Nowości – DZIENNIKARSTWO I INFORMACJA

Nowości - DZIENNIKARSTWO I INFORMACJA
J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, 2019, cena 42,00 zł

Okładka, Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, Jolanta Chwastyk-KowalczykJolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, 2019, 270 s., ISBN 978-83-7133-740-6, cena 42,00 zł

Londyński miesięcznik społeczno-kulturalno-polityczny „Nowy Czas” powstał jesienią 2006 r. w Londynie jako prywatna inicjatywa wydawnicza Grzegorza Małkiewicza i Teresy Bazarnik. Ukazuje się z małymi przerwami do dnia dzisiejszego. Wpisuje się w niszowy rynek mediów etnicznych w Zjednoczonym Królestwie . Ten niezależny, skierowany do inteligencji tytuł na swych lamach podejmuje kwestie społeczne, polityczne, gospodarcze, naukowe, kulturalne, edukacyjne i inne. Swoją zawartością merytoryczną oraz cyklicznymi spotkaniami organizowanymi przez redakcję zwanymi „ARTerią” wpisuje się w brytyjską wielokulturowość. „Nowy Czas” jest swoistym salonem kulturalnym zespołu tworzących go ludzi, grupą wsparcia, daje poczucie wspólnoty na obczyźnie polskim emigrantom skupionym w kręgach towarzyskich redaktorów.
Prezentowana publikacja zainteresuje  medioznawców, studentów kierunków humanistycznych i społecznych, jak i czytelników interesujących się problemami funkcjonowania polskich emigrantów w pounijnej rzeczywistości w Wielkiej Brytanii, także po Brexicie oraz kulturą anglosaską.

J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Pamiętnik Literacki’ – organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – w latach 1976-2018, 2019, cena 42,00 zł

Okładka, Londyński „Pamiętnik Literacki’ – organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Jolanta Chwastyk-KowalczykJolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Pamiętnik Literacki’ – organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – w latach 1976-2018, 2019, 300 s., format B5, ISBN 978-83-7133-776-5, cena 42,00 zł

Niniejsze opracowanie składa się ze Wstępu, czterech rozdziałów i Zakończenia. Wstęp wprowadza czytelnika w kontekst historyczno-polityczny funkcjonowania Polaków w Wielkiej Brytanii.

 Rozdział pierwszy, opisuje okoliczności powstania pisma, charakteryzuje wydawcę i współpracowników, stałe działy. Określa jego periodyczność, sposób finansowania, format, objętość, nakład, dystrybucję, deklarowany krąg odbiorców.

Rozdział drugi skupia uwagę na problematyce podejmowanej w tomach, opisujących w badanym okresie różne zagadnienia, w tym między innymi rocznice powstania Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz edycji czasopisma, Nagrodę Nobla dla Czesława Miłosza, polskich autorów w językach obcych, polskich poetów poza krajem, naukę o Polsce i polskiej kulturze na uniwersytetach obcych na całym świecie.

Rozdział trzeci koncentruje się na prozie, poezji i innych gatunkach literackich i publicystycznych drukowanych w periodyku, dając przegląd polskiej literatury emigracyjnej powstałej na wielu kontynentach.

Rozdział ostatni składa się z opisu życia literackiego prezentowanego w czasopiśmie. Najważniejszym zwieńczeniem działań okołoliterackich ZPPnO jest uroczyste przyznawane corocznie od 1951 roku Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Pracę wieńczy Zakończenie, Bibliografia oraz Indeks osobowy.

O. Dąbrowska-Cendrowska, Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej (1989-2019), 2020, cena 37,80

Okładka, Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej, Olga Dąbrowska-CendrowskaOlga Dąbrowska-Cendrowska, Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej (1989-2019), 2020, 234 s., format B5, ISBN 978-83-7133-885-4, cena 37,80

Prasa kobieca to atrakcyjny zarówno do wydawców jak i dla odbiorców sektor rynku medialnego. Mimo rozwoju i ekspansji nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych  magazyny kobiece przynosiły zyski swoim właścicielom. Wybór prasy kobiecej, jako przedmiotu badań, został podyktowany względami obiektywnymi. W 2016 r. według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy magazyny adresowane do żeńskiego odbiorcy stanowiły 58,9% globalnego nakładu prasy w Polsce. O rozwoju ilościowym prasy kobiecej świadczą nowe magazyny debiutujące każdego roku na rynku. Wynikiem rozbudowy sektora prasowego jest obserwowany od piętnastu lat proces subsegmentacji. W związku z powyższym w niniejszej monografii przeanalizowano:

– problemy definicyjne w kontekście rozwijających (w krajach anglosaskich) się kategorii consumer magazines i lifestyle magazines;

–  sytuację prasy kobiecej na polskim rynku prasowym w kontekście dominujących grup typologicznych;

– dominujące dyskursy toczące się na jej łamach;

– zaangażowanie kapitału obcego w sektor prasowy.

Badaniami objęto te subsegmenty prasy kobiecej, które cieszyły się najwyższą średnią sprzedażą egzemplarzową w latach 1990-2019, czyli docierały z publikowanymi treściami do szerokiego grona odbiorców, wpływając na ich postrzeganie otaczającej rzeczywistości.

O. Dąbrowska-Cendrowska, A. Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.1, 2019, cena 29,40 zł

Okładka, Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.1, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red.

Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.1, 2019, 184 s., format B5, ISBN 978-83-7133-867-0, cena 29,40 zł

Spis treści

Wstęp                                                                                                                                          7

Danuta Hombek

Powstanie ośrodka prasowego w Wilnie w XVIII wieku. Pierwsza gazeta
i jej dodatki                                                                                                                       11

Izabela Krasińska

Cenzura wobec polskojęzycznych czasopism abstynenckich w okresie
zaborów                                                                                                                             33

Renata Piasecka-Strzelec

„Nowy Czas” (1939–1943) – polskojęzyczne pismo „gadzinowe”
dystryktu radomskiego w świetle nieznanego zbioru prywatnego                  53

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Czasopisma emigracyjne kroniką dokonań polskich architektów
na obczyźnie                                                                                                                  119

Judyta Perczak

Krótka historia skandalu w reklamie                                                                      153

Noty o autorkach

O. Dąbrowska-Cendrowska, A. Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.2, 2020, cena 31,50 zł

Okładka, Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.2, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red.Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska red., Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.2, 2020, 202 s., format B5, ISBN 978-83-7133-868-7, cena 31,50 zł

Publikacja stanowi drugi tom wydawnictwa pod tytułem Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość. Autorzy poszczególnych tekstów prezentują ustalenia związane z funkcjonowaniem mediów współczesnych (po 1989 r.). Rok ten przyniósł zmiany w wielu dziedzinach życia, także w zakresie działalności prasotwórczej i medialnej.

Spis treści

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

TOMASZ MIELCZAREK Tygodniki opinii – zapominana lektura polskiej inteligencji . . . . . . . . . . 11

ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA Prasa środowisk narodowych w Polsce po 1989 roku. Stan i perspektywy badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

JOLANTA KĘPA-MĘTRAK Prasa samorządowa jako element działalności informacyjnej i promocyjnej powiatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA Magazyny telewizyjne na polskim rynku medialnym w latach 1989–2019. Próba diagnozy segmentu prasowego . . . ….. . . . .. 71

JUDYTA EWA PERCZAK Prawdziwa historia z duchem w tle. Prasa true stories z kręgu New Age na rynku polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

MONIKA OLCZAK-KARDAS „Impresje Biblioteczne” – fachowe czasopismo dla bibliotekarzy (analiza za lata 2013–2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

TOMASZ CHRZĄSTEK Profile polskich czasopism w mediach społecznościowych . . . . . . . . . . . 137

JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREK Rentowność wydawców prasy w warunkach gospodarki cyfrowej na przykładzie działalności prasowej Agora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

ŁUKASZ PAWEŁ GONIAK Myślenie słowem, dźwiękiem i obrazem, czyli dlaczego dziennikarstwo multimedialne i jego konwergencja pozioma nie są możliwe? . . . . . . . . . 177

NOTY O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

J. Drążyk, P. Rosiński, H. Suchojad red., Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku, 2019, cena 63,00zł

Okładka, Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku, Jolanta Drążyk, Piotr Rosiński, Henryk Suchojad red.

Jolanta Drążyk, Piotr Rosiński, Henryk Suchojad (red.), Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku, 2019, 320 s., format B5, ISBN 978-83-7133-755-0, cena 63,00 zł

Niniejszy tom zawiera 15 tekstów poświęconych różnym zagadnieniom związanym ze sztuką i kulturą regionu świętokrzyskiego okresu ostatnich dwóch stuleci. Jest kontynuacją i nawiązaniem do opublikowanego w 2017 r. studium Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne.

Spis treści

Wstęp, s. 9

Wykaz źródeł i ich skróty, s. 11

Małgorzata Karkocha, Kościół parafialny w Rembieszycach jako przykład fundacji szlacheckiej, s. 13

Kamil Szpunar, Pałac Dembińskich w Rusinowie w świetle inwentarzy z 1777 i 1801 roku
jako przykład rezydencji szlacheckiej przełomu XVIII i XIX wieku, 23

Elżbieta Jeżewska, O artystach upamiętnionych na kieleckim honorowym postumencie z 1854 roku fundacji Tomasza Zielińskiego, s. 39

Małgorzata Niechaj, Neogotyckie wyposażenie gotyckiego kościoła w Szańcu, s. 63

Bożena Sabat, O Ludwice Groppler, bohaterce portretu Rafała Hadziewicza, s. 83

Małgorzata Gorzelak, Wojciech Gerson, Władysław Stadnicki: jubileuszowe retabulum dla księdza biskupa, s. 99

Urszula Stępień, Zabytki z XIX i XX wieku pochodzące z kolekcji księdza Jana Wiśniewskiego
w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, s. 125

Michał Pszczółkowski, Architektura szkolna lat międzywojennych na terenie województwa kieleckiego. Wartość i problemy ochrony, s. 143

Małgorzata Korpała, Nowe aranżacje wnętrz sakralnych z pierwszej połowy XX wieku na terenie dawnego województwa kieleckiego, s. 159

Krzysztof Gombin, Kielecki okres w twórczości Kazimierza Wiszniewskiego, s. 171

Bożena Kostuch, Wincenty Potacki (1904–2001), nestor ćmielowskich projektantów, s. 185

Leszek Dziedzic, Mozaiki grunwaldzkie w Kielcach, s. 197

Stanisława Zacharko-Łagowska, Paweł Pierściński – poza krajobrazem, s. 205

Marian Rumin, Na ścieżkach wystawiennictwa artystycznego w Kielcach (Pro domo sua
kieleckie Biuro Wystaw Artystycznych jako miejsce wystaw nieustających), s. 211

Marta Bolińska, Listy na strychu. Nagłowice we wspomnieniach Joanny Olczak-Ronikier
(Wtedy. O powojennym Krakowie), s. 225

Indeks osób, s. 239

Ilustracje, s. 255

M. Olczak-Kardas, Fachowe czasopisma dla bibliotekarzy w Polsce w XXI wieku. Biblioteki pedagogiczne, 2020, cena 48,30 zł

Monika Olczak-Kardas, Fachowe czasopisma dla bibliotekarzy w Polsce w XXI wieku. Biblioteki pedagogiczne, 2020, 302 s., format B5, ISBN 978-83-7133-892-2, cena 48,30 zł

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie czasopism fachowych, których twórcami i wydawcami są polskie biblioteki pedagogiczne w XXI wieku. To periodyki tworzone dla nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, nauczycieli i pracowników oświaty. Zamierzeniem autorki jest pokazanie różnorodności czasopism wydawanych przez biblioteki pedagogiczne oraz podkreślenie funkcji, jakie pełniły one w środowisku lokalnym.

Monografia stanowi próbę omówienia specyfiki tworzenia i funkcjonowania czasopism fachowych wydawanych przez bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Udało się przedstawić m.in.: organizację pracy w redakcjach, aktywność i strukturę autorów, cechy formalno-wydawnicze pism, poruszaną w tekstach tematykę oraz trudności z jakimi borykają się twórcy periodyków. Problematyka tekstów, ze względu na obszerność materiału i różnorodność podejmowanych tematów, została omówiona pod kątem zawartości rubryk, które twórcy wykorzystywali tworząc strukturę pism. Ciekawsze tematy, uchwycone prawidłowości zostały przedstawione na wybranych przykładach. Starano się także pokazać najczęściej występujące formy tekstów, stąd wyodrębnienie m.in. zestawień bibliograficznych – tak charakterystycznych dla pism tworzonych przez biblioteki pedagogiczne. Analizując poszczególne tytuły można dostrzec, jak pisma rozwijały się pod względem graficznym, treściowym, redakcyjnym, wykorzystywania nowych form rozpowszechniania. Niektóre z nich posiadały profesjonalnie zorganizowane redakcje, ustalone wytyczne dla autorów, regulaminy dotyczące publikowania w piśmie, przygotowane oświadczenia dla autorów.

Monografia dotyczy tylko czasopism ukazujących się w XXI wieku. Analiza została zakończona na roku 2018, co umożliwiło dokonanie pełnych obliczeń dla zamkniętych roczników. Wprowadzono jednak kilka informacji dotyczących roku 2019 i 2020, np. omawiając termin ukazania się ostatniego numeru, długość funkcjonowania pisma na rynku.