Nowości – FILOLOGIA ROSYJSKA

Nowości - FILOLOGIA ROSYJSKA
I. Hubicka, M. Król-Kumor, I. Rolak, A. Żelezik, Russkij dyskurs turisticieskogo biznesa w Polsze lingwokulturologicieskoie issliedowanie, 2018, cena 42,00 zł

Irena Hubicka, Martyna Król-Kumor, Irina Rolak, Anna Żelezik, Russkij dyskurs turisticieskogo biznesa w Polsze lingwokulturologicieskoie issliedowanie, 2018, 308 s., format B5, ISBN 978-83-7133-743-7, płyta CD, cena 42,00 zł

Niniejsza książka stanowi opracowanie kulturologiczne o profilu praktycznym, uwzględniające różne rodzaje pragmatyki użycia w ramach dyskursu biznesu turystycznego. Głównym celem monografii było ukazanie ogromnego potencjału turystycznego Polski oraz możliwości w zakresie prowadzenia przez polskie biura podróży biznesu turystycznego przy współudziale partnerów z Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz innych krajów rosyjskojęzycznych zza wschodniej granicy. Zadaniem monografii było przekazanie odbiorcom wiedzy merytorycznej, jak i pogłębienie ich kompetencji lingwistycznych oraz sprawności komunikacyjnych zgodnie z obowiązującą w polskim systemie edukacyjnym Polską Ramą Kwalifikacji oraz z wymaganiami określonymi przez Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ).

Książka skierowana jest do studentów filologii rosyjskiej, lingwistyki stosowanej, turystyki i rekreacji oraz osoby uczące się na lektoratach, które znają język rosyjski przynajmniej na poziomie B1/B2.

Z opracowania mogą też korzystać pracownicy biur podróży, baz noclegowych, przewodnicy turystyczni oraz inne osoby pracujący w sferze obsługi ruchu turystycznego i z klientem rosyjskojęzycznym.

I. Hubicka, A. Wilczkowska, A. Żelezik, Ni pucha ni piera. Uczebnyje matieriały dla priepodawatielej russkogo jazyka w wuzach, (Materiały pomocnicze dla nauczycieli rusycystów w szkołach wyższych), 2018, cena 36,75 zł

Irena Hubicka, Anna Wilczkowska, Anna Żelezik, Ni pucha ni piera. Uczebnyje matieriały dla priepodawatielej russkogo jazyka w wuzach, (Materiały pomocnicze dla nauczycieli rusycystów w szkołach wyższych), 2018, 223 s. + płyta CD, format B5, ISBN 978-83-7133-706-2 cena 36,75 zł

Publikacja jest zwieńczeniem cyklu Ni pucha ni piera. Russkij jazyk. Urowien’ A2 i Ni pucha  ni piera. Russkij jazyk. Urowien’  B1. Praca zawiera komentarz do cyklu, program nauczania języka rosyjskiego w szkole wyższej z wzorem Europejskiego Portfolio Językowego, przykładowe testy dla poziomu A1 i B2, wzory kart przedmiotu na poziom A1, A2, B1, B2 i C1, a także zestaw ćwiczeń z zakresu artykulacji, akcentuacji, intonacji, morfologii, składni, ortografii, interpunkcji. Praca stanowi obudowę dydaktyczną do poprzednich publikacji, zawiera materiały, których nie było w części pierwszej i drugiej, a które są niezbędne do tego, by kształcenie w zakresie języka rosyjskiego było jak najbardziej efektywne. Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli języka rosyjskiego w szkołach wyższych, z opracowania mogą korzystać również nauczyciele języka rosyjskiego w szkołach średnich oraz studenci i uczniowie.

S. Leszczak, Jazykowyje prieciedienty w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, 2019, cena 39,90 zł

Switłana Leszczak, Jazykowyje prieciedienty  w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, 2019, 306 s., ISBN 978-83-7133-742-0, cena 39,90 zł

Prezentowana praca poświęcona jest badaniu tzw. tekstów i wypowiedzi precedensowych jako jednostek odtwarzalnych, wykorzystywanych przez rosyjskiego barda oraz rock muzyka Borysa Griebienszczikowa, w jego tekstach poetyckich. W książce zostały rozpatrzone zarówno językowe precedensy o charakterze cytatowym (reminiscencje do innych utworów kultury), w tym autocytowania, jak też jednostki ponadsłowne (frazemy i wypowiedzi), charakterystyczne dla idiostylu artystycznego poety. Szczególna uwaga została poświęcona sposobom wprowadzenia takich jednostek do tekstów poetyckich poprzez różnego rodzaju frazeoschematy i modele frazeosyntaktyczne. Niniejsza praca  ma charakter badawczy i jest skierowana do szerokiego grona filologów, przede wszystkim rusycystów oraz kulturologów i badaczy sztuki. Publikacja napisana jest w języku rosyjskim.

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 26, red. Martyna Król-Kumor, 2018, cena 21,00 zł

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 26 , red. Martyna Król-Kumor,  2018,  154 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 21,00 zł

Spis treści

LITERATUROZNAWSTWO

Екатерина Бондаренко (Кельце) Человек войны в творчестве Светланы Алексиевич , s. 11

Joanna Nowakowska-Ozdoba (Kielce) Obraz prowincji wołyńskiej w opowieści Włodzimierza Korolenki Niewidomy muzyk, s. 17

Элеонора Шестакова (Донецк) Эстетика воспоминаний в мотиве русский человек на rendez-vous на материале новеллы Ивана Бунина Руся, s. 25

Людмила Шевченко (Кельце) Поэтика пейзажа в романе Олега Постнова Страх, s. 39

Татьяна Тверитинова (Киев) Батальон ангелов Бориса Акунина как историографический роман , s. 51

Ирина Заярная (Киев) Творчество Евгения Замятина и авангард. Диалектика притяжения и отталкивания, s.  59

JĘZYKOZNAWSTWO

Анна Батулина (Великий Новгород) Церковнославянская лексика и фразеология как объект метаязыковой рефлексии в публицистике религиозной тематики, s. 71

Виктория Дидковская (Великий Новгород) Словесные композиции как номинативная техника , s. 77

Martyna Król-Kumor (Kielce) Modele słowotwórcze w wybranych żargonach języka polskiego, s. 83

Олег Лещак (Кельце) Методологические трудности российской ономасиологии: проблема номинации как объекта исследования, s. 97

Светлана Лещак (Кельце) Концепт «война» как изобразительный мотив эстетического представления человеческого опыта в художественном идиостиле Бориса Гребенщикова , s. 107

Ксения Нестеренко (Харьков) Особенности репрезентации концепта «преступление» в рассказах Антона Чехова и Александра Куприна, s. 119

Оксана Просяник (Харьков) Восприятие концепции Фердинанда де Соссюра в советском и российском языкознании (на материале анализа журнала «Вопросы языкознания»), s. 129

Ирина Роляк (Кельце) Особенности сетевого делового этикета в русском и польском языке, s. 139

Евгений Зубков (Кельце) Оси селекции и комбинации Романа Осиповича Якобсона: применимость к анализу коммуникации в преступной среде (часть 1), s. 145