Nowości – DZIENNIKARSTWO I INFORMACJA

Nowości - DZIENNIKARSTWO I INFORMACJA
O. Dąbrowska-Cendrowska, Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej (1989-2019), 2020, cena 37,80

Okładka, Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej, Olga Dąbrowska-CendrowskaOlga Dąbrowska-Cendrowska, Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej (1989-2019), 2020, 234 s., format B5, ISBN 978-83-7133-885-4, cena 37,80

Prasa kobieca to atrakcyjny zarówno do wydawców jak i dla odbiorców sektor rynku medialnego. Mimo rozwoju i ekspansji nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych  magazyny kobiece przynosiły zyski swoim właścicielom. Wybór prasy kobiecej, jako przedmiotu badań, został podyktowany względami obiektywnymi. W 2016 r. według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy magazyny adresowane do żeńskiego odbiorcy stanowiły 58,9% globalnego nakładu prasy w Polsce. O rozwoju ilościowym prasy kobiecej świadczą nowe magazyny debiutujące każdego roku na rynku. Wynikiem rozbudowy sektora prasowego jest obserwowany od piętnastu lat proces subsegmentacji. W związku z powyższym w niniejszej monografii przeanalizowano:

– problemy definicyjne w kontekście rozwijających (w krajach anglosaskich) się kategorii consumer magazines i lifestyle magazines;

–  sytuację prasy kobiecej na polskim rynku prasowym w kontekście dominujących grup typologicznych;

– dominujące dyskursy toczące się na jej łamach;

– zaangażowanie kapitału obcego w sektor prasowy.

Badaniami objęto te subsegmenty prasy kobiecej, które cieszyły się najwyższą średnią sprzedażą egzemplarzową w latach 1990-2019, czyli docierały z publikowanymi treściami do szerokiego grona odbiorców, wpływając na ich postrzeganie otaczającej rzeczywistości.

O. Dąbrowska-Cendrowska, A. Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.2, 2020, cena 31,50 zł

Okładka, Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.2, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red.Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.2, 2020, 202 s., format B5, ISBN 978-83-7133-868-7, cena 31,50 zł

Publikacja stanowi drugi tom wydawnictwa pod tytułem Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość. Autorzy poszczególnych tekstów prezentują ustalenia związane z funkcjonowaniem mediów współczesnych (po 1989 r.). Rok ten przyniósł zmiany w wielu dziedzinach życia, także w zakresie działalności prasotwórczej i medialnej.

Spis treści

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

TOMASZ MIELCZAREK Tygodniki opinii – zapominana lektura polskiej inteligencji . . . . . . . . . . 11

ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA Prasa środowisk narodowych w Polsce po 1989 roku. Stan i perspektywy badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

JOLANTA KĘPA-MĘTRAK Prasa samorządowa jako element działalności informacyjnej i promocyjnej powiatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA Magazyny telewizyjne na polskim rynku medialnym w latach 1989–2019. Próba diagnozy segmentu prasowego . . . ….. . . . .. 71

JUDYTA EWA PERCZAK Prawdziwa historia z duchem w tle. Prasa true stories z kręgu New Age na rynku polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

MONIKA OLCZAK-KARDAS „Impresje Biblioteczne” – fachowe czasopismo dla bibliotekarzy (analiza za lata 2013–2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

TOMASZ CHRZĄSTEK Profile polskich czasopism w mediach społecznościowych . . . . . . . . . . . 137

JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK Rentowność wydawców prasy w warunkach gospodarki cyfrowej na przykładzie działalności prasowej Agora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

ŁUKASZ PAWEŁ GONIAK Myślenie słowem, dźwiękiem i obrazem, czyli dlaczego dziennikarstwo multimedialne i jego konwergencja pozioma nie są możliwe? . . . . . . . . . 177

NOTY O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

O. Dąbrowska-Cendrowska, A. Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.3, 2021, cena 56,70 zł

Okładka, Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.3, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red.Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.3, 2021, 344 s., format B5, ISBN 978-83-7133-908-0, cena 56,70 zł

Trzeci tom wydawnictwa Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość pod red. Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej i Aleksandry Lubczyńskiej jest rezultatem badań pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zawiera różnorodne teksty podzielone chronologicznie w trzech działach. Pierwszy dotyczy historii czasopism, drugi tematów związanych z aktualnym rynkiem prasy, trzeci zaś zawiera publikacje studentów zajmujących się polskimi i zagranicznymi czasopismami.

Różnorodność tematyczna artykułów zamieszczonych w tomie określa środowisko medioznawców związanych z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Spis treści

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

CZĘŚĆ I – PRZESZŁOŚĆ

DANUTA HOMBEK, Początki prasowych usług reklamowych i ogłoszeniowych w Polsce. Prasa informacyjna . . .  . . 15

IZABELA KRASIŃSKA, Ręce przy pracy, serce przy Bogu. „Głos Dziewcząt Polskich” (1929–1934) . . . . .. . . . . . . . . 31

MONIKA OLCZAK-KARDAS, Czasopismo „Obrona Kultury” 1938–1939 (analiza zawartości) . . . . . . . 53

RENATA PIASECKA-STRZELEC, Źródła informacji ujawniane na łamach prasy „gadzinowej” w świetle periodyku „Nowy Czas”(1939–1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    75

JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK, Pokolenie „niezłomnych” jako kustosz idei Józefa Piłsudskiego na obczyźnie w polskiej prasie emigracyjnej oraz instytucjach badawczych. Wybrane przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

JUDYTA EWA PERCZAK, Poradnik dobrej roboty: miesięcznik „Reklama” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            123

CZĘŚĆ II – TERAŹNIEJSZOŚĆ

ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA, Aparat prasowy środowisk narodowych w Polsce w latach 1989–2001 . . ….     143

OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA, Magazyny typu people na polskim rynku medialnym w latach 1997–2019. Próba diagnozy segmentu prasowego . . . . . . . . . . . . . .179

PRZEMYSŁAW CISZEK, Lifestylowe magazyny dla mężczyzn w Polsce. Charakterystyka segmentu i sytuacja na rynku . . .. . . . 197

NATALIA WALKOWIAK, Prasa adresowana do kobiet we Francji i w Hiszpanii w latach 2000–2019. Diagnoza rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211

TOMASZ MIELCZAREK, Polskie gazety w drugiej dekadzie XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227

JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK, Status ekonomiczny dziennikarzy. Praca i płaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245

CZĘŚĆ III – SEKCJA STUDENCKA

WERONIKA SAŁEK, Gdy współczesność spotyka się ze staromodnością. Obraz kobiety w brytyjskiej „the lady” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

JULIA KRZYŻANOWSKA, Magazyn „Kawaii”. Próba monografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

LUIZA WIECZOREK, Czasopisma tworzone przez studentów i dla studentów w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 2006–2019 . . . . . .. . . . 313

NOTY O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

T. Mielczarek, Medioznawstwo polskie. Ludzie – instytucje – nauka, 2021, cena 42,00 zł

Okładka, Medioznawstwo polskie. Ludzie – instytucje – nauka, Tomasz MielczarekTomasz Mielczarek, Medioznawstwo polskie. Ludzie – instytucje – nauka, 2021, 262 s., format A5,  ISBN 978-83-7133-911-0, cena 42,00 zł

Przedmiotem niniejszej publikacji jest rozwój polskiej odmiany dyscypliny naukowej określanej medioznawstwem. W węższym znaczeniu tego pojęcia przez medioznawstwo rozumiemy naukę badającą funkcjonowanie mediów masowych. W ujęciu szerszym za medioznawstwo uznaje się naukę o komunikowaniu medialnym, czyli komunikację prowadzoną przy pomocy urządzeń technicznych – środków komunikowania masowego. Medioznawstwo wywodzi się z prasoznawstwa. Jak to zdefiniowano w specjalistycznych słownikach, pod tą tradycyjną polską nazwą kryje się „nauka o tworzeniu, zawartości, przekazywaniu i odbiorze prasy (we wszystkich jej aspektach) i publikacji prasopodobnych (radiowych, telewizyjnych). Czasami prasoznawstwo interpretowane jest szeroko jako wiedza o komunikowaniu masowym”. Autor niniejszej publikacji doszedł do wniosku, że polskie medioznawstwo ma swój symboliczny początek w ostatnich latach XVIII wieku. W kolejnym stuleciu media były przedmiotem licznych badań prowadzonych przez reprezentantów starszych nauk humanistycznych i społecznych. Polskie medioznawstwo, przechodząc przez okres deskryptywny i kumulatywny, pierwszy swój paradygmat wypracowało w latach sześćdziesiątych XX wieku. W kolejnej dekadzie paradygmat ten zaczął dotyczyć nie tylko mediów, lecz także komunikacji społecznej. Uzyskany materiał podzielony został na pięć rozdziałów. Przyjęty układ pracy nawiązuje do koncepcji teoretycznych Thomasa Kuhna oraz Roberta Mertona. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter wprowadzający. Dla uniknięcia zbędnych powtórzeń w dalszych fragmentach tekstu zebrano w nich najistotniejsze informacje dotyczące rozwoju mediów oraz światowego medioznawstwa. Kolejne trzy rozdziały prezentują rozwój polskich nauk o mediach. Cezury czasowe odzwierciedlają przeobrażenia tej nauki, dlatego tylko w niewielkim stopniu korespondują z klasyczną periodyzacją najnowszych dziejów Polski przyjmowaną przez historyków. Nie znaczy to jednakże, że medioznawstwo rozwijało się w oderwaniu od otaczającej je rzeczywistości. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, kolejne kryzysy wybuchające w PRL, diametralne zmiany społeczno-ekonomiczne zapoczątkowane w 1989 roku determinowały losy uczonych, przekładały się na sposoby finasowania instytucji, a zatem przyczyniały się do rozwoju lub atrofii polskiego medioznawstwa. Praca ma charakter przeglądowy i adresowana jest przede wszystkim do studentów interesujących się medioznawstwem i komunikacją społeczną. Jej czytelnikami mogą być także czynni zawodowo ludzie mediów oraz uczeni zajmujący się szeroko pojmowanymi naukami humanistycznymi i społecznymi.

M. Olczak-Kardas, Fachowe czasopisma dla bibliotekarzy w Polsce w XXI wieku. Biblioteki pedagogiczne, 2020, cena 48,30 zł

Monika Olczak-Kardas, Fachowe czasopisma dla bibliotekarzy w Polsce w XXI wieku. Biblioteki pedagogiczne, 2020, 302 s., format B5, ISBN 978-83-7133-892-2, cena 48,30 zł

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie czasopism fachowych, których twórcami i wydawcami są polskie biblioteki pedagogiczne w XXI wieku. To periodyki tworzone dla nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, nauczycieli i pracowników oświaty. Zamierzeniem autorki jest pokazanie różnorodności czasopism wydawanych przez biblioteki pedagogiczne oraz podkreślenie funkcji, jakie pełniły one w środowisku lokalnym.

Monografia stanowi próbę omówienia specyfiki tworzenia i funkcjonowania czasopism fachowych wydawanych przez bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Udało się przedstawić m.in.: organizację pracy w redakcjach, aktywność i strukturę autorów, cechy formalno-wydawnicze pism, poruszaną w tekstach tematykę oraz trudności z jakimi borykają się twórcy periodyków. Problematyka tekstów, ze względu na obszerność materiału i różnorodność podejmowanych tematów, została omówiona pod kątem zawartości rubryk, które twórcy wykorzystywali tworząc strukturę pism. Ciekawsze tematy, uchwycone prawidłowości zostały przedstawione na wybranych przykładach. Starano się także pokazać najczęściej występujące formy tekstów, stąd wyodrębnienie m.in. zestawień bibliograficznych – tak charakterystycznych dla pism tworzonych przez biblioteki pedagogiczne. Analizując poszczególne tytuły można dostrzec, jak pisma rozwijały się pod względem graficznym, treściowym, redakcyjnym, wykorzystywania nowych form rozpowszechniania. Niektóre z nich posiadały profesjonalnie zorganizowane redakcje, ustalone wytyczne dla autorów, regulaminy dotyczące publikowania w piśmie, przygotowane oświadczenia dla autorów.

Monografia dotyczy tylko czasopism ukazujących się w XXI wieku. Analiza została zakończona na roku 2018, co umożliwiło dokonanie pełnych obliczeń dla zamkniętych roczników. Wprowadzono jednak kilka informacji dotyczących roku 2019 i 2020, np. omawiając termin ukazania się ostatniego numeru, długość funkcjonowania pisma na rynku.

J. E. Perczak, Zanim pojawił się Always. Reklama w Telewizji Polskiej w latach 1957– 1989, 2021, cena 37,80 zł

Okładka, Zanim pojawił się Always, Judyta Ewa PerczakJudyta Ewa Perczak, Zanim pojawił się Always. Reklama w Telewizji Polskiej w latach 1957–1989, 2021, 194 s., ISBN 978-83-7133-912-7, cena 37,80 zł

Celem publikacji jest ukazanie działalności reklamowej Telewizji Polskiej w latach PRL. Politycznie były to czasy trudne dla reklamy, ponieważ socjalizm wykluczał konkurencję we wszystkich sektorach gospodarki (przemysł, usługi, handel), a konkurencja jest podstawą i siłą napędową reklamy. Ponadto hegemonia własności państwowej w przemyśle i handlu oraz centralne planowanie produkcji i zbytu również nie sprzyjały rozwojowi działalności promocyjnej. Zależność polityczna od ZSRR sprawiała, że stosunek władz polskich do reklamy był wiernym odzwierciedleniem sytuacji radzieckiej, zatem jej rozwój był możliwy tylko wówczas, kiedy w ZSRR na to przyzwalano. Dlatego polska reklama bardzo mocno wyhamowała w latach 1948–1955, by następnie wejść w nowy etap rozwoju – okres reklamy socjalistycznej. Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy prezentuje historię Telewizji Polskiej z trzech punktów widzenia: rozwoju technicznego, stosunku społeczeństwa do nowego medium i rozwoju oferty programowej. Przedstawienie tych informacji miało na celu pokazanie, że telewizja praktycznie od początku istnienia miała szansę stać się bardzo ważnym, a z czasem nawet najważniejszym medium dla reklamodawców. Rozdział drugi przybliża zasady działania gospodarki i reklamy socjalistycznej, a w drugiej części analizuje ciągle zmieniającą się strukturę i zasady działania komórki reklamowej Radiokomitetu. Przedstawia też jej finanse. Rozdział trzeci to omówienie form reklamy stosowanych w telewizji, ich jakości, podmiotów i przedmiotów reklamy oraz ilości czasu poświęcanego na działalność promocyjną w telewizji. Pracę uzupełnia Aneks oraz Bibliografia. Tematyka publikacji może być interesująca zarówno dla historyków, medioznawców jak i naukowców zajmujących się  działalnością reklamową Telewizji Polskiej w ustroju socjalistycznym.  Ponadto może mieć wartość nie tylko dla uzupełnienia historii samej telewizji, ale także w celu poszerzenia wiedzy o sposobach oddziaływania propagandowego na odbiorców (propaganda często przenikała się wówczas z reklamą), na pewno także jako uzupełnienie do historii gospodarki oraz historii życia społecznego.