Nowości – FILOLOGIA ROSYJSKA

Nowości - FILOLOGIA ROSYJSKA
I. Hubicka, M. Król-Kumor, I. Rolak, A. Żelezik, Russkij dyskurs turisticieskogo biznesa w Polsze lingwokulturologicieskoie issliedowanie, 2018, cena 42,00 zł

Okładka, Russkij dyskurs turisticieskogo biznesa, Irena Hubicka, Martyna Król-Kumor, Irina Rolak, Anna Żelezik,

Irena Hubicka, Martyna Król-Kumor, Irina Rolak, Anna Żelezik, Russkij dyskurs turisticieskogo biznesa w Polsze lingwokulturologicieskoie issliedowanie, 2018, 308 s., format B5, ISBN 978-83-7133-743-7, płyta CD, cena 42,00 zł

Niniejsza książka stanowi opracowanie kulturologiczne o profilu praktycznym, uwzględniające różne rodzaje pragmatyki użycia w ramach dyskursu biznesu turystycznego. Głównym celem monografii było ukazanie ogromnego potencjału turystycznego Polski oraz możliwości w zakresie prowadzenia przez polskie biura podróży biznesu turystycznego przy współudziale partnerów z Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz innych krajów rosyjskojęzycznych zza wschodniej granicy. Zadaniem monografii było przekazanie odbiorcom wiedzy merytorycznej, jak i pogłębienie ich kompetencji lingwistycznych oraz sprawności komunikacyjnych zgodnie z obowiązującą w polskim systemie edukacyjnym Polską Ramą Kwalifikacji oraz z wymaganiami określonymi przez Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ).

Książka skierowana jest do studentów filologii rosyjskiej, lingwistyki stosowanej, turystyki i rekreacji oraz osoby uczące się na lektoratach, które znają język rosyjski przynajmniej na poziomie B1/B2.

Z opracowania mogą też korzystać pracownicy biur podróży, baz noclegowych, przewodnicy turystyczni oraz inne osoby pracujący w sferze obsługi ruchu turystycznego i z klientem rosyjskojęzycznym.

I. Hubicka, A. Wilczkowska, A. Żelezik, Ni pucha ni piera. Uczebnyje matieriały dla priepodawatielej russkogo jazyka w wuzach, (Materiały pomocnicze dla nauczycieli rusycystów w szkołach wyższych), 2018, cena 36,75 zł

Okładka, Ni pucha ni piera. Uczebnyje matieriały, Irena Hubicka, Anna Wilczkowska, Anna ŻelezikIrena Hubicka, Anna Wilczkowska, Anna Żelezik, Ni pucha ni piera. Uczebnyje matieriały dla priepodawatielej russkogo jazyka w wuzach, (Materiały pomocnicze dla nauczycieli rusycystów w szkołach wyższych), 2018, 223 s. + płyta CD, format B5, ISBN 978-83-7133-706-2 cena 36,75 zł

Publikacja jest zwieńczeniem cyklu Ni pucha ni piera. Russkij jazyk. Urowien’ A2 i Ni pucha  ni piera. Russkij jazyk. Urowien’  B1. Praca zawiera komentarz do cyklu, program nauczania języka rosyjskiego w szkole wyższej z wzorem Europejskiego Portfolio Językowego, przykładowe testy dla poziomu A1 i B2, wzory kart przedmiotu na poziom A1, A2, B1, B2 i C1, a także zestaw ćwiczeń z zakresu artykulacji, akcentuacji, intonacji, morfologii, składni, ortografii, interpunkcji. Praca stanowi obudowę dydaktyczną do poprzednich publikacji, zawiera materiały, których nie było w części pierwszej i drugiej, a które są niezbędne do tego, by kształcenie w zakresie języka rosyjskiego było jak najbardziej efektywne. Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli języka rosyjskiego w szkołach wyższych, z opracowania mogą korzystać również nauczyciele języka rosyjskiego w szkołach średnich oraz studenci i uczniowie.

M. Król-Kumor, Dyskurs nauk humanistycznych, 2019, cena 25,20 zł

Okładka, Dyskurs nauk humanistycznych, Martyna Król-KumorMartyna Król-Kumor, Dyskurs nauk humanistycznych, 2019, 170 s., format B5, ISBN 978-83-7133-836-6, cena 25,20 zł

Niniejsza monografia stanowi kompendium wiedzy na temat dyskursu. Koncentruje się na zagadnieniu dyskursu naukowego w konfrontacji z innymi rodzajami dyskursu. Ważnym zagadnieniem, poruszanym w książce jest także porównanie dyskursu nauk humanistycznych dyskursowi nauk ścisłych i przyrodniczych. Przeciwstawienie  tych typów dyskursu naukowego ukazuje prymat pojęciowego (konceptualnego) myślenia nad empirią (doświadczalnym sprawdzaniem) oraz przewagę koherencyjności nad konwencjonalnością w naukach humanistycznych.

W monografii dyskurs naukowy został poddany analizie z uwzględnieniem pola referencyjnego, pragmatyki dyskursu, podmiotu dyskursywnego oraz semantyki i formy dyskursu. W rezultacie analizy wyodrębniono cechy dystynktywne, tendencje i kierunki rozwoju dyskursu naukowego.

.

.

.

.

.

M. Król-Kumor, I. Rolak red., Współczesny dyskurs rosyjski, 2019, cena 31,50 zł

Okładka, Współczesny dyskurs rosyjski, Martyna Król-Kumor, Irina Rolak red.Martyna Król-Kumor, Irina Rolak red., Współczesny dyskurs rosyjski, 2019, 212 s., format B5, ISBN 978-83-7133-837-3, cena 31,50 zł

Niniejsza publikacja stanowi zbiór rozważań dotyczących współczesnego dyskursu rosyjskojęzycznego. Przyjęta w opracowaniu definicja terminu dyskurs oraz typologia zjawiska stanowią ogniwo, łączące poszczególne jej części.

Dyskurs rozumiany jest przez autorów jako wariant działalności językowej określony przez czynniki funkcjonalno-pragmatyczne. Tak pojmowany dyskurs posiada wszystkie ogólne cechy charakterystyczne dla działalności językowej (langage) – opiera się na systemie językowym (langue) realizowanym w mowie (parole), jednak ze względu na określony wybór i specyficzny sposób wykorzystania środków językowych oraz modeli produkcji mowy w konkretnych wypowiedziach odróżnia się od wszelkich innych wariantów (egzemplifikacji/uosobień) działalności lingwosemiotycznej. Typologia, zgodnie z którą przygotowano rozdziały opracowania, oparta jest na kryterium pragmatycznym: cel działalności której towarzyszy dyskurs, determinuje jego rodzaj – dyskurs społeczno-etyczny, profesjonalno-ekonomiczny, naukowy, filozoficzny, estetyczny/artystyczny i dyskurs potoczny. Wyodrębnione w ten sposób rodzaje dyskursów są na tyle uniwersalne, że mogą być określane mianem makrodyskursów. W książce zastosowano wszystkie współczesne makrodyskursy rosyjskie z wyjątkiem potocznego, który nie znalazł się w polu badawczym autorów poszczególnych rozdziałów.

Monografia adresowana jest do językoznawców, doktorantów studiów językoznawczych oraz studentów filologii rosyjskiej i lingwistyki stosowanej.

Publikacja napisana została w języku rosyjskim i polskim.

O. Leszczak, S. Leszczak, Kognitywnyje priecedenty w piesiennom tworciestwie Borisa Griebienszczikowa: priroda i cielowiek, 2019, cena 37,80 zł

Okładka, Kognitywnyje priecedenty w piesiennom tworciestwie, Oleg Leszczak, Swietłana LeszczakOleg Leszczak, Swietłana Leszczak, Kognitywnyje priecedenty w piesiennom tworciestwie Borisa Griebienszczikowa: priroda i cielowiek, 2019, 236 s., format B5, ISBN 978-83-7133-834-2, cena 37,80 zł

Niniejsza publikacja poświęcona jest badaniu zjawisk precedensowych o charakterze kognitywnym jako jednostek odtwarzalnych wykorzystywanych przez rosyjskiego barda oraz rock muzyka Borysa Griebienszczikowa w jego tekstach poetyckich. W monografii zostały rozpatrzone zarówno precedensy kognitywne o charakterze stricte informacyjnym (koncepty, kategorie konceptualne, przestrzenie kognitywne) wyrażane poprzez jednostki nominatywne i predykatywne języka rosyjskiego jak też wykorzystywane przez poetę modele obrazowania artystycznego. Książka jest kontynuacją monografii Swietłany Leszczak Jazykowyje prieciedienty  w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, ma charakter badawczy i jest przeznaczona dla szerokiego grona filologów (przede wszystkim rysycystów), ale także kulturologów i badaczy sztuki. Publikacja napisana jest w języku rosyjskim.

S. Leszczak, Jazykowyje prieciedienty w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, 2019, cena 39,90 zł

Okładka, Jazykowyje prieciedienty  w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, Switłana LeszczakSwitłana Leszczak, Jazykowyje prieciedienty  w chudożiestwiennom idiostilie Borisa Griebienszczikowa, 2019, 306 s., ISBN 978-83-7133-742-0, cena 39,90 zł

Prezentowana praca poświęcona jest badaniu tzw. tekstów i wypowiedzi precedensowych jako jednostek odtwarzalnych, wykorzystywanych przez rosyjskiego barda oraz rock muzyka Borysa Griebienszczikowa, w jego tekstach poetyckich. W książce zostały rozpatrzone zarówno językowe precedensy o charakterze cytatowym (reminiscencje do innych utworów kultury), w tym autocytowania, jak też jednostki ponadsłowne (frazemy i wypowiedzi), charakterystyczne dla idiostylu artystycznego poety. Szczególna uwaga została poświęcona sposobom wprowadzenia takich jednostek do tekstów poetyckich poprzez różnego rodzaju frazeoschematy i modele frazeosyntaktyczne. Niniejsza praca  ma charakter badawczy i jest skierowana do szerokiego grona filologów, przede wszystkim rusycystów oraz kulturologów i badaczy sztuki. Publikacja napisana jest w języku rosyjskim.

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 26, red. Martyna Król-Kumor, 2018, cena 21,00 zł

Okładka, Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,  t. 26 , Martyna Król-Kumor red.„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 26 , red. Martyna Król-Kumor,  2018,  154 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 21,00 zł

Spis treści

LITERATUROZNAWSTWO

Екатерина Бондаренко (Кельце) Человек войны в творчестве Светланы Алексиевич , s. 11

Joanna Nowakowska-Ozdoba (Kielce) Obraz prowincji wołyńskiej w opowieści Włodzimierza Korolenki Niewidomy muzyk, s. 17

Элеонора Шестакова (Донецк) Эстетика воспоминаний в мотиве русский человек на rendez-vous на материале новеллы Ивана Бунина Руся, s. 25

Людмила Шевченко (Кельце) Поэтика пейзажа в романе Олега Постнова Страх, s. 39

Татьяна Тверитинова (Киев) Батальон ангелов Бориса Акунина как историографический роман , s. 51

Ирина Заярная (Киев) Творчество Евгения Замятина и авангард. Диалектика притяжения и отталкивания, s.  59

JĘZYKOZNAWSTWO

Анна Батулина (Великий Новгород) Церковнославянская лексика и фразеология как объект метаязыковой рефлексии в публицистике религиозной тематики, s. 71

Виктория Дидковская (Великий Новгород) Словесные композиции как номинативная техника , s. 77

Martyna Król-Kumor (Kielce) Modele słowotwórcze w wybranych żargonach języka polskiego, s. 83

Олег Лещак (Кельце) Методологические трудности российской ономасиологии: проблема номинации как объекта исследования, s. 97

Светлана Лещак (Кельце) Концепт «война» как изобразительный мотив эстетического представления человеческого опыта в художественном идиостиле Бориса Гребенщикова , s. 107

Ксения Нестеренко (Харьков) Особенности репрезентации концепта «преступление» в рассказах Антона Чехова и Александра Куприна, s. 119

Оксана Просяник (Харьков) Восприятие концепции Фердинанда де Соссюра в советском и российском языкознании (на материале анализа журнала «Вопросы языкознания»), s. 129

Ирина Роляк (Кельце) Особенности сетевого делового этикета в русском и польском языке, s. 139

Евгений Зубков (Кельце) Оси селекции и комбинации Романа Осиповича Якобсона: применимость к анализу коммуникации в преступной среде (часть 1), s. 145

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 27, red. Martyna Król-Kumor, 2019 cena 21,60 zł

Okładka, Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,  t. 27 , Martyna Król-Kumor red. „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 27 , red. Martyna Król-Kumor, 2019,  150 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 21,60 zł

spis treści

Literaturoznawstwo

Любовь Копаница (Киев) Моделирующая роль фольклорных текстов как

критерий прагматического измерения народной песни   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .        11

Ксения   Нестеренко   (Харьков)   К   вопросу   типологии    психопатологических

образов в художественной литературе (на материале произведений

русских писателей рубежа ХIХ – ХХ веков)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        23

Joanna    Nowakowska-Ozdoba    (Kielce)    Tłumaczenie    elementów   nacechowanych

kulturowo w Damie pikowej Aleksandra Puszkina   . . . . . . . . . . . . . . . . .   31

Ludmiła Szewczenko (Kielce) Анализ экранизаций к лассической русской литературы как катализатор развития профессиональных навыков

и расширения кругозора студентов, обучающихся по специальности

„прикладная лингвистика”   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  .        39

Александр    Волковинский    (Каменец-Подольский)    Фельетон  –

структурообразующий элемент жанровой системы Валентина Катаева . .       53

Марина Волощук (Каменец-Подольский) Метафоричность эпитетных структур

в художественной системе рассказа Л . Толстого «Чем люди живы»  . . . . .       63

Olena Yufereva (Kyiv) «Mystical fear» of naive author: the literary code of ruinous

topos in Russian-language internet travelogues    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    .  .        73

Językoznawstwo

Алексей Романов, Ольга Новоселова (Тверь) Менасивный   контент   предвыборных   практик   политической   дискурсии Владимира Путина    . . . . . . . . . . .89

Алексей Романов, Лариса Романова (Тверь) Демонстративы как маркеры  сетевого  поведения  я-медиа  в  дигитальной коммуникации   . . . . . . . . . . .101

Елена Савич (Миньск) Адресация как центральная категория профессионального дискурса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107

Евгения   Жеймо   (Варшава)   Анализ   учебника   как   элемент отчетной документации по педагогической практике    . . . . . . . . . . . . . . .     119

Recenzje

Oleg Leszczak (Kielce) Język jako punkt przyciągania i siła ciążenia: funkcjonalizm contra postmodernizm (recenzja książki Aleksandra Kiklewicza «Притяжение языка . Том 6: Функциональные аспекты синтаксиса и стилистики»,

Olsztyn 2019, 330 s .)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    143

Wladimir   Zaika   (Nowogród   Wielki)   Nowe   spojrzenie   na   fenomen precedensowości

w języku (recenzja monografii Switłany Leszczak „Языковые прецеденты

в художественном идиостиле Бориса Гребенщикова”, Wydawnictwo UJK,

Kielce 2019, 304 s .)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .147