Nowości – FILOLOGIA ROSYJSKA

Nowości - FILOLOGIA ROSYJSKA
M. Król-Kumor, Dyskurs nauk humanistycznych, 2019, cena 25,20 zł

Okładka, Dyskurs nauk humanistycznych, Martyna Król-KumorMartyna Król-Kumor, Dyskurs nauk humanistycznych, 2019, 170 s., format B5, ISBN 978-83-7133-836-6, cena 25,20 zł

Niniejsza monografia stanowi kompendium wiedzy na temat dyskursu. Koncentruje się na zagadnieniu dyskursu naukowego w konfrontacji z innymi rodzajami dyskursu. Ważnym zagadnieniem, poruszanym w książce jest także porównanie dyskursu nauk humanistycznych dyskursowi nauk ścisłych i przyrodniczych. Przeciwstawienie  tych typów dyskursu naukowego ukazuje prymat pojęciowego (konceptualnego) myślenia nad empirią (doświadczalnym sprawdzaniem) oraz przewagę koherencyjności nad konwencjonalnością w naukach humanistycznych.

W monografii dyskurs naukowy został poddany analizie z uwzględnieniem pola referencyjnego, pragmatyki dyskursu, podmiotu dyskursywnego oraz semantyki i formy dyskursu. W rezultacie analizy wyodrębniono cechy dystynktywne, tendencje i kierunki rozwoju dyskursu naukowego.

.

.

.

.

.

M. Król-Kumor, I. Rolak red., Współczesny dyskurs rosyjski, 2019, cena 31,50 zł

Okładka, Współczesny dyskurs rosyjski, Martyna Król-Kumor, Irina Rolak red.Martyna Król-Kumor, Irina Rolak red., Współczesny dyskurs rosyjski, 2019, 212 s., format B5, ISBN 978-83-7133-837-3, cena 31,50 zł

Niniejsza publikacja stanowi zbiór rozważań dotyczących współczesnego dyskursu rosyjskojęzycznego. Przyjęta w opracowaniu definicja terminu dyskurs oraz typologia zjawiska stanowią ogniwo, łączące poszczególne jej części.

Dyskurs rozumiany jest przez autorów jako wariant działalności językowej określony przez czynniki funkcjonalno-pragmatyczne. Tak pojmowany dyskurs posiada wszystkie ogólne cechy charakterystyczne dla działalności językowej (langage) – opiera się na systemie językowym (langue) realizowanym w mowie (parole), jednak ze względu na określony wybór i specyficzny sposób wykorzystania środków językowych oraz modeli produkcji mowy w konkretnych wypowiedziach odróżnia się od wszelkich innych wariantów (egzemplifikacji/uosobień) działalności lingwosemiotycznej. Typologia, zgodnie z którą przygotowano rozdziały opracowania, oparta jest na kryterium pragmatycznym: cel działalności której towarzyszy dyskurs, determinuje jego rodzaj – dyskurs społeczno-etyczny, profesjonalno-ekonomiczny, naukowy, filozoficzny, estetyczny/artystyczny i dyskurs potoczny. Wyodrębnione w ten sposób rodzaje dyskursów są na tyle uniwersalne, że mogą być określane mianem makrodyskursów. W książce zastosowano wszystkie współczesne makrodyskursy rosyjskie z wyjątkiem potocznego, który nie znalazł się w polu badawczym autorów poszczególnych rozdziałów.

Monografia adresowana jest do językoznawców, doktorantów studiów językoznawczych oraz studentów filologii rosyjskiej i lingwistyki stosowanej.

Publikacja napisana została w języku rosyjskim i polskim.

O. Leszczak red., Homo economicus. Dyskurs o ekonomicznych wartościach współczesnego człowieka, 2020, PDF publikacji

Okładka, Homo economicus. Dyskurs o ekonomicznych wartościach współczesnego człowieka, Oleg Leszczak red.

Oleg Leszczak red., Homo economicus. Dyskurs o ekonomicznych wartościach współczesnego człowieka, 2020, 193 s., ISBN 978-83-7133-907-3, PDF publikacji pobierz plik

Niniejsza monografia zbiorowa powstała jako pokłosie Międzynarodowego Projektu Integracyjnego Studentów i Doktorantów „Szkoła Otwartego Umysłu” działającego od 2008 roku. Prace badawcze Projektu mają cykliczny charakter i co roku są poświęcone pewnym ogólnym interdyscyplinarnym problemom. Publikacja podejmuje problematykę wartości ekonomicznych współczesnego człowieka w różnych odmianach dyskursu publicznego. Pod wartościami ekonomicznymi rozumiane jest tu wszystko to, co z jednej strony wynika z zapewnienia potrzeb dobrobytu i dobrostanu (włącznie z pracą, jej warunkami, efektami, gospodarczymi relacjami międzyludzkimi), a z drugiej – ma doniosłe znaczenie aksjologiczne dla człowieka i społeczeństwa.

.

.

.

.

.

O. Leszczak, S. Leszczak, Kognitywnyje priecedenty w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa: obsiestwo i sakralnaja sfiera, 2020, cena 48,30 zł

Oleg Leszczak, Swietłana Leszczak, Kognitywnyje priecedenty w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa: obsiestwo i sakralnaja sfiera, 2020, 290 s., format B5, ISBN 978-83-7133-874-8, cena 48,30 zł

Niniejsza publikacja poświęcona jest badaniu zjawisk precedensowych o charakterze kognitywnym jako jednostek odtwarzalnych wykorzystywanych przez rosyjskiego barda oraz rock muzyka Borysa Griebienszczikowa w jego tekstach poetyckich poświęconych prezentacji społeczeństwa i sfery duchowej. W monografii zostały rozpatrzone zarówno precedensy kognitywne o charakterze stricte informacyjnym (koncepty, kategorie konceptualne, przestrzenie kognitywne) wyrażane poprzez jednostki nominatywne i predykatywne języka rosyjskiego, jak też wykorzystywane przez poetę modele obrazowania artystycznego.

Książka jest kontynuacją monografii Olega Leszczaka i Swietłany Leszczak Kognitywnyje priecedenty w piesiennom tworciestwie Borisa Griebienszczikowa: priroda i cielowiek (2019), ma charakter badawczy i jest przeznaczona dla szerokiego grona filologów (zwłaszcza rusycystów), ale także kulturologów i badaczy sztuki. Publikacja napisana jest w języku rosyjskim.

O. Leszczak, S. Leszczak, Kognitywnyje priecedenty w piesiennom tworciestwie Borisa Griebienszczikowa: priroda i cielowiek, 2019, cena 37,80 zł

Okładka, Kognitywnyje priecedenty w piesiennom tworciestwie, Oleg Leszczak, Swietłana LeszczakOleg Leszczak, Swietłana Leszczak, Kognitywnyje priecedenty w piesiennom tworciestwie Borisa Griebienszczikowa: priroda i cielowiek, 2019, 236 s., format B5, ISBN 978-83-7133-834-2, cena 37,80 zł

Niniejsza publikacja poświęcona jest badaniu zjawisk precedensowych o charakterze kognitywnym jako jednostek odtwarzalnych wykorzystywanych przez rosyjskiego barda oraz rock muzyka Borysa Griebienszczikowa w jego tekstach poetyckich. W monografii zostały rozpatrzone zarówno precedensy kognitywne o charakterze stricte informacyjnym (koncepty, kategorie konceptualne, przestrzenie kognitywne) wyrażane poprzez jednostki nominatywne i predykatywne języka rosyjskiego jak też wykorzystywane przez poetę modele obrazowania artystycznego. Książka jest kontynuacją monografii Swietłany Leszczak Jazykowyje prieciedienty  w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, ma charakter badawczy i jest przeznaczona dla szerokiego grona filologów (przede wszystkim rysycystów), ale także kulturologów i badaczy sztuki. Publikacja napisana jest w języku rosyjskim.

S. Leszczak, Jazykowyje prieciedienty w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, 2019, cena 39,90 zł

Okładka, Jazykowyje prieciedienty  w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, Switłana LeszczakSwitłana Leszczak, Jazykowyje prieciedienty  w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, 2019, 306 s., ISBN 978-83-7133-742-0, cena 39,90 zł

Prezentowana praca poświęcona jest badaniu tzw. tekstów i wypowiedzi precedensowych jako jednostek odtwarzalnych, wykorzystywanych przez rosyjskiego barda oraz rock muzyka Borysa Griebienszczikowa, w jego tekstach poetyckich. W książce zostały rozpatrzone zarówno językowe precedensy o charakterze cytatowym (reminiscencje do innych utworów kultury), w tym autocytowania, jak też jednostki ponadsłowne (frazemy i wypowiedzi), charakterystyczne dla idiostylu artystycznego poety. Szczególna uwaga została poświęcona sposobom wprowadzenia takich jednostek do tekstów poetyckich poprzez różnego rodzaju frazeoschematy i modele frazeosyntaktyczne. Niniejsza praca  ma charakter badawczy i jest skierowana do szerokiego grona filologów, przede wszystkim rusycystów oraz kulturologów i badaczy sztuki. Publikacja napisana jest w języku rosyjskim.

K. Nobis-Wlazło, Leksicieskaja semantika koliciestwiennosti: diskursnyj analiz, 2020, cena 23,10 zł

Okładka, Leksicieskaja semantika koliciestwiennosti, Katarzyna Nobis-WlazłoKatarzyna Nobis-Wlazło, Leksicieskaja semantika koliciestwiennosti: diskursnyj analiz, 2020, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-838-0, cena 23,10 zł

Publikacja poświęcona jest badaniu osobliwości pragmatycznego funkcjonowania jednostek ze znaczeniem, przede wszystkim policzalnej ilościowości w różnych dziedzinach i sytuacjach komunikacji społecznej, które za podstawę uznają językowe doświadczenie człowieka. W pracy zawarta jest analiza dotycząca użycia wspomnianych jednostek w różnego typu dyskursach (obyczajowym, ekonomicznym, społeczno-politycznym, naukowym, estetycznym oraz filozoficznym). Książka jest kontynuacją monografii „Koliciestwo i kolicieswiennost w russkom jazykie. Onomasiologicieskij analiz”, ma charakter badawczy i jest przeznaczona dla szerokiego grona filologów przede wszystkim rusycystów.

Publikacja w języku rosyjskim.

.

.

.

.

.

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 27, red. Martyna Król-Kumor, 2019 cena 21,60 zł

Okładka, Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,  t. 27 , Martyna Król-Kumor red. „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 27 , red. Martyna Król-Kumor, 2019,  150 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 21,60 zł

spis treści

Literaturoznawstwo

Любовь Копаница (Киев) Моделирующая роль фольклорных текстов как

критерий прагматического измерения народной песни   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .        11

Ксения   Нестеренко   (Харьков)   К   вопросу   типологии    психопатологических

образов в художественной литературе (на материале произведений

русских писателей рубежа ХIХ – ХХ веков)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23

Joanna    Nowakowska-Ozdoba    (Kielce)    Tłumaczenie    elementów   nacechowanych

kulturowo w Damie pikowej Aleksandra Puszkina   . . . . . . . . . . . . . . . . .   31

Ludmiła Szewczenko (Kielce) Анализ экранизаций к лассической русской литературы как катализатор развития профессиональных навыков

и расширения кругозора студентов, обучающихся по специальности

„прикладная лингвистика”   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  .        39

Александр    Волковинский    (Каменец-Подольский)    Фельетон  –

структурообразующий элемент жанровой системы Валентина Катаева . .       53

Марина Волощук (Каменец-Подольский) Метафоричность эпитетных структур

в художественной системе рассказа Л . Толстого «Чем люди живы»  . . . . .       63

Olena Yufereva (Kyiv) «Mystical fear» of naive author: the literary code of ruinous

topos in Russian-language internet travelogues    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    .  .        73

Językoznawstwo

Алексей Романов, Ольга Новоселова (Тверь) Менасивный   контент   предвыборных   практик   политической   дискурсии Владимира Путина    . . . . . . . . . . .89

Алексей Романов, Лариса Романова (Тверь) Демонстративы как маркеры  сетевого  поведения  я-медиа  в  дигитальной коммуникации   . . . . . . . . . . .101

Елена Савич (Миньск) Адресация как центральная категория профессионального дискурса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107

Евгения   Жеймо   (Варшава)   Анализ   учебника   как   элемент отчетной документации по педагогической практике    . . . . . . . . . . . . . . .     119

Recenzje

Oleg Leszczak (Kielce) Język jako punkt przyciągania i siła ciążenia: funkcjonalizm contra postmodernizm (recenzja książki Aleksandra Kiklewicza «Притяжение языка . Том 6: Функциональные аспекты синтаксиса и стилистики»,

Olsztyn 2019, 330 s .)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    143

Wladimir   Zaika   (Nowogród   Wielki)   Nowe   spojrzenie   na   fenomen precedensowości

w języku (recenzja monografii Switłany Leszczak „Языковые прецеденты

в художественном идиостиле Бориса Гребенщикова”, Wydawnictwo UJK,

Kielce 2019, 304 s .)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 28, red. Martyna Król-Kumor, 2020 cena 23,76 zł

Okładka, „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 28, red. Martyna Król-Kumor„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 28, red. Martyna Król-Kumor, 2020,  164 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 23,76 zł

Spis treści

LITERATUROZNAWSTWO

Инна Гажева (Львов) Структура повествования в фантастическом рассказе Ф. Достоевского Кроткая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Александр Глотов (Кременец) Безумный мир Гоголя и Достоевского . . . . . . . . . . 23

Илья Кузнецов (Новосибирск) Александр Островский и Николай Некрасов – барометры литературной эволюции XIX века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Иван Назаренко (Томск) Исповедальность в романе Ю. Фельзена Письма о Лермонтове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Екатерина Никитская (Киев) Поэма Блудный сын Н. Гумилева как первый манифест акмеизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Владас Просцевичус (Каунас) Деинтонирование как ресурс поэтической речи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Наталия Соценко (Харьков) Пародия А.И. Куприна По заказу как «метатекст» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Элеонора Шестакова (Донецк) Реальное шоу – своеобразно перечеркнутый текст художественной литературы: компаративистский аспект проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ольга Верник (Полтава) «Путешествие» инока Марка как источник повести Вс. Иванова «Бегствующий остров» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Ирина Заярная (Киев) Массмедийный дискурс в интермедиальных художественных проектах Тимура Кибирова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

JĘZYKOZNAWSTWO

Юлия Бекреева (Минск) Субъект как компонент значения глагола . . . . . . . . . . . . 123

Martyna Król-Kumor (Kielce) Podmiot w dyskursie naukowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Олег Лещак (Kielce) Тождество имени собственного и онимическое тождество объекта номинации в лингвокультультурологическом и лингвосемиотическом плане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

RECENZJE

Vladimir Zaika (Nowogród Wielki) Podstawy teorii precedensowości kognitywnej (recenzja monografii Olega Leszczaka i Switłany Leszczak «Когнитивные прецеденты в песенном творчестве Бориса Гребенщикова: природа и человек», Kielce 2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Zasady etyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163