PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA – Katalog publikacji nr 3

PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA - Katalog publikacji nr 3
M. Wolska-Długosz, Aspiracje edukacyjne i zawodowe licealistów pochodzących z rodzin dotkniętych bezrobociem, 2012, cena 31,50 zł

p63 Małgorzata Wolska-Długosz, Aspiracje edukacyjne i zawodowe licealistów pochodzących z rodzin dotkniętych bezrobociem, 2012, 304 s., format B5, ISBN 978-83-7133-496-2, cena 31,50 zł

Aspiracje jako ważny element w rozwoju osobowości młodego człowieka są ważnym zagadnieniem, wymagającym ustawicznego rozpoznawania i uwzględniania w pracy wychowawczo-dydaktycznej na każdym szczeblu edukacyjnym. Diagnoza aspiracji pozwala na właściwe określenie celów i zadań procesu edukacyjnego. W związku ze zmianami na rynku pracy polegającymi na istnieniu znacznego bezrobocia i na rosnących wymaganiach wobec kandydatów do pracy, wykształcenie zaczyna być traktowane jako inwestycja mająca zapewnić lepsze perspektywy zawodowe. Zauważa się, że w problematyce aspiracji dokonuje się przesunięcie ich przestrzeni w stronę nowych, nie eksplorowanych obszarów. Obserwuje się, iż moda na sukces staje się obowiązującym standardem i wzorem wychowawczym. Współcześnie osiągnięcie sukcesu staje się wytyczną – wypada zdobyć wykształcenie, a następnie cieszący się prestiżem i popytem zawód. Tak pojmowany sukces staje się wartością organizującą aspiracje młodzieży, bez względu na posiadane przez nią możliwości jego osiągnięcia. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono problematykę aspiracji i czynników je determinujących. Wyjaśniono różne rozumienia pojęcia aspiracje, ich poziom i rodzaje. W drugim rozdziale opisano społeczny kontekst kształtowania się aspiracji młodzieży. Rozdział kolejny zawiera rozważania poświęcone teorii projektowania przyszłości edukacyjno-zawodowej licealistów wraz z zarysem działań poradnictwa zawodowego. Rozdział czwarty poświęcony jest analizie zjawiska bezrobocia w literaturze przedmiotu. Ważnymi jego częściami składowymi są: rozumienie definicji zagadnienia, określenie przyczyn, skutków, typologii zachowań i teorii bezrobocia. Rozdział piąty szczegółowo przedstawia problematykę badań, zastosowane metody i techniki, organizację procesu badawczego oraz uwagi o statystycznym opracowaniu materiału empirycznego. Szósty rozdział obejmuje analizę i interpretację wyników badań własnych dotyczących społeczno-demograficznej charakterystyki badanej zbiorowości, jej planów edukacyjnych i zawodowych oraz cenionych wartości. Ostatni rozdział stanowi próbę syntezy dokonaną na podstawie zebranych danych empirycznych. Książka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – nauczycieli, rodziców i władz oświatowych.

M. Wolska-Długosz, Oczekiwania rodziców wobec aspiracji edukacyjnych i zawodowych licealistów, 2013, cena 22,05 zł

p65 Małgorzata Wolska-Długosz,Oczekiwania rodziców wobec aspiracji edukacyjnych i zawodowych licealistów,2013, 189 s., format B5, ISBN 978-83-7133-526-6, cena 22,05 zł

Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwsze dwa stanowią część teoretyczną, trzeci zawiera opis metodologii badań oraz omówienie uzyskanych wyników badań. W rozdziale pierwszym omówiono problematykę aspiracji i czynników je determinujących. Wyjaśnione zostały różne rozumienia pojęcia aspiracje, ich poziom, rodzaje, co pozwala wypracować i dookreślić system pojęć przydatnych przy podejmowaniu badań. Opisano także społeczno-pedagogiczny kontekst kształtowania się aspiracji młodzieży. Rozdział drugi dotyczy problematyki edukacji w dobie globalizacji. Skupiono się na wyzwaniach, jakie współczesny świat stawia przed edukacją. Rozdział trzeci stanowi próbę syntezy dokonaną na podstawie zebranych danych empirycznych poprzedzoną szczegółowo przedstawioną problematyką badań, zastosowanych metod i technik, a także organizacją procesu badawczego. Obejmuje także analizę i interpretację wyników badań własnych dotyczących społeczno-demograficznej charakterystyki badanej zbiorowości, oczekiwań rodziców wobec aspiracji edukacyjnych i zawodowych swoich dzieci – licealistów. W tej części pracy ukazano również ogół powiązań między czynnikami determinującymi wybory przyszłej szkoły i zawodu (dokonywane przez badanych rodziców i licealistów). Pracę kończą wnioski, wykazy tabel, rysunków oraz bibliografia.

M. Wolska-Długosz, Recepta na życie – o orientacjach życiowych młodzieży akademickiej, 2019, cena 29,40 zł

Małgorzata Wolska-Długosz, Recepta na życie – o orientacjach życiowych młodzieży akademickiej, 2019, 194 s., format B5, ISBN 978-83-7133-759-8, cena 29,40 zł 

 Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym omówiono problematykę orientacji życiowych  i czynników je determinujących. Wyjaśnione zostały różne rozumienia pojęcia orientacje, ich typy i uwarunkowania. Przeanalizowano czynniki mające wpływ na tworzenie się tychże orientacji, co pozwoliło wypracować i dookreślić system pojęć przydatnych przy podejmowaniu badań.

Rozdział kolejny odnosi się do młodzieży studiującej.  Aspekt ten został przedstawiony w świetle psychologii rozwojowej. Dokonano w nim charakterystyki okresu rozwojowego, jakim jest wczesna dorosłość. Przybliżono najczęstsze problemy tego okresu oraz jego charakterystyczne cechy.

Rozdział trzeci stanowi próbę syntezy dokonaną na podstawie zebranych danych empirycznych, poprzedzoną szczegółowo przedstawioną problematyką badań, zastosowanych metod i technik, a także organizacją procesu badawczego. Ta część książki obejmuje również analizę i interpretację wyników badań własnych dotyczących społeczno-demograficznej charakterystyki badanej zbiorowości, orientacji edukacyjnych i zawodowych młodzieży, ich orientacji rodzinnych oraz tych związanych z wartościami i globalizacją. W tej części książki ukazano również ogół zależności między orientacjami życiowymi badanej młodzieży a ich sytuacją rodzinną. Pracę zamykają wnioski z przeprowadzonych badań, bibliografia oraz wykazy tabel i rysunków.

R. Zaborek, Selekcyjne funkcje szkoły a szanse edukacyjne uczniów, 2016, cena 18,90 zł

Gimnazjum_okl

Renata Zaborek, Selekcyjne funkcje szkoły a szanse edukacyjne uczniów, 2016, 144 s., format B5, ISBN 978-83-7133-671-3, cena 18,90 zł

 Prezentowana książka składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy przedstawia gimnazjum w kontekście historycznym i społecznym. Drugi rozdział stanowi analizę pojęcia selekcji szkolnej, rozważania zostały tutaj oparte na modelu Mirosława Szymańskiego. Kolejny rozdział zawiera informacje o prowadzonych badaniach naukowych, których celem było ustalenie i wyjaśnienie założonych i rzeczywistych funkcji gimnazjum. Rozdział czwarty przedstawia charakterystykę środowiska szkolnego wybranych szkół oraz wyniki badań uzyskane drogą ankiety skierowanej do uczniów gimnazjum z terenu województwa świętokrzyskiego. Zamyka on analizę    wskazanych grup czynników warunkujących selekcję szkolną z arkusza diagnostycznego. Na podsumowanie publikacji składają się konkluzje z badań oraz wnioski i sugestie zmierzające do poprawy funkcjonowania gimnazjów.

A. Zając, A. Kominek, Kompetencja komunikacyjna dzieci wysokofunkcjonujących ze spektrum autyzmu. Studium pragmalingwistyczne, 2019, cena 31,50 zł

Anna Zając, Andrzej Kominek, Kompetencja komunikacyjna dzieci wysokofunkcjonujących ze spektrum autyzmu. Studium pragmalingwistyczne, 2019, 228 s., format B5, ISBN 978-83-7133-832-8, cena 31,50 zł

Celem publikacji jest próba przedstawienia kompetencji komunikacyjnej dzieci wysokofunkcjonujących  ze spektrum autyzmu.

Książka podzielona jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich starano się odpowiedzieć na pytanie czym jest autyzm, zgodnie z najnowszymi ustaleniami badaczy.

Kolejny rozdział traktuje o kompetencji komunikacyjnej oraz kompetencji językowej. Przedstawiono tu periodyzację rozwoju mowy dzieci. Dokonano porównania rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci neurotypowych oraz ze spektrum autyzmu.

Trzeci rozdział wyjaśnia czytelnikowi czym jest teoria umysłu i jaki ma związek z kompetencją komunikacyjną. Każdy z powyższych rozdziałów został wzbogacony o przykłady potwierdzające teoretyczne założenia, pochodzące z literatury i doświadczeń zawodowych autorów w terapii z dziećmi z autyzmem.

W części praktycznej zawarto dwa ostatnie rozdziały. W rozdziale czwartym przeanalizowano 15 rozmów z wysokofunkcjonujacymi dziećmi z autyzmem. Teoretyczną bazą tych badań stały się teorie z zakresu pragmalingwistyki: teoria aktów mowy Johna L. Austina, rozwijana przez Johna R. Searle’a, oraz zasada kooperacji Paula Grice’a.

Rozdział piąty powstał w wyniku kompilacji założeń pragmalingwistycznych związanych z zasadą kooperacji i implikatur Grice’a oraz teorii umysłu i wynikających z niej procesów mentalizowania.

Książka adresowana jest do wszystkich zainteresowanych zagadnieniem autyzmu, a szczególnie kompetencją komunikacyjną dzieci z ASD: teoretycznymi podstawami badań pragmalingwistycznych i praktycznymi wnioskami, jak można te wyniki wykorzystywać w praktyce logopedycznej i psychoterapeutycznej.

B. Zawadzka (red.), Szkoła w perspektywie XXI wieku. Teraźniejszość - Przyszłość, 2009, cz. 3, cena 25,20 zł

p66 Bożena Zawadzka (red.), Szkoła w perspektywie XXI wieku. Teraźniejszość – Przyszłość, 2009, 230 s., format B5, ISBN 978-83-7133-394-1, 978-83-7133-415-3, cz. 3, cena 25,20 zł

Zadaniem wielu pedagogów, psychologów, jak również autorów niniejszej publikacji, kształtowanie indywidualnego systemu wartości ucznia odbywa się w płaszczyźnie jego wewnętrznych doświadczeń w kontaktach z uczestnikami procesu kształcenia, otoczenia bliższego i dalszego, w którym żyje. Poruszana problematyka została zawarta w trzech rozdziałach. Rozdział pierwszy zatytułowany “Edukacja a wartości” obejmuje prace dotyczące przestrzeni pedagogicznej i środowiska szkolnego stanowiących warunki edukacji do wartości i poprzez wartości. Jedną z wartości w pedagogice jest zdrowie ucznia, gdyż stanowi podłoże bytowe jego sfer życia: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Ze względu na jego rangę i znaczenie, wyodrębniono prace podejmujące tę problematykę w rozdziale drugim Zdrowie jako wartość w edukacji. Rozdział trzeci, poświęcony jest budowaniu systemu wartości ucznia poprzez cele i treści edukacyjne różnych przedmiotów, oddziaływanie wychowawcze nauczyciela i stwarzanie sytuacji oraz stosowne metody do aksjologicznej motywacji i działania. Publikacja niniejsza wpisuje się na listę prac dotyczących problematyki wartości w pedagogice i pedagogiki wartości, która staje się nie tylko aktualną, ale dominującą problematyką badawczą we współczesnej pedagogice w Polsce.

B. Zawadzka, T. Łączek (red.), Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, 2017, cena 75,60 zł

Pedagogika zdrowia_oklBożena Zawadzka, Tomasz Łączek (red.), Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce,  2017, 580 s., format B5, ISBN 978-83-7133-701-7, cena 75,60

Monografia zawiera charakterystykę sposobów patrzenia na problem  zdrowia  w ujęciu historycznym,   jak i próbą nakreślenia współczesnych obszarów poznawczo-badawczych  w dziedzinie pedagogiki zdrowia. Ma na celu także ukazanie miejsca pedagogiki zdrowia w przestrzeni subdyscypliny wprowadzającej do ogólnego systemu kształcenia i wychowania treści biologiczno-medycznych, mających znaczenie dla kształtowania osobowości młodego człowieka pod kątem dbałości o zdrowie i rozwój. Ponadto wskazanie dalszych  kierunków rozwoju  tejże pedagogiki zdrowia. Publikacja jest wieloautorską monografią, w której problem zdrowia w pedagogice został ukazany z różnych perspektyw historycznej, poznawczo-badawczej oraz  wypracowania wskazań dla praktyki edukacyjnej (zdrowotnej) na różnych poziomach nauczania. Monografia jest adresowana do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków – zainteresowanych złożonymi problemami zdrowotnymi, społecznymi, socjalnymi i pedagogicznymi. Publikacja może także być wykorzystana w procesie edukacyjnym studentów  różnych kierunków nauk społecznych, humanistycznych, kultury fizycznej oraz nauk o zdrowiu.

E. Zyzik, Wybrane determinanty pracy zawodowej nauczycieli przedszkoli publicznych, 2015, cena 38,85 zł

Wybrane determinanty_okl.cdr

Elżbieta Zyzik, Wybrane determinanty pracy zawodowej nauczycieli przedszkoli publicznych, 2015, 374 s., format B5, ISBN 978-83-7133-637-9, cena 38,85 zł

Prezentowana rozprawa o charakterze empirycznym zawiera analizę zespołu czynników determinujących pracę zawodową nauczycieli przedszkoli publicznych. Książka składa się z kilku rozdziałów, w skład których wchodzą rozważania teoretyczne, podstawy metodologiczne oraz interpretacje uzyskanych wyników badań. W pierwszym z nich zaprezentowano doświadczenia i aktualne tendencje rozwoju placówek wychowania przedszkolnego. Scharakteryzowano tu koncepcje wychowania przedszkolnego w świetle współczesnego systemu edukacji, uwarunkowania prawne placówek przedszkolnych. W dalszej części zaprezentowano organizację i zasady funkcjonowania instytucji przedszkolnych oraz zaakcentowano problem upowszechniania wychowania przedszkolnego w aspekcie obniżania wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego dzieci. Drugi rozdział dotyczy statusu zawodowego i ekonomicznego nauczycieli oraz poziomu zadowolenia z pracy. Przedstawiono tu również ocenę warunków pracy i relacji wewnątrzpracowniczych panujących w placówkach przedszkolnych. Trzeci rozdział charakteryzuje wyznaczniki pozycji zawodowej nauczycieli przedszkoli, czyli przepisy i uregulowania prawne, system kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce, funkcje i role zawodowe nauczycieli. Kolejny rozdział dotyczy działalności pedagogicznej nauczycieli min. dydaktycznych aspektów pacy pedagogicznej w przedszkolu. Ostatni rozdział przedstawia wszechstronną współpracę nauczycieli przedszkoli z rodzicami wychowanków oraz środowiskiem lokalnym.

"Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne", t. 22, red. B. Matyjas, 2013, cena 28,35 zł

p67

“Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 22, red. Bożena Matyjas, 2013, 322 s., format B5, ISSN 2083-179X, cena 28,35 zł

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • MAŁGORZATA WASILEWSKA, Nauczyciel wobec utrudnień w procesie wychowania do wartości, s. 11
 • WOJCIECH DURANOWSKI, Critical views on schooling system- selected reformatory views in the framework of alternative pedagogy: deschooling and democratic education (free education), s. 23
 • EDYTA KOSIOR, Związek między poziomem rozwoju integracji sensorycznej a przystosowaniem społecznym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, s. 35
 • CLAUDIO G. CORTESE, Practice of football and life skills learning: an empirical study, s. 67
 • MARIUSZ SZTABA, W poszukiwaniu adekwatnego i integralnego rozumienia godności człowieka. Metodologiczne problemy i pedagogiczne implikacje, s. 79
 • KATARZYNA PALKA, Aspiracje życiowe (edukacyjno-zawodowe) młodzieży wiejskiej oraz ich środowiskowe uwarunkowania, s. 97
 • LESZEK KOT, Inwencje dwugłosowe Jana Sebastiana Bacha BWV 772786 – komentarz wykonawczo-pedagogiczny, s. 117
 • EWA PARKITA, Muzyczna aktywność percepcyjna dzieci w wieku przedszkolnym, s. 145
 • MACIEJ KOŁODZIEJSKI, PAWEŁ A. TRZOS, Środowiskowy wymiar uczenia się muzyki w kontekście rozwoju audiacji, s. 163
 • TOMASZ PRYMAK, KAROL KONASZEWSKI, Hierarchia wartości młodzieży umieszczonej w zakładzie poprawczym w Białymstoku, s. 179

  BADANIA I KOMUNIKATY

 • MAŁGORZATA WOLSKA-DŁUGOSZ, Przepis na życie studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – plany, dążenia, aspiracje, s. 191
 • PAULINA FORMA, Przestrzenie zagrożeń rodzin wielodzietnych – przegląd badań, s. 211
 • SZYMON SZERSZENIEWICZ, Wpływ środowiska kibiców na wychowanie młodzieży, s. 237
 • ZOFIA OKRAJ, Zasady i formy twórczych dyskusji – relacja z badań eksperymentalnych, s. 255
 • IRYNA DURKALEVYCH, Doznawanie traumy symbiotycznej przez młodzież wychowującą się w rodzinach emigrantów zarobkowych. Studium przypadku, s. 277

  RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

 • PAULINA FORMA, Bożena Matyjas, Dzieciństwo na wsi. Warunki życia i edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, s. 293
 • PAULINA FORMA, Marek Świeca, Drama w praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Stowarzyszenia “Nauka, Edukacja, Rozwój”, Ostrowiec Świętokrzyski 2012, s. 295
 • ANNA WILECZEK, IZABELA JAROS, Efektywna edukacja języka ojczystego dla wszystkich… 9 Międzynarodowa Konferencja IAIMTE 2013 w Paryżu, s. 297
 • LESZEK KOT, Muzyczne idee Hélene Grimaud, s. 299
„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 23, red. B. Matyjas, 2014, cena 19,95 zł

SPed_23_okladka_s1_4     „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 23, red. Bożena Matyjas, 2014, format B5, ISSN 2083-179X, cena 19,95 zł

SPIS TREŚCI

CONTENTS, s. 7

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

EWA JAROSZ, Społeczna podmiotowość dziecka – rozwój koncepcji obywatelstwa dzieci, s. 11

DARYA FILATOVA, Aspekty metodologiczne dynamicznych metod ilościowych w badaniach społecznych: budowa modeli, s. 25

AGATA JUNGER, Obraz świata i własnego życia młodego pokolenia – reprezentantów subkultury hip-hopowej i młodzieży niezrzeszonej w subkulturach – analiza porównawcza, s. 35

WIOLETTA SZUMILAS-PRASZEK, Tożsamość społeczna singli w ponowoczesności. Singlizm jako alternatywna droga życia w stosunku do rodziny, s. 53

NATALIA MARIA RUMAN, Solidarność jako cnota moralna – postawą i zasadą życia ludzkiego według myśli Jana Pawła II w percepcji wychowawczej, s. 73

MAREK KĄTNY, Problematyka prozy społeczno-obyczajowej Walerego Z. L. Przyborowskiego, s. 95

NDRIEJ STASIEWSKIJ, Żanrowyje i formoobrazujussije aspekty sowriemiennoj bajannoj muzyki (na primierie tworciestwa ukrainskich kompozitorow), s. 117

TOMASZ STANISZEWSKI, Nauczyciel w sytuacji zagrożenia, s. 127

BADANIA I KOMUNIKATY

JUSTYNA MIKO-GIEDYK, Motywacja nauczycieli szkół wiejskich do wyrównywania szans edukacyjnych, s. 149

DANUTA NIKITENKO, Zainteresowania dzieci w młodszym wieku szkolnym na przykładzie wybranych szkół gminnych, s. 175

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

Małgorzata Kaliszewska, Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim: teoria, praktyka i ocenianie, Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009 – JUSTYNA SIKORA, s. 205

Projekt „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju” – realizacja i efekty – AGNIESZKA ROGUSKA, s. 209

V Zjazd Pedagogów Społecznych: „Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi i wartościom w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych metod integracji i rozwoju społecznego”, Jachranka 26–28 listopada 2013 – TOMASZ SOSNOWSKI, s. 221

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 24, red. B. Matyjas, 2014, cena 44,10 zł

SPed_24_okladka_s_1_4

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 24, red. Bożena Matyjas, 2014, 500 s., format B5, ISSN 2083-179X, cena 44,10 zł

Spis treści

Contents, s. 7

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

KS. MARIUSZ SZTABA, Źródło i przyczyny współczesnego, wielopostaciowego kryzysu społecznego, s. 11

DANUTA KRZEŚNIAK-FIRLEJ, WALDEMAR FIRLEJ, Komisja Edukacji Narodowej (1773–1794) – w 240. rocznicę utworzenia KEN, s. 39

IZABELA JAROS, ANNA WILECZEK, Digital words… Harnessing technology to develop literacy skills in early education of children (on the example of the Polish language), s. 67

WERONA KRÓL-GIERAT, Zadania i kompetencje nauczyciela języka obcego w kształceniu integracyjnym: model sylwetki idealnej w ujęciu SPE-dydaktyczo pedeutologicznym, s. 77

ANNA HAJDUKIEWICZ, Therapy model of supporting social performance of children with developmental deficiencies, s. 91

ANA KAMINSKA, Ewaluacja jako element organizacji uczącej się, s. 101

MACIEJ KOŁODZIEJSKI, Nauczyciel jako refleksyjny i krytyczny badacz w perspektywie procesów autoewaluacyjnych, s. 115

WANDA DRÓŻKA, Rola nauczyciela w procesie inkluzji społecznej. Wyzwania, szanse, bariery, s. 133

JUSTYNA DOBROŁOWICZ, Dyskurs militarny o szkole. Polska edukacja na łamach opiniotwórczych tygodników, s. 157

RENATA WOJCIECHOWSKA, Bobomigi wykładowe. Analiza procesu komunikacji podczas wykładu, s. 175

JOANNA GJORGIEVSKA, Macedoński system edukacyjny – struktura i kluczowe obszary zmian s. 189

ALINA SBRUIEVA, Transformation of the Academic Culture of European University in the Context of the Risk Society, s. 215

BADANIA I KOMUNIKATY

RENATA MISZCZUK, Młodzież niedostosowana społecznie na świętokrzyskim rynku pracy, s. 231

MAŁGORZATA WOLSKA-DŁUGOSZ, Bezrobocie absolwentów szkół wyższych i sposoby ich aktywizacji zawodowej na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, s. 245

PRZEMYSŁAWA NOWAK, EDYTA HIŃCZA, Wykorzystanie idei coachingu kariery w doradztwie zawodowym, s. 271

ARKADIUSZ URBANEK, Disturbed relations with adults as a key factor in socially harmful behaviours. On the basis of current criminals’ experiences, s. 287

KATARZYNA POTACZAŁA-PERZ, MONIKA WOJTKOWIAK, Między poradnictwem a mediacją w aspekcie działalności schronisk dla nieletnich, s. 309

MAŁGORZATA PRZYBYSZ-ZAREMBA, PAULINA JAKUBOWICZ, Style nauczania oraz sposoby przyswajania wiedzy szkolnej przez uczniów klas początkowych – ustalenia i propozycje, s. 325

ALICJA LEIX, ADRIANA WIEGEROVA, Język angielski w przedszkolach: dylematy psychologiczne i pedagogiczne, s. 345

FRANK JAMET, JEAN BARATGIN, DARYA FILATOVA, Global warming and the rise of the sea level: a study of intellectual development in preadolescents and adolescents from 11 to 15 years old, s. 357

JOANNA LEEK, An ounce of prevention is worth a pound of cure. Reducing Early School Leaving in Slovakia, s. 377

JAN KALENDA, DAVID SURÝ, How much internship? Requirements for specific vocational learning in the Czech Republic, s. 387

ILONA KOČVAROVÁ, JANA MAJERČÍKOVÁ, Oczekiwania studentów od opiekuna pracy dyplomowej w warunkach czeskiego uniwersytetu, s. 401

ELENA KOZLOVA, Структурные составляющие инновационной культуры будущего педагога, s. 421

PAWEŁ TRZOS, Od poznawania do rozumienia muzyki. O społeczno-edukacyjnych aspektach badań rozwoju audiacyjnego dziecka, s. 441

EWA PARKITA, Muzyczne upodobania współczesnej młodzieży, s. 459

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Alicja Baum: Rodzicielskie sposoby rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013 – JAN GIZA, s. 477

Recenzja opracowania pt. Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, red. Zbigniew Galor, Radomir Miński, Piotr Sałustowicz, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld, Warszawa 2014, ss. 353 – PAULINA FORMA, s. 485

Sprawozdanie z konferencji „Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy. Wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne” (9–10.10.2014, Wrocław) – MICHAŁ DOBROŁOWICZ, s. 489

Wokół problemów zagrożonego człowieczeństwa – KATARZYNA BIAŁOBRZESKA, CEZARY KURKOWSKI, s. 493

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 25, red. B. Matyjas, 2015, cena 15,75 zł

SPed_25

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 25, red. Bożena Matyjas, 2015, 182 s., format B5, ISSN 2083-179X, cena 15,75 zł

 Artykuły i rozprawy

Małgorzata Olczak, Technika dostrzegania problemów T3/ZOOM w metodzie projektów, s. 11

Alicja Żywczok, Afirmacja przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Pedagogiczne implikacje dyskursu z tradycjonalizmem i antytradycjonalizmem, s. 33

Anna Nowak, Problematyka przyczyn i mechanizmów marginalizacji i wykluczenia społecznego w ujęciu teoretycznym, s. 47

Joanna Gjorgievska, Integracja etniczna w wielokulturowym środowisku szkół Macedonii, s. 61

Edyta Januszewska, Integracja imigrantów w Szwecji – wyzwania, szanse, zagrożenia, s. 83

Paweł Adam Trzos, Internal understanding of music in children’s education. Discussion and (re)interpretation of this issue, s. 97

Badania i komunikaty

Małgorzata Biedroń, Anna Mitręga, Kohabitacja w doświadczeniach osób żyjących w związkach nieformalnych – wybrane aspekty, s. 111

Joanna Łukasiewicz‑Wieleba, Alicja Baum, Rodzicielskie sposoby rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów niepublicznych szkół wiejskich i miejskich oraz ich uwarunkowania, s. 127

Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Careers advisors’ competencies in creating youth career paths, s. 151

Recenzje, sprawozdania i opinie

Mirosław Grusiewicz, Wkład czasopisma „Wychowanie Muzyczne” w rozwój praktyki i teorii powszechnej edukacji muzycznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, Lublin 2015 – Ewa Parkita, s. 171

Anna Wileczek, Iwona Możdżonek, Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015 – Agnieszka Miernik, s. 175

Beata Górnicka, Metodyka pracy opiekuńczo‑wychowawczej – wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015 – Paulina Forma, s. 179

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 26, red. B. Matyjas, 2015, cena 35,70 zł

SPed_26_okladka_s_1i4 „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 26, red. Bożena Matyjas, 2015, 278 s.,  format B5, ISSN 2083-179X, cena 35,70 zł Spis treści Artykuły i rozprawy Małgorzata Stawiak-Ososińska, Dla społeczeństwa i nauki… Życie i działalność społeczna sir Beniamina Thompsona hrabiego Rumford, s. 11 Mariya Olijnyk, Nataliya Machynska, Formation and Development of Preschool Education and Teacher Training in the Bukovyna (the 19th and the beginning of the 21st century), s. 23 Danuta Krześniak-Firlej, Stanisław Majewski, Szkolnictwo wyższe w Polsce w pierwszej połowie XX stulecia – zarys dziejów, przemiany i organizacja, s. 35 Waldemar Firlej, Stanisław Majewski, Odbudowa szkolnictwa wyższego w Polsce w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej, s. 57 Paulina Forma, Katarzyna Pałka, Educational activities undertaken in Poland for children and youth at risk of social exclusion, s. 75 Yuliya Derkach, Spiritual and Moral Culture as the Component of the Professional Culture of Teacher, s. 91 Justyna Dobrołowicz, Paradygmat interpretatywny w jakościowych badaniach społecznych, s. 99 Sławomir Chrost, Hermeneutyka w badaniach pedagogicznych – szanse i zagrożenia, s. 113 Barbara Klasińska, The Renaissance of the Research on Interests and a Systemic Paradigm, s. 129 Justyna Dobrołowicz, Discourse analysis as a method of discovering social reality, s. 141 Paulina Forma, Socjalizacja poprzez media społecznościowe. Szansa i zagrożenie, s. 151 Ryszard Błaszkiewicz, Invisible web academic search engines, s. 161 Paulina Barańska, Digital natives – modern teenagers’ use of the new media, s. 173 Badania i komunikaty Anna Róg, Patrycja Skrzypek, Dobry człowiek w opiniach dzieci w wieku przedszkolnym, s. 191 Bożena Matyjas, The culture of spending free time in families with primary school students, s. 205 Tetiana Koltunovych, Peculiarities of professional burnout of preschool teachers-pensioners, s. 215 Beata Zięba‑Kołodziej, Potrzeba, konieczność czy moralny obowiązek? Opieka nad niesamodzielnym seniorem w rodzinie, s. 235 Recenzje, sprawozdania i opinie Władysława Szulakiewicz, O uczących i uczonych – szkice z pedeutologii historycznej, Toruń 2014 – HANNA MARKIEWICZOWA, s. 259 Historyczno‑społeczne aspekty starzenia się i starości, red. Małgorzata Stawiak-Ososińska i Agnieszka Szplit, Agencja Reklamowa TOP – Drukarnia Cyfrowa, Kielce 2014 – BOŻENA ZBOINA, s. 265 Tomasz Łączek, Społeczne i edukacyjne uwarunkowania sukcesu życiowego młodzieży (Social and educational determinants of youth’s success stories), Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2014 – MARTA WILK, s. 267 Beata Górnicka, Metodyka pracy opiekuńczo‑wychowawczej – wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015 – Małgorzata Wolska-Długosz, s. 273

„STUDIA PEDAGOGICZNE. PROBLEMY SPOŁECZNE, EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE”, T. 27, RED. B. MATYJAS, 2016, CENA 30,45 ZŁ

SPed_27_okladka_druk_15_11„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 27,  red. Bożena Matyjas, 2016, 232 s.,  format B5, ISSN 2083-179X, cena 30,45 zł

Spis treści

Witold Starnawski, Paradygmat humanistyczny w pedagogice, s. 11

Mariusz Sztaba, Wzory osobowe w procesie wychowania w refleksji Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, s. 25

Barbara Grabowska, Na drodze ku zbliżeniu większości i mniejszości – szkoły z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej, s. 47

Magdalena Gajderowicz, Rola wychowawców, pedagogów i nauczycieli w przekazie prawdy historycznej o niemieckich obozach koncentracyjnych w Polsce, s. 61

Barbara Kalinowska-Witek, Redaktorki wybranych czasopis­m kobiecych Królestwa Polskiego drugiej połowy XIX wieku – o potrzebie edukacji kobiet i ich roli w życiu społecznym, s. 71

Wanda Matras-Mastalerz, Biblioterapia w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego czytelników, s. 91

Badania i komunikaty

Monika Chodyna-Santus, The influence of the personal reflection of the researcher on the choice of the scientific paradigm and the research method. Doubts, reflections, quests of the aspiring researcher, s. 121

Anna Seredyńska, Znaczenie twórczości w poziomie zaangażowania nauczycieli akademickich w pracę grupy psychodynamicznej superwizji koleżeńskiej, s. 129

Agnieszka Szewczyk, Uczeń twórczy w wyobrażeniach studentów konformistów i nonkonformistów, s. 151

Lidia Pasich, Konkurs języka polskiego jako forma pracy z uczniami zdolnymi, s. 165

Małgorzata Kuśpit, Barbara Wojtanowska-Janusz, Trema a style radzenia sobie ze stresem uczniów szkół muzycznych, s. 181

Katarzyna Jakubczyk, Skills of students finishing the first stage of learning of mathematical modelling, s. 207

Paulina Jandała, Daily experiences of transnational families and their children (based on the research conducted in the UK and Poland), s. 215

Recenzje, sprawozdania i opinie

Ewa Kula, Marzena Pękowska, Polityczno-oświatowy wymiar edukacji ustawicznej w szkolnictwie wyższym. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo UJK, Kielce 2015, ss. 90 – Kamila Pytowska, s. 225

Sprawozdanie z 14. Międzynarodowej Konferencji „Lifelong Learning. Continuous Education for Sustainable Development”, 3–5 czerwca 2016. St. Petersburg, Rosja – Halina Król, s. 229

 

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 28, red. B. Matyjas, 2016, cena 28,35 zł

SPed_28_okladka_druk_15_11„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 28,  red. Bożena Matyjas, 2016, 212 s.,  format B5, ISSN 2083-179X, cena 28,35 zł

spis treści

Artykuły i rozprawy

Iwona Czarnecka, Działalność Polskiego Związku Głuchych w latach 1966-1981, s. 11

Paulina Forma, Socjopsychologiczny predyktor dorastania w rodzinie wielodzietnej, s. 43

Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Competences of a Career Advisor – European Implications, s. 51

Magda Lejzerowicz, Indywidualizacja w działalności wychowawczej i dydaktycznej, s. 67

Hanna Markiewicz, Obraz społeczności akademickiej i jej kultury we wspomnieniach z XIX i XX wieku, s. 85

Agnieszka Ogonowska, Piotr Słowik, Nauczyciel wobec zmian społeczno-kulturowych. Rola edukacji psychologicznej, s. 101

Małgorzata Wolska-Długosz, Volunteering as a form of help, s. 127

Badania i komunikaty

Anna Wileczek, Iwona Możdżonek, Communication Barriers in Early Childhood Education, s. 143

Svitlana Kohut, Professional pedagogical education as presented in the research of Ukrainian scientists, s. 161

Gabriela Piechaczek-Ogierman, Cele życiowe i aspiracje społeczno‑polityczne uczniów szkół gimnazjalnych polsko‑czeskiego pogranicza, s. 171

Katarzyna Słania, Portret lidera – aspekty teoretyczne i empiryczne w konstruowaniu wizji na temat działaczy społecznych, s. 187

Recenzje, sprawozdania i opinie

Education and Psychology – Międzynarodowa Konferencja, 22-24 listopada 2016 r., Kyoto, Japonia – HALINA KRÓL, s. 201

Małgorzata Jabłonowska, Edukacyjny wymiar samodzielności poznawczej. Szkice teoretyczne i dociekania empiryczne w kontekście zdolności uczniów gimnazjum, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016 – TERESA GIZA, s. 203

Sprawozdanie z I Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, 5-7 października 2016, Kielce, Polska – PAULINA FORMA, s. 209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 29, red. B. Matyjas, 2017, cena 29,40 zł

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 29,  red. Bożena Matyjas, 2017, 228 s.,  format B5, ISSN 2083-179X, cena 29,40  zł

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

ALEKSANDER LOTKO, WOJCIECH SOŃTA, Ocena efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu

Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, s. 11

ADRIAN BERA, Czas trwania amnezji dziecięcej a wybrane cechy osobowości,  s. 25

KAZIMIERZ MISIASZEK, Edukacja chrześcijańska dorosłych, s. 49

SŁAWOMIR CHROST, Giuseppe Flores d’Arcais – personalizm pedagogiczny czy pedagogika osoby?, s. 63

GILOR ORIT, GILADA AVISSAR, Professional development of teacher-educators: inquiry based activities and reflective processes, s. 75

ANNA KUZIO, “Look straight into my eyes tell me the truth and not lies”. The exploitation of self-references in shaping self-awareness while

constructing deceptive messages: a case study of polish speaking individuals,  s. 91

IWONA MANDRZEJEWSKA-SMÓL, Aktywność edukacyjna osób w wieku senioralnym – wybrane konteksty, s. 109

BADANIA I KOMUNIKATY

ROBERT BOROCH, Sylwetka artystyczna Eugeniusza Bodo oczami studentów kulturoznawstwa – doniesienie badawcze (projekt), s. 125

KATARZYNA STĘPIEŃ, Sześciolatek w szkole – bezpieczeństwo rozwoju oraz potrzeba wsparcia, s. 141

ROBERT BOROCH, Mentoring instytucjonalny na przykładzie Culver Academies, Indiana (USA), s. 149

MAŁGORZATA GANC, RAFAŁ MILNER, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, HENRYK SKARŻYŃSKI, Terapia EEG Biofeedback dziewięcioletniego ucznia

szkoły podstawowej z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego – studium przypadku, s. 167

PAULINA BARAŃSKA, Creative teacher is a creative child – how a teacher’s professional performance influences children’s activity in a pre-school age.

Theoretic and empirical approach, s. 189

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

O osobowości i nie tylko – w świetle poglądów Adolfa E. Szołtyska. Recenzja książki Adolfa E. Szołtyska: Filozofia osobowości. Wychowanie a zachowanie,

Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2016 – ALFRED SKORUPKA, s. 213

Sprawozdanie z konferencji „Wsparcie dziecka i rodziny we współczesnym dyskursie psychopedagogicznym”, Kielce, 22 marca 2017 – PAULINA FORMA, s. 225

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 30, red. B. Matyjas, 2017, cena 24,15 zł

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 30, red. Bożena Matyjas, 2017, 182 s., format B5, ISSN 2083-179X, cena 24,15 zł

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
MAKSYM WYDERSKI, Marginalizacja społeczna ludzi starszych, s. 11
JOANNA LEEK, Wspieranie procesu uczenia się pojęć – od teorii do praktyki Edukacyjnej, s. 23
ANETA PŁUSA, Wsparcie edukacyjne dziecka z autyzmem, s. 37
KINGA TUREK, JOANNA SĄDEL, Znaczenie rodziny w rozwoju osobowości dziecka, s. 55
KATARZYNA WASILEWSKA-OSTROWSKA, Problems and needs of street children, s. 69
DOROTA MAGDALENA DUDZIŃSKA, Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci jako popularna forma profilaktyki w przedszkolu, s. 81
PAWEŁ TRZOS, Słyszenie muzyki w perspektywie teorii audiacji, s. 93

BADANIA I KOMUNIKATY
CEZARY KURKOWSKI, KATARZYNA BIAŁOBRZESKA, MONIKA MACIEJEWSKA, Seniorzy na wsiach – przemiany w podejściu do starości i człowieka
starego w dynamicznie zmieniającym się środowisku, s. 107
GABRIELA PIECHACZEK-OGIERMAN, Plany młodzieży polsko-czeskiego pogranicza związane z wyjazdem za granicę, s. 127
MACIEJ KOŁODZIEJSKI, Umiejętności wokalne i muzyczno-percepcyjne uczniów klas czwartych szkoły podstawowej w quasi-eksperymentalnych
badaniach własnych w świetle teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, s. 141

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE
Zarys biografii intelektualnej profesora Waldemara Dutkiewicza (1939–2007) – PAWEŁ PILKIEWICZ, s. 171
Sprawozdanie z upowszechniania dobrych praktyk międzynarodowych – PAULINA FORMA, s. 181

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 31, red. B. Matyjas, 2018, cena 25,20 zł

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 31,  red. Bożena Matyjas, 2018, 194 s.,  format B5, ISSN 2083-179X, cena 25,20  zł

SPIS TREŚCI

 ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Magdalena Zmysłowska, Wolność i odpowiedzialność jako istotne wartości w pracy socjalnej z rodziną, s. 11

Bożena Matyjas, Szkoła jako przestrzeń edukacji i socjalizacji dzieci w środowisku dużego miasta, s. 25

Barbara Skałbania, Jak skutecznie pomagać – kompetencje nauczyciela do pomagania uczniom, s. 41

Maciej Kołodziejski, Twórcza perspektywa kształcenia w ogólnokształcących szkołach muzycznych jako idea wciąż aktualna, s. 57

Ireneusz Świtała, Seniorzy jako członkowie społeczności lokalnej – wybrane aspekty socjalno-etyczne, s. 79

Kinga Turek, Why do small children need a speech therapist? Speech therapist’s task in early support of child development, s. 95

Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska, Diagnoza, jej metody i składowe oraz terapia psychologiczna jako etapy procesu wsparcia, s. 107

BADANIA I KOMUNIKATY

Paulina Forma, Krzysztof Łysak, Świętokrzyska szkoła zawodowa wobec zmian zachodzących w kształceniu zawodowym (w świetle komunikatów z badań „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”), s. 121

Monika Bajak, Education to free time – upbringing environments and the development of new technology. The ways contemporary youth is spending free time. Own research, s. 135

Łukasz Pulchny, Słuchanie muzyki w świetle wybranych osiągnięć uczniów, s. 153

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

Kinga Turek, Joanna Sądel, Nauczycielskie normy etyczne – dekalog pracy nauczyciela, s. 175

Sprawozdanie z V Warsztatów Metodycznych dla Dyrektorów, Kierowników i Wychowawców burs i internatów z terenu województwa świętokrzyskiego (Kielce, 23 maja 2018 roku) – ANITA GARBAT, s. 191

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 32, red. B. Matyjas, 2018, cena 47,52 zł

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 32,  red. Bożena Matyjas, 2018, 350 s.,  format B5, ISSN 2083-179X, cena 47,52 zł

Spis treści

Artykuły i rozprawy

BOŻENA CHROSTOWSKA, Potencjał grup samopomocowych w radzeniu sobie ze stygmatyzacją przeniesioną wśród rodziców dzieci z niepełnosprawnością …………………………..      13

JUSTYNA DOBROŁOWICZ, Rodzicielstwo i rodzina w neoliberalnej rzeczywistości                      29

BEATA GÓRNICKA, Samodzielność i kompetencje jako uwarunkowania niezależności życiowej osób z niepełnosprawnością – wybrane obszary szans i zagrożeń…………..      47

JAKUB PŁOWENS, Analfabetyzm funkcjonalny w odniesieniu do czytania ze zrozumieniem i uczenia się języka obcego …………………………………………………………………………..      65

MARCIN WARMIŃSKI, Postawy obywatelskie młodzieży jako pochodna edukacji wczesnoszkolnej            …………………………………………………………………………………. 79

KINGA TUREK, The help for handicapped children and children at risk of being handicapped – early support of child development ……………………………………………………………..      91

ANNA WILECZEK, Obrazy współczesnego rodzicielstwa na stronach parentingowych                   105

JOANNA SĄDEL, KINGA TUREK, Rola logopedy, środowiska rodzinnego i przedszkolnego w stymulowaniu rozwoju mowy dziecka ……………………………………………………….    125

Dorota Bełtkiewicz, Kontrast jako koncept. Opozycje w bajkach dawnych i najnowszych                  137

Badania i komunikaty

JOANNA ŁUKASIEWICZ-WIELEBA, Media w życiu zdolnego dziecka w narracjach rodziców                     159

KATARZYNA BIAŁOBRZESKA, CEZARY KURKOWSKI, Uczestnictwo seniorów zamieszkujących tereny wiejskie w życiu rodzinnym i społecznym – syndrom znikającej ławeczki ……    179

SYLWIA GWIAZDOWSKA-STAŃCZAK, Postrzeganie własnej rodziny przez adolescentów             193

ANNA PERKOWSKA-KLEJMAN, Studiowanie za granicą a osądzanie
refleksyjne ………………………………………………………………………    211

Jubileusz

MAREK KĄTNY, Ważne epizody z życia Wydziału Pedagogicznego……..    235

ANDRZEJ JOPKIEWICZ, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jako ośrodek badań auksologicznych         ……………………………………………………………………………….. 239

ZDZISŁAW RATAJEK, Dobry projekt dla tego regionu. Refleksja w 50. rocznicę utworzenia Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach                 247

WITOLD DOBROŁOWICZ, Gratulacje i okruchy wspomnień ……………….    257

ALINA BIELAWSKA, Utkane ze wspomnień. Upamiętnienie jubileuszu 50-lecia Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach …….    263

MARIA SYNOWIEC-BUGLEWICZ, Wspomnienia wykładowcy psychologii    281

 

Biopsychospołeczny rozwój człowieka. Przegląd treści publikowanych w ostatniej dekadzie, dokonany z okazji 10-lecia czasopisma „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”                    285

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 33, red. B. Matyjas, 2019, cena 28,08 zł

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 33,  red. Bożena Matyjas, 2019, 208 s.,  format B5, ISSN 2083-179X, cena 28,08 zł

Spis treści

Artykuły i rozprawy

Sławomir Chrost, Propozycja wychowania religijnego osób ze znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym. Orientacja katolicka ……………………………………………………          11

Teresa Giza, Kształcenie uczniów zdolnych – między inkluzją
a segregacją …………………………………………………………………………………………          31

Renata Jedlińska, Współczesne procesy globalizacji – wybrane aspekty         49

Monika Sobczyk, Wybrane aspekty funkcjonowania edukacyjnego osób niewidomych i słabowidzących w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej ……………………          73

Marlena Stradomska, Samobójstwo w środowisku pracy – jak pracować z osobą z zaburzeniami natury psychicznej? ………………………………………………………………………………………..          87

Badania i komunikaty

Wanda Dróżka, The positive and negative aspects of professional work
in the experience of teachers ……………………………………………………………       101

Tomasz Warzocha, Anna Winiarczyk, Jeszcze wybór czy już konieczność wykorzystywania przez nauczycieli TIK w edukacji? – opinie studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego …………………………………….       125

Elżbieta Klima, Dogoterapia formą wspomagania dzieci
z niepełnosprawnością sprzężoną …………………………………………………..       153

Recenzje, sprawozdania i opinie

Justyna Dobrołowicz, Anita Garbat, Aleksandra Pak, Macierzyństwo i ojcostwo w warunkach zmiany społeczno-kulturowej. Od wyobrażeń do rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018 – Alicja Żywczok ………………………………………       187

Ewa Banasińska, Model opieki hospicyjnej w myśli i w posłudze księdza Eugeniusza Dutkiewicza. Idee i wyzwania …………………………………………………………………………………………..       193

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 34, red. B. Matyjas, 2019, cena 23,10 zł

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 34,  red. Bożena Matyjas, 2019, 172 s., format B5, ISSN 2083-179X, cena 23,10 zł

Spis treści

Artykuły i rozprawy

Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Rodzinne uwarunkowania nierówności w rozwijaniu zdolności dzieci                                                                                                                                               11

Alicja Baum, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Samoocena uzdolnionych szachistów i ich rówieśników                   27

Zofia Okraj, Twórcza praca dydaktyczna nauczycieli akademickich
w świetle The Evolving Systems Approach to Creative Work (ESA)
Howarda E. Grubera                                                                                                45

Małgorzata Stańczak, Metody oddziaływań wychowawczych w rodzinach zdolnych dzieci                 59

Badania i komunikaty

Вера Лемиш, Наталия Александрова, Педагогические аспекты
социальной поддержки людей, осуществляющих уход за
родственниками, больными деменцией                                                     79

Anna Róża Makaruk, Efekty uczestnictwa w Interpersonalnym Treningu
Twórczego Myślenia – wstępne wyniki badań predyspozycji twórczych    89

Maria Trzcińska-Król, Komunikacja oraz współdziałanie nauczycieli
i rodziców w świetle badań sondażowych                                                    101

Janina Florczykiewicz, Rozwój podmiotowy w warsztacie twórczym –
badania jakościowe nad rezultatami procesu warsztatowego              121

Larisa Mitina, Concept and technology of personal and professional
development of a poly-subject community “teacher – student”            135

Recenzje, sprawozdania i opinie

Krystyna Najder-Stefaniak, Wspólnotowość i solidarność w realizowaniu pedagogiki twórczości                     151

Paulina Rzepecka, W jakim stopniu sztuczna inteligencja jest w stanie
zastąpić człowieka?                                                                                               161