PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA – Katalog publikacji nr 1

PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA - Katalog publikacji nr 1
J. Biała, Działalność domów dziecka w regionie świętokrzyskim - perspektywa historyczna i współczesna (wybrane aspekty), 2011, cena 29,40 zł

p1

Jolanta Biała, Działalność domów dziecka w regionie świętokrzyskim – perspektywa historyczna i współczesna (wybrane aspekty), 2011, 271 s., format B5, ISBN 978-83-7133-494-8, cena 29,40 zł

Niniejsza praca składa się z siedmiu rozdziałów. Trzy pierwsze stanowią teoretyczne opracowanie tj., historyczną analizę rozwoju domów dziecka w Polsce, od okresu powojennego do początków transformacji ustrojowej w latach osiemdziesiątych. Na tym tle omówione zostały etapy rozwoju kieleckich placówek w podobnym okresie, ich zmian, rozwoju, problemów, jakie towarzyszyły ich organizatorom w trudnych czasach ustroju propagującego radzieckie wzory wychowania instytucjonalnego. W rozdziale III przedstawione zostały koncepcje pracy opiekuńczej i socjalnej z dzieckiem pozbawionym opieki rodziny naturalnej w niektórych krajach europejskich. Przedstawione rozwiązania mogą stanowić przyczynek dla poszukiwania zbliżonych form opieki w warunkach społecznych naszego kraju. Jeden z jego podrozdziałów dotyczy współczesnego wizerunku domu dziecka w aspekcie jego emancypacyjnych i reintegracyjnych funkcji związanych z pracą socjalizacyjną na rzecz wychowanków, ich form mających na celu przygotowanie do przyszłego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym, a przede wszystkim powrotu do rodziny naturalnej. Rozdział IV zawiera założenia metodologiczne pracy: cel, przedmiot badań, problemy badawcze, założone hipotezy, zmienne oraz metody, techniki i narzędzia badań. Przedstawiona została także zwięzła organizacja, przebieg badań oraz charakterystyka badanych osób. Rozdziały V i VI stanowią analizę ilościowo-jakościową założonych problemów w dwóch odrębnych okresach historycznych, tj. latach 1992-1993 i 2008-2009. Rozdział VII zawiera opinie usamodzielnionych wychowanków na temat ich obrazu domu dziecka. Publikacja adresowana jest do pedagogów, wychowawców placówek socjalizacyjnych, nauczycieli akademickich i studentów.

J. Biała, Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej, 2006, cena 16,80 zł

p2

Jolanta Biała, Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej,2006, 144 s., format A5, ISBN 83-7133-297-1, cena 16,80 zł

Autorka opracowania chce zwrócić uwagę na te zjawiska, będące skutkiem zmieniających się warunków socjalizacji dzieci i młodzieży, które wiązać można z procesami ogólnoeuropejskimi i globalnymi, wielokrotnie apoteozowanymi przez zwolenników europejskości. Praca zapewne będzie formą pomocy dydaktycznej dla studentów, nauczycieli, pedagogów zajmujących się problematyką opieki nad dziećmi, a także jeszcze jednym głosem w dyskusji na temat: W jakim kierunku i w oparciu o jakie wartości powinien przebiegać proces wychowania dzieci we współczesnych polskich rodzinach?

.

.

.

A. Chabior, S. Chrost, M. Krawczyk-Blicharska, M. Stawiak-Ososińska, Młodzież, dorośli i seniorzy w procesie całożyciowego uczenia się. Tradycja i współczesność, 2019, cena 27,30 zł

Agata Chabior, Sławomir Chrost, Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Małgorzta Stawiak-Ososińska, Młodzież, dorośli i seniorzy w procesie całożyciowego uczenia się. Tradycja i współczesność, 2019, 194 s., format B5, ISBN 978-83-7133-767-3, cena 27,30 zł

Niniejsza publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich prezentuje ewolucję idei całożyciowego uczenia się na przestrzeni dziejów, począwszy od starożytności aż po XX wiek. W kolejnym rozdziale przestawiono krótką charakterystykę Pokolenia Z (2.0 generation) oraz powiązanych z młodzieżą nowych trendów w edukacji, które pojawiły się w całożyciowym uczeniu się po wynalezieniu Internetu. W rozdziale trzecim zobrazowano wymiary, strategie i uwarunkowania edukacji dorosłych i kształcenia ustawicznego. W tej części pracy przedstawiono również główne założenia dotyczące obszarów, zadań i funkcji całożyciowej edukacji dorosłych. Ostatni rozdział ukazuje ludzi starzejących się i starych w procesie uczenia się z życia i całożyciowej autokreacji, traktowanej jako proces wewnętrzny, zdolność człowieka do kierowania własnym rozwojem i dochodzenia do zmiany na drodze stawania się gotowym do pełnienia różnorakich ról.

J. Dobrołowicz, Jaki jest chłopak? Dyskurs męskości w piśmie dla trzynastolatek, 2010, cena 12,60 zł

p3

Justyna Dobrołowicz, Jaki jest chłopak? Dyskurs męskości w piśmie dla trzynastolatek, 160 s., format A5, ISBN 83-7133-456-6, 2010, cena 12,60 zł

Dyskurs męskości toczy się dziś na różnych poziomach i na różne sposoby; w prezentowanej publikacji poddano analizie dyskurs męskości w piśmie “13. Magazyn Szczęśliwej Nastolatki”, adresowanym do dziewcząt stojących u progu dorosłości. W tym okresie życia zaczyna się wyraźne zainteresowanie płcią przeciwną, krystalizują się podstawy relacji damsko-męskich, pojawia się ciekawość chłopca jako partnera życiowego. Książka podzielona jest siedem rozdziałów. Rozdział 1, noszący tytuł Przemiany współczesnej kultury, poświęcony jest kwestiom z punktu widzenia tematyki tej książki najbardziej podstawowym: zmieniającym się warunkom, w jakich przebiega dojrzewanie młodego człowieka do udziału w życiu społecznym, komplikacjom towarzyszącym procesowi socjalizacji – głównie w wyniku oddziaływania kultury popularnej. Rozdział 2 nosi tytuł mówiący sam za siebie: Media jako współtwórca rzeczywistości społecznej; wykorzystując bogatą literaturę naukową rozważa kwestię możliwości oddziaływania mediów na odbiorców, zwłaszcza na odbiorców młodych. Rozdział 3, Męskość jako kategoria społeczno-kulturowa i jej przemiany, mówi o funkcjonującym od bardzo dawna tradycyjnym modelu męskości, o jego załamaniu w ostatnich latach i o feminizacji męskiej tożsamości. Rozdział 4, Czasopismo “13. Magazyn Szczęśliwej Nastolatki” na tle wspłczesnego rynku prasy dziecięco-młodzieżowej, przynosi podstawowe informacje o współczesnym rynku prasy dziecięco-młodzieżowej, a wypełnia go głównie charakterystyka analizowanego pisma. W rozdziale 5 zatytułowanym Metodologiczne podstawy badań, zaprezentowano przyjętą metodę analizy dyskursu. Rozdział 6 zawiera analizę dyskursu męskości na łamach “13. Magazynu Szczęśliwej Nastolatki”. Rozdział 7 Postscriptum. Kilka wniosków dla szkoły, zwraca uwagę na konieczność wyjścia przez szkołę naprzeciw ofercie kultury popularnej, wprowadzenia jej elementów do szkolnej edukacji, swoistego jej zasymilowania, co wzbogaciłoby i uatrakcyjniło praktykę edukacyjną i działalność wychowawczą szkoły.

W. Dróżka, Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004, cena 47,25 zł

p4

Wanda Dróżka, Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004, 2008, 376 s., format B5, ISBN 978-83-7133-387-3, cena 47,25 zł

W książce tej podjęto próbę ukazania wpływu zmian, jakie zaistniały w naszym kraju po 1989 r., w tym reformy systemu edukacji na kondycję społeczno-zawodową nauczycieli oraz na warunki ich pracy, życia i rozwoju zawodowego, na tle szerszych przemian we współczesnym świecie. W pewnym stopniu jest to również próba wpisania się w trwającą dyskusję na temat: czy edukacja jest we współczesnym świecie czynnikiem modernizacji i zmian, narzędziem podporządkowanym interesom ekonomicznym, technicznym i praktycznym, czy też jest czynnikiem sprawczym świadomego uczestniczenia w zmianie społecznej i we własnym rozwoju. Studium niniejsze składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera teoretyczno-metodologiczne podstawy badań. Autorka dokonuje w nim analizy przemian we współczesnej kulturze i edukacji oraz w postrzeganiu roli nauczyciela, jego profesjonalizmu z perspektywy refleksyjności jako paradygmatu zmiany. W dalszej części podejmuje próbę przybliżenia nowego oblicza metody autobiograficznej w świetle założeń tzw. metodologii refleksyjnej. W części empirycznej podzielonej na trzy duże rozdziały: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość dokonuje prezentacji wyników badań w świetle analizy treści wypowiedzi nauczycieli oraz ich interpretacji. Rozpoczyna tę część rozdział drugi, którego przedmiotem są dociekania losów życiowych i zawodowych nauczycieli oraz ich drogi do zawodu nauczycielskiego. Celem tych analiz jest próba ukazania wartości, klimatu, wydarzeń i osób, które miały wpływ w dzieciństwie, młodości, w okresie studiów, na starcie zawodowym, na habitus tego pokolenia nauczycieli oraz na ich nawyki zawodowe. W rozdziale trzecim przeprowadzona została analiza wpływu transformacji społeczno-edukacyjnych na funkcjonowanie zawodowe nauczycieli w wymiarze zmian kulturowo-aksjologicznych i cywilizacyjnych, społeczno-politycznych i ekonomicznych, edukacyjno-zawodowych. Treścią rozdziału czwartego jest ukazanie wizji zawodu nauczycielskiego, wartości i celów, które nauczyciele uznają za ważne i godne szczególnej troski oraz zachowania ich dla młodych pokoleń. Również tego, jak nauczyciele widzą przyszłość szkoły i zawodu, jakie są ich oceny i sugestie zmian w zakresie kształcenia oraz dalszego rozwoju. Książka jest skierowana do studentów pedagogiki i nauk społecznych oraz osób zainteresowanych badawczo problematyką pedagogiczną.

W. Dróżka, Nauczyciel. Autobiografia. Pokolenia. Studia pedeutologiczne i pamiętnikoznawcze, 2002, cena 15,75 zł

p5

Wanda Dróżka, Nauczyciel. Autobiografia. Pokolenia. Studia pedeutologiczne i pamiętnikoznawcze, 320 s., format B5, ISBN 83-7133-184-3, 2002, cena 15,75 zł

Książka stanowi rodzaj autorskiej monografii prac z ostatnich kilku lat, w większości publikowanych w czasopismach naukowych, wydawnictwach pokonferencyjnych oraz w pracach zbiorowych. Przedmiotem wybranych tekstów są studia teoretyczno-metodologiczne oraz analizy empiryczne dotyczące problematyki pedeutologicznej i oświatowej. W szczególności rozważane są współczesne przemiany roli i pozycji społecznej nauczyciela na tle szerszych uwarunkowań cywilizacyjnych, kulturowych i społeczno-politycznych, a także kwestie osobowości, tożsamości, kwalifikacji zawodowych, kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W prowadzonych analizach i studiach przeważa podejście jakościowe wraz z wykorzystaniem metody autobiograficznej oraz kategorii pokolenia w znaczeniu socjologiczno-kulturowym i historycznym. Publikacja przeznaczona jest dla studentów studiów edukacyjnych oraz pracowników naukowych i polityków oświatowych.

.

.

.

W. Dróżka, Młode pokolenie nauczycieli. Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych, 2004, cena 21,00 zł

p8

Wanda Dróżka, Młode pokolenie nauczycieli. Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych,402 s., format A5, ISBN 83-7133-213-0, 2004, cena 21,00 zł

Praca stanowi przyczynek do dyskusji nad dokonującymi się w Polsce przekształceniami w sferze edukacji, szkoły i zawodu nauczyciela. Są one postrzegane w szerszym kontekście przemian systemowych po 1989 roku oraz zmagań z wyzwaniami i zagrożeniami na drodze do społeczeństwa obywatelskiego i państwa demokratycznego. Celem badań zaprezentowanych w książce było zebranie autentycznego materiału do analiz nad kondycją profesjonalną i społeczno-kulturową młodego pokolenia nauczycieli lat 90., a także nad przemianami szkoły i całego życia społecznego w latach 1983-1993. Jaka jest sytuacja polskiej edukacji i szkoły w czasie tak znamiennym dla naszego kraju? Czy rzeczywiście polscy nauczyciele, podlegający niewątpliwie pauperyzacji, zniechęceniu, negatywnej selekcji do zawodu itp., zapomnieli o etosie, o zdolności do poświęceń? Czy słuszne są tak negatywne opinie o nauczycielach w ostatnich latach? Czy nie jest tak, że formuje się generacja nauczycieli, która czuje, że “musi być inna” od poprzedników, by wypełnić swoje “posłannictwo społeczne” – misję swojego czasu. Inny jest bowiem świat, inna Polska, inna młodzież… Jaki zatem model nauczyciela i edukacji preferuje ta generacja; w jakim stopniu odpowiada on projektom zmian w polskiej oświacie, a także zachodzącym na świecie na przełomie wieków przemianom dotyczącym edukacji i roli nauczyciela. Autorka stara się przybliżyć obraz młodego pokolenia nauczycieli, pokazać, kim są młodzi nauczyciele, co myślą, i jak czują, jak pracują, co w ich życiu zdecydowało, że są tacy, a nie inni, oraz co ich określa “tu i teraz”.

W. Dróżka (oprac.), Nauczycielskie przesłanie – w trosce o przyszłość. Pamiętniki starszego pokolenia nauczycieli 2016, 2017, cena 54,60 zł

Wanda Dróżka (oprac.),  Nauczycielskie przesłanie – w trosce o przyszłość. Pamiętniki starszego pokolenia nauczycieli 2016, 2017, 410 s., format B5, ISBN 978-83-7133-717-8,  cena 54,60 zł

Książka jest  trzecią pozycją będącą plonem ogólnopolskiego konkursu pamiętnikarskiego adresowanego do nauczycieli pod hasłem „Nauczycielskie przesłanie. Pokolenia polskich nauczycieli w trosce o przyszłość” ogłoszonego w 2016 roku. Głównym jego organizatorem był Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach. Patronatem  medialnym konkurs objęło  Czasopismo „Głos Nauczycielski”. Na konkurs wpłynęło 98 pamiętników w tym 20 od autorów z poprzednich edycji konkursu. Pierwszy konkurs, ogłoszony w 1992 roku, przebiegał pod hasłem „Pamiętniki młodych nauczycieli 1993”. Ich autorzy reprezentujący  różne środowiska, typy szkół, dzielili się swoimi radościami i smutkami, codziennymi kłopotami i sukcesami, a także rozterkami i dylematami związanymi z zawodem. Pamiętniki te rejestrowały zmiany bezpośrednio po transformacji ustrojowej, stąd zawierały wiele osobistych nadziei odnoszących się w tym czasie do reformowanego szkolnictwa. Na drugi konkurs – „Nauczycielska dojrzałość”, –  ogłoszony w 2002 roku, wpłynęły teksty  od autorów liczących 35 do 53 lat. Utrwalona w tych pamiętnikach rzeczywistość to wielki zbiorowy portret współczesnego nauczyciela, tęskniącego za lepszą przyszłością, z dużym zaangażowaniem przebijającym się przez formalne zawiłości szkolnego systemu, który, pomimo wszystko, nie zapomina o wychowankach. W publikowanych w tym zbiorze pamiętnikach i autobiografiach stanowiących  cenny materiał badawczy, wyłania się obraz nauczycieli, którzy starają się godzić własne przywiązanie do tradycji z potrzebą rozumienia nowej epoki. Akcent  został położony na analizie dominujących w zbiorze pamiętników nadesłanych przez nauczycieli doświadczonych, ze starszego pokolenia. Jedynie trzy teksty autorstwa młodszych nauczycieli, przywołane są w zbiorze z uwagi  na ich walory treściowe. Badania nad historiami życia nauczycieli  jako przedstawicieli  środowiska, w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, w czasach radykalnych przemian mają duże znaczenie. Nie tylko dla ukazania tendencji przemian w kondycji zawodowej i społeczno-kulturowej nauczycieli, w ich mentalności w zależności od fazy życia i przynależności pokoleniowej, czy zmieniających się kontekstów. Nauczycielskie doświadczenia opisane  w pamiętnikach i wypowiedziach autobiograficznych, przedstawiają dominujące wartości, dążenia i zmagania  nad teraźniejszością naszego kraju, jak też troskę o jego przyszłość, o przyszłość młodych pokoleń oraz znaczący udział  w tym dziele  polskich nauczycieli i pedagogów. Wiedza płynąca z badań  może być szczególnie przydatna, gdy szukamy cech jakości nauczyciela oraz nowych rozwiązań w jego kształceniu i doskonaleniu,  może być pomocna we właściwej modernizacji tego zawodu, na miarę nowych wyzwań, jakich niemało. Mają one również ważne znaczenie dla pedeutologii, socjologii czy historii oświaty.

W. Dróżka, Wartości oraz cele życiowe i zawodowe nauczycieli. Pokolenia z lat 1989/1990; 2014/2015, 2017, cena 44,10 zł

Wartosci_oklWanda Dróżka, Wartości oraz cele życiowe i zawodowe nauczycieli. Pokolenia z lat 1989/1990; 2014/2015, 2017  346 s., format B5, ISBN 978-83-7133-710-9, cena 44,10 zł

Problematyka wartości jest istotna  z uwagi na konstytutywne ich znaczenie w pracy nauczycieli i pedagogów, ale też w ich życiu, w funkcjonowaniu ich rodzin, w aktywności pozazawodowej, jako sfer, dziedzin w tym zawodzie nierozłącznych. Nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą jest się stale, bez względu na czas i miejsce pracy. Celem publikacji jest przybliżenie obrazu cenionych wartości, dążeń oraz celów ogólnospołecznych,  życiowych i zawodowych  nauczycieli w trzech grupach pokoleniowych w ostatnim 25-leciu. Na podstawie pamiętnikarskich i autobiograficznych  badań nad kolejnymi generacjami nauczycieli w Polsce  można zauważyć wiele tendencji i kierunków przemian. Jedna z nich jest widoczna w kolejnych latach transformacji po  roku 1989, napięcie pomiędzy tradycyjnym  wizerunkiem zawodu nauczycielskiego, zasadami i wartościami  dotąd trwale określającymi jego filozofię, a radykalnie zmieniającymi się  kontekstami cywilizacyjnymi, społeczno-kulturowymi i politycznymi edukacji, wymuszającymi niejako zupełnie nową odmienną formułę tego zawodu. Drugą płaszczyzną analiz porównawczych  ściśle związaną z poprzednią jest wymiar pokoleniowy. W tym względzie  istotne jest poznanie tego, jak postrzegają swoją rolę społeczną, życie i pracę, jakie wartości cenią nauczyciele z różnych pokoleń, których losy życiowe i zawodowe kształtowały odmienne warunki społeczno-polityczne,  kulturowe i ekonomiczne. Publikacja przeznaczona jest dla  nauczycieli, studentów, pracowników naukowych.

R. Dutkiewicz, Skuteczność zajęć korekcyjno-wyrównawczych w zniekształceniach statycznych ciała u dzieci w wieku szkolnym, 2010, cena 15,75 zł

p6

Robert Dutkiewicz, Skuteczność zajęć korekcyjno-wyrównawczych w zniekształceniach statycznych ciała u dzieci w wieku szkolnym, 2010, 135 s., format B5, ISBN 978-83-7133-417-7, cena 15,75 zł

Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy przybliża definicje postawy prawidłowej, zagadnienia postawy ciała i jej uwarunkowania oraz metody służące do określenia postaw prawidłowej i wadliwej. Drugi rozdział został poświęcony zagadnieniom badań bilansowych i kwalifikowania uczniów do zajęć szkolnego wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Rozdział trzeci to określenie materiału i metod badań z celami pracy i założeniami badań. Opisano tu czas, miejsce i zakres badań, scharakteryzowano próbę badawczą oraz zastosowane metody analizy statystycznej. Trzy kolejne rozdziały stanowią niejako jedną całość. Omówiono w nich kolejno wyniki badań na etapie diagnozy. Dokonano porównania wyników Grupy I, w której prowadzono korektywę, z Grupą II, w której korektywy nie przeprowadzono. Pracę kończą wnioski z badań i wnioski praktyczne oraz aneks i spis pozycji bibliograficznych wykorzystywanych w pracy.

.

.

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie, red. W. Pilecka, A. Ozga, P. Kurtek, 2005, 47,25 zł

p7

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie, red. Władysława Pilecka, Anna Ozga, Paweł Kurtek, 480 s., format B5, ISBN 83-7133-264-5, 2005, 47,25 zł

Monografia składa się z dwóch części, z których każda obejmuje trzy rozdziały. W pierwszej z nich, zatytułowanej “Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jego relacje w mikrosystemach”, dyskutowane są trzy kwestie: rola rodziców w procesie rehabilitacji i edukacji, sytuacja szkolna dzieci o nietypowym rozwoju oraz indywidualne wyznaczniki psychospołecznego funkcjonowania dziecka w ekosystemie. Część druga, “Specjalne potrzeby społeczne i edukacyjne dziecka z perspektywy mezosystemu, egzosystemu i makrosystemu”, ukazuje teoretyczne założenia i praktyczne rozwiązania w systemie kształcenia specjalnego, relacje mikrośrodowisk w procesie rehabilitacji i edukacji oraz różne formy oddziaływań terapeutyczno-wychowawczych. Autorzy publikacji żywią nadzieję, że książka pozwoli lepiej poznać i zrozumieć rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kontekście różnorodnych uwarunkowań środowiskowych, a jednocześnie zachęci do poszukiwania nowych sposobów doskonalenia kompetencji dziecka i ekosystemu jako wyznaczników jakości jego życia i normalizacji rozwoju.

D. Filatova, Ch. El-Nouty, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w naukach humanistycznych, 2014, cena 16,80 zł

p9

Darya Filatova, Charles El-Nouty,Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w naukach humanistycznych, 2014, 152 s., format B5, ISBN 978-83-7133-608-9, cena 16,80 zł

Analiza złożonych problemów zachodzących w systemach społeczno-socjalnych wymaga wykorzystywania i integracji wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki oraz innych dyscyplin. Doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do uczenia się wiąże się ze zmieniającą specyfiką przedmiotową i metodologiczną pedagogiki. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej stanowią bazę przy organizacji badań empirycznych od momentu doboru próby badawczej do momentu obróbki danych i interpretacji wyników. W monografii wykorzystano doświadczenia francuskiej szkoły statystycznej. W związku z tym w monografii zwraca się szczególną uwagę na wyjaśnienie podstawowych pojęć statystyki, metod estymacji i weryfikacji hipotez badawczych oraz na wskazanie obszarów, w których najczęściej są popełniane błędy metodologiczne. Monografia jest adresowana do szerokiego grona czytelników – teoretyków i praktyków – zainteresowanych w organizacji i przeprowadzeniu badań empirycznych złożonych problemów społecznych, socjalnych i pedagogicznych.

.

.

.

W. Firlej, Piśmiennictwo księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku, 2011, cena 42,00 zł

p10

Waldemar Firlej, Piśmiennictwo księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku, 2011, 315 s., format B5, ISBN 978-83-7133-478-8, cena 42,00 zł

W niniejszej książce dokonano analizy i interpretacji historycznej dziewiętnastowiecznego piśmiennictwa duchowieństwa diecezjalnego Kielecczyzny, z uwzględnieniem przemian społeczno-religijnych i kulturalnych epoki, jak również charakterystykę księży-autorów jako grupy społecznej. W rozdziale pierwszym przedstawiono rozwój liczebny omawianej grupy księży oraz kwestię reprezentatywności księży-autorów dla środowiska duchowieństwa diecezjalnego z punktu widzenia rekrutacji terytorialnej, pochodzenia stanowego i społecznego, wykształcenia oraz karier kościelnych. W pozostałych rozdziałach omówiono charakterystykę piśmiennictwa księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku. Dokonano tam typologii ich twórczości pisarskiej pod względem problematyki zawartej w publikacjach oraz rodzajów tych publikacji. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień starano się powiązać treści publikowanych prac z przemianami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi dokonującymi się w XIX stuleciu w regionie i w skali ogólnokrajowej oraz pokazać mentalność, postawy i świadomość społeczną księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w świetle ich własnych publikacji.

P. Forma, Socjalizacja dziecka z rodziny wielodzietnej. Studium teoretyczno-empiryczne, 2012, cena 22,05 zł

p11

Paulina Forma, Socjalizacja dziecka z rodziny wielodzietnej. Studium teoretyczno-empiryczne, 2012, 191 s., format B5, ISBN 978-83-7133-541-9, cena 22,05 zł

Prezentowana publikacja posiada układ treści podzielony tematycznie. Pierwszy rozdział dotyczy rodziny jako miejsca socjalizacji dziecka oraz czynników determinujących wewnątrzrodzinną socjalizację. Można stwierdzić, że problematyka znajdująca się w tym rozdziale opisuje proces socjalizacji pierwotnej (rodzinnej). W rozdziale drugim zaprezentowano proces socjalizacji wtórnej wyrażonej poprzez wewnątrzszkolną socjalizację dziecka. Biorąc pod uwagę, iż przestrzeń szkoły stanowiła jednocześnie teren badań, określono także miejsce szkoły w przestrzeni społecznej, szkolne czynniki warunkujące socjalizację (kultura szkoły, klimat szkoły, symbolizacja i szkolne normy) oraz mechanizmy socjalizacji dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole. Trzeci rozdział poświęcono szczegółowej charakterystyce społecznych ról dziecka z rodziny wielodzietnej w gimnazjum, tj. roli ucznia, kolegi, członka szkolnej zbiorowości, z uwzględnieniem społecznych partnerów gimnazjalisty (rodziców, nauczycieli, grupy rówieśniczej). Kolejny rozdział koncentruje się na metodologicznych podstawach przeprowadzonych badań. Uzasadniono w nim zastosowanie badań ilościowych i jakościowych. W rozdziale piątym przedstawiona została analiza uzyskanych wyników badań. Dokonano w nim charakterystyki szkoły jako miejsca uspołecznienia dziecka, wyróżniając wypełnianie przez dziecko z rodziny wielodzietnej roli ucznia, kolegi oraz członka szkolnej zbiorowości. Wyselekcjonowano również indywidualne przypadki (specyficzne profile) dzieci z rodzin wielodzietnych. Opracowanie kierowane jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków, zarówno do studentów kierunków społecznych, jak i pracowników oświaty, rodziców, wychowawców placówek socjalizacyjnych, nauczycieli i wielu innych, którzy zajmują się socjalizacją dziecka.

T. Giza, Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole, 2006, cena 38,85 zł

p12

Teresa Giza,Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole,2006, 360 s., format B5, ISBN 83-7133-295-5, cena 38,85 zł

Niniejsza praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Obszerna analiza literatury przedmiotu ma na celu ukazanie szerokiego obszaru zmiennych oraz teorii możliwych do wykorzystania w badaniach w obszarze pedagogiki zdolności. Badania własne autorki pozwoliły na opis stanu praktyki edukacyjnej. Podjęty w książce problem jest próbą upominania się o prawa dzieci do rozwoju ich zdolności niezależnie od statusu społecznego. Chodzi o niemałą grupę zdolnych, liczącą do 25-30% całej populacji, a w praktyce – o wszystkich uczniów, aby rozwój ich zainteresowań był możliwy w ramach powszechnie dostępnej edukacji. Problem może być rozwiązany tylko poprzez jednoczesne wystąpienie regulacji systemowych oraz działań pedagogicznych oddolnych. Udane rozwiązania w tym obszarze istnieją w krajach o ustabilizowanej tradycji ładu demokratycznego.

.

.

.

P. Hanyga-Janczak, Czas wolny studentów. Komponenty i zagospodarowanie, 2011, cena 22,05 zł

p13

Patrycja Hanyga-Janczak, Czas wolny studentów. Komponenty i zagospodarowanie,2011, 160 s., format B5, ISBN 978-83-7133-500-6, cena 22,05 zł

Celem pracy jest ukazanie złożoności problematyki czasu wolnego. W oparciu o interdyscyplinarną literaturę dokonano ustaleń terminologicznych i przeglądu badań ogólnopolskich nad czasem wolnym młodzieży studenckiej, przeanalizowano historię zagadnień wolnoczasowych i współcześnie pojmowanie czasu wolnego jako składnika budżetu czasu ogólnego. Przedstawiono też aktualne formy i aspekty spędzania czasu wolnego.

.

.

.

P. Hanyga-Janczak, Praca zarobkowa i wolontariat w czasie wolnym studentów studiów stacjonarnych. Próba eksplikacji wybranych zagadnień, 2013, cena 18,90 zł

Praca zarobkowa_okl.cdr

Patrycja Hanyga-Janczak, Praca zarobkowa i wolontariat w czasie wolnym studentów studiów stacjonarnych. Próba eksplikacji wybranych zagadnień, 2013, 188 s., format B5, ISBN 978-83-7133-539-6, cena 18,90 zł

Praca stanowi nowe podejście do problematyki czasu wolnego. Autorka zajmuje się kwestią podejmowania pracy zarobkowej, a także zaangażowaniem w wolontariat w czasie wolnym studentów. Badania empiryczne prowadzone były wśród studentów Akademii Świętokrzyskiej i Politechniki Świętokrzyskiej – próba badawcza – Akademia = 371 i Politechnika = 363 studentów. Rozdziały teoretyczne stanowią wprowadzenie do problematyki badań. Dotyczą one wybranych aspektów teoretycznych czasu wolnego wśród których szczególne miejsce przypada pracy zarobkowej, kwestii wolontariatu, a także młodzieży studenckiej jako kategorii społeczno-pedagogicznej. W rozdziałach tych uwzględniono bogatą literaturę przedmiotu: polską i obcojęzyczną. Rozdział empiryczny zawiera analizę zebranego materiału badawczego. Omówiono tutaj takie komponenty czasu jak pracę zarobkową oraz wolontariat studentów studiów stacjonarnych. Przeprowadzone badania dostarczyły interesującego materiału do analizy własnej oraz skłoniły do wysunięcia wniosków związanych z wymienionymi wyżej komponentami czasu wolnego młodzieży studiującej w systemie stacjonarnym, które również w tej części zostały zamieszczone.

Historia wychowania w kształceniu nauczycieli. Tradycja i współczesność. Teoria i praktyka, red. T. Gumuła, S. Majewski, 2005, cena 39,90 zł

p15

Historia wychowania w kształceniu nauczycieli. Tradycja i współczesność. Teoria i praktyka, red. Teresa Gumuła, Stanisław Majewski, 388 s., format B5, ISBN 83-7133-269-6, 2005, cena 39,90 zł

Publikacja stanowi pokłosie konferencji zorganizowanej przez Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne oraz Zakład Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Książka składa się z artykułów ujętych w cztery części zatytułowane kolejno:
I. Historia wychowania jako nauka i dyscyplina akademicka.
II. Stanowiska metodologiczne w badaniach historyczno-oświatowych.
III. Znaczenie historii wychowania w przygotowaniu kandydatów na nauczycieli.
IV. Edukacja historyczna w kształtowaniu postaw patriotyczno-obywatelskich.

.

.

.

A. Jopkiewicz, Społeczna i antropologiczna charakterystyka studentów Akademii Świętokrzyskiej, 2006, cena 16,80 zł

p16

Andrzej Jopkiewicz,Społeczna i antropologiczna charakterystyka studentów Akademii Świętokrzyskiej,2006, 144 s., format B5, ISBN 83-7133-309-9, cena 16,80 zł

Głównym celem pracy jest charakterystyka morfologiczna studentów Akademii Świętokrzyskiej, a zwłaszcza analiza gradientów społecznych wysokości ciała i intensywności trendów sekularnych. W tym kontekście dokonano szczegółowej charakterystyki warunków socjalno-bytowych i sytuacji społecznej studentów oraz różnych elementów ich stylu życia i zachowań zdrowotnych. Podstawę do tej charakterystyki stanowiły materiały zgromadzone w latach 1975-2000. Na przestrzeni 25 lat przeprowadzono trzy serie badań obejmujące w swym założeniu wszystkich studentów rozpoczynających studia stacjonarne. Podstawowy trzon badań stanowiły pomiary antropometryczne, ocena wydolności fizycznej i wywiad środowiskowy. W poszczególnych seriach badań zakres ten był rozszerzany lub nieco zawężany, m.in. za pomocą ankiety zebrano dane umożliwiające ocenę różnych elementów stylu życia i zachowań oraz sytuacji społecznej studentów. Niniejsza praca powstała na podstawie antropologicznych badań realizowanych przez autora początkowo (1975) w Pracowni Wychowania Zdrowotnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, a następnie w Zakładzie Antropologii Pedagogiki (obecnie Auksologii) Instytutu Edukacji Szkolnej AŚ w Kielcach. Zaraz bowiem po powstaniu Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, a później Wyższej Szkoły Pedagogicznej, rozpoczęto systematyczne badania nad rozwojem biologicznym, sprawnością motoryczną i stanem zdrowia różnych grup ludności, w tym także studentów. Te tradycje Kielc jako ośrodka antropologicznego, choć krótkie, bo zaledwie 30-letnie, dotyczą głównie antropologii ontogenetycznej, medycyny wieku rozwojowego, antropomotoryki i auksologii.

K. Kaleta, Struktura rodziny a społeczne funkcjonowanie dorastających dzieci, 2011, cena 23,10 zł

p17

Kinga Kaleta, Struktura rodziny a społeczne funkcjonowanie dorastających dzieci, 2011, 208 s., format B5, ISBN 978-83-7133-454-2, cena 23,10 zł

Książka zawiera empiryczną weryfikację strukturalnej teorii rodziny Salvadora Minuchina. Autorka przedstawia uzyskaną w polskich badaniach typologię systemów rodzinnych, opartą na kryterium przepuszczalności wewnętrznych granic. Są to: rodzina prawidłowa (granice elastyczne, optymalne), nadopiekuńcza (nadmiernie przepuszczalne), niezaangażowana (usztywnione) i chaotyczna (zablokowane). Następnie prezentuje wyniki poszukiwań związku pomiędzy określoną strukturą rodziny a społecznym funkcjonowaniem młodzieży w różnych aspektach: kompetencji społecznych, stylu ustosunkowań interpersonalnych oraz poczucia osamotnienia. Wykazuje, że młodzież w każdym z wyróżnionych systemów charakteryzuje się odmiennym funkcjonowaniem, wynikającym ze specyficznego doświadczenia związanego ze strukturą relacji rodzinnych. Badanych z rodzin prawidłowych cechują najlepsze kompetencje społeczne, prospołeczne ustosunkowanie do innych oraz wysokie poczucie więzi. Rodzina nadopiekuńcza kształtuje u dzieci dobre kompetencje i poczucie więzi, ale egocentryczny styl funkcjonowania. Młodzież z rodzin niezaangażowanych cechują niższe kompetencje, obniżone poczucie więzi i bierny styl, zaś systemy chaotyczne kształtują u dzieci najmniej prawidłowe funkcjonowanie społeczne: słabe kompetencje, nasilone poczucie osamotnienia oraz wrogie nastawienie do ludzi. Publikacja zawiera także wynikające z badań wskazówki terapeutyczne dla osób doświadczających trudności w kontaktach interpersonalnych, ich rodzin oraz osób personalnie zajmujących się pomocą psychologiczną.

M. Kaliszewska, Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim: teoria, praktyka i ocenianie, 2009, cena 23,10 zł

p18

Małgorzata Kaliszewska, Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim: teoria, praktyka i ocenianie, 2009, 212 s., format B5, ISBN 978-83-7133-418-4, cena 23,10 zł

W niniejszej pracy przedstawiono próby opisu pedagogicznego jako podtypu, autorskie zaczątki metodyki stosowania eseju w uczelni akademickiej, a zwłaszcza w procesie samokształcenia studentów i nauczycieli akademickich, oraz teoretyczne założenia oceniania eseju sprofilowane na esej pedagogiczny. Zawarte w niej informacje, pytania i ćwiczenia skierowane są bezpośrednio do studentów jako grupy odbiorców w myśl integrowania teorii i praktyki akademickiej. W swoich rozważaniach Autorka skoncentrowała się przede wszystkim na głównych odbiorcach – studentach pedagogiki, którzy potrzebują interdyscyplinarnego, a nawet transdyscyplinarnego pomostu między ich doświadczeniem szkolnym i osobistym a doświadczeniem bycia studentem, użytkownikiem języka pedagogiki i czytelnikiem literatury pedagogicznej, z nadzieją, że zaproponowane opracowanie wzbogaci nie tylko ich wiedzę i świadomość pisarską, ale też udoskonali warsztat zawodowy i naukowy.

M. Kaliszewska, Funkcje eseju pedagogicznego w dydaktyce akademickiej na tle procesów inkluzji społecznej, 2011, cena 51,45 zł

p19

Małgorzata Kaliszewska, Funkcje eseju pedagogicznego w dydaktyce akademickiej na tle procesów inkluzji społecznej, 2011, 498 s., format B5, ISBN 978-83-7133-475-7, cena 51,45 zł

Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów o charakterze jednocześnie teoretycznym i praktycznym, w których rozważono wybrane kwestie teoretyczne osobno dla każdego rozdziału, kończąc je sprawozdaniami o praktycznie zbadanych i rozwiązanych problemach. Wyróżniono pięć kategorii podmiotowo-przedmiotowych: 1) badania w działaniu, 2) studenci, 3) nauczyciel akademicki, 4) esej, 5) uniwersytet. Pierwszą część poświęcono teoretycznemu opisowi strategii badań w działaniu, kończąc ją sprawozdaniem z planowania i wykonania projektu. Drugą – studentom jako podmiotom kształcenia. Zawarto w niej wyniki badań ankietowych na temat ich kompetencji pisarskich i ulubionych lektur. Trzeci rozdział odnosi się do osoby i pracy nauczyciela akademickiego, czwarty poświęcono esejowi, jego czytaniu, studiowaniu, pisaniu i ocenie oraz jego formule, która z czasem ulegała autorskiemu doprecyzowaniu. Piąty rozdział dotyczy dydaktyki akademickiej oraz sytuacji uniwersytetu i jego funkcji, które w dydaktyce akademickiej rzutują na funkcje eseju. Jego część sprawozdawcza przynosi wyniki badań tych funkcji, na co pozwoliła analiza i interpretacja kilkuset esejów studenckich, napisanych w czasie trwania projektu. Opracowanie wieńczą aneksy i bibliografia.

M. Kaliszewska, Teresy Śliwińskiej pedagogia miłości bezwarunkowej. Od Celestyna Freineta do św. Urszuli Ledóchowskiej, 2020, cena 50,40 zł

M Kaliszewska, Teresy Śliwińskiej pedagogia miłości bezwarunkowej. Od Celestyna Freineta do św. Urszuli Ledóchowskiej, 2020, 366 s., format B5, ISBN 978-83-7133-862-5, cena 50,40 zł
Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej scharakteryzowano tło społeczno-polityczne czasów, gdy żyła i działała Teresa Śliwińska, postawę nauczycieli wobec władzy oraz kwestie związane z transformacją ustrojową. Wskazano również korzenie teoretyczne oraz założenia metodologiczne badań oraz scharakteryzowano zebrany materiał badawczy.
Drugą część, zawierającą wyniki badań, otwiera krótka biografia Teresy Śliwińskiej ukazana na tle społecznych i politycznych przemian w Polsce (lata jej dzieciństwa, dorastania, dojrzałości i emerytury). W części tej przedstawiono również możliwe źródła jej poglądów na edukację, omówiono inspirującą rolę przekonań wielkich pedagogów, na których powoływała się bohaterka opracowania dojrzewając do zawodu nauczyciela. Ukoronowaniem są zawarte w trzech zamykających pracę rozdziałach, owoce jej twórczego życia: szkoła społeczna, wolontariat nauczycielski oraz koncepcja pedagogii nazywana tu pedagogią miłości bezwarunkowej.
Niniejsza książka skierowana jest dla animatorów pedagogiki Freineta, nauczycieli oraz pedagogów katolickich, studentów różnych kierunków pedagogicznych i czynnych nauczycieli.

 

M. Kaliszewska, B. Klasińska, Kompetencje hermeneutyczne w teorii i praktyce akademickiej, 2018, cena 52,50 zł

Małgorzata Kaliszewska, Barbara Klasińska, Kompetencje hermeneutyczne w teorii i praktyce akademickiej, 2018, 402 s., ISBN 978-83-7133-737-6, cena 52,50 zł

Kompetencja hermeneutyczna jest to rozumienie sensu subiektywnego i obiektywnego bądź interpretacja znaczeń. Niemieccy autorzy piszący na ten temat łączą tę kompetencję z empatią, rozumieniem dwoistości, dialogiem, odczuciem dystansu i bliskości, autorefleksją i innymi aspektami profesjonalnego przygotowania człowieka (pedagoga, opiekuna, nauczyciela, trenera) do pracy z innymi ludźmi. Autorki widząc potrzebę poszerzenia katalogu kompetencji obecnych w programach kształcenia o kompetencje humanistyczne (hermeneutyczne) dokonały ich opisu oraz zbadały uwarunkowania umożliwiające włączenie tych kompetencji do obowiązujących programów kształcenia pedagogów, w celu podniesienia jakości, udoskonalenia i wzbogacenia ich przygotowania zawodowego.
Adresatami książki są głównie nauczyciele akademiccy podejmujący starania o powrót wartości humanistycznych do procesu kształcenia pedagogów i innych profesji społecznych, ale też studenci różnych specjalności pedagogicznych oraz czytelnicy zainteresowani własnym rozwojem i pogłębianiem kompetencji profesjonalnych.

M. Kaliszewska, B. Klasińska (red.), Szkice systemowych ujęć pedagogiki, 2010, cena 24,15 zł

p20

Małgorzta Kaliszewska, Barbara Klasińska (red.), Szkice systemowych ujęć pedagogiki, 2010, 206 s., format B5, ISBN 978-83-7133-448-1, cena 24,15 zł

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów, które ogólnie i nadrzędnie zapoznają czytelnika najpierw z przedzałożeniami i założeniami teoretycznymi pedagogiki systemowej oraz jej przedmiotem, potem z potencjałem rozwojowym i zastosowaniem – czyli teoretycznymi podstawami podejścia systemowego do różnych subdyscyplin pedagogicznych (rozdział I), a następnie – na kilku przykładach – z aplikacjami tego podejścia (rozdział II). Osobny rozdział (III) poświęcono systemowemu podejściu do modernizowania dydaktyki akademickiej, wieńczą go teksty inspirowane specjalistycznymi lekturami. W Posumowaniusformułowane zostały wątpliwości i oczekiwania co do zastosowania teorii systemów w pedagogice. W kontekście współczesnych przemian edukacji, dążącej do wielopragmatycznego, ponowoczesnego spostrzegania i rozwiązywania problemów nauczania i wychowania, istotne jednak okazują się próby systemowego, nie tylko dawniejszego holistycznego, rozpoznawania i tworzenia pedagogiki. Na końcu opracowania zgromadzono literaturę przedmiotu, dotyczącą prezentowanych tekstów. Jej szczególna wartość polega na tym, że chyba po raz pierwszy podejście systemologiczne ukazane jest w tak bogatym zbiorze artykułów. Teksty zamieszczone w tym tomie napisane zostały z myślą o adresatach – studentach i pracownikach naukowych, którzy na drodze swojego rozwoju zawodowego i naukowego napotykają różne paradygmaty poznania i pragną zgłębić ich istotę.

J. Karczewska, Edukacja przedszkolna w świetle warstwicowej koncepcji wychowania, 2015, cena 15,75 zł

Edukacja przedszkolna_okl.cdr

Joanna Karczewska, Edukacja przedszkolna w świetle warstwicowej koncepcji wychowania, 2015, 166 s., format B5, ISBN 978-83-7133-625-6, cena 15,75 zł

Książka w oparciu o pedagogiczną – warstwicową koncepcję integralnego rozwoju autorstwa Stefana Kunowskiego i aktualnie obowiązującą podstawę programową, prezentuje wybrane aspekty wychowania dzieci przedszkolnych w obszarze biologicznym, psychologicznym, socjologicznym, kulturologicznym i duchowym. Porusza również problem współpracy środowisk wychowawczych – rodziny i przedszkola. Książka niniejsza ma charakter teoretyczno-praktyczny, skierowana jest do osób zainteresowanych edukacją przedszkolną – rodziców, nauczycieli i przede wszystkim studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela przedszkola.

M. Kątny red., Iluzja a rzeczywistość. Wokół Harry'ego Pottera, 2007, 12,60 zł

p21

Marek Kątny red., Iluzja a rzeczywistość. Wokół Harry’ego Pottera, 2007, 148 s., format A5, ISBN 978-83-7133-364-4, 12,60 zł

Niniejszy tom powstał w Zakładzie Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. Dotyczy jednego z ważniejszych zjawisk literackich ostatnich lat – to jest fenomenu popularności cyklu Joanne K. Rowling, którego tytułowym bohaterem jest dorastający wśród mugoli młody czarodziej Harry Potter. Publikacja składa się z sześciu artykułów, studiów i szkiców, które łączy próba spojrzenia na jedną z powieści lub wybrany element cyklu. Tom otwiera artykuł Czytelnictwo i odbiór “Harry’ego Pottera i …” wśród nastolatków, mający charakter ogólny. Jak wynika z badań, recepcja utworu i odniesienia do elementów magicznych traktowane są przez młodych odbiorców ze zrozumieniem, wynikającym z uznania dzieła za literaturę piękną. Studium Obraz szkoły w książkach Joanne K. Rowling “Harry Potter i…” obejmuje elementy pedagogiczne i literackie. Problem, zaprezentowany trafnie, rzeczowo i rozważnie, tworzy przejrzysty obraz i niewątpliwie będzie przydatny zarówno nauczycielom, jak i rodzicom. Artykuł “Harry Potter i…” w opiniach krytyków ze względu na swój temat kierowany jest do szerszego kręgu odbiorców. Obejmuje on różnorodne opinie bardzo interesująco skomponowane. Rozprawa Elementy fantastyczne w powieści “Harry Potter i kamień filozoficzny” wydobywa większość zagadnień, które dotyczą zjawisk fantastycznych w pierwszym tomie znanego cyklu o Harry’m Potterze. Autorka pokazuje je przez pryzmat wartości wychowawczych, istotnych dla kształcenia młodych osobowości czytelników. Artykuł “Harry Potter i…” i motyw lustra ujmuje w interesujący sposób ten motyw, którego tradycja jest dość stara i rozległa. Lustro pełni tu, podobnie jak w wielu nowoczesnych baśniach literackich, rolę przedmiotu magicznego. Odbicie w lustrze u Rowling jest swego rodzaju światłem i sensem egzystencji. Powyższe rozważania wzbogacają dwa szkice o charakterze filozoficzno-etycznym. W pierwszym (Próba krytycznego spojrzenia na niebezpieczeństwa konotacji magicznych w powieściach Joanne K. Rowling) autor podjął próbę krytycznego spojrzenia na rolę elementów magicznych w cyklu pisarki. W ten sposób wpisał się w te dotychczasowe wypowiedzi o jej powieściach, które zauważają tkwiące tam aluzje, mogące prowadzić młodego czytelnika, jak sugeruje autor, do niebezpiecznych wniosków. Filozoficzne rozważania w artykule Sens mitu w czasie marnym koncentrują się na analizie porównawczej idei stojących u podstaw współczesnych ruchów społecznych z ideami propagandowymi w tekstach literackich. Artykuł ten to refleksja nad stanem ducha odbiorców.

M. Kątny, Proza fabularna Walerego Przyborowskiego, 2014, cena 31,50 zł

p22

Marek Kątny, Proza fabularna Walerego Przyborowskiego, 2014, 270 s., format B5, ISBN 978-83-7133-588-4, cena 31,50 zł

Publikacja obejmuje zagadnienia związane z twórczością Walerego Przyborowskiego, która koncentruje się wokół kilku dominant tematyczno-formalnych. Określenie ich pozwala wyodrębnić w tym dorobku:

– twórczość społeczno obyczajową,- powieści sensacyjno-kryminalne,- beletrystykę historyczną dla młodzieży i dorosłych,- piśmiennictwo poświęcone “bajecznym dziejom” narodu,- prozę historyczną z ambicjami naukowymi,- twórczość publicystyczną,- prozę biograficzną,- prace translatorskie.Przyjęty podział stał się podstawą konstrukcji pracy, gdyż większości ustalonych dominant tematyczno-formalnych odpowiadają poszczególne rozdziały. W rozważaniach pominięto trzy formy piśmiennictwa, gdyż wykraczają poza ramy nakreślone tytułem, a mianowicie: twórczość historyczną z ambicjami naukowymi, publicystyczną oraz translatorską. Informacje na ten temat, oczywiście niepełne, znalazły się w rozdziale pierwszym. Elementy z kręgu zjawisk artystycznych, które dotyczą kompozycji, czasu i przestrzeni, świata postaci, zjawisk komizmu i tragizmu czy językowo-stylistyczne właściwości omawianej prozy uwzględnione są w rozdziałach przy okazji omawiania poruszanych tam zagadnień.

B. Klasińska, Kształtowanie zainteresowań kulturą ludową uczniów klas trzecich przez systemowe integrowanie zajęć, 2011, cena 22,05 zł

p24

Barbara Klasińska, Kształtowanie zainteresowań kulturą ludową uczniów klas trzecich przez systemowe integrowanie zajęć, 2011, 208 s., format B5, ISBN 978-83-7133-488-7, cena 22,05 zł

Problematyka kształtowania zainteresowań kulturą ludową uczniów klas młodszych została zaprezentowana w niniejszym opracowaniu z podziałem na trzy główne części. Pracę rozpoczyna Wstęp, zaś po nim zamieszczono następujące rozdziały: teoretyczny (studyjny), metodologiczny (warsztatowy) i empiryczny (przedstawiający skomentowane wyniki badań własnych). Po każdym z głównych rozdziałów pracy znajduje się Podsumowanie. Rozprawę zamykają Zakończenie i przedstawiona tylko w koniecznym wyborze Literatura przedmiotu poznania. Kanwę pierwszego rozdziału stanowią najpierw rozważania o istocie dziecięcych zainteresowań, ich rodzajach i funkcjach. Następnie podłożem analiz uczyniono wychowawczo-edukacyjne wartości kultury ludowej. Wreszcie trzecia cząstka pierwszego rozdziału przedstawia nowszą odmianę integrowania procesu modelowania zainteresowań kulturą ludową przez wertykalno-horyzontalną kompozycję jego treści i istoty, zasad i form, metod i środków oraz czynników i planowanych efektów. W rozdziale drugim została omówiona koncepcja badań własnych kształtowania zainteresowań kulturą ludową uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Specyficzne dla tej części pracy są starania o spójność procedury badań własnych poprzez hierarchizację wewnętrzną i zewnętrzną poszczególnych jej elementów i etapów badań. W rozdziale trzecim nakreślono efekty analizy i interpretacje uzyskanych wyników badań. Ponadto opisano tutaj autorską koncepcję procesu kształtowania zainteresowań kulturą ludową. W ujęciu systemowym opracowane są zwłaszcza treści programowe, cele i środki dydaktyczne służące formowaniu zainteresowań folklorem uczniów klas młodszych. Publikacja adresowana jest do dydaktyków i wychowawców, głównie nauczycieli pierwszego etapu edukacji, w tym także doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów; do studentów różnych specjalności pedagogicznych; ze względów naukowo-warsztatowych może zainteresować osoby piszące prace licencjackie i magisterskie.

B. Klasińska, Warsztat pracy oraz nauki studentów pedagogiki, 2017, cena 33,60 zł

Barbara Klasińska,  Warsztat pracy oraz nauki studentów pedagogiki, 2017, 256 s., format B5, ISBN 978-83-7133-709-3, cena 33,60 zł

Problemy autoedukacji  nabierają szczególnego znaczenia  w społeczeństwie wiedzy, realizującego ideę uczenia się przez całe życie. Obecnie warto podejmować refleksję nad praktyką studiów wyższych  z perspektywy nauk pedagogicznych,  z uwagi na to, że procesy przemian nie ominęły  szkoły wyższej, wręcz  daje o sobie znać potrzeba rozważań nad warsztatem pracy i nauki studentów pedagogiki. Niniejsze opracowanie wpasowuje się w te potrzeby. W rozdziale pierwszym przedmiotem rozważań stała się szkoła wyższa jako środowisko pracy studenta, formy i metody kształcenia na szczeblu akademickim oraz kwestia nauki studiowania. W rozdziale drugim ukazane zostało szerokie tło warsztatu pracy, na jego kształt wpływają  bowiem wartości, postawy, aspiracje życiowe studentów  oraz specyficzny etap  ich rozwoju psychofizjologicznego; została w nim też podjęta próba sporządzenia  szkicu studenta jako ucznia i nauczyciela samego siebie. W rozdziale trzecim omówiona została istota oraz integralnie z sobą związane składniki warsztatu pracy – najpierw materialne, organizacyjne, a następnie samokształceniowe, osobowe. Całość dopełnia Aneks w postaci programów wybranych przedmiotów kształcenia na kierunku pedagogika, wykazy podstawowych pojęć pedagogicznych oraz recenzji prac o zastosowaniu podejścia systemowego w pedagogice. Taki systemowy obraz i całościowy punkt widzenia warsztatu pracy i nauki studentów pedagogiki uświadamia i podkreśla wewnątrz- i zewnątrzsystemowe związki tych wszystkich kwestii, ukazuje warsztat pracy w szerokiej perspektywie, co pozwala go lepiej zrozumieć, zastosować, a nawet – wydaje się – określić jako czynnik decydujący o powodzeniu kształcenia i samokształcenia w szkole wyższej. Książka może okazać się przydatna dla nauczycieli akademickich, przede wszystkim młodszych stażem, głównie jednak adresowana jest ona do studentów pedagogiki i poszukujących wskazówek sprzyjających optymalizacji procesu studiowania i jego efektów.

B. Klasińska, M. Kaliszewska, Kompetencje hermeneutyczne. Doskonalenie przez (samo)kształcenie. Wokół inspiracji dla studentów pedagogiki i pracy socjalnej, 2019, cena 27,30 zł

Barbara Klasińska, Małgorzata Kaliszewska, Kompetencje hermeneutyczne. Doskonalenie przez (samo)kształcenie. Wokół inspiracji dla studentów pedagogiki i pracy socjalnej, 2019, 166 s., format B5, ISBN 978-83-7133-839-7, cena 27,30 zł
Niniejsza publikacja skierowana przede wszystkim do młodych czytelników, jest wyrazem nadziei, że zawarte w nim drogowskazy pomogą im samodzielnie ukształtować swoje dorosłe życie, że dokonają mądrych wyborów dzięki licznym umiejętnościom i kompetencjom, doskonalonym nie tylko instytucjonalnie i programowo, ale też z własnej woli dla swojego oraz wspólnego pożytku. Opracowanie o kompetencjach hermeneutycznych i ich doskonaleniu składa się z trzech części. Zaczyna się od ogólnej refleksji nad życiem i projektowania celów życiowych, przechodząc w ten sposób ku ćwiczeniom, doskonalącym kompetencje hermeneutyczne.
W każdej z części znajduje się możliwość zanotowania uwag, zapisania ciekawych pomysłów, przemyśleń, podsumowania własnych możliwości i planów.
W skrypcie zawarto również bibliografię zawierającą nie tylko sugestie lektur ale i szereg pozycji literatury poradnikowej. Na końcu książki znajdują się aneksy, gdzie można odnaleźć teksty oraz fragmenty tekstów przydatnych w czasie wykonywania ćwiczeń.

A. Kopik, B. Walasek-Jarosz (red.), Tuż przed zmianą. Obowiązek szkolny w świetle debaty publicznej i badań naukowych, 2013, cena 29,40 zł

p25

Aldona Kopik, Barbara Walasek-Jarosz (red.), Tuż przed zmianą. Obowiązek szkolny w świetle debaty publicznej i badań naukowych, 2013, 293 s., format B5, ISBN 978-83-7133-572-3, cena 29,40 zł

Spis treści

Wprowadzenie, s. 7

 • Aldona Kopik, Pięć lat po badaniach , s. 11
 • Barbara Walasek-Jarosz, Opinia publiczna i badania naukowe wobec rozwiązywania kwestii społecznych. Przypadek startu szkolnego dzieci, s. 17
 • Barbara Walasek-Jarosz, Tuż przed zmianą. Problematyka, s. 29

  SPRAWY STARTU SZKOLNEGO

 • Mirosław J. Szymański, Wyrównywanie szans edukacyjnych jako problem polityki społecznej i oświatowej, s. 35
 • Marta Mosiołek, Edukacja przedszkolna w kontekście polityki zmian. Wizja placówki otwartej czy tylko rozwój infrastruktury?, s. 47
 • Mirosława Skawińska, Czy nasz system oświatowy jest przygotowany na przyjęcie do szkół sześciolatków?, s. 57
 • Wojciech Brejnak, Dzieci sześcioletnie a nauka szkolna, s. 61
 • Sławomir Broniarz, Bój o przedszkola (nie tylko w “Roku Przedszkolaka”), s. 73
 • Bożena Muchacka, O pomyślność startu szkolnego dzieci, s. 79
 • Monika Zatorska, Dzieci sześcioletnie w szkole – szansa na zmiany dla nauczyciela, s. 89
 • Elżbieta Jaszczyszyn, Idzie nowe. Przedszkole i sześciolatek w polskiej szkole, s. 93

  OBSZARY BADAŃ DOJRZAŁOŚCI/GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

 • Aldona Kopik, Współczesne ujęcia gotowości szkolnej i jej diagnoza, s. 101
 • Edyta Naszydłowska, Badanie profilaktyczne sześciolatków ważnym elementem oceny gotowości dziecka do podejmowania obowiązków szkolnych, s. 109
 • Edward Mleczko, Prawidłowość, normalność i norma w rozwoju dzieci i młodzieży (założenia teoretyczne oraz implikacje praktyczne), s. 119
 • Andrzej Malinowski, O badaniach dojrzałości szkolnej sześcioletnich dzieci w Polsce, s. 135
 • Joanna Mazur, Zdrowie psychospołeczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym, s. 141
 • Zdzisław Ratajek, Tradycje kieleckiego środowiska naukowego i oświatowego w innowacjach pedagogicznych oraz w badaniach nad dojrzałością szkolną, s. 157

  PROJEKT “DZIECKO SZEŚCIOLETNIE U PROGU NAUKI SZKOLNEJ”

 • Ewa Małgorzata Szumilas, Dzieci sześcioletnie – wybrane aspekty zdrowia, s. 171
 • Elżbieta Cieśla, Dzieci sześcioletnie – sprawność fizyczna, s. 189
 • Małgorzata Markowska, Dzieci sześcioletnie – rozwój fizyczny i aktywność ruchowa, s. 207
 • Aldona Kopik, Dzieci sześcioletnie – rozwój umysłowy, s. 223
 • Jadwiga Klimaszewska, Rozwój społeczny dzieci sześcioletnich w ocenie nauczyciela, s. 239
 • Barbara Walasek-Jarosz, Rodzice i nauczyciele dzieci sześcioletnich wobec problemu wcześniejszego startu szkolnego, s. 247

  PRÓBA PODSUMOWANIA

 • Aldona Kopik, Upowszechnienie badań projektu, s. 267
 • Barbara Walasek-Jarosz, (NIE)czas na reformę obowiązku szkolnego, s. 273
 • Bibliografia. Zestawiły Aldona Kopik i Barbara Walasek-Jarosz, s. 279
A. Kościołek, Jakość życia w Kielcach w świadomości mieszkańców miasta, 2004, cena 23,10 zł

p26

Andrzej Kościołek, Jakość życia w Kielcach w świadomości mieszkańców miasta, 210 s., format B5, ISBN 83-7133-224-6, 2004, cena 23,10 zł

Dane, które czytelnik znajdzie w książce, przedstawiają opinie mieszkańców Kielc z końca lat 90. XX wieku. Jest to zatem podsumowanie tego, jak widzieli swoje miasto kielczanie po mniej więcej dziesięciu latach transformacji, od 1989 r. Dopełnieniem obrazu miasta przedstawionego w książce są zdjęcia Andrzeja Borysa, ukazujące Kielce w sposób autentyczny i – rzec by można – “codzienny”.

.

.

.

A. Kościołek, Lokalne problemy społeczne. Potrzeby, możliwości, starania, 2016, cena 46,20 zł

Lokalne problemy_okl.cdr

Andrzej Kościołek, Lokalne problemy społeczne. Potrzeby, możliwości, starania, 2016, 410 s., format B5, ISBN 978-83-7133-657-7, cena 46,20 zł

Niniejsza publikacja dotyczy funkcjonowania i rozwiązywania problemów społecznych w perspektywie lokalnej i regionalnej. Jest plonem wieloletnich zainteresowań autora tymi kwestiami oraz prowadzonych w ostatnich latach na terenie województwa świętokrzyskiego badań socjologicznych. Autor rozpatruje problemy społeczne w swoistej perspektywie lokalnych instytucji i świadomości osób reprezentujących podmioty zajmujące się tymi zagadnieniami. W publikacji znalazły się rozważania nad problemami społecznymi w refleksji socjologicznej i dominującymi na gruncie tej nauki ujęciami teoretycznymi. Przedstawione zostały również społeczności lokalne i regionalne – ich teoretyczne ujęcia, przeszłość i współczesne przekształcenia. W dalszej części pracy przybliżony został wymiar instytucjonalny funkcjonowania układów lokalnych i regionalnych – znaczenie i sens istnienia instytucji lokalnych oraz regionalnych. W końcowej części pracy problemy społeczne zostały rozpatrzone z dwóch perspektyw – między aktywnymi a biernymi strategiami ich rozwiązywania w ujęciu lokalnym. Główne problemy społeczne, które zostały poruszone w kontekście lokalnym i regionalnym to: bieda, głód, bezrobocie, alkoholizm, zaniedbane dzieci oraz choroby i niepełnosprawność.

Rozwój demokracji i krzepnięcie społeczności lokalnych oferuje uczestnikom życia publicznego sposoby na poprawę warunków życia i pozytywnych zmian społecznych, aktywnych form pracy socjalnej w środowisku – poprzez poznanie uwarunkowań i tendencji zmian, formowanie nowych pomysłów i zrozumienie. Daje to zarazem podstawy kształtowania się nowych form uczestnictwa w życiu publicznym i odpowiedzialności za swoje środowisko.

A. Kościołek, Zrównoważony rozwój oraz przemiany społeczne i cywilizacyjne w regionie świętokrzyskim na początku XXI wieku, 2014, cena 25,20 zł

p28

Andrzej Kościołek, Zrównoważony rozwój oraz przemiany społeczne i cywilizacyjne w regionie świętokrzyskim na początku XXI wieku, 2014, 248 s., format B5, ISBN 978-83-7133-597-6, cena 25,20 zł

Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest obraz mieszkańców regionu świętokrzyskiego, jaki wyłania się z badań zrealizowanych przez autora w latach 2005-2010. Badań tych zostało wykonanych na tyle dużo, że stanowić mogą dość zróżnicowany przyczynek do wielowątkowej dyskusji o tym, jacy są mieszkańcy ziemi świętokrzyskiej. Biorąc pod uwagę tempo przemian, jakim od kilku dekad podlega nasze społeczeństwo, można tylko mieć obawy, czy badania socjologiczne wykonane np. pięć lat temu mają jeszcze jakąś wartość, obok historycznej. Artykuły zamieszczone w publikacji mają charakter socjologiczny, ale mogą posłużyć także jako przykłady badań wykonanych na potrzeby polityki społecznej. Omawiają m.in.:

– idee zrównoważonego rozwoju w wymiarze globalnym i lokalnym,- aktywność zawodową i społeczne funkcjonowanie osób po kryzysach zdrowia psychicznego w świadomości lokalnej społeczności,- praktyczne problemy edukacji przedszkolnej w regionie świętokrzyskim,- transport dzieci w Kielcach w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta,- środowiskowe komponenty jakości życia i zrównoważony rozwój w Kielcach,- poczucie bezpieczeństwa w świadomości mieszkańców województwa świętokrzyskiego,- aktywność środowisk lokalnych w powiecie sandomierskim, stan integracji społecznej w powiecie sandomierskim (na podstawie pogłębionych wywiadów grupowych liderów lokalnych).

S. Koziej, Świętokrzyskie licea techniczne w procesie przemian szkolnictwa zawodowego, 2005, cena 11,55 zł

p27

Sławomir Koziej, Świętokrzyskie licea techniczne w procesie przemian szkolnictwa zawodowego, 136 s., format A5, ISBN 83-7133-260-2, 2005, cena 11,55 zł

W części teoretycznej pracy przedstawiono sytuację, w jakiej znalazło się kształcenie zawodowe po przemianach społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach przełomu XX i XXI wieku. Omówiono tu także główne założenia liceum technicznego jako szkoły średniej zawodowej nowego typu, odpowiadającej potrzebom współczesności, oraz zaprezentowano koncepcję reformy kształcenia zawodowego, opierającej się na doświadczeniach liceów technicznych. Część empiryczna pracy zawiera wyniki badań własnych, przeprowadzonych w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim w dwóch liceach technicznych, które jako jedyne z dawnego województwa kieleckiego wzięły udział w ogólnopolskim eksperymencie. Badania dotyczą charakterystyki uczniów podejmujących kształcenie w nowym typie szkoły, ich osiągnięć w nauce, opinii wyrażanych o swojej szkole, a także dalszych losów edukacyjnych bądź zawodowych absolwentów. Badania pozwoliły także określić sprawność wewnętrzną szkół oraz zakres selekcji wewnątrzszkolnej, głównie odpadu i drugoroczności.

S. Koziej (red.), Szkoła w perspektywie XXI wieku. Teraźniejszość - Przyszłość, 2009, cz. 2, cena 24,15 zł

p29

Sławomir Koziej (red.), Szkoła w perspektywie XXI wieku. Teraźniejszość – Przyszłość, 2009, 236 s., format B5, ISBN 978-83-7133-394-1, 978-83-7133-396-5, cz. 2, cena 24,15 zł

Na niniejszą publikację składają się artykuły autorów z Polski, Ukrainy i ze Słowacji. Należy podkreślić, iż podejmowana jest w nich rozległa problematyka naukowa związana z kierunkami zmian we współczesnej szkole, które wynikają z cywilizacyjnych przemian. Szkoła przedstawiona została jako środowisko kształtujące nowe technologie, kładące nacisk na otwartość i innowacyjność systemu edukacyjnego.

.

.

.

D. Krześniak-Firlej, S. Majewski, W. Firlej, Kształtowanie się polskiego prawa szkolnego od XVIII do XX wieku. Zarys historyczny i wybór materiałów źródłowych, 2012, cena 39,90 zł

p30

Danuta Krześniak-Firlej, Stanisłw Majewski, Waldemar Firlej,Kształtowanie się polskiego prawa szkolnego od XVIII do XX wieku. Zarys historyczny i wybór materiałów źródłowych, 2012, 337 s., format B5, ISBN 978-83-7133-518-1, cena 39,90 zł

Tematyką książki, jest ukazanie historycznej drogi kształtowania się polskiego prawa szkolnego na przestrzeni ponad dwustu lat. Autorzy starali się ukazać odmienną od innych państw europejskich drogę rozwoju prawa oświatowego w Polsce. Rozpoczęła się ona w okresie Oświecenia od działalności ks. Stanisława Konarskiego, który przygotował grunt do powstania Komisji Edukacji Narodowej i przeprowadzonych przez nią reform szkolnictwa w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim. Dzięki tym poczynaniom Rzeczpospolita szlachecka wysunęła się na czoło reform oświatowych “Starego Kontynentu” w dziedzinie wychowania patriotyczno-obywatelskiego. Autorzy w analizowanej publikacji starali się ukazać ciągłość polskiego prawa szkolnego I Rzeczpospolitej, do którego nawiązywano jeszcze po 123 latach utraty niepodległości. Najważniejszym okresem dla kształtowania się narodowego systemu szkolnictwa i stanowiącego dla niego podbudowę systemu prawa oświatowego był okres II Rzeczpospolitej. Polskie prawo szkolne po II wojnie światowej (okres PRL) było przykładem odchodzenia od demokratycznych założeń prawa z lat 1918-1939 ku koncepcjom charakterystycznym dla systemów autorytarnych i totalitarnych. Państwo polskie od 1961 roku posiadało monopol na kształtowanie prawa szkolnego wedle ideologii marksistowsko-leninowskiej afiliowanej przez PZPR. Zmiany w zakresie tworzenia mechanizmów prawa szkolnego, opartych na demokratycznych podstawach nastąpiły dopiero po uchwaleniu ustawy O systemie oświaty z 7 września 1991 r. Autorzy oprócz części ogólnej zaprezentowali bogaty wybór aktów prawnych od XVIII do XX wieku. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców: studentów pedagogiki oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, dyrektorów szkół i nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różne formy kształcenia podyplomowego.

D. Krześniak-Firlej, S. Majewski, W. Firlej, Organizacja szkolnictwa w II Rzeczypospolitej 1918-1939, 2014, cena 22,05 zł

Organizacja szkolnictwa_okl.cdr

Danuta Krześniak-Firlej, Stanisław Majewski, Waldemar Firlej, Organizacja szkolnictwa w II Rzeczypospolitej 1918-1939, 2014, 226 s., format B5, ISBN 978-83-7133-618-8, cena 22,05 zł

Publikacja ma na celu przedstawienie organizacji szkolnictwa w dwóch okresach: 1918-1932 oraz w latach 1932-1939, kiedy realizowano kompleksową reformę szkolnictwa. Pod pojęciem „organizacja szkolnictwa” rozumiemy głównie liczbę szkół poszczególnych szczebli, ich rozmieszczenie na terytorium kraju, poziom organizacji szkolnictwa powszechnego, plany i programy nauczania w poszczególnych typach szkół. W końcowej części książki znajduje się wybór materiałów źródłowych, m.in. statuty szkolne i pragmatyka nauczycielska oraz tzw. ustawa jędrzejewiczowska.

K. Krzystanek, Oddziaływanie "agresywnych" gier komputerowych na dorastającą młodzież, 2011, cena 17,85 zł

p31

Katarzyna Krzystanek, Oddziaływanie “agresywnych” gier komputerowych na dorastającą młodzież, 2011, 146 s., format B5, ISBN 978-83-7133-499-3, cena 17,85 zł

Głównym problemem badawczym niniejszej pracy jest oddziaływanie “agresywnych” gier komputerowych na agresję projekcyjną chłopców w wieku dorastania oraz poszukiwanie czynników psychospołecznych, które ten wpływ modyfikują. W obszarze zainteresowań znalazły się wybrane elementy sytuacji rodzinnej gracza, trwałe schematy reagowania wynikające z poziomu agresywności i cech temperamentalnych, a także zaangażowanie badanych w “agresywne” gry komputerowe. Zidentyfikowanie czynników psychospołecznych, które wzmacniają lub osłabiają wpływ agresji zawartej w grach, może być bardzo cenne dla działań wychowawczych i profilaktycznych. Praca skierowana jest zwłaszcza do studentów pedagogiki, jak również wszystkich kierunków ze specjalnością nauczycielską.

.

.

.

T. Gumuła, T. Dyrda (red.), Kształcenie kandydatów na nauczycieli. Teoria - praktyka, 2006, cena 47,25 zł

p32

Teresa Gumuła, Tadeusz Dyrda (red.),Kształcenie kandydatów na nauczycieli. Teoria – praktyka, 2006, 488 s., format B5, ISBN 83-7133-321-8, cena 47,25 zł

Publikacja stanowi pokłosie II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Kształcenie kandydatów na nauczycieli. Teoria i praktyka, która odbyła się w dniach 21-22 kwietnia 2005 roku. Prezentowana książka wpisuje się w nurt dyskusji na temat teraźniejszości i przyszłości edukacji, a przede wszystkim kształcenia i samokształcenia oraz doskonalenia współczesnego nauczyciela. Opublikowane w pracy artykuły ujęto w następujące bloki tematyczne:
Część I: Idee, koncepcje, modele kształcenia kandydatów na nauczycieli.
Część II: Kształcenie kandydatów na nauczycieli – wiedza, rozwiązania dydaktyczne i praktyczne.
Część III: Standardy – warunki kształcenia przyszłych nauczycieli i rozwój nauczyciela w zawodzie.
Część IV: Zróżnicowanie potrzeb i zadań edukacyjnych a kształcenie kandydatów na nauczycieli.

.

.

.