Nowości – FILOLOGIE OBCE

Nowości - FILOLOGIE OBCE
A. Bąk-Średnicka, The practicum: mentorship in supervision. A hybrid literature review and corpus-based analysis, 2023, cena 29,40 zł (PDF publikacji), cena 58,80 zł (wersja drukowana)

Anna Bąk-Średnicka, The practicum: mentorship in supervision. A hybrid literature review and corpus-based analysis, 2023, 319 s., format B5, ISBN 978-83-67580-29-8, cena 29,40 zł (PDF publikacji), cena 58,80 zł (wersja drukowana)

Monografia wychodzi naprzeciw potrzebie kształcenia w przyszłych nauczycielach empatii i troskliwości  poprzez  dobrą i efektywną komunikację typu uczelniany mentor a praktykant w ramach rozmów pohospitacyjnych. Rozmowa z uczelnianym opiekunem praktyki, który z jednej strony zapewnia profesjonalne wsparcie, a z drugiej  empatyczne słuchanie i zrozumienie, zostawi niezapomniane wrażenie na przyszłym nauczycielu; może zaowocować ciepłymi i troskliwymi relacjami w pracy z uczniem i jego rodzicami oraz przyczynić się do ogólnego dobrostanu przyszłych pokoleń. Jednakże badania korpusowe przeprowadzone na próbie wyselekcjonowanych  drogą systematycznego przeglądu literatury artykułów badawczych ostatniej dekady dają obraz odbiegający od ideału. Modele analizy językowej wypowiedzi uczelnianych mentorów w ramach rozmów pohospitacyjnych z praktykantami, do których dotarła autorka, skupiają się głównie na analizie języka  pod kątem ambitnego nauczania. Sfera emocji, w tym empatii, czy troskliwości jest pomijana jako nieproduktywna  z punktu widzenia kształcenia przyszłych nauczycieli.

This monograph is driven by the need to educate empathic and caring future teachers through good and effective university-based mentor and preservice teacher post-observation conversations. A university mentor who provides professional support and empathetic listening and understanding leaves a lasting impression on future teacher candidates. This can result in future teachers’ empathic and tender relationship with their pupils and parents, which, in turn, can contribute to the global well-being. However, corpus-driven studies in the matter give a picture of such conversations which are far from ideal. Namely, frameworks of linguistic analyses of university-based mentor utterances in the context of post observation conferences are dominated by the vision of ambitious teaching. The affective sphere including empathy, tenderness, and caring is omitted as unproductive from the perspective of preservice teachers’ education.

P. Kaptur, To Dinner and There Merry. On Food and Drink in Samuel Pepys’s Diary, 2022, cena 31,50 zł

Okładka, Paweł Kaptur, To Dinner and There Merry. On Food and Drink in Samuel Pepys’s DiaryPaweł Kaptur, To Dinner and There Merry. On Food and Drink in Samuel Pepys’s Diary, 2022, 186 s., format A5, ISBN 978-83-7133-968-4, cena 31,50 zł

Niniejsza monografia dotyczy jednego z najważniejszych tekstów źródłowych z czasów tzw. Restauracji Stuartów – Dziennika Samuela Pepysa. Dziennik stanowi zapis życia autora z lat 1660-1669 i obejmuje tak istotne wydarzenia dla historii Londynu i Anglii jak objęcie tronu przez Karola II Stuarta po okresie wojny domowej i protektoratu Olivera Cromwella, wojnę z Holandią, zarazę z roku 1665, czy pożar Londynu z roku 1666. Dziennik Pepysa to jednak nie tylko relacje świadka politycznych i społecznych wydarzeń siedemnastowiecznej Anglii, ale również niezwykle barwny obraz kulinarnych nawyków i tradycji współczesnych Pepysowi.

Założeniem autora książki  było ukazanie kulinarnego aspektu Dziennika Pepysa z trzech perspektyw. Rozdział pierwszy to próba przedstawienia dzieła Pepysa jako swoistego kompendium wiedzy na temat angielskiej tradycji kulinarnej, jej bogactwa i różnorodności. Drugi rozdział pracy stanowi analizę ewolucji pozycji społecznej Pepysa w kontekście relacji pomiędzy rozwojem jego kariery zawodowej, a sferą kulinarną i towarzyską. Trzecia perspektywa zawarta w monografii to próba zrozumienia indywidualnego podejścia Pepysa do czynności jedzenia i picia jako techniki, a wręcz filozofii eskapistycznej, pomagającej zapomnieć o trudnej i niebezpiecznej rzeczywistości, w której przyszło żyć autorowi Dziennika.

Publikacja skierowana jest do filologów, kulturoznawców, historyków kuchni i literaturoznawców zajmujących się angielskim wiekiem siedemnastym oraz może służyć jako literatura uzupełniająca dla studentów filologii angielskiej, którzy w toku studiów zapoznają się z fragmentami Dziennika Pepysa.

Publikacja napisana w języku angielskim.

I.Oukhvanova & M. Król-Kumor (edit.), Discourse Linguistics and Beyond. A Collection of Research Papers and Insights Based on International Round Table Discussions, vol. 6. Research Values &Foci in a Changing World, (special multilanguage volume), 2022, cena 58,80 zł

Okładka, Irina Oukhvanova & Martyna Król-Kumor (edit.), Discourse Linguistics and Beyond, vol. 6Irina Oukhvanova & Martyna Król-Kumor (edit.), Discourse Linguistics and Beyond. A Collection of Research Papers and Insights Based on International Round Table Discussions, vol. 6.  Research Values &Foci in a Changing World, (special multilanguage volume), 2022, 218 s., format B5, ISBN 978-83-67580-11-3, cena 58,80 zł

TA B L E  O F  C O N T EN T S

PREFACE T O VOLUME 6 .

IRINA O UKHVANOVA, M ARTYNA K RÓL-KUMOR Values of t he r esearch

communit y in multi-language presentation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _9

ROUND TABLE 1 . Transformational Nature of D iscourse Structure:

Context-Content Castling

Mediated b y ELEONOR A L ASSAN & I RINA O UKHVANOVA

Mediators’ words .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _25

А ЛАН Д ЮРАНТ История п рав ч еловека: о т с лова и к онцептуализации

к з акону и н арративной к ультуре (перевод с а нглийского н а

русский – Л юдмила Курчак и А лена С авич). AL AN D UR ANT

A H istory of Human R ights: F rom Word a nd C onceptualization t o

Law a nd Narrative Culture: Synopsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ЭЛЕОНОРА Л АССАН Репрессивные м еханизмы д искурсивных п рактик

и м ифологизация с ознания. ELEONOR A L ASSAN. Repressive

techniques of d iscourse practices a nd mythologization

of consciousness: Synopsis (перевод н а а нглийский Е лены

Киреевой). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _61

АЛЛА КОЖЫНАВА, А ЛЕНА С УРКОВА Прэцэдэнтны пераклад у с труктуры

бiблейскага д ыскурсу. ALLA KOZHYNAVA, A LENA SOURKOVA

Precedent t ranslation in t he s tructure of biblical discourse: Synopsis 76

ROUND TABLE 2 . Nation a nd C ommunit y i n R epresentation of i ts

People of Fame a nd Cultural C oncepts

Mediated b y Y ULIYA B EKREEVA

Mediator words .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _99

ОЛЬГА ЗЕРНЕЦЬК А, П АВЛО З EРНЕЦЬКИЙ Нація в р епрезентації с воїх

знакових с уб’єктів: Порівняльне д ослідження н аціональних

дискурсів України і А встралії. OLHA Z ERNETSK A, PAVLO

ZERNETSKI The Nation i n t he R epresentation of Its Significant

Subjects: A C omparative Study of t he National D iscourses of

Ukraine and Australia: Synopsis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _109

ЮЛИЯ БЕКРЕЕВА Франциск С корина в р епрезентации б елорусского

веб-корпуса B eTenTen16: о браз д еятеля. Y ULIYA B EKREEVA

Francysk Skaryna in the representation of the Belarusian web

corpus B eTenTen16: t he i mage of a d oer: Synopsis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _121

МАРЫЯ С А ЛАУЁВА Паняцце « арыстакрат / ш ляхцiч / п ан» я к

сацыальна з начны к анцэпт б еларускамоунага д ыскурсу.

MARIA SOLOVIOVA The concept of “aristocrat / nobleman / lord” as

a socially significant concept of Belarusian discourse: Synopsis . . 135

ROUND TABLE 3 . S cientific Terminology a nd I nteractive P ractices:

Activation of Discourse-Analysis Resources for the Domaigns of

Research, Teaching and beyond

Mediated b y DIMITRINA S PASOVA L ESNEVSK A

Mediator words .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _153

МARIA DE L M AR ROBISKO M ARTIN Вводные з амечания к с ловарю

метафорической и метонимической терминологии науки

и т ехники ( Перевод А лены С авич и Е катерины Г уренчик).

МARIA DE L M AR ROBISKO M ARTIN Introduction to the Dictionary

of Metaphorical a nd Metonymic Terminology of S cience a nd

Technology: Synopsis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _163

ДИМИТРИНА С ПАСОВА Л ЕСНЕВСК А Я Ре чево-поведенчески м одели

на д искурса в п роцеса н а о бу чение з а р еконструкция н а

основните з начения н а т ърговската к ореспонденция.

DIMITRINA S PASOVA L ESNEVSK AYA Speech-behavioral Mo dels of

Discourse i n t he P rocess of Teaching R econstruction of B asic

Meanings a nd T heir Performative R epresentations i n Foreign

Language Commercial Correspondence: Synopsis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _189

ОЛЬГА П АНЧЕНКОВА-КРИСТИАНИ Популяризация науки к ак а ктуальная

дискурсная п рактика: Интерактивное обучение в к омандном

проекте. OLGA PANCHENKOVA-KRISTIANI Interactive practices in the

learning process: divulgation of scientific knowledge: Synopsis 201

ROUND TABLE 4. D iscourse of A xiologic, Strategic a nd Epistemic

Thinking

Mediated b y IRINA O UKHVANOVA & M ARTYNA K RÓL-KUMOR

Mediators’ words .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _221

MARTYNA K RÓL-KUMOR The social space during the period of health crisis:

sense and essence of axio-linguistic methods and techniques.

MARTYNA KRÓL-KUMOR Przestrzeń s połeczna w ok resie k ryzysu

zdrowotnego: s ens i i stota metod i t echnik a ksjolingwist ycznych:

Synopsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

SOŇA S CHNEIDEROVÁ, T EREZA K L ABÍKOVÁ R ÁBOVÁ Diskurz jako n ástroj

i o draz s trategické k omunikace. SOŇA SCHNEIDEROVÁ, TEREZA

KL ABÍKOVÁ R ÁBOVÁ Discourse as a tool and a ref lection of strategic

communication: Synopsis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _265

ИРИНА У ХВАНОВА Словарь б азовых т ерминов н ау чного д искурса:

Целостность к онцептуальной м атрицы к ак г арант с вободы

исследователя. IRINA O UKHVANOVA Dictionary of basic terms of

scientific d iscourse: Holisticit y of t he c onceptual s tructure a s

a guarantee of the researcher’s freedom: Synopsis . . . . . . . . . . 277

CONCLUSIONS. P OST C OMMENT B Y E DITORS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _95

GLOSSARY OF T HE K EY T ERMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Contributors t o volume 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 316

P. Pietras, K. Kasiński, M. Mazurkiewicz red., Horyzonty poznania. Prace naukowe SKN UJK. Język – Komunikacja – Translacja z lat 2015–2019, 2021, PDF publikacji cena 15,75 zł

Okładka, Paulina Pietras, Krzysztof Kasiński, Michał Mazurkiewicz red., Horyzonty poznania. Prace naukowe SKN UJKPaulina Pietras, Krzysztof Kasiński, Michał Mazurkiewicz red., Horyzonty poznania. Prace naukowe SKN UJK. Język – Komunikacja – Translacja z lat 2015–2019, 2021, 111 s., ISBN  978-83-7133-948-6, PDF publikacji cena 15,75 zł

Niniejszy tom stanowi rezultat badań młodych naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe w obrębie nauk humanistycznych, a ściślej językoznawstwo, literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii.

Publikacja stanowi sposób włączenia do badań naukowych najlepszych tekstów  młodych naukowców – studentów, absolwentów i doktorantów Instytutu Filologii Obcych i Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W prezentowanym tomie znalazły się referaty wygłoszone w trakcie dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych, a także napisane w trakcie prac koła naukowego Język-Komunikacja-Translacja UJK w Kielcach. I tak Dominika Jaskólska w swoim artykule podejmuje tematykę bilingwizmu – dwujęzyczności wśród dzieci, Justyna Jedlikowska przedstawia natomiast sposoby analizy tekstów prawnych przy wykorzystaniu narzędzia „Jasnopis”. W kolejnej części książki Marta Kwaśniewska podejmuje próbę analizy dyskursu metafor konceptualnych, a Patrycja Dulnik omawia zjawisko „fugi” w języku niemieckim. Patrycja Kubicha dokonuje w swoim artykule pragmatycznej analizy fragmentu wspólnego programu wyborczego niemieckich partii CDU i CSU. W części literaturoznawczo-kulturoznawczej Paulina Pietras podnosi kwestię dehumanizacji i uprzedmiotowienia partnera życiowego w komedii romantycznej, natomiast Krzysztof Kasiński debatuje nad zjawiskiem kanibalizmu w perspektywie interdyscyplinarnej.

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 15, edit. by J. G. Newman, M. Dossena, Guest Editor for volume 15 F. Bianchi, S. Bruti, G. Cappelli, E. Manca, 2022, cena 64,80 zł

okładka, „Token: A Journal of English Linguistics”, V. 15„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 15, edit. by John G. Newman, Marina DossenaGuest Editor for volume 15 Francesca Bianchi, Silvia Bruti, Gloria Cappelli, Elena Manca, 2022, 270 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 64,80 zł

Contents

 

Francesca Bianchi, Silvia Bruti, Gloria Cappelli and Elena Manca, Introduction                               5

Elena Manca and Cinzia Spinzi, A cross-cultural study of the popularization of environmental issues for a young audience in digital spaces                    19

Silvia Bruti, Ecology for children: Examples from popularizing texts in English and Italian                          47

Katia Peruzzo, Empowering children: The UN Convention on the Rights of the Child and its English and Italian child-friendly versions                   71

Gianmarco Vignozzi, Kids in the House: How the U.S. House of Representatives addresses youngsters                 97

Silvia Cacchiani, What is Copyright? Communicating specialized knowledge on CBBC                 125

Olga Denti and Giuliana Diani, “Hello, my name is Coronavirus”: Popularizing COVID-19 for children and teenagers                     151

Jekaterina Nikitina, Popularizing the Covid-19 pandemic to young children online: A case study                              181

Silvia Masi, Disseminating knowledge through TED Talks for children                211

Francesca Bianchi and Elena Manca, Rewriting novels for a young audience: A corpus-assisted comparison between two versions of The Da Vinci Code by Dan Brown                              239

Judith Turnbull, Popularizing diversity for children in videos on YouTube                        259

Gloria Cappelli, Linguistics for children: The intermodal presentation of English grammar metalanguage in materials for young learners                               287

Maria Elisa Fina, Popularizing art for children at the MoMA: A multimodal analysis of the audio-delivered pictorial descriptions            319

Annalisa Sezzi, An intergalactic journey to the popularization of modern art in museum-based websites for children                    343