Nowości – FILOLOGIA ROSYJSKA

Nowości - FILOLOGIA ROSYJSKA
O. Leszczak red., Homo Politicus. Społeczno-polityczne wartości współczesnego człowieka, 2021, PDF publikacji

Oleg Leszczak red., Homo Politicus. Społeczno-polityczne wartości współczesnego człowieka, 2021, 247 s., ISBN 978-83-7133-947-9, PDF publikacji pobierz plik

Monografia zbiorowa jest kolejną edycją efektów prac badawczych przeprowadzonych przez zespół interdyscyplinarny z Polski, Ukrainy i Rosji nad problemem wartości społeczno-politycznych współczesnego człowieka w ramach Międzynarodowego Projektu Integracyjnego „Szkoła Otwartego Umysłu”. Wyniki badań doktorantów i studentów zostały przedstawione w pierwszych trzech częściach monografii pt. „Społeczno-polityczne wartości w mediach i życiu publicznym”, „Społeczno-polityczne wartości w aspekcie historyczno-kulturowym” oraz „Społeczno-polityczne wartości w aspekcie artystycznym”. Ostatnia część – „Zdanie ekspertów” – przedstawia refleksje opiekunów naukowych młodzieży nad tematem monografii.

O. Leszczak, P. Biednarska, Russkije priecedientnyje wyskazywanija w sowriemiennom obydiennom mietadiskursie, 2021, PDF publikacji

Okładka, Oleg Leszczak, Paulina Biednarska, Russkije priecedientnyje wyskazywanija w sowriemiennom obydiennom mietadiskursieOleg Leszczak, Paulina Biednarska, Russkije priecedientnyje wyskazywanija w sowriemiennom obydiennom mietadiskursie, 2021, 194 s., ISBN 978-83-7133-946-2, PDF publikacji pobierz plik

Monografia poświęcona jest zbadaniu zjawiska precedensowości językowej w metadyskursie potocznym. Obiektem badania są rosyjskie wypowiedzi precedensowe, ich typologizacja oraz pragmatyka w realizacji dyskursywnej. Rozpatrzone zostały pojęcia makro- i metadyskursu, potoczności i powszedniości dyskursywnej, precedensowości oraz jej odmian, problemy kwalifikacji i genezy wypowiedzi precedensowych oraz przedstawiona analiza funkcjonalno-pragmatyczna dwóch rodzajów rosyjskich potocznych wypowiedzi precedensowych – komunikatywnych oraz kognitywno-kulturowych.

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 29, red. Martyna Król-Kumor, 2021, cena 17,28 zł

Okładka, „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 29, red. Martyna Król-Kumor„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 29, red. Martyna Król-Kumor, 2021,  116 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 17,28 zł

Spis treści

LITERATUROZNAWSTWO

Инна Волковинская (Каменец-Подольский) Миф о Тангейзере в рецепции

Юрия Клена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Виталий Смертин (Тернополь) На стыке легенд и реальности (рецензия на

кн. Глотов О. Філологічні нариси: Книга друга. Тернопіль: Видавництво

“Крок”, 2020. 178 с.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Сергей Чуй (Луцк) Стихи из афганской тетради: поэзия Василия Слапчука

в переводах Владимира Быча (стиховедческий аспект) . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Izabela Nogawica (Wrocław) Związek Radziecki w powieści Eszelon do Samarkandy

Jachiny Guzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ludmiła Szewczenko (Kielce) Литература как способ познания современной

России (Рецензия на: Liliana Kalita, Wybrane zagadnienia z najnowszej

prozy rosyjskiej. Skrypt dla studentów 1 roku rosjoznawstwa, Gdańsk 2020,

188 s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

JĘZYKOZNAWSTWO

Елена Глазкова (Москва) «Борщ» в языке и культуре русского народа . . . . . . . . . 49

Дмитрий Клименко (Kielce) Некоторые аспекты текстовой актуализации

габитусов языковой и культурной картины лексемы птица в редакциях

романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Юрий Князев (Великий Новгород) Русские возвратные глаголы c позиции

говорящего и с позиции слушающего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Зинаида Пахолок (Луцк) Антропонимы с повторенным словообразовательным

элементом как языковая универсалия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Елена Пчелинцева (Черкассы) Спасение или спасание, или нужна ли категория

вида русским отглагольным именам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Анастасия Стародубцева (Kielce) Этнокультурная идентичность русских

Украины: языковой вопрос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Zasady etyki publikacyjnej czasopisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115