FILOLOGIE OBCE

FILOLOGIE OBCE
S. Barczewska & M. Z. Feret (eds.), Cognitive theories in their application to different languages and discourse cultures: Kielce research team, 2019, cena 18,90 zł

Okładka, Cognitive theories in their application to different languages, Shala Barczewska, Magdalena Z. Feret (eds.), S. Barczewska & M. Z. Feret (eds.), Cognitive theories in their application to different languages and discourse cultures: Kielce research team, 2019, 144 s., format B5, ISBN 978-83-7133-764-2, cena 18,90 zł

Contents

Introduction: Cognitive theories and the Kielce research team
(Shala Barczewska and Magdalena Zofia Feret), s. 7

 1. Images from a Kaleidoscope: Cognitive Linguistics in Poland
  (Shala Barczewska), s. 11
 2. German Noun Phrase in Terms of Langacker’s Cognitive Grammar
  (Magdalena Zofia Feret), s. 43
 3. Cognitive Poetics: Conceptual metaphors in “Hopper” by Mark
  Strand
  (Anna Szczepanek), s. 55
 4. The Role of Conceptual Blending in Understanding Posters
  (Milena Bryła), s. 71
 5. Proper Names and Cultural Elements in Translation
  (Douglas Adam’s The Hitch-hiker’s Guide to the Galaxy)

  (Agnieszka Majcher), s. 83
 6. Motion, Action, Force: The influence of image schema on discourse
  (Shala Barczewska), s. 103
 7. The Language of Hate: Anti-Semitic Rhetoric in Politics, Literature
  and Sport in the United States in the Twentieth Century

  (Michał Mazurkiewicz and Krzysztof Kasiński), s. 117
 8. A Cognitive Understanding of Aphasia (Urszula Niekra), s. 133

Closing Thoughts, s. 143

A. Chrobot, Carmina Maiora Andrzeja Trzecieskiego. Próba monografii, 2014, cena 18,90 zł

Okładka, Carmina Maiora Andrzeja Trzecieskiego. Próba monografii, Agata Chrobot

Agata Chrobot, Carmina Maiora Andrzeja Trzecieskiego. Próba monografii, 2014, 180 s., format B5, ISBN 978-83-7133-565-5, cena 18,90 zł

Książka stanowi pierwsze pełne w dziejach naszej historii literatury opracowanie twórczości poety cenionego przez współczesnych, a dziś zapomnianego. Praca składa się z trzech zasadniczych rozdziałów.

I. Gatunki literackie, rozpatruje zróżnicowanie gatunkowe utworów Trzecieskiego i kryteria definicyjne jakie w ich rozróżnieniu stosuje poeta.II. Topika antyczna i biblijno-chrześcijańska, ukazuje erudycję poety, bogactwo motywów antycznych i biblijnych pojawiających się w utworach Trzecieskiego, ich funkcje, różnorodny sposób ich wprowadzania, oraz to jak realizuje imitatio antiquorum. Mnóstwo tu aluzji, odwołań, parafraz, które wywołują u czytelnika całą gamę dalszych skojarzeń.III. W kręgu ludzi i spraw, dowodzi, że ani stosowanie na różnych płaszczyznach tekstu zasady imitatio, ani posługiwanie się językiem łacińskim nie pozbawia Trzecieskiego możliwości wypowiadania się w poezji na temat bieżących spraw i ludzi. Przeciwnie, z poezji jego wyłania się dokładny obraz różnych sfer życia szesnastowiecznej Polski.Książka adresowana jest do polonistów i filologów klasycznych w całym kraju.

A. Diniejko, Existential and Social Perspectives in Thomas Hardy's Novels, 2006, cena 21,00 zł

Okładka, Existential and Social Perspectives in Thomas Hardy's Novels, Andrzej Diniejko

Andrzej Diniejko, Existential and Social Perspectives in Thomas Hardy’s Novels,2006, 160 s., format B5, ISBN 83-7133-311-0, cena 21,00 zł

Opracowanie poświęcone jest twórczości prozatorskiej Thomasa Hardy’ego (1840-1928) – jednego z najwybitniejszych twórców epoki wiktoriańskiej. Książka składa się z ośmiu rozdziałów, aneksu, zawierającego szczegółowe kalendarium życia i twórczości pisarza, obszernej bibliografii, wraz adresami ważniejszych stron internetowych poświęconych pisarzowi, oraz indeksu. W pierwszym rozdziale przedstawiono ważniejsze publikacje krytyczne poświęcone twórczości prozatorskiej Hardy’ego. W drugim – opisano klimat intelektualny okresu późnowiktoriańskiego oraz wpływ teorii Darwina. Trzeci rozdział zawiera krótki rys biograficzny. W rozdziale czwartym omówiono perspektywę egzystencjalną i społeczną we wczesnych i mniej znaczących powieściach Hardy’ego. Rozdział piąty poświęcony jest analizie głównych powieści, takich jak Powrót na wrzosowisko, Burmistrz z Casterbridge, Tessa d’Urberville i Juda Nieznany. W rozdziale szóstym i siódmym omówiono egzystencjalną i społeczną tematykę prozy Thomasa Hardy’ego. W ostatnim, ósmym, rozdziale omówiono dziedzictwo literackie Hardy’ego, ukazując bezpośredni lub pośredni wpływ jego prozy na twórczość wielu autorów, m.in. Davida Herberta Lawrence’a i Johna Fowlesa. Na tle innych studiów książka wyróżnia się próbą wyłonienia w twórczości prozatorskiej Hardy’ego dwóch zasadniczych perspektyw: egzystencjalnej i społecznej. Perspektywa egzystencjalna – ukazująca człowieka, jako jedynego ze wszystkich bytów, wewnętrznie rozdartego, mającego poczucie przemijalności, braku i niespełnienia – ma wiele cech zbieżnych z filozofią egzystencjalistyczną. Perspektywa społeczna wyraża się wrażliwością autora na zjawisko niedopasowania społecznego oraz ostrą krytyką ideologii wiktoriańskiej, przede wszystkim darwinizmu społecznego, czyli organizacji życia społeczno-gospodarczego, wzorowanej na metodzie ewolucji naturalnej, gdzie odnoszą sukces jednostki najlepiej dostosowane do nowych uwarunkowań, jednostki zaś gorzej dostosowane są marginalizowane, giną samoistnie lub są niszczone. Książka, napisana w języku angielskim, adresowana jest przede wszystkim do studentów filologii angielskiej zainteresowanych rozwojem powieści wiktoriańskiej, a w szczególności twórczością prozatorską Thomasa Hardy’ego.

M. Z. Feret, Die Nominalphrase im Deutschen aus der Perspektive der generativen DP-Modelle und der kognitiven Grammatik. Ein Versuch der Bewertung ihrer Untersuchungsmethodologien, 2014, cena 29,40 zł

Okładka, Die Nominalphrase im Deutschen aus der Perspektive, Magdalena Zofia Feret

Magdalena Zofia Feret, Die Nominalphrase im Deutschen aus der Perspektive der generativen DP-Modelle und der kognitiven Grammatik. Ein Versuch der Bewertung ihrer Untersuchungsmethodologien, 2014, 300 s., format B5, ISBN 978-83-7133-612-6, cena 29,40 zł

Przedmiotem badań niniejszej pracy jest fraza nominalna w języku niemieckim. Perspektywę metodologiczną jej opisu stanowi hipoteza DP Abneya w ramach gramatyki generatywnej oraz gramatyka kognitywna Langackera. Celem pracy jest ocena metodologii obu modeli. Prezentowane w pracy modele generatywne i gramatyka kognitywna skupiają się wprawdzie na różnych obiektach badawczych, jednak obie teorie reprezentują menalistyczne podejście do języka, mimo że różnią się sposobem rozumienia tej mentalnej rzeczywistości. Łączy je dążenie do zrozumienia istoty i kompleksowości mentalnych procesów przetwarzania języka. Gramatyka kognitywna koncentruje się na procesach konceptualno-semantycznych, modele generatywne na procesach synaktycznych, na działaniu procesora gramatycznego, traktowanego jako wyposażenie biogenetyczne człowieka. Analiza fraz nominalnych w języku niemieckim w metodologii wybranych teorii pokazuje komplementarność perspektywy badawczej. Rozprawa wykazuje na przykładzie frazy nominalnej, że generowanie i konceptualizacja są wzajemnym uzupełnianiem się kompleksu językowego. Każda z teorii ma atuty i mankamenty. Żadna z nich nie ujmuje pełni działania systemu językowego. Ich zestawienie w niniejszej pracy daje nowe spojrzenie na zjawiska językowe związane z frazą nominalną w języku niemieckim.

M. Z. Feret, Wiedza o języku w pytaniach i odpowiedziach, 2019, cena 21,00 zł

Okładka, Wiedza o języku w pytaniach i odpowiedziach, Magdalena Zofia FeretMagdalena Zofia Feret, Wiedza o języku w pytaniach i odpowiedziach, 2019, 154 s., format B5, ISBN 978-83-7133-823-6, cena 21,00 zł

Prezentowana publikacja składa się z czterech części. Najbardziej obszerna obejmuje wybrane zagadnienia z wiedzy o języku, takie jak: przedmiot badań językoznawczych, pojęcie języka, typologię języków, komunikację językową, funkcje języka, fonologię, fonetykę, morfologię, składnię, leksykologię, semantykę, lingwistykę tekstu, pragmalingwistykę, psycho- i socjolingwistykę. Kolejna część przedstawia wybrane teorie języka, jedynie w zarysie, po to, by zapoznać czytelnika z tymi, których wpływ na współczesną myśl językoznawczą można uznać za najbardziej istotny. Następnie w kolejności alfabetycznej podano wybrane nazwiska językoznawców oraz przedstawicieli innych dziedzin, którzy przyczynili się do rozwoju językoznawstwa. Ostatnią część stanowi polsko-niemiecki słownik terminologii językoznawczej.

 

.

.

.

.

.

.

A. Gutowska, Inspired By ˮSilly Novels”? The Role of Popular Literature Tropes in George Eliot’s Fiction, 2018, cena 29,40 zł

OKładka, Inspired By ʺSilly Novels”, Anna GutowskaAnna Gutowska, Inspired By ʺSilly Novels”? The Role of Popular Literature Tropes in George Eliot’s Fiction, 2018, 224 s., format B5, ISBN 978-83-7133-726-0 cena 29,40 zł

Punktem wyjścia do rozważań autorki jest mało znany manuskrypt George Eliot zawierający pochodzące z drugiej polowy lat siedemdziesiątych XIX wieku notatki pisarki do planowanej powieści, której nie zdążyła już napisać. Notatki Eliot mają  charakter zdumiewająco sensacyjny: akcja powieści miała toczyć się w czasach wojen napoleońskich oraz  dotyczyć walki wywiadu angielskiego i francuskiego o plany nowo wynalezionej potężnej broni. Niestety, przedwczesna śmierć pisarki w 1880 roku w wieku zaledwie 61 lat nie pozwoliła jej rozwinąć pomysłu i ukończyć pracy nad książką.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że planowana powieść byłaby całkiem odmienna od dotychczasowego dorobku Eliot. George Eliot uwa żana jest powszechnie za najwybitniejszą moralistkę powieści wiktoriańskiej, i nie ulega wątpliwości, że w swojej twórczości poruszała ważne tematy filozoficzne oraz była wnikliwym obserwatorem i krytykiem  życia  społecznego swojej epoki. Do niedawna w ocenie dorobku twórczego  George Eliot panował konsensus – krytycy uważali ją za czołową przedstawicielkę wiktoriańskiej powieści realistycznej. Obecnie jednak wydaje się, że taka ocena pisarstwa Eliot jest zbyt symplicystyczna. Uwaga krytyków przenosi się na zaniedbane do tej pory obszary jej twórczości, analizując związki Eliot z powieścią gotycką czy melodramatem.

Analiza zawarta w książce udowadnia, ze notatki Eliot do planowanej powieści nie stanowią w istocie drastycznego zerwania z jej dotychczasowym credo pisarskim. Wręcz przeciwnie, Eliot już od swojego debiutu pisarskiego w 1856 roku widziała swoje pisarstwo jako żywy dialog z konwencjami literatury popularnej raz opartymi o nie oczekiwaniami czytelników.

Monografia omawia  sposoby wykorzystania przez Eliot stereotypów postaci oraz konwencji znanych z dziewiętnastowiecznej literatury popularnej takie, jak romans Scottowski (rywalizacja dwóch młodych dziewcząt o względy jednego mężczyzny), romans Austenowski (w którym bohaterka wybiera męża spośród dwóch kandydatów reprezentujących przeciwstawne osobowości i systemy wartości) oraz opowieść sensacyjna, a w szczególności opowieść o bigamii.

P. Kaptur, John Dryden as a Political Poet, 2019, cena 23,10 zł

Okładka, John Dryden as a Political Poet, Paweł KapturPaweł Kaptur, John Dryden as a Political Poet, 2019, 178 s., format B5, ISBN 978-83-7133-756-7, cena 23,10 zł

Głównym celem publikacji jest ukazanie poezji Johna Drydena – jednego z najważniejszych pisarzy siedemnastowiecznej Anglii – w świetle współczesnych mu wydarzeń politycznych. Autor dokonał analizy wybranych tekstów poetyckich Drydena odnoszących się do wydarzeń, które zdominowały życie publiczne w Anglii w drugiej połowie XVII wieku. Czytelnik widzi tu Drydena, który pokazuje swój literacki kunszt publikując swój żałobny panegiryk ku pamięci i chwale zmarłego wodza rewolucji angielskiej Oliwera Cromwella, aby dwa lata później przywitać wierszem-fanfarą Karola II Stuarta obejmującego angielski tron po jedenastu latach cromwellowskiego protektoratu. Następnie widzimy Drydena, który przechodzi na wiarę katolicką, kiedy angielskim monarchą zostaje król-katolik Jakub II Stuart.

Z powyższego opisu wyłonić się może obraz Drydena oportunisty, który korzystając z okazji wynikających ze społeczno-politycznych zawirowań oraz ze swojego niepodważalnego talentu wkupia się w łaski trzech kolejnych panujących. Autor monografii zakłada jednak, że adresując swoje teksty Dryden nie tylko nie szuka osobistych korzyści, ale wykazuje się wręcz konsekwencją we wspieraniu legalnej władzy, która jest dla niego jedynym gwarantem społecznego ładu i ochroną przed anarchią i chaosem.

John Dryden as a Political Poet to książka, która zainteresować może nie tylko literaturoznawców i historyków, ale także studentów filologii angielskiej. Publikacja w języku angielskim.

P. Kołtunowski, Die AuBenpolitik des Wilhelminischen Deutschland in den Jahren 1888-1914: Tatsachen, Ereignisse und Folgen, 2015, cena 29,40 zł

Okładka, Die Außenpolitik des Wilhelminischen Deutschland, Piotr Kołtunowski

Piotr Kołtunowski, Die Außenpolitik des Wilhelminischen Deutschland in den Jahren 1888- 1914: Tatsachen, Ereignisse und Folgen, 2015, 298 s., format B5, ISBN 978-83-7133-619-5, cena 29,40 zł

Publikacja opisuje okres historii Niemiec od roku 1888 (objęcie władzy w Niemczech przez cesarza Wilhelma II) do roku 1914 (wybuch I wojny światowej). Zgodnie z drugim członem tytułu pracy (fakty, wydarzenia, skutki) poszczególne i ważne posunięcia polityczne oraz militarne kierownictwa niemieckiego i innych państw ukazano na tle rozgrywających się wydarzeń polityczno-militarnych w Europie i na świecie, przedstawiając ich skutki dla Niemiec. Przytoczone dane geograficzno-historyczne lokalizują opisywane fenomeny na mapie politycznej, co zwiększa orientację czytelnika i nie pozwala na gubienie się w abstrakcji. Obok wzbogacania wiedzy na temat historii Niemiec w okresie wilhelmowskim schemat „fakty, wydarzenia, skutki“ ma na celu kształtowanie logicznego myślenia oraz wnioskowania. Książka napisana jest w języku niemieckim. Celem publikacji jest rozwijanie kompetencji językowej w zakresie języka specjalistycznego w tym przypadku z dziedziny historii i polityki. Poziom języka dostosowany jest do poziomu studentów germanistyki II roku studiów.

P. Kołtunowski, Zerfall und Einigung. Eine monographische Darstellung der deutschen Einigungsgeschichte vom Frühmittelalter bis 1871. Teil I: Deutschlands Weg zur Einigung durch die „Revolution von oben“, 2016, cena 29,40 zł

Okładka, Zerfall und Einigung. Eine monographische Darstellung, Piotr Kołtunowski

Piotr Kołtunowski,  Zerfall und Einigung. Eine monographische Darstellung der deutschen Einigungsgeschichte vom Frühmittelalter bis 1871. Teil I: Deutschlands Weg zur Einigung durch die „Revolution von oben“, 2016, 224 s., format B5, ISBN 978-83-7133-676-8, cena 29,40 zł

 Publikacja „Rozkład i jednoczenie. Monograficzna prezentacja historii zjednoczenia Niemiec w okresie od średniowiecza do roku 1871. Część I: Droga Niemiec ku zjednoczeniu odgórnej rewolucji”, jest pracą wpisującą się w zakres przedmiotu „Historia Niemiec” prowadzonym na studiach germanistycznych i kierowana jest przede wszystkim do studentów filologii germańskiej. Część pierwsza publikacji opisuje przyczyny rozkładu państwa niemieckiego na przestrzeni wieków oraz tendencje zjednoczeniowe wskutek tzw. „rewolucji odgórnej” tzn. działalności politycznej monarchów oraz polityków niemieckich. Publikacja napisana w języku niemieckim.

M. Mazurkiewicz, American Sport. Observations and Essays, 2017, cena 26,25 zł

Okładka, American Sport. Observations and Essays, Michał MazurkiewiczMichał MazurkiewiczAmerican Sport. Observations and Essays, 2017,  140 s., ISBN 978-83-7133-699-7,   cena 26,25 zł

 

Niniejsza monografia  to zbiór artykułów i esejów dotyczących  różnych aspektów amerykańskiego sportu, począwszy od jego „purytańskich korzeni” a skończywszy na współczesnych jego obliczach, na przykład obecności sportu w kulturze popularnej.  Praca przeznaczona  jest nie tylko dla historyków i socjologów sportu ale także  dla wszystkich zainteresowanych sportem i kulturą amerykańską. Publikacja w języku angielskim.

.

.

M. Mazurkiewicz, Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze jako przykład współczesnego mitu i rytuału, 2014, cena 28,35 zł

Okładka, Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze, Michał Mazurkiewicz

Michał Mazurkiewicz, Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze jako przykład współczesnego mitu i rytuału,2014, 240 s., format B5, ISBN 978-83-7133-557-0, cena 28,35 zł

Celem prezentowanej publikacji jest wniknięcie w zjawisko współczesnego sportu i dowiedzenie prawdziwości tezy, że sport jest czymś więcej niż tylko niewyszukaną rozrywką. Założeniem, które starano się zanalizować, jest przekonanie, iż sport w swojej istocie stanowi dla współczesnego człowieka – Amerykanina, Polaka, jak i przedstwiciela innych narodów – coś o wiele ważniejszego. Wydarzenie sportowe jest rytuałem mającym wiele cech tradycyjnie pojmowanego rytuału religijnego. Co więcej, jest ono żywą inscenizacją mitu bohaterskiego, z kluczową rolą herosa, który poprzez mężne czyny obdarza ludzkość szczęściem. W książce sport został przedstawiony jako zjawisko niezwykle doniosłe kulturowo, niosące ze sobą niezmierzony potencjał kształtowania zachowań członków kultury. Dokonano tego porównując dwie dyscypliny sportowe – baseball i piłkę nożną, popularne w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Sport został zatem ukazany poprzez pryzmat dwóch dyscyplin bardzo cenionych także w innych kręgach kulturowych. Są one reprezentatywne, gdyż piłka nożna jest niezwykle popularna w Polsce, a baseball cieszy się ogromnym powodzeniem w USA. Obie gry aspirują do miana sportów narodowych, o czym świadczą statystyki uczestnictwa oraz intensywność, z jaką przeżywane są mecze.

M. Mazurkiewicz, Sport and Religion. Muscular Christianity and the Young Men’s Christian Association. Ideology, Activity and Expansion (Great Britain, the United States and Poland, 1857-1939), 2018, cena 33,60 zł

Okładka, Sport and Religion. Muscular Christianity, Michał MazurkiewiczMichał Mazurkiewicz,  Sport and Religion. Muscular Christianity and the Young Men’s Christian Association. Ideology, Activity and Expansion (Great Britain, the United States and Poland, 1857-1939) 2018, 252 s., format B5, ISBN 978-83-7133-719-2, cena 33,60 zł

Związki sportu z religią towarzyszą ludzkości od czasów starożytnych. Niniejsza książka zawiera analizę ideologii i teologii, jak również opisu historycznego i społecznego rozwoju ruchu o nazwie „Muskularne Chrześcijaństwo”, który narodził się w dziewiętnastowiecznej Anglii (1857 rok). Autor przedstawia ekspansję opartej na wartościach chrześcijańskich kampanii na rzecz zdrowia i męskości do Stanów Zjednoczonych. Ważną częścią książki jest ukazanie  szczytu popularności „Muskularnego Chrześcijaństwa”, w Ameryce (lata 1880-1920). „YMCA” („Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej”), wyrosły na zasadach „Muskularnego Chrześcijaństwa” i łączący fizyczny i duchowy rozwój, stał się światowym ruchem. Autor opisuje różne formy działalności owej organizacji, jak np. budowanie obiektów sportowych (także w Polsce) czy pomoc humanitarna, kończąc analizę na roku 1939. Rola Kościoła katolickiego w promowaniu sportu jest tu również omówiona. Książka będzie przydatna dla historyków, kulturoznawców, studentów zainteresowanych sportem i szerzej pojętą kulturą krajów anglojęzycznych oraz ogólnie dla miłośników sportu. Publikacja w języku angielskim.

H. Mijas, A. Szwach (red.),"Cultures and literatures in translation", 2014, cena 21,00 zł

Okładka, Cultures and literatures in translation, Hanna Mijas, Agnieszka Szwach red.

Hanna Mijas, Agnieszka Szwach (red.),”Cultures and literatures in translation”, 2014, 164 s., format B5, ISBN 978-83-7133-609-6, cena 21,00 zł

Spis treści

Niniejsza monografia przedstawia problemy przekładu literackiego i kulturowego, badane z perspektywy badań interdyscyplinarnych. Artykuły w niej zawarte poświęcone są między innymi kwestiom tłumaczenia elementów kulturowych, tworzenia kanonów literatury obcej czy jej recepcji.

 • Editors’ Note, s. 7
 • Ewa Kujawska-Lis, Catullus in the 21st Century: Poem 32 as Perceived through Students’ Eyes, s. 9
 • Agata Chrobot, Polish Translations of Selected Songs by Horace and Inspirations of Horatian Motif of exegi momentum, s. 41
 • Hasnaa Chakir, Linguistic and Cultural Challenges in Translating Alice’s Adventures in Wonderland into Arabic, s. 69
 • Mariana Neagu and Isabela Merilă, Translating Culture and Figurative Language with Salman Rushdie. An East-West Game of Mirrors, s. 109
 • Miguel Nenevé, Translating Innovative Portuguese into English – An Analysis of Mia Couto’s The Last Flight of Flamingo and Sleep-Walking land, s. 125
 • Michał Mazurkiewicz, Sports Vocabulary and Idioms – Some Observations about the Specificity of English-Polish and Polish-English Translation, s. 139
 • Contributors: A Short Profile, s. 155
 • References, s. 157
M. Ożarska, Meanderings of the English Enlightenment: The Literary Oeuvre of Christopher Smart, 2008, cena 19,95 zł

Okładka, Meanderings of the English Enlightenment: The Literary Oeuvre, Magdalena Ożarska

Magdalena Ożarska, Meanderings of the English Enlightenment: The Literary Oeuvre of Christopher Smart, 2008, 156 s., format B5, ISBN 978-83-7133-378-1, cena 19,95 zł

Celem pracy jest wydobycie dwojakiego aspektu twórczości angielskiego poety religijnego osiemnastego wieku Christophera Smarta – tego, co w jego wierszach tradycyjne i tego, co nowatorskie oraz ekscentryczne. Rozdział pierwszy przedstawia dorobek poetycki autora (tzw. wiersze seatoniańskie, hymny i psalmy) na tle epoki, w odniesieniu do osiemnastowiecznych tendencji literackich i filozoficznych. Rozdział drugi poświęcony został problematyce podmiotu lirycznego jak również przedstawieniu czasu i przestrzeni w Jubilate Agno. Rozdział trzeci traktuje o świecie przedstawionym najważniejszego utworu literackiego Christophera Smarta, poematu pt. A Song to David. Ówczesne zainteresowanie zagadnieniami wzniosłości, kontrowersyjny spór o istotę moralności figury biblijnej króla Dawida oraz symbolika masońska to tylko niektóre aspekty tego tekstu.Niniejsza publikacja napisana została w języku angielskim i stanowi pierwsze w Polsce opracowanie dotyczące twórczości Christophera Smarta, zawierające dogłębną prezentację pobocznych tendencji oświeceniowych. Może służyć jako skrypt dla studentów uniwersyteckich oraz kolegialnych kierunków filologii angielskiej.

E. A. Piasta, Mittelalterliche Music im deutschen Sprachgebiet. Hilfsmaterial zur Kulturkunde des deutschsprachigen Raumes, 2004, cena 11,55 zł

Okładka, Mittelalterliche Music im deutschen Sprachgebiet, Ewa A. Piasta

Ewa A. Piasta, Mittelalterliche Music im deutschen Sprachgebiet. Hilfsmaterial zur Kulturkunde des deutschsprachigen Raumes, 108 s., format B5, ISBN 83-7133-239-4, 2004, cena 11,55 zł

Skrypt jest przeznaczony dla studentów filologii germańskiej jako lektura uzupełniająca z przedmiotów: kulturoznawstwo i literatura; powstał w związku z brakiem materiałów pomocniczych dotyczących obu tych dziedzin. Skrypt dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej omówiono rozwój notacji oraz materiału tonalnego, gatunki muzyki religijnej i świeckiej (pieśni – tematyka, budowa, wykonawstwo) oraz instrumentarium. W części praktycznej przedstawiono centra kulturalne pielęgnujące rozwój muzyki oraz ich najważniejszych przedstawicieli. Omówiono pieśni i dramaty średniowieczne w kontekście społecznym i kulturowym wraz z twórcami i wykonawcami (wędrowni pieśniarze, rycerstwo, mieszczaństwo).

E. Piotrowska-Oberda, Transfer leksykalny w komunikacji menedżerskiej, 2006, cena 10,50 zł

Okładka, Transfer leksykalny w komunikacji menedżerskiej, Ewa Piotrowska-Oberda

Ewa Piotrowska-Oberda, Transfer leksykalny w komunikacji menedżerskiej,2006, 127 s., format B5, ISBN 83-7133-317-X, cena 10,50 zł

Niniejsza praca jest poświęcona wpływowi leksyki angielskiej na kształtowanie się polskiego “języka biznesu” w procesie komunikacji menedżerskiej. Stanowi ona kontynuację badań poświęconych problematyce funkcjonowania wyrazów angielskich w języku polskim prowadzonych przez wielu badaczy. Podstawę materiałową pracy stanowiły wyselekcjonowane terminy przeniesione do języka polskiego, zamieszczone w czasopiśmie “Businessman Magazine” w latach 1992-1999. Wybrane terminy były weryfikowane przez inne źródła specjalistyczne: słowniki i literaturę fachową oraz specjalistów.

.

.

.

A. Szwach, Initial Polish Reception Of Shakespeare in Eighteenth-Century European Context: the Influence of Western Literary Criticism, 2016, cena 21,00 zł

Okładka, Initial Polish Reception Of  Shakespeare in Eighteenth-Century, Agnieszka SzwachAgnieszka Szwach, Initial Polish Reception Of  Shakespeare in Eighteenth-Century European Context: the Influence of Western Literary Criticism, 2016, 180 s., format B5, ISBN 978-83-7133-656-0, cena 21,00 zł

 Niniejsza pozycja przedstawia i interpretuje badania na temat rozwoju polskiej krytyki szekspirowskiej okresu stanisławowskiego, na tle bogatej tradycji europejskiej oraz wykazuje wpływy angielskich, francuskich i niemieckich krytyków na recepcję dramatopisarza w naszym kraju. Podstawowy cel został zrealizowany poprzez gruntowną analizę materiałów archiwalnych oraz porównanie rozlicznych esejów i dzieł krytyczno–literackich powstałych w obrębie czterech kultur i kręgów językowych w okresie od powstania dzieł wszystkich Szekspira, czyli tzw. First Folio z 1623 r. do końca XVIII wielu. Jednymi z ostatnich omawianych prac krytyczno-literackich w rozprawie jest znakomite dzieło Anne Luise Germaine de Staël (1766-1817) pt. „O literaturze rozważanej w powiązaniu z instytucjami społecznymi” (1800) oraz esej Izabeli Czartoryskiej (1746-1835) „Krzesło Szekspira”, zamieszczony w Katalogu Domu Gotyckiego, również z końca wieku. Publikacja napisana jest w języku angielskim, możliwymi jej odbiorcami są literaturoznawcy oraz studenci studiów filologicznych.

.

"Token: A Journal of English Linguistics", V. 2, red. J. G. Newman, S. Łodej, 2013, cena 28,35 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics", V. 2, John G. Newman, Sylwester Łodej red.

“Token: A Journal of English Linguistics”, V. 2, red. John G. Newman, Sylwester Łodej, 2013, 288 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 28,35 zł

Spis treści

 • CHRIS C. PALMER, Historical sociolinguistic approaches to derivational morphology: A study of speaker gender and nominal suffixes in Early Modern English, s. 5
 • BRIAN LOWREY, The Old English causative verb hatan and its demise, s. 23
 • STEFANIA MACI, Popularising scientific discourse for an academic audience: The case of Nobel lectures, s. 45
 • EWA CISZEK-KILISZEWSKA, Middle English preposition and adverb twix, s. 75
 • LAURA ESTEBAN-SEGURA, A diachronic study of the prepositions among and amongst, s. 93
 • PATRICE LARROQUE, The representation of modality in non-standard English, s. 109
 • MAGDALENA MURAWSKA, A multitude of voices and worlds: Towards a new model of the medical case report, s. 125
 • MASATOSHI KONNO, Inverted reporting verbs in the sentence-initial position in English: Focus on phrasal verbs, s. 149
 • TAKASHI HAMADA, Evaluative meaning of negative expression: Asymmetry between readable and unreadable, s. 169
 • GORDANA DIMKOVIĆ-TELEBAKOVIĆ, The semantics and pragmatics of motion verbs in air traffic English and general English, s. 183
 • ALEXANDRA UZOAKU ESIMAJE, Patterns of lexical collocation in sermonic texts, s. 207
 • MAYUKO YONEDA, Analogically-driven strong and weak verb transformations in the history of English: The role of synonyms, s. 223
 • ŁUKASZ STOLARSKI, Style-shifting as a function of multiple factors: A corpus based study, s. 245
 • SHALA BARCZEWSKA, The 1925 Scopes Trial as a discursive event: Does reference to the 1925 trial affect our view of teachers in the contemporary debate over evolution?, s. 265
„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 3, red. J. G. Newman, S. Łodej, M. Dossena, 2014, cena 21,00 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics”, V. 3, John G. Newman, Sylwester Łodej, Marina Dossena red.„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 3, red. John G. Newman, Sylwester Łodej, Marina Dossena,  2014, 144 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 21,00 zł

Marina Dossena: Introduction, s. 5

Joan C. Beal and Marco Condorelli: cut from the same cloth? variation and change in the cloth lexical set, s. 15

Massimo Sturiale: The social construction of Standard (Spoken) English: Eighteenth century orthoepists as a “discourse community”, s. 37

Marina Dossena: “Dispensers of knowledge”. An initiatory investigation into nineteenth-century popular(ized) science, s. 53

Polina Shvanyukova: “A cargo of coffee, sugar, and indigo”: Transatlantic business correspondence in nineteenth century business letter-writing manuals, s. 73

Isabel Moskowich and Begoña Crespo: Stance is present in scientific writing, indeed. Evidence from the Coruña Corpus of English Scientific Writing, s. 91

Sofía Zea: Attributive adjectives in eighteenth-century scientific texts from the Coruña Corpus of English Scientific Writing, s. 115

Kevin McCafferty: “I was away in another field […] got”. A diachronic study of the be-perfect in Irish English, s. 135

Nataša Stojaković: Diachrony and idiosyncrasy: The subjunctive in the first half of the nineteenth century           163

Daisuke Suzuki: A historical study of English modal adverbs: Evidence from a combination of diachronic corpora, s. 187

Ayumi Nonomiya: Thou and you in eighteenth-century English plays, s. 211

 

 

 

 

 

 

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 4, red. J. G. Newman, M. Dossena, S. Łodej, 2015, cena 21,00 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics”, V. 4, John G. Newman, Marina Dossena,  Sylwester Łodej red. „Token: A Journal of English Linguistics”, V. 4, red. John G. Newman, Marina Dossena,  Sylwester Łodej, 2015, 236 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 21,00 zł

 

Dania Jovanna Bonness: “How is her eyes [?] are they still closed [?]”. Subject‑verb agreement in nineteenth‑century Irish English, s. 5

Anna Franca Plastina: The discourse of comforting: The case of online health support groups, s. 37

Anna Ciechanowska and Grzegorz Andrzej Kleparski: On the semantic features of prison slang, s. 57

Annalisa Bonomo: English and the “Multilingual Turn”, s. 69

Julia Schultz: Word‑formations of recent borrowings from French to English: An analysis based on data from the Oxford English Dictionary, s. 87

Bogumiła Pacyna: Parallel and comparable corpora in investigating modal verbs in legal and literary discourse, s. 109

Sylwia Pielecha: Reflexivity in Ælfric’s Lives of Saints: A Corpus Study, s. 119

Aleksandra Zofia Kowalczyk: On the projection of FOODSTUFFS on the macrocategory BODY PARTS, s. 129

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 5, red. J. G. Newman, M. Dossena, S. Łodej, 2016, cena 16,80 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics”, V. 5, John G. Newman, Marina Dossena,  Sylwester Łodej red. „Token: A Journal of English Linguistics”, V. 5, red. John G. Newman, Marina Dossena,  Sylwester Łodej, 2016, 130 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 16,80 zł

 

Elisabetta Lonati: The language of medicine in the Philosophical Transactions: Observations on style, s. 5

Patrice Larroque: The dialogic nature of nonstandard English, s. 25

Annalisa Bonomo: English in multilingual education programs: some cases and perspectives, s. 41

Mayowa Akinlotan: Genitive alternation in New Englishes: The case of Nigerian English, s. 59

Julia Schultz: The impact of Arabic on the English lexicon since 1801, s. 75

Daisuke Suzuki: Maybe: Development and Topic Marking, s. 93

Paulina Ołownia: The lexical field WINE in American and British English: A corpus‑based study, s. 109

"Token: A Journal of English Linguistics”, V. 6, red. J. G. Newman, M. Dossena, S. Łodej, 2017, cena 31,50 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics, V. 6, John G. Newman, Marina Dossena,  Sylwester Łodej red. red.„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 6, red. John G. Newman, Marina Dossena,  Sylwester Łodej, 2017, 248 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 31,50 zł

 

Minna Nevala and Matylda Włodarczyk: Exploring social identities in public texts, s.5

Hanna Limatius: “There really is nothing like pouring your heart out to a fellow fat chick”: Constructing a body positive blogger identity in plus‑size fashion blogs, s.23

Tony McEnery and Helen Baker: The poor in seventeenth-century England: A corpus based analysis, s.51

Anni Sairio: Dialogues of the dead: Social identity in eighteenth-century anonymous satire, s. 85

Daniela Cesiri: ‘Haha, what a twit I am’. The construction of a social identity in the comments sections of UK food blogs, s.109

Matylda Włodarczyk: Social identities in an institutional network:  Colonial Office correspondence on the Cape Colony  in the early nineteenth century, s. 133

Minna Palander-Collin and Ina Liukkonen:  Constructing the defendant role in the trial proceedings of   the Old Bailey: Guilty or not guilty, s.173

Isabel Ermida: “Get the snip – and a job!” Disagreement, impoliteness and conflicting identities on the Internet, s. 205

 

 

 

 

 

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 7, red. J. G. Newman, M. Dossena, S. Łodej, 2018, cena 31,50 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics, V. 7, John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej red.„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 7, red. John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej,   vol.  7 Marina Dossena,  Polina Shvanyukova,   2018, 238 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 31,50 zł

  

 

Marina Dossena and Polina Shvanyukova, Introduction, s. 5

Nicholas Brownlees, The Gazette de Londres: Disseminating news and exercising news management through translation, s. 13

Massimo Sturiale, Late Modern newspapers as a mirror of linguistic (in)stability and change, s. 35

Marina Dossena, ‘Sassenach’, eh? Late Modern Scottish English on the borders of time and space, s. 53

Elisabetta Lonati, Words of religious dissent in eighteenth-century Italian translations of Chambers’s Cyclopaedia, s. 77

Polina Shvanyukova, Teaching Business English in nineteenth-century Italy, s. 123

John Douthwaite, The method and practice of translational stylistics, s. 159

Judith Turnbull, Museum communication: The role of translation in disseminating culture, s. 193

Larissa D’Angelo, Translating cultural references in the Italian dubbing and re-dubbing of E.T. The Extra-Terrestrial, s. 219