PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE – katalog publikacji nr 1

PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - Katalog publikacji nr 1
A. Adamczyk, Niemiecki model odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na przełomie XIX i XX wieku, 2017, cena 48,30 zł

Niemiecki model_oklAndrzej Adamczyk,  Niemiecki model odpowiedzialności odszkodowawczej  władzy publicznej na przełomie XIX i XX wieku,   2017, 368 s., format B5, ISBN 978-83-7133-700-0 cena 48,30 zł

W publikacji przedstawiono genezę i założenia modelu odpowiedzialności odszkodowawczej  podmiotów władzy publicznej przyjętego w dwóch  ustawach niemieckich: ustawie pruskiej z 1 sierpnia 1909 r. o odpowiedzialności państwa i innych związków za naruszenie obowiązków urzędowych przez urzędnika przy wykonywaniu władzy publicznej i ustawie Rzeszy z 22 maja 1910 r. o odpowiedzialności Rzeszy za jej urzędników, identyfikacja problemów prawnych związanych  ze stosowaniem przyjętych rozwiązań prawnych w praktyce sądowej oraz oceną propozycji rozwiązania spornych zagadnień w niemieckiej doktrynie prawa i orzecznictwie Trybunału Rzeszy w tym zakresie do wejścia w życie Konstytucji weimarskiej 1919 r. Publikacja powinna zainteresować historyków prawa oraz historyków administracji, tym bardziej, że  ustawy te  obowiązywały w województwach byłego zaboru niemieckiego do 1950 roku. Problematyka rozprawy nie doczekała się jak dotąd szczegółowej analizy w nauce polskiej.

 

A. Adamczyk, The Polish Talleyrand Bogusław Miedziński: A Political Life and Political Thought, 2020, cena 84,00 zł

Okładka, The Polish Talleyrand Bogusław Miedziński, Arkadiusz AdamczykArkadiusz Adamczyk, The Polish Talleyrand Bogusław Miedziński: A Political Life and Political Thought, 2020, 512 s., format B5, 17,0×24,2 cm, ISBN 978-83-7133-863-2, cena 84,00 zł

Spis treści

Introduction, s. 7

Chapter I. Path to Politics, s. 13

Chapter II. Józef Piłsudski’s Parliament “Ambassador”, s. 69

Chapter III. Minister of Post and Telegraph, s. 143

Chapter IV. In the »Group of Colonels« , s. 203

Chapter V. After the Death of the Commander – cofounder of the Camp of National Unity, Senate Marshal, s.  327

Chapter VI. Exile, s. 411

Afterword, s. 463

Index of person, s. 497

M i A. Adamczyk oprac., Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa. Wybór źródeł, 2017, cena 21,00 zł

Monika i Andrzej Adamczyk oprac.,  Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa. Wybór źródeł, 2017, 152 s., ISBN 978-83-7133-714-7,   cena 21,00 zł

Celem publikacji  jest zebranie  w jeden zbiór i opatrzenie komentarzem wybranych źródeł prawa  tak powszechnego, jak polskiego, mających fundamentalne znaczenie dla kształtowania się  instytucji odpowiedzialności majątkowej państwa i innych podmiotów władzy publicznej za szkody wyrządzone przez niezgodne  z prawem działania  i zaniechania urzędników, a także źródeł prawa obecnie obowiązującego w  tej dziedzinie w Polsce. Przedstawiono akty o precedensowym znaczeniu dla dalszego rozwoju prawodawstwa (taką rolę na gruncie niemieckim odegrały np. ustawa bawarska  z 9 czerwca 1899 r. i pruska ustawa z 1 sierpnia 1909 r. o odpowiedzialności odszkodowawczej państwa i innych związków za naruszenia obowiązków służbowych urzędników przy wykonywaniu władzy publicznej czy Crown Proceedings Act  z 1947 r. dla prawa angielskiego). Pomimo dużego zainteresowania doktryny zagadnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej państwa nie opracowano jak dotąd wyboru źródeł o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozważań historycznoprawnych. Część źródeł prawa zostało przedrukowanych w oparciu o dostępne, choć bardzo rozproszone publikacje polskie (dotyczy to zwłaszcza źródeł prawa niemieckiego i austriackiego obowiązujących na ziemiach polskich), część zaś przetłumaczona z języka niemieckiego i angielskiego (dotyczy to zwłaszcza  źródeł prawa anglosaskiego). Publikacja  powinna zainteresować historyków prawa oraz historyków administracji. Stanowi też materiał dydaktyczny dla studentów prawa i administracji.

M. Banaszek, Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast. Potencjał województwa świętokrzyskiego, 2018, cena 23,10 zł

Marcin Banaszek, Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast. Potencjał województwa świętokrzyskiego, 2018, 172 s., format B5, ISBN 978-83-7133-727-7,  cena 23,10 zł

Globalny wzrost konsumpcji stał się stał się jedną z najważniejszych i najgroźniejszych przeszkód na  drodze do ekorozwoju miast. Klasyczna ekonomia nie uwzględnia możliwości powolnego wyczerpywania się zasobów – kryzysu ekologicznego. Za to ekonomia współdzielenia  może być narzędziem rozwiązania pojawiających się problemów społecznych, korzystając z waluty jaką jest zaufanie a nie pieniądz, może pomóc w skutecznym ograniczaniu skutków kryzysu i przyczyniać się do podwyższenia jakości życia mieszkańców miast.

Podjęty  w niniejszej monografii temat zasługuje  na uwagę oraz dokładne przeanalizowanie, ponieważ w polskiej  literaturze przedmiotu ekonomia współdzielenia  dopiero zyskuje na znaczeniu. Brak jest również badań w tym zakresie, a skuteczne  wykorzystanie ekonomii współdzielenia może być efektywnym narzędziem polityki miejskiej.

Podjęta  w niniejszej monografii problematyka  ma charakter interdyscyplinarny. Poza osadzeniem jej w kontekście nauk ekonomicznych uwzględniono również aspekty socjologiczne.

Niniejsza monografia ma  charakter teoretyczno-empiryczny. W wymiarze teoretycznym porządkuje wiedzę na temat ekonomii współdzielenia i jej uwarunkowań na podstawie polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, w wymiarze empirycznym zaś dokonano diagnozy potencjału rozwojowego miast województwa świętokrzyskiego w zakresie  wykorzystania  narzędzi ekonomii współdzielenia.

Autor monografii ma nadzieję, że będzie  ona  inspirowała do dalszych dociekań w sferze ekonomii współdzielenia w kontekście miejskiej  problematyki  oraz przyczyni się do powstania  innych/ dalszych ciekawych opracowań naukowych. Zaprezentowane w niniejszej  monografii studia literaturowe oraz wyniki badań empirycznych mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów praktycznych

K. Chojnacka, Michał Kalecki o relacjach: państwo - gospodarka, 2013, cena 23,10 zł

za1

Katarzyna Chojnacka, Michał Kalecki o relacjach: państwo – gospodarka, 2013, 206 s., format B5, ISBN 978-83-7133-552-5, cena 23,10 zł

Praca stanowi studium dorobku naukowego Michała Kaleckiego, którego można zaliczyć do grona polskich ekonomistów znanych na świecie. Poczynając od samej sylwetki Kaleckiego w pracy znajdziemy analizę podstawowych problemów ekonomicznych poruszanych we skazanym dorobku, jakimi są: inflacja, bezrobocie, kryzys gospodarczy a także odwołanie do sposobów radzenia sobie z nimi. Nie zapomniano również o takich kwestiach jak: wzrost i rozwój gospodarczy. Warto podkreślić, iż w pracy zwrócono uwagę na aspekt społeczny i polityczny analizowanych problemów. Zaprezentowano metody dotyczące łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego, co w obecnych warunkach gospodarczych wydaje się być niezmiernie istotne. Chronologiczny układ pracy pozwoli czytelnikowi prześledzić ewolucję poglądów Michała Kaleckiego na przestrzeni ponad 30 lat. Praca to doskonałe uzupełnienie badań nad dokonaniami Kaleckiego w obszarze powszechnej myśli ekonomicznej zwłaszcza w okresie kiedy jego poglądy w Polsce nie są już tak popularne.

.

.

K. J. Chojnacka, B. Rogowska, Od dochodu społecznego po dobro wspólne. Rozważania Michała Kaleckiego w odniesieniu do szkoły szwedzkiej i Johna M. Keynesa, 2020, cena 31,50 zł

Katarzyna J. Chojnacka, Beata Rogowska, Od dochodu społecznego po dobro wspólne. Rozważania Michała Kaleckiego w odniesieniu do szkoły szwedzkiej i Johna M. Keynesa, 2020, 196 s., format B5, ISBN 978-83-7133-872-4, cena 31,50 zł

W 2020 roku mija 50 lat od śmierci Michała Kaleckiego – twórcy Kaleckian school, ekonomisty dla którego nauka zawsze służyła potrzebom społecznym. Niniejsza publikacja jest zatem doskonałym przypomnieniem wybranych aspektów dorobku najwybitniejszego ekonomisty XX wieku. Jako Autor teorii efektywnego popytu, Kalecki wielokrotnie nawiązywał do koncepcji państwa, w którym należy stworzyć optymalną strukturę konsumpcji. Głównym zadaniem w tym zakresie miało być dopasowanie planowanych inwestycji do potrzeb ludzi. Autorki próbują zwrócić uwagę czytelnika na te jak i inne elementy teorii kaleckiego. Nawiązują przy tym do założeń koncepcji dobra wspólnego, w ujęciu tak historycznym jak i współczesnym zestawiając przy tym dorobek kaleckiego w analizowanym zakresie z osiągnięciami szkoły sztokholmskiej. Książka adresowania jest do wszystkich czytelników, którzy są zainteresowani głębszym poznaniem dorobku sławnego ekonomisty z opisanej perspektywy szczególnie zaś do studentów kierunków ekonomicznych.

I. Ciosek, Rola instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych w rozwoju wychowania fizycznego i sportu w Kielcach (1918-1939), 2004, cena 26,25 zł

za2

Ireneusz Ciosek, Rola instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych w rozwoju wychowania fizycznego i sportu w Kielcach (1918-1939), 232 s., format B5, ISBN 83-7133-248-3, 2004, cena 26,25 zł

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie roli instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji społecznych w rozwoju wychowania fizycznego i sportu w Kielcach w latach 1918-1939. Stanowi ona wstępne przedsięwzięcie, niezbędne do dalszych badań nad miejscem i rolą kultury fizycznej w życiu mieszkańców Kielc w latach 1918-1939. Praca została podzielona na cztery rozdziały, które odnoszą się do zamkniętego okresu historycznego. Zastosowana konstrukcja problemowa nie zakłóciła zachowania chronologicznego następstwa wydarzeń. Rozdział pierwszy ma charakter wstępny, wprowadzający do właściwej problematyki badawczej. Zawiera omówienie uwarunkowań rozwoju kultury fizycznej w okresie międzywojennym: główne nurty wychowania, programy wychowawcze obozów politycznych i ich wpływ na kulturę fizyczną. Ukazane zostały również centralne instytucje państwowe zajmujące się propagowaniem i upowszechnianiem wychowania fizycznego i sportu. W rozdziale drugim autor starał się przedstawić funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządowych zajmujących się propagowaniem i rozwojem wychowania fizycznego oraz sportu w mieście. Rozdział trzeci przeznaczony został na omówienie podstaw materialnych kultury fizycznej w Kielcach w latach 1918-1939. Autor zwrócił w nim uwagę na obiekty i urządzenia sportowe oraz sposoby finansowania działalności związanej z wychowaniem fizycznym i sportem. Rozdział czwarty traktuje o roli organizacji społecznych w popularyzowaniu wychowania fizycznego i sportu.

I. Ciosek, Samorząd miejski Kielc w latach 1917-1939, 2013, cena 28,35 zł

za3

Ireneusz Ciosek, Samorząd miejski Kielc w latach 1917-1939, 2013, 256 s., format B5, ISBN 978-83-7133-579-2, cena 28,35 zł

Publikacja poświęcona jest działalności Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego (Magistratu) w Kielcach, w latach 1917-1939. Celem pracy jest prześledzenie roli samorządu miejskiego w budowie społeczeństwa obywatelskiego i skutków przyjęcia wysokich standardów demokratycznych przy jednoczesnym zapóźnieniu cywilizacyjnym. Wyposażenie samorządu miejskiego w szerokie kompetencje w odrodzonym państwie polskim spowodowało, że miał on decydujący wpływ na funkcjonowanie najważniejszych sfer życia społeczności miejskiej. Problemy gospodarcze, niespójność prawa i zamęt organizacyjny pierwszych lat niepodległości nie ułatwiały pracy samorządu miejskiego. Mimo wielu przeciwności, nie brakowało ludzi zaangażowanych w pracę Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego (Magistratu) w Kielcach. Dzięki działaczom samorządowym wzrastało wśród mieszkańców miasta poczucie znaczenia samorządu dla ich jakości życia. W książce została przedstawiona działalność powołanego w 1916 r. przez władze okupacyjne samorządu miejskiego, który wziął na siebie ciężar przeprowadzenia mieszkańców miasta przez czas chaosu końca wojny i pierwszych dni niepodległości. W publikacji omówione zostały podstawy prawne samorządu po 1918 r. jak również Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego (Magistratu) w sferze społecznej i gospodarczej. Prześledzono wpływ uwarunkowań politycznych na działalność samorządu miejskiego, jak również stosunek Rady Miejskiej do ówczesnych wydarzeń politycznych i społecznych w kraju. Publikacja jest skierowana do badaczy historii samorządu terytorialnego, administracji, zagadnień społecznych, regionalistów oraz szerokiego grona czytelników.

I. Ciosek, Znaczenie samorządu terytorialnego w życiu lokalnych społeczności województwa kieleckiego w latach 1919-1939, 2014, cena 25,20 zł

za4

Ireneusz Ciosek, Znaczenie samorządu terytorialnego w życiu lokalnych społeczności województwa kieleckiego w latach 1919-1939, 2014, 246 s., format B5, ISBN 978-83-7133-582-2, cena 25,20 zł

Celem publikacji jest prześledzenie wpływu samorządu terytorialnego na aktywizację społeczną i gospodarczą lokalnych społeczności w ówczesnym województwie kieleckim. Wyposażenie samorządu miejskiego w szerokie kompetencje w odrodzonym państwie polskim spowodowało, że miał on decydujący wpływ na funkcjonowanie najważniejszych sfer życia społeczności lokalnych. Problemy gospodarcze, niespójność prawa i zamęt organizacyjny pierwszych lat niepodległości oraz brak środków na realizację zadań nie ułatwiał samorządom pracy. Mimo poważnych problemów wzrastało wśród mieszkańców poczucie znaczenia samorządu dla ich jakości życia. W publikacji przedstawione zostały zagadnienia dotyczące podstaw ustrojowo-prawnych funkcjonowania samorządu terytorialnego po 1918 r., działalność samorządu gmin wiejskich i miejskich oraz powiatowych związków komunalnych (samorządowych) na rzecz społeczności lokalnych. Prześledzono wpływ uwarunkowań politycznych na działalność samorządu oraz oddziaływanie państwa poprzez sprawowanie nad nim nadzoru przez administrację I i II stopnia. Zakres i charakter tego nadzoru było wyrazem polityki państwa wobec samorządu terytorialnego. Publikacja skierowana jest do badaczy historii samorządu terytorialnego, administracji, zagadnień społecznych, regionalistów i szerokiego grona czytelników.

A. Cyran, P. Soroka (red.), Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych, 2014, cena 15,75 zł

za5

Anna Cyran, Paweł Soroka (red.),Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych,2014, 164 s., format A5, ISBN 978-83-7133-599-0, cena 15,75 zł

Opracowanie jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Kielcach we wrześniu 2013 roku, w ramach XXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego organizowanego przez Targi Kielce. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej zamieszczone zostały opracowania ekspertów dotyczące politycznych, prawnych i ekonomicznych aspektów otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia, w tym implementacji dyrektywy 2009/81/WE. Zawierają one również rozważania na temat organizacji polskiego przemysłu obronnego, jego szans na europejskim rynku uzbrojenia i zagrożeń wynikających z konkurencji na nim. W części drugiej znalazły się natomiast wypowiedzi praktyków: przedstawiciela Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i reprezentantów przedsiębiorstw obronnych i ich zaplecza badawczo-rozwojowego, poświęcone praktycznym aspektom dostosowania polskich przedsiębiorstw obronnych i jednostek badawczo-rozwojowych do wymogów europejskiego otwartego rynku uzbrojenia oraz innych wyzwań.

G. Drozdowski, Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, 2020, cena 50,40 zł

Okładka, Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Grzegorz DrozdowskiGrzegorz Drozdowski, Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, 2020, 304 s., format B5, ISBN 978-83-7133-902-8, cena 50,40 zł

Prezentowana książka poświęcona jest kompetencjom kierowników w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii zakłada, że człowiek jest najważniejszym potencjałem firmy. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwinęła się ona na tyle, że zaczęła wyznaczać wartość przedsiębiorstwa i decydować o jego konkurencyjności. Opracowanie zawiera analizę czynników determinujących kompetencje kadry kierowniczej w formowaniu kapitału ludzkiego organizacji. W publikacji przedstawiono problematykę wykorzystania kompetencji kierowników uczestniczących w zmianach oraz przeanalizowano strukturę kluczowych kompetencji menedżerów z punktu widzenia realizowanych celów. Badania zaprezentowane w monografii mają charakter teoretyczno-empiryczny. Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji kapitału ludzkiego, zarówno z punktu widzenia zarządzania sektorem prywatnym, jak i publicznym. Praca stanowi materiał źródłowy dla przedstawicieli nauki i studentów ekonomii, zarządzania, finansów, administracji i nauk politycznych. Książka jest również istotnym źródłem wiedzy dla kierowników, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy poprzez studiowanie pozycji naukowych. Słowem – dla tych wszystkich, którzy w swej działalności zawodowej spotykają się z problemem rozwoju kompetencji w zakresie tworzenia kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa.

R. Dudała, System polityczny współczesnych Włoch. Dynamika zmian, 2019, cena 42,00 zł

Rafał DudałaSystem polityczny współczesnych Włoch. Dynamika zmian, 2019, 290 s.,  format B5 cm, ISBN 978-83-7133-744-4, cena 42,00 zł

Prezentowana publikacja przybliża system polityczny Włoch od początku lat 90. XX wieku do chwili obecnej. Towarzysząca mu dynamika zmian czynią opisywany okres niezwykle ciekawym w obszarze badań politologicznych, ale też historycznych, socjologicznych czy religioznawczych. Wśród poruszanych zagadnień na szczególną uwagę zasługuje rekonstrukcja systemu politycznego (trójpodział władzy, reżim polityczny), zmiana systemu partyjnego (od rozpadu pentapartito po nowe partie i ruchy społeczne) czy reforma systemu wyborczego i zmiana systemu finansowania partii. Ważną rolę w tych procesach odgrywają także determinanty zmiany społeczno-ekonomiczne, określające system gospodarczy i przemiany obyczajowe oraz religijne, wyrażone poprzez relacje Państwo – Kościół i miejsce religii w przestrzeni publicznej. Koniecznym dopełnieniem opisywanych zmian są nowe zjawiska we włoskiej praktyce politycznej – specyfika wyborcza, populizm czy zjawisko migracji.

Publikacja adresowana jest zarówno do specjalistów w dziedzinie nauk politycznych oraz osób zainteresowanych zmianami w obszarze włoskiego systemu politycznego w kontekście politologicznym, socjologicznym i kulturoznawczym.

A. Dybała, E. Łyżwa, B. Rogowska, E. Słabińska, J. Szczepański, Historyczne i współczesne konteksty przemian w przemyśle regionu świętokrzyskiego, t. 1, 2019, cena 25,20 zł

Anna Dybała, Edyta Łyżwa, Beata Rogowska, Elżbieta Słabińska, Jerzy Szczepański, Historyczne i współczesne konteksty przemian w przemyśle regionu świętokrzyskiego, t. 1, 2019, 152 s., format B5, ISBN 978-83-7133-851-9, cena 25,20 zł

Niniejsza publikacja wieloautorska stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego region świętokrzyski, niegdyś największy region przemysłowy Polski stał się współcześnie obszarem tak ubogim w przemysł? Książka ta jest owocem interdyscyplinarnych badań naukowych historyków gospodarczych i ekonomistów. Poszczególne rozdziały prezentowane są w porządku chronologicznym.

Spis treści

Wstęp                                                                                                                                   9

Jerzy Szczepański

Programy rozwoju przemysłu państwowego w regionie
świętokrzyskim w XIX–XX wieku (do 1939 roku)                                                     15

Elżbieta Słabińska

Lokalne uwarunkowania i struktura przemysłu w województwie
kieleckim w latach 1918–1939                                                                                31

Beata Rogowska

Instytucje gospodarcze w województwie kieleckim w okresie
Drugiej Rzeczypospolitej                                                                                         67

Anna Dybała

Znaczenie i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w województwie świętokrzyskim w latach 1999–2015                                        105

Edyta Łyżwa

Przemysły kreatywne w rozwoju regionu świętokrzyskiego                                131

A. Dybała, E. Łyżwa, B. Rogowska, E. Słabińska, J. Szczepański, Przemiany rynku pracy w regionie świętokrzyskim od XIX do początku XXI wieku, t. 1, 2019, cena 27,30 zł

Anna Dybała, Edyta Łyżwa, Beata Rogowska, Elżbieta Słabińska, Jerzy Szczepański, Przemiany rynku pracy w regionie świętokrzyskim od XIX do początku XXI wieku, t. 1, 2019, 170 s., format B5, ISBN 978-83-7133-852-6, cena 27,30 zł

Niniejsza wieloautorska publikacja została poświęcona rynkowi pracy w regionie świętokrzyskim. Omawiana problematyka jest szeroka, nawet w ujęciu regionalnym. Zaprezentowane w niej rozdziały nie wyczerpują problematyki świętokrzyskiego rynku pracy. Są jedynie głosem w dyskusji. Badania będą przez autorów kontynuowane i popularyzowane.

Wstęp                                                                                                                                          9

Jerzy Szczepański

Udział specjalistów zagranicznych w rozwoju Staropolskiego Okręgu
Przemysłowego w XIX wieku                                                                                      15

Elżbieta Słabińska

Struktura zawodowa ludności województwa kieleckiego w latach
1918–1939                                                                                                                       27

Beata Rogowska

Wpływ regulacji prawnych na kształtowanie się bezrobocia
w województwie kieleckim w okresie transformacji systemowej                    77

Anna Dybała

Rynek pracy województwa świętokrzyskiego w latach 1999–2015              113

Edyta Łyżwa

Od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa wiedzy – specyfika
rynku pracy na ziemiach polskich w latach 1918–2018 jako tło rozważań
nad Kielecczyzną                                                                                                          147

R. Frey, Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach pracy przed sądem pracy, 2020, cena 33,60 zł

Okładka, Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach, Robert Frey

Robert Frey, Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach pracy przed sądem pracy, 2020, 204 s., format B5, ISBN 978-83-7133-881-6, cena 33,60 zł

W publikacji omówiono postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy, jednakże nie z punktu widzenia pracownika jak czyni to większość autorów, ale z punktu widzenia pracodawcy. Reforma postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 7 listopada 2019 r. wymusza aktualizację dotychczasowej wiedzy i nowe spojrzenie na pozycję pracodawcy w tym postępowaniu. W książce omówiono w sposób kompleksowy poszczególne instytucje, przedstawiono poglądy doktryny oraz orzecznictwo. Publikacja składa się z kilku rozdziałów, w rozdziale pierwszym omówiono kluczowe pojęcia, jakimi są: strony postępowania w sprawach indywidualnych sporów pracy i spory pracy. Rozdział drugi poświęcony jest skrótowej prezentacji występujących rozwiązań w wybranych krajach Unii Europejskiej. W rozdziale trzecim omówiono rolę pracodawcy w postępowaniu przed zakładową komisją pojednawczą. Kolejny rozdział zawiera spojrzenia na naczelne zasady postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy oczami pracodawcy. Rozdział przedostatni prezentuje pracodawcę przed sądem pracy, zarówno jako powoda, jak i w roli pozwanego oraz w zależności, czy postępowanie toczy się w trybie odrębnym „zwykłym”, czy uproszczonym. Poczynione w niniejszej pracy rozważania prowadzą do sformułowania, w ostatnim rozdziale, wielu uwag i propozycji. Niniejsze opracowanie uwzględnia stan prawny na 1 stycznia 2020 r.  Publikacja adresowana jest do studentów prawa, jak również praktyków stosujących przepisy procedury cywilnej przed sądem oraz pracodawców.

R. Frey, B. Rogowska, A. Szyszka red., Działalność gospodarcza wymiar krajowy i międzynarodowy, 2020, cena 39,90 zł

Okładka, Działalność gospodarcza wymiar krajowy i międzynarodowy, Robert Frey, Beata Rogowska, Anna SzyszkaRobert Frey, Beata Rogowska, Anna Szyszka red., Działalność gospodarcza wymiar krajowy i międzynarodowy, 2020, 242 s., format B5, ISBN 978-83-7133-889-2, cena 39,90 zł

Niniejsza publikacja analizuje problematykę działalności gospodarczej w wymiarze prawnym i ekonomicznym. W sposób szczególny zwraca uwagę na szczegółowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w zmieniających się warunkach technologicznych, społecznych, instytucjonalno-prawnych oraz politycznych. Dynamika przemian  szczególnie widoczna jest nie tylko w przestrzeni krajowej, ale i międzynarodowej. Problematyka podjęta w niniejszej książce może być szczególnie interesująca dla teoretyków i praktyków prawa, ekonomii i zarządzania.

 

Spis treści

Wstęp, s. 7

Emilia Czarnecka, Spółka cywilna jako podatnik na tle wybranych ustaw podatkowych, s. 11 Jarosław Czerkawski, Ludzka praca i jej rozumienie w nauczaniu Kościoła katolickiego, s.  25 Robert Frey, Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego jako przykład procedury hybrydowej, s. 37

Renata Jedlińska, Procesy determinujące rozwój gospodarczy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 51

Dariusz Kowalski, Granice współczesnego prawa gospodarczego – wybrane zagadnienia, s.  69

Paulina Kozieł, Relacje z klientem z wykorzystaniem narzędzi CRM, s. 85

Piotr Osowy, Ochrona prawna świadczenia w świetle teorii ogólnej procesu – głos w dyskusji, s. 97

Angelika Pienias, Rola analizy finansowej w ocenie wyników działalności przedsiębiorstwa, s.  113

Tomasz Pindral, Doradztwo finansowe w obliczu konieczności ochrony własności intelektualnej w obszarze fintech, s. 125

Joanna Rogalska, Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych a budżety samorządów, s. 137

Beata Rogowska, Wpływ aktywności Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu na rozwój kapitału ludzkiego w województwie kieleckim w II RP, s. 159

Agnieszka Rozwadowska, W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – przykłady dobrych praktyk w biznesie, s.  183

Piotr Ruczkowski, Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, s. 193

Anna Szyszka, Wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, s. 211

Przemysław Wołczuk, Ochrona własności intelektualnej i jej praktyczne zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach typu start-up, s. 229

I. Fudali, Kultura ekologiczna młodzieży, 2002, cena 15,75 zł

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

M. Garstka, Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, 2013, cena 15,75 zł

za7

Małgorzata Garstka, Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, 2013, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-561-7, cena 15,75 zł

Opracowanie poświęcone jest aspektom etycznym w szeroko rozumianej rachunkowości, czyli prowadzeniu rachunkowości, w tym prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu analiz finansowych i innych działaniach opartych na systemie informacyjnym rachunkowości. Porusza również istotną kwestię etyki w trakcie badania sprawozdań finansowych. Autorka przedstawia powyższe kwestie w świetle zasad zawartych w przepisach prawa z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz kodeksach etycznych: rachunkowości i biegłego rewidenta, polskim i międzynarodowym. Zamierzeniem autorki było przedstawienie podejścia do etyki w rachunkowości, jakie przyjęło środowisko osób zajmujących się rachunkowością w Polsce i dokonane zostało na tle ogólnych zasad etyki oraz w odniesieniu do zasad opracowanych przez organizację międzynarodową IFAC. Opracowanie zawiera zatem wprowadzenie ogólne na temat etyki, a następnie przegląd postanowień poszczególnych regulacji, kodeksów etyki z uwzględnieniem ich sposobu stosowania w praktyce rachunkowości. W ostatniej części zaprezentowano wyniki badań na temat przestrzegania zasad etyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Opracowanie pozwala zorientować się w wymaganiach etycznych względem osób zajmujących się rachunkowością i poznać obecny stan przestrzegania niektórych zasad przez to środowisko na badanym przykładzie. Może być pomocne w tworzeniu wewnętrznych regulacji z zakresu etyki pracowników rachunkowości. Opracowanie może być również przydatne dla księgowych i pozostałej kadry finansowej przedsiębiorstw, zarządów podmiotów gospodarczych, wszytkich innych osób korzystających z systemu informacyjnego rachunkowości, a także biegłych rewidentów i studentów oraz pracowników naukowych zajmujących się tą tematyką.

M. Garstka, Etyka zawodu księgowego, 2015, cena 23,10 zł

Etyka zawodu ksiegowego_okl.cdr

Małgorzata Garstka, Etyka zawodu księgowego, 2015, 226  s., format B5, ISBN 978-83-7133-655-3, cena 23,10 zł

Niniejsza książka jest kontynuacją zainteresowań Autorki tematyką etyki zawodowej. W wyniku tych zainteresowań wydana została monografia pt. Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości (Kielce 2013). Obecna książka dotyczy głównie księgowych, czyli osób zajmujących się czynnościami księgowymi, rozumianymi zgodnie z terminologią Kodeksu jako:

–  prowadzenie ksiąg rachunkowych,

– uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi,

– przeprowadzanie i dokumentowanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów, a także ustalanie wyniku finansowego,

– sporządzanie sprawozdań finansowych,

– gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,

– wykonywane analizy finansowej w zakresie wynikającym z funkcji informacyjnej systemu rachunkowości jednostki,

– współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe jednostki.

Zamierzeniem  Autorki było wskazanie właściwych sposobów postępowania zgodnych z Kodeksem. Książka zawiera jednak pewną część teoretyczną, odnoszącą się do wszystkich innych osób zajmujących się rachunkowością, zatem i one mogą znaleźć w niej wartościowe dla siebie treści albo przeczytać ją z zamiarem poznania wzorcowego podejścia etycznego do pracy zawodowej księgowych.

M. Garstka, Jakość informacji w sprawozdaniu finansowym, 2017, cena 34,65 zł

Jakosc informacji_oklMałgorzata  Garstka, Jakość informacji w sprawozdaniu finansowym, 2017, 264 s., format B5, ISBN 978-83-7133-697-3, cena 34,65 zł

 

Publikacja jest trzecią pozycją autorki po pracach Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości  oraz Etyka zawodu księgowego,   powstałą w wyniku prowadzonych badań nad jakością  sprawozdawczości finansowej. W książce autorka podjęła się analizy informacji finansowych i konfrontacji obrazu podmiotu gospodarującego który się z tej analizy wyłania, z zasadami prowadzenia rachunkowości. Przedstawia problemy związane z przygotowaniem i z prezentacją sprawozdań finansowych. W pracy podjęto się analizy sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych województwa świętokrzyskiego pod kątem ich zgodności z regulacjami. Dokonano oceny tych sprawozdań w zakresie zapewnienia informacji finansowej użytkownikom. Podjęto analizę przyczyn zaobserwowanego stanu faktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzających sprawozdania. W strukturze  pracy pokazano cały proces tworzenia sprawozdawczości i osoby za niego odpowiedzialne, a w każdym jego zakresie zawarto wpis wymaganych cech procesu, również ich zmian w związku ze zmianami regulacji. Podkreślono znaczenie czynnika ludzkiego w tworzeniu wysokiej jakości sprawozdawczości. Praca identyfikuje problemy związane ze sprawozdawczością, ale też wskazuje na kluczowe czynniki decydujące o jej jakości i przyczyny osłabienia tej jakości. Książka skierowana jest do osób zajmujących się tematyką badawczą w obszarze rachunkowości, osób studiujących kierunki finanse i rachunkowość, zajmujących się rachunkowością w praktyce: służb finansowo-księgowych, zarządzających, a także weryfikujących jakość sprawozdawczości – biegłych rewidentów. Może być pomocna w pracach nad regulacjami rachunkowości.

M. Garstka, Rachunkowość oparta na wartościach. Perspektywa zarządzających, 2018, cena 30,45 zł

Małgorzata Garstka, Rachunkowość oparta na wartościach. Perspektywa zarządzających, 2018, 212 s., format B5, ISBN 978-83-7133-715-4,  cena 30,45 zł

Praca zawiera opis rachunkowości jednostki, osób ja prowadzących, wartości zawodowych w rachunkowości oraz kwestii związanych  z zapewnieniem występowania  tych wartości w praktyce. Podjęto próbę wskazania pożądanych zachowań i rozwiązań, oczekiwanych dla prowadzenia rachunkowości opartej na wartościach. W pracy uwypuklono zagadnienia  dotyczące osób odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości, w tym prawa i obowiązki. Wyraźnie podkreślono znaczenie osób zarządzających dla stworzenia w jednostce wysokiej jakości rachunkowości, opartej na wartościach jej właściwych. Praca identyfikuje – w obszarze działania osób zarządzających problemy związane z zapewnieniem najwyższego poziomu jakości w zakresie wartości zawodowych, wskazuje przyczyny osłabiające tę jakość oraz sposoby jej podniesienia. Książka skierowana jest do osób zajmujących się tematyka badawczą w obszarze rachunkowości, osób studiujących kierunki: finanse i rachunkowość, zajmujących się rachunkowością w praktyce służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, ale przede wszystkim zarządzających, którym wskazuje ich rolę i zadania  w prowadzeniu rachunkowości opartej na uznanych wartościach.

J. Grzela, Polityka bezpieczeństwa państw nordyckich, 2019, cena 88,20 zł

Joanna Grzela, Polityka bezpieczeństwa państw nordyckich, 2019, 654 s., ISBN 978-83-7133-751-2, cena 88,20 zł

 Niniejsza książka jest wynikiem realizacji projektu badawczego, dotyczącego bezpieczeństwa oraz zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Poświęcona została bezpieczeństwu militarnemu państw nordyckich (Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji) oraz ich współpracy w tym zakresie. Celem publikacji jest analiza najważniejszych uwarunkowań i założeń polityki bezpieczeństwa państw Europy Północnej na tle dokonujących się przeobrażeń  w środowisku bezpieczeństwa europejskiego i odpowiedź na pytanie: jak wpłynęły one na ich narodowe strategie bezpieczeństwa. Może ona stanowić interesujące i aktualne źródło wiedzy dla studentów kierunku studia skandynawskie. Zakres tematyczny czyni tę publikację  godną polecenia badaczom Europy Północnej.

 

M. Hoffman, Regionalne oddziaływania Islamskiej Republiki Iranu (1979-1999), 2002, cena 13,13 zł

za8

Mariusz Hoffman, Regionalne oddziaływania Islamskiej Republiki Iranu (1979-1999), 174 s., format A5, ISBN 83-7133-182-7, 2002, cena 13,13 zł

W niniejszej monografii autor analizuje wpływ islamskiej rewolucji na zmianę układu sił na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Szczególnie uwypukla pozytywną rolę prymatu islamu w stosunkach wewnętrznych i jego znaczenie dla reorientacji irańskiej polityki zagranicznej. Jednocześnie ukazuje, iż wielowiekowe dążenie Iranu do odgrywania znaczącej roli w regionie nie jest wyłącznie związane z przekonaniem o islamskiej misji na tym terenie. Równie ważnymi czynnikami, determinującymi jego relacje z sąsiadami, są względy gospodarcze i bezpieczeństwa. Trzeba o tym szczególnie pamiętać, ponieważ wokół Islamskiej Republiki Iranu narosło sporo legend i teorii, jakoby państwo to w polityce zagranicznej kierowało się wyłącznie wszechogarniającym charakterem religii muzułmańskiej. Autor wymienia poszczególne fazy stosunków Iranu z regionalnymi partnerami, wykazując ich stopniową ewolucję. Rozpoczyna od ukazania zbrojnego konfliktu z Republiką Iracką, następnie stara się odzwierciedlić próby ułożenia przez Islamską Republikę Iranu relacji z monarchiami Półwyspu Arabskiego. Istotne części pracy traktują o kwestiach, które w momencie składania pracy do druku nie zostały do końca wyjaśnione. Dlatego też rozdział IV, a szczególnie podrozdział o sytuacji na linii Teheran-Kabul, w dużej mierze w roku 2002 już się zdezaktualizował. Niewykluczone, że właśnie wydarzenia z 11 września 2001, warunkujące zupełnie nową jakość sytuacji na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz rolę, jaka pozostała do odegrania Islamskiej Republice Iranu na tym terenie, skłonią autora do napisania kolejnej monografii.

B. Janik, Kapitalizm w ujęciu dynamicznym. Od państwa dobrobytu do globalizacji, 2006, cena 31,50 zł

za9

Beata Janik, Kapitalizm w ujęciu dynamicznym. Od państwa dobrobytu do globalizacji, 2006, 236 s., format B5, ISBN 83-7133-287-4, cena 31,50 zł

Głównym celem niniejszej pracy jest wykazanie, że Unia Europejska, będąc najbardziej rozwiniętą instytucją regionalną (ze szczególnym uwzględnieniem prężnie rozwijających się krajów skandynawskich), powinna zgodnie ze swymi założeniami i możliwościami przeciwdziałać złu, jakie niesie globalizm. Stąd też konieczne jest odwołanie do istoty funkcjonowania Unii Europejskiej (sił i środków umożliwiających jej rozwój i zmiany oraz metod, którymi się posługuje). W pracy niniejszej uwzględniono wybrane obszary problemowe, które stanowią przedmiot rozważań w trzech rozdziałach.

.

.

.

T. Jarocki, Ewolucja polityki konkurencji we Wspólnocie Europejskiej, 2008, cena 23,10 zł

za10

Tomasz Jarocki, Ewolucja polityki konkurencji we Wspólnocie Europejskiej,2008, 182 s., format B5, ISBN 978-83-7133-361-3, cena 23,10 zł

Niniejsza publikacja przedstawia obowiązujące zasady prawne, dopuszczające możliwość udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw oraz regionów Wspólnoty Europejskiej. Zakres tematyki dotyczącej ewolucji prawa konkurencji w stosunku do przedsiębiorstw został podzielony na trzy rozdziały. W pierwszym, stanowiącym wprowadzenie, zawarto teoretyczne aspekty konkurencji, wskazano jej rolę i znaczenie we współczesnej gospodarce. Przedstawiono także najważniejsze normy prawa pierwotnego, określające zasady konkurencji, obowiązujące na Jednolitym Rynku Wewnętrznym, jak również formy oraz tworzenie prawa wtórnego. Ewolucja zasad konkurencji w stosunku do porozumień kartelowych stanowi tematykę drugiego rozdziału. Przedstawione zostały zmiany, jakie miały miejsce w latach 90. XX wieku w zakresie dopuszczalności funkcjonowania karteli. Najważniejszym przejawem modyfikacji prawa było wprowadzenie nowego rozporządzenia wykonawczego Rady Unii Europejskiej (nr 1/2003). Zmieniło ono sposób podejścia do kontroli zgodności zawieranych porozumień kartelowych, przypisało znacznie większą odpowiedzialność przedsiębiorstwom, zwiększyło rolę państw członkowskich, wzmocniło uprawnienia kontrolne Komisji Europejskiej oraz zmodyfikowało system nakładania sankcji karnych za nieprzestrzeganie obowiązujących norm prawnych. W rozdziale tym dużo miejsca poświęcono wprowadzanym ułatwieniom dla przedsiębiorstw korzystających ze zwolnień grupowych, zarówno dotyczących systemów dystrybucji, jak też powiązań w sferze produkcji. Rozdział trzeci dotyczy zagrożeń niezakłóconej konkurencji wynikających z powstania lub umocnienia pozycji dominującej. Zniekształcenie konkurencji może być efektem dużego udziału w rynku, co może dyskryminować inne przedsiębiorstwa lub konsumentów finalnych dóbr i usług. W tym zakresie obowiązuje to samo rozporządzenie wykonawcze, które reguluje możliwość funkcjonowania karteli na Jednolitym Rynku Wewnętrznym. Powstanie lub umocnienie pozycji dominującej może być również skutkiem niekontrolowanej koncentracji przedsiębiorstw. Prawo wspólnotowe również w tym zakresie uległo znacznej modyfikacji. W książce omówione zostały najważniejsze zmiany, które ewaluowały w tym samym kierunku, co porozumienia kartelowe. We wszystkich rozdziałach, na wybranych przykładach, wskazano wykorzystanie aktów prawnych i kompetencji instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich odnośnie stosowania prawa konkurencji. Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, ekonomii i administracji, jak również dla wszystkich, którym niezbędna jest wiedza z zakresu udzielania subwencji oraz innych form wspierania działalności przedsiębiorstw.

T. Jarocki red., Współczesne zagrożenia społeczne. Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego, 2019, cena 35,70 zł

Tomasz Jarocki red., Współczesne zagrożenia społeczne. Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego, 2019, 262 s., format B5, ISBN 978-83-7133-783-3, cena 35,70 zł

 

Spis treści

Wprowadzenie, s. 7

Część I

Problemy ludnościowe

Mieczysław Poborski, Demograficzne megatrendy w gospodarce światowej, s. 13

Elżbieta Trafiałek, Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne w starzejącym się
społeczeństwie, s. 31

Halina Worach-Kardas, W poszukiwaniu bezpieczeństwa zdrowotnego w starzejącym się
społeczeństwie – samoleczenie, s. 45

Jadwiga Kida, O potrzebie komunikacji międzypokoleniowej, s. 59

Magdalena Chybowska, Polityka azylowa jako wyzwania i zagrożenia związane z przyjmowaniem
uchodźców w Europie końca II dekady XXI wieku, s. 75

Część II

Wsparcie na rynku pracy dla najsłabszych grup społecznych

Robert Janik, Ekonomia społeczna w cieniu dominacji wielkiego kapitału, s. 89

Tomasz Jarocki, Wyzwania Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa społecznego.
Europejski filar praw socjalnych, s. 109

Maria Gagacka, Rola innowacyjnych usług społecznych wzmacniających podmiotowość
i sprawstwo jednostek w systemie zapewniania bezpieczeństwa społecznego – dobre praktyki, s. 129

Piotr Zając, Instytucjonalno-redystrybucyjny model polityki społecznej wobec osób
z niepełnosprawnością na przykładzie Szwecji – wybrane aspekty, s. 149

Część III

Zagrożenia ładu społecznego i rodzinnego

Irena Fudali, Patologie życia publicznego jako zagrożenie ładu społecznego, s. 171

Katarzyna Głąbicka-Auleytner, Świat wirtualny jako nowe zagrożenie XXI wieku, s. 191

Arkadiusz Durasiewicz, Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce, s. 207

Jacek Szkurłat, Ewa Januszkiewicz, Działania realizowane w świetlicach środowiskowych jako element
profilaktyki wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, s. 237

Noty o autorach, s. 259

T. Jarocki, M. Molendowska, A. Zaremba, Instytucje Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony. Ewolucja, kompetencje, działalność, 2014, cena 23,10 zł

Instytucje Unii_okl.cdr

Tomasz Jarocki, Magdalena Molendowska, Agnieszka Zaremba, Instytucje Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony. Ewolucja, kompetencje, działalność, 2014, 212 s., format B5, ISBN 978-83-7133-614-0, cena 23,10 zł

W książce dokonano analizy w funkcjonowaniu głównych instytucji Unii Europejskiej, tj. Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego, Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Banku Centralnego. Analiza obejmuje okres od 1951 roku (powstanie EWWiS) aż do 2013 r. We wspomnianym okresie uwzględniono wszystkie najważniejsze wydarzenia wpływające na zmiany w funkcjonowaniu instytucji, w tym Traktaty (EWWiS, EWG i Euroatom, Fuzyjny, Maastricht, Amsterdamski, Nicejski, Lizboński). Publikacja skierowana jest do studentów, nauczycieli oraz wszystkich chcących zapoznać się z tematyką instytucji UE.

J. Jarosiński, Związek zawodowy w ustroju przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, 2002, cena 15,75 zł

za11

Janusz Jarosiński, Związek zawodowy w ustroju przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, 352 s., format B5, ISBN 83-7133-174-6, 2002, cena 15,75 zł

Książka składa się z czterech części, w których przedstawiono działania Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych, potocznie zwanego Związkiem Zawodowym Kolejarzy lub ZZK, w Polskich Kolejach Państwowych jako organizacji pracowniczej, dążącej do określenia swojego miejsca w ustroju przedsiębiorstwa i uporządkowania praw i obowiązków pracowników kolei. Część I – obejmuje lata dwudziestolecia międzywojennego; część II – okres Polski “lubelskiej” i lata odbudowy gospodarczej kraju; część III – lata podstawowej industrializacji kraju; część IV – lata 1956-1980. Analiza porównawcza, szczególnie lat odbudowy gospodarczej kraju i okresu forsownej industrializacji, jednoznacznie wskazuje na korzyści społeczne i ekonomiczne, jakie może odnieść gospodarka narodowa i przedsiębiorstwo, w której związek zawodowy prowadzi działalność jako współuczestnicząca masowa organizacja pracownicza. Przykład przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe jednocześnie dowodzi, że zdobycze pracowników w dziedzinie partycypacji pracowniczej nie zawsze pozostawały trwałe i o jej przyszłości decydowała zmiana układu sił politycznych. W Polsce osiągnięcia partycypacji pracowniczej/związkowej zostały przekreślone przez stalinizm w latach forsownej industrializacji. Jako przykład możliwości godzenia interesów pracowniczej organizacji ze sprawnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, może uchodzić w warunkach Polski przedsiębiorstwo PKP z lat odbudowy gospodarczej kraju. Problem w tym, czy każde środowisko pracownicze w latach przełomów politycznych i gospodarczych stać na wypracowanie rozwiązań, godzących umiejętnie interesy zawodowe z interesami ekonomicznymi i czy w konkretnych środowiskach mamy przywódców związkowych i pracodawców zdolnych do wypracowania koncepcji partycypacyjnych. Praca może służyć również jako pomoc naukowo-dydaktyczna dla studentów ekonomii, socjologii stosunków przemysłowych, socjologii pracy, nauk politycznych, zarządzania i marketingu oraz administracji i zarządzania.

J. Jaskiernia (red.), Problemy ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie, 2008, cena 26,25 zł

za13

Jerzy Jaskiernia (red.), Problemy ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie, 2008, 204 s., format B5, ISBN 978-83-7133-371-2, cena 26,25 zł

Ochrona wolności i praw jednostki należy do najistotniejszych zagadnień rozwoju współczesnych społeczeństw. Nieprzypadkowo więc spotyka się z żywym zainteresowaniem nauki, a także zajmuje istotne miejsce w procesie dydaktycznym studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych etc. Prezentowana publikacja łączy syntetyczne wprowadzenie do systemu ochrony wolności i praw jednostki z analizami omawiającymi konkretne przykłady ich ochrony w określonych państwach lub regionach.

Studium Izabeli Rycerskiej Wolności i prawa jednostki a ich ochrona w Konstytucji USA nawiązuje do doświadczeń państwa o najdłuższej tradycji stosowania nowoczesnego systemu ochrony wolności i praw jednostki, który stanowił inspirację dla licznych rozwiązań ustrojowych przyjmowanych na świecie. Warto więc na przykładzie tego państwa przeanalizować kluczowe mechanizmy konstytucyjnej ochrony wolności i praw jednostki, a także skonfrontować je z instrumentami międzynarodowej ochrony praw człowieka.Z kolei Bogdan R. Mucha w opracowaniu Prawo do wolności słowa a finansowanie kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ukazał dylematy ustrojowe, rodzące się w kontekście kolizji wartości, z jakimi mamy do czynienia w systemach ochrony wolności i praw jednostki: z jednej strony jest to wolność wyboru politycznego i warunkująca ją wolność słowa, z drugiej zaś – potrzeba przeciwdziałania patologiom w procesie finansowania kampanii wyborczych.Rozważania Iwony Wrońskiej (Mechanizm ochrony wolności i praw jednostki w Kanadzie) godne są z racji zaprezentowania mechanizmu ochrony wolności i praw człowieka w państwie wieloetnicznym i wielokulturowym, opartym na systemie federalnym, zwłaszcza w kontekście skutków włączenia Karty Praw i Wolności do konstytucji Kanady.Opracowanie Joanny Radowicz (Ochrona wolności i praw jednostki w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka) wiąże się z próbą ustalenia, jakie znaczenie odegrała uchwalona w 1998 roku ustawa Human Rights Act, wprowadzająca do brytyjskiego systemu wolności i prawa zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Katarzyna Piskrzyńska (Problemy ochrony wolności i praw jednostki w Federacji Rosyjskiej) skupiła się na dylematach, jakie niesie ochrona wolności i praw jednostki w państwie, które jest dopiero w stadium konsolidacji demokratycznego systemu ustrojowego, a ochrona wolności i praw jednostki ma tam miejsce w skomplikowanym kontekście konfliktów na tle narodowościowo-etnicznym, co niejednokrotnie prowadzi do naruszania podstawowych praw człowieka.Studium Mariusza Hoffmana (Rola praw jednostki w świecie muzułmańskim. Wybrane elementy w ramach odrębności kulturowo-cywilizacyjnej) wprowadza w osobliwości ochrony wolności i praw jednostki w specyficznym kontekście religijnym i kulturowym, jaki tworzy świat muzułmański.To zderzenie całościowego obrazu systemu ochrony wolności i praw człowieka z treściami zawartymi w opracowaniach cząstkowych powinno ułatwić zrozumienie dylematów, jakie niesie ta ochrona zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i wewnętrznym.

J. Jaskiernia (red.), Problemy rozwoju federalizmu we współczesnym świecie, 2009, cena 29,40 zł

za14

Jerzy Jaskiernia (red.), Problemy rozwoju federalizmu we współczesnym świecie, 2009, 230 s., format B5, ISBN 978-83-7133-421-4, cena 29,40 zł

Problematyka federalizmu jest jednym z najważniejszych zagadnień ustrojowych. Dotyczy ona materii skomplikowanej zarówno w płaszczyźnie prawnokonstytucyjnej, jak i politologicznej. Trwająca nieustannie ewolucja systemów federalnych nakazuje śledzenie przemian dokonujących się w poszczególnych państwach wielonarodowych o pokrewnych wzorcach ustrojowych. W otwierającym tom “Wprowadzeniu do systemu państw federalnych” autorstwa Jerzego Jaskierni przedstawiono główne problemy teoretyczne federalizmu związane z jego definicją, a także postrzeganiem systemów federalnych w kontekście: genetycznym, strukturalnym i funkcjonalno-teleologicznym. Prezentacja najbardziej charakterystycznych cech systemów federalnych umożliwiła spojrzenie na problem perspektyw tego rozwiązania ustrojowego w Unii Europejskiej. Bogdan Mucha przybliżył współczesne tendencje federalizmu amerykańskiego. System ten warto analizować, bo jest on traktowany jako wzorcowy dla wielu innych państw o tym ustroju. Jest ponadto dobrym przykładem na to, jak – w ramach tej samej konstytucji – ewoluuje na przestrzeni wieków federalizm, dostosowując się do kolejnych wyzwań państwowości amerykańskiej. Kanadyjski federalizm, o którym pisze Iwona Wrońska, jest interesującym przykładem próby zastosowania rozwiązań federalnych dla funkcjonalnego rozstrzygania problemu narodowościowego, wiążącego się zwłaszcza z aspiracjami francuskojęzycznej prowincji Quebec. Ważne doświadczenia niesie federalizm szwajcarski, przybliżony przez Izabelę Rycerską, a także niemiecki, o którym pisze Andrzej Młynarski. W pierwszym przypadku chodzi o kraj zróżnicowany językowo, kulturowo i religijnie, w którym kantony osiągnęły silną pozycję w procesach decyzyjnych, osadzoną w rodzimej tradycji i kulturze. Z kolei federalizm niemiecki jest ważnym przykładem modelu kooperatywnego, którego doświadczenia odgrywają istotną rolę w konceptualizacji dalszego rozwoju Unii Europejskiej. W opracowaniu Izabeli Rycerskiej, które dotyczy rozwoju federalizmu w Rosji, dokonuje się interesująca ewolucja, będąca częścią szerszych problemów, z jakimi boryka się rozwój demokratyczny w tym państwie. Choć dewolucja w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o której pisze Joanna Radowicz, formalnie nie jest przejawem federalizmu, to jednak niesie szereg istotnych rozwiązań w obszarze poszukiwania sposobów wzmocnienia regionów i przeciwdziałania tendencjom odśrodkowym. Iwona Wrońska uczyniła przedmiotem badań federalizm w Austrii. Jej opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak model (wzorowany na rozwiązaniach amerykańskich) potwierdza się w innych uwarunkowaniach społecznych i politycznych. Zamykające tom opracowanie Mariusza Hoffmana wprowadza nas w krąg świata muzułmańskiego. Pomimo że istnieje tam tylko jedno państwo federalne (Nigeria), to jednak wielce pouczające są próby sięgnięcia po te rozwiązania ustrojowe w innych krajach tego obszaru kulturowego i religijnego.

J. Jaskiernia (red.), Uwarunkowania efektywności struktur władzy publicznej, 2016, cena 35,70 zł

uwarunkowania jakier

Jerzy Jaskiernia (red.), Uwarunkowania efektywności struktur władzy publicznej, 2016, 264 s., format B5, ISBN UJK 978-83-7133-677-5, cena 35,70 zł

 Praca jest efektem badań, prowadzonych w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uwzględniono również dorobek naukowy innych specjalistów zajmujących się problematyką struktur administracji. Autorzy tekstów są specjalistami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, teorii prawa oraz innych dziedzin prawa i nauki o administracji. Celem badań było zidentyfikowanie problemów związanych z kwestią efektywności struktur władzy publicznej w procesach stymulowania regionów. Chodziło o uchwycenie związków jakie zachodzą pomiędzy strukturami władzy publicznej a efektywnością jej funkcjonowania. W polu zainteresowań autorów znalazły się  zarówno zagadnienia prawne jak i problemy praktyki ustrojowej, nawiązujące do doświadczeń administracji publicznej (administracji państwowej i samorządowej). Wykorzystano doświadczenia międzynarodowe (zwłaszcza dorobek rady Europy i Unii Europejskiej, a w szczególności Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy oraz Komitetu Regionów). Wykorzystano również doświadczenia krajowe, szczególnie dotyczące struktur administracyjnych (lokalnych i regionalnych) województwa świętokrzyskiego. W pracy skoncentrowano się na wyeksponowaniu zagadnień podstawowych, ukazujących główne uwarunkowania i standardy, które będą przydatne w podejmowaniu badań szczegółowych.

J. Jaskiernia, Uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji jako standardu europejskiego, 2020, cena 37,80 zł

Jerzy Jaskiernia, Uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji jako standardu europejskiego, 2020, 238 s., format B5, ISBN 978-83-7133-850-2, cena 37,80 zł

Prawo do dobrej administracji jest gwarantowane nie tylko aktami prawa wewnętrznego, ale również występuje w kategoriach standardu międzynarodowego. Istotną aktywność w zakresie kreowania standardów w tej dziedzinie przejawiają organizacje międzynarodowe, m.in. Rada Europy i Unia Europejska. Szczególne znaczenie ma zwłaszcza uwzględnienie tego prawa w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Szereg szczegółowych standardów wynika jednak również z norm o charakterze tzw. „miękkiego prawa”. Ten różnorodny charakter prawny standardów międzynarodowych prawa  do dobrej administracji ma niewątpliwy wpływ na proces implementacji tego prawa zarówno do praktyki organizacji międzynarodowych, a zwłaszcza dla funkcjonowania administracji w systemach krajowych. Autor poddał analizie to zagadnienie, ukazując uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji oraz określając kryteria kontroli efektywności tego procesu. Problem ten ma nie tylko znaczenie teoretyczne, ale również praktyczne. Można więc oczekiwać, że praca spotka się z zainteresowaniem zarówno teoretyków prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i nauki administracji, ale też osób zainteresowanych doskonaleniem funkcjonowania systemów administracyjnych.

R. Jedlińska, Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w procesie globalizacji, 2014, cena 28,35 zł

za15

Renata Jedlińska, Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w procesie globalizacji, 2014, 254 s., format B5, ISBN 978-83-7133-578-5, cena 28,35 zł

Globalizacja jest jednym z najbardziej złożonych procesów we współczesnym świecie. Praca jest próbą refleksji nad procesmi globalizacji. Autorka stara się spojrzeć na te procesy pod kątem wyzwań, jakie niosą one dla krajów słabiej rozwiniętych, w tym transformowanych, które dopiero od niedawna otworzyły się szerzej na integrację z gospodarką światową. Celem pracy, jest określenie poziomu uczestnictwa badanych krajów w procesie globalizacji poprzez analizę konkretnych wskaźników, a także wykazanie na podstawie badań empirycznych siły i kierunku związków między poszczególnymi sferami, w których zachodzą procesy globalizacji w krajach EŚW. Problematyka książki jest bez wątpienia interesująca zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Publikacja powinna pobudzić do dyskusji nad tym w jaki sposób kraje EŚW mogą sprostać procesom globalizacji, odnosić korzyści z uczestnictwa w tym procesie, a tym samym w gospodarce światowej. Można ją polecić wykładowcom i studentom uczelni ekonomicznych, politykom oraz pracownikom organizacji rządowych i pozarządowych.

A. Kasińska-Metryka, Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian, 2018, cena 21,00 zł

Agnieszka Kasińska-Metryka, Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian, 2018, 124 s., format B5, ISBN 978-83-7133-722-2,  cena 21,00 zł

 

Monografia poświęcona jest wybranemu regionowi Hiszpanii tj. Andaluzji, który należy do najuboższych w całej Unii Europejskiej. W książce przedstawiono geograficzną, ekonomiczną i polityczną specyfikę opisywanej wspólnoty  autonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem  uwarunkowań historyczno-religijnych, które składają się na jej wyjątkowy charakter. Właściwa oś rozważań dotyczy wpływu kryzysu 2008 roku na funkcjonowanie Andaluzji na tle innych regionów Hiszpanii i przyczyn, które doprowadziły do zapaści gospodarczej.

Monografia ma charakter  interdyscyplinarny, ponieważ sięga do analizy zarówno zjawisk ekonomicznych jak i politycznych współczesnej Hiszpanii.

A. Kasińska-Metryka (red.), Dylematy współczesnego przywództwa w Europie. Analiza na wybranych przykładach, 2014, cena 22,05 zł

za16

Agnieszka Kasińska-Metryka (red.), Dylematy współczesnego przywództwa w Europie. Analiza na wybranych przykładach, 2014, 204 s., format B5, ISBN 978-83-7133-605-8, cena 22,05 zł

Spis treści

 • Wstęp, s. 7
 • R. Wiszniowski, Przywództwo w Wielkiej Brytanii. Przesłanki instytucjonalne i ekwiwalentne, s. 9
 • T. Pawłuszko, Przywództwo w państwie dobrobytu? Przyczynek do studiów nad szwedzkim modelem przywództwa politycznego, s. 29
 • W. Sokała, Rosja – przywództwo polityczne na pograniczu Europy, s. 53
 • R. Kubicki, Przemiany w obrębie elit politycznych na Islandii w dobie kryzysu finansowo-gospodarczego w latach 2009-2013, s. 67
 • I. Wrońska, Jean-Claude Juncker – ewolucja przywództwa politycznego, s. 85
 • P. Soroka, Przywództwo polityczne Angeli Merkel, s. 99
 • T. Branecki, Główne podmioty przywództwa politycznego w Konfederacji Szwajcarskiej, s. 117
 • A. Szczepański, Przywództwo prezydenckie w Republice Czeskiej, s. 129
 • P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne w Serbii po przemianach ustrojowych I dekady XXI w., s. 169
 • A. Kasińska-Metryka, Od Francisco Franco do Mariano Rajoya. Historyczne meandry sprawowania władzy w Hiszpanii, s. 193
A. Kasińska-Metryka (red.), Oblicza współczesnej polityki (aspekty praktyczne), 2007, cena 36,75 zł

za20

Agnieszka Kasińska-Metryka (red.),Oblicza współczesnej polityki (aspekty praktyczne), 2007, 284 s., format B5, ISBN 978-83-7133-337-8, cena 36,75 zł

Książka niniejsza jest niejako kontynuacją zbioru artykułów, który ukazał się w 2005 r. pt. Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne). W tomie znajdziemy następujące artykuły:

Rola marketingu politycznego w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce;

Jak zwiększyć frekwencję? Prawo wyborcze a uczestnictwo w wyborach;

Wpływ komunikacji politycznej na kształtowanie preferencji wyborczych;

Zjawisko “porzucania propagandy” (na tle historii komunikowania politycznego);

Produkt polityczny jako usługa;

Środki masowego przekazu w komunikowaniu politycznym. Mediatyzacja polityki;

Mediatyzacja polityki – nowe formy czy kres demokracji;

Jolanta Kwaśniewska: wizerunek polskiej “First Lady” w latach 1995-2000;

Słowo i ciało w dyskursie politycznym. Od teorii do praktyki retoryki politycznej;

Gnoza polityczna, czyli absolutny wymiar polityki;

Idee Hobbesowskie w etyce absolutnej Ayn Rand;

Polityka w perspektywie neofunkcjonalnej;

Stan współpracy i perspektywy rozwoju stosunków państw w Regionie Morza;

Bałtyckiego na tle kształtujących się ogólnych tendencji w Europie;

Kształtowanie się opozycji politycznej na Ukrainie (1989-2003);

Specyfika brytyjskiego systemu wyborczego;

Realizacja polityki ekologicznej w zakresie promocji zdrowia;

Instrumenty ekonomiczne polskiej polityki ochrony środowiska;

Ekonomiczne modele korupcji a polityka antykorupcyjna;

Wprowadzanie norm ISO etapem na drodze poprawy jakości pracy administracji rządowej (przykład Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie);

Przepisy antykorupcyjne dotyczące radnych gminy;

Głosowanie elektroniczne – teoria a praktyka.

A. Kasińska-Metryka, Od propagandy do public relations. Zarys komunikacji politycznej w Polsce w latach 1980-2005, 2007, cena 18,90 zł

za19

Agnieszka Kasińska-Metryka, Od propagandy do public relations. Zarys komunikacji politycznej w Polsce w latach 1980-2005, 2007, 144 s., format B5, ISBN 978-83-7133-340-8, cena 18,90 zł

Niniejsza praca stawia sobie za cel spenetrowanie obszaru zlokalizowanego pomiędzy rozważaniami politologów i językoznawców. Stanowi ona continuumwcześniejszych rozważań autorki poświęconych polskiemu systemowi politycznemu okresu tranzycji, zawartych w monografii Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej 1989-1999. Przyjęty cenzus czasowy, tj. lata 1980-2005, wyznacza szersze granice pola badawczego ze względu na specyfikę i czasową rozciągłość oraz historyczne uwarunkowania procesów komunikowania się. Punktem odniesienia uczyniono w pracy przełomowy dla polskiego społeczeństwa rok 1989. Z pewnym uproszczeniem można bowiem przyjąć, iż przed rokiem 1989 dominowała komunikacja oparta na propagandzie, po tej zaś dacie polityczny dialog zaczął zawierać elementy PR.

Treść rozważań podzielono na cztery rozdziały. W pierwszym zawarte są rozmyślania dotyczące specyfiki komunikowania społecznego, jego typów i form, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej i jej utrudnień oraz komunikacji niewerbalnej. Omówiono tu również komunikowanie polityczne, które jest składową kategorii rozleglejszej, tj. komunikowania publicznego. Postawiono pytania o wpływ na debatę polityczną takich czynników, jak: wizerunek uczestników, przestrzeń czy dystanse interpersonalne.

Drugi rozdział ukazuje specyfikę przeobrażeń systemowych. Kwestie te są o tyle ważne, ponieważ – jak pisał Juan J. Linz – zamiana ustroju politycznego wywiera głęboki wpływ na miliony istnień ludzkich, wzniecając emocje – od nadziei do lęku. W tym rozdziale zakreślono główne punkty wytyczające polską drogę: od destrukcji i narastającego konfliktu do konstruktywnych ustaleń podjętych przy Okrągłym Stole. Opisując poszczególne sekwencje zdarzeń, starano się wyeksponować formy artykulacji interesów społeczeństwa oraz reakcję władzy na kierowane do niej komunikaty.

Zasadniczym dla podjętego tematu pozostaje rozdział trzeci. Ukazano w nim zależności pomiędzy procesem demokratyzacji systemu a zmianami następującymi w komunikowaniu politycznym. Omówiono tu kompleksowo takie kategorie, jak: opinia publiczna, mediatyzacja, reklama polityczna, public relations.

Opracowanie kończy rozdział zawierający próbę analizy porównawczej kolejnych polskich kampanii prezydenckich, prowadzoną z perspektywy zastosowanych w nich technik marketingu politycznego. Celem autorki jest, aby zawarte w książce refleksje zainteresowały nie tylko studentów czy teoretyków nauk politycznych, ale każdą osobę, która obserwując wydarzenia na scenie politycznej będzie zarazem skłonna wsłuchać się w język towarzyszący faktom, a czasem nawet je kreujący. Albowiem w życiu politycznym nadal aktualne jest ironiczne spostrzeżenie, iż mówić to żadna trudność. Trzeba tylko odpowiednie słowa w odpowiednim momencie kierować pod właściwym adresem, mówić dobrze – to znaczy w odpowiednim czasie i z odpowiednim skutkiem powiedzieć to, co konieczne.

A. Kasińska-Metryka (red.), Polacy wobec wyborów 2005 roku, 2007, cena 31,50 zł

za21

Agnieszka Kasińska-Metryka (red.),Polacy wobec wyborów 2005 roku, 2007, 256 s., format B5, ISBN 978-83-7133-353-8, cena 31,50 zł

Agnieszka Kasińska-Metryka (red.), Polacy wobec wyborów 2005 roku, 2007, 256 s., format B5, ISBN 978-83-7133-353-8, cena 31,50 zł   Publikacja prezentuje szeroki politologiczny oraz socjologiczny ogląd problematyki wyborczej – zróżnicowane aspekty wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce. Szesnaście lat (do 2005 r.) transformacji systemowej w Polsce tworzy interesujący obszar badawczy oraz umożliwia prześledzenie zmian w zachowaniach wyborczych, preferencjach oraz stosowanych technikach marketingu politycznego. Wybitni specjaliści, czołowi badacze systemu politycznego RP podjęli w niniejszej książce próbę określenia zarówno specyfiki zarówno zachowań wyborczych, jak i stosowanych technik marketingu politycznego. Publikacja poszukuje odpowiedzi na pytanie o charakter i wyznaczniki polskiego systemu wyborczego. Adresowana jest zarówno do pracowników nauki zainteresowanych ww. problematyką, a także studentów nauk społecznych.

A. Kasińska-Metryka, Proces kreacji przywódców politycznych. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego, 2012, cena 22,05 zł

za22

Agnieszka Kasińska-Metryka, Proces kreacji przywódców politycznych. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego, 2012, 222 s., format A5, ISBN 978-83-7133-513-6, cena 22,05 zł

Celem publikacji było nakreślenie mechanizmów kreowania przywództwa oraz wskazanie czynników warunkujących jego charakter. Dynamika zmian zachodzących w obrębie zjawiska przewodzenia odzwierciedla przeobrażenia społeczne oraz uwypukla relacyjny charakter opisywanego fenomenu. Praca skierowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką przywódczą, ze szczególnym uwzględnieniem studentów politologii, socjologii i zarządzania.

.

.

.

A. Kasińska-Metryka, Przywództwo polityczne w Hiszpanii po 1975 roku w perspektywie zmian systemowych, 2015, 22,05 cena zł

Przywództwo polityczne w Hiszpanii_okl.cdr

Agnieszka Kasińska-Metryka, Przywództwo polityczne w Hiszpanii po 1975 roku w perspektywie zmian systemowych, 2015, 230 s., format B5, ISBN 978-83-7133-645-4, cena 22,05 zł

Praca podejmuje tematykę władzy i przywództwa w warunkach współczesnego świata. Część teoretyczna zawiera syntetyczne omówienie teorii władzy i teorii przywództwa, wraz z uwzględnieniem najnowszych nurtów badawczych. Funkcjonowanie władzy politycznej zostało przedstawione na kilku poziomach – od skali międzynarodowej, poprzez narodową, aż do poziomu lokalnego. Ponadto w publikacji skoncentrowano się na wyzwaniach, jakie współczesna polityka realizowana pod wpływem uwarunkowań egzogennych i endogennych stawia zarówno przed aktorami politycznymi jak i społeczeństwem. Książka adresowana jest do studentów nauk społecznych oraz środowisk zainteresowanych fenomenem przywództwa.

A. Kasińska-Metryka, R. Dudała, Społeczeństwa w obliczu zmian. Przeobrażenia polityczno-kulturowe w Hiszpanii i we Włoszech, 2019, cena 33,60 zł

Agnieszka Kasińska-Metryka, Rafał Dudała, Społeczeństwa w obliczu zmian. Przeobrażenia polityczno-kulturowe w Hiszpanii i we Włoszech, 2019, 198 s., format B5, ISBN 978-83-7133-750-5, cena 33,60 zł 

Niniejsza publikacja przedstawia w sposób porównawczy problemy współczesnych Włoch i Hiszpanii. Najważniejsze kwestie poruszone przez autorów to m.in. korupcja, bezrobocie, upadek elit, emigracja, zadłużenie, stosunek Kościoła katolickiego wobec zmian społecznych. Książka zawiera wyniki najnowszych badań empirycznych i adresowana jest do studentów i badaczy stosunków międzynarodowych.

.

.

.

A. Kasińska-Metryka, K. Kasowska-Pedrycz (red.), Socjotechnika w polityce - wczoraj i dziś, t. 2, cena 23,10 zł

za23

Agnieszka Kasińska-Metryka, Katarzyna Kasowska-Pedrycz (red.), Socjotechnika w polityce – wczoraj i dziś, t. 2, 2009, 162 s., format B5, ISBN 978-83-7133-407-8, 978-83-7133-431-3, t. 2, cena 23,10 zł

Niniejsza publikacja stanowi drugi tom Socjotechniki w polityce – wczoraj i dziś i stanowi pierwsze tak duże i kompleksowe opracowanie na polskim rynku. Wypełnia ona istniejącą od wielu lat niszę badawczą, stanowiąc zarazem cenną pozycję dydaktyczną. Ilość przygotowanych artykułów była tak duża, iż zdecydowano się na publikację dwutomową. Fakt, że teksty pochodzą spod piór najbardziej uznanych specjalistów z obszaru socjotechniki dodatkowo podnosi rangę tej długo oczekiwanej książki.

.

.

.

A. Kasińska-Metryka, R. Miernik (red.),"MY i ONI. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce", cz. 2, 2012, cena 28,35 zł

za18

Agnieszka Kasińska-Metryka, Rafał Miernik (red.),”MY i ONI. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce”, cz. 2,2012, 231 s., format B5, ISBN 978-83-7133-507-5, cena 28,35 zł

Spis treści

Część 3

MEDIA A KONFLIKTY

 • Sławomir Gawroński, Sztuka przyprawiania gęby i podkładania świń. Medialna manipulacja wizerunkiem przeciwnika politycznego, s. 9
 • Janusz Golinowski, Wpływ mediów masowych na praktyki depolityzacji zjawisk politycznych, s. 21
 • Alicja Jaskiernia, Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych jako instrument zapobiegania konfliktom w sferze telewizyjnej działalności transmisyjnej, s. 41
 • Sławomir Czapnik, Narzędzie propagandy. Rola mediów w komunikowaniu międzynarodowym w perspektywie teorii imperializmu kulturowego , s. 57
 • Wojciech Peszyński, Dychotomiczny obraz świata w telewizyjnej prezentacji oferty politycznej podmiotów lewicy w latach 2004-2007, s. 69
 • Aleksandra Seklecka, Telewizja publiczna czy państwowa? Konflikt między wolnością mediów a wpływem polityków, s. 87

  Część 4

  SAMORZĄD TERYTORIALNY A ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW LOKALNYCH

 • Franciszek Danielewski, Patrycjusz Gronczewski, Uwarunkowania przestrzeni politycznej: interpretacje przemocy, s. 109
 • Adam Jarubas, Samorząd terytorialny a rozwiązywanie konfliktów lokalnych, s. 131
 • Lucyna Rajca, Zmiana sposobu rozwiązywania konfliktów politycznych w norweskim samorządzie lokalnym, s. 143
 • Janusz Jarosiński, My i oni – polityczne czy ekonomiczne racje sporu wokół lotniska w Kielcach, s. 155
 • Katarzyna Bochenek-Cichoń, Konflikt na łonie rodziny powodem dokonywania przez kobiety czynu zabronionego z art. 148 k.k., tj. zabójstwa , s. 167

  Część 5

  KONFLIKTY NA ŚWIECIE

 • Andrzej Sepkowski, My i oni. Ameryka w poszukiwaniu siebie , s. 177
 • Radosław Sajna, Konflikt – media – tożsamość – wybór. Przypadki europejskich konfliktów regionalno-etnicznych, s. 193
 • Izabela Rycerska, Konflikt Stalin-Tito z 1948 roku a kwestia niepodległości Kosowa w roku 2008 , s. 203
 • Degefe Gemechu, Walka o władzę i demokrację w Kenii, s. 219
A. Kasińska-Metryka, M. Skawińska (red.), Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne), 2005, cena 33,60 zł

za24

Agnieszka Kasińska-Metryka, Mirosława Skawińska (red.), Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne), 262 s., format B5, ISBN 83-7133-279-3, 2005, cena 33,60 zł

Publikacja zawiera artykuły pracowników naukowych Akademii Świętokrzyskiej i innych ośrodków z całej Polski. Prace zostały podzielone i ujęte w następujące działy tematyczne:
– Część I – Teoretyczne aspekty polityki (Theoretical Aspects of Politics);
– Część II – Działania marketingowe w polityce (Marketing Operations in Politics);
– Część III – Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki państwa (Internal and External Detyerminants of Politics);
– Część IV – Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie (Territorial Autonomy and Its Functioning).
Książka niniejsza jest zapowiedzią kolejnego zbioru artykułów pt. Oblicza współczesnej polityki (aspekty praktyczne).

.

.

A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski (red.), Leksykon marketingu politycznego. Wybrane zagadnienia, 2014, cena 18,90 zł

za17

Agnieszka Kasińska-Metryka, Robert Wiszniowski (red.), Leksykon marketingu politycznego. Wybrane zagadnienia, 2014, 224 s., format 12,5×19,5 cm, ISBN 978-83-7133-580-8, cena 18,90 zł

Publikacja ma charakter dydaktyczny i ma na celu wypełnienie luki na rynku książek poświęconych tematyce reklamy, w tym reklamy politycznej. Jest ona kierowana głównie do studentów politologii, dziennikarstwa, marketingu i zarządzania. Jej treść stanowi zbiór esejów traktujących o podstawowych kategoriach komunikacji za pośrednictwem reklamy tj.: propaganda a reklama, plakat wyborczy, ulotka, reklama wielkoformatowa, slogan, hasło, muzyka w reklamie itp.

.

.

.

K. Kik, Socjaldemokracja z przełomu wieków. Wybrane problemy w polityce europejskich socjaldemokracji w latach 1990-2010, 2014, cena 29,40 zł

za25

Kazimierz Kik, Socjaldemokracja z przełomu wieków. Wybrane problemy w polityce europejskich socjaldemokracji w latach 1990-2010, 2014, 230 s., format B5, ISBN 978-83-7133-604-1, cena 29,40 zł

Publikacja niniejsza została podzielona na trzy obszerne części. Pierwsza z nich koncentruje się na ukazaniu socjaldemokratycznych perturbacji ideowych w zderzeniu z realiami zdominowanej przez neoliberalizm gospodarki globalnej. W części tej podjęto próbę wykazania nieskuteczności prób kapitulacji wobec neoliberalizmu i błędów wynikających z założeń o możliwości socjaldemokratycznej adaptacji do tych założeń. Wykazano to na przykładzie brytyjskich doświadczeń z koncepcją Trzeciej Drogi i niemieckich z ideą Nowego Środka. W dalszej części pracy Autor skoncentrował się na ukazaniu współzależności pomiędzy społecznymi konsekwencjami procesów globalizacji a przemianami w socjaldemokratycznej bazie społecznej, w socjaldemokratycznych szeregach, a w końcu w samym charakterze partii socjaldemokratycznych. Wszystko to wkomponowane zostało w obraz ewolucji wpływów wyborczych socjaldemokracji w omawianym dwudziestoleciu. W dalszej części pracy skoncentrowano się na próbach wypracowania socjaldemokratycznej polityki wobec procesów globalizacji i socjaldemokratycznej polityki w ramach procesów integracji europejskiej. Celem była próba wykazania, że w przełomowym okresie 1990-2010 (od Maastricht do Lizbony) to nie tyle socjaldemokracja (poprzez kierowane przez siebie rządy) wpływała na kształt integrującej się Europy, ile integrująca się w warunkach dominacji neoliberalizmu Wspólnota oddziaływała na ukierunkowanie socjaldemokratycznej polityki. W tym właśnie kryje się część socjaldemokratycznych niepowodzeń wyborczych tego okresu, a także nieudane próby odzyskania socjaldemokratycznej wiarygodności ideowej. Socjaldemokracja przełomu wieków adresowana jest do studentów nauk politycznych, dziennikarzy i wszystkich tych, którzy zainteresowani są europejskim życiem politycznym.

K. Kik, Współpraca wyszehradzka w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej wybrane zagadnienia, 2020, cena 29,40 zł

Kazimierz Kik, Współpraca wyszehradzka w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej wybrane zagadnienia, 2020, 182 s., format B5, ISBN 978-83-7133-865-6, cena 29,40 zł

Niniejsza publikacja przedstawia główne przyczyny współpracy politycznej i gospodarczej krajów wyszehradzkich po ich przystąpieniu do Unii Europejskiej. Autor skoncentrował się na aktywności państw wyszehradzkich w instytucjach Unii Europejskiej, i na wypracowaniu przez nie wspólnego stanowiska wobec głównych wątków polityki europejskiej. Szczególnie wiele miejsca poświęcił regionalnym i wschodnim aspektom polityki państw wyszehradzkich, a zwłaszcza partnerstwa wschodniego polskich koncepcji wyszehradzkich.

Monografia adresowana jest do studentów, dziennikarzy i wszystkich innych zainteresowanych polityką w Europie Środkowo-Wschodniej.

.

.

.

.

.

J. Kowalik, Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, 2004, cena 29,40 zł

za26

Janina Kowalik, Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, 272 s., format 5, ISBN 83-7133-243-2, 2004, cena 29,40 zł

Książka zawiera pogłębioną analizę czynników skuteczności funkcjonowania samorządu terytorialnego na poziomie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów miejskich w okresie dwóch pierwszych kadencji po wprowadzeniu ustawy samorządowej z 8 marca 1990 roku. Uwaga autorki skupia się na zderzeniu dwóch wizji funkcjonowania samorządu lokalnego, jakie ukształtowały się w świecie w ostatnich dziesięcioleciach: tradycyjnego modelu partycypacyjnego i nowoczesnego podejścia marketingowego. Poszukiwanie modelu samorządu skutecznego autorka oparła na empirycznych badaniach różnych aspektów samorządności w Kielcach i województwie kieleckim, jak również teoretycznych analizach problemu w kategoriach teorii organizacji i zarządzania.

.

.

J. Kowalik, W. Szostak, Metodologiczne problemy nauk o polityce dla studentów nauk politycznych, 2007, cena 31,50 zł

za27

Janina Kowalik, Władysław Szostak,Metodologiczne problemy nauk o polityce dla studentów nauk politycznych, 2007, 252 s., format B5, ISBN 978-83-7133-357-6, cena 31,50 zł

Prezentowany podręcznik został przygotowany jako wprowadzenie do szeroko rozumianych: “wstępu do badań politologicznych” oraz metodologii nauk politycznych” – przedmiotów wykładanych tradycyjnie na kierunku politologia, stosunki międzynarodowe oraz innych kierunkach nauk społecznych (studia pierwszego i drugiego stopnia). Obowiązujące minima programowe pozwalają łączyć ze sobą rozważania o podstawach metodologicznych nauk (politycznych) społecznych, czyli metateorię, z wiedzą o państwie, prawie i polityce oraz właściwą (pozytywną) teorią (socjologią i psychologią) polityki. Programy nauczania w poszczególnych uczelniach mogą w dowolny sposób dzielić powyższą problematykę na przedmioty prpedeutyczne. Zamiarem autorów było objęcie wykładem znaczącej części problematyki metodologicznej, w tym metateorii naukowej.

Praca została podzielona na trzy części. Na część I Podstawowe kategorie metodologiczne składają się cztery rozdziały. Rozdział IWprowadzenie do metodologii nauk politycznych odnosi się do współczesnej filozofii i teorii polityki oraz metodologii, a nadto zawiera założenia badawcze pracy. Rozdział 2 Nauka i naukoznawstwowprowadza dwie tytułowe kategorie, a także kategorie metody i metodologii. Rozdział 3 Problem metody w naukach o polityce (umiarkowany empiryzm, rola teorii, generalizacje) oraz rozdział 4Wzorzec metodologiczny empirycznej nauki o polityce (założenia, wątpliwości, stanowiska) są wykładem metodologicznych podstaw nauki o polityce, składających się na współczesny model metodologiczny tej nauki. Przedstawiają podstawowe problemy, takie jak: określenie kryteriów naukowości, problem empiryzmu (wraz z ograniczeniami tej metody), znaczenie teorii w badaniach nad polityką oraz krótką charakterystykę współczesnych problemów badań empirycznych podejmowanych nad zjawiskami politycznymi.

Cześć II Metody (techniki) jakościowe i ilościowe w politologiiobejmuje: rozdział 5: Swoiste podejścia a metody i techniki badań w naukach o polityce, rozdział 6 Analizy jakościowe: podejścia instytucjonalne oraz porównawcze, rozdział 7 Badania ilościowe: podejścia behawioralne i funkcjonalne oraz rozdział 8 Metody i techniki badań sondażowych, w którym zostały omówione problemy zastosowania metody empirycznej w naukach politycznych. Stanowią one wykład szeregu szczególnych podejść metodologicznych w nauce o polityce, a mianowicie analiz jakościowych – językowo-logicznych i instytucjonalnych oraz badań porównawczych i innych, składających się na metody “miękkie”, następnie analiz ilościowych, w tym podejścia behawioralnego i funkcjonalnego – w licznych ich odmianach, które składają się na metody “twarde”.

Część III Analizy systemowe i decyzyjne obejmuje rozdział 9 Analiza systemowa i rozdział 10 Analiza decyzyjna.

M. Kozub, A. Mitręga, A. Zagórska, Studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku, 2019, cena 35,70 zł

Marian Kozub, Adrian Mitręga, Anna Zagórska, Studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku, 2019, 230 s., format B5, ISBN 978-83-7133-790-1, cena 35,70 zł

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu badawczego zatytułowanego Studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku. Celem zespołu badawczego było przedstawienie roli jaka mogą odgrywać studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku.

Publikacja skład się z trzech rozdziałów uzupełniających się nawzajem pod kątem przekazywanej wiedzy. Rozdział 1. Strategiczne środowisko bezpieczeństwa dotyczy ewolucji środowiska bezpieczeństwa, poprzez wskazanie głównych wyzwań i zagrożeń, a także wskazanie trendów kształtujących globalne bezpieczeństwo. Rozdział 2. Ewolucja studiów strategicznych jako dyscypliny naukowej dotyczy przedstawienia studiów strategicznych jako dziedziny badań naukowych w istotny sposób wpływającej na bezpieczeństwo. Rozdział 3. Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem przedstawia ogólne założenia dotyczące istoty zarządzania strategicznego, a także ukazuje znaczenie gry strategicznej i gry decyzyjnej we współczesnym środowisku bezpieczeństwa.

E. Kraska, Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2018, cena 37,80 zł

Ewa Kraska, Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2018,282 s.,  format B5, ISBN 978-83-7133-728-4,  cena 37,80 zł

Praca stanowi syntezę wiedzy na temat teorii klastrów, ich miejsca w gospodarce regionu oraz polityce regionalnej. We współczesnej gospodarce zjawisko klasteringu występuje prawie  we wszystkich regionach  z różnym nasileniem.  Zaprezentowana praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podjęta została  w niej próba identyfikacji związków powstania i rozwoju klastrów z uwarunkowaniami regionalnymi. Wiedza ta jest szczególnie ważna z punktu widzenia regionów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego do jakich należy  województwo świętokrzyskie. W pracy zbadano: wpływ polityki regionalnej oraz lokalnej na procesy powstawania i rozwoju klastrów, funkcjonowanie  instytucji otoczenia biznesu, jakość  kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim oraz stopień satysfakcji przedsiębiorstw z działalności w klastrze. Dokonano identyfikacji kluczowych  czynników i barier rozwoju klastrów. Określono poziom rozwoju klastrów na podstawie podejmowanej współpracy przez przedsiębiorstwa w nich działające.

Podjęty w pracy problem ma istotne znaczenie dla  traktowania klastrów jako narzędzia rozwoju gospodarczego w regionach słabo rozwiniętych.

Książka jest adresowana zarówno do teoretyków jak i praktyków gospodarki, studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych oraz pracowników administracji rządowej oraz samorządowej.

A. Krzysztofek, Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 2020, cena 50,40 zł

Okładka, Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym, Anna KrzysztofekAnna Krzysztofek, Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 2020, 314 s., format B5, ISBN 978-83-7133-849-6, cena 50,40

Celem niniejszej monografii jest analiza znaczenia odpowiedzialności w nadzorze korporacyjnym w kontekście normatywnego ujęcia teorii interesariuszy w spółkach z GPW w Warszawie.

Książka składa się z trzech rozdziałów. Pracę rozpoczyna rozdział wprowadzający do problematyki odpowiedzialności. Przedstawiono w nim dotychczasowy stan wiedzy o odpowiedzialności w poszczególnych naukach na podstawie systematycznej analizy literatury. Zaprezentowano syntezę wiedzy o odpowiedzialności – definicje, rodzaje, a także obszary odpowiedzialności według różnych ujęć oraz autorów. Nakreślono również związek odpowiedzialności z nadzorem korporacyjnym.

W kolejnym rozdziale opisana została metodyka prowadzonych badań. Zaprezentowano przedmiot, cel, problemy oraz hipotezy badawcze. Wyjaśniono zastosowane metody badawcze, metody statystyczne, omówiono organizację, przebieg i procedurę prowadzenia badań, a także próbę badawczą. Ostatni, trzeci rozdział pracy poświęcono ukazaniu wyników badań. W pierwszej części dokonano charakterystyki próby zarówno spółek oraz respondentów, jak i raportów. Następnie przeanalizowano wyniki badań ilościowych: odpowiedzi uzyskane z kwestionariusza ankiety, oraz ukazano wyniki badań jakościowych – studium przypadku dwóch grup spółek. W drugiej części rozdziału dokonano sprawdzenia hipotez badawczych. Opierając się na przeprowadzonych badaniach, sformułowano wnioski końcowe, a także przedstawiono rekomendacje praktyczne dla spółek oraz menedżerów. Opracowano zestaw wskaźników, który pozwolił określić odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym w każdym z trzech obszarów (ekonomicznym, ekologicznym i społecznym) względem różnych grup interesariuszy. Wskazano również kierunki prowadzenia dalszych badań w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej.

K. Kubiak, Narodowe potencjały obronne państw nordyckich, 2020, cena 27,30 zł

Krzysztof Kubiak, Narodowe potencjały obronne państw nordyckich, 2020, 168 s., format B5, ISBN 978-83-7133-840-3, cena 27,30 zł

Prezentowana publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Przedstawiono w nich narodowe potencjały obronne: Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji, Królestwa Norwegii, Królestwa Danii  i Republiki Finlandii. W poszczególnych rozdziałach dokonano charakterystyki położenia, ukształtowania terenu, zasobów i demografii państw nordyckich. Przedstawiono również ich system polityczny, obronność i siły zbrojne.

Podsumowując pracę Autor stwierdził, że spośród wszystkich państw nordyckich trzy po zakończeniu zimniej wojny obniżyły swoje zdolności obronne (Dania, Szwecja i Islandia), jedno utrzymało je na poziomie porównywalnym z epoką zimnowojenną (Norwegia) i jedno rozwinęło oraz nadal rozwija (Finlandia).

R. Kubicki red. Ruch ludowy w Polsce, w Europie i na świecie, 2019, cena 52,50 zł

Radosław Kubicki red. Ruch ludowy w Polsce, w Europie i na świecie, 2019, 360 s., format B5, ISBN 978-83-7133-835-9, cena 52,50 zł

Celem niniejszej publikacji jest analiza rozwoju ruchu ludowego w Polsce na tle ruchu agrarnego w Europie i na świecie na wybranych przykładach. Autorzy poszczególnych rozdziałów dokonali szerokiej kwerendy bibliotecznej i archiwalnej w Polsce i za granicą. Praca podzielona została na trzy części, poszczególne rozdziały zaś w każdej części ułożone zostały w kolejności chronologicznej i pod względem zasięgu geograficznego podejmowanego tematu – najpierw opracowania o szerokim zakresie geograficznym, a następnie dotyczące pojedynczych państw.

Część pierwsza  pracy składa się z sześciu rozdziałów poświęconych ruchowi ludowemu w Europie i na świecie. Część druga składa się z dziewięciu rozdziałów poświęconych ruchowi ludowemu w Polsce do 1989 r. Ostatnia część pracy złożona jest z sześciu rozdziałów dotyczących ruchu ludowego w Polsce po 1989 r. W publikacji zamieszczono dużą liczbę nazwisk, nazw własnych różnych podmiotów i miejscowości z całego świata, w celu lepszej czytelności tekstów, na początku książki zamieszczono wykaz stosowanych skrótów, a na jej końcu trzy indeksy: geograficzny, osób i organizacji. Wszystkie indeksy nie uwzględniają jedynie zapisów bibliograficznych znajdujących się w przypisach i bibliografiach.

M. Leszczyński, Inwestowanie w kapitał ludzki, 2007, cena 8,40 zł

Marek Leszczyński, Inwestowanie w kapitał ludzki, 2007, 64 s., format B5, ISBN 978-83-7133-329-3,  cena 8,40 zł

Problematyka kapitału ludzkiego, która stała się przedmiotem dociekań  badaczy. Obecnie, w czasach gospodarki opartej na wiedzy, rola i znaczenie kapitału ludzkiego zyskuje nowy wymiar. Czynnik kapitału ludzkiego staje się  głównym katalizatorem rozwojowym w skali makroekonomicznym i regionalnym. Publikacja stanowi efekt dociekań zarówno teoretycznych jak i empirycznych. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawy teoretyczne human capital, w rozdziale drugim omówiono modele wyceny kapitału ludzkiego zaczerpnięte  z nurtu rachunkowości społecznej. O  nierównościach społecznych w kontekście kapitału ludzkiego w odniesieniu do rynku pracy traktuje rozdział trzeci. W czwartym rozdziale ukazano istotność roli systemu edukacyjnego w podnoszeniu kwalifikacji siły roboczej w poprawie  jej mobilności i adaptacyjności  do wymagań rynku pracy. W książce podniesiono również znaczenie kapitału ludzkiego dla  modernizacji regionu i tworzenia regionu wiedzy.

M. A. Leśniewski, Konkurencyjność kulturowa przedsiębiorstw. Studium teoretyczno-empiryczne, 2020, cena 33,60 zł

Michał Adam Leśniewski, Konkurencyjność kulturowa przedsiębiorstw. Studium teoretyczno-empiryczne, 2020, 244 s., format B5, ISBN 978-83-7133-784-0, cena 33,60 zł

Niniejsza publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy znaczenia zasobów w rozwoju przedsiębiorstwa wraz z ukazaniem problemu różnorodności zasobów. Omówiono w nim klasyfikację  i ewolucję zasobów. Przybliżenie zostało zagadnienie szkoły zasobowej oraz zasobów powiązanych z kreowaniem przewagi konkurencyjnej. Ponadto zwrócono uwagę na zagadnienie dobrostanu jako zasobu organizacji. Rozdział drugi traktuje o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Problematyka ta widziana jest przez pryzmat szeroko pojętych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi, strategicznego, kulturowego i behawioralno-humanistycznego zarządzania zasobami ludzkimi. W rozdziale trzecim skupiono się na roli menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Skoncentrowano uwagę na zarządzaniu zmianą, profesjonalno-osobowościowym wymiarze menedżera. Temat czwartego rozdziału to kultura organizacyjna. Rozważania dotyczące kultury organizacyjnej oparte zostały na: wzajemnym przenikaniu kultur, funkcjach kultury organizacyjnej, kulturze jako zmiennej, menedżerze i podwładnym w procesie kształtowania kultury organizacyjnej oraz kulturowych uwarunkowaniach konkurencyjności. W rozdziale piątym przeanalizowano zagadnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Przeprowadzono rozważania dotyczące problemu konkurencji, konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej. W rozdziale szóstym zaprezentowano wyniki badań empirycznych konkurencyjności kulturowej przedsiębiorstw. W rozdziale tym przedstawiono cel badań wraz z uzasadnieniem, model i hipotezy badawcze, metodykę badań wraz z próbą i narzędziem badawczym.  Ponadto przedstawiono model wynikający z badań oraz kierunki potencjalnych badań w powiązaniu z praktyką gospodarczą przedsiębiorstw. W zakończeniu dokonano syntezy i podsumowania przeprowadzonych badań empirycznych wraz z powiązaniem wytycznych dla nauki i praktyki zarządzania.

Publikacja skierowana jest nie tylko do ludzi nauki, lecz także praktyków zarządzania (menedżerów, podwładnych), studentów i osób zainteresowanym interdyscyplinarnością nauk o zarządzaniu i jakości.

E. Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, tłum. A. Adamczyk, 2016, cena 23,10 zł

odpowiedz

Edgar Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, tłum. Andrzej Adamczyk, 2016, 168 s., format B5, ISBN 978-83-7133-678-2, cena 23,10 zł

W swojej rozprawie Edgar Loening przedstawił ewolucję instytucji odpowiedzialności państwa za bezprawne zachowania urzędników, uwzględniając rozwiązania prawa rzymskiego i prawa okresu średniowiecza, omówił koncepcje odpowiedzialności (prywatnoprawną i publicznoprawną) i poddał je krytycznej analizie. Tłumaczenie publikacji poprzedzone jest wprowadzeniem ukazującym nowe poglądy na temat odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, którym przeciwstawił się niemiecki uczony, oraz oddziaływanie tez Loeninga na doktrynę i ustawodawstwo niemieckie. Od tłumacza pochodzi też słownik wyrazów łacińskich użytych w książce.  Krąg potencjalnych odbiorców niniejszej publikacji obejmuje wszystkich zainteresowanych, a w szczególności historyków państwa i prawa oraz historyków administracji.

E. Łyżwa, Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów, 2014, cena 18,90 zł

za31

Edyta Łyżwa, Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów,2014, 174 s., format B5, ISBN 978-83-7133-573-0, cena 18,90 zł

Publikacja stanowi uzupełnienie wiedzy na temat innowacyjności przedsiębiorstw w polskich regionach opóźnionych w rozwoju społeczno-gospodarczym. Autorka podejmuje próbę określenia możliwości wpływu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na proces kształtowania konkurencyjności regionu. Problem jest rozpatrywany zarówno w aspekcie teoretycznym – w oparciu o literaturę, jak i praktycznym – przybliżając specyfikę wybranej grupy przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego. Krąg obiorców stanowią studenci ekonomii, administracji, zarządzania i politologii oraz praktycy życia gospodarczego czy pracownicy sfery publicznej, którzy spotykają się w swojej pracy zawodowej z problemem konkurencyjności i rozwoju regionu oraz innowacyjności przedsiębiorstw.

.

.

E. Łyżwa, Miejsce, rola i struktura sektora kreatywnego we współczesnej gospodarce, 2021, cena 54,60 zł

Edyta Łyżwa, Miejsce, rola i struktura sektora kreatywnego we współczesne gospodarce, 2021, 326 s., format B5, ISBN 978-83-7133-903-5, cena 54,60 zł

W monografii poruszono problematykę sektora kreatywnego jako dziedziny gospodarki kreatywnej i gospodarki opartej na twórczości. Podjęto próbę uporządkowania pojęć kreatywności, innowacji, twórczości i występujących między nimi różnic znaczeniowych. Przedstawiono zakres występowania zjawiska kreatywności w gospodarce, zweryfikowano przydatność modeli struktury gospodarki kreatywnej pod kątem ekonomicznym, a także określono, w jaki sposób wzmacnianie aktywności sektora kreatywnego może wpłynąć na rozwój gospodarki. Szczegółowo omówiono instytucje wpływające na rozwój sektora kreatywnego uwzględniając w badaniach liczne pozycje najnowszej polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Zwrócono także uwagę na zależność między wskaźnikami: talentu, technologii i tolerancji charakteryzujących dane środowisko a poziomem rozwoju gospodarczego tego środowiska.

E. Łyżwa (red.), Mikroekonomiczny wymiar globalnych trendów rozwojowych, 2018, cena 21,00 zł

Edyta Łyżwa (red.), Mikroekonomiczny wymiar globalnych trendów rozwojowych,  2018, 158 s., format B5, ISBN 978-83-7133-725-3,  cena 21,00 zł

Badanie uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego w rzeczywistości gospodarki globalnej ujęte  z perspektywy analizy mikroekonomicznej umożliwia pogłębione rozważania wokół  takich zagadnień jak: walka małych i średnich przedsiębiorstw z globalną konkurencją, kooperacja przedsiębiorstw w postaci klastrów, otwartość przedsiębiorstw na zmiany i innowacje, rola władz lokalnych i samorządowych w kreowaniu warunków do powstawania i rozwoju sieci współpracy oraz budowy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, proces ustalenia ładu instytucjonalnego, korzyści i koszty zmian instytucjonalnych.  Podmioty zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, będącego przykładem  regionu o szczególnych potrzebach rozwojowych – zaliczanego do regionów opóźnionych  w rozwoju społeczno-gospodarczym – były polem badawczym, a uzyskane  w toku badań wnioski i rekomendacje głosem  w dyskusji nad pożądanymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w podlegającej nieustannym przemianom przestrzeni ogólnoświatowej.

Publikacja stanowi pokłosie badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego, zrealizowanego w latach 2014-2017 przez Zakład Mikroekonomii UJK.