Różnorodność tematyczna artykułów zamieszczonych w tomie określa środowisko medioznawców związanych z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Spis treści

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

CZĘŚĆ I – PRZESZŁOŚĆ

DANUTA HOMBEK, Początki prasowych usług reklamowych i ogłoszeniowych w Polsce. Prasa informacyjna . . .  . . 15

IZABELA KRASIŃSKA, Ręce przy pracy, serce przy Bogu. „Głos Dziewcząt Polskich” (1929–1934) . . . . .. . . . . . . . . 31

MONIKA OLCZAK-KARDAS, Czasopismo „Obrona Kultury” 1938–1939 (analiza zawartości) . . . . . . . 53

RENATA PIASECKA-STRZELEC, Źródła informacji ujawniane na łamach prasy „gadzinowej” w świetle periodyku „Nowy Czas”(1939–1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    75

JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK, Pokolenie „niezłomnych” jako kustosz idei Józefa Piłsudskiego na obczyźnie w polskiej prasie emigracyjnej oraz instytucjach badawczych. Wybrane przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

JUDYTA EWA PERCZAK, Poradnik dobrej roboty: miesięcznik „Reklama” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            123

CZĘŚĆ II – TERAŹNIEJSZOŚĆ

ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA, Aparat prasowy środowisk narodowych w Polsce w latach 1989–2001 . . ….     143

OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA, Magazyny typu people na polskim rynku medialnym w latach 1997–2019. Próba diagnozy segmentu prasowego . . . . . . . . . . . . . .179

PRZEMYSŁAW CISZEK, Lifestylowe magazyny dla mężczyzn w Polsce. Charakterystyka segmentu i sytuacja na rynku . . .. . . . 197

NATALIA WALKOWIAK, Prasa adresowana do kobiet we Francji i w Hiszpanii w latach 2000–2019. Diagnoza rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211

TOMASZ MIELCZAREK, Polskie gazety w drugiej dekadzie XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227

JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK, Status ekonomiczny dziennikarzy. Praca i płaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245

CZĘŚĆ III – SEKCJA STUDENCKA

WERONIKA SAŁEK, Gdy współczesność spotyka się ze staromodnością. Obraz kobiety w brytyjskiej „the lady” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

JULIA KRZYŻANOWSKA, Magazyn „Kawaii”. Próba monografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

LUIZA WIECZOREK, Czasopisma tworzone przez studentów i dla studentów w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 2006–2019 . . . . . .. . . . 313

NOTY O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

 

 

O. Dąbrowska-Cendrowska, A. Lubczyńska (red), Czasopiśmiennictwo. Przeszłość i teraźniejszość, t. 4, 2022, cena 46,20 zł

Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska (red.),  Czasopiśmiennictwo. Przeszłość i teraźniejszość, t. 4, 2022,  258 s.,  format B5, ISBN 978-83-7133-967-7, cena 46,20 zł

 

W czwartym tomie wydawnictwa Czasopiśmiennictwo. Przeszłość i teraźniejszość autorzy – pracownicy Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, każdy w zakresie swoich zainteresowań badawczych – próbują odpowiedzieć na pytania: po pierwsze – o kondycję prasy w zmieniającej się rzeczywistości medialnej, po drugie – o jej znaczenie w życiu społeczeństwa, będącego jej odbiorcą. Badacze mają nadzieję, że ich ustalenia zaciekawią duże grono osób zainteresowanych dziejami prasy i warunkami jej funkcjonowania w czasach współczesnych.

Spis treści

WSTĘP 7

DANUTA HOMBEK, Sylwetki uczonych i polityków w „Pamiętniku Politycznym i Historycznym” Piotra Świtkowskiego 11

RENATA PIASECKA-STRZELEC, Namiastka oferty kulturalnej pisma gadzinowego „Nowy Czas” w latach 1939–1943 27

JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK, Dziennikarskie peregrynacje Prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie Reginy Wasiak-Taylor 67

PRZEMYSŁAW CISZEK, Specyfika reklam w czasopismach „Bajtek” i „Komputer” w latach 1986–1989 95

JOANNA NOWAK, Czasopismo branżowe, popularnonaukowe czy korporacyjne? Część 1: „Złotnik – Zegarmistrz” (1987–1989) i jego twórcy 111

JUDYTA EWA PERCZAK, „Wróżko”, jak żyć? Ewolucja stylów i dróg życiowych propagowanych na łamach prasy kobiecej na przykładzie prasy ezoterycznej i luksusowej 153

MONIKA OLCZAK-KARDAS, Wydawnictwa ciągłe w ofercie Kieleckiej Aukcji Antykwarycznej w latach 1991–2008 183

JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK, Wydawcy tygodników opinii w drugiej dekadzie XXI wieku. Analiza sytuacji finansowej 203

TOMASZ MIELCZAREK, Współczesne polskie gazety regionalne 221

WERONIKA SAŁEK, Prasa kobieca w Wielkiej Brytanii – próba typologii 239

NOTY O AUTORACH 253

J. Drążyk, P. Rosiński, H. Suchojad red., Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku, 2019, cena 63,00 zł

Okładka, Sztuka w Świętokrzyskiem, Jolanta Drążyk, Piotr Rosiński, Henryk Suchojad red.Jolanta Drążyk, Piotr Rosiński, Henryk Suchojad (red.), Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku, 2019, 320 s., format B5, ISBN 978-83-7133-755-0, cena 63,00 zł

Niniejszy tom zawiera 15 tekstów poświęconych różnym zagadnieniom związanym ze sztuką i kulturą regionu świętokrzyskiego okresu ostatnich dwóch stuleci. Jest kontynuacją i nawiązaniem do opublikowanego w 2017 r. studium Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne.

Spis treści

Wstęp, s. 9

Wykaz źródeł i ich skróty, s. 11

Małgorzata Karkocha, Kościół parafialny w Rembieszycach jako przykład fundacji szlacheckiej, s. 13

Kamil Szpunar, Pałac Dembińskich w Rusinowie w świetle inwentarzy z 1777 i 1801 roku
jako przykład rezydencji szlacheckiej przełomu XVIII i XIX wieku, 23

Elżbieta Jeżewska, O artystach upamiętnionych na kieleckim honorowym postumencie z 1854 roku fundacji Tomasza Zielińskiego, s. 39

Małgorzata Niechaj, Neogotyckie wyposażenie gotyckiego kościoła w Szańcu, s. 63

Bożena Sabat, O Ludwice Groppler, bohaterce portretu Rafała Hadziewicza, s. 83

Małgorzata Gorzelak, Wojciech Gerson, Władysław Stadnicki: jubileuszowe retabulum dla księdza biskupa, s. 99

Urszula Stępień, Zabytki z XIX i XX wieku pochodzące z kolekcji księdza Jana Wiśniewskiego
w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, s. 125

Michał Pszczółkowski, Architektura szkolna lat międzywojennych na terenie województwa kieleckiego. Wartość i problemy ochrony, s. 143

Małgorzata Korpała, Nowe aranżacje wnętrz sakralnych z pierwszej połowy XX wieku na terenie dawnego województwa kieleckiego, s. 159

Krzysztof Gombin, Kielecki okres w twórczości Kazimierza Wiszniewskiego, s. 171

Bożena Kostuch, Wincenty Potacki (1904–2001), nestor ćmielowskich projektantów, s. 185

Leszek Dziedzic, Mozaiki grunwaldzkie w Kielcach, s. 197

Stanisława Zacharko-Łagowska, Paweł Pierściński – poza krajobrazem, s. 205

Marian Rumin, Na ścieżkach wystawiennictwa artystycznego w Kielcach (Pro domo sua
kieleckie Biuro Wystaw Artystycznych jako miejsce wystaw nieustających), s. 211

Marta Bolińska, Listy na strychu. Nagłowice we wspomnieniach Joanny Olczak-Ronikier
(Wtedy. O powojennym Krakowie), s. 225

Indeks osób, s. 239

Ilustracje, s. 255

J. Dzieniakowska, Państwowe biblioteki dla nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej, 2009, cena 52,50 zł

Okładka, Państwowe biblioteki dla nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej, Jolanta Dzieniakowska

Jolanta Dzieniakowska, Państwowe biblioteki dla nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej, 2009, 467 s., format B5, ISBN 978-83-7133-406-1, cena 52,50 zł

Przedmiotem badań, których podjęła się Autorka stały się państwowe biblioteki nauczycielskie, nadzorowane przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, istniejące na terytorium Drugiej Rzeczypospolitej. Celem pracy jest: analiza uwarunkowań towarzyszących powoływaniu, organizowaniu i funkcjonowaniu państwowych bibliotek pedagogicznych, rekonstrukcja ich dziejów, a także prośba określenia miejsca książnic nauczycielskich w polskiej oświacie i kulturze międzywojnia. Aspekt bibliologiczny dysertacji wymagał zwrócenia uwagi na biblioteki jako ogniwa procesu komunikowania społecznego i kulturowego. Autorka starała się przy tym ustalić cechy typowe dla bibliotek nauczycielskich, ale też wskazać te, które były wspólne dla ogółu książnic dwudziestolecia międzywojennego. Zasięg chronologiczny rozprawy wyznaczony jest datami: 11 listopada 1918 r. (zawieszenie broni na froncie zachodnim, przekazanie Józefowi Piłsudskiemu naczelnego dowództwa nad tworzącym się wojskiem, proklamowanie niepodległości) – 1 września 1939 r. (wybuch II wojny światowej). Książka adresowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych historią książki i bibliotek oraz dziejami oświaty i wychowania w Polsce w latach 1918-1939.

J. Dzierżyńska-Mielczarek, Oblicza polskiego rynku medialnego. Tendencje i analizy przypadków, 2015, cena 21,00 zł

Okładka, Oblicza polskiego rynku medialnego, Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek, Oblicza polskiego rynku medialnego. Tendencje i analizy przypadków, 2015, 194 s., format A5, ISBN 978-83-7133-633-1, cena 21,00 zł

Niniejsza publikacja stanowi próbę charakterystyki polskiego rynku mediów tradycyjnych: prasy, radia i telewizji.
Biorąc pod uwagę najbardziej ogólną definicję rynku jako przestrzeni, w której kupujący i sprzedający spotykają się aby dokonać transakcji, przedmiotem analizy sia zarówno producenci mediów, jak i ich odbiorcy.  Praca składa się z pięciu rozdziałów. Dwa z nich dotyczą ekonomicznych aspektów funkcjonowania prasy, bo z rynku krajowego wyodrębniono rynki prasy regionalnej i lokalnej. Kolejne poświęcone są mediom audiowizualnym: radiu i telewizji. Ostatni rozdział zawiera analizę działalności dwóch giełdowych spółek medialnych: Agory S.A. oraz TVN S.A. Książka skierowana jest do medioznawców, dziennikarzy oraz studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

J. Dzierżyńska-Mielczarek, Polskie media lokalne w latach 1989-2011. Studium na przykładzie Częstochowy, 2013, cena 29,40 zł

Okładka, Polskie media lokalne w latach 1989-2011, Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek, Polskie media lokalne w latach 1989-2011. Studium na przykładzie Częstochowy, 2013, 243 s., format B5, ISBN 978-83-7133-536-5, cena 29,40 zł

Celem publikacji jest charakterystyka współczesnych lokalnych środków komunikowania masowego, ukazane ich roli w lokalnej społeczności oraz zarysowanie relacji pomiędzy lokalnym systemem komunikowania masowego a lokalnym systemem społecznym. Zadanie to zrealizowano na przykładzie Częstochowy. Miasto to charakteryzuje się dość dużym audytorium odbiorczym, licznym środowiskiem dziennikarskim oraz zróżnicowanymi mediami.

Praca zawiera między innymi takie zagadnienia jak:

– przyczyny niepowodzeń lokalnych inicjatyw medialnych, – uniformizacja lokalnych mediów, ujednolicanie ich treści i standaryzacja techniki redakcyjnych, – statystyczny obraz audytorium lokalnych środków przekazu, – ekonomiczny wymiar lokalnego rynku medialnego, – charakterystykę lokalnego środowiska dziennikarskiego.

Publikacja skierowana jest do badaczy współczesnych mediów w ich lokalnym wymiarze, osób opisujących historię rozwoju mediów lokalnych, studentów studiów dziennikarskich, dziennikarzy i pracowników lokalnych środków przekazu.

B. Gierszewska, Kino i film we Lwowie do 1939 roku, 2014, cena 52,50 zł

Okadka, Kino i film we Lwowie do 1939 roku, Barbara GierszewskaBarbara Gierszewska, Kino i film we Lwowie do 1939 roku, 2014, 430 s., format B5, ISBN 978-83-7133-574-7, cena 52,50 zł

Niniejsza publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej z nich zaprezentowano kino i film w galicyjskim Lwowie w latach 1896-1918. Znajdziemy tutaj informacje dotyczące m.in. kontekstu społeczno-kulturowego narodzin kina we Lwowie (życie społeczno-kulturowe, artyści wobec kina, życie muzyczne, teatr i opera). Następnie  przedstawiono rozwój kin do zakończenia I wojny światowej. W części drugiej autorka opisała kino i film we Lwowie w Drugiej Rzeczypospolitej. Zaprezentowane zostały w części tej wiadomości o filmie niemym (1918-1929) oraz o kinie i filmie dźwiękowym (1929-1939) m.in. warunki działania kin, repertuar kin, czasopisma filmowe, rozwój kultury filmowej oraz kino ukraińskie.

.

.

.

.

D. Hombek, Dzieje prasy polskiej wiek XVIII (do 1795 r.), 2016, cena 25,20 zł

Okładka, Dzieje prasy polskiej wiek XVIII (do 1795 r.), Danuta Hombek

Danuta Hombek, Dzieje prasy polskiej wiek XVIII (do 1795 r.), 2016, 176 s., format B5, ISBN 978-83-7133-668-3, cena 25,20 zł

Niniejsza publikacja przedstawia proces kształtowania się rynku prasowego w Polsce w XVIII wieku, począwszy od nieregularnych form ulotnych po systematycznie ukazujące się tytuły. Skrypt jest przeznaczony dla studentów tych kierunków studiów, na których realizowany jest program z zakresu dziejów kultury medialnej. Dotyczy to przede wszystkim dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a także wszystkich innych kierunków studiów, na których występują treści medialne w ujęciu historycznym. Książka obejmuje terytorium całej Rzeczypospolitej w jej granicach przedrozbiorowych, a więc także Prusy Królewskie. Dzieje prasy polskiej rozpoczyna rok 1714, w którym ukazało się w Gdańsku pierwsze czasopismo historyczno-polityczne pt. „Der Staats- und galante Criticus”, a kończy rok 1795, wyznaczający kres niepodległej Rzeczypospolitej. Dużo miejsca poświecono zagadnieniom dotyczącym warszawskiego rynku prasowego, ponieważ to stolica odegrała najważniejszą rolę w kształtowaniu kultury prasowej XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej.

.

D. Hombek, Zasady opracowania prac dyplomowych, 2015, cena 10,50 zł

Okładka, Zasady opracowania prac dyplomowych, Danuta Hombek

Danuta Hombek, Zasady opracowania prac dyplomowych, 2015, 82 s., format A5, ISBN 978-83-7133-630-0, cena 10,50 zł

Książka wprowadza w metodykę pisania pracy dyplomowej. Jest ona przeznaczona dla studentów wszystkich kierunków studiów, zwłaszcza mających zamiar stosować w swoich pracach przypisy klasyczne. Jednak z uwagi na poruszane w nim problemy uniwersalne, dotyczące m. in. struktury pracy, techniki pisania czy poszukiwania i gromadzenia literatury przedmiotu, może ona być przydatna wszystkim studentom, bez względu na rodzaj uczelni oraz kierunek studiów.

.

.

.

.

J. Kępa-Mętrak, Prasa samorządowa w polskim systemie medialnym, 2015, cena 34,65 zł

Okładka, Prasa samorządowa w polskim systemie medialnym, Jolanta Kępa-Mętrak

Jolanta Kępa-Mętrak, Prasa samorządowa w polskim systemie medialnym, 2015, 348 s., format B5, ISBN 978-83-7133-636-2, 978-83-60777-58-9, cena 34,65 zł

Publikacja przedstawia funkcjonowanie czasopism samorządowych poprzez analizę wybranych przykładów gmin i powiatów z różnych regionów kraju, ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę tej formy komunikacji władzy ze społeczeństwem. Przegląd poszczególnych tytułów posłużył próbie określenia funkcji mediów w lokalnych społecznościach, przy założeniu wynikającym z dotychczasowym ustaleń, pozwalających stwierdzić rozdźwięk między funkcjami zakładanymi a rzeczywiście realizowanymi. Ważne jest także określenie między prasą samorządową a niezależną w kontekście działań lokalnych władz. W pracy znajdują się również odpowiedzi na stawiane przez autorkę pytania badawcze, odnoszące się do pojmowania ról nadawcy i odbiorcy w komunikacji lokalnej, m.in. kto i w jaki sposób decyduje o obliczu lokalnych periodyków samorządowych, kim są ich twórcy, do kogo, w jakiej formie i w jaki sposób docierają przekazy.
Liczne przykłady przywoływane w książce, pozwalają stworzyć pewne modele określające działalność wydawniczą samorządów. Model idealistyczny zakłada, że prasa samorządowa nie jest kreowana przez dziennikarzy, a więc informacja w niej zawarta nie podlega obróbce, dociera do odbiorcy bezpośrednio ze źródła, która je wytwarza. Dzięki temu czytelnik otrzymuje materiał, który sam może interpretować, zgodnie z własnymi przekonaniami. Przeciwwagą dla tego modelu są modele realistyczne, zgodnie z którymi czasopismo jest narzędziem oddziaływania na lokalną społeczność przez wójta (burmistrza), przy akceptacji rady gminy bądź w opozycji do niej. W obydwu sytuacjach medium samorządowemu przeciwstawia się zwykle medium niezależne.
Publikacja jest adresowana zarówno do środowiska naukowego, głównie politologów i medioznawców, studentów jak i środowiska samorządowego.

J. Kępa-Mętrak, P. Ciszek red., Polski system medialny w procesie zmian, t. 1, 2021, PDF publikacji

Okładka, Polski system medialny w procesie zmian, t. 1, Jolanta Kępa-Mętrak, Przemysław Ciszek red.Jolanta Kępa-Mętrak, Przemysław Ciszek red., Polski system medialny w procesie zmian, t. 1, 2021, 364 s., ISBN 978-83-7133-925-7, PDF publikacji pobierz plik

Niniejsza  monografia przedstawia zagadnienia dotyczące współczesnych mediów i zjawisk z nimi związanych, takich jak kryzys mediów papierowych czy funkcjonowanie radia w internecie. Autorzy w artykułach szukają odpowiedzi na pytania o wpływ nowych technologii na system medialny, o przeobrażenia zachodzące w prasie, radiu i telewizji, o rolę mediów społecznościowych w polityce i w kształtowaniu opinii publicznej. Publikacja składa się z trzech części: Media stare i nowe, Nadawcy i ich przekazy oraz Komunikowanie w nowym stylu. Część pierwsza skupia się na samych mediach – starych, czyli prasie, radiu, filmie, oraz nowych, rozwijających się dzięki internetowi mediach społecznościowych. Polski system medialny dotyka także kwestii roli mediów w sytuacjach kryzysowych oraz zawodu dziennikarskiego, profesjonalizmu twórców, kontentu mediów (część druga). W dysertacji na temat nowoczesnych mediów nie mogło zabraknąć rozważań o portalach: Facebooku, Twitterze i YouTubie, a także takich nowych zawodach, jak influencer i youtuber. W części trzeciej pojawiły się również zagadnienia popularności tzw. patocelebrytów, gier wideo, kanałów sportowych. Zbiór zamyka podrozdział przedstawiający proces uruchamiania i działania Child Alert – systemu medialnego mającego na celu odszukanie zaginionego dziecka.

J. Kępa-Mętrak, P. Ciszek red., Polski system medialny w procesie zmian, t. 2, 2022, PDF publikacji

Okładka, olanta Kępa-Mętrak, Przemysław Ciszek red., Polski system medialny w procesie zmian, t. 2Jolanta Kępa-Mętrak, Przemysław Ciszek red., Polski system medialny w procesie zmian, t. 2, 2022, 166 s., ISBN 978-83-7133-974-5, PDF publikacji pobierz plik

Polski system medialny w procesie zmian t. 2 to wieloautorska monografia, obejmująca wieloaspektowo wybrane zagadnienia systemu medialnego. Układ treści jest logiczny, od ogółu do szczegółu. Część pierwsza – Polski system medialny i jego konteksty – oraz druga – Media (nie)tradycyjne – dotyczą bezpośrednio zmian zachodzących w polskich mediach. Zawierają teksty odnoszące się do prasy, radia oraz telewizji, a także mediów społecznościowych. Część trzecia – Medialny świat wokół gier wideo – odbiega nieco od nich. Obejmuje tematy związane z elektroniczną rozrywką i mediami, które zajmują się tą kwestią. Zawartość tomu doskonale wpisuje się w dorobek dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, potwierdzając z jednej strony jej zróżnicowanie, z drugiej spójność. Prezentowane artykuły mogą być bowiem w szczegółach traktowane jako odrębne tematycznie, ale w całości się uzupełniają i znakomicie obrazują zmiany zachodzące w polskim systemie medialnym na progu drugiej dekady XXI wieku.

T. Mielczarek, Medioznawstwo polskie. Ludzie – instytucje – nauka, 2021, cena 42,00 zł

Okładka, Medioznawstwo polskie. Ludzie – instytucje – nauka, Tomasz MielczarekTomasz Mielczarek, Medioznawstwo polskie. Ludzie – instytucje – nauka, 2021, 262 s., format A5,  ISBN 978-83-7133-911-0, cena 42,00 zł

Przedmiotem niniejszej publikacji jest rozwój polskiej odmiany dyscypliny naukowej określanej medioznawstwem. W węższym znaczeniu tego pojęcia przez medioznawstwo rozumiemy naukę badającą funkcjonowanie mediów masowych. W ujęciu szerszym za medioznawstwo uznaje się naukę o komunikowaniu medialnym, czyli komunikację prowadzoną przy pomocy urządzeń technicznych – środków komunikowania masowego. Medioznawstwo wywodzi się z prasoznawstwa. Jak to zdefiniowano w specjalistycznych słownikach, pod tą tradycyjną polską nazwą kryje się „nauka o tworzeniu, zawartości, przekazywaniu i odbiorze prasy (we wszystkich jej aspektach) i publikacji prasopodobnych (radiowych, telewizyjnych). Czasami prasoznawstwo interpretowane jest szeroko jako wiedza o komunikowaniu masowym”. Autor niniejszej publikacji doszedł do wniosku, że polskie medioznawstwo ma swój symboliczny początek w ostatnich latach XVIII wieku. W kolejnym stuleciu media były przedmiotem licznych badań prowadzonych przez reprezentantów starszych nauk humanistycznych i społecznych. Polskie medioznawstwo, przechodząc przez okres deskryptywny i kumulatywny, pierwszy swój paradygmat wypracowało w latach sześćdziesiątych XX wieku. W kolejnej dekadzie paradygmat ten zaczął dotyczyć nie tylko mediów, lecz także komunikacji społecznej. Uzyskany materiał podzielony został na pięć rozdziałów. Przyjęty układ pracy nawiązuje do koncepcji teoretycznych Thomasa Kuhna oraz Roberta Mertona. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter wprowadzający. Dla uniknięcia zbędnych powtórzeń w dalszych fragmentach tekstu zebrano w nich najistotniejsze informacje dotyczące rozwoju mediów oraz światowego medioznawstwa. Kolejne trzy rozdziały prezentują rozwój polskich nauk o mediach. Cezury czasowe odzwierciedlają przeobrażenia tej nauki, dlatego tylko w niewielkim stopniu korespondują z klasyczną periodyzacją najnowszych dziejów Polski przyjmowaną przez historyków. Nie znaczy to jednakże, że medioznawstwo rozwijało się w oderwaniu od otaczającej je rzeczywistości. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, kolejne kryzysy wybuchające w PRL, diametralne zmiany społeczno-ekonomiczne zapoczątkowane w 1989 roku determinowały losy uczonych, przekładały się na sposoby finasowania instytucji, a zatem przyczyniały się do rozwoju lub atrofii polskiego medioznawstwa. Praca ma charakter przeglądowy i adresowana jest przede wszystkim do studentów interesujących się medioznawstwem i komunikacją społeczną. Jej czytelnikami mogą być także czynni zawodowo ludzie mediów oraz uczeni zajmujący się szeroko pojmowanymi naukami humanistycznymi i społecznymi.

T. Mielczarek, W analogowym świecie. Zarys dziejów telewizji w Polsce w latach 1989-2013, 2015, cena 19,95 zł

Okładka, W analogowym świecie. Zarys dziejów telewizji w Polsce w latach 1989-2013, Tomasz Mielczarek 

Tomasz Mielczarek, W analogowym świecie. Zarys dziejów telewizji w Polsce w latach 1989-2013, 2015, 258 s., format A5, ISBN 978-83-7133-631-7, cena 19,95 zł
Publikacja zawiera zwięzłą charakterystykę dziejów telewizji w latach 1989-2013. Autor przedstawił ewolucję uwarunkowań prawnych związanych z funkcjonowaniem telewizji, informacje o podstawowych podmiotach nadawczych, recepcji treści telewizyjnych oraz zjawiska cyfryzacji telewizji.
Książka przeznaczona jest do ogółu odbiorców telewizji, ale nade wszystko do specjalistów zajmujących się tym medium oraz studentów nauk społecznych, w tym szczególnie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

.

.

.

J. Nowak, Monografia bibliograficzna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (1969-2008), 2009, cena 16,80 zł

Okładka, Monografia bibliograficzna Biblioteki Głownej Uniwersytetu, Joanna Nowak

Joanna Nowak, Monografia bibliograficzna Biblioteki Głownej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (1969-2008), 2009, 154 s., format B5, ISBN 978-83-7133-425-2, cena 16,80

W pracy podjęto próbę ukazania Biblioteki poprzez bibliografię publikacji jej dotyczących, jak i będących dziełem jej pracowników na przestrzeni całych dziejów Biblioteki. Dążąc do kompletności, Autorka ujęła zagadnienie w trzech aspektach, tworząc w praktyce trzy uzupełniające się bibliografie, zatytułowane: „Bibliografia podmiotowa”, „Biblografia przedmiotowa” i „Publikacje bibliotekarzy”.

.

.

.

.

.

M. Olczak-Kardas, Fachowe czasopisma dla bibliotekarzy w Polsce w XXI wieku. Biblioteki pedagogiczne, 2020, cena 48,30 zł

Monika Olczak-Kardas, Fachowe czasopisma dla bibliotekarzy w Polsce w XXI wieku. Biblioteki pedagogiczne, 2020, 302 s., format B5, ISBN 978-83-7133-892-2, cena 48,30 zł

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie czasopism fachowych, których twórcami i wydawcami są polskie biblioteki pedagogiczne w XXI wieku. To periodyki tworzone dla nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, nauczycieli i pracowników oświaty. Zamierzeniem Autorki jest pokazanie różnorodności czasopism wydawanych przez biblioteki pedagogiczne oraz podkreślenie funkcji, jakie pełniły one w środowisku lokalnym.

Monografia stanowi próbę omówienia specyfiki tworzenia i funkcjonowania czasopism fachowych wydawanych przez bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Udało się przedstawić m.in.: organizację pracy w redakcjach, aktywność i strukturę autorów, cechy formalno-wydawnicze pism, poruszaną w tekstach tematykę oraz trudności z jakimi borykają się twórcy periodyków. Problematyka tekstów, ze względu na obszerność materiału i różnorodność podejmowanych tematów, została omówiona pod kątem zawartości rubryk, które twórcy wykorzystywali tworząc strukturę pism. Ciekawsze tematy, uchwycone prawidłowości zostały przedstawione na wybranych przykładach. Starano się także pokazać najczęściej występujące formy tekstów, stąd wyodrębnienie m.in. zestawień bibliograficznych – tak charakterystycznych dla pism tworzonych przez biblioteki pedagogiczne. Analizując poszczególne tytuły można dostrzec, jak pisma rozwijały się pod względem graficznym, treściowym, redakcyjnym, wykorzystywania nowych form rozpowszechniania. Niektóre z nich posiadały profesjonalnie zorganizowane redakcje, ustalone wytyczne dla autorów, regulaminy dotyczące publikowania w piśmie, przygotowane oświadczenia dla autorów.

Monografia dotyczy tylko czasopism ukazujących się w XXI wieku. Analiza została zakończona na roku 2018, co umożliwiło dokonanie pełnych obliczeń dla zamkniętych roczników. Wprowadzono jednak kilka informacji dotyczących roku 2019 i 2020, np. omawiając termin ukazania się ostatniego numeru, długość funkcjonowania pisma na rynku.

J. E. Perczak, Zanim pojawił się Always. Reklama w Telewizji Polskiej w latach 1957– 1989, 2021, cena 37,80 zł

Okładka, Zanim pojawił się Always, Judyta Ewa PerczakJudyta Ewa Perczak, Zanim pojawił się Always. Reklama w Telewizji Polskiej w latach 1957–1989, 2021, 194 s., ISBN 978-83-7133-912-7, cena 37,80 zł

Celem publikacji jest ukazanie działalności reklamowej Telewizji Polskiej w latach PRL. Politycznie były to czasy trudne dla reklamy, ponieważ socjalizm wykluczał konkurencję we wszystkich sektorach gospodarki (przemysł, usługi, handel), a konkurencja jest podstawą i siłą napędową reklamy. Ponadto hegemonia własności państwowej w przemyśle i handlu oraz centralne planowanie produkcji i zbytu również nie sprzyjały rozwojowi działalności promocyjnej. Zależność polityczna od ZSRR sprawiała, że stosunek władz polskich do reklamy był wiernym odzwierciedleniem sytuacji radzieckiej, zatem jej rozwój był możliwy tylko wówczas, kiedy w ZSRR na to przyzwalano. Dlatego polska reklama bardzo mocno wyhamowała w latach 1948–1955, by następnie wejść w nowy etap rozwoju – okres reklamy socjalistycznej. Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy prezentuje historię Telewizji Polskiej z trzech punktów widzenia: rozwoju technicznego, stosunku społeczeństwa do nowego medium i rozwoju oferty programowej. Przedstawienie tych informacji miało na celu pokazanie, że telewizja praktycznie od początku istnienia miała szansę stać się bardzo ważnym, a z czasem nawet najważniejszym medium dla reklamodawców. Rozdział drugi przybliża zasady działania gospodarki i reklamy socjalistycznej, a w drugiej części analizuje ciągle zmieniającą się strukturę i zasady działania komórki reklamowej Radiokomitetu. Przedstawia też jej finanse. Rozdział trzeci to omówienie form reklamy stosowanych w telewizji, ich jakości, podmiotów i przedmiotów reklamy oraz ilości czasu poświęcanego na działalność promocyjną w telewizji. Pracę uzupełnia Aneks oraz Bibliografia. Tematyka publikacji może być interesująca zarówno dla historyków, medioznawców jak i naukowców zajmujących się  działalnością reklamową Telewizji Polskiej w ustroju socjalistycznym.  Ponadto może mieć wartość nie tylko dla uzupełnienia historii samej telewizji, ale także w celu poszerzenia wiedzy o sposobach oddziaływania propagandowego na odbiorców (propaganda często przenikała się wówczas z reklamą), na pewno także jako uzupełnienie do historii gospodarki oraz historii życia społecznego.

R. Piasecka-Strzelec, Polskie agencje prasowe w latach 1944-1972. Upowszechnianie i reglamentacja informacji oraz działalność propagandowa, 2012, cena 52,50 zł

Okładka, Polskie agencje prasowe w latach 1944-1972, Renata Piasecka-StrzelecRenata Piasecka-Strzelec, Polskie agencje prasowe w latach 1944-1972. Upowszechnianie i reglamentacja informacji oraz działalność propagandowa, 2012, 382 s., format B5, ISBN 978-83-7133-504-4, cena 52,50 zł

Książka stanowi studium historyczno-prasoznawcze, poświęcone roli, jaką odgrywały agencje prasowe w systemie prasowym PRL. W rozdziale pierwszym zawarte są informacje wprowadzające w zasadniczą problematykę badawczą, dotyczące m.in.: komunistycznej koncepcji informacyjnej służby prasowej, zdefiniowania agencji prasowej funkcjonującej w warunkach ustroju socjalistycznego, przedstawienia agencji prasowych działających w europejskich i pozaeuropejskich krajach socjalistycznych oraz wzajemnych kontaktów agencji prasowych krajów socjalistycznych. W dwóch kolejnych rozdziałach scharakteryzowano rozwój agencji prasowych w Polsce w latach 1944-1972 z uwzględnieniem profilu, form działalności, miejsca w systemie prasowym oraz roli, jaką odegrały w procesie obiegu i reglamentowania informacji. Zwrócono także uwagę na warunki działalności informacyjnej służby prasowej, struktury podległości, aktualne zalecenia oficjalnej propagandy, oddziaływanie tzw. nieformalnego obiegu informacji, ze szczególnym uwzględnieniem Radia „Wolna Europa”, oraz aspekty dotyczące technicznej strony działalności tych instytucji. W rozdziale drugim wyodrębnione są dwa podteksty: pierwszy obejmujący lata 1944-1948 i drugi przypadający na okres stalinowski 1948-1956. Z kolei w rozdziale trzecim zastosowano periodyzację obejmującą podokresy: 1956-1967 oraz 1967-1972. Rozdział ostatni stanowi próbę ukazania, jakie informacje były przekazywane przez jawne biuletyny PAP. Struktura tych informacji stanowi de facto kalendarium celowo nagłaśnianych faktów i zjawisk społeczno-politycznych.

M. Siuda, Prasa województwa kieleckiego w latach 1944-1989. Studium historycznoprasoznawcze, 2012, cena 43,05 zł

Okładka, Prasa województwa kieleckiego w latach 1944-1989, Maria M. Siuda

Maria M. Siuda, Prasa województwa kieleckiego w latach 1944-1989. Studium historycznoprasoznawcze, 2012, 368 s., format B5, ISBN 978-83-7133-523-5, cena 43,05 zł

Celem opracowania jest zaprezentowanie mechanizmów funkcjonowania prasy województwa kieleckiego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL). W pracy podjęto próbę ukazania, jak licznym i rozmaitym naciskom podlegała prasa. W rozdziale I przedstawiono politykę, informacyjną i prasową PZPR w latach 1944-1989. Rozdział II poświęcono problemom edytorsko-wydawniczym (drukarnie, wydawcy) i statystyce prasy kieleckiej. W kolejnym rozdziale dokonano przeglądu tytułów prasowych ukazujących się na Kielecczyźnie. Wyodrębniono następujące grupy czasopism : prasę informacyjno-polityczną, prasę opozycyjną i konspiracyjną (z lat 1944-1948 i 1978-1989), czasopisma religijne, czasopisma społeczno-kulturalne, prasę urzędową i samorządową oraz czasopisma treści specjalnej. W rozdziale IV, w jego części pierwszej przedstawiono charakterystykę ingerencji cenzorskich dokonanych w prasie kieleckiej. W części drugiej dokonano analizy zawartości prasy reprezentantów poszczególnych grup czasopiśmienniczych. W rozdziale V zaprezentowano środowisko dziennikarzy prasowych, wyszczególniając grupę dziennikarzy zawodowych, dziennikarzy gazet zakładowych i piszących w prasie opozycyjnej.

B. Szornel-Dąbrowska, oprac. Korespondencja Tadeusza Przypkowskiego z Kazimierzem Witkiewiczem (1961-1967), 2006, cena 18,90 zł

Okładka, Korespondencja Tadeusza Przypkowskiego, Barbara Szornel-DąbrowskaBarbara Szornel-Dąbrowska, komentarz i opracow., Korespondencja Tadeusza Przypkowskiego z Kazimierzem Witkiewiczem 1961-1967, 2006, 116 s., format B5, ISBN 83-7133-320-X, cena 18,90 zł

Dzieje bibliofilstwa w Polsce do 1939 r. posiadają bogatą literaturę przedmiotu w odróżnieniu od epoki współczesnej. Większość badaczy bibliofilstwa okresu po II wojnie światowej skupiło swoją uwagę na rejestracji działalności bibliofilskiej w poszczególnych ośrodkach, z którymi byli związani osobiście. Środowisko krakowskich miłośników książki oczekuje na kompletne opracowanie, w którym powinny znaleźć się informacje dotyczące próby kontynuacji najlepszych tradycji polskiego bibliofilstwa. Prezentowane listy dwóch wielkich bibliofilów mogą zatem stanowić wkład do stworzenia w przyszłości syntetycznego opracowania dotyczącego powojennych losów krakowskiego bibliofilstwa. W niniejszej publikacji znalazły się listy Tadeusza Przypkowskiego do Kazimierza Witkiewicza, przechowywane w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, a stanowiące zasób depozytu Kazimierza i Tadeusza Witkiewiczów [teczki 421 i 422], oraz listy Kazimierza Witkiewicza i Tadeusza Przypkowskiego, znajdujące się w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie w dziale korespondencji. W dziale tym znajdują się również kopie listów Tadeusza Przypkowskiego do Kazimierza Witkiewicza, których nie ma w krakowskim depozycie, a które stanowią uzupełnienie korespondencji. Wymiana myśli między dwoma bibliofilami zawarta w przedstawionej korespondencji z pewnością przybliża czas, w którym przyszło im działać, stanowi również wartość dokumentacyjną dla odtworzenia fragmentu powojennych losów polskiego bibliofilstwa. Obrazuje starania w kierunku stworzenia nowych warunków w socjalistycznej rzeczywistości dla utrzymania dorobku poprzedniego pokolenia, które już odeszło, a którego osiągnięcia godne są najwyższego uznania. Wszystkie zawarte w listach wiadomości ujawniły nowe szczegóły z życia krakowskich bibliofilów, dostarczyły wielu ciekawych spostrzeżeń i pogłębiły dotychczasową wiedzę z tego zakresu.

B. Szornel-Dąbrowska, Poczet członków Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie, 2013, cena 10,50 zł

Okładka, Poczet członków Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie, Barbara Szornel-Dąbrowska

Barbara Szornel-Dąbrowska, Poczet członków Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie, 2013, 44 s., format A5, ISBN 978-83-7133-558-7, cena 10,50 zł

Niniejszy wykaz członków Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie został sporządzony w układzie alfabetycznym nazwisk, obok których podano w nawiasach okrągłych daty urodzenia i śmierci bibliofilów – w przypadkach możliwych do ustalenia. W dalszej części opisu znajdują się informacje dotyczące wykształcenia, wykonywanej pracy, nazwa miejscowości, z którą osoba była związana. W nielicznych przypadkach podano pochodzenie społeczne. Wszystkie opisy zostały wzbogacone informacjami dotyczącymi działalności naukowej, publicznej i bibliofilskiej członków Towarzystwa. Na końcu zamieszczono datę przystąpienia do Towarzystwa, o ile została ona zarejestrowana w kartotece członków.

.

.

.

J. Tomkowski, Samobójcy i marzyciele, 2002, cena 10,50 zł

Okładka, Samobójcy i marzyciele, Jan TomkowskiJan Tomkowski, Samobójcy i marzyciele, 240 s., format A5, ISBN 83-7133-196-7, 2002, cena 10,50 zł

Według powszechnie panującej opinii druga połowa XIX wieku to w literaturze polskiej okres dominacji pozytywizmu, kierunku sprzyjającego rozwojowi publicystyki, czasopiśmiennictwa i prozy fabularnej, nieprzychylnego jednak poezji. Prócz Asnyka, Konopnickiej i Faleńskiego nie tworzyli wówczas żadni wybitniejsi poeci. Książka Jana Tomkowskiego Samobójcy i marzyciele podważa rozpowszechnione stereotypy. Autor odsłania kulisy mało dotąd znanego wydarzenia – kampanii pozytywistów prowadzonej przeciw poetom, prezentuje jednocześnie sylwetki pisarzy w swoim czasie głośnych, a dziś zapomnianych. Wszystkich łączy tragiczna biografia i mniej lub bardziej wyraźna niezgoda w stosunku do zasadniczych dążeń epoki (cywilizacyjny optymizm, kapitalistyczny liberalizm, pochwała nowoczesności). Jedni – jak Stanisław Grudziński czy Maria Bartusówna – umarli młodo, nie zdążywszy ukończyć swego dzieła. Inni – jak choćby Miron (Aleksander Michaux) czy Leonard Sowiński – padli ofiarą nałogu. Jeszcze inni – Ludwik Brzozowski, Włodzimierz Stebelski i Mikołaj Biernacki (Rodoć) – wybrali śmierć z własnej ręki. Władysław Szancer (Ordon) – uważany w swoim czasie za najzdolniejszego polskiego debiutanta – przeżył pół wieku w obłędzie. Tak tragiczne doświadczenia nie stały się udziałem chyba żadnego wcześniejszego pokolenia poetów polskich. Samobójcy i marzyciele to książka złożona ze szkiców omawiających twórczość wymienionych autorów. Interpretacjom towarzyszą oryginalne biogramy oraz zwięzłe wybory tekstów poetyckich. Publikację zamyka kalendarium „zabijania poetów”.

"Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy", t. 4/15, z. 1, red. J. Chwastyk-Kowalczyk, T. Mielczarek, 2012, cena 22,05 zł

Okładka, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, t. 4/15, z. 1, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Tomasz Mielczarek

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Tomasz Mielczarek (red.),”Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 4/15, z. 1, 2012, 221 s., format B5, ISSN 2080-4938, cena 25,20 zł

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • WOJCIECH KĘDER, Biblioteka opactwa cystersów w Mogile – Krakowie w XVII wieku, s. 13
 • KLAUDIA SOCHA, Osiemnastowieczne prenumeraty literatury pięknej, s. 29
 • ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA, Popularyzacja wiedzy na łamach niektórych kalendarzy dla ludu wydawanych w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku , s. 45
 • GRAŻYNA GZELLA, Wydawnictwa zwarte w dorobku Zakładów Graficznych Wiktora Kulerskiego (1902-1939) , s. 67
 • JOANNA PYŁAT, Dorobek wydawniczy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie , s. 79
 • JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK, Polska literatura zsyłkowa ogniwem pomiędzy rodakami na uchodźstwie i w kraju w świetle doniesień prasowych , s. 93
 • ADRIAN ULJASZ, Zespoły dobrego czytania i koła planowego czytania na terenie Okręgu Szkolnego Lubelskiego w latach 1945-1948, s. 105
 • DARIUSZ MATELSKI, Zabiegi Trzeciej Rzeczypospolitej o restytucję z Niemiec dziedzictwa kultury polskiej utraconego do 1945 roku , s. 127

  RECENZJE

 • TOMASZ MIELCZAREK, „Ilustrowany Kurier Codzienny”. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910-1939, pod red. Grażyny Wrony, Piotra Borowca i Krzysztofa Woźniakowskiego. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Kraków-Katowice 2010 , s. 161
 • OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA, Beata Krajewska, Telewizja w recepcji dorosłych studentów. Teorie i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2009, s. 165
 • GRZEGORZ NIEĆ, Bibliofilska gawęda Jana Strausa o erratach. Jan Straus, Przygoda z erratą, przygotował do druku R. Nowoszewski, Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie, Warszawa 2011, s. 169

  KOMUNIKATY

 • MONIKA OLCZAK-KARDAS, ADAM JACHIMCZYK, Recenzje użytkowników księgarni internetowej jako źródło informacji o książce i czytelnictwie. Komunikat z badań, s. 179

  SPRAWOZDANIA

 • JOLANTA KĘPA-MĘTRAK, Konferencja naukowa „Przyszłość dziennikarstwa. Konieczność specjalizacji?” Rzeszów, 10-11 czerwca 2010 roku, s. 197
 • ADAM JACHIMCZYK, II Ogólnopolska konferencja naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”, Toruń, 4-5 listopada 2010 roku, s. 203
 • MARIA SIUDA, Konferencja zamykająca dwuletni projekt „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych” , s. 209
 • ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, Kraków 15-16 listopada 2011 roku , s. 213
"Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy", t. 4/15, z. 2, red. J. Chwastyk-Kowalczyk, T. Mielczarek, 2012, cena 22,05 zł

Okładka, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, t. 4/15, z. 2, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Tomasz Mielczarek red.

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Tomasz Mielczarek (red.),”Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 4/15, z. 2, 2012, 206 s., format B5, ISSN 2080-4938, cena 22,05 zł

Spis treści

ZJAWISKA I PROCESY

 • TOMASZ MIELCZAREK, Dlaczego Polacy nie czytają gazet?, s. 13
 • RYSZARD ŻABIŃSKI, Jakość dóbr medialnych, s. 31
 • JOLANTA DZIERŻYŃSKA, Dywersyfikacja w polskich mediach – moda czy konieczność?, s. 43
 • RENATA PIASECKA-STRZELEC, Kierunki rozwoju agencji informacyjnych w Polsce po 1989 roku, s. 59
 • OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA, W stronę sprofilowanego odbiorcy mediów, s. 71
 • ANITA UCHAŃSKA, Polska polityka medialna w zakresie cyfryzacji w ramach programów Unii Europejskiej , s. 87

  ANALIZY PRZYPADKÓW

 • KRZYSZTOF WASILEWSKI, „Dziś. Przegląd Społeczny” jako źródło informacji o transformacji systemowej w Polsce (1990-2008), s. 105
 • IZABELA BOGDANOWICZ, Nieznany wątek w historii „Gazety Bankowej”, s. 119
 • ADRIAN ULJASZ, Prasa popularnonaukowa we współczesnej Polsce a edukacja humanistyczna i kulturalna młodzieży. Czasopismo „Cogito”, s. 141
 • ANNA JUPOWICZ-GINALSKA, Jurorem być, czyli rzecz o komisjach sędziowskich w programach Talent show, s. 157
 • WOJCIECH LIS, Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, s. 183
"Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy", t. 5/16, red. J. Chwastyk-Kowalczyk, T. Mielczarek, 2013, cena 23,10 zł

Okładka, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy", t. 5/16, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Tomasz Mielczarek red.

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Tomasz Mielczarek (red.),”Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 5/16, 2013, 248 s., format B5, ISSN 2080-4938, cena 23,10 zł

Spis treści

 • Od Redakcji, s. 9

  I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

  Bibliologia

 • AGNIESZKA CHAMERA-NOWAK, Książki, biblioteki i bibliotekarze na wsi polskiej w okresie stalinizmu w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, s. 15
 • DOROTA DEGEN, Dwie edycje Książek i wydawców Adama Bromberga (z 1958 r.). Studium przypadku aktywności urzędu cenzury w PRL, s. 31
 • MICHAŁ ROGOŻ, Cykl o krainie Oz Lymana Franka Bauma na polskim rynku wydawniczym (1962-2010), s. 45

  Prasoznawstwo

 • KATARZYNA GAJLEWICZ-KORAB, Funkcjonowanie francuskich środków masowego przekazu w czasie prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego, s. 63
 • JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK, Rynek czasopism literacko-artystycznych w Polsce po 1989 r., s. 83
 • OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA , Wysokonakładowe magazyny lifestylowe w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. – kryzys, stagnacja czy rozwój?, s. 119
 • WOJCIECH LIS, Procedura rejestracji tytułu prasowego. Problemy regulacyjne, s. 137
 • ADAM GÓRSKI, Odpowiedzialność dziennikarza za materiał prasowy – różnice pomiędzy zniesławieniem a ochroną dóbr osobistych (uwagi praktyczne), s. 155

  Komunikaty z badań

 • ANNA KLEIBER, Dostępność tytułów uznanych za bestsellery oraz częstotliwość ich wypożyczeń w wybranych filiach Biblioteki Raczyńskich, s. 177
 • TOMASZ MIELCZAREK, Cyfryzacja przekazu telewizyjnego w Polsce. Studium przypadku OT TVP SA Kielce, s. 191
 • ADAM GÓRSKI, Wybrane problemy postępowania zabezpieczającego w sprawach o ochronę dóbr osobistych, s. 201

  II. RECENZJE

 • TOMASZ MIELCZAREK, Leszek Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012, ss. 328, s. 215
 • JUDYTA EWA PERCZAK, Paul Levinson, Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2010, ss. 327, s. 219
 • TOMASZ CHRZĄSTEK, Tomasz Mielczarek, Raport o śmierci polskich gazet, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012, ss. 241, s. 223
 • JOLANTA DZIERŻYŃSKA, Dwie prace o prasie kieleckiej w latach 1944–1989: Maria M. Siuda, Prasa województwa kieleckiego w latach 1944–1989. Studium historyczno-prasoznawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, ss. 368; Jolanta Kępa-Mętrak, Ustawicznie czujni… O dziennikarzach regionu kielecko-radomskiego (i nie tylko), Aspra-JR, Warszawa 2012, ss. 292, s. 227
 • JOLANTA DZIERŻYŃSKA, Wojciech Wajdern, Kadry prawdy czyli byłem wyrobnikiem tabloidu, PPR Tongraf Piła 2010, ss. 164, s. 231

  III. SPRAWOZDANIA

 • EWA DANOWSKA, Krajowy Kongres Kultury Książki, s. 237
 • ADAM JACHIMCZYK, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka”, Warszawa, 7-8 listopada 2012, s. 241
 • OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA, Konferencja naukowa „Media – Moda – Wizerunek”, Wrocław 10 maja 2012 r., s. 245
”Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 6/17, red. J. Chwastyk-Kowalczyk, T. Mielczarek, 2014, cena 33,60 zł

Okładka, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 6/17, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Tomasz Mielczarek red.

”Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 6/17, red. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Tomasz Mielczarek, 2014, 334 s., format B5, ISSN 2080-4938, cena 33,60 zł

 

SPIS TREŚCI

Od redakcji s. 9

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

RENATA M. ZAJĄC (Kraków) – „Urania” we Lwowie i w Krakowie s. 13

WŁODZIMIERZ GOGOŁEK (Warszawa) – Informacyjny potencjał rafinacji zasobów
sieciowych s. 27

ZBIGNIEW ANCULEWICZ (Olsztyn) – „Dziennik Opinii” środowiska „Krytyki Politycznej”
– przykład migracji nowej prasy do cyberprzestrzeni s. 47

IGNACY S. FIUT (Kraków) – Migracja prasy bezpłatnej do Internetu i jej strategie
wydawnicze s. 65

JOLANTA DZIERŻYŃSKA (Kielce) – Opłacalność migracji do Internetu wydawców
prasowych s. 81

MATEUSZ ZAPAŁA (Kielce) – Zjawisko churnalismu w najpopularniejszych ogólnopolskich
portalach internetowych w 2012 roku s. 101

WOJCIECH JABŁOŃSKI (Warszawa) – Polityczne dziennikarstwo wirtualne. Ucieczka
w cyberprzestrzeń jako odejście od standardów uprawiania zawodu s. 117

IZABELA BOGDANOWICZ (Warszawa) – Dziennikarstwo w portalu – nowe medium, nowa
etyka komunikowania się? s. 135

JUSTYNA KUBIK (Katowice) – „Usieciowienie” prasy lokalnej. Przymus cyberkulturowy
czy możliwość poszerzania oferty wydawniczej? s. 151

KRZYSZTOF WASILEWSKI (Gorzów Wielkopolski) – Wpływ nowych mediów na lokalny
rynek prasy, radia i telewizji. Przykład subregionu gorzowskiego s. 163

KRZYSZTOF KOWALIK (Warszawa) – Świętokrzyskie media samorządowe
– cyberprzestrzeń nowym wyzwaniem s. 177

TOMASZ MIELCZAREK (Kielce) – Cyfrowa transformacja telewizji w Polsce s. 195
OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA (Kielce) – Nowe kanały dystrybucji treści
wybranych magazynów wysokonakładowych i programów śniadaniowych s. 219

WOJCIECH LIS (Lublin) – Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w ujęciu prawnokarnym
– wybrane zagadnienia s. 241

PAULINA OLECHOWSKA (Szczecin) – Transgraniczne projekty medialne na przykładzie
polsko-niemieckiego pogranicza – studium rozwoju od 1989 roku
po współczesność s. 259

KOMUNIKATY Z BADAŃ

AGNIESZKA FLUDA-KROKOS (Kraków) – „Exlibris Śląski. Biuletyn Koła Miłośników
Exlibrisu” (1964–1965) – przyczynek do badań czasopiśmiennictwa
ekslibrisologicznego s. 277

SHALA BARCZEWSKA (Kielce) – A Cognitive Pragmatics Approach to Analysing Press
Discourses s. 291

PAULINA PRĘDOTKA (Kielce) – Kryzysowe public relations w relacjach z mediami s. 303

RECENZJE

Regina Wasiak-Taylor, Ojczyzna literatura. O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy
Polskich na Obczyźnie, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 2013 – JOLANTA
CHWASTYK-KOWALCZYK s. 315

Bogdan Klukowski, Marek Tobera, W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji
polskiego rynku książki (1989-1995), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa
2013 – WANDA A. CISZEWSKA s. 319

Władysław Marek Kolasa, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna
analiza dyscypliny 1945–2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Pedagogicznego, Kraków 2013 – TOMASZ MIELCZAREK s. 325

Obieg informacji w społeczności lokalnej: Patrycja Szostok, Prasa samorządowa czy prasa
władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów?,
Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013; Patrycja Szostok, Robert Rajczyk,
Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej
samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013 – JOLANTA DZIERŻYŃSKA s. 329

„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 7/18, red. J. Chwastyk-Kowalczyk, T. Mielczarek, 2015, cena 29,40 zł

Okładka, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 7/18, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Tomasz Mielczarek red.

„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 7/18, red. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Tomasz Mielczarek, 2015, 270 s., format B5, ISSN 2080-4938, cena 29,40 zł

 

Spis treści

Od redakcji, s. 9

Artykuły i Rozprawy

Ewa Danowska, Nauczanie bibliografii w Gimnazjum Wołyńskim i Liceum w Krzemieńcu, s. 13

Adam Radosław Suławka, Prasa rosyjskojęzyczna wydawana w Łodzi przed I wojną światową w świetle raportów cenzora Wasilija Pietrowa, s. 27

Jacek Wojsław, Kierownictwo partyjne wobec prasy w Polsce w latach kulminacji stalinizmu (1949–1953): polityka personalna, decyzje organizacyjne i „nastawianie” tematyczne, s. 39

Krzysztof Wasilewski, Obraz emigracji niepodległościowej w „Gazecie Wyborczej” (1989–1991), s. 63

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Współczesny rynek czasopism o sztuce w Polsce. Przegląd wydawnictw, s. 83

Olga Dąbrowska-Cendrowska, Ludzkie historie dobrze się sprzedają. Magazyny typu true story – charakterystyka segmentu prasowego, s. 133

Jolanta Dzierżyńska, Wzrost podaży i konkurencji na rynku mediów, s. 155

Adam Górski, Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych, s. 173

Tomasz Mielczarek, Telewizyjne upodobania Polaków na przełomie XX i XXI wieku, s. 185

Magdalena Ostrowska, Aplikacje dla czytelników – przegląd i charakterystyka, s. 201

Agnieszka Wrońska, Dziennikarze i blogerzy jako uzupełniające się środowiska tworzące treści, s. 213

Komunikaty z badań

Leszek Kośny, Zagadnienie czasopism pszczelarskich w Encyklopedii pszczelarskiej z 1989 i 2013 roku, s. 229

Recenzje i Sprawozdania

Anna Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867–1914), Przemyśl, Południowo‑Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 2012 – Aleksandra Lubczyńska, s. 237

Dorota Fox, Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2013 – Izabela Krasińska, s. 243

Wanda Ciszewska, Skażone władzą. Ruch wydawniczo‑księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945–1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015 – Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, s. 249

Status prawny dziennikarza, pod red. Wojciecha Lisa, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014 – Tomasz Mielczarek, s. 253

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013  – Tomasz Mielczarek, s. 257

Modele współczesnego dziennikarstwa, pod. red. Kazimierza Wolnego‑Zmorzyńskiego, Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015 – Jolanta Dzierżyńska‑Mielczarek, s. 261

Sprawozdanie ze spotkania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 12 maja 2014 – Ewa Danowska, s. 265

„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 8/19, red. O. Dąbrowska-Cendrowska, Tomasz Mielczarek, 2016, cena 42,00 zł

Okładka, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 8/19, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Tomasz Mielczarek red.

„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 8/19, red. Olga Dąbrowska-Cendrowska, Tomasz Mielczarek, 2016, 314 s., format B5, ISSN 2080-4938, cena 42,00 zł

Spis treści

Od redakcji, s. 9

Artykuły i rozprawy

WOJCIECH FURMAN (Rzeszów), Czym jest komodyfikacja i tabloidyzacja przekazów
dziennikarskich? O splocie różnych procesów, s. 13

TOMASZ MIELCZAREK (Kielce), Tabloidyzacja prasy opinii, s. 25

OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA (Kielce), Tabloidyzacja luksusowych magazynów
dla kobiet i mężczyzn. Aspekt ilościowy, s. 45

MAGDALENA PRZYBYSZ-STAWSKA (Łódź), „Fakt” kulturalny: oferta Karnetu kulturalnego
w latach 2010–2014, s. 63

PRZEMYSŁAW CISZEK (Kielce), Czasopisma o grach wideo w Polsce. Rys historyczny
i obecna sytuacja na rynku, s. 83

WOJCIECH LIS (Lublin), Prasa internetowa. Proces migracji mediów do cyberprzestrzeni, s. 97

JANUSZ WŁODZIMIERZ ADAMOWSKI (Warszawa), Teraźniejszość i przyszłość radia
publicznego w Polsce. Uwagi i refleksje na 90-lecie polskiej radiofonii, s. 109

MAŁGORZATA GRUCHOŁA (Lublin), Komodyfikacja „kultury” w telewizji publicznej, s. 121

JUDYTA EWA PERCZAK (Kielce), Hybrydyzacja gatunku telewizyjnego na przykładzie
telewizji wróżbiarskich w Polsce, s. 139

KAMIL NIESŁONY (Katowice), Ramy interpretacyjne w tworzeniu newsów telewizyjnych , s. 155

ALICJA GAŁCZYŃSKA (Kielce), Sensacyjny hit… O tabloidyzacji języka mediów, s. 175

MATEUSZ KASIAK (Lublin), Artykuł publicystyczny w prasie i w internecie. Analiza
porównawcza, s. 189

PAWEŁ ŁOKIĆ (Poznań), Celebryckość dziennikarzy jako funkcja komodyfikacji formatów
informacyjno-publicystycznych, s. 207

MONIKA BARTNIK (Lublin), Ujawnienie informacji chronionych tajemnicą dziennikarską, s. 225

PAWEŁ WIECZOREK (Warszawa), Media wobec oczekiwań masowego odbiorcy, s. 239

JOLANTA DZIERŻYŃSKA (Kielce), Zmiana modelu finansowania mediów, s. 255

Varia

ADRIAN ULJASZ (Rzeszów), Miasto rodzinne pisarza jako temat i miejsce wydarzeń
w literaturze dla dzieci. Lublin w twórczości Janiny Porazińskiej i Józefa
Czechowicza, s. 273

Recenzje

Stanisław Jędrzejewski, Radio publiczne w Europie: program – finansowanie – technologia
– audytorium
, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015 – TOMASZ MIELCZAREK , s. 297

Dziennikarstwo a public relations, pod red. Michała Gajlewicza i Katarzyny Gajlewicz-Korab,
Warszawa 2015, Difin S.A. – JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK, s. 301

Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, pod red. Stanisława
Michalczyka i Dariusza Krawczyka, Instytut Mikołowski, Mikołów 2016 – JOLANTA
DZIERŻYŃSKA-Mielczarek, s. 305

Kinga Przybysz, Spór Radia Maryja z KRRiT w świetle wybranych publicystycznych audycji
Radia Maryja w latach 2011–2013
, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum,
Poznań 2015 – TOMASZ MIELCZAREK, s. 309

„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 9/20, red. T. Chrząstek, T. Mielczarek, 2017, cena 33,60 zł

okładka, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 9/20, Tomasz Chrząstek, Tomasz Mielczarek red. „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 9/20, red. Tomasz Chrząstek, Tomasz Mielczarek, 2017, 252 s., format B5, ISSN 2080-4938, cena 33,60 zł

 

Spis treści

Od redakcji                                                                                                                                               9

Artykuły i rozprawy

JOLANTA DZIERŻYŃSKA (Kielce), The Magazine Market in Poland, s. 15

RYSZARD FILAS (Kraków), Rozwój czasopism medioznawczych w Polsce w drugiej
połowie XX wieku, s. 27

ANDRZEJ KANSY (Płock), Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce
– raport z badań,  s. 43

TOMASZ MIELCZAREK (Kielce), Prasa opinii czy ilustrowany magazyn społeczny?, s. 59

ANNA JUPOWICZ-GINALSKA (Warszawa), Zadania okładek współczesnych magazynów
drukowanych, s. 71

ALICJA GAŁCZYŃSKA (Kielce), Jak się zachować… Porady w polskiej prasie kobiecej.
Zarys problemu, s. 91

MARTA MILEWSKA (Warszawa), Prasa samorządowa – potrzebna? A jeśli tak, to komu?, s. 101

ŁUKASZ PRZYBYSZ (Warszawa), Stygmatyzacja medialna public relations. Analiza
zjawiska w wybranych polskich czasopismach opinii, s. 115

DOMINIKA POPIELEC (Bydgoszcz), Prasa jako naturalne miejsce uprawiania
dziennikarstwa śledczego, s. 123

KATARZYNA GAJLEWICZ-KORAB (Warszawa), Konflikty celebrytów w polskiej prasie
typu people jako przykład brutalizacji przekazu, s. 135

OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA (Kielce), Culinary Press in the Times of Popularity
of Blogs and Culinary Service, s. 153

OLGA BIAŁEK-SZWED (Lublin), „Kultura ponad podziałami”, czyli problematyka
pogranicza na łamach lubelskiego kwartalnika „Akcent”, s. 167

MARIA BAUCHROWICZ-TOCKA (Białystok), „Wspólna Praca” (1910–1932)
– łomżyński periodyk informacyjno-polityczny, s. 177

EWA DANOWSKA (Kraków), „Sygnały” 1933–1939 – lwowskie czasopismo
o ogólnopolskim zasięgu, s. 195

TOMASZ R. PAULUKIEWICZ (Rzeszów), „Wryj” – czasopismo, które żartowało
z Breżniewa i papieża. Zarys monografii miesięcznika na tle innych tytułów prasy
niezależnej wydawanych w Rzeszowie, s. 207

JOLANTA KĘPA-MĘTRAK (Kielce), „Projektor. Kielecki magazyn kulturalny”
w latach 2013–2016, s. 223

RECENZJE

Jerzy Jarowiecki, Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce
w latach 1918–2000
, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”,
Wrocław 2016, ss. 311 – TOMASZ MIELCZAREK, s. 235

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, „Technika i Nauka”. Elitarne czasopismo Stowarzyszenia
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, ss. 346 – EWA DANOWSKA, s. 239

Damian Guzek, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 367 – TOMASZ MIELCZAREK, s. 243

Tomasz Chrząstek, Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika „Nowa Kultura”
w latach 1950–1963
, IPN, Warszawa 2016, ss. 398– RENATA PIASECKA-STRZELEC, s.  247

 

Pro memoria. Prof. dr hab. Walery Pisarek, dr h.c. UŚ i UJK  – Olga Dąbrowska-Cendrowska, s.                    251

„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 10/21, red. J. Kępa-Mętrak, T. Mielczarek, 2018, cena 25,20 zł

Okładka, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 10/21, Jolanta Kępa-Mętrak, Tomasz Mielczarek red. „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 10/21, red. Jolanta Kępa-Mętrak, Tomasz Mielczarek, 2018, 190 s., format B5, ISSN 2080-4938, cena 25,20 zł

SPIS TREŚCI

Od redakcji, s. 9

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
JACEK RODZEŃ (Kielce), Czy dziennikarz potrzebuje filozofii w epoce postprawdy i fake newsów?, s. 13
WOJCIECH LIS (Lublin), Ograniczenia dostępu dziennikarza do informacji publicznej, s. 23
ADAM GÓRSKI (Kielce), Wybrane problemy dostępu do informacji publicznej (uwagi praktyczne), s. 41
JAKUB ŻURAWSKI (Kraków), Polityka udostępniania informacji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, s. 51
JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK (Kielce), Making contents public as a way of preventing their informal distribution, s. 63
DOMINIK CHOMIK, JACEK WOJSŁAW (Gdańsk), Pasków TVP Info życie po życiu. Internetowy dyskurs wokół współczesnych tickerów telewizyjnych, s. 73
TOMASZ MIELCZAREK (Kielce), Upowszechnianie informacji publicznej przez TVP SA. Studium przypadku z lat 2016–2017, s. 85
ALEKSANDRA HULEWSKA (Wrocław), Czy polska telewizja publiczna przestrzega zasady gender mainstreaming? Raport z badań, s. 99
LIDIA POKRZYCKA (Lublin), Prasa regionalna a sposoby upowszechniania informacji publicznej. Analiza na przykładzie Lubelszczyzny, s. 107
KRZYSZTOF KOWALIK (Warszawa), Obowiązki informacyjne samorządu lokalnego w epoce mediów społecznościowych oraz trendy w implementacji w serwisach WWW kanałów dystrybucji informacji. Studium przypadku gmin świętokrzyskich, s. 119
JOLANTA KĘPA-MĘTRAK (Kielce), Prasa samorządowa jako forma informacji publicznej, s. 137
JAROSŁAW KARDAŚ (Poznań), Media obiektywne czy media stronnicze? Analiza wizerunku Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w „Gazecie Wyborczej” podczas parlamentarnej kampanii w 2011 roku, s. 151
JUSTYNA MAGUŚ (Lublin), „Słowo Polskie” w latach 1895–1915, s. 169

RECENZJE
IZABELA KRASIŃSKA, Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843–1914, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków 2018, ss. 549 – EWA DANOWSKA, s.187

"Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej, t. 1, red. J. Drążyk, 2013, cena 34,65 zł

 Okładka, Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej", t. 1, Jolanta Drążyk red.

Jolanta Drążyk (red.),”Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”, t. 1, 2013, 326 s., format B5, ISSN 2353-3935, cena 34,65 zł

Spis treści

 • Od redakcji, s. 9
 • Bibliografia prac Henryka Suchojada za lata 1974-2011 – oprac. JOANNA NOWAK, s. 11

  BIBLIOTEKA, KSIĄŻKA, CZYTELNICTWO

 • ARTUR JAZDON, Autorzy jako wydawcy swych prac w Poznaniu w latach 1815-1914 , s. 25
 • GRAŻYNA GULIŃSKA, Kultura książki w Kielcach po 1945 roku , s. 41
 • JOLANTA DRĄŻYK, Zegadłowicziana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach, s. 61
 • ZOFIA KILARSKA, Zmiany w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach w kontekście współpracy z Centrum NUKAT, s. 83
 • URSZULA FRANAS-MIROWSKA, Kompetencje zawodowe bibliotekarza akademickiego. Znaczenie i praktyczne zastosowanie w aspekcie polityki personalnej i okresowych ocen pracowniczych, s. 103
 • MARCIN DRZEWIECKI, Biblioteki publiczne i szkolne jako instytucje edukacji społecznej, s. 131
 • HANNA TADEUSIEWICZ, Władysław Biegański (1857-1917). Rocznicowe wspomnienie o lekarzu, społeczniku, właścicielu biblioteki, s. 143

  SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA, KULTURA

 • WOJCIECH IWAŃCZAK, Wiedza o świecie w Niemczech na progu czasów nowożytnych, s. 151
 • JACEK PIELAS, Nexus fraternus szlachty sandomierskiej z 14 grudnia 1667 roku, s. 163
 • EDWARD CZAPIEWSKI, Edukacja w zaborze pruskim w poglądach politycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego, s. 183
 • MARIA DOMAŃSKA-NOGAJCZYK, Jan Stella-Sawicki. Między Szawlami a Petersburgiem (1831-1863), s. 195
 • HANNA WÓJCIK-ŁAGAN, O Ukrainie, stosunkach polsko-ukraińskich i Kozakach w popularnych narracjach szkolnych (do 1939 roku), s. 231
 • JERZY MAROŃ, Pogmatwana genealogia. O warszawskiej szkole historyczno-wojskowej słów kilka, s. 253
 • TOMASZ WÓJCIK, Działalność duszpasterska duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1918-1939, s. 267

  Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

 • JOLANTA DRĄŻYK, Biblioteka Główna UJK w latach 2010-2011, s. 287
 • KAROLINA WICHA, Misja i strategia zadań Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach, s. 303
 • ANETA TKACZ, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Qualitative and Quantitative Methods in Libraries”, Ateny 24-27 maja 2011 roku , s. 311
 • HANNA TADEUSIEWICZ, Notatka o Suplemencie III do Słownika pracowników książki polskiej i planowanym Suplemencie IV , s. 321
 • Autorzy, s. 323
 • Wskazówki dla autorów, s. 325
”Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”, t. 2, red. J. Drążyk, H. Suchojad, 2014, cena 23,10 zł

okładka, Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej, t. 2, Jolanta Drążyk, Henryk Suchojad, red.

”Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”, t. 2, red. Jolanta Drążyk, Henryk Suchojad, 2014, 220  s., format B5, ISSN 2353-3935, cena 23,10 zł

Spis treści

Od redakcji, s. 9

 Biblioteka, Książka, Czytelnictwo

Grażyna Gulińska, Drukarstwo w województwie kieleckim w latach 1945–1947, s. 13

Jolanta Dybała, Działalność bibliotek Università degli Studi della Tuscia w Viterbo na tle innych współczesnych bibliotek włoskich, s. 45

Agnieszka Rogozińska, Biblioteka Polska w Paryżu wczoraj i dziś – z perspektywy bibliotekarza stażysty, s. 63

Jolanta Drążyk, Materiały rękopiśmienne rodziny Gierowskich w zbiorach kieleckich bibliotek i instytucji kultury, s. 81

Aleksandra Lubczyńska, Przewodniki turystyczne po Górach Świętokrzyskich i inne wydawnictwa promujące region w okresie dwudziestolecia międzywojennego, s. 109

Halina Biały, Redaktorzy „Gazety Rolniczej” – tygodnika poświęconego sprawom rolnictwa (1861–1939), s. 123

  Społeczeństwo, Historia, Kultura

Henryk Suchojad, Organizacja i życie obozowe oddziału Czachowskiego, s. 145

Lechosław Lameński, Serigraficzne tajemnice Mirosława Pawłowskiego, s. 167

Marek Maciągowski, „Mury bez krat”. Powstanie i pierwszy okres działalności Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w dawnym więzieniu kieleckim, s. 179

Z życia Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 2012–2013 – Jolanta Drążyk, Grażyna Gulińska, s. 197

Autorzy, s. 215

Wskazówki dla autorów, s. 217

„Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”, t. 3, red. J. Drążyk, H. Suchojad, 2015, cena 30,45 zł

Okładka, Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej,  t. 3, Jolanta Drążyk, Henryk Suchojad red. „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”,  t. 3, red. Jolanta Drążyk, Henryk Suchojad, 2015, 230 s., format B5, ISSN 2353-3935, cena 30,45 zł

Spis treści

Od redakcji, s. 9

ARTYKUŁY

J. Dybała, Stworzenie kobiety w rozumieniu Jana Chryzostoma, s. 13

K. R. Prokop, Akademickie „genealogie” (wprowadzenie do problematyki), s. 33

K. R. Prokop, „Genealogie” biskupie pasterzy diecezji kieleckiej, s. 49

Z. Trzaskowski, Freudisches Ödipus-Modell in ausgewählten literarischen Texten, s. 63

J. Drążyk, Dzieciństwo i lata szkolne Włodzimierza Gierowskiego w świetle pamiętników i listów, s. 85

I. Religa, Lokalizacja i reklama kawiarni w największych miastach województwa kieleckiego w okresie międzywojennym, s. 129

G. Gulińska, Księgarstwo spółdzielcze w województwie kieleckim w latach 1945-1949, s. 143

A. Jachimczyk, Dziennikarstwo oparte na bazie danych w polskich mediach (wprowadzenie do problematyki), s. 163

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

E. Szląpek, Archiwum komitetu redakcyjnego Pism zebranych Stefana Żeromskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach, s. 175

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA

J. Drążyk, Wystawa „Z kart historii Uczelni. Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” zalążkiem przyszłego muzeum kieleckiej uczelni, s. 203

J. Dybała, Biblioteki Universitá degli Studi di Messina – sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus, s. 209

RECENZJE

Pro memoria. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzu Rakowickim 1803-2013, pod red. Jana Wiktora Tkaczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss.267 – M. Przeniosło, s. 221

Autorzy, s. 225

Wskazówki dla autorów, s. 227

„Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”, t. 4-5, red. J. Drążyk, H. Suchojad, 2017, cena 42,00 zł

Okładka, Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej,  t. 4-5, Jolanta Drążyk, Henryk Suchojad red. „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”,  t. 4-5, red. Jolanta Drążyk, Henryk Suchojad, 2017, 322 s., format B5, ISSN 2353-3935, cena 42,00 zł

 

Spis treści

Od redakcji, s. 9

ARTYKUŁY          

WIESŁAWA WÓJCIK, Wspomnienia wygnańca z roku 1864, czyli o meandrach ludzkiej pamięci, s. 13

JOLANTA DRĄŻYK, Lata szkolne Włodzimierza Gierowskiego w świetle pamiętników, s. 33

STEFAN JÓZEF PASTUSZKA, Losy i edukacja polskich dzieci deportowanych w głąb ZSRR, s. 53

GRAŻYNA GULIŃSKA, Księgarstwo spółdzielcze w Polsce – przyczynek do badań bibliologicznych na przykładzie działalności Spółdzielni Księgarskiej „Ognisko” w Opocznie, s. 81

ANNA POBOCHA-IGNIATOWSKA, 150 lat szkoły im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy (1866–2016), s. 97

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY   

MIROSŁAW WÓJCIK, Z Gorzenia w świat. Ministerialny epizod w biografii Emila Zegadłowicza, s. 135

JOANNA NOWAK, „Medical Studies”/„Studia Medyczne” w latach 2003–2016. Prezentacja i bibliografia zawartości kwartalnika afiliowanego przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 181

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA           

JOLANTA DRĄŻYK, Udział Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach w obchodach rocznic w latach 2015–2016, s. 283

HENRYK SUCHOJAD, Międzynarodowa konferencja naukowa 8th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML 2016), 24–27 maja 2016 roku, Londyn, s. 291

RECENZJE           

O chronozofii, czasie i zegarach w syntetycznej prezentacji dwóch monografii z 2015 roku – JOANNA NOWAK, s. 299

Bibliografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego za lata 2010–2014, oprac. Joanna Nowak, wstęp Stanisław Huruk, Świętokrzyski Park Narodowy, Kielce–Bodzentyn 2015, ss. 204 – JOLANTA DYBAŁA, s. 309

Autorzy, s. 317

Wskazówki dla autorów, s. 319