Nowości – FILOLOGIA ROSYJSKA

Nowości - FILOLOGIA ROSYJSKA
O. Leszczak edit., Conceptualization and Verbalization of Human Experience, 2022, PDF publikacji

Okładka, Oleg Leszczak edit., Conceptualization and Verbalization of Human ExperienceOleg Leszczak edit., Conceptualization and Verbalization of Human Experience, 2022, 182 s., ISBN 978-83-67580-06-9, PDF publikacji  pobierz plik

Monografia zbiorowa jest wynikiem interdyscyplinarnych badań nad problemem konceptualizacji jako kognitywnej procedury przekształcania heterogenicznej wiedzy ukształtowanej przez jednostkę w doświadczeniu w informacje pojęciowe, a także werbalizacji informacji konceptualizowanych i niekonceptualizowanych za pomocą środków językowych.

Monografia jest zbudowana zgodnie z zasadą podziału z jednej strony na ogólne i językowe problemy konceptualizacji i werbalizacji doświadczenia człowieka, a z drugiej strony na kwestie kulturowe i społeczno-polityczne, czyli aksjologiczną konceptualizację doświadczenia i jego wyrażanie za pomocą środków językowych.

Część pierwsza, zatytułowana „Lingwistyczne problemy konceptualizacji”, dotyczy problemów werbalizacji treści niekonceptualizowanych (autorstwa Olega Leszczaka i Piotra Czajkowskiego), konceptualizacji informacji ilościowych (Katarzyny Nobis-Wlazło), konceptualizacji francuskich terminów „parole” i „dyskurs” w nowych materiałach Ferdynanda de Saussure’a (Oksany Prosianyk), konceptualizacji granicy w filozofii i językoznawstwie (Oleny Pchelincewy) oraz problemu werbalizacji pojęcia „ptak” w rosyjskich powiedzeniach ludowych (Dmytra Klymenki).

Druga część monografii, „Problemy konceptualizacji w polityce i sferze społecznej”, zawiera wyniki badań nad konceptualizacją światopoglądów społeczno-politycznych i kulturowych, w szczególności badań poświęconych konceptualizacji kulturowej i cywilizacyjnej przestrzeni ludzkiego doświadczenia (autorstwa Ryszarda Stefańskiego), demokracji fakultatywnej (Graira Magakiana), konceptu „świat rosyjski” (Anastasiyi Starodubtsevy) oraz konceptualizacji wspólnotowości (Ariny Sydorkiny).

O. Leszczak red., Homo Politicus. Społeczno-polityczne wartości współczesnego człowieka, 2021, PDF publikacji

Oleg Leszczak red., Homo Politicus. Społeczno-polityczne wartości współczesnego człowieka, 2021, 247 s., ISBN 978-83-7133-947-9, PDF publikacji pobierz plik

Monografia zbiorowa jest kolejną edycją efektów prac badawczych przeprowadzonych przez zespół interdyscyplinarny z Polski, Ukrainy i Rosji nad problemem wartości społeczno-politycznych współczesnego człowieka w ramach Międzynarodowego Projektu Integracyjnego „Szkoła Otwartego Umysłu”. Wyniki badań doktorantów i studentów zostały przedstawione w pierwszych trzech częściach monografii pt. „Społeczno-polityczne wartości w mediach i życiu publicznym”, „Społeczno-polityczne wartości w aspekcie historyczno-kulturowym” oraz „Społeczno-polityczne wartości w aspekcie artystycznym”. Ostatnia część – „Zdanie ekspertów” – przedstawia refleksje opiekunów naukowych młodzieży nad tematem monografii.

O. Leszczak, P. Biednarska, Russkije priecedientnyje wyskazywanija w sowriemiennom obydiennom mietadiskursie, 2021, PDF publikacji

Okładka, Oleg Leszczak, Paulina Biednarska, Russkije priecedientnyje wyskazywanija w sowriemiennom obydiennom mietadiskursieOleg Leszczak, Paulina Biednarska, Russkije priecedientnyje wyskazywanija w sowriemiennom obydiennom mietadiskursie, 2021, 194 s., ISBN 978-83-7133-946-2, PDF publikacji pobierz plik

Monografia poświęcona jest zbadaniu zjawiska precedensowości językowej w metadyskursie potocznym. Obiektem badania są rosyjskie wypowiedzi precedensowe, ich typologizacja oraz pragmatyka w realizacji dyskursywnej. Rozpatrzone zostały pojęcia makro- i metadyskursu, potoczności i powszedniości dyskursywnej, precedensowości oraz jej odmian, problemy kwalifikacji i genezy wypowiedzi precedensowych oraz przedstawiona analiza funkcjonalno-pragmatyczna dwóch rodzajów rosyjskich potocznych wypowiedzi precedensowych – komunikatywnych oraz kognitywno-kulturowych.

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 29, red. Martyna Król-Kumor, 2021, cena 17,28 zł

Okładka, „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 29, red. Martyna Król-Kumor„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 29, red. Martyna Król-Kumor, 2021,  116 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 17,28 zł

Spis treści

LITERATUROZNAWSTWO

Инна Волковинская (Каменец-Подольский) Миф о Тангейзере в рецепции

Юрия Клена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Виталий Смертин (Тернополь) На стыке легенд и реальности (рецензия на

кн. Глотов О. Філологічні нариси: Книга друга. Тернопіль: Видавництво

“Крок”, 2020. 178 с.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Сергей Чуй (Луцк) Стихи из афганской тетради: поэзия Василия Слапчука

в переводах Владимира Быча (стиховедческий аспект) . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Izabela Nogawica (Wrocław) Związek Radziecki w powieści Eszelon do Samarkandy

Jachiny Guzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ludmiła Szewczenko (Kielce) Литература как способ познания современной

России (Рецензия на: Liliana Kalita, Wybrane zagadnienia z najnowszej

prozy rosyjskiej. Skrypt dla studentów 1 roku rosjoznawstwa, Gdańsk 2020,

188 s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

JĘZYKOZNAWSTWO

Елена Глазкова (Москва) «Борщ» в языке и культуре русского народа . . . . . . . . . 49

Дмитрий Клименко (Kielce) Некоторые аспекты текстовой актуализации

габитусов языковой и культурной картины лексемы птица в редакциях

романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Юрий Князев (Великий Новгород) Русские возвратные глаголы c позиции

говорящего и с позиции слушающего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Зинаида Пахолок (Луцк) Антропонимы с повторенным словообразовательным

элементом как языковая универсалия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Елена Пчелинцева (Черкассы) Спасение или спасание, или нужна ли категория

вида русским отглагольным именам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Анастасия Стародубцева (Kielce) Этнокультурная идентичность русских

Украины: языковой вопрос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Zasady etyki publikacyjnej czasopisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115