Nowości – DZIENNIKARSTWO I INFORMACJA

Nowości - DZIENNIKARSTWO I INFORMACJA
J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, 2019, cena 42,00 zł

Okładka, Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, Jolanta Chwastyk-KowalczykJolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, 2019, 270 s., ISBN 978-83-7133-740-6, cena 42,00 zł

Londyński miesięcznik społeczno-kulturalno-polityczny „Nowy Czas” powstał jesienią 2006 r. w Londynie jako prywatna inicjatywa wydawnicza Grzegorza Małkiewicza i Teresy Bazarnik. Ukazuje się z małymi przerwami do dnia dzisiejszego. Wpisuje się w niszowy rynek mediów etnicznych w Zjednoczonym Królestwie . Ten niezależny, skierowany do inteligencji tytuł na swych lamach podejmuje kwestie społeczne, polityczne, gospodarcze, naukowe, kulturalne, edukacyjne i inne. Swoją zawartością merytoryczną oraz cyklicznymi spotkaniami organizowanymi przez redakcję zwanymi „ARTerią” wpisuje się w brytyjską wielokulturowość. „Nowy Czas” jest swoistym salonem kulturalnym zespołu tworzących go ludzi, grupą wsparcia, daje poczucie wspólnoty na obczyźnie polskim emigrantom skupionym w kręgach towarzyskich redaktorów.
Prezentowana publikacja zainteresuje  medioznawców, studentów kierunków humanistycznych i społecznych, jak i czytelników interesujących się problemami funkcjonowania polskich emigrantów w pounijnej rzeczywistości w Wielkiej Brytanii, także po Brexicie oraz kulturą anglosaską.

J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Pamiętnik Literacki’ – organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – w latach 1976-2018, 2019, cena 42,00 zł

Okładka, Londyński „Pamiętnik Literacki’ – organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Jolanta Chwastyk-KowalczykJolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Pamiętnik Literacki’ – organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – w latach 1976-2018, 2019, 300 s., format B5, ISBN 978-83-7133-776-5, cena 42,00 zł

Niniejsze opracowanie składa się ze Wstępu, czterech rozdziałów i Zakończenia. Wstęp wprowadza czytelnika w kontekst historyczno-polityczny funkcjonowania Polaków w Wielkiej Brytanii.

 Rozdział pierwszy, opisuje okoliczności powstania pisma, charakteryzuje wydawcę i współpracowników, stałe działy. Określa jego periodyczność, sposób finansowania, format, objętość, nakład, dystrybucję, deklarowany krąg odbiorców.

Rozdział drugi skupia uwagę na problematyce podejmowanej w tomach, opisujących w badanym okresie różne zagadnienia, w tym między innymi rocznice powstania Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz edycji czasopisma, Nagrodę Nobla dla Czesława Miłosza, polskich autorów w językach obcych, polskich poetów poza krajem, naukę o Polsce i polskiej kulturze na uniwersytetach obcych na całym świecie.

Rozdział trzeci koncentruje się na prozie, poezji i innych gatunkach literackich i publicystycznych drukowanych w periodyku, dając przegląd polskiej literatury emigracyjnej powstałej na wielu kontynentach.

Rozdział ostatni składa się z opisu życia literackiego prezentowanego w czasopiśmie. Najważniejszym zwieńczeniem działań okołoliterackich ZPPnO jest uroczyste przyznawane corocznie od 1951 roku Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Pracę wieńczy Zakończenie, Bibliografia oraz Indeks osobowy.

O. Dąbrowska-Cendrowska, A. Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.1, 2019, cena 29,40 zł

Okładka, Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.1, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red.

Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.1, 2019, 184 s., format B5, ISBN 978-83-7133-867-0, cena 29,40 zł

Spis treści

Wstęp                                                                                                                                          7

Danuta Hombek

Powstanie ośrodka prasowego w Wilnie w XVIII wieku. Pierwsza gazeta
i jej dodatki                                                                                                                       11

Izabela Krasińska

Cenzura wobec polskojęzycznych czasopism abstynenckich w okresie
zaborów                                                                                                                             33

Renata Piasecka-Strzelec

„Nowy Czas” (1939–1943) – polskojęzyczne pismo „gadzinowe”
dystryktu radomskiego w świetle nieznanego zbioru prywatnego                  53

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Czasopisma emigracyjne kroniką dokonań polskich architektów
na obczyźnie                                                                                                                  119

Judyta Perczak

Krótka historia skandalu w reklamie                                                                      153

Noty o autorkach

J. Drążyk, P. Rosiński, H. Suchojad red., Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku, 2019, cena 63,00zł

Okładka, Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku, Jolanta Drążyk, Piotr Rosiński, Henryk Suchojad red.

Jolanta Drążyk, Piotr Rosiński, Henryk Suchojad (red.), Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku, 2019, 320 s., format B5, ISBN 978-83-7133-755-0, cena 63,00 zł

Niniejszy tom zawiera 15 tekstów poświęconych różnym zagadnieniom związanym ze sztuką i kulturą regionu świętokrzyskiego okresu ostatnich dwóch stuleci. Jest kontynuacją i nawiązaniem do opublikowanego w 2017 r. studium Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne.

Spis treści

Wstęp, s. 9

Wykaz źródeł i ich skróty, s. 11

Małgorzata Karkocha, Kościół parafialny w Rembieszycach jako przykład fundacji szlacheckiej, s. 13

Kamil Szpunar, Pałac Dembińskich w Rusinowie w świetle inwentarzy z 1777 i 1801 roku
jako przykład rezydencji szlacheckiej przełomu XVIII i XIX wieku, 23

Elżbieta Jeżewska, O artystach upamiętnionych na kieleckim honorowym postumencie z 1854 roku fundacji Tomasza Zielińskiego, s. 39

Małgorzata Niechaj, Neogotyckie wyposażenie gotyckiego kościoła w Szańcu, s. 63

Bożena Sabat, O Ludwice Groppler, bohaterce portretu Rafała Hadziewicza, s. 83

Małgorzata Gorzelak, Wojciech Gerson, Władysław Stadnicki: jubileuszowe retabulum dla księdza biskupa, s. 99

Urszula Stępień, Zabytki z XIX i XX wieku pochodzące z kolekcji księdza Jana Wiśniewskiego
w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, s. 125

Michał Pszczółkowski, Architektura szkolna lat międzywojennych na terenie województwa kieleckiego. Wartość i problemy ochrony, s. 143

Małgorzata Korpała, Nowe aranżacje wnętrz sakralnych z pierwszej połowy XX wieku na terenie dawnego województwa kieleckiego, s. 159

Krzysztof Gombin, Kielecki okres w twórczości Kazimierza Wiszniewskiego, s. 171

Bożena Kostuch, Wincenty Potacki (1904–2001), nestor ćmielowskich projektantów, s. 185

Leszek Dziedzic, Mozaiki grunwaldzkie w Kielcach, s. 197

Stanisława Zacharko-Łagowska, Paweł Pierściński – poza krajobrazem, s. 205

Marian Rumin, Na ścieżkach wystawiennictwa artystycznego w Kielcach (Pro domo sua
kieleckie Biuro Wystaw Artystycznych jako miejsce wystaw nieustających), s. 211

Marta Bolińska, Listy na strychu. Nagłowice we wspomnieniach Joanny Olczak-Ronikier
(Wtedy. O powojennym Krakowie), s. 225

Indeks osób, s. 239

Ilustracje, s. 255

„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 10/21, red. J. Kępa-Mętrak, T. Mielczarek, 2018, cena 25,20 zł

Okładka, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 10/21, Jolanta Kępa-Mętrak, Tomasz Mielczarek red. „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 10/21, red. Jolanta Kępa-Mętrak, Tomasz Mielczarek, 2018, 190 s., format B5, ISSN 2080-4938, cena 25,20 zł

 SPIS TREŚCI

Od redakcji, s. 9

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

JACEK RODZEŃ (Kielce), Czy dziennikarz potrzebuje filozofii w epoce postprawdy i fake newsów?, s. 13

WOJCIECH LIS (Lublin), Ograniczenia dostępu dziennikarza do informacji publicznej, s. 23

ADAM GÓRSKI (Kielce), Wybrane problemy dostępu do informacji publicznej (uwagi praktyczne), s. 41

JAKUB ŻURAWSKI (Kraków), Polityka udostępniania informacji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, s. 51

JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK (Kielce), Making contents public as a way of preventing their informal distribution, s. 63

DOMINIK CHOMIK, JACEK WOJSŁAW (Gdańsk), Pasków TVP Info życie po życiu. Internetowy dyskurs wokół współczesnych tickerów telewizyjnych, s. 73

TOMASZ MIELCZAREK (Kielce), Upowszechnianie informacji publicznej przez TVP SA. Studium przypadku z lat 2016–2017, s. 85

ALEKSANDRA HULEWSKA (Wrocław), Czy polska telewizja publiczna przestrzega zasady gender mainstreaming? Raport z badań, s. 99

LIDIA POKRZYCKA (Lublin), Prasa regionalna a sposoby upowszechniania informacji publicznej. Analiza na przykładzie Lubelszczyzny, s. 107

KRZYSZTOF KOWALIK (Warszawa), Obowiązki informacyjne samorządu lokalnego w epoce mediów społecznościowych oraz trendy w implementacji w serwisach WWW kanałów dystrybucji informacji. Studium przypadku gmin świętokrzyskich, s. 119

JOLANTA KĘPA-MĘTRAK (Kielce), Prasa samorządowa jako forma informacji publicznej, s. 137

JAROSŁAW KARDAŚ (Poznań), Media obiektywne czy media stronnicze? Analiza wizerunku Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w „Gazecie Wyborczej” podczas parlamentarnej kampanii w 2011 roku, s. 151

JUSTYNA MAGUŚ (Lublin), „Słowo Polskie” w latach 1895–1915, s. 169

 

RECENZJE

IZABELA KRASIŃSKA, Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843–1914, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków 2018, ss. 549 – EWA DANOWSKA, s.187