Nowości – FILOLOGIE OBCE

Nowości - FILOLOGIE OBCE
S. Barczewska & M. Z. Feret (eds.), Cognitive theories in their application to different languages and discourse cultures: Kielce research team, 2019, cena 18,90 zł

Okładka, Cognitive theories in their application, Shala Barczewska, Magdalena Zofia Feret eds.,

Shala Barczewska & Magdalena Zofia Feret (eds.), Cognitive theories in their application to different languages and discourse cultures: Kielce research team, 2019, 144 s., format B5, ISBN 978-83-7133-764-2, cena 18,90 zł

Contents

Introduction: Cognitive theories and the Kielce research team
(Shala Barczewska and Magdalena Zofia Feret), s. 7

 1. Images from a Kaleidoscope: Cognitive Linguistics in Poland
  (Shala Barczewska), s. 11
 2. German Noun Phrase in Terms of Langacker’s Cognitive Grammar
  (Magdalena Zofia Feret), s. 43
 3. Cognitive Poetics: Conceptual metaphors in “Hopper” by Mark
  Strand
  (Anna Szczepanek), s. 55
 4. The Role of Conceptual Blending in Understanding Posters
  (Milena Bryła), s. 71
 5. Proper Names and Cultural Elements in Translation
  (Douglas Adam’s The Hitch-hiker’s Guide to the Galaxy)

  (Agnieszka Majcher), s. 83
 6. Motion, Action, Force: The influence of image schema on discourse
  (Shala Barczewska), s. 103
 7. The Language of Hate: Anti-Semitic Rhetoric in Politics, Literature
  and Sport in the United States in the Twentieth Century

  (Michał Mazurkiewicz and Krzysztof Kasiński), s. 117
 8. A Cognitive Understanding of Aphasia (Urszula Niekra), s. 133

Closing Thoughts, s. 143

M. Z. Feret, Wiedza o języku w pytaniach i odpowiedziach, 2019, cena 21,00 zł

Okładka, Wiedza o języku w pytaniach i odpowiedziach, Magdalena Zofia Feret

Magdalena Zofia Feret, Wiedza o języku w pytaniach i odpowiedziach, 2019, 154 s., format B5, ISBN 978-83-7133-823-6, cena 21,00 zł

Prezentowana publikacja składa się z czterech części. Najbardziej obszerna obejmuje wybrane zagadnienia z wiedzy o języku, takie jak: przedmiot badań językoznawczych, pojęcie języka, typologię języków, komunikację językową, funkcje języka, fonologię, fonetykę, morfologię, składnię, leksykologię, semantykę, lingwistykę tekstu, pragmalingwistykę, psycho- i socjolingwistykę. Kolejna część przedstawia wybrane teorie języka, jedynie w zarysie, po to, by zapoznać czytelnika z tymi, których wpływ na współczesną myśl językoznawczą można uznać za najbardziej istotny. Następnie w kolejności alfabetycznej podano wybrane nazwiska językoznawców oraz przedstawicieli innych dziedzin, którzy przyczynili się do rozwoju językoznawstwa. Ostatnią część stanowi polsko-niemiecki słownik terminologii językoznawczej.

.

.

.

.

.

.

P. Kaptur, John Dryden as a Political Poet, 2019, cena 23,10 zł

Okładka, John Dryden as a Political Poet, Paweł KapturPaweł Kaptur, John Dryden as a Political Poet, 2019, 178 s., format B5, ISBN 978-83-7133-756-7, cena 23,10 zł

Głównym celem publikacji jest ukazanie poezji Johna Drydena – jednego z najważniejszych pisarzy siedemnastowiecznej Anglii – w świetle współczesnych mu wydarzeń politycznych. Autor dokonał analizy wybranych tekstów poetyckich Drydena odnoszących się do wydarzeń, które zdominowały życie publiczne w Anglii w drugiej połowie XVII wieku. Czytelnik widzi tu Drydena, który pokazuje swój literacki kunszt publikując swój żałobny panegiryk ku pamięci i chwale zmarłego wodza rewolucji angielskiej Oliwera Cromwella, aby dwa lata później przywitać wierszem-fanfarą Karola II Stuarta obejmującego angielski tron po jedenastu latach cromwellowskiego protektoratu. Następnie widzimy Drydena, który przechodzi na wiarę katolicką, kiedy angielskim monarchą zostaje król-katolik Jakub II Stuart.

Z powyższego opisu wyłonić się może obraz Drydena oportunisty, który korzystając z okazji wynikających ze społeczno-politycznych zawirowań oraz ze swojego niepodważalnego talentu wkupia się w łaski trzech kolejnych panujących. Autor monografii zakłada jednak, że adresując swoje teksty Dryden nie tylko nie szuka osobistych korzyści, ale wykazuje się wręcz konsekwencją we wspieraniu legalnej władzy, która jest dla niego jedynym gwarantem społecznego ładu i ochroną przed anarchią i chaosem.

John Dryden as a Political Poet to książka, która zainteresować może nie tylko literaturoznawców i historyków, ale także studentów filologii angielskiej. Publikacja w języku angielskim.

P. Kaptur, A. Szwach edit., Confluences of Literature, History and Cinema, 2020, PDF publikacji.

Okładka, Confluences of Literature, History, Paweł Kaptur, Agnieszka SzwachPaweł Kaptur, Agnieszka Szwach edit., Confluences of Literature, History and Cinema, 2020, 154 s., ISBN 978-83-7133-894-6,  PDF publikacji pobierz plik

Monografia wieloautorska Confluences of Literature, History and Cinema to efekt współpracy polskich i zagranicznych badaczy, których indywidualne prace tworzą spójny, przekrojowy i wielopłaszczyznowy obraz związków pomiędzy literaturą, historią i kinem. Część pierwsza książki stanowi dyskurs akademicki oferujący szerokie spojrzenie na rozmaite relacje pomiędzy tekstem a kontekstem, fikcją a faktem, na rolę historii, filozofii i religii w literaturze oraz funkcji literatury i teatru w czasach historycznych zmian i politycznej zawieruchy. Część druga monografii to próba dyskusji na temat roli kina w kształtowaniu pamięci kulturowej i historycznej.

Publikacja anglojęzyczna przeznaczona dla literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, filmoznawców oraz studentów filologii angielskiej.

 

Table of contents

PREFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

PART 1

LITERATURE IN HISTORY – HISTORY IN LITERATURE

BOŻENA KUCAŁA, Filling in Blanks: Realism and Gothicism in Fictional Accounts of John Franklin’s Lost Expedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

JADWIGA LASZKIEWICZ, The Poetry of Limits – G. K. Chesterton’s Dialectic of the Local and the Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

PETRA MACHOVÁ, Virginia Woolf’s Jacob’s Room as a Reference to Friedrich Nietzsche’s Criticism of Truth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

PARUL LAU GAUR, Lives of a Text: Re-interpreting Chidambaramahatmyam in Different Historical Time Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

AGNIESZKA SZWACH, Political Shakespeare: Andrzej Wajda’s Hamlet IV (1989), Heiner Müller’s Hamlet/Maschine (1990) and Alexandru Tocilescu’s Hamlet (1985-1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

PART 2

CINEMA IN HISTORY – HISTORY IN CINEMA

SHARAF REHMAN, Moving Pictures – From a Peepshow to a Major Industry . . . . . . . . . . . . 97

SHALA BARCZEWSKA, Inherit the Wind: The Movie and the Myth in American Cultural Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

KRZYSZTOF KASIŃSKI, Birth of a Nation – the Dixon-Griffith Quest for the Southern Cause . . 131

K. Kasiński, Wielokulturowość czy asymilacja? Teorie integracji etnicznej w piśmiennictwie amerykańskim, 2020, cena 27,30 zł

Okładka, Wielokulturowość czy asymilacja? Teorie integracji etnicznej w piśmiennictwie amerykańskim, Krzysztof Kasiński

Krzysztof Kasiński, Wielokulturowość czy asymilacja? Teorie integracji etnicznej w piśmiennictwie amerykańskim, 2020, 160 s., format B5, ISBN 978-83-7133-873-1, cena 27,30 zł

Głównym problemem podejmowanym w niniejszej książce jest kwestia wielokulturowości i asymilacji w amerykańskiej perspektywie traktowana jako zjawisko społeczne oraz dwa jej wymiary: etniczny i nieetniczny. W obu odsłonach jest to zawsze pewna forma koegzystencji przedstawicieli wielu kultur w przestrzeni społecznej, a także forma sprawowania polityki w przestrzeni publicznej. Brak takiej polityki sprowadza wspomniane teorie do miana jedynie aspektu życia społecznego wynikającego z wdrożenia konkretnej polityki imigracyjnej. Fakt asymilacji czy wielokulturowości może stymulować konieczność powstania polityki z nimi związanej. W przypadku wielokulturowości zmierza ona przede wszystkim do niwelowania wszelkich napięć i antagonizmów wyrastających ze współistnienia rozmaitych grup etnicznych i kulturowych w przestrzeni jednego organizmu państwowego. W teoretycznym ujęciu polityka asymilacyjna państwa skupia się głównie na niwelowaniu napięć i antagonizmów społeczno-etnicznych poprzez swoiste zabiegi mające na celu ostateczne wykorzenienie cech dystynktywnych poszczególnych kultur grup etnicznych. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych widać wyraźnie, że zarówno podejmowane próby wdrażania programów wielokulturowych, jak i akcja afirmacyjna czy forsowana akulturacja konstruowały przestrzeń dla radykalizacji postaw społecznych. Nie wszystkie grupy społeczne były gotowe do przyjęcia postawy asymilacjonistycznej, tak jak nie wszystkie widziały potrzebę współistnienia na równych prawach z osobami należącymi do odmiennych obszarów kulturowo-cywilizacyjnych. Tego typu postawy były często wykorzystywane przez organizacje takie jak Ku Klux Klan czy Związek Niemiecko-Amerykański do realizacji często partykularnych interesów swoich założycieli i przywódców.

Publikacja skierowana jest do wszystkich czytelników zainteresowanych współczesną historią społeczną i kulturą Stanów Zjednoczonych Ameryki.

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 8, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej, 2019, cena 36,72 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics, V. 8, edit. by John G. Newman i in.

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 8, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej,   Guest editors for v. 8, Giovanni Iamartino, Irma Taavitsainen,  2019, 222 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 36,72 zł

 

Contents

 

Giovanni Iamartino and Irma Taavitsainen,  Introduction ……….5

 

Giovanni Iamartino and Giulia Rovelli,  A Physical Dictionary of 1655: When translating medical science is not enough …………..9

 

Lucia Berti, Italy and the Royal Society: Medical papers in the early Philosophical Transactions ………… 31

 

Alicia Rodríguez-Álvarez, The medical entries in John Kersey’s abridged Dictionarium Anglo-Britannicum (1708) or how to retain highly demanded lexical material in a short dictionary…………61

Victoria Domínguez-Rodríguez, An overview of medical terminology in Nathan Bailey’s An Universal Etymological English Dictionary (1721)………. 83

 

Elisabetta Lonati, Stabilising the scientific lexicon in eighteenth-century British encyclopaedias and specialised dictionaries: A focus on medical terminology…………     107

 

Magdalena Zabielska, “I resolved to cut. But there was before my eyes the fear of haemorrhage.” Subjective, emotional    and author-centred discourse of the late nineteenth-century case reports in the British Medical Journal  ………….  143

 

Anna Franca Plastina, Case reporting: A historical discourse analysis of the functional uses of if-conditionals in Medical-Officer-of-Health reports   …………….   167

 

Kim Grego, From “dying well” to “inducing a good death”: Euthanasia in the British press (1864-1949)  ………….191

 

K.AARON SMITH and SUSAN M. KIM, This Language, A River: A History of English, Peterborough, Ontario: Broadview, 2018, 360 pp. (Reviewed by Felicia Jean Steele)……. 215

JULIA SCHULTZ,  The Influence of Spanish on the English Language since 1801: A Lexical Investigation, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, xi + 314 pp. (Reviewed by José A. Sánchez Fajardo) ………..219

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 9, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej, 2019, cena 45,36 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics, V. 9, edit. by John G. Newman i in.„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 9, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej,   Guest editors for v. 9, Marina Bondi, Franca Poppi,  2019, 274 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 45,36 zł

 

Contents

 

Marina Bondi and Franca Poppi, Introduction           5

Giuliana Diani, Metadiscourse in web-mediated health communication                    13

 

Cecilia Lazzeretti and Franca Poppi, Children with autism or autistic children? Indexicality in the websites for parents of children with neurological conditions               35

 

Annalisa Sezzi and Marina Bondi, “I am going on a ketogenic diet”. Communicating dietary requirements for pediatric patients                59

 

Silvia Cavalieri, Maddalena Marchiò, Marina Bondi, Giuseppe Biagini, Assessing caregiver informative materials on the ketogenic diet in Italy: A textual ethnographic approach                        87

 

Stefania M. Maci, Parents’ narrative about congenital heart diseases: Acquiring knowledge and sharing empathy               119

 

Magdalena Zabielska and Magda Żelazowska-Sobczyk, Hearing aids and cochlear implants – A study of the discourse of patients’ English ENT online support forums                   143

 

Gillian Mansfield, The dynamics of popularised discourse for diabetics: Online forums for information and emotional support          167

Elisa Mattiello, Figuration and obesity: Warning bells from TheGuardian.com                 197

 

Judith Turnbull, Online health information for the elderly               229

Winnie Cheng, A study of closings in nurse-elderly resident consultations at a mobile integrative health centre           253