PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA – Katalog publikacji nr 2

PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA - Katalog publikacji nr 2
E. Kula, Naukowa, literacka i artystyczna twórczość nauczycieli rządowych męskich szkół średnich Królestwa Polskiego w latach 1833-1862, 2006, cena 31,50 zł

p33

Ewa Kula, Naukowa, literacka i artystyczna twórczość nauczycieli rządowych męskich szkół średnich Królestwa Polskiego w latach 1833-1862,2006, 248 s., format B5, ISBN 83-7133-288-2, cena 31,50 zł

Prezentowana rozprawa o twórczości nauczycieli męskich rządowych szkół średnich w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym stanowi próbę całościowego ujęcia tego zagadnienia. Jako początkową cezurę chronologiczną omawianego okresu przyjęto w pracy rok 1833, ponieważ w maju tego roku weszła w życie nowa ustawa szkolna organizująca szkolnictwo średnie w Królestwie Polskim. Jesienią 1833 roku wznowione zostały zajęcia po rocznej przerwie, zarządzonej przez Ministerstwo Oświecenia Narodowego w Petersburgu na czas pracy Komitetu Petersburskiego nad nową ustawą, którą opracowywano po upadku powstania listopadowego. Za datę końcową natomiast uznano rok 1822, ponieważ zmieniona została wówczas organizacja systemu szkolnego przez Ustawę o wychowaniu publicznym z 20 maja 1862 roku. Problematyka zaprezentowana w niniejszej pracy dotychczas omawiana była wycinkowo przy przedstawianiu dziejów poszczególnych szkół średnich lub w biografiach nauczycieli, a także sygnalizowana na łamach Historii nauki polskiej i innych wydawnictw typu encyklopedycznego oraz podręcznikowego. Konkretne ustalenia zawarte na kartach niniejszej monografii dotyczą dorobku nauczycieli pod względem ilościowym i jakościowym w dziedzinie badań naukowych, popularnonaukowych, przyczynkarskich oraz twórczości literackiej i artystycznej.

E. Kula, Opera et studio. Wizerunek nauczycieli rządowych szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1862-1873, 2012, cena 37,80 zł

p34

Ewa Kula, Opera et studio. Wizerunek nauczycieli rządowych szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1862-1873,2012, 338 s., format B5, ISBN 978-83-7133-535-8, cena 37,80 zł

W niniejszej publikacji zaprezentowano środowisko nauczycieli rządowych szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1862-1873 z różnych punktów widzenia, pokazując tę grupę zawodową w poszczególnych rozdziałach w kolejnych odsłonach z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-politycznych i prawnych. Praca składa się z ośmiu rozdziałów. W pierwszym omówiona została działalność administracji szkolnej w Rosji oraz w Królestwie Polskim, a także przekształcenia szkolnictwa średniego męskiego, wynikające z kolejnych reform oświatowych (m.in. ustawa A. Wielopolskiego z 1862 r.). W kolejnych rozdziałach ukazano m.in. liczebność prezentowanej grupy nauczycieli oraz przyczyny zwalniania miejsc pracy przez nauczycieli w omawianym okresie (zgony, zwolnienia, emerytury), zaprezentowano nauczycieli, biorąc pod uwagę wyznawaną przez nich religię, uwzględniając przy tym ich pochodzenie terytorialne. Następnie przedstawiono wykształcenie osób wchodzących w skład prezentowanej grupy, z uwzględnieniem preferencji władz oświatowych dotyczących poziomu i miejsca uzyskania wykształcenia zatrudnionych w omawianym okresie nauczycieli. W dalszej części pracy omówiono pochodzenie społeczne, sytuację materialną oraz aktywność pozadydaktyczną nauczycieli, pokazując ich działalność organizacyjną i patriotyczną oraz twórczą: naukową, literacką i artystyczną.

E. Kula, M. Pękowska (red.), Virginibus puerisque, t. 1. Z dziejów szkolnictwa i oświaty w XVIII-XX wieku, 2011, cena 42,00 zł

p35

Ewa Kula, Marzena Pękowska (red.),Virginibus puerisque, t. 1. Z dziejów szkolnictwa i oświaty w XVIII-XX wieku,2011, 383 s., format B5, ISBN 978-83-7133-466-5, cena 42,00 zł

Niniejsza publikacja jest efektem pracy badaczy historii wychowania, którzy na zaproszenie Towarzystwa Historii Edukacji oraz Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej włączyli się do dyskusji na temat kształcenia wychowania i opieki nad dzieckiem z perspektywy trzech minionych stuleci. Materiał na który składają się teksty 48 autorów, obejmuje rozległą i zróżnicowaną problematykę badawczą oraz co najmniej trzy epoki historyczne. Zebrane teksty zostały podzielone na dwa tomy, które postanowiono opublikować pod wspólnym tytułem Virginibus puerisque. Tom pierwszy zawiera 24 artykuły, których autorzy koncentrowali swoje zainteresowania wokół zagadnień związanych z kształceniem szkolnym dzieci, kształceniem religijnym, domowym, a także wokół poglądów na edukację. Znalazły się w nim opracowania dotyczące edukacji dziewcząt w Królestwie Polskim i na Śląsku Opolskim oraz problematyki edukacji dzieci i młodzieży na terenie kuratorii wileńskiej, Królestwa Polskiego, w uniwersytetach rosyjskich i na Dalekim Wschodzie, a także w Polsce po drugiej wojnie światowej. Publikacja skierowana jest do nauczycieli akademickich i studentów, poszerza ogólną wiedzę pedagogiczną oraz wpływa na zrozumienie przemian oświatowo-wychowawczych w aktualnej sytuacji społecznej i politycznej.

E. Kula, M. Pękowska (red.), Virginibus puerisque, t. 2. Z zagadnień wychowania i opieki nad dzieckiem w XVIII-XX wieku, 2012, cena 46,20 zł

p36

Ewa Kula, Marzena Pękowska (red.),Virginibus puerisque, t. 2. Z zagadnień wychowania i opieki nad dzieckiem w XVIII-XX wieku, 2012, 341 s., format B5, ISBN 978-83-7133-510-5, cena 46,20 zł

Tom drugi Virginibus puerisque, poświęcony został rozwojowi opieki nad dzieckiem w omawianym okresie, z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. Znalazły się w nim materiały dotyczące funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych, burs i internatów, wychowania w rodzinie czy kształtowania postaw patriotycznych dzieci i młodzieży. Prace zgromadzone w niniejszym zbiorze podzielono na trzy części. Pierwsza zatytułowana Dzieciństwo oraz wybrane problemy opieki i wychowania, poświęcono zagadnieniom i problemom opieki i wychowania dzieci od XVIII-XX wieku. Część druga poświęcona jest instytucjonalnym formom opieki nad dzieckiem. Ostatnia część zawiera zagadnienia opieki i wychowania domowego. Niniejsza publikacja skierowana do nauczycieli akademickich i studentów, poszerza ogólną wiedzę pedagogiczną oraz wpływa na zrozumienie przemian oświatowo-wychowawczych w aktualnej sytuacji społecznej i politycznej. Teksty zawarte w niej uwydatniają luki w dotychczasowych badaniach i stanowią dobry punkt wyjścia do dyskusji o potrzebach badawczych i metodologii historii wychowania.

P. Kurtek, Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wobec sytuacji trudnych. Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania radzenia sobie, 2009, cena 29,40 zł

p37

Paweł Kurtek, Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wobec sytuacji trudnych. Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania radzenia sobie, 2009, 215 s., format B5, ISBN 978-83-7133-422-1, cena 29,40 zł

Niniejsza praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym zamieszczono teoretyczne rozważania dotyczące aktywności jednostki w sytuacjach stresowych. Zaprezentowany tutaj interakcyjny paradygmat stresu pozwala uwzględniać złożony kompleks uwarunkowań wyznaczający działania zaradcze osoby w sytuacjach deprywacji, zagrożenia, konfliktu pozytywno-pozytywnego, negatywno-negatywnego oraz ambiwalentnego, aktywizujących różne potrzeby psychiczne: akceptacji, sukcesu i niezależności. Szczególny akcent położono na analizie regulacyjnej roli wybranych mechanizmów indywidualnych, takich jak: temperament, lęk jako cecha i jako stan, poczucie umiejscowienia kontroli, samoocena w modyfikacji aktywności zaradczej osoby. Drugi rozdział poświęcony jest osobie niepełnosprawnej umysłowo i jej zachowaniu w sytuacjach trudnych. Dynamiczne, holistyczne ujęcie tego zagadnienia pozwala dostrzegać rolę czynników sytuacyjnych i społecznych w kształtowaniu się osobowości, jak również preferencji zaradczych jednostek z niepełnosprawnością intelektualną. W rozdziale trzecim, w kontekście założeń teoretycznych sformułowano cel, problemy badawcze, hipotezy pracy, a także przedstawiono metodę, techniki i narzędzia badawcze. Dokonano w nim także socjologicznej charakterystyki grup porównywanych pod względem stylu radzenia sobie ze stresem. W kolejnych rozdziałach (IV-VI) zostały zawarte rezultaty badań własnych. Każdy z nich składa się z dwóch części – prezentacji wyników oraz dyskusji. W rozdziale IV zaprezentowano dominujące strategie radzenia sobie badanej młodzieży ze wspomnianymi kategoriami sytuacji trudnych. Ilościowa analiza porównawcza wykorzystywanych działań obronnych i zadaniowych umożliwiła określenie preferowanego stylu zmagania się ze stresem w tej populacji. W VI rozdziale skoncentrowano się na uchwyceniu zarówno kontekstów sytuacyjnych, jak i zmiennych indywidualnych sprzyjających określonym działaniom zaradczym. Uwypuklono w tym rozdziale te rodzaje sytuacji trudnych, w których określone zmienne indywidualne nabierają szczególnej dynamiki w regulowaniu zachowań zaradczych. Pracę zamyka synteza wyników badań w postaci wniosków, które stały się podstawą wysunięcia szeregu postulatów dla pracy rewalidacyjnej z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim. Publikacja ze względu na walory eksploracyjne i wyjaśniające adresowana jest do teoretyków, jak i praktyków rehabilitacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia. Służy ona nie tylko poznaniu jakości radzenia sobie tej grupy społecznej, ale również zrozumieniu czynników osobowościowych i kontekstualnych, współdeterminujacych zachowanie w obliczu deprywacji, zagrożeń oraz konfliktów decyzyjnych angażujących potrzeby psychiczne: akceptacji, sukcesu i niezależności.

T. Łączek red., Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego, 2019, cena 35,70 zł

T. Łączek red., Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego, 2019, 266 s., format B5, ISBN 978-83-7133-792-5, cena 35,70 zł

Niniejsza publikacja składa się z wprowadzenia i czterech części, które zawierają poszczególne, powiązane ze sobą tematycznie opracowania oraz znajdującej się na końcu noty o autorach.

Spis treści

Wprowadzenie, s. 7

Część I

SUKCES ŻYCIOWY W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH WYZWAŃ
WSPÓŁCZESNOŚCI

Aneta Smolińska, Sukces życiowy nauczyciela a zachodzące przemiany kulturowe i społeczne w ujęciu antropologicznym, s. 15

Artur Łacina-Łanowski, Komunikacja intrapersonalna a koncepcja pozytywnego myślenia, s. 27

Lidia Salata-Zasacka, Sukces życiowy – droga do spełnienia czy wyzwanie?, s. 37

Renata Kopyś, Samoocena młodzieży jako wyznacznik sukcesu życiowego – perspektywa pedagogiczna, s. 49

Tomasz Łączek, Sukces życiowy – indywidualna wartość czy nadany konstrukt ponowoczesności?, s. 61

Część II

SZTUKA OSIĄGANIA SUKCESU W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

Jovita Vaškevič-Buś, Językowy obraz sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opinii badanych studentów, s. 73

Monika Zaręba,  Potencjał zdrowotny i rozwojowy dzieci w kontekście procesów integracji sensorycznej a sukces szkolny, s. 81

Jolanta Machowska-Goc, Duchowość w tekstach uczniów klas III w domenie marzenie jako jeden z wykładników sukcesu, s. 93

Paweł Fryderyk Nowak, Wychowanie fizyczne zorientowane na zdrowie szansą na sukces dla każdego ucznia, s. 103

Beata Bugajska-Jaszczołt, Początkowa edukacja matematyczna czynnikiem wzmacniającym osiągnięcie sukcesu edukacyjnego i życiowego, s. 113

Rafał Kołodziejczyk, Wykorzystanie technologii informacyjnej w szkole i jej wpływ na sukces edukacyjny uczniów, s. 127

Część III

SUKCES ŻYCIOWY W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH SPOŁECZNYCH
I ZAWODOWYCH

Aneta Sylwia Baranowska, Najistotniejsze czynniki sukcesu w przebiegu procesu adaptacji imigrantów do nowego środowiska społeczno-kulturowego w narracji cudzoziemców osiadłych w Polsce, s. 137

Piotr Czech, Kariera w zawodzie pracownika socjalnego a sukces życiowy, s. 147

Katarzyna Gucwa-Porębska, Wpływ socjoterapii na sukces edukacyjny i życiowy Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych, s. 161

Anna Szkolak-Stępień, Sukces zawodowy nauczyciela wczesnej edukacji w narracjach matek.
Teoria ugruntowana – résumé z badań własnych, s. 173

Jacek Szkurłat, Oczekiwania wobec instytucji otoczenia biznesu jako determinanty sukcesu osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, s. 185

Część IV

SUKCES W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA CZŁOWIEKA

Joanna Zemlik, Czynniki modyfikujące osiągnięcie sukcesu terapeutycznego u dziecka urodzonego przed terminem, s. 199

Anna Brojek, Weronika Łuba, Paweł Arnista, Marta Brojek, Przebieg procesu dydaktycznego w opinii studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży drogą do sukcesu życiowego, s. 209

Martyna Kuroś, Wymiar sukcesu życiowego w opinii studentów, s. 225

Małgorzata Wolska-Długosz, Młodzież wobec sukcesu życiowego, s. 235

Maria Janas, Beata Sufa, Kreatywność – warunek sukcesu nauczyciela i ucznia s, 249

Noty o autorach, s. 261

T. Łączek, Społeczne i edukacyjne uwarunkowania sukcesu życiowego, 2014, cena 26,25 zł

p38

Tomasz Łączek, Społeczne i edukacyjne uwarunkowania sukcesu życiowego,2014, 256 s., format B5, ISBN 978-83-7133-589-1, cena 26,25 zł

Problematyka pracy dotyczy ważnego, bo występującego w wielu środowiskach współczesnej młodzieży, zagadnienia jakim jest sukces życiowy. Temat ten ujęty został przez pryzmat pedagogiki społecznej z uwzględnieniem aspektów z zakresu filozofii wychowania, socjologii młodzieży oraz psychologii społecznej. Wymienione w części teoretycznej pracy definicje, typologie i klasyfikacje pojęć naukowych z zakresu aksjologii, a także opisane wyniki badań naukowych przeprowadzonych w ostatnim dwudziestoleciu są szczegółowym, a jednocześnie koniecznym (z punktu widzenia dalszych analiz) wprowadzeniem do dalszej części pracy. W obszarze analizy badań własnych zanalizowane zostały kolejno społeczne, a następnie edukacyjne uwarunkowania sukcesu życiowego młodzieży. Uwzględnione zostały również inne determinanty sukcesu życiowego młodzieży, które w trakcie badań empirycznych okazały się mieć znaczący wpływ na rozumienie i postrzeganie sukcesu życiowego. Określone zostały czynniki ułatwiające oraz utrudniające osiągnięcie sukcesu życiowego przez młodzież. Znajdujące się w ostatniej części pracy wnioski posłużyć mogą zarówno studentom, nauczycielom jak i kreatorom współczesnego życia społecznego do wzbogacenia wiedzy na temat tego, co dla współczesnej młodzieży stanowi wartość, jaka jest hierarchia wartości oraz jak młodzi ludzie z poszczególnych środowisk społecznych i poszczególnych rodzajów szkół rozumieją sukces życiowy.

T. Łączek (red.), Wychowanie do sukcesu życiowego – wybór czy konieczność, 2017, cena 32,55 zł

wychowanie do sukcesu_oklTomasz Łączek (red.), Wychowanie do sukcesu życiowego – wybór czy konieczność, 2017, 248 s., format B5, ISBN 978-83-7133-703-1,  cena 32,55 zł

 

Spis treści

Wprowadzenie, s. 7

 

Rozdział I

EDUKACJA SZKOLNA W KONTEKŚCIE  ZACHODZĄCYCH ZMIAN SYSTEMOWYCH

Maria Janas, Beata Sufa, Innowacje w edukacji, czyli o przygotowaniu uczniów do współczesności i przyszłości, s. 13

Beata Bugajska-Jaszczołt, Rozwijanie myślenia matematycznego dzieci – wybór czy konieczność? s. 25

Paulina Ożegalska, Potencjał Bajek z Auschwitz w kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich, s. 37

 

Anna Ozga, Drogi budowania sukcesu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zadania rodziny i szkoły, s. 47

 

Rozdział II

MŁODZIEŻ AKADEMICKA W DOBIE POSTMODERNISTYCZNEGO PRZEŁOMU

Krzysztof Czekaj, Realizacja idei uczenia się przez całe życie wśród studentów jako sposób dążenia do sukcesu życiowego, s. 63

Iwona Maciejewska, Niewidoczne drogi Flaneura – miejsca odosobnienia jednostki w ponowoczesności, s. 77

Anna Brojek, Maria Anna Turosz, Krzysztof Sychowicz, Czynniki determinujące proces adaptacji społeczno-edukacyjnej do studiów studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, s. 89

 

Rozdział III

EWOLUCJA NA RYNKU PRACY A SUKCES ŻYCIOWY MŁODZIEŻY

Andrzej Świerczek, Wczesne planowanie kariery zawodowej jako aspekt determinujący osiągnięcie sukcesu, s. 105

Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Katarzyna Nawrot, Elastyczne formy zatrudnienia komponentem sukcesu kobiety na rynku pracy, s. 117

Renata Kowal, Wolontariat – drogą do „sukcesu” zawodowego i życiowego (w tym

rodzinnego), s. 135

 

Rozdział IV

POPULARNOŚCINTERNETU WŚRÓD MLODZIEŻY – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA

Ryszard Błaszkiewicz, Anonimowość w sieci DarkNet – szansa czy zagrożenie  dla społeczeństwa, s. 147

Dariusz Łuczak, Internet jako źródło zagrożenia sukcesu życiowego dzieci i młodzieży, s. 159

Rafał Kołodziejczyk, Budowanie pozytywnych wartości u młodzieży w obliczu ewentualnego konfliktu hybrydowego, s. 169

 

Rozdział V

WIELOWYMIAROWOŚĆ SUKCESU ŻYCIOWEGOW UJĘCIU INTERDYSCYOLINARNYM

Tomasz Łączek, Sukces życiowy młodzieży we współczesnej przestrzeni wychowania, s. 181

Lidia Sałata-Zasacka, Droga do sukcesu – pragmatyka i aksjologia, s. 193

Beata Sufa, Maria Janas, O rozwijaniu inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów w młodszym wieku szkolnym, s. 207

Joanna Zemlik, Zdrowie jako kapitał warunkujący jakość życia i sukces życiowy, s. 217

Elżbieta Klima, Rozwój psychiczny jednostki a sukces życiowy – wpływ wychowania i edukacji, s. 229

 

Noty o autorach, s. 247

 

 

W. Łuczaj, M. Świeca (red.),"Media i nowe media", 2012, cena 16,80 zł

p39

Wiesław Łuczaj, Marek Świeca (red.),”Media i nowe media”, 2012, 146 s., format B5, ISBN 978-83-7133-532-7, cena 16,80 zł

Spis treści

 • Wstęp, s. 7
 • Tomasz Sikorski, Intermedia – wolność w sztuce, s. 9
 • Adam Sobota, Pojemność nowych mediów, s. 19
 • Tomasz Sikorski, Performance – sztuka żywa, s. 23
 • Agnieszka Kuleta, Powody rozszerzania arsenału tworzyw i środków wyrazu w sztuce XX wieku, s. 29
 • Anita Żelichowska, Nowe media – wybrane aspekty funkcjonowania, s. 37
 • Ryszad Ługowski, Droga, s. 45
 • Anna Wileczek, Między kreacją i negacją. Język “młodego” Internetu a socjolekt młodzieżowy, s. 67
 • Tom Klinkowstein, Carla Gannis, 21 November 2030, s. 93
 • Kazimierz Głowacki, Szara godzina. O twórczości Władysława Szczepańskiego , s. 97
 • Henryk Sikora, Drzewo jako symbol dobrego i złego, s. 101
 • Beata Mielcarz, Jerzy Lewczyński: droga życia – droga fotografii, s. 109
 • Kamila Leśniak, Pejzaż po katastrofie. Fotografia versus tradycja romantyczna , s. 127
 • Marek Świeca, Zastosowanie narracji biograficznych w badaniach nad sztuką, s. 143
M. Markowska, Biologiczne i społeczne kryteria wyboru kierunku kształcenia ponadpodstawowego, 2002, cena 7,35 zł

p40

Małgorzata Markowska, Biologiczne i społeczne kryteria wyboru kierunku kształcenia ponadpodstawowego, 128 s., format A5, ISBN 83-7133-186-X, 2002, cena 7,35 zł

Autorka prezentuje wyniki badań dotyczących rozwoju fizycznego i wydolności fizycznej młodzieży kończącej szkołę podstawową. W swej pracy podjęła się weryfikacji tezy, że cechy morfologiczne i czynnościowe stanowią ważne kryterium wyboru dalszego kierunku kształcenia.

.

.

.

B. Matyjas (red.), Dziecko i jego socjalizacja w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, 2013, cena 17,85 zł

p41

Bożena Matyjas (red.), Dziecko i jego socjalizacja w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, 2013, 180 s., format A5, ISBN 978-83-7133-544-0, cena 17,85 zł

Opracowanie stanowi zbiór artykułów, które dotyczą przebiegu procesów socjalizacji dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym. Analizie poddano wybrane czynniki rodzinne (m.in. status społeczno-zawodowy rodziców, sytuację materialno-bytową, realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dziecka i inne), które wpływają na uspołecznienie dziecka (jego społeczne funkcjonowanie). Drugim środowiskiem, które przeanalizowane zostało w aspekcie socjalizacji dziecka jest szkoła (sytuacja dziecka w szkole, pełnienie przez niego roli ucznia, kolegi, członka społeczności szkolnej). Celem publikacji jest przedstawienie czynników (w skali makro- i mikro-), które pozytywnie i negatywnie wpływają na proces socjalizacji dziecka. W przypadku tych drugich chodzi o podanie środków zapobiegawczych i sformułowanie konkretnych programów pomocy. Wśród autorów opracowania znajdują się pracownicy naukowi z różnych ośrodków uniwersyteckich i akademickich.

.

.

H. Mielicka-Pawłowska, Enkulturacja, 2020, cena 46,20 zł

Halina Mielicka-Pawłowska, Enkulturacja, 2020, 280 s., format B5, ISBN 978-83-7133-846-5, cena 46,20 zł

Przebieg procesu enkulturacji, rozumianej jako mechanizmy uczenia się kultury, jest uzależniony od sposobu definiowania zjawisk kulturowych. Rozumiejąc kulturę jako system wartości, które projektują sposób myślenia o świecie i otaczającej rzeczywistości, można enkulturację analizować jako nabywanie umiejętności poznawania świata oraz jego wartościowania w kategoriach społecznych. Inaczej mówiąc skutkiem przebiegu procesu enkulturacji jest powstanie specyficznej dla przedstawicieli danej kultury mentalności, która zarówno poznawanie jak i komunikowanie społeczne czyni oczywistością kulturową. Rozumiejąc kulturę jako styl życia proces enkulturacji jest nabywaniem umiejętności realizowania znaczących społecznie scenariuszy zachowań, które łączą przeszłość z teraźniejszością, a więc odpowiadają za transmisję treści kulturowych i ich przekaz z pokolenia na pokolenie. Wzory kulturowe uaktualniane są w procesie socjalizacji, która ukonkretnia kontakty społeczne i ogranicza przekaz treści kulturowych tak, aby odpowiadały one specyfice środowisk społecznych i segmentom świata ponowoczesnego.

 Książka omawia zarówno przebieg enkulturacji rozumianej jako system wartości oraz styl życia Polaków. Jest więc analiza wewnętrznych i zewnętrznych, subiektywnych i obiektywnych skutków przebiegu tego procesu. Zawartość poszczególnych rozdziałów obejmuje nie tylko treści z zakresu teorii kultury, ale też zjawiska kulturowe i społeczne, które dają możliwość dokonania egzemplifikacji sformułowanych tez. Do takich zjawisk egzemplifikujących teorię enkulturacji i socjalizacji należą: rozmyta tożsamość kulturowa, moralność ekologiczna oraz duchowość rozumiana jako wysokie wartościowanie indywidualności i prawa do samostanowienia.

Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników zainteresowanych teorią kultury oraz analizą zjawisk kulturowych, które właśnie powstają i rozwijają się dynamicznie. Adresatami są studenci dyscyplin wchodzących w skład nauk społecznych, nauk o kulturze oraz nauk humanistycznych. Książka nie jest skryptem dydaktycznym. Zawarte w opracowaniu rozdziały mogą jednak być traktowane jako literatura rozszerzająca i uzupełniająca wiedzę zawartą w podręcznikach i skryptach akademickich adresowanych do socjologów, pedagogów i psychologów oraz  antropologów kulturowych, etnologów i etnografów.

A. Miernik, O prozie literackiej Ewy Nowackiej, 2010, cena 16,80 zł

p42

Agnieszka Miernik, O prozie literackiej Ewy Nowackiej, 2010, 134 s., format B5, ISBN 978-83-7133-432-0, cena 16,80 zł

W pracy podjęto próbę przedstawienia dotychczasowego dorobku prozatorskiego Ewy Nowackiej. W zakresie oglądu powieści historycznych adresowanych do dorosłego i młodzieżowego odbiorcy zwrócono uwagę na: fakty historyczne, którym “przysługują znamiona prawdziwości i dystans czasowy określany jako historyczny”, ujęcia mające walor historiozoficzny, modele historyczne będące obrazowym uogólnieniem zjawisk, elementy metatekstowe, współczynniki intencyjne opowiadania. W części rozważań dotyczących prozy obyczajowej dla młodzieży praca mieści się metodologicznie w kręgu badań Jolanty Ługowskiej, ukazujących, że literatura adresowana do młodocianego odbiorcy uwzględnia jego potrzeby czytelnicze i czerpie schematy fabularne z literatury popularnej. Występujące w obrębie tejże literatury przemieszczone wzorce: kobiety fatalnej, anioła, herosa, demona czy przewodnika, znajdują również odniesienie w utworach dla nastolatków. W pracy zwrócono uwagę na obecność tych „przemieszczeń” w prozie Ewy Nowackiej oraz wyodrębniono zasadnicze potrzeby czytelnicze pojawiające się w fabule powieści i opowiadań autorki dotyczące: wątku erotycznego, problemu inicjacji rozumianego jako etap przechodzenia z dzieciństwa w dorosłość, osobowych relacji rówieśniczych, roli przewodnika. W omawiany materiał literacki wpleciono rozważania na temat specyfiki okresu dojrzewania oparte na literaturze pedagogicznej i psychologicznej. Niniejsza praca ukazuje najbardziej charakterystyczne cechy prozy fabularnej Ewy Nowackiej, na którą składają się utwory zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Stanowi pierwszą próbę monograficznego ujęcia dotychczasowej twórczości prozatorskiej autorki, z odniesieniem do literatury historycznej i obyczajowej XX w.

J. Miko-Giedyk, Zróżnicowanie funkcjonowania szkół wiejskich a udział nauczycieli w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Studium empiryczne gmin wiejskich w powiecie kieleckim, 2015, cena 26,25 zł

Zroznicowanie_okl.cdr

Justyna Miko-Giedyk, Zróżnicowanie funkcjonowania szkół wiejskich a udział nauczycieli w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Studium empiryczne gmin wiejskich w powiecie kieleckim, 2015, 284 s., format B5, ISBN 978-83-7133-626-3, cena 26,25 zł

Publikacja wpisuje się w obszar zainteresowań pedeutologii i socjologii edukacji. Dotyczy tematyki nierówności społecznych w oświacie oraz roli nauczyciela wiejskiego w przeciwdziałaniu tym nierównościom i wzmacnianiu rozwoju ucznia. Przedstawione w niej zostały wyniki badań empirycznych na temat uczestnictwa nauczycieli w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów ze środowisk wiejskich, a w szczególności ich wiedzy, motywacji oraz rzeczywistych działań w tym zakresie. Ukazuje ponadto tło działalności nauczycieli, czyli poziomy edukacyjne środowiska wiejskiego w którym nauczyciele pracują i działają. Publikacja skierowana jest do wszystkich nauczycieli, pedagogów zatroskanych o jakość nauczania i wychowania.

R. Miszczuk, Orientacje zawodowe początkujących nauczycieli, 2016, cena 31,50

Renata Miszczuk, Orientacje zawodowe początkujących nauczycieli, 2016, 224 s., format B5, ISBN 978-83-7133-679-9, cena 31,50 zł

 

Celem przeprowadzonych badań których efektem jest niniejsza publikacja było zdobycie wiedzy na temat orientacji zawodowych początkujących nauczycieli oraz ich uwarunkowań w zależności od zakresu i rodzajów doświadczeń przedzawodowych w szczególności: wartości oraz celów życiowych i zawodowych; wartości ogólnospołecznych; wewnętrznych i zewnętrznych aspektów pracy zawodowej jako wartości; wizji roli zawodowej nauczyciela; osobistych koncepcji i stylów pracy; motywów wyboru zawodu oraz pozostania w zawodzie; oraz typu organizacyjnego szkoły. Badania miały też na celu wykazanie znaczenia odpowiedniego wspomagania  zawodowego i życiowego nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową w szkole. W rozdziale I omówione zostały teoretyczne aspekty profesjonalizmu nauczyciela w kontekście współczesnych przemian edukacyjnych i społeczno-kulturowych,     w rozdziale II przedstawiono aspekty koncepcyjne badań oraz ich projekty. W rozdziale III w podrozdziałach prezentowane są wyniki badań, ich analiza i interpretacja. Omówiono również kulturę organizacyjną szkół i jej związki z orientacjami zawodowymi początkujących nauczycieli. Wnioski mogą stanowić przesłanki dla praktyki w zakresie poprawy systemu kształcenia kandydatów na nauczycieli oraz ich doskonalenia i dokształcania zawodowego, a także wspomagania młodych nauczycieli w fazie adaptacji zawodowej, identyfikacji  z rolą nauczyciela oraz w dalszym rozwoju  zawodowym i życiowym. Publikacja interesująca zarówno dla studentów – przyszłych nauczycieli, osób zajmujących się ich kształceniem, jak i samych nauczycieli.

Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiów wyższych, red. T. Gumuła, 2002, cena 9,98 zł

p44

Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiów wyższych, red. T. Gumuła, 198 s., format B5, ISBN 83-7133-165-7, 2002, cena 9,98 zł

Prezentowana książka jest zbiorem artykułów poświęconych problematyce kompetencji pedagogicznych w okresie przemian, jakie dokonują się w polskiej oświacie. Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiów wyższych jest zadaniem zasługującym na uwagę. Wiadomo bowiem, że nauczyciel staje się ostatecznie realizatorem reform oświatowych. Od jakości i zakresu jego wykształcenia, a następnie doskonalenia zawodowego zależy efektywność zmian i przeobrażeń w tej dziedzinie życia społecznego. Dlatego też reforma edukacji w Polsce wymaga wszechstronnego przygotowania nauczycieli do efektywnego pełnienia funkcji zawodowych, szczególnie w zakresie przygotowania młodzieży do kreatywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wskazywania jej drogi samodzielnego poszukiwania swojego miejsca w świecie. W związku z tym współczesny nauczyciel powinien umożliwiać uczniom poznawanie świata we wszystkich jego przejawach. Oddziaływanie pedagogiczne możliwe jest przez rozwijanie uczenia się innowacyjnego, które ma zastąpić edukację zachowawczą, adaptacyjną. Jeżeli tak będziemy pojmować funkcję nauczyciela, to proces jego przygotowania zawodowego powinien mieć charakter innowacyjny, twórczy.

Nauczycielska dojrzałość. Pamiętniki średniego pokolenia nauczycieli 2004, wybór i oprac. W. Dróżka, 2005, cena 47,25 zł

p45

Nauczycielska dojrzałość. Pamiętniki średniego pokolenia nauczycieli 2004,wybór i oprac. Wanda Dróżka, 416 s., format B5, ISBN 83-7133-274-2, 2005, cena 47,25 zł

Jest to już druga książka,będąca plonem ogólnopolskiego konkursu pamiętnikarskiego adresowanego do nauczycieli. Głównym jego organizatorem był Instytut Pedagogiki i Psychologii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, który w zbieraniu wspomnień nawiązał bliską współpracę z działającą przy Uniwersytecie Warszawskim Pracownią Pamiętnikarstwa Socjopolitycznego oraz Towarzystwem Przyjaciół Pamiętnikarstwa. Pierwszy konkurs, ogłoszony na jesieni 1992 roku, przebiegał pod hasłem “Pamiętniki młodych nauczycieli 1993”; rozstrzygnięto go wiosną 1993 roku. Wpłynęło nań 120 prac ze wszystkich regionów kraju. Ich autorzy reprezentowali różne środowiska, różne typy szkół, byli nauczycielami różnych przedmiotów. Dzielili się swoimi radościami i smutkami, codziennymi kłopotami i sukcesami, a także rozterkami i dylematami związanymi z zawodem. Pamiętniki te rejestrowały zmiany bezpośrednio po transformacji ustrojowej, stąd zawierały wiele osobistych nadziei odnoszących się w tym czasie do reformowanego szkolnictwa. Na drugi konkurs – “Nauczycielska dojrzałość”, ogłoszony w 2002 roku, wpłynęło ponad 160 tekstów od autorów liczących 35 do 53 lat. Wśród nich było 20 uczestników poprzedniej edycji. Utrwalona w tych pamiętnikach rzeczywistość to wielki zbiorowy portret współczesnego nauczyciela, tęskniącego za lepszą przyszłością, z dużym zaangażowaniem przebijającym się przez formalne zawiłości szkolnego systemu, który, pomimo wszystko, nie zapomina o wychowankach.

Z. Okraj, Funkcje dyskusji w stymulowaniu twórczego myślenia studentów, 2012, cena 25,20 zł

p46

Zofia Okraj, Funkcje dyskusji w stymulowaniu twórczego myślenia studentów, 2012, 269 s., format B5, ISBN 978-83-7133-516-7, cena 25,20 zł

Publikacja wpisuje się w obszar zainteresowań dydaktyki i pedagogiki twórczości. Funkcje – rozumiane są w książce zarówno jako czynniki i uwarunkowania oraz konsekwencje dyskusji w stymulowaniu twórczego myślenia studentów. W celu zbadania tego zagadnienia przeprowadzone zostały badania eksperymentalne, które ukazały nie tylko skutki wdrożonego autorskiego programu protwórczych dyskusji, ale również ich uwarunkowania obejmujące: cele, treści, zasady, formy, metody dyskusji i zastosowane w nich środki dydaktyczne. Przeprowadzone badania pozwoliły także poznać znaczenie w pobudzaniu twórczego myślenia takich czynników dyskusji, jak jej atmosfera, pojawienie się krytycznych zwrotów niszczących pomysły oraz cechy osobowości moderatora. Adresaci książki to głównie nauczyciele akademiccy poszukujący twórczych metod kształcenia, podejmujący próby wdrażania różnych metod dyskusji na zajęciach dydaktycznych, a także studenci pragnący poznać istotę i zasady uczestnictwa w twórczych dyskusjach.

A. Ozga, O rozwijaniu korzeni i skrzydeł – uwarunkowania twórczej adaptacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia, 2016, cena 31,50 zł

ozga

Anna Ozga, O rozwijaniu korzeni  i skrzydeł – uwarunkowania twórczej adaptacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia , 2016, 244 s., format B5, ISBN 978-83-7133-670-6, cena 31,50 zł

Praca przedstawia projekt wspomagania psychospołecznego rozwoju młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Jej tytuł nawiązuje do chińskiego przysłowia, które głosi, że w życiu „dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł”. Metaforę tę można różnie rozumieć. W tym opracowaniu KORZENIE człowieka rozumiane są jako wiedza o sobie (która pokazuje kim jestem, jaki jestem i jaki chciałabym być, jaki mam w życiu zakres wpływu na otoczenie) oraz wiedza o innych (określający jacy są inni ludzie, jakie jest moje nastawienie do siebie i innych). Z kolei SKRZYDŁA człowieka są dla autorki metaforą jego twórczej adaptacji rozwijającej się w biegu życia (z jej istotnymi pytaniami: jak zachowuję się w sytuacjach trudnych?, jak ujawniam swoje potrzeby i bronię należnych mi praw? Oraz jak ma wyglądać moja przyszłość?). Praca  jest adresowana zarówno do czynnych zawodowo jak i przyszłych nauczycieli i pedagogów – szczególnie tych podejmujących działania wspierające młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, zatrudnionych w placówkach specjalnych i integracyjnych, choć nie tylko bo w edukacji włączającej  – edukacji dla wszystkich – nauczyciele w szkołach ogólnodostępnych coraz częściej pracują z dziećmi o bardzo zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

M. Parlak, Wiedza przyrodnicza uczniów klas I-III szkoły podstawowej w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej, 2012, cena 15,75 zł

p47

Mirosława Parlak, Wiedza przyrodnicza uczniów klas I-III szkoły podstawowej w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej, 2012, 143 s., format B5, ISBN 978-83-7133-491-7, cena 15,75 zł

Publikacja składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym zostały omówione założenia edukacji przyrodniczej uczniów w zintegrowanym systemie kształcenia wczesnoszkolnego. Wskazano na zadania edukacji wczesnoszkolnej w założeniach i realizacji reformy szkolnej, wprowadzonej w roku szkolnym 1999/2000. Omówiono rolę edukacji przyrodniczej w procesie kształcenia i wychowania uczniów w młodszym wieku szkolnym, przedstawiono cele zadania i treści kształcenia, a także propozycje metod i ich wykorzystania. W rozdziale tym dokonano również przeglądu badań efektywności edukacji przyrodniczej uczniów w młodszym wieku szkolnym, prowadzonych we wcześniejszych badaniach. W rozdziale drugim przedstawiono koncepcję badań empirycznych, które w założeniach powinny pozwolić na weryfikację postawionych hipotez badawczych. Rozdział trzeci to prezentacja wyników badań własnych. Przedstawiono tu osiągnięcia uczniów zarówno w postaci zasobu pojęć przyrodniczych, jak i pod kątem narastania wiedzy dzieci z tego obszaru edukacji w kolejnych latach nauki. W rozdziale tym zamieszczono również interpretacje wyników badań w odniesieniu do czynników, które różnicują osiągnięcia przyrodnicze uczniów. Pracę kończą wnioski wypływające z badań, w których ujęto interpretację uzyskanych wyników badań w świetle założeń teoretycznych.

L. Pawelec, Szkolnictwo podstawowe w województwie tarnobrzeskim w latach 1975-1998, 2008, cena 24,15 zł

p48

Lidia Pawelec, Szkolnictwo podstawowe w województwie tarnobrzeskim w latach 1975-1998, 2008, 198 s., format B5, ISBN 978-83-7133-374-3, cena 24,15 zł

Książka ilustruje dorobek szkolnictwa podstawowego w województwie tarnobrzeskim od chwili jego powstania w 1975 roku do momentu utracenia przez niego statusu województwa w wyniku reformy administracyjnej z 1 stycznia 1999 roku. Aby uzyskać jego rzetelny obraz, poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania problemowe:

1. Jak kształtowała się struktura kształcenia podstawowego dzieci i młodzieży w województwie tarnobrzeskim?2. Jak przebiegała realizacja obowiązku szkolnego w systemie ośmioklasowej obowiązkowej szkoły podstawowej?3. Jaki był stan wykształcenia nauczycieli w województwie tarnobrzeskim?4. Jak przebiegał proces przejmowania prowadzenia szkół podstawowych przez samorządy lokalne?5. Jakie były warunki materialno-lokalowe szkół?6. Jak kształtowała się współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym?Na konstrukcję pracy składa się: wstęp, dziewięć rozdziałów i zakończenie, zawierające podsumowanie i wnioski, oraz aneks.Rozdział pierwszy dotyczy ogólnej charakterystyki regionu tarnobrzeskiego z uwzględnieniem położenia i struktury geograficznej. Przedstawiono w nim ważniejsze wydarzenia z historii regionu. Pokazano rozwój demograficzno-gospodarczy omawianego obszaru, podkreślając rangę przemysłu siarkowego oraz rozwoju sadownictwa. W rozdziale tym opisano także instytucje kulturalne w województwie tarnobrzeskim, podkreślając walory krajobrazowo-turystyczne regionu. Prześledzono również rozwój oświaty na badanym terenie.Rozdział drugi poświęcono tarnobrzeskiemu szkolnictwu podstawowemu w nowych warunkach administracyjnych, tj. od 1975 roku do początku lat osiemdziesiątych. Zaprezentowano sieć szkolną i zmiany w jej kształcie, poddano analizie kadrę zarówno pod względem ilościowym, jak również poziomu wykształcenia.W rozdziale trzecim ukazano przeobrażenia strukturalno-organizacyjne szkolnictwa podstawowego. Wskazano na projekty zmian w szkolnictwie, omówiono powstanie zbiorczych szkół gminnych z podkreśleniem ich społecznego odbioru w środowisku wiejskim. Dokonano również podsumowania problemu funkcjonowania szkolnictwa powszechnego w zmienionym układzie oraz poddano analizie realizację obowiązku szkolnego w szkołach specjalnych.W rozdziale czwartym, przedstawiono szkolnictwo podstawowe w dobie przemian ustrojowych na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wskazano na założenia przygotowywanej reformy oraz jej przebieg i dokonania. Podkreślono niektóre zagadnienia programowe i wyników nauczania. Omówiono problem funkcjonowania szkolnictwa w strukturach samorządowych. Ukazano proces przejmowania szkół podstawowych przez samorządy lokalne, przedstawiono ich system finansowania oraz wskazano podstawy prawne prowadzenia tych jednostek przez gminy.Rozdział piąty zawiera informacje dotyczące zasad powoływania dyrektorów szkół podstawowych, jak również przedstawia kwalifikacje nauczycieli, ruch służbowy i doskonalenie kadry nauczycielskiej. Uwagę poświęcono też pracownikom obsługi i administracji.W rozdziale szóstym analizie poddano stan liczbowy uczniów, oddziałów i klas szkół wiejskich i miejskich. Zaprezentowano kierunki dalszego kształcenia absolwentów szkół podstawowych na przestrzeni 23 lat istnienia województwa tarnobrzeskiego. Zwrócono uwagę na fakt wzrostu zainteresowania w latach dziewięćdziesiątych XX wieku szkołami średnimi typu licea i technika.Rozdział siódmy dotyczy realizacji funkcji dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych przez szkoły wiejskie i miejskie. Omówiono pracę kół zainteresowań i organizacji uczniowskich, podkreślono, że w ostatnich latach istnienia województwa tarnobrzeskiego spadała ich liczba, co związane było ze znacznym ograniczeniem środków finansowych na oświatę.Rozdział ósmy poświęcono warunkom materialnym i lokalowym szkół podstawowych. Przedstawiono bazę materialną szkolnictwa. Ocenie poddano stan techniczny placówek oświatowych, w tym sal lekcyjnych, pomieszczeń bibliotecznych oraz ich wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zwrócono uwagę na obiekty pomocnicze, a zwłaszcza na brak sal gimnastycznych w wielu szkołach wiejskich.W rozdziale dziewiątym ukazano zasady współpracy szkół ze środowiskiem. Scharakteryzowano formy działalności szkół na rzecz środowiska, jak również wskazano na udział lokalnej społeczności w życiu szkolnym. Rozpatrzono sposoby pozyskiwania przez szkoły dodatkowych funduszy i wyposażenia w pomoce dydaktyczne.Książka skierowana jest do historyków oświaty, pracowników administracji szkolnej oraz studentów kierunków pedagogicznych.

R. Pawłowski, Kultura fizyczna w perspektywie polskiego prawa, 2017, cena 42,00 zł

Rafał Pawłowski, Kultura fizyczna w perspektywie polskiego prawa, 2017, 308 s., format B5, ISBN 978-83-7133-713-0,  cena 42,00 zł

Publikacja w zakresie prawa w kulturze fizycznej będzie w naszym środowisku akademickim przydatną pozycją w zakresie regulacji organizacji kultury fizycznej, bezpieczeństwa podczas wszelkich form sportowej aktywności fizycznej, kształcenia kadr kultury fizycznej. Kultura fizyczna to nie tylko sport, ale także  rekreacja fizyczna, rehabilitacja ruchowa i przede wszystkim powszechne wychowanie fizyczne. Kształcenie kadr kultury fizycznej, trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego stwarza konieczność, ale i potrzebę znajomości prawa w zakresie wykonywanej pracy, aby wykazywać się profesjonalizmem i zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Szeroka płaszczyzna regulacji utrudnia poruszanie się w materii prawa osobom nie zajmującym się prawem. W publikacji przedstawiono w przestępny sposób regulacje polskiego prawa w czterech formach uczestnictwa w kulturze fizycznej.  Z zawartych w niej informacji korzystać mogą  studenci kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia, słuchacze studiów podyplomowych, słuchacze kursów instruktora sportu, ale także indywidualni odbiorcy uprawiający sport rekreacyjnie powinni być zainteresowani znalezieniem obszernej tematyki w jednej zwartej publikacji.

R. Pawłowski, Prawo w turystyce, 2016, cena 33,60 zł

Prawo w turystyce_okl

Rafał Pawłowski,  Prawo w turystyce, 2016, 244 s., format B5, ISBN 978-83-7133-686-7, cena 33,60 zł

Książka „Prawo w turystyce” jest przeznaczona przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna dla studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz innych kierunków studiów poruszających zagadnienia prawne w turystyce. W oparciu o ustawę o usługach turystycznych przyjęto schemat pracy zawierający zagadnienia dotyczące organizacji usług i imprez turystycznych, ochrony klienta, uzyskania uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz wykonywania tych zawodów, a także świadczenia usług hotelarskich. Ponadto w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, scharakteryzowano podstawy bezpieczeństwa w turystyce kwalifikowanej oraz warunki organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

.

.

.

.

.

.

R. Pawłowski, Przygotowanie młodzieży akademickiej do uczestnictwa w kulturze fizycznej, 2010, cena 15,75 zł

p49

Rafał Pawłowski, Przygotowanie młodzieży akademickiej do uczestnictwa w kulturze fizycznej, 2010, 130 s., format B5, ISBN 978-83-7133-436-8, cena 15,75 zł

W niniejszej pracy przedstawiono założenia teoretyczno-metodologiczne podjętych badań nad studencką kulturą fizyczną. W trzech pierwszych rozdziałach wspomniano tylko o dwóch ogniwach procesu wychowania do kultury fizycznej – rodzinie i szkole – choć nie są one ogniwami jednymi i odosobnionymi. Te dwa środowiska społeczne powinny w sposób zamierzony i zorganizowany oddziaływać wychowawczo na dzieci i młodzież. W rozdziale czwartym i piątym zaprezentowano, zinterpretowano i podsumowano wyniki sondażu diagnostycznego. Pozwoliły one scharakteryzować kulturę fizyczną badanego środowiska i skuteczność przygotowania młodzieży do wypoczynku aktywnego fizycznie w przyszłości.

.

.

.

M. Pękowska, Lwowskie zakłady dla głuchych i niewidomych dzieci w latach 1830-1914, 2003, cena 10,50 zł

p50

Marzena Pękowska, Lwowskie zakłady dla głuchych i niewidomych dzieci w latach 1830-1914, 234 s., format A5, ISBN 83-7133-210-6, 2003, cena 10,50 zł

Prezentowana rozprawa jest próbą ukazania rozwoju i funkcjonowania lwowskich zakładów kształcących głuchoniemych i ociemniałych, przedstawienia wkładu tych zakładów w rozwój teorii i praktyki pedagogicznej w zakresie kształcenia i wychowania dzieci głuchoniemych i niewidomych, a także przenikania doświadczeń w tej dziedzinie z pokrewnych placówek zagranicznych. Za początkową cezurę chronologiczną omawianego okresu przyjęto w pracy rok 1830, ponieważ w październiku tego roku powstała w Galicji pierwsza placówka kształcąca głuchoniemą młodzież. Za datę końcową uznano 1914 rok, czyli datę wybuchu I wojny światowej, która zakłóciła dotychczasową działalność placówek. Konkretne ustalenia zawarte w tej monografii dotyczą działalności dydaktyczno-wychowawczej poszczególnych placówek, a szczególnie planów i programów nauczania, metod i środków dydaktycznych oraz warunków materialnych i socjalnych szkół, a także form opieki, takich jak bursy i stowarzyszenia. Kolejne zagadnienie, wyodrębnione w pracy, dotyczy kadry naukowej, udziału w zjazdach i konferencjach. O efektywności i sprawności galicyjskich zakładów świadczą także wyniki osiągane przez uczniów, ich promocje, popisy, wystawy. W pracy starano się – w miarę możliwości – pokazać, jakie czynniki determinowały funkcjonowanie poszczególnych zakładów oraz w jaki sposób placówki te korzystały z europejskich osiągnięć w dziedzinie kształcenia głuchoniemych i ociemniałych.

A. Przychodni, Menopauza w ujęciu biologicznym i społecznym, 2010, cena 18,90 zł

p51

Agnieszka Przychodni, Menopauza w ujęciu biologicznym i społecznym, 2010, 156 s., format B5, ISBN 978-83-7133-420-7, cena 18,90 zł

Klimakterium to proces przejściowy między fazą dojrzałości a początkiem starości. Głównym cel niniejszej pracy, to znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy wybrane czynniki biologiczne i środowiskowe istotnie wiążą się ze stanem fizycznym kobiet w okresie klimakterium oraz wiekiem wystąpienia menopauzy. Autorka analizuje w pracy wiele aspektów przekwitania kobiet: zróżnicowanie wieku menopauzy ze względu na jej typ, uwarunkowania biologiczne jak i kulturowe; charakter i stopień nasilenia dolegliwości klimakterycznych w zależności od szeregu czynników naturalnych i środowiskowych. Ponadto na podstawie szerokiej analizy antropologicznej autorka rozpatruje wpływ wieku i statusu menopauzalnego na budowę somatyczną kobiet. Analizy poprzedza rozdział teoretyczny, w którym autorka szczegółowo opisuje zmiany biologiczne i fizjologiczne zachodzące w organizmie kobiety w wyniku starzenia się, a także przytacza definicje pojęć związanych z przekwitaniem. Przedstawione w pracy wyniki badań stanowią wkład autorki do pogłębienia wiedzy na temat stanu biologicznego dojrzałych kobiet oraz problemu menopauzy, w szczególności zróżnicowania tego zjawiska wśród polskich kobiet.

I. Pufal-Struzik, Agresywność młodzieży. Źródła, mechanizmy, oblicza - studium empiryczne, 2014, cena 25,20 zł

p52

Irena Pufal-Struzik, Agresywność młodzieży. Źródła, mechanizmy, oblicza – studium empiryczne, 2014, 216 s., format B5, ISBN 978-83-7133-587-7, cena 25,20 zł

W książce zaprezentowana jest analiza rezultatów badań empirycznych, którymi objęto blisko 1300 młodych ludzi. Badania dotyczyły wybranych podmiotów i środowiskowych przyczyn agresji, mechanizmów i indywidualnych cech charakteryzujących agresywną młodzież. Potrzebę wydania pracy uzasadania rosnąca skala agresji i przemocy interpersonalnej w społeczeństwie, brutalizacja jej form oraz stale zmniejszający się wiek sprawców agresywnych czynów. Zjawiska te wzbudzają zrozumiały niepokój psychologów i przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Skuteczne radzenie sobie ze zjawiskiem wzmagania się liczby osób agresywnych wymaga stałego poszerzania wiedzy na temat warunków wychowawczych agresywnej młodzieży, mechanizmów leżących u podnóża agresywnych zachowań oraz indywidualnych cech młodych ludzi o podwyższonym poziomie agresywności. W książce zostaną omówione następujące zagadnienia szczegółowe: temperamentalne podłoże agresywności (potrzeba wrażeń, skłonność do ryzyka, styl poznawczy), postawy wychowawcze rodziców i jakość komunikacji w rodzinie agresywnej młodzieży, dyspozycja do redagowania agresją a cechy indywiualne dorastających: percepcja środowiska społecznego, obraz własnej osoby (samoakceptacja, samoświadomość), poczucie samorealizacji, inteligencja i postawa twórcza. Książka adresowana jest do środowiska naukowego oraz do studentów kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich, a także do wszytkich osób pracujących z młodzieżą (wychowawcy i nauczyciele).

I. Pufal-Struzik, Źródła stresu zawodowego w percepcji nauczycieli o różnym poziomie postawy twórczej, 2020, cena 33,60 zł

Irena Pufal-Struzik, Źródła stresu zawodowego w percepcji nauczycieli o różnym poziomie postawy twórczej, 2020, 218 s., format B5, ISBN 978-83-7133-829-8, cena 33,60 zł

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały zawierają teoretyczną dyskusję nad zawodem nauczyciela, kreatywnością oraz stresem w pracy. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Specyfika zawodu nauczyciela i podstawowe kompetencje” została przybliżona i scharakteryzowana podstawowa wiedza o zawodzie nauczyciela i kompetencjach niezbędnych do jego wykonywania w sposób efektywny. Rozważania i analizę na temat roli kreatywności, inaczej postawy twórczej, nauczyciela we współczesnej edukacji przedstawiono w rozdziale drugim.

W kolejnym rozdziale omówiono najważniejsze koncepcje stresu i wypalenia zawodowego w światowej literaturze, rodzaje czynników stresujących. Przedstawiono również skutki stresu zawodowego dla zdrowia i funkcjonowania pracownika oraz funkcjonowania instytucji. Ponadto scharakteryzowano  strategię radzenia sobie ze stresem w pracy.

W rozdziale czwartym zawarto podstawowe informacje dotyczące kwestii metodologicznych badań własnych. Zamieszczono tu informacje o problemach i celach badań, scharakteryzowano narzędzia badawcze i osoby badane oraz zaprezentowano własny model badawczy oparty na modelu stresu zawodowego C.L. Coopera.

W piątym rozdziale opisano rezultaty badań. Zawarto w nim informacje o czynnikach stresujących w miejscu pracy w percepcji nauczycieli, scharakteryzowano postawę twórczą bądź odtwórczą u badanych nauczycieli, co umożliwiło odpowiedź na pytanie o różnice w percepcji czynników stresujących nauczyciela w zależności od postawy twórczej/odtwórczej w pracy z uczniami.

Na końcu książki poddano dyskusji zgromadzone rezultaty badań na tle wyników badań zawartych w literaturze polskiej i zagranicznej, wskazano ograniczenia badań i sugestie dla przyszłych badań.

Publikacja skierowana jest do władz oświatowych, psychologów, nauczycieli oraz studentów, z nadzieją że będzie impulsem do podjęcia efektywnego dyskursu nad sytuacją polskiego nauczyciela i polskiej edukacji.

Z. Ratajek (red.), Szkoła w perspektywie XXI wieku. Teraźniejszość - Przyszłość, 2009, cz. 1, cena 38,85 zł

p53

Zdzisław Ratajek (red.), Szkoła w perspektywie XXI wieku. Teraźniejszość – Przyszłość, 2009, 360 s., format B5, ISBN 978-83-7133-394-1, 978-83-7133-395-8, cz. 1, cena 38,85 zł

W prezentowanych tu tekstach, przygotowanych przez autorów z Polski, Białorusi, Ukrainy i ze Słowacji, wyrażony wielokrotnie niepokój o szkołę czasów ponowoczesnych w istocie jest wyrazem niepokoju o człowieka w przyszłości. Okazuje się, że już dzisiaj można dużo na ten temat powiedzieć i napisać, czego dowodzą dziesiątki konferencji, setki publikacji i wiele poważnych badań naukowych. Mają one nie tylko wartość analityczno-opisową i teoretyczną, ale również określoną wartość aplikacyjną. Książka ta jest zbiorem wypowiedzi, studiów i rozpraw, które weryfikują wiele hipotez szczegółowych, najczęściej jasno wynikających z tytułu artykułu, stawianych przez poszczególnych autorów. Powinny one stanowić dla Czytelnika inspirację do prezentowania własnych poglądów, opinii, odmiennych koncepcji i weryfikowania tych, które zostały tu przedstawione. Zadanie to powinien ułatwić zamieszczony na końcu książki indeks rzeczowy.

.

.

K. Rogozińska, A. Winiarczyk, Multimedialne przedszkole, 2019, cena 22,05 zł

Katarzyna  Rogozińska, Anna Winiarczyk, Multimedialne przedszkole, 2019, 164 s., format B5, ISBN 978-83-7133-828-1, cena 22,05 zł

Publikacja ukazuje włączanie przez nauczycieli multimediów oraz mediów w praktyczne działania w obszarze aktywności artystycznej dzieci. Książka składa się z pięciu rozdziałów, w których opisano świat mediów, w którym żyje i którego doświadcza dziecko, poruszono w nich również problematykę wychowania przedszkolnego. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia ekspresji artystycznej i aktywności twórczej dzieci. W publikacji przedstawiono także problem kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego w cyfrowej rzeczywistości. Książkę zamyka opracowanie wyników przeprowadzonych badań z uwzględnieniem dwóch obszarów  – aktywności muzycznej i plastyczno-technicznej. Publikacja dedykowana jest nie tylko czynnym zawodowo nauczycielom wychowania przedszkolnego, którzy każdego dnia stają w obliczu kreowania przestrzeni edukacyjnej swoim wychowankom, ale również studentom kierunku pedagogicznego.

B. Skałbania, M. Z. Babiarz, K. Bidziński red., Partnerstwo środowiskowe dla rozwoju dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Raport z badań, 2019, cena 29,40 zł

Barbara Skałbania, Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński red., Partnerstwo środowiskowe dla rozwoju dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Raport z badań, 2019, 224 s., format B5, ISBN 978-83-7133-762-8, cena 29,40 zł

Spis treści

Wprowadzenie, s. 7

MIROSŁAW Z. BABIARZ, Wyjaśnienie pojęć, opis modelu i założenia metodologiczne badań, s. 11

BARBARA SKAŁBANIA, Środowisko jako przestrzeń rozwoju i wychowania w ujęciu społecznym i pedagogicznym, s. 29

PAWEŁ GARBUZIK, Środowisko lokalne jako przestrzeń współpracy instytucjonalnej, s. 47

TERESA LEWANDOWSKA-KIDOŃ, Wsparcie i pomoc jako profilaktyka wykluczenia społecznego, s. 63

KAROL BIDZIŃSKI, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub

zagrożonych niepełnosprawnością, s. 83

KAROL BIDZIŃSKI, Edukacja przedszkolna i szkolna dzieci z niepełnosprawnością –

tworzenie lokalnego systemu wsparcia, s. 99

ANNA OZGA, Modele współpracy środowiskowej w obszarze edukacji, s. 129

EWA SZUMILAS, System kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

w wybranych krajach, s. 141

BARBARA SKAŁBANIA, Raport z badań ewaluacyjnych, s. 161

Podsumowanie wyników badań, s. 201

Rekomendacje dla praktyki edukacyjnej, s. 205

Aneksy, s. 207

J. Smyła, Między pragnieniem a koniecznością. Funkcjonowanie młodych kobiet w rodzinie i pracy, 2016, cena 37,80 zł

Miedzy pragnieniem a koniecznoscia_okl.cdr

Joanna Smyła, Między pragnieniem a koniecznością. Funkcjonowanie młodych kobiet w rodzinie i pracy, 2016, 320 s., format B5, ISBN 978-83-7133-658-4, cena 37,80 zł

 W książce zostały przedstawione analizy uwzględniające poglądy i podejście młodych kobiet do różnorodnych problemów związanych z ich życiem rodzinnym i społeczno-zawodowym. Dały one podstawę do formułowania ogólnych podsumowań i porównań odnoszących się do dwóch kategorii kobiet: pracujących i bezrobotnych. Analizy dokonywane w ramach prowadzonych badań ukazują zróżnicowaną sytuację rodzinną i zawodową kobiet oraz mężczyzn. W książce ukazano szereg czynników warunkujących taki stan rzeczy. W ramach przyczyn trudniejszej sytuacji zawodowej kobiet i większego obciążenia obowiązkami rodzinnymi wyodrębniono uwarunkowania społeczno-kulturowe, edukacyjne i środowiskowe. W monografii w ramach uwarunkowań społeczno-kulturowych funkcjonowania kobiet podjęta została analiza ich optymizmu i pesymizmu wobec zagrożeń globalnych życia, cywilizacji i kultury, wpływ sytuacji rodzinnej na funkcjonowanie zawodowe kobiet oraz obciążenie obowiązkami społecznymi, zawodowymi i rodzinnymi ze względu na płeć. Uwarunkowania edukacyjne funkcjonowania młodych kobiet obejmują analizę kierunku i poziomu ich wykształcenia, stopnia uwzględniania zapotrzebowania na zawody na rynku pracy przy wyborze kierunku kształcenia, preferowanych wartości oraz planów i aspiracji zawodowych i edukacyjnych kobiet pracujących i bezrobotnych. Z kolei w obrębie uwarunkowań środowiskowych uwzględniono wpływ pochodzenia społecznego i miejsca zamieszkania na status zawodowy kobiet, wpływ tradycji rodzinnych na sytuację kobiet na rynku pracy, a także związek sukcesów i niepowodzeń życiowych kobiet z ich aktualną i perspektywiczną sytuacją zawodową w samoocenie badanych. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków humanistycznych i społecznych, szczególnie takich jak pedagogika rodziny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, socjologia, psychologia. W kręgu jej odbiorców znajdą się również nauczyciele akademiccy, głownie zajmujący się pedagogiką pracy, pedagogiką rodziny i pedagogiką szkolną oraz pracownicy urzędów pracy, doradcy zawodowi, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucje kształcące i dokształcające nauczycieli oraz sami nauczyciele zaangażowani w proces wychowania i kształcenia młodych pokoleń w perspektywie zmian społeczno-kulturowych, ekonomicznych i edukacyjnych, przygotowujący młodzież do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie uczącym się.

J. Smyła, Młoda kobieta na rynku pracy. Szanse i ograniczenia rozwoju, 2015, cena 23,10 zł

Mloda kobieta_okl.cdr

Joanna Smyła, Młoda kobieta na rynku pracy. Szanse i ograniczenia rozwoju, 2015, 288 s., format B5, ISBN 978-83-7133-634-8, cena 23,10 zł

Podjęta problematyka badawcza koncentruje się wokół sytuacji młodych kobiet na rynku pracy. Praca składa się z czterech rozdziałów, w których analizowane są problemy związane z funkcjonowaniem kobiet w obszarze zawodowym. Rozdział pierwszy zawiera podstawy teoretyczne badań nad sytuacją młodych kobiet na rynku pracy w kontekście przemian społeczno-kulturowych. Uwagę skupiono w nim na barierach, które mogą napotkać kobiety w związku z wykonywaniem pracy zawodowej. Zawarto wyjaśnienie głównych pojęć dotyczących rynku pracy. Prześledzono również najważniejsze obszary dyskryminacji kobiet na rynku pracy, dotyczące m.in. wyższej stopy bezrobocia wśród kobiet, ich wieku, poziomu wykształcenia, dysproporcji w zarobkach, zjawiska ubóstwa, czasu wolnego, a także mobbingu. W dalszej części rozdziału przeanalizowano możliwości zrównania szans obu płci na rynku pracy. W rozdziale drugim przedstawiono metodologiczne założenia badań. Szczegółową analizę wyników badań przeprowadzonych wśród kobiet pracujących, bezrobotnych, pracodawców i pracowników urzędów pracy zamieszczono w kolejnych dwóch rozdziałach.
Scharakteryzowano podkarpacki rynek pracy, wyniki badań dotyczące przejawów dyskryminacji w zatrudnianiu kobiet, zjawisko mobbingu oraz oczekiwania kobiet i oferty urzędów pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu (rozdział trzeci).
Analizą objęto również podmiotowe warunki sytuacji młodych kobiet na rynku pracy, w szczególności poziom i kierunek wykształcenia badanych kobiet, motywację i chęć podjęcia zatrudnienia przez bezrobotne respondentki, oczekiwania kobiet wobec pracy oraz doświadczane przez nie sukcesy i niepowodzenia. Szczególną uwagę zwrócono na związek planów i aspiracji edukacyjno-zawodowych kobiet z ich sytuacją na rynku pracy. Sprawdzono też jak kobiety, pracodawcy i pracownicy urzędów pracy oceniają swoją wiedzę odnośnie do podstaw prawnych dotyczących równości szans (rozdział czwarty).

E. Suliga, Zachowania zdrowotne studentów kieleckich i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z południowej i środkowo-wschodniej Polski, 2004, cena 18,90 zł

p54

Edyta Suliga, Zachowania zdrowotne studentów kieleckich i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z południowej i środkowo-wschodniej Polski, 140 s., format B5, ISBN 83-7133-245-9, 2004, cena 18,90 zł

Celem niniejszej pracy jest analiza zachowań zdrowotnych studentów kieleckich oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z południowej i środkowo-wschodniej Polski, nawiązujących do przedstawionych celów Narodowego Programu Zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu żywienia, jak również aktywności fizycznej, palenia tytoniu i picia alkoholu wśród badanych. W pracy dokonano także analizy cech somatycznych i wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na wielkość tych cech oraz na wspomniane zachowania zdrowotne. Publikacja jest przeznaczona dla osób zajmujących się problematyką rozwoju fizycznego i zachowań zdrowotnych, tj. pedagogów, auksologów, antropologów, pracowników służby zdrowia, jak również dla studentów wymienionych specjalności, pragnących uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie.

.

E. Suliga, Zróżnicowanie rozwoju fizycznego oraz sposobu żywienia dzieci i młodzieży w środowisku miejskim i wiejskim Kielecczyzny w latach 2002-2005, 2008, cena 33,60 zł

p55

Edyta Suliga, Zróżnicowanie rozwoju fizycznego oraz sposobu żywienia dzieci i młodzieży w środowisku miejskim i wiejskim Kielecczyzny w latach 2002-2005, 2008, 288 s., format B5, ISBN 978-83-7133-377-4, cena 33,60 zł

Celem badań, których wyniki opublikowano w tej pracy, była ocena rozwoju morfofunkcjonalnego, sposobu żywienia oraz wybranych elementów stylu życia dzieci i młodzieży w środowisku miejskim i wiejskim Kielecczyzny. Wobec faktu, że badania sposobu żywienia mieszkańców regionu świętokrzyskiego prowadzono dotychczas w bardzo wąskim zakresie, szczególnie istotna była analiza tego właśnie zagadnienia. Główny cel pracy pozwolił na wyłonienie problemów szczegółowych, które sformułowano w postaci następujących pytań badawczych:

1. Czy miejsce zamieszkania (środowisko miejskie i wiejskie) jest czynnikiem różnicującym poziom rozwoju fizycznego i stan odżywienia oraz wielkość rocznych przyrostów cech somatycznych u dziewcząt i chłopców?

2. Czy miejsce zamieszkania wpływa na zróżnicowanie sprawności i wydolności fizycznej dziewcząt i chłopców?

3. Czy istnieją różnice w sposobie żywienia dzieci i młodzieży w środowisku miejskim i wiejskim i na czym polegają?

4. Czy istnieje zróżnicowanie stylu życia dziewcząt i chłopców w zależności od miejsca zamieszkania?

5. Czy istnieją związki pomiędzy sposobem żywienia a poziomem rozwoju morfofunkcjonalnego oraz stanem odżywiania badanych?Przeprowadzone badania mogą dostarczyć ważnych informacji na temat potencjału biologicznego dzieci i młodzieży na Kielecczyźnie oraz przyczynić się do lepszego poznania przyczyn istnienia gradientów społecznych w rozwoju fizycznym występujących na terenie całego kraju. Mogą również odegrać istotną rolę w określaniu nowych zadań edukacyjnych i społecznych, mających na celu wyrównywanie szans rozwojowych oraz zdrowotnych dziewcząt i chłopców w środowisku miejskim i wiejskim. Książka adresowana jest głównie do antropologów, lekarzy, pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz studentów wymienionych specjalności.

J. Synal, J. Szempruch, Od zapału do wypalenia? Funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej, 2017, cena 48,30 zł

Od zapału_oklJowita Synal, Jolanta Szempruch, Od zapału do wypalenia? Funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej2017, 372 s., format B5, ISBN 978-83-7133-684-3,  cena 48,30 zł

Problematyka podjęta w treści niniejszej książki ukazuje problemy związane z funkcjonowaniem nauczycieli  w roli zawodowej oraz  zagrożeń wpływających na ich jakość. W publikacji znaleźć można  informacje o  roli  i zadaniach  nauczycieli, koncepcje ich rozwoju profesjonalnego, czynniki determinujące  funkcjonowanie zawodowe oraz ewaluację jakości tego funkcjonowania. Wiele uwagi poświęcono wypaleniu zawodowemu jako czynnikowi zakłócającemu skuteczne realizowanie zadań wynikających z pełnionej funkcji zawodowej.  Koncentruje się wokół odnalezienia i scharakteryzowania powiązań  pomiędzy poziomem funkcjonowania profesjonalnego nauczycieli a poziomem ich  poczucia wypalenia zawodowego. Zagadnienie to jest wyjątkowo aktualne i istotne  nie tylko dla samych nauczycieli, ale także dla społeczeństwa, którego przyszłość w dużej mierze zależy od poziomu nauczycielskiego profesjonalizmu, wyznaczającego skuteczność oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.  Książka stanowi próbę ukazania zależności pomiędzy funkcjonowaniem profesjonalnym a poczuciem wypalenia zawodowego nauczycieli, wpisując się tym samym w nurt myśli pedeutologicznej, wzbogacając ją teoretycznie, metodologicznie i empirycznie. Jej publikacji towarzyszy nadzieja, że omówiona problematyka stanie się inspiracją dla osób chcących zrozumieć istotę bycia nauczycielem profesjonalistą oraz poszukujących rozwiązań w zakresie optymalizacji funkcjonowania nauczycieli w zmieniającej się codzienności szkolnej, a dla samych nauczycieli stanie się bodźcem do autoewaluacji własnych możliwości i ograniczeń.

J. Sytnik-Czetwertyński, Drobiazgi filozoficzne, 2008, cena 12,60 zł

p56

Janusz Sytnik-Czetwertyński, Drobiazgi filozoficzne, 2008, 134 s., format B5, ISBN 978-83-7133-405-4, cena 12,60 zł

Ideą, która przyświecała powstawaniu tej książki było stworzenie praktycznego przewodnika dla tych, którzy pragną uczyć się trudnej i odpowiedzialnej sztuki samodzielnego filozofowania. Przytłaczająca większość współczesnych autorów oddaje się bowiem wyłącznie sztuce przyczynkarstwa, zapominając, iż filozofia to coś więcej niż tylko umiejętność przeżuwania cudzych myśli. Pierwsza część Drobiazgów filozoficznych zawiera przykłady konstrukcji teoretycznych. Odnajdujemy tu teksty na wysokim poziomie ogólności. Ich zadaniem jest prowokowanie do przemyśleń. Wskazują rolę jaką w pismach krytycznych odgrywa myśl twórcza. Prace składające się na drugą część mają charakter kameralny. Są to bardziej eseje niż zaawansowane konstrukcje. Powstają one w zgoła odmienny sposób niż koncepcje naukowe. Adekwatność, niezbędność i lapidarność, cechy, które w znaczącym stopniu decydują o sukcesie tekstu, przejawiają się zupełnie czymś innym. Drobiazgi filozoficzne służą praktycznej umiejętności rozwijania subiektywnego spojrzenia na rzeczywistość. Warsztat pracy to bowiem również żywa myśl twórcza.

J. Sytnik-Czetwertyński, Spór o stworzenie świata. Koncepcje metafizyczne epoki oświecenia, 2007, cena 15,75 zł

J. Sytnik-Czetwertyński, Spór o stworzenie świata. Koncepcje metafizyczne epoki oświecenia, 2007, cena 15,75 zł

A. Szplit, Bariery psychiczne uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego. Diagnozowanie i pokonywanie, 2017, cena 27,30 zł

Bariery psychiczne_okl.cdrAgnieszka Szplit,  Bariery psychiczne uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego. Diagnozowanie i pokonywanie,  2017, 200 s., format B5, ISBN 978-83-7133-690-6 cena 27,30 zł

 

 

Występowanie barier psychicznych jest jednym z tych problemów, z którymi nauczyciel spotyka się każdego dnia.  Książka niniejsza  oparta jest na wieloletnich obserwacjach autorki.  Mimo zwiększonego zainteresowania tematyką barier psychicznych w nauczaniu języków obcych nadal brak jest informacji, które pozwalałyby przeciwdziałać ich powstawaniu lub ograniczyć  ich negatywny wpływ na proces zdobywania wiedzy i umiejętności. Świadomość istnienia barier psychicznych, których rola niestety bywa  przez nauczycieli niezauważana, ma znaczenie również z punktu widzenia jak najpełniejszego rozwoju umiejętności językowych uczniów.  Zrozumienie jak przebiega proces uczenia się języka obcego i namysł nad barierami psychicznymi pojawiającymi się u uczniów wzbogaci wiedzę  i wskaże twórczym nauczycielom kierunki poszukiwań własnych sposobów na pokonywanie przeszkód. Książka ta może zachęcić psychologów, pedagogów oraz nauczycieli do podjęcia jeszcze większego trudu planowania  procesu nauczania – uczenia się w taki sposób, aby ograniczyć  działanie barier psychicznych i umożliwić uczniom  pełne wykorzystanie ich potencjału. Książka adresowana jest głównie do naukowców i badaczy. Nie zawiera wskazówek metodycznych i nie jest przewodnikiem dla nauczycieli, natomiast wskazuje, w jaki sposób można  wplatać techniki w proces nauczania dostosowując je do programu nauczania, i zakresu tematycznego  realizowanego na podstawie  określonego podręcznika.

 

 

M. Szpringer, Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne, 2004, cena 42,00 zł

p57

Monika Szpringer, Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne, 424 s., format B5, ISBN 83-7133-230-0, 2004, cena 42,00 zł

Ze względu na wzrost zjawisk patologicznych w aktualnej rzeczywistości, a także podejmowanie licznych prób przeciwdziałania tym stanom zrodziło się pytanie, które w pracy stanowi główny problem badawczy: Jaka jest skuteczność funkcjonującego dziś systemu profilaktyki społecznej w Polsce na tle porównawczym z systemem włoskim? Zasadniczym celem opracowania jest wzbogacenie wiedzy na temat warunków i zasad, jakim powinien odpowiadać dobrze funkcjonujący system profilaktyki społecznej jako całość, a także jego poszczególne elementy. Wybór rozwiązań włoskich do analizy, wynika ze zbliżonej do polskiej problematyki patologii społecznej i podobnie funkcjonującego systemu opiekuńczo-wychowawczego. W pierwszej części opracowania w analizach skoncentrowano się na przeglądzie literatury i prezentacji wyników przeprowadzonych badań w zakresie rozmiarów zjawisk patologii społecznej w Polsce i we Włoszech. W drugiej części na podstawie wyników badań oceniono skuteczność funkcjonowania w praktyce działań profilaktycznych w obu krajach. W toku analiz próbowano również ustalić istnienie ewentualnego związku między zjawiskami patologicznymi, najczęściej występującymi na terenie obu krajów, a programami profilaktycznymi realizowanymi w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w tych krajach.

M. Szpringer, System prewencyjny księdza Jana Bosko we współczesnej profilaktyce, 2006, cena 38,85 zł

p58

Monika Szpringer,System prewencyjny księdza Jana Bosko we współczesnej profilaktyce, 2006, 296 s., format B5, ISBN 83-7133-306-4, cena 38,85 zł

Niniejsza praca podzielona została na dwie części. Treści poszczególnych części książki dotyczą zależnych od siebie grup zagadnień związanych z teorią i praktyką działania. Pierwsza zawiera rys historyczny Systemu Prewencyjnego i Oratorium, opis działalności szkół salezjańskich, SALOS-u i SALTROM-u, oraz próbę oceny aktualności Systemu Prewencyjnego. Część druga dotyczy współczesnego systemu profilaktyki, realizowanego przez różne podmioty na wielu płaszczyznach. Zarysowana została teoria profilaktyki oraz fragmenty badań nad skutecznością działań i barierami w profilaktyce. Wskazane zostały podobieństwa systemu ks. Jana Bosko i współczesnej profilaktyki oraz występujące między nimi różnice. Ostatni rozdział poświęcono analizie działalności placówki oratoryjnej w Kielcach, działającej w latach 1920-2005. Pracę zamykają podsumowanie, bibliografia i aneks zawierający ciekawe informacje zarówno z czasów ks. J. Bosko, jak i współczesnej realizacji Oratorium i innych form pracy salezjańskiej.

.

.

.

J. Śledzianowski, Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2004, cena 47,25 zł

p59

Jan Śledzianowski, Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 408 s., format B5, ISBN 83-7133-237-8, 2004, cena 47,25 zł

Praca składa się z trzech części. W pierwszej – w świetle literatury przedmiotowej i na podstawie licznych dyscyplin wiedzy – ukazano istotę uzależnień młodego człowieka. W części drugiej szeroko opisano metodologię badań, omówiono charakterystykę dobranej reprezentacji uczących się gimnazjalistów i młodzieży szkół średnich, a także dokonano analizy zjawisk uzależnień występujących wśród ankietowanych. W części trzeciej znajduje się krytyczna ocena uzależnień młodocianych, które wiodą ich do patologii. Dokonana też została ocena ról, jakie odgrywa rodzina, szkoła, grupy rówieśnicze, opinia środowiskowa i media – według przekazu badanych – w ich uzależnieniach. Ocenie została poddana również stosowana profilaktyka uzależnień oraz kierunki jej działania w przyszłości. Celem pracy jest pokazanie masowego zagrożenia uzależnieniami młodego pokolenia, co nie wróży pomyślnej przyszłości Polsce. Książka ta będzie bardzo przydatna dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, a także policji, która spotyka się na co dzień z przestępczością nieletnich, działających pod wpływem alkoholu bądź narkotyków.

M. Świeca, Rola teatru w autokreacji młodzieży, 2009, cena 17,85 zł

p60

Marek Świeca, Rola teatru w autokreacji młodzieży, 2009, 180 s., format B5, ISBN 978-83-7133-399-6, cena 17,85 zł

Niniejsza praca składa się z dwóch części – teoretycznej i badawczej. Część teoretyczna składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze obejmują rozważania teoretyczne nad rolą kultury w życiu młodzieży oraz analizę poglądów i definicji pojęcia autokreacji w literaturze pedagogicznej i psychologicznej. Dwa kolejne rozdziały dotyczą sztuki teatru, jej odbioru, form, funkcji i problemów teatru szkolnego i amatorskiego. Systematyzacja form edukacji teatralnej służyć ma określeniu, w jakich warunkach odbywa się działalność mająca charakter procesu wychowawczego i jakie są jej konsekwencje dla wychowanków. Część badawcza opisuje edukację teatralną prowadzoną w Kielcach i losy najaktywniejszych uczniów teatralnych. Rozdział piąty, będący przejściem do analizy wyników badań własnych, zawiera opis programu autorskich klas teatralnych i jego realizacji jako wspólnego doświadczenia edukacyjnego i badawczego. Są w nim założenia i metodologia badań w działaniu i badań biograficznych, opis etapów badania i analiza ich rezultatów. Kolejne dwa rozdziały obrazują działalność Kieleckiego Teatru Tańca, teatrów “Ecce Homo”, “Pegaz” i Studia “Drama”. Głównie w tych formacjach realizuje się na scenie kielecka młodzież. Istotną rolę w tych opisach zajmują refleksje pedagogiczne twórców tych grup. Kolejny ósmy rozdział przedstawia wpływ teatru na autokreację najaktywniejszych wychowanków klas teatralnych. W ostatnim rozdziale znalazły się refleksje i wnioski na temat roli teatru w autokreacji młodzieży.

M. Wasilewska, Selekcje szkolne w latach przemian, 2003, cena 7,35 zł

p61

M. Wasilewska, Selekcje szkolne w latach przemian, 148 s., format A5, ISBN 83-7133-209-2, 2003, cena 7,35 zł

Podstawowym terminem stosowanym w tej pracy jest “selekcja” i jej rodzaje. Na podstawie literatury przedmiotu badań autorka wybrała następujące czynniki selekcji szkolnej: osobowość, inteligencję, zainteresowania zawodowe, aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz osiągnięcia szkolne. Przedmiotem badań opisanych w pracy był dobór kandydatów do liceów ogólnokształcących, a ściślej proces do szkolnej selekcji egzaminacyjnej oraz jej wynik, a w szczególności czynniki warunkujące negatywną selekcję egzaminacyjną do tych szkół.

.

.

.

W drodze ku profesjonalizacji pracownika socjalnego, red. B. Matyjas, M. Porąbaniec, 2008, 21,00 zł

p62

W drodze ku profesjonalizacji pracownika socjalnego, red. Bożena Matyjas, Małgorzata Porąbaniec, 174 s., format B5, ISBN 83-7133-376-7, 2008, 21,00 zł

Praca socjalna, jak i działania pracowników socjalnych, były przedmiotem dyskusji XVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, który odbył się w dniach 11-12 października 2006 roku w Ameliówce koło Kielc. Wygłoszone referaty zostały opracowane i wydane w dwu oddzielnych publikacjach. Pierwszą z nich pt. Rodzina jako środowisko pracy socjalnej. Teoria i praktyka już opublikowano (2007), drugą pt. W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego – właśnie udostępniamy czytelnikom. Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie różnorodnych koncepcji i perspektyw pracy socjalnej w kontekście wykształcenia, roli zawodowej pracownika socjalnego oraz różnorodnych form i metod tej pracy, świadczonej w specyficznych instytucjach społecznych, a także nowych wymagań stawianych instytucjom zajmujących się kształceniem do pracy socjalnej, zgodnie z obowiązującymi standardami i formami kształcenia. Ta wielość perspektyw wynika z faktu, że praca socjalna w Polsce coraz częściej nawiązuje do modelów zachodnioeuropejskich i amerykańskich. Zebrany w książce materiał koncentruje się wokół kwestii dotychczas prowadzonego procesu kształcenia pracowników socjalnych w Polsce. Dzięki tekstom poszczególnych autorów z różnych ośrodków akademickich dowiadujemy się, jak dalece zróżnicowane były drogi dochodzenia – źródła inicjatyw, motywy i proces kształcenia pracowników socjalnych w poszczególnych uczelniach. Publikacja składa się z dwu części. Pierwsza z nich podejmuje zagadnienia profesjonalizacji, programów i modeli kształcenia pracowników socjalnych, takie jak: analiza siły i słabości procesów profesjonalizacji pracy socjalnej na gruncie amerykańskim i polskim, zagadnienia kształcenia pracowników socjalnych na różnych poziomach, innowacyjny model kształcenia na odległość w zakresie pracy socjalnej, doświadczenia pracy socjalnej studentów wynikające z wymiany międzynarodowej. Druga część opracowania koncentruje się wokół form kształcenia i doskonalenia pracowników socjalnych, projektowania socjalnego, monitoringu w instytucjach pomocy społecznej, roli pracownika socjalnego jako diagnosty, funkcji pomocy społecznej i pracy socjalnej świadczonych przez lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz obszaru pracy socjalnej w kontekście rodziny wiktymologicznej.

A. Wileczek, red., Komunikacja i edukacja. Studia i szkice, 2019, cena 27,30 zł

Anna Wileczek, red., Komunikacja i edukacja. Studia i szkice, 2019, 208 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-786-4, cena 27,30 zł

Spis treści

Wstęp, s. 9

Natalia Ruman – O komunikacji w realnej i wirtualnej przestrzeni – wybrane aspekty, s. 17

Mirosław Babiarz, Paweł Garbuzik – Rola i znaczenie komunikacji w przestrzeni edukacyjnej, s. 31

Małgorzata Kwaśniewska – Pismo jako element komunikacyjny, s. 43

Małgorzata Kwaśniewska – Rola edukacji przedszkolnej w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej dzieci, s. 55

Aneta Ratajek, Aleksandra Aszkiełowicz – Mały uczeń z dysleksją rozwojową w przestrzeniach komunikacyjnych, s. 69

Matylda Pachowicz – „Ślepota uczuć” – odłamek lustra tkwiący w oku i w sercu, s. 85

Agnieszka Miernik – Elementy agresji w komunikacji elektronicznej dzieci. Komunikat z rekonesansu badawczego w środowisku wiejskim, s. 97

Piotr Raczyński – Patologie komunikacji internetowej, s. 107

Izabela Jaros – Transfer wiedzy w cyfrowym środowisku współczesnej szkoły, s. 121

Anna Kwaśniewska – Interakcje komunikacyjne i transfer wiedzy na Uniwersytecie Dziecięcym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w opinii asystentów wykładowców, s. 137

Agnieszka Miernik – Symbol jako komunikat w aspekcie antropologii literackiej Northropa Frye’a i psychologii głębi Carla Gustava Junga, s. 147

Marek Kątny – Wartości edukacyjne utworów baśniowych Stanisława Rogali, s. 161

Anna Wileczek – Językowo-kulturowe aspekty międzypokoleniowej (nie)komunikacji, s. 177

Literatura przedmiotowa (wybór), s. 193

Indeks haseł, s. 201

Indeks nazwisk, s. 205

A. Wileczek, A. Miernik (red.), Słowo-Dziecko-Edukacja. Aspekty literackie, językowe i pedagogiczne, 2015, cena 29,40 zł

Slowo dziecko edukacja_okl.cdr

Anna Wileczek, Agnieszka Miernik (red.), Słowo-Dziecko-Edukacja. Aspekty literackie, językowe i pedagogiczne, 2015, 346 s., format B5, ISBN 978-83-7133-646-1, cena 29,40 zł

Niniejsza publikacja zbiorowa poświęcona jest Panu Profesorowi Markowi Kątnemu – wybitnemu znawcy literatury dla dzieci. Stanowi ona rezultat interdyscyplinarnych refleksji autorów otwartych na humanistyczny dialog, na panoramiczny ogląd problemów człowieka i świata. Zebrane w tomie badania dają się ująć w wyraźnie zarysowane tematycznie obszary, dotyczące literatury, kultury, języka, edukacji czy wychowania. Badania zebrane w interdyscyplinarne refleksje, sądy, opinie pozwalają spojrzeć na wskazane w tytule obszary tematyczne: dziecko – słowo – edukacja z perspektywy literaturoznawczej, językoznawczej, pedagogicznej, dydaktycznej, artystycznej i aksjologicznej. Istotnym obszarem, zakreślonym zainteresowaniami badawczymi autorów, jest dyskurs odnoszący się do literatury „osobnej”, do porządków, nurtów, konwencji, tematów, dominant, jakie pisarstwo dla dzieci odzwierciedla. Twórcy artykułów porządkują zarówno większe sfery piśmiennictwa (magia, fantasy), jak i odnoszą się do pojedynczych faktów literackich. Duża grupa publikacji mieści się w obszarze interakcji form językowych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem cech języka dziecka. Autorzy wskazują na konieczność budowania dziecięcej wrażliwości semantyczno-aksjologicznej, rolę słowa w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, korespondencję słowa i dzieła sztuki. Kolejna część refleksji badawczych wskazuje na wybrane obszary zaangażowania nauczyciela w edukację dziecka, na aspekt usytuowania zawodu nauczycielskiego zarówno w globalnych, jak i lokalnych realiach społeczno-kulturowych. Autorzy odnoszą się do uwarunkowań cywilizacyjnych, wpływających na osobowość pedagoga, na prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego, działania stymulujące rozwojem dziecka, w tym wychowaniem przez słowo, obraz i dźwięk. Badania wpisujące się w nowoczesną koncepcję kształcenia prezentują możliwości wspomagania rozwoju dzieci, nowatorskie formy pracy z wychowankiem, propozycje zapobiegania patologiom społecznym.

T. Winiarczyk, Uwarunkowania środowiskowe i treningowe rozwoju sprawności fizycznej typu zdrowotnego (Health-Related Fitness) oraz jej związki z poczuciem koherencji młodzieży akademickiej, 2019, cena 23,10 zł

Tomasz Winiarczyk, Uwarunkowania środowiskowe i treningowe rozwoju sprawności fizycznej typu zdrowotnego (Health-Related Fitness) oraz jej związki z poczuciem koherencji młodzieży akademickiej, 2019, 168 s., format B5, ISBN 978-83-7133-772-7, cena 23,10 zł

Celem niniejszej publikacji jest rozpowszechnianie wiedzy na temat sprawności fizycznej badanej młodzieży akademickiej w koncepcji Health-Related Fitness. W książce równolegle ze zdrowiem fizycznym ukazano potrzeby dbałości o zdrowie psychiczne, które powiązane zostaje ze sprawnością fizyczną poprzez poczucie koherencji i jakość życia badanych studentów. Autor książki ukazuje różnice pomiędzy wybranymi ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju cech somatycznych i sprawności fizycznej badanych kobiet i mężczyzn.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów oraz  pracowników naukowych jako pozycja mająca przybliżyć tematykę badań w koncepcji H-RF oraz ukazać jej trafność stosowania we współczesnych kierunkach badawczych nad motorycznością dzieci i młodzieży.