FILOLOGIE OBCE

FILOLOGIE OBCE
S. Barczewska & M. Z. Feret (eds.), Cognitive theories in their application to different languages and discourse cultures: Kielce research team, 2019, cena 18,90 zł

Okładka, Cognitive theories in their application to different languages, Shala Barczewska, Magdalena Z. Feret (eds.), S. Barczewska & M. Z. Feret (eds.), Cognitive theories in their application to different languages and discourse cultures: Kielce research team, 2019, 144 s., format B5, ISBN 978-83-7133-764-2, cena 18,90 zł

Contents

Introduction: Cognitive theories and the Kielce research team
(Shala Barczewska and Magdalena Zofia Feret), s. 7

 1. Images from a Kaleidoscope: Cognitive Linguistics in Poland
  (Shala Barczewska), s. 11
 2. German Noun Phrase in Terms of Langacker’s Cognitive Grammar
  (Magdalena Zofia Feret), s. 43
 3. Cognitive Poetics: Conceptual metaphors in “Hopper” by Mark
  Strand
  (Anna Szczepanek), s. 55
 4. The Role of Conceptual Blending in Understanding Posters
  (Milena Bryła), s. 71
 5. Proper Names and Cultural Elements in Translation
  (Douglas Adam’s The Hitch-hiker’s Guide to the Galaxy)

  (Agnieszka Majcher), s. 83
 6. Motion, Action, Force: The influence of image schema on discourse
  (Shala Barczewska), s. 103
 7. The Language of Hate: Anti-Semitic Rhetoric in Politics, Literature
  and Sport in the United States in the Twentieth Century

  (Michał Mazurkiewicz and Krzysztof Kasiński), s. 117
 8. A Cognitive Understanding of Aphasia (Urszula Niekra), s. 133

Closing Thoughts, s. 143

A. Bąk-Średnicka, The practicum: mentorship in supervision. A hybrid literature review and corpus-based analysis, 2023, cena 29,40 zł (PDF publikacji), cena 58,80 zł (wersja drukowana)

Anna Bąk-ŚrednickaThe practicum: mentorship in supervision. A hybrid literature review and corpus-based analysis, 2023, 319 s., format B5, ISBN 978-83-67580-29-8, cena 29,40 zł (PDF publikacji), cena 58,80 zł (wersja drukowana)

Monografia wychodzi naprzeciw potrzebie kształcenia w przyszłych nauczycielach empatii i troskliwości  poprzez  dobrą i efektywną komunikację typu uczelniany mentor a praktykant w ramach rozmów pohospitacyjnych. Rozmowa z uczelnianym opiekunem praktyki, który z jednej strony zapewnia profesjonalne wsparcie, a z drugiej  empatyczne słuchanie i zrozumienie, zostawi niezapomniane wrażenie na przyszłym nauczycielu; może zaowocować ciepłymi i troskliwymi relacjami w pracy z uczniem i jego rodzicami oraz przyczynić się do ogólnego dobrostanu przyszłych pokoleń. Jednakże badania korpusowe przeprowadzone na próbie wyselekcjonowanych  drogą systematycznego przeglądu literatury artykułów badawczych ostatniej dekady dają obraz odbiegający od ideału. Modele analizy językowej wypowiedzi uczelnianych mentorów w ramach rozmów pohospitacyjnych z praktykantami, do których dotarła autorka, skupiają się głównie na analizie języka  pod kątem ambitnego nauczania. Sfera emocji, w tym empatii, czy troskliwości jest pomijana jako nieproduktywna  z punktu widzenia kształcenia przyszłych nauczycieli.

This monograph is driven by the need to educate empathic and caring future teachers through good and effective university-based mentor and preservice teacher post-observation conversations. A university mentor who provides professional support and empathetic listening and understanding leaves a lasting impression on future teacher candidates. This can result in future teachers’ empathic and tender relationship

with their pupils and parents, which, in turn, can contribute to the global well-being. However, corpus-driven studies in the matter give a picture of such conversations which are far from ideal. Namely, frameworks of linguistic analyses of university-based mentor utterances in the context of post observation conferences are dominated by the vision of ambitious teaching. The affective sphere including empathy, tenderness, and caring is omitted as unproductive from the perspective of preservice teachers’ education.

A. Chrobot, Carmina Maiora Andrzeja Trzecieskiego. Próba monografii, 2014, cena 18,90 zł

Okładka, Carmina Maiora Andrzeja Trzecieskiego. Próba monografii, Agata Chrobot

Agata Chrobot, Carmina Maiora Andrzeja Trzecieskiego. Próba monografii, 2014, 180 s., format B5, ISBN 978-83-7133-565-5, cena 18,90 zł

Książka stanowi pierwsze pełne w dziejach naszej historii literatury opracowanie twórczości poety cenionego przez współczesnych, a dziś zapomnianego. Praca składa się z trzech zasadniczych rozdziałów.

I. Gatunki literackie, rozpatruje zróżnicowanie gatunkowe utworów Trzecieskiego i kryteria definicyjne jakie w ich rozróżnieniu stosuje poeta.II. Topika antyczna i biblijno-chrześcijańska, ukazuje erudycję poety, bogactwo motywów antycznych i biblijnych pojawiających się w utworach Trzecieskiego, ich funkcje, różnorodny sposób ich wprowadzania, oraz to jak realizuje imitatio antiquorum. Mnóstwo tu aluzji, odwołań, parafraz, które wywołują u czytelnika całą gamę dalszych skojarzeń.III. W kręgu ludzi i spraw, dowodzi, że ani stosowanie na różnych płaszczyznach tekstu zasady imitatio, ani posługiwanie się językiem łacińskim nie pozbawia Trzecieskiego możliwości wypowiadania się w poezji na temat bieżących spraw i ludzi. Przeciwnie, z poezji jego wyłania się dokładny obraz różnych sfer życia szesnastowiecznej Polski.Książka adresowana jest do polonistów i filologów klasycznych w całym kraju.

A. Diniejko, Existential and Social Perspectives in Thomas Hardy's Novels, 2006, cena 21,00 zł

Okładka, Existential and Social Perspectives in Thomas Hardy's Novels, Andrzej Diniejko

Andrzej Diniejko, Existential and Social Perspectives in Thomas Hardy’s Novels,2006, 160 s., format B5, ISBN 83-7133-311-0, cena 21,00 zł

Opracowanie poświęcone jest twórczości prozatorskiej Thomasa Hardy’ego (1840-1928) – jednego z najwybitniejszych twórców epoki wiktoriańskiej. Książka składa się z ośmiu rozdziałów, aneksu, zawierającego szczegółowe kalendarium życia i twórczości pisarza, obszernej bibliografii, wraz adresami ważniejszych stron internetowych poświęconych pisarzowi, oraz indeksu. W pierwszym rozdziale przedstawiono ważniejsze publikacje krytyczne poświęcone twórczości prozatorskiej Hardy’ego. W drugim – opisano klimat intelektualny okresu późnowiktoriańskiego oraz wpływ teorii Darwina. Trzeci rozdział zawiera krótki rys biograficzny. W rozdziale czwartym omówiono perspektywę egzystencjalną i społeczną we wczesnych i mniej znaczących powieściach Hardy’ego. Rozdział piąty poświęcony jest analizie głównych powieści, takich jak Powrót na wrzosowisko, Burmistrz z Casterbridge, Tessa d’Urberville i Juda Nieznany. W rozdziale szóstym i siódmym omówiono egzystencjalną i społeczną tematykę prozy Thomasa Hardy’ego. W ostatnim, ósmym, rozdziale omówiono dziedzictwo literackie Hardy’ego, ukazując bezpośredni lub pośredni wpływ jego prozy na twórczość wielu autorów, m.in. Davida Herberta Lawrence’a i Johna Fowlesa. Na tle innych studiów książka wyróżnia się próbą wyłonienia w twórczości prozatorskiej Hardy’ego dwóch zasadniczych perspektyw: egzystencjalnej i społecznej. Perspektywa egzystencjalna – ukazująca człowieka, jako jedynego ze wszystkich bytów, wewnętrznie rozdartego, mającego poczucie przemijalności, braku i niespełnienia – ma wiele cech zbieżnych z filozofią egzystencjalistyczną. Perspektywa społeczna wyraża się wrażliwością autora na zjawisko niedopasowania społecznego oraz ostrą krytyką ideologii wiktoriańskiej, przede wszystkim darwinizmu społecznego, czyli organizacji życia społeczno-gospodarczego, wzorowanej na metodzie ewolucji naturalnej, gdzie odnoszą sukces jednostki najlepiej dostosowane do nowych uwarunkowań, jednostki zaś gorzej dostosowane są marginalizowane, giną samoistnie lub są niszczone. Książka, napisana w języku angielskim, adresowana jest przede wszystkim do studentów filologii angielskiej zainteresowanych rozwojem powieści wiktoriańskiej, a w szczególności twórczością prozatorską Thomasa Hardy’ego.

M. Z. Feret, Die Nominalphrase im Deutschen aus der Perspektive der generativen DP-Modelle und der kognitiven Grammatik. Ein Versuch der Bewertung ihrer Untersuchungsmethodologien, 2014, cena 29,40 zł

Okładka, Die Nominalphrase im Deutschen aus der Perspektive, Magdalena Zofia Feret

Magdalena Zofia Feret, Die Nominalphrase im Deutschen aus der Perspektive der generativen DP-Modelle und der kognitiven Grammatik. Ein Versuch der Bewertung ihrer Untersuchungsmethodologien, 2014, 300 s., format B5, ISBN 978-83-7133-612-6, cena 29,40 zł

Przedmiotem badań niniejszej pracy jest fraza nominalna w języku niemieckim. Perspektywę metodologiczną jej opisu stanowi hipoteza DP Abneya w ramach gramatyki generatywnej oraz gramatyka kognitywna Langackera. Celem pracy jest ocena metodologii obu modeli. Prezentowane w pracy modele generatywne i gramatyka kognitywna skupiają się wprawdzie na różnych obiektach badawczych, jednak obie teorie reprezentują menalistyczne podejście do języka, mimo że różnią się sposobem rozumienia tej mentalnej rzeczywistości. Łączy je dążenie do zrozumienia istoty i kompleksowości mentalnych procesów przetwarzania języka. Gramatyka kognitywna koncentruje się na procesach konceptualno-semantycznych, modele generatywne na procesach synaktycznych, na działaniu procesora gramatycznego, traktowanego jako wyposażenie biogenetyczne człowieka. Analiza fraz nominalnych w języku niemieckim w metodologii wybranych teorii pokazuje komplementarność perspektywy badawczej. Rozprawa wykazuje na przykładzie frazy nominalnej, że generowanie i konceptualizacja są wzajemnym uzupełnianiem się kompleksu językowego. Każda z teorii ma atuty i mankamenty. Żadna z nich nie ujmuje pełni działania systemu językowego. Ich zestawienie w niniejszej pracy daje nowe spojrzenie na zjawiska językowe związane z frazą nominalną w języku niemieckim.

M. Z. Feret, Wiedza o języku w pytaniach i odpowiedziach, 2019, cena 21,00 zł

Okładka, Wiedza o języku w pytaniach i odpowiedziach, Magdalena Zofia FeretMagdalena Zofia Feret, Wiedza o języku w pytaniach i odpowiedziach, 2019, 154 s., format B5, ISBN 978-83-7133-823-6, cena 21,00 zł

Prezentowana publikacja składa się z czterech części. Najbardziej obszerna obejmuje wybrane zagadnienia z wiedzy o języku, takie jak: przedmiot badań językoznawczych, pojęcie języka, typologię języków, komunikację językową, funkcje języka, fonologię, fonetykę, morfologię, składnię, leksykologię, semantykę, lingwistykę tekstu, pragmalingwistykę, psycho- i socjolingwistykę. Kolejna część przedstawia wybrane teorie języka, jedynie w zarysie, po to, by zapoznać czytelnika z tymi, których wpływ na współczesną myśl językoznawczą można uznać za najbardziej istotny. Następnie w kolejności alfabetycznej podano wybrane nazwiska językoznawców oraz przedstawicieli innych dziedzin, którzy przyczynili się do rozwoju językoznawstwa. Ostatnią część stanowi polsko-niemiecki słownik terminologii językoznawczej.

 

.

.

.

.

.

.

A. Gutowska, Inspired By ˮSilly Novels”? The Role of Popular Literature Tropes in George Eliot’s Fiction, 2018, cena 29,40 zł

OKładka, Inspired By ʺSilly Novels”, Anna GutowskaAnna Gutowska, Inspired By ʺSilly Novels”? The Role of Popular Literature Tropes in George Eliot’s Fiction, 2018, 224 s., format B5, ISBN 978-83-7133-726-0 cena 29,40 zł

Punktem wyjścia do rozważań autorki jest mało znany manuskrypt George Eliot zawierający pochodzące z drugiej polowy lat siedemdziesiątych XIX wieku notatki pisarki do planowanej powieści, której nie zdążyła już napisać. Notatki Eliot mają  charakter zdumiewająco sensacyjny: akcja powieści miała toczyć się w czasach wojen napoleońskich oraz  dotyczyć walki wywiadu angielskiego i francuskiego o plany nowo wynalezionej potężnej broni. Niestety, przedwczesna śmierć pisarki w 1880 roku w wieku zaledwie 61 lat nie pozwoliła jej rozwinąć pomysłu i ukończyć pracy nad książką.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że planowana powieść byłaby całkiem odmienna od dotychczasowego dorobku Eliot. George Eliot uwa żana jest powszechnie za najwybitniejszą moralistkę powieści wiktoriańskiej, i nie ulega wątpliwości, że w swojej twórczości poruszała ważne tematy filozoficzne oraz była wnikliwym obserwatorem i krytykiem  życia  społecznego swojej epoki. Do niedawna w ocenie dorobku twórczego  George Eliot panował konsensus – krytycy uważali ją za czołową przedstawicielkę wiktoriańskiej powieści realistycznej. Obecnie jednak wydaje się, że taka ocena pisarstwa Eliot jest zbyt symplicystyczna. Uwaga krytyków przenosi się na zaniedbane do tej pory obszary jej twórczości, analizując związki Eliot z powieścią gotycką czy melodramatem.

Analiza zawarta w książce udowadnia, ze notatki Eliot do planowanej powieści nie stanowią w istocie drastycznego zerwania z jej dotychczasowym credo pisarskim. Wręcz przeciwnie, Eliot już od swojego debiutu pisarskiego w 1856 roku widziała swoje pisarstwo jako żywy dialog z konwencjami literatury popularnej raz opartymi o nie oczekiwaniami czytelników.

Monografia omawia  sposoby wykorzystania przez Eliot stereotypów postaci oraz konwencji znanych z dziewiętnastowiecznej literatury popularnej takie, jak romans Scottowski (rywalizacja dwóch młodych dziewcząt o względy jednego mężczyzny), romans Austenowski (w którym bohaterka wybiera męża spośród dwóch kandydatów reprezentujących przeciwstawne osobowości i systemy wartości) oraz opowieść sensacyjna, a w szczególności opowieść o bigamii.

P. Kaptur, John Dryden as a Political Poet, 2019, cena 23,10 zł

Okładka, John Dryden as a Political Poet, Paweł KapturPaweł Kaptur, John Dryden as a Political Poet, 2019, 178 s., format B5, ISBN 978-83-7133-756-7, cena 23,10 zł

Głównym celem publikacji jest ukazanie poezji Johna Drydena – jednego z najważniejszych pisarzy siedemnastowiecznej Anglii – w świetle współczesnych mu wydarzeń politycznych. Autor dokonał analizy wybranych tekstów poetyckich Drydena odnoszących się do wydarzeń, które zdominowały życie publiczne w Anglii w drugiej połowie XVII wieku. Czytelnik widzi tu Drydena, który pokazuje swój literacki kunszt publikując swój żałobny panegiryk ku pamięci i chwale zmarłego wodza rewolucji angielskiej Oliwera Cromwella, aby dwa lata później przywitać wierszem-fanfarą Karola II Stuarta obejmującego angielski tron po jedenastu latach cromwellowskiego protektoratu. Następnie widzimy Drydena, który przechodzi na wiarę katolicką, kiedy angielskim monarchą zostaje król-katolik Jakub II Stuart.

Z powyższego opisu wyłonić się może obraz Drydena oportunisty, który korzystając z okazji wynikających ze społeczno-politycznych zawirowań oraz ze swojego niepodważalnego talentu wkupia się w łaski trzech kolejnych panujących. Autor monografii zakłada jednak, że adresując swoje teksty Dryden nie tylko nie szuka osobistych korzyści, ale wykazuje się wręcz konsekwencją we wspieraniu legalnej władzy, która jest dla niego jedynym gwarantem społecznego ładu i ochroną przed anarchią i chaosem.

John Dryden as a Political Poet to książka, która zainteresować może nie tylko literaturoznawców i historyków, ale także studentów filologii angielskiej. Publikacja w języku angielskim.

P. Kaptur, To Dinner and There Merry. On Food and Drink in Samuel Pepys’s Diary, 2022, cena 31,50 zł

Okładka, Paweł Kaptur, To Dinner and There Merry. On Food and Drink in Samuel Pepys’s DiaryPaweł Kaptur, To Dinner and There Merry. On Food and Drink in Samuel Pepys’s Diary, 2022, 186 s., format A5, ISBN 978-83-7133-968-4, cena 31,50 zł

Niniejsza monografia dotyczy jednego z najważniejszych tekstów źródłowych z czasów tzw. Restauracji Stuartów – Dziennika Samuela Pepysa. Dziennik stanowi zapis życia autora z lat 1660-1669 i obejmuje tak istotne wydarzenia dla historii Londynu i Anglii jak objęcie tronu przez Karola II Stuarta po okresie wojny domowej i protektoratu Olivera Cromwella, wojnę z Holandią, zarazę z roku 1665, czy pożar Londynu z roku 1666. Dziennik Pepysa to jednak nie tylko relacje świadka politycznych i społecznych wydarzeń siedemnastowiecznej Anglii, ale również niezwykle barwny obraz kulinarnych nawyków i tradycji współczesnych Pepysowi.

Założeniem autora książki  było ukazanie kulinarnego aspektu Dziennika Pepysa z trzech perspektyw. Rozdział pierwszy to próba przedstawienia dzieła Pepysa jako swoistego kompendium wiedzy na temat angielskiej tradycji kulinarnej, jej bogactwa i różnorodności. Drugi rozdział pracy stanowi analizę ewolucji pozycji społecznej Pepysa w kontekście relacji pomiędzy rozwojem jego kariery zawodowej, a sferą kulinarną i towarzyską. Trzecia perspektywa zawarta w monografii to próba zrozumienia indywidualnego podejścia Pepysa do czynności jedzenia i picia jako techniki, a wręcz filozofii eskapistycznej, pomagającej zapomnieć o trudnej i niebezpiecznej rzeczywistości, w której przyszło żyć autorowi Dziennika.

Publikacja skierowana jest do filologów, kulturoznawców, historyków kuchni i literaturoznawców zajmujących się angielskim wiekiem siedemnastym oraz może służyć jako literatura uzupełniająca dla studentów filologii angielskiej, którzy w toku studiów zapoznają się z fragmentami Dziennika Pepysa.

Publikacja napisana w języku angielskim.

P. Kaptur, A. Szwach edit., Confluences of Literature, History and Cinema, 2020, PDF publikacji

Okładka, Confluences of Literature, History, Paweł Kaptur, Agnieszka SzwachPaweł Kaptur, Agnieszka Szwach edit., Confluences of Literature, History and Cinema, 2020, 154 s., ISBN 978-83-7133-894-6,  PDF publikacji pobierz plik

Table of contents

PREFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

PART 1

LITERATURE IN HISTORY – HISTORY IN LITERATURE

BOŻENA KUCAŁA, Filling in Blanks: Realism and Gothicism in Fictional Accounts of John Franklin’s Lost Expedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

JADWIGA LASZKIEWICZ, The Poetry of Limits – G. K. Chesterton’s Dialectic of the Local and the Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

PETRA MACHOVÁ, Virginia Woolf’s Jacob’s Room as a Reference to Friedrich Nietzsche’s Criticism of Truth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

PARUL LAU GAUR, Lives of a Text: Re-interpreting Chidambaramahatmyam in Different Historical Time Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

AGNIESZKA SZWACH, Political Shakespeare: Andrzej Wajda’s Hamlet IV (1989), Heiner Müller’s Hamlet/Maschine (1990) and Alexandru Tocilescu’s Hamlet (1985-1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

PART 2

CINEMA IN HISTORY – HISTORY IN CINEMA

SHARAF REHMAN, Moving Pictures – From a Peepshow to a Major Industry . . . . . . . . . . . . 97

SHALA BARCZEWSKA, Inherit the Wind: The Movie and the Myth in American Cultural Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

KRZYSZTOF KASIŃSKI, Birth of a Nation – the Dixon-Griffith Quest for the Southern Cause . . 131

K. Kasiński, Wielokulturowość czy asymilacja? Teorie integracji etnicznej w piśmiennictwie amerykańskim, 2020, cena 27,30 zł

Okładka, Wielokulturowość czy asymilacja? Teorie integracji etnicznej w piśmiennictwie amerykańskim, Krzysztof KasińskiKrzysztof Kasiński, Wielokulturowość czy asymilacja? Teorie integracji etnicznej w piśmiennictwie amerykańskim, 2020, 160 s., format B5, ISBN 978-83-7133-873-1, cena 27,30 zł

Głównym problemem podejmowanym w niniejszej książce jest kwestia wielokulturowości i asymilacji w amerykańskiej perspektywie traktowana jako zjawisko społeczne oraz dwa jej wymiary: etniczny i nieetniczny. W obu odsłonach jest to zawsze pewna forma koegzystencji przedstawicieli wielu kultur w przestrzeni społecznej, a także forma sprawowania polityki w przestrzeni publicznej. Brak takiej polityki sprowadza wspomniane teorie do miana jedynie aspektu życia społecznego wynikającego z wdrożenia konkretnej polityki imigracyjnej. Fakt asymilacji czy wielokulturowości może stymulować konieczność powstania polityki z nimi związanej. W przypadku wielokulturowości zmierza ona przede wszystkim do niwelowania wszelkich napięć i antagonizmów wyrastających ze współistnienia rozmaitych grup etnicznych i kulturowych w przestrzeni jednego organizmu państwowego. W teoretycznym ujęciu polityka asymilacyjna państwa skupia się głównie na niwelowaniu napięć i antagonizmów społeczno-etnicznych poprzez swoiste zabiegi mające na celu ostateczne wykorzenienie cech dystynktywnych poszczególnych kultur grup etnicznych. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych widać wyraźnie, że zarówno podejmowane próby wdrażania programów wielokulturowych, jak i akcja afirmacyjna czy forsowana akulturacja konstruowały przestrzeń dla radykalizacji postaw społecznych. Nie wszystkie grupy społeczne były gotowe do przyjęcia postawy asymilacjonistycznej, tak jak nie wszystkie widziały potrzebę współistnienia na równych prawach z osobami należącymi do odmiennych obszarów kulturowo-cywilizacyjnych. Tego typu postawy były często wykorzystywane przez organizacje takie jak Ku Klux Klan czy Związek Niemiecko-Amerykański do realizacji często partykularnych interesów swoich założycieli i przywódców.

Publikacja skierowana jest do wszystkich czytelników zainteresowanych współczesną historią społeczną i kulturą Stanów Zjednoczonych Ameryki.

P. Kołtunowski, Die AuBenpolitik des Wilhelminischen Deutschland in den Jahren 1888-1914: Tatsachen, Ereignisse und Folgen, 2015, cena 29,40 zł

Okładka, Die Außenpolitik des Wilhelminischen Deutschland, Piotr Kołtunowski

Piotr Kołtunowski, Die Außenpolitik des Wilhelminischen Deutschland in den Jahren 1888- 1914: Tatsachen, Ereignisse und Folgen, 2015, 298 s., format B5, ISBN 978-83-7133-619-5, cena 29,40 zł

Publikacja opisuje okres historii Niemiec od roku 1888 (objęcie władzy w Niemczech przez cesarza Wilhelma II) do roku 1914 (wybuch I wojny światowej). Zgodnie z drugim członem tytułu pracy (fakty, wydarzenia, skutki) poszczególne i ważne posunięcia polityczne oraz militarne kierownictwa niemieckiego i innych państw ukazano na tle rozgrywających się wydarzeń polityczno-militarnych w Europie i na świecie, przedstawiając ich skutki dla Niemiec. Przytoczone dane geograficzno-historyczne lokalizują opisywane fenomeny na mapie politycznej, co zwiększa orientację czytelnika i nie pozwala na gubienie się w abstrakcji. Obok wzbogacania wiedzy na temat historii Niemiec w okresie wilhelmowskim schemat „fakty, wydarzenia, skutki“ ma na celu kształtowanie logicznego myślenia oraz wnioskowania. Książka napisana jest w języku niemieckim. Celem publikacji jest rozwijanie kompetencji językowej w zakresie języka specjalistycznego w tym przypadku z dziedziny historii i polityki. Poziom języka dostosowany jest do poziomu studentów germanistyki II roku studiów.

P. Kołtunowski, Zerfall und Einigung. Eine monographische Darstellung der deutschen Einigungsgeschichte vom Frühmittelalter bis 1871. Teil I: Deutschlands Weg zur Einigung durch die „Revolution von oben“, 2016, cena 29,40 zł

Okładka, Zerfall und Einigung. Eine monographische Darstellung, Piotr Kołtunowski

Piotr Kołtunowski,  Zerfall und Einigung. Eine monographische Darstellung der deutschen Einigungsgeschichte vom Frühmittelalter bis 1871. Teil I: Deutschlands Weg zur Einigung durch die „Revolution von oben“, 2016, 224 s., format B5, ISBN 978-83-7133-676-8, cena 29,40 zł

 Publikacja „Rozkład i jednoczenie. Monograficzna prezentacja historii zjednoczenia Niemiec w okresie od średniowiecza do roku 1871. Część I: Droga Niemiec ku zjednoczeniu odgórnej rewolucji”, jest pracą wpisującą się w zakres przedmiotu „Historia Niemiec” prowadzonym na studiach germanistycznych i kierowana jest przede wszystkim do studentów filologii germańskiej. Część pierwsza publikacji opisuje przyczyny rozkładu państwa niemieckiego na przestrzeni wieków oraz tendencje zjednoczeniowe wskutek tzw. „rewolucji odgórnej” tzn. działalności politycznej monarchów oraz polityków niemieckich. Publikacja napisana w języku niemieckim.

M. Mazurkiewicz, American Sport. Observations and Essays, 2017, cena 26,25 zł

Okładka, American Sport. Observations and Essays, Michał MazurkiewiczMichał MazurkiewiczAmerican Sport. Observations and Essays, 2017,  140 s., ISBN 978-83-7133-699-7,   cena 26,25 zł

 

Niniejsza monografia  to zbiór artykułów i esejów dotyczących  różnych aspektów amerykańskiego sportu, począwszy od jego „purytańskich korzeni” a skończywszy na współczesnych jego obliczach, na przykład obecności sportu w kulturze popularnej.  Praca przeznaczona  jest nie tylko dla historyków i socjologów sportu ale także  dla wszystkich zainteresowanych sportem i kulturą amerykańską. Publikacja w języku angielskim.

.

.

M. Mazurkiewicz, Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze jako przykład współczesnego mitu i rytuału, 2014, cena 28,35 zł

Okładka, Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze, Michał Mazurkiewicz

Michał Mazurkiewicz, Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze jako przykład współczesnego mitu i rytuału,2014, 240 s., format B5, ISBN 978-83-7133-557-0, cena 28,35 zł

Celem prezentowanej publikacji jest wniknięcie w zjawisko współczesnego sportu i dowiedzenie prawdziwości tezy, że sport jest czymś więcej niż tylko niewyszukaną rozrywką. Założeniem, które starano się zanalizować, jest przekonanie, iż sport w swojej istocie stanowi dla współczesnego człowieka – Amerykanina, Polaka, jak i przedstwiciela innych narodów – coś o wiele ważniejszego. Wydarzenie sportowe jest rytuałem mającym wiele cech tradycyjnie pojmowanego rytuału religijnego. Co więcej, jest ono żywą inscenizacją mitu bohaterskiego, z kluczową rolą herosa, który poprzez mężne czyny obdarza ludzkość szczęściem. W książce sport został przedstawiony jako zjawisko niezwykle doniosłe kulturowo, niosące ze sobą niezmierzony potencjał kształtowania zachowań członków kultury. Dokonano tego porównując dwie dyscypliny sportowe – baseball i piłkę nożną, popularne w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Sport został zatem ukazany poprzez pryzmat dwóch dyscyplin bardzo cenionych także w innych kręgach kulturowych. Są one reprezentatywne, gdyż piłka nożna jest niezwykle popularna w Polsce, a baseball cieszy się ogromnym powodzeniem w USA. Obie gry aspirują do miana sportów narodowych, o czym świadczą statystyki uczestnictwa oraz intensywność, z jaką przeżywane są mecze.

M. Mazurkiewicz, Sport and Religion. Muscular Christianity and the Young Men’s Christian Association. Ideology, Activity and Expansion (Great Britain, the United States and Poland, 1857-1939), 2018, cena 33,60 zł

Okładka, Sport and Religion. Muscular Christianity, Michał MazurkiewiczMichał Mazurkiewicz,  Sport and Religion. Muscular Christianity and the Young Men’s Christian Association. Ideology, Activity and Expansion (Great Britain, the United States and Poland, 1857-1939) 2018, 252 s., format B5, ISBN 978-83-7133-719-2, cena 33,60 zł

Związki sportu z religią towarzyszą ludzkości od czasów starożytnych. Niniejsza książka zawiera analizę ideologii i teologii, jak również opisu historycznego i społecznego rozwoju ruchu o nazwie „Muskularne Chrześcijaństwo”, który narodził się w dziewiętnastowiecznej Anglii (1857 rok). Autor przedstawia ekspansję opartej na wartościach chrześcijańskich kampanii na rzecz zdrowia i męskości do Stanów Zjednoczonych. Ważną częścią książki jest ukazanie  szczytu popularności „Muskularnego Chrześcijaństwa”, w Ameryce (lata 1880-1920). „YMCA” („Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej”), wyrosły na zasadach „Muskularnego Chrześcijaństwa” i łączący fizyczny i duchowy rozwój, stał się światowym ruchem. Autor opisuje różne formy działalności owej organizacji, jak np. budowanie obiektów sportowych (także w Polsce) czy pomoc humanitarna, kończąc analizę na roku 1939. Rola Kościoła katolickiego w promowaniu sportu jest tu również omówiona. Książka będzie przydatna dla historyków, kulturoznawców, studentów zainteresowanych sportem i szerzej pojętą kulturą krajów anglojęzycznych oraz ogólnie dla miłośników sportu. Publikacja w języku angielskim.

M. Mazurkiewicz, Sport w literaturze i kulturze. Konteksty historyczne i współczesne, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Sport w literaturze i kulturze, Michał MazurkiewiczMichał Mazurkiewicz, Sport w literaturze i kulturze. Konteksty historyczne i współczesne, 2020, 176 s., format B5, ISBN 978-83-7133-906-6, cena 42,00 zł

Niniejsza publikacja stanowi zbiór rozpraw poświęconych wybranym aspektom dawnego i współczesnego sportu, jak na przykład inspiracjom sportowym w literaturze i sztuce, tematowi sportu na dużym ekranie, związkom sportu z religią, bohaterom rywalizacji sportowej, a także zjawisku patriotyzmu w sporcie. Pokazuje ona wybrane przykłady kulturowego oddziaływania sportu, które osadzone zostały w kontekście kultury polskiej, amerykańskiej i brytyjskiej. Wieloaspektowa tematyka przedstawionej pracy ma charakter interdyscyplinarny. Książka może okazać się przydatna dla historyków, kulturoznawców, literaturoznawców, studentów zainteresowanych kulturą krajów anglojęzycznych i Polski oraz dla szerokiego grona miłośników sportu.

.

.

H. Mijas, A. Szwach (red.),"Cultures and literatures in translation", 2014, cena 21,00 zł

Okładka, Cultures and literatures in translation, Hanna Mijas, Agnieszka Szwach red.

Hanna Mijas, Agnieszka Szwach (red.),”Cultures and literatures in translation”, 2014, 164 s., format B5, ISBN 978-83-7133-609-6, cena 21,00 zł

Spis treści

Niniejsza monografia przedstawia problemy przekładu literackiego i kulturowego, badane z perspektywy badań interdyscyplinarnych. Artykuły w niej zawarte poświęcone są między innymi kwestiom tłumaczenia elementów kulturowych, tworzenia kanonów literatury obcej czy jej recepcji.

 • Editors’ Note, s. 7
 • Ewa Kujawska-Lis, Catullus in the 21st Century: Poem 32 as Perceived through Students’ Eyes, s. 9
 • Agata Chrobot, Polish Translations of Selected Songs by Horace and Inspirations of Horatian Motif of exegi momentum, s. 41
 • Hasnaa Chakir, Linguistic and Cultural Challenges in Translating Alice’s Adventures in Wonderland into Arabic, s. 69
 • Mariana Neagu and Isabela Merilă, Translating Culture and Figurative Language with Salman Rushdie. An East-West Game of Mirrors, s. 109
 • Miguel Nenevé, Translating Innovative Portuguese into English – An Analysis of Mia Couto’s The Last Flight of Flamingo and Sleep-Walking land, s. 125
 • Michał Mazurkiewicz, Sports Vocabulary and Idioms – Some Observations about the Specificity of English-Polish and Polish-English Translation, s. 139
 • Contributors: A Short Profile, s. 155
 • References, s. 157
I. Oukhvanova &J. Senderska (edit.), Discourse Linguistics and Beyond vol. 5, Types of Discourse via Applied Research, 2019, cena 29,40 zł

Okładka, Discourse Linguistics and Beyond vol. 5, Irina Oukhvanova &Joanna Senderska (edit.)Irina Oukhvanova &Joanna Senderska (edit.), Discourse Linguistics and Beyond vol. 5, Types of Discourse via Applied Research, 2019, 216 s., format B5, ISBN 978-83-7133-825-0, cena 29,40 zł

Table of Contents

Preface to Volume 5                                                                                                   7

Round Table 1. Online Discourse: Representation of Institutional and Discourse Community Practices

Mediator’s Introductory Words – Joanna Senderska, Alena Savich                             15

Tereza Klabíková Rábová, Soňa Schneiderová, Ladislav Janovec – Czech Corporate Website Discourse at the Beginning of the 21st Century: Methodological Perspective                                                           17

Alena Savich – Online Lobbying Campaigns. New Media – New Discourse?                    42

Lioudmila Kourchak – Online Employment Discourse as a Research Object                 58

Michał Robak – Discourse of Mediators of a Vegan E-Community
(a Polish case study)                                                                                                     71

Concluding Notes on Round Table 1                                                                                        88

Round Table 2. Political, Public and Media Types of Discourse: Applied Theory and Research

Mediators’ Introductory Words – Ekaterina Vasilenko and Irina Oukhvanova       93

Ekaterina Vasilenko – Gender-Biased Hate Speech Functioning in Media: Factor-Production Specifics (a Belarusian case study)                                                                                                                                        95

Magdalena Hądzlik-Białek – Hate Speech and Swearing in Contemporary Society (a Polish case study)                        105

Tatiana Krasnova – Russian History-Rooted Probolshevist Discourse: Multitheoretical and Applied Perspectives          117

Tereza Klabíková Rábová – Media Discourse of the EU Council Presidency (a Francophone research perspective)       132

Vera Ustinovich– Preamble as a Spoken Discourse Unit: Analysing TV and Radio Debate Content Applying M.-A. Morel & L. Danon-Boileau’s Approach (a French case study)                                            147

Patrycja Kubicha – Persuasion in Political Discourse: Election Manifesto of the UK Conservative Party                           158

Concluding Notes on Round Table 2                                                                                      167

Round Table 3. Professional Discourse as an Object of Applied Research Discussion

Mediator’s Introductory Words – Yuliya Bekreyeva                                                       171

Tatyana Chernyshova, Evgeniya Klink – Applied Philology and Linguistic Expertise: Practical Steps to Extending Discipline Borders                                                                                                                        173

Katarzyna Oberda – Family Mediation as a Special Type of Discourse: Structural Categories and Their Representation                                                                                                                                            185

Soňa Schneiderová – Czech Academic Style in the Context of European and Anglophone Writing                                     196

Concluding Notes on Round Table 3                                                                                      208

Post-Editorial Comments                                                                                    211

Volume Contributors                                                                                           213

I.Oukhvanova & M. Król-Kumor (edit.), Discourse Linguistics and Beyond. A Collection of Research Papers and Insights Based on International Round Table Discussions, vol. 6. Research Values &Foci in a Changing World, (special multilanguage volume), 2022, cena 58,80 zł

Okładka, Irina Oukhvanova & Martyna Król-Kumor (edit.), Discourse Linguistics and Beyond, vol. 6Irina Oukhvanova & Martyna Król-Kumor (edit.), Discourse Linguistics and Beyond. A Collection of Research Papers and Insights Based on International Round Table Discussions, vol. 6.  Research Values &Foci in a Changing World, (special multilanguage volume), 2022, 218 s., format B5, ISBN 978-83-67580-11-3, cena 58,80 zł

TA B L E  O F  C O N T EN T S

PREFACE T O VOLUME 6 .

IRINA O UKHVANOVA, M ARTYNA K RÓL-KUMOR Values of t he r esearch

communit y in multi-language presentation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _9

ROUND TABLE 1 . Transformational Nature of D iscourse Structure:

Context-Content Castling

Mediated b y ELEONOR A L ASSAN & I RINA O UKHVANOVA

Mediators’ words .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _25

А ЛАН Д ЮРАНТ История п рав ч еловека: о т с лова и к онцептуализации

к з акону и н арративной к ультуре (перевод с а нглийского н а

русский – Л юдмила Курчак и А лена С авич). AL AN D UR ANT

A H istory of Human R ights: F rom Word a nd C onceptualization t o

Law a nd Narrative Culture: Synopsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ЭЛЕОНОРА Л АССАН Репрессивные м еханизмы д искурсивных п рактик

и м ифологизация с ознания. ELEONOR A L ASSAN. Repressive

techniques of d iscourse practices a nd mythologization

of consciousness: Synopsis (перевод н а а нглийский Е лены

Киреевой). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _61

АЛЛА КОЖЫНАВА, А ЛЕНА С УРКОВА Прэцэдэнтны пераклад у с труктуры

бiблейскага д ыскурсу. ALLA KOZHYNAVA, A LENA SOURKOVA

Precedent t ranslation in t he s tructure of biblical discourse: Synopsis 76

ROUND TABLE 2 . Nation a nd C ommunit y i n R epresentation of i ts

People of Fame a nd Cultural C oncepts

Mediated b y Y ULIYA B EKREEVA

Mediator words .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _99

ОЛЬГА ЗЕРНЕЦЬК А, П АВЛО З EРНЕЦЬКИЙ Нація в р епрезентації с воїх

знакових с уб’єктів: Порівняльне д ослідження н аціональних

дискурсів України і А встралії. OLHA Z ERNETSK A, PAVLO

ZERNETSKI The Nation i n t he R epresentation of Its Significant

Subjects: A C omparative Study of t he National D iscourses of

Ukraine and Australia: Synopsis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _109

ЮЛИЯ БЕКРЕЕВА Франциск С корина в р епрезентации б елорусского

веб-корпуса B eTenTen16: о браз д еятеля. Y ULIYA B EKREEVA

Francysk Skaryna in the representation of the Belarusian web

corpus B eTenTen16: t he i mage of a d oer: Synopsis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _121

МАРЫЯ С А ЛАУЁВА Паняцце « арыстакрат / ш ляхцiч / п ан» я к

сацыальна з начны к анцэпт б еларускамоунага д ыскурсу.

MARIA SOLOVIOVA The concept of “aristocrat / nobleman / lord” as

a socially significant concept of Belarusian discourse: Synopsis . . 135

ROUND TABLE 3 . S cientific Terminology a nd I nteractive P ractices:

Activation of Discourse-Analysis Resources for the Domaigns of

Research, Teaching and beyond

Mediated b y DIMITRINA S PASOVA L ESNEVSK A

Mediator words .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _153

МARIA DE L M AR ROBISKO M ARTIN Вводные з амечания к с ловарю

метафорической и метонимической терминологии науки

и т ехники ( Перевод А лены С авич и Е катерины Г уренчик).

МARIA DE L M AR ROBISKO M ARTIN Introduction to the Dictionary

of Metaphorical a nd Metonymic Terminology of S cience a nd

Technology: Synopsis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _163

ДИМИТРИНА С ПАСОВА Л ЕСНЕВСК А Я Ре чево-поведенчески м одели

на д искурса в п роцеса н а о бу чение з а р еконструкция н а

основните з начения н а т ърговската к ореспонденция.

DIMITRINA S PASOVA L ESNEVSK AYA Speech-behavioral Mo dels of

Discourse i n t he P rocess of Teaching R econstruction of B asic

Meanings a nd T heir Performative R epresentations i n Foreign

Language Commercial Correspondence: Synopsis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _189

ОЛЬГА П АНЧЕНКОВА-КРИСТИАНИ Популяризация науки к ак а ктуальная

дискурсная п рактика: Интерактивное обучение в к омандном

проекте. OLGA PANCHENKOVA-KRISTIANI Interactive practices in the

learning process: divulgation of scientific knowledge: Synopsis 201

ROUND TABLE 4. D iscourse of A xiologic, Strategic a nd Epistemic

Thinking

Mediated b y IRINA O UKHVANOVA & M ARTYNA K RÓL-KUMOR

Mediators’ words .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _221

MARTYNA K RÓL-KUMOR The social space during the period of health crisis:

sense and essence of axio-linguistic methods and techniques.

MARTYNA KRÓL-KUMOR Przestrzeń s połeczna w ok resie k ryzysu

zdrowotnego: s ens i i stota metod i t echnik a ksjolingwist ycznych:

Synopsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

SOŇA S CHNEIDEROVÁ, T EREZA K L ABÍKOVÁ R ÁBOVÁ Diskurz jako n ástroj

i o draz s trategické k omunikace. SOŇA SCHNEIDEROVÁ, TEREZA

KL ABÍKOVÁ R ÁBOVÁ Discourse as a tool and a ref lection of strategic

communication: Synopsis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _265

ИРИНА У ХВАНОВА Словарь б азовых т ерминов н ау чного д искурса:

Целостность к онцептуальной м атрицы к ак г арант с вободы

исследователя. IRINA O UKHVANOVA Dictionary of basic terms of

scientific d iscourse: Holisticit y of t he c onceptual s tructure a s

a guarantee of the researcher’s freedom: Synopsis . . . . . . . . . . 277

CONCLUSIONS. P OST C OMMENT B Y E DITORS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _295

GLOSSARY OF T HE K EY T ERMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Contributors t o volume 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . _316

M. Ożarska, Meanderings of the English Enlightenment: The Literary Oeuvre of Christopher Smart, 2008, cena 19,95 zł

Okładka, Meanderings of the English Enlightenment: The Literary Oeuvre, Magdalena Ożarska

Magdalena Ożarska, Meanderings of the English Enlightenment: The Literary Oeuvre of Christopher Smart, 2008, 156 s., format B5, ISBN 978-83-7133-378-1, cena 19,95 zł

Celem pracy jest wydobycie dwojakiego aspektu twórczości angielskiego poety religijnego osiemnastego wieku Christophera Smarta – tego, co w jego wierszach tradycyjne i tego, co nowatorskie oraz ekscentryczne. Rozdział pierwszy przedstawia dorobek poetycki autora (tzw. wiersze seatoniańskie, hymny i psalmy) na tle epoki, w odniesieniu do osiemnastowiecznych tendencji literackich i filozoficznych. Rozdział drugi poświęcony został problematyce podmiotu lirycznego jak również przedstawieniu czasu i przestrzeni w Jubilate Agno. Rozdział trzeci traktuje o świecie przedstawionym najważniejszego utworu literackiego Christophera Smarta, poematu pt. A Song to David. Ówczesne zainteresowanie zagadnieniami wzniosłości, kontrowersyjny spór o istotę moralności figury biblijnej króla Dawida oraz symbolika masońska to tylko niektóre aspekty tego tekstu.Niniejsza publikacja napisana została w języku angielskim i stanowi pierwsze w Polsce opracowanie dotyczące twórczości Christophera Smarta, zawierające dogłębną prezentację pobocznych tendencji oświeceniowych. Może służyć jako skrypt dla studentów uniwersyteckich oraz kolegialnych kierunków filologii angielskiej.

E. A. Piasta, Mittelalterliche Music im deutschen Sprachgebiet. Hilfsmaterial zur Kulturkunde des deutschsprachigen Raumes, 2004, cena 11,55 zł

Okładka, Mittelalterliche Music im deutschen Sprachgebiet, Ewa A. Piasta

Ewa A. Piasta, Mittelalterliche Music im deutschen Sprachgebiet. Hilfsmaterial zur Kulturkunde des deutschsprachigen Raumes, 108 s., format B5, ISBN 83-7133-239-4, 2004, cena 11,55 zł

Skrypt jest przeznaczony dla studentów filologii germańskiej jako lektura uzupełniająca z przedmiotów: kulturoznawstwo i literatura; powstał w związku z brakiem materiałów pomocniczych dotyczących obu tych dziedzin. Skrypt dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej omówiono rozwój notacji oraz materiału tonalnego, gatunki muzyki religijnej i świeckiej (pieśni – tematyka, budowa, wykonawstwo) oraz instrumentarium. W części praktycznej przedstawiono centra kulturalne pielęgnujące rozwój muzyki oraz ich najważniejszych przedstawicieli. Omówiono pieśni i dramaty średniowieczne w kontekście społecznym i kulturowym wraz z twórcami i wykonawcami (wędrowni pieśniarze, rycerstwo, mieszczaństwo).

P. Pietras, K. Kasiński, M. Mazurkiewicz red., Horyzonty poznania. Prace naukowe SKN UJK. Język – Komunikacja – Translacja z lat 2015–2019, 2021, PDF publikacji cena 15,75 zł

Okładka, Paulina Pietras, Krzysztof Kasiński, Michał Mazurkiewicz red., Horyzonty poznania. Prace naukowe SKN UJK.Paulina Pietras, Krzysztof Kasiński, Michał Mazurkiewicz red., Horyzonty poznania. Prace naukowe SKN UJK. Język – Komunikacja – Translacja z lat 2015–2019, 2021, 111 s., ISBN  978-83-7133-948-6, PDF publikacji cena 15,75 zł

Niniejszy tom stanowi rezultat badań młodych naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe w obrębie nauk humanistycznych, a ściślej językoznawstwo, literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii.

Publikacja stanowi sposób włączenia do badań naukowych najlepszych tekstów  młodych naukowców – studentów, absolwentów i doktorantów Instytutu Filologii Obcych i Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W prezentowanym tomie znalazły się referaty wygłoszone w trakcie dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych, a także napisane w trakcie prac koła naukowego Język-Komunikacja-Translacja UJK w Kielcach. I tak Dominika Jaskólska w swoim artykule podejmuje tematykę bilingwizmu – dwujęzyczności wśród dzieci, Justyna Jedlikowska przedstawia natomiast sposoby analizy tekstów prawnych przy wykorzystaniu narzędzia „Jasnopis”. W kolejnej części książki Marta Kwaśniewska podejmuje próbę analizy dyskursu metafor konceptualnych, a Patrycja Dulnik omawia zjawisko „fugi” w języku niemieckim. Patrycja Kubicha dokonuje w swoim artykule pragmatycznej analizy fragmentu wspólnego programu wyborczego niemieckich partii CDU i CSU. W części literaturoznawczo-kulturoznawczej Paulina Pietras podnosi kwestię dehumanizacji i uprzedmiotowienia partnera życiowego w komedii romantycznej, natomiast Krzysztof Kasiński debatuje nad zjawiskiem kanibalizmu w perspektywie interdyscyplinarnej.

E. Piotrowska-Oberda, Transfer leksykalny w komunikacji menedżerskiej, 2006, cena 10,50 zł

Okładka, Transfer leksykalny w komunikacji menedżerskiej, Ewa Piotrowska-Oberda

Ewa Piotrowska-Oberda, Transfer leksykalny w komunikacji menedżerskiej,2006, 127 s., format B5, ISBN 83-7133-317-X, cena 10,50 zł

Niniejsza praca jest poświęcona wpływowi leksyki angielskiej na kształtowanie się polskiego „języka biznesu” w procesie komunikacji menedżerskiej. Stanowi ona kontynuację badań poświęconych problematyce funkcjonowania wyrazów angielskich w języku polskim prowadzonych przez wielu badaczy. Podstawę materiałową pracy stanowiły wyselekcjonowane terminy przeniesione do języka polskiego, zamieszczone w czasopiśmie „Businessman Magazine” w latach 1992-1999. Wybrane terminy były weryfikowane przez inne źródła specjalistyczne: słowniki i literaturę fachową oraz specjalistów.

.

.

.

A. Szwach, Initial Polish Reception Of Shakespeare in Eighteenth-Century European Context: the Influence of Western Literary Criticism, 2016, cena 21,00 zł

Okładka, Initial Polish Reception Of  Shakespeare in Eighteenth-Century, Agnieszka SzwachAgnieszka Szwach, Initial Polish Reception Of  Shakespeare in Eighteenth-Century European Context: the Influence of Western Literary Criticism, 2016, 180 s., format B5, ISBN 978-83-7133-656-0, cena 21,00 zł

 Niniejsza pozycja przedstawia i interpretuje badania na temat rozwoju polskiej krytyki szekspirowskiej okresu stanisławowskiego, na tle bogatej tradycji europejskiej oraz wykazuje wpływy angielskich, francuskich i niemieckich krytyków na recepcję dramatopisarza w naszym kraju. Podstawowy cel został zrealizowany poprzez gruntowną analizę materiałów archiwalnych oraz porównanie rozlicznych esejów i dzieł krytyczno–literackich powstałych w obrębie czterech kultur i kręgów językowych w okresie od powstania dzieł wszystkich Szekspira, czyli tzw. First Folio z 1623 r. do końca XVIII wielu. Jednymi z ostatnich omawianych prac krytyczno-literackich w rozprawie jest znakomite dzieło Anne Luise Germaine de Staël (1766-1817) pt. „O literaturze rozważanej w powiązaniu z instytucjami społecznymi” (1800) oraz esej Izabeli Czartoryskiej (1746-1835) „Krzesło Szekspira”, zamieszczony w Katalogu Domu Gotyckiego, również z końca wieku. Publikacja napisana jest w języku angielskim, możliwymi jej odbiorcami są literaturoznawcy oraz studenci studiów filologicznych.

.

„InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies”, V. 1/2020, edit. by Marina Dossena, Marzena Marczewska, Sylwester Łodej, John G. Newman, 2020, pdf publikacji

Okładka, InScriptum: A Journal of Language, V. 1/2020, edit. by Marina Dossena, Marzena Marczewska, Sylwester Łodej, John G. Newman„InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies”, V. 1/2020, edit. by Marina Dossena, Marzena Marczewska, Sylwester Łodej, John G. Newman, 2020, 157 s., ISSN 2719-4418, pdf publikacji pobierz plik

ARTICLES

7 Angela Locatelli, “They […] Who, moving others, are themselves as stone”:

Instances of moving and being unmoved in English Renaissance rhetoric and Shakespeare

 

29 Valeria Gennero, La rivolta dei Boxer e le missioni americane in God’s Men

di Pearl S. Buck

 

49 Anna Wileczek, Applications supporting Polish language acquisition

by children: An outline of current issues

 

67 Alejandro Sell Maestro, El traductor como mediador político: el caso de Paul Rycaut

y The Critick (1681)

 

89 Andrés Juárez López, Tres cartas inéditas de Consuelo Berges: Insumisión,

traducción y supervivencia

 

109 Ana Martínez García, Entre el recuerdo y la historia: la España en guerra

de María Teresa León en Juego limpio

 

127 Álvaro Galán Castro, Imágenes polisémicas en Le Chant des morts (1945-1948)

de Reverdy y Picasso: una doble reacción frente a la imitatio

 

BOOK REVIEWS

155 Revisado por Luis Bagué Quílez, Juan José Lanz, Poesía, ideología e historia. Siglo XX y XXI.

Madrid: Visor, 2019, 490 pp.

 

159 Reviewed by Anna Tabouratzidis I. Polland, M. Basseler, A. Nünning and S. M. Moraldo (eds.).

Europe’s crises and cultural resources of resilience. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2020, 332 pp.

„InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies”, V. 2/2021, edit. by M. Bianchi, M. Ożarska, S. Łodej, J. G. Newman, 2022, pdf publikacji

„InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies”, V. 2/2021, edit. by Marina Bianchi, Magdalena Ożarska, Sylwester Łodej, John G. Newman, 2022, 156 s., ISSN 2719-4418, pdf publikacji pobierz plik

 

ARTICLES
Karolina J. Brzykcy, The Plain Dealer de William Wycherley: la propension anglaise à l’adaptation, 7

 

Gianluca Savoldelli , Françoise Sagan al di là delle etichette, 23

 

Elena Ravera La femme moderne et ses “inévitables dédoublements”:pour une poétique du corps-fragment dans La peau familière de Louise Dupré, 43

 

Aziz Amahjour , Escuela y poder en el Protectorado español en Marruecos, 63

 

María Isabel López Martínez, La violencia implícita en el discurso narrativo: La familia de Pascual Duarte, 75

 

Vicente Cervera Salinas , La desobediencia de Rafael Courtoisie: ficción lírica y novela, 103
 

Marta Bolińska , Audio description as a form of audiovisual translation and adaptive technique, 117

 

Agnieszka Miernik , Obrzędowo-magiczna funkcja ludowej zabawki: rekonesans badawczy, 129
 

BOOK REVIEWS

Ewa Głażewska, Małgorzata Karwatowska, Maska w „czasach zarazy”.Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje. Lublin 2021. Wydawnictwo UMCS, ss. 206., 147

 

Małgorzata Łuczyńska-Hołdys, Monika Coghen , Nowe oblicza romantyzmu brytyjskiego. Eseje na dwusetlecie. Warszawa 2022 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 284, 151

 

"Token: A Journal of English Linguistics", V. 2, red. J. G. Newman, S. Łodej, 2013, cena 28,35 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics", V. 2, John G. Newman, Sylwester Łodej red.

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 2, red. John G. Newman, Sylwester Łodej, 2013, 288 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 28,35 zł

Spis treści

 • CHRIS C. PALMER, Historical sociolinguistic approaches to derivational morphology: A study of speaker gender and nominal suffixes in Early Modern English, s. 5
 • BRIAN LOWREY, The Old English causative verb hatan and its demise, s. 23
 • STEFANIA MACI, Popularising scientific discourse for an academic audience: The case of Nobel lectures, s. 45
 • EWA CISZEK-KILISZEWSKA, Middle English preposition and adverb twix, s. 75
 • LAURA ESTEBAN-SEGURA, A diachronic study of the prepositions among and amongst, s. 93
 • PATRICE LARROQUE, The representation of modality in non-standard English, s. 109
 • MAGDALENA MURAWSKA, A multitude of voices and worlds: Towards a new model of the medical case report, s. 125
 • MASATOSHI KONNO, Inverted reporting verbs in the sentence-initial position in English: Focus on phrasal verbs, s. 149
 • TAKASHI HAMADA, Evaluative meaning of negative expression: Asymmetry between readable and unreadable, s. 169
 • GORDANA DIMKOVIĆ-TELEBAKOVIĆ, The semantics and pragmatics of motion verbs in air traffic English and general English, s. 183
 • ALEXANDRA UZOAKU ESIMAJE, Patterns of lexical collocation in sermonic texts, s. 207
 • MAYUKO YONEDA, Analogically-driven strong and weak verb transformations in the history of English: The role of synonyms, s. 223
 • ŁUKASZ STOLARSKI, Style-shifting as a function of multiple factors: A corpus based study, s. 245
 • SHALA BARCZEWSKA, The 1925 Scopes Trial as a discursive event: Does reference to the 1925 trial affect our view of teachers in the contemporary debate over evolution?, s. 265
„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 3, red. J. G. Newman, S. Łodej, M. Dossena, 2014, cena 21,00 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics”, V. 3, John G. Newman, Sylwester Łodej, Marina Dossena red.„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 3, red. John G. Newman, Sylwester Łodej, Marina Dossena,  2014, 144 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 21,00 zł

Marina Dossena: Introduction, s. 5

Joan C. Beal and Marco Condorelli: cut from the same cloth? variation and change in the cloth lexical set, s. 15

Massimo Sturiale: The social construction of Standard (Spoken) English: Eighteenth century orthoepists as a “discourse community”, s. 37

Marina Dossena: “Dispensers of knowledge”. An initiatory investigation into nineteenth-century popular(ized) science, s. 53

Polina Shvanyukova: “A cargo of coffee, sugar, and indigo”: Transatlantic business correspondence in nineteenth century business letter-writing manuals, s. 73

Isabel Moskowich and Begoña Crespo: Stance is present in scientific writing, indeed. Evidence from the Coruña Corpus of English Scientific Writing, s. 91

Sofía Zea: Attributive adjectives in eighteenth-century scientific texts from the Coruña Corpus of English Scientific Writing, s. 115

Kevin McCafferty: “I was away in another field […] got”. A diachronic study of the be-perfect in Irish English, s. 135

Nataša Stojaković: Diachrony and idiosyncrasy: The subjunctive in the first half of the nineteenth century           163

Daisuke Suzuki: A historical study of English modal adverbs: Evidence from a combination of diachronic corpora, s. 187

Ayumi Nonomiya: Thou and you in eighteenth-century English plays, s. 211

 

 

 

 

 

 

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 4, red. J. G. Newman, M. Dossena, S. Łodej, 2015, cena 21,00 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics”, V. 4, John G. Newman, Marina Dossena,  Sylwester Łodej red. „Token: A Journal of English Linguistics”, V. 4, red. John G. Newman, Marina Dossena,  Sylwester Łodej, 2015, 236 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 21,00 zł

 

Dania Jovanna Bonness: “How is her eyes [?] are they still closed [?]”. Subject‑verb agreement in nineteenth‑century Irish English, s. 5

Anna Franca Plastina: The discourse of comforting: The case of online health support groups, s. 37

Anna Ciechanowska and Grzegorz Andrzej Kleparski: On the semantic features of prison slang, s. 57

Annalisa Bonomo: English and the “Multilingual Turn”, s. 69

Julia Schultz: Word‑formations of recent borrowings from French to English: An analysis based on data from the Oxford English Dictionary, s. 87

Bogumiła Pacyna: Parallel and comparable corpora in investigating modal verbs in legal and literary discourse, s. 109

Sylwia Pielecha: Reflexivity in Ælfric’s Lives of Saints: A Corpus Study, s. 119

Aleksandra Zofia Kowalczyk: On the projection of FOODSTUFFS on the macrocategory BODY PARTS, s. 129

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 5, red. J. G. Newman, M. Dossena, S. Łodej, 2016, cena 16,80 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics”, V. 5, John G. Newman, Marina Dossena,  Sylwester Łodej red. „Token: A Journal of English Linguistics”, V. 5, red. John G. Newman, Marina Dossena,  Sylwester Łodej, 2016, 130 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 16,80 zł

 

Elisabetta Lonati: The language of medicine in the Philosophical Transactions: Observations on style, s. 5

Patrice Larroque: The dialogic nature of nonstandard English, s. 25

Annalisa Bonomo: English in multilingual education programs: some cases and perspectives, s. 41

Mayowa Akinlotan: Genitive alternation in New Englishes: The case of Nigerian English, s. 59

Julia Schultz: The impact of Arabic on the English lexicon since 1801, s. 75

Daisuke Suzuki: Maybe: Development and Topic Marking, s. 93

Paulina Ołownia: The lexical field WINE in American and British English: A corpus‑based study, s. 109

"Token: A Journal of English Linguistics”, V. 6, red. J. G. Newman, M. Dossena, S. Łodej, 2017, cena 31,50 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics, V. 6, John G. Newman, Marina Dossena,  Sylwester Łodej red. red.„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 6, red. John G. Newman, Marina Dossena,  Sylwester Łodej, 2017, 248 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 31,50 zł

 

Minna Nevala and Matylda Włodarczyk: Exploring social identities in public texts, s.5

Hanna Limatius: “There really is nothing like pouring your heart out to a fellow fat chick”: Constructing a body positive blogger identity in plus‑size fashion blogs, s.23

Tony McEnery and Helen Baker: The poor in seventeenth-century England: A corpus based analysis, s.51

Anni Sairio: Dialogues of the dead: Social identity in eighteenth-century anonymous satire, s. 85

Daniela Cesiri: ‘Haha, what a twit I am’. The construction of a social identity in the comments sections of UK food blogs, s.109

Matylda Włodarczyk: Social identities in an institutional network:  Colonial Office correspondence on the Cape Colony  in the early nineteenth century, s. 133

Minna Palander-Collin and Ina Liukkonen:  Constructing the defendant role in the trial proceedings of   the Old Bailey: Guilty or not guilty, s.173

Isabel Ermida: “Get the snip – and a job!” Disagreement, impoliteness and conflicting identities on the Internet, s. 205

 

 

 

 

 

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 7, red. J. G. Newman, M. Dossena, S. Łodej, 2018, cena 31,50 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics, V. 7, John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej red.„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 7, red. John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej,   vol.  7 Marina Dossena,  Polina Shvanyukova,   2018, 238 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 31,50 zł

  

 

Marina Dossena and Polina Shvanyukova, Introduction, s. 5

Nicholas Brownlees, The Gazette de Londres: Disseminating news and exercising news management through translation, s. 13

Massimo Sturiale, Late Modern newspapers as a mirror of linguistic (in)stability and change, s. 35

Marina Dossena, ‘Sassenach’, eh? Late Modern Scottish English on the borders of time and space, s. 53

Elisabetta Lonati, Words of religious dissent in eighteenth-century Italian translations of Chambers’s Cyclopaedia, s. 77

Polina Shvanyukova, Teaching Business English in nineteenth-century Italy, s. 123

John Douthwaite, The method and practice of translational stylistics, s. 159

Judith Turnbull, Museum communication: The role of translation in disseminating culture, s. 193

Larissa D’Angelo, Translating cultural references in the Italian dubbing and re-dubbing of E.T. The Extra-Terrestrial, s. 219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 8, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej, 2019, cena 36,72 zł

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics, V. 8, edit. by John G. Newman„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 8, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej,   Guest editors for v. 8, Giovanni Iamartino, Irma Taavitsainen,  2019, 222 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 36,72 zł

 Contents

 Giovanni Iamartino and Irma Taavitsainen,  Introduction …………..5

 

Giovanni Iamartino and Giulia Rovelli,  A Physical Dictionary of 1655: When translating medical science is not enough ……………. 9

 

Lucia Berti, Italy and the Royal Society: Medical papers in the early Philosophical Transactions …………. 31

 

Alicia Rodríguez-Álvarez, The medical entries in John Kersey’s abridged Dictionarium Anglo-Britannicum (1708) or how to retain highly demanded lexical material in a short dictionary…………..61

M.Victoria Domínguez-Rodríguez, An overview of medical terminology in Nathan Bailey’s An Universal Etymological English Dictionary (1721)……………. 83

 

Elisabetta Lonati, Stabilising the scientific lexicon in eighteenth-century British encyclopaedias and specialised dictionaries: A focus on medical terminology………….107

 

Magdalena Zabielska, “I resolved to cut. But there was before my eyes the fear of haemorrhage.” Subjective, emotional    and author-centred discourse of the late nineteenth-century case reports in the British Medical Journal………………143

 

Anna Franca Plastina, Case reporting: A historical discourse analysis of the functional uses of if-conditionals in Medical-Officer-of-Health reports……………..167

 

Kim Grego, From “dying well” to “inducing a good death”: Euthanasia in the British press (1864-1949)…………191

 

K.AARON SMITH and SUSAN M. KIM, This Language, A River: A History of English, Peterborough, Ontario: Broadview, 2018, 360 pp. (Reviewed by Felicia Jean Steele)……….. 215

JULIA SCHULTZ,  The Influence of Spanish on the English Language since 1801: A Lexical Investigation, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, xi + 314 pp. (Reviewed by José A. Sánchez Fajardo) ………..219

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 9, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej, 2019, cena 45,36 zł

OKładka, Token: A Journal of English Linguistics, V. 9, edit. by John G. Newman„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 9, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej,   Guest editors for v. 9, Marina Bondi, Franca Poppi,  2019, 274 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 45,36 zł

 

Contents

 

Marina Bondi and Franca Poppi, Introduction           5

Giuliana Diani, Metadiscourse in web-mediated health communication                    13

 

Cecilia Lazzeretti and Franca Poppi, Children with autism or autistic children? Indexicality in the websites for parents of children with neurological conditions               35

 

Annalisa Sezzi and Marina Bondi, “I am going on a ketogenic diet”. Communicating dietary requirements for pediatric patients                59

 

Silvia Cavalieri, Maddalena Marchiò, Marina Bondi, Giuseppe Biagini, Assessing caregiver informative materials on the ketogenic diet in Italy: A textual ethnographic approach                        87

 

Stefania M. Maci, Parents’ narrative about congenital heart diseases: Acquiring knowledge and sharing empathy               119

 

Magdalena Zabielska and Magda Żelazowska-Sobczyk, Hearing aids and cochlear implants – A study of the discourse of patients’ English ENT online support forums                   143

 

Gillian Mansfield, The dynamics of popularised discourse for diabetics: Online forums for information and emotional support          167

Elisa Mattiello, Figuration and obesity: Warning bells from TheGuardian.com                 197

 

Judith Turnbull, Online health information for the elderly               229

Winnie Cheng, A study of closings in nurse-elderly resident consultations at a mobile integrative health centre           253

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 10, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej, 2020, 302 s., format B5, ISSN 2719-4418, cena 47,52 zł

Okładka, „Token: A Journal of English Linguistics”, V. 10, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 10, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej, 2020, 302 s., format B5, ISSN 2719-4418, cena 47,52 zł

Contents

Wendy Anderson University of Glasgow Metaphor in the digital age: Opening

the flood-gates.     15

James Stratton Purdue University Fiction as a Source of Linguistic Data:

Evidence from Television Drama.      39

Christina Samson University of Florence From private to public: Letters

contextualising the 1857-58 mutiny in the British press.      59

Marina Dossena University of Bergamo Peaceful coexistence? Ideology in the

Representation of Languages and Varieties in Late Modern Literature.      81

Paula Schintu University of Salamanca “Theers gud stuff amung uz Darbysher

foaks”: Dialect Enregisterment in 19th-century Derbyshire        109

Annalisa Scatà Independent scholar Ideologies of linguistic representation in

Late Modern English: The case of James Fenimore Cooper.         129

Elisabetta Cecconi University of Florence Overlexicalization and semantic

variation in the Early Modern English naming of Native Americans.       155

Paloma Tejada Caller Universidad Complutense of Madrid A Cultural Linguistics

approach to the “discovery of childhood” in sixteenth and seventeenth

century Britain.        181

Nuria Calvo Cortés Complutense Universidad Complutense of Madrid Maria

Edgeworth’s choice of auxiliary verb in perfect tenses.       205

Sonja Kuosmanen University of Helsinki Terms of Reference and Discursive

Representations: A Case Study with Saddam Hussein in the 1991 Gulf War    227

Valeria Franceschi University of Verona Making sure everybody is on the same

page: interactional communication strategies in BELF encounters.      251

Patrizia Anesa University of Bergamo Legal English as a Lingua Franca in

Academia: The Strategic Use of Repetitions in Lectures.      277

Book review:

Stefan Dollinger Creating Canadian English: The Professor, the Mountaineer,

and a National Variety of English Cambridge University Press, Cambridge.

2019, xviii + 283 pp. Reviewed by Carol Percy, University of Toronto, Canada.      297

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 11, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej, Guest Editors for volume 11 Silvia Cavalieri, Renzo Mocini, Judith Turnbull, 2020, cena 36,72 zł

Okładka, „Token: A Journal of English Linguistics”, V. 11, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 11, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej, Guest Editors for volume 11 Silvia Cavalieri, Renzo Mocini, Judith Turnbull, 2020, 222 s., format B5, ISSN 2719-4418, cena 36,72 zł

Contents

5          Silvia Cavalieri, Renzo Mocini and Judith Turnbull, Introduction

11        Rita Salvi, Argumentation in academic discourse: The case of Nobel Prize lectures in Economic Sciences

41        Silvia Cavalieri, From abstracts to video-abstracts: Academic argumentation in genre hybridization

59        Renzo Mocini, Existential indicators in medical research papers

87        Cinzia Giglioni, Clinton’s hearing reaches headlines: The mediatisation of the Benghazi hearing in two leading U.S. newspapers

109      Douglas Ponton, Implicit argumentation: Media and the shaping of public opinion about Russia

137      Gaetano Falco, Metaphorical patterns and ideology in economic and financial discourse

163      Judith Turnbull, Museums as communicators: Teaching or sharing knowledge?

191         Silvia Cacchiani, Copyright & copyleft: Knowledge mediation at the interface of law and computer technology

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 12, Special issue on discursive identities in historical English texts, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej, Guest Editors for volume 12 Christina Samson, 2021, cena 41,04 zł zł

Okładka, „Token: A Journal of English Linguistics”, V. 12„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 12, Special issue on discursive identities in historical English texts, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej, Guest Editors for volume 12 Christina Samson, 2021, 232 s., format B5, ISSN 2719-4418, cena 41,04 zł

Contents

Christina Samson and Birte Bös, Introduction                  5

Gabriella Del Lungo Camiciotti, The construction of women’s Quaker identity. A case study: Margaret Fell                      15

Christina Samson, Discovering colonial India: The construal of discursive social identities in women’s travel writings                37

Polina Shvanyukova, Constructing a socially acceptable female identity: The case of nineteenth-century advice manuals for women                     59

Elisabetta Cecconi, From “British Subjects” to “American People”: Transformation of national identities in a corpus of American newspapers (1764-1783)               85

Isabella Martini, A denial of identity. The Armenian genocide in the letters to the editor of The Times 1914-1926                      115

Roberta Facchinetti, The building of English language identity through dictionaries and grammar books: Two case studies                     137

Marina Dossena, From The Magnificent Seven to The Hateful Eight: Labels, lyrics and (group) identity construction in Western movie songs                 155

Letizia Vezzosi, Pronouns in Dickinson’s poetry as a means of constructing a poetic  self       183

Francesca Ditifeci and Ilde E. D. Kantzas, Lost identity in the Bible              209

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 13, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej, 2021, cena 45,36 zł

Okładka, „Token: A Journal of English Linguistics”, V. 13„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 13, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Sylwester Łodej, 2021, 250 s., format B5, ISSN 2719-4418, cena 45,36 zł

Contents

Isabel de la Cruz-Cabanillas and Irene Diego-Rodríguez, The Capsula eburnea in several Middle English witnesses                    5

 

Julia Landmann, The representation of the concept of flirtation and coquetry in English: An analysis based on the Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary           27

 

Angela Andreani and Daniel Russo, A database of early modern first citations from the OED: Religious and geographical terminology             47

 

John Corbett & Li Li, Corpus stylistics, classic children’s literature and the lexical field of laughter                       73

 

Mario Vassallo and Lydia Sciriha, English or Maltese? Language use among university students on social media platforms                     101

 

Davide Passa “Santa mozzarella!”: The construction of Italianness in Luca (Disney and Pixar, 2021)                    119

 

Nataliia Kravchenko, Olga Valigura, Vira Meleshchenko and Liudmyla Chernii, “Simplicity is the ultimate sophistication” or half a century of IT consumer identity formation: A pragmatics approach             141

 

Anna Bąk-Średnicka, A Corpus-driven Conversation Analysis Approach to Mentor-Mentee Interactions in a Practicum Context                        171

 

Isabella Martini, When possible does not always mean “possible”: Evaluative patterns of newsworthiness in letters to the editor             199

 

Łukasz Stolarski, Comparison of key statistical instruments used in lexicon-based tools for sentiment analysis in the English language                  219

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 14, edit. by John G. Newman, Marina Dossena, Guest Editor for volume 14 Anna Wojtyś, 2022, pdf publikacji

Okładka, Token: A Journal of English Linguistics”, V. 14, edit. by John G. Newman, Marina Dossena„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 14, edit. by John G. Newman, Marina Dossena,  Guest Editor for volume 14 Anna Wojtyś, 2022, 238 s., format B5, ISSN 2299-5900, pdf publikacji pobierz plik

Contents

11 Marta Sylwanowicz, Anna Wojtyś, Jerzy Wełna’s contribution to linguistic studies

39 Rafał Molencki, For Jerzy Wełna, a hard-working farmer in the field of English linguistics

49 John M. Anderson, A brief memoir of the littera and its far-reaching consequences

65 Fran Colman, On etymology and Old English personal names

85 Radosław Dylewski, Zuzanna Witt, Assessing the validity of the mid-nineteenth-century literary portrayal of Southern American English in Fisher’s River (North Carolina) Scenes and Characters by “Skitt, who was raised thar”: A case of past tense be forms

113 Raymond Hickey, English phonology between Old and Middle English

127 Beata Łukaszewicz, Frequency, selection and random Chance in the (ir)regularization of English verbs

143 Aleksandra Kalaga, Shakespeare’s agentive neologisms in -er: A functional view

155 Monika Opalińska, On Kuryłowicz’s notion of metrical equivalences in the light of Late Old English versified prayers

173 Michiko Ogura, The merger of OE pyncan and pencan

189 Magdalena Charzyńska-Wójcik, Jerzy Wójcik, Similarity measurements in tracing textual affinities: A study of Psalm 129 in 16th-century devotional manuals

221 Barbara Janina Kowalik, Parallel fitt-endings in Sir Gawain and the Green Knight: A case of medieval paratextuality

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 15, edit. by J. G. Newman, M. Dossena, Guest Editor for volume 15 F. Bianchi, S. Bruti, G. Cappelli, E. Manca, 2022, cena 64,80 zł

okładka, „Token: A Journal of English Linguistics”, V. 15„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 15, edit. by John G. Newman, Marina DossenaGuest Editor for volume 15 Francesca Bianchi, Silvia Bruti, Gloria Cappelli, Elena Manca, 2022, 270 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 64,80 zł

 

Contents

Francesca Bianchi, Silvia Bruti, Gloria Cappelli and Elena Manca, Introduction                               5

Elena Manca and Cinzia Spinzi, A cross-cultural study of the popularization of environmental issues for a young audience in digital spaces                    19

Silvia Bruti, Ecology for children: Examples from popularizing texts in English and Italian                          47

Katia Peruzzo, Empowering children: The UN Convention on the Rights of the Child and its English and Italian child-friendly versions                   71

Gianmarco Vignozzi, Kids in the House: How the U.S. House of Representatives addresses youngsters                 97

Silvia Cacchiani, What is Copyright? Communicating specialized knowledge on CBBC                 125

Olga Denti and Giuliana Diani, “Hello, my name is Coronavirus”: Popularizing COVID-19 for children and teenagers                     151

Jekaterina Nikitina, Popularizing the Covid-19 pandemic to young children online: A case study                              181

Silvia Masi, Disseminating knowledge through TED Talks for children                211

Francesca Bianchi and Elena Manca, Rewriting novels for a young audience: A corpus-assisted comparison between two versions of The Da Vinci Code by Dan Brown                              239

Judith Turnbull, Popularizing diversity for children in videos on YouTube                        259

Gloria Cappelli, Linguistics for children: The intermodal presentation of English grammar metalanguage in materials for young learners                               287

Maria Elisa Fina, Popularizing art for children at the MoMA: A multimodal analysis of the audio-delivered pictorial descriptions            319

Annalisa Sezzi, An intergalactic journey to the popularization of modern art in museum-based websites for children                    343