Nowości – FILOLOGIA ROSYJSKA

Nowości - FILOLOGIA ROSYJSKA
O. Leszczak red., Homo economicus. Dyskurs o ekonomicznych wartościach współczesnego człowieka, 2020, PDF publikacji

Okładka, Homo economicus. Dyskurs o ekonomicznych wartościach współczesnego człowieka, Oleg Leszczak red.

Oleg Leszczak red., Homo economicus. Dyskurs o ekonomicznych wartościach współczesnego człowieka, 2020, 193 s., ISBN 978-83-7133-907-3, PDF publikacji pobierz plik

Niniejsza monografia zbiorowa powstała jako pokłosie Międzynarodowego Projektu Integracyjnego Studentów i Doktorantów „Szkoła Otwartego Umysłu” działającego od 2008 roku. Prace badawcze Projektu mają cykliczny charakter i co roku są poświęcone pewnym ogólnym interdyscyplinarnym problemom. Publikacja podejmuje problematykę wartości ekonomicznych współczesnego człowieka w różnych odmianach dyskursu publicznego. Pod wartościami ekonomicznymi rozumiane jest tu wszystko to, co z jednej strony wynika z zapewnienia potrzeb dobrobytu i dobrostanu (włącznie z pracą, jej warunkami, efektami, gospodarczymi relacjami międzyludzkimi), a z drugiej – ma doniosłe znaczenie aksjologiczne dla człowieka i społeczeństwa.

.

.

.

.

.

O. Leszczak, S. Leszczak, Kognitywnyje priecedenty w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa: obsiestwo i sakralnaja sfiera, 2020, cena 48,30 zł

Oleg Leszczak, Swietłana Leszczak, Kognitywnyje priecedenty w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa: obsiestwo i sakralnaja sfiera, 2020, 290 s., format B5, ISBN 978-83-7133-874-8, cena 48,30 zł

Niniejsza publikacja poświęcona jest badaniu zjawisk precedensowych o charakterze kognitywnym jako jednostek odtwarzalnych wykorzystywanych przez rosyjskiego barda oraz rock muzyka Borysa Griebienszczikowa w jego tekstach poetyckich poświęconych prezentacji społeczeństwa i sfery duchowej. W monografii zostały rozpatrzone zarówno precedensy kognitywne o charakterze stricte informacyjnym (koncepty, kategorie konceptualne, przestrzenie kognitywne) wyrażane poprzez jednostki nominatywne i predykatywne języka rosyjskiego, jak też wykorzystywane przez poetę modele obrazowania artystycznego.

Książka jest kontynuacją monografii Olega Leszczaka i Swietłany Leszczak Kognitywnyje priecedenty w piesiennom tworciestwie Borisa Griebienszczikowa: priroda i cielowiek (2019), ma charakter badawczy i jest przeznaczona dla szerokiego grona filologów (zwłaszcza rusycystów), ale także kulturologów i badaczy sztuki. Publikacja napisana jest w języku rosyjskim.

K. Nobis-Wlazło, Leksicieskaja semantika koliciestwiennosti: diskursnyj analiz, 2020, cena 23,10 zł

Okładka, Leksicieskaja semantika koliciestwiennosti, Katarzyna Nobis-WlazłoKatarzyna Nobis-Wlazło, Leksicieskaja semantika koliciestwiennosti: diskursnyj analiz, 2020, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-838-0, cena 23,10 zł

Publikacja poświęcona jest badaniu osobliwości pragmatycznego funkcjonowania jednostek ze znaczeniem, przede wszystkim policzalnej ilościowości w różnych dziedzinach i sytuacjach komunikacji społecznej, które za podstawę uznają językowe doświadczenie człowieka. W pracy zawarta jest analiza dotycząca użycia wspomnianych jednostek w różnego typu dyskursach (obyczajowym, ekonomicznym, społeczno-politycznym, naukowym, estetycznym oraz filozoficznym). Książka jest kontynuacją monografii „Koliciestwo i kolicieswiennost w russkom jazykie. Onomasiologicieskij analiz”, ma charakter badawczy i jest przeznaczona dla szerokiego grona filologów przede wszystkim rusycystów.

Publikacja w języku rosyjskim.

.

.

.

.

.

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 28, red. Martyna Król-Kumor, 2020 cena 23,76 zł

Okładka, „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 28, red. Martyna Król-Kumor„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 28, red. Martyna Król-Kumor, 2020,  164 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 23,76 zł

Spis treści

LITERATUROZNAWSTWO

Инна Гажева (Львов) Структура повествования в фантастическом рассказе Ф. Достоевского Кроткая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Александр Глотов (Кременец) Безумный мир Гоголя и Достоевского . . . . . . . . . . 23

Илья Кузнецов (Новосибирск) Александр Островский и Николай Некрасов – барометры литературной эволюции XIX века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Иван Назаренко (Томск) Исповедальность в романе Ю. Фельзена Письма о Лермонтове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Екатерина Никитская (Киев) Поэма Блудный сын Н. Гумилева как первый манифест акмеизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Владас Просцевичус (Каунас) Деинтонирование как ресурс поэтической речи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Наталия Соценко (Харьков) Пародия А.И. Куприна По заказу как «метатекст» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Элеонора Шестакова (Донецк) Реальное шоу – своеобразно перечеркнутый текст художественной литературы: компаративистский аспект проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ольга Верник (Полтава) «Путешествие» инока Марка как источник повести Вс. Иванова «Бегствующий остров» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Ирина Заярная (Киев) Массмедийный дискурс в интермедиальных художественных проектах Тимура Кибирова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

JĘZYKOZNAWSTWO

Юлия Бекреева (Минск) Субъект как компонент значения глагола . . . . . . . . . . . . 123

Martyna Król-Kumor (Kielce) Podmiot w dyskursie naukowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Олег Лещак (Kielce) Тождество имени собственного и онимическое тождество объекта номинации в лингвокультультурологическом и лингвосемиотическом плане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

RECENZJE

Vladimir Zaika (Nowogród Wielki) Podstawy teorii precedensowości kognitywnej (recenzja monografii Olega Leszczaka i Switłany Leszczak «Когнитивные прецеденты в песенном творчестве Бориса Гребенщикова: природа и человек», Kielce 2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Zasady etyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163