PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE – Katalog publikacji nr 2

PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - Katalog publikacji nr 2
P. Misztal, Współczesne problemy i zjawiska w makroekonomii, 2020, cena 25,20 zł

Okładka, Współczesne problemy i zjawiska w makroekonomii, Piotr MisztalPiotr Misztal, Współczesne problemy i zjawiska w makroekonomii, 2020, 148 s., format B5, ISBN 978-83-7133-883-0, cena 25,20 zł

Podjęta w niniejszej książce problematyka ma charakter interdyscyplinarny. Poza osadzeniem jej na gruncie nauk ekonomicznych uwzględniono tutaj również aspekty społeczne, socjologiczne czy też środowiskowe analizowanych problemów makroekonomicznych. Badania zaprezentowane w monografii mają charakter teoretyczno-empiryczny. Książka może stanowić wartościową pozycję zarówno dla studentów ekonomii i finansów, jak również dla nauczycieli akademickich uczelni wyższych. Może być również cennym źródłem informacji dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw i polityków gospodarczych w kontekście przyszłych wyzwań rozwojowych stojących przed polską gospodarką.

.

.

.

A. Młynarski, Niemcy jako polityczny problem Europy 1949-2002. Kontynuacja i zmiana polityki zagranicznej Konrada Adenauera, 2006, cena 38,85 zł

za32

Andrzej Młynarski, Niemcy jako polityczny problem Europy 1949-2002. Kontynuacja i zmiana polityki zagranicznej Konrada Adenauera, 2006, 284 s., format B5, ISBN 83-7133-301-3, cena 38,85 zł

Praca jest próbą oceny kwestii niemieckiej w Europie przez pryzmat polityki zagranicznej pierwszego kanclerza RFN – Konrada Adenauera, a także próbą zwrócenia uwagi na uwarunkowania, zależności i perspektywy problemu niemieckiego w Europie. Autor rozprawy w tezach badawczych reprezentuje pogląd, że polityka Adenauera była aktualna tylko do zjednoczenia RFN i NRD. Książka została oparta na obszernej literaturze naukowej poświęconej polityce zagranicznej RFN i kwestii niemieckiej w latach 1949-2005. Wykorzystane zostały również liczne materiały źródłowe i literatura naukowa publikowana w RFN, Wielkiej Brytanii i USA, w mniejszym stopniu, w Polsce.

.

.

.

M. Molendowska, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście obecnych i przyszłych zagrożeń, 2021, cena 58,80 zł

Okładka, Magdalena Molendowska, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa Unii EuropejskiejMagdalena Molendowska, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście obecnych i przyszłych zagrożeń, 2021, 342 s., format B5, ISBN 978-83-7133-944-8, cena 58,80 zł

W monografii przedstawione zostały główne założenia dotyczące koncepcji bezpieczeństwa Unii Europejskiej z podziałem na obszar bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Unia Europejska ma złożoną strukturę. W jej ramach funkcjonują różnorodne instytucje i agencje, w kompetencjach których znajduje się sektor bezpieczeństwa. Samo pojęcie bezpieczeństwa nie jest jednoznaczne i na jego postrzeganie wpływa wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest „zmiana”. Globalna zmiana jest koncepcją wieloznaczną, która oznacza nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa światowego. Znajomość potencjalnych zagrożeń i identyfikacja trendów, które manifestują się w obecnym środowisku bezpieczeństwa, jest niezwykle ważna dla zrozumienia „nowego ładu międzynarodowego”, do którego zmierza ludzkość. System instytucjonalny UE jest bardzo rozbudowany i poszczególne instytucje oraz agencje obejmują w zasadzie każdy rodzaj i wymiar bezpieczeństwa. Rozwój instytucji UE w obszarze bezpieczeństwa był tożsamy ze zmieniającym się środowiskiem bezpieczeństwa. Wiele istniejących już instytucji czy agencji stale uzupełnia swoje kompetencje, ponieważ bardzo często zmieniają się nie same zagrożenia, lecz środowisko, w którym są one aktywne. Współcześnie coraz częściej przestępczość zorganizowana przenosi się z przestrzeni tradycyjnej do cyberprzestrzeni. W przyszłości będzie to jedno z największych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dodatkowo problemem, z którym trzeba się będzie zmierzyć, będzie kontrola i nadzór nad nowymi technologiami, w szczególności nad sztuczną inteligencją. Z jednej strony sztuczna inteligencja może stanowić potężne narzędzie do zwalczania przestępczości, oferując ogromne zdolności dochodzeniowe dzięki analizie dużych ilości informacji oraz wykrywaniu w nich prawidłowości i anomalii. Z drugiej zaś strony, jeśli znajdzie się w rękach przestępców, może być wykorzystywana do łamania prawa. Inne, bardziej futurystyczne dylematy dotyczące sztucznej inteligencji związane są z obawą przed nią samą. Wymienione powyżej aspekty zostały przeanalizowane również pod kątem skuteczności instytucji UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

M. Molendowska, Udział Kościoła katolickiego w życiu publicznym w województwie świętokrzyskim po 1989 r., 2015, 16,80 cena zł

Udzial kosciola_okl.cdr

Magdalena Molendowska, Udział Kościoła katolickiego w życiu publicznym w województwie świętokrzyskim po 1989 r., 2015, 168 s., format B5, ISBN 978-83-65139-29-0, cena 16,80 zł

W niniejszej publikacji przedstawione zostały najważniejsze formy działalności Kościoła katolickiego w województwie świętokrzyskim. Szczególną uwagę poświęcono tym inicjatywom, które skupiają największą grupę świeckich zaangażowanych w jej działalność. Województwo świętokrzyskie obejmuje swoim zasięgiem trzy diecezje: kielecką, sandomierską i radomską. W pracy omówiono najważniejsze formy aktywności Kościoła w życiu publicznym z podziałem na diecezję kielecką i sandomierską. Natomiast diecezja radomska nie została osobno wyodrębniona, bowiem najważniejsze inicjatywy jej działań występują w miejscowościach, które według podziału administracyjnego kraju nie należą do województwa świętokrzyskiego.

M. Molendowska, Unia Europejska w koncepcjach Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), 2018, cena 40,95 zł

Magdalena Molendowska, Unia Europejska w koncepcjach Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), 2018, 292 s., format B5, ISBN 978-83-7133-733-8, cena 40,95 zł

Przyszłość Unii Europejskiej, zdaniem chadeków, opiera się na współpracy politycznej i gospodarczej. Jednym z najważniejszych celów niniejszej publikacji było ukazanie wpływów oraz znaczenia chrześcijańskiej demokracji w procesie budowy zjednoczonej Europy.

Aby uzyskać odpowiedź na postawione w pracy pytania badawcze, autorka prześledziła cały proces integracji europejskiej. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiona została geneza ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, w drugim i trzecim prezentowane są flagowe koncepcje polityki chadeków: federalizm, subsydiarność, społeczna gospodarka rynkowa. Analiza obejmuje podstawowe założenia w tych obszarach z przełożeniem ich na grunt Unii Europejskiej. Pokazane zostały konkretne działania, które udało się zrealizować, oraz te, które wymagają kontynuacji. Czwarty rozdział dotyczy kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa europejskiego. Te główne założenia polityki chadeckiej zostały przeanalizowane pod kątem konkretnych zastosowań w rozwiązaniach politycznych oraz społeczno-ekonomicznych UE.

Publikacja ta wypełnia istotną lukę na polskim rynku wydawniczym, na którym brak jest pozycji ukazujących rolę i znaczenie chrześcijańskiej demokracji w budowie powojennej Europy, z uwzględnieniem konkretnych działań chadeków.

 

 

 

T. Moll, Komisje jednostek samorządu terytorialnego, 2021, cena 23,10 zł

Okładka, Komisje jednostek samorządu terytorialnego, Tomasz MollTomasz Moll, Komisje jednostek samorządu terytorialnego, 2021, 130 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-886-1, cena 23,10 zł

Niniejsza monografia przedstawia analizę przepisów prawnych, które regulują ustrój, zadania i formy działania struktur kolegialnych wspierających organy jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonujących w gminie, powiecie i województwie. W najnowszej literaturze brakuje publikacji, które w sposób całościowy odnosiłyby się do problematyki prawnej komisji w samorządzie terytorialnym. Częste nowelizacje ustaw samorządowych spowodowały znaczne poszerzenie katalogu takich struktur. Skutkuje to niejako pokrywaniem się właściwości poszczególnych komisji, a także zachodzeniem na siebie zakresów kompetencji organów oraz komisji. W rezultacie w obecnym stanie prawnym występuje szereg wątpliwości istotnych z punktu widzenia zarówno nauki, jak i praktyki prawa administracyjnego.

Celem opracowania jest nie tylko przyjrzenie się tej problematyce z perspektywy akademickiej, ale również analiza zagadnień mających znaczenie dla praktyki samorządu terytorialnego. Z jednej strony obejmuje ono zatem kwestie omawiane podczas wykładów uniwersyteckich na kierunkach takich jak prawo i administracja, z drugiej natomiast porusza problemy, z którymi stykają się pracownicy samorządowi i radni, oferując im tym samym praktyczną pomoc.

Adresatami publikacji mogą być wykładowcy akademiccy zajmujący się zagadnieniami prawa i ustroju samorządu terytorialnego, doktoranci, studenci prawa, administracji, politologii, a także praktycy prawa (członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego, urzędnicy samorządowi, radcowie prawni).

S. Pastuszka, Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsce oraz uwarunkowania ich rozwoju, 2019, cena 44,10 zł

Sławomir Pastuszka, Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsce oraz uwarunkowania ich rozwoju, 2019, 340 s., ISBN 978-83-7133-749-9, cena 44,10 zł

W publikacji przedstawiono problematykę rozwoju obszarów problemowych, określanych również jako obszary słabiej rozwinięte, obszary stagnacji, zacofania. Najczęściej słabo się one rozwijają ze względu na przestarzałą gospodarkę z dużym udziałem rolnictwa lub schyłkowego przemysłu, z niskim poziomem konkurencyjności przedsiębiorstw, słabszą dostępnością przestrzenną, występującymi brakami w infrastrukturze. W rezultacie powstaje tam niewystarczająca ilość miejsc pracy, zwłaszcza miejsc satysfakcjonujących osoby wysoko wykształcone, ze szczególnymi zdolnościami i ambicjami, co zwiększa poziom bezrobocia i migracji ludności w poszukiwaniu pracy.

Do obszarów problemowych zaliczane są regiony włoskiego Mezzogiorno, landy wschodnich Niemiec i województwa Polski Wschodniej. Na przykładzie tych właśnie miejsc zostały przedstawione czynniki i omówione procesy, które przyczyniły się do ich niedorozwoju ekonomicznego i społecznego. Obok tych zagadnień, omówiono także politykę interwencyjną rządu wobec tych obszarów wraz z ich efektami. Przeprowadzona została analiza zmian poziomu rozwoju badanych regionów i ocena w nadrabianiu dystansu dzielącego je od lepiej rozwiniętych regionów. Publikacja skierowana jest do naukowców jak i studentów interesujących się europeistyką, ekonomią, politologią, zarządzaniem, geografią, administracją i historią gospodarczą.

S. Pastuszka, Zróżnicowanie kapitału społecznego województw świętokrzyskiego i opolskiego - analiza porównawcza, 2016, cena 21,00 zł

pastuSławomir Pastuszka, Zróżnicowanie kapitału społecznego województw świętokrzyskiego i opolskiego – analiza porównawcza, 2016, 204 s., format B5, ISBN 978-83-7133-680-5, cena  21,00 zł

W niniejszej pracy przyjęto hipotezę, że pomimo różnych uwarunkowań historycznych, geograficznych, demograficznych i gospodarczych poziom kapitału społecznego województw świętokrzyskiego i opolskiego zasadniczo się nie różni. Książka składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi wprowadzenie w teorię badanej problematyki. Zostały w nim przedstawione najczęściej przywoływane w literaturze przedmiotu określenia kapitału społecznego, jego zakres pojęciowy, najważniejsze formy i miary. Kolejny rozdział poświęcony został omówieniu zastosowanych metod i narzędzi badawczych oraz omówieniu badanej grupy mieszkańców. Trzeci rozdział stanowi ogólną charakterystykę województw świętokrzyskiego i opolskiego; ukazuje najważniejsze problemy dotyczące położenia geograficznego regionów, wielkości powierzchni, liczby i struktury ludności. Rozdział czwarty przedstawia wyniki badania oddzielnie dla województwa świętokrzyskiego i województwa opolskiego, obejmujące charakterystykę respondentów oraz wskazane wcześniej obszary badawcze. Ostatni rozdział stanowi analizę porównawczą zidentyfikowanych wcześniej elementów kapitału społecznego w badanych województwach. Na końcu książki zamieszczono podsumowanie wraz z najważniejszymi wnioskami.

A. Pawlik, Dystans innowacyjny województw w roku 2016, 2014, cena 18,90 zł

za33

Andrzej Pawlik, Dystans innowacyjny województw w roku 2016, 2014, 174 s., format B5, ISBN 978-83-7133-586-0, cena 18,90 zł

Głównym celem pracy jest przedstawienie dystansu innowacyjnego województw w Polsce w roku 2016. Szczegółowe badania empiryczne przeprowadzono w przekroju poszczególnych województw w oparciu o dane liczbowe z badanych dwu lat 2002 i 2009 oraz prognozę na 2016. Publikacja składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano teoretyczne podstawy rozwoju innowacyjnego. Przedstawniono innowacje w teorii ekonomii oraz w polityce gospodarczej. Zaprezentowano też uwarunkowania i czynniki rozwoju innowacji. Rozdział drugi zawiera charakterystykę innowacji, które są współczesną przesłanką rozwoju regionów i krajów. Podkreślono, że gospodarka oparta na wiedzy i innowacje decydują o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów i krajów. Rozdział trzeci zawiera szczegółowe studia i oceny innowacyjności polskich województw. W rozdziale tym omówiono charakterystykę wskaźników innowacyjności oraz klasyfikację poziomu innowacyjności poszczególnych województw w roku 2002 i 2009. Klasyfikację tę oparto na kilku metodach statystycznych. Rozdział czwarty poswięcony jest perspektywom rozwoju potencjałów innowacyjnych województw. Przedstawniono prognozę kształtowania się potencjału innowacyjnego województw w roku 2016, a także kierunki rozwoju – dystans innowacyjny województw. W zakończeniu sformułowano najważniesze wnioski płynące z dokonanych badań i analiz oraz podkreślono rolę i znaczenie potencjału innowacyjnego w rozwoju województw.

A. Pawlik (red.), Przedsiębiorczość, 2016, cena 21,00 zł

Przedsiebiorczosc_okl.cdr

Andrzej Pawlik (red.), Przedsiębiorczość, 2016, 234 s., format B5, ISBN 978-83-65139-04-7, cena 21,00 zł

 Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie pomysłu w celu osiągnięcia korzyści na rynku. Przedsiębiorczość to sposób działania, polega na skłonności podejmowania nowych, ryzykownych i niekonwencjonalnych przedsięwzięć oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu w życie. Do wyróżników przedsiębiorczości można zaliczyć: umiejętność wykorzystania pomysłów i okazji, dynamizm, aktywność, skłonność do podejmowania ryzyka, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków, postrzeganie szans i wykorzystywanie innowacyjności. Przedsiębiorczość jest postawą i sposobem na życie oraz prowadzenie działalności gospodarczej.  Prezentowana publikacja powstała przede wszystkim z myślą o studentach wszystkich kierunków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, którzy zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, nowymi planami studiów i wymogami obowiązującymi w tym zakresie realizują przedmiot przedsiębiorczość. Ostateczny kształt realizowanego programu nauczania został przygotowany przez pracowników Zakładu Przedsiębiorczości i Innowacji UJK.

A. Pawlik, Słownik wiedzy ekonomicznej, 2010, cena 34,65 zł

za35

Andrzej Pawlik, Słownik wiedzy ekonomicznej, 2010, 260 s., format B5, ISBN 978-83-7133-449-8, cena 34,65 zł

Praca przeznaczona jest dla studentów Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunkach ekonomia, administracja, zarządzanie, logistyka i politologia. Słownik zawiera w układzie chronologicznym 1221 haseł obejmujących pojęcia z zakresu: ekonomii, prawa, politologii, bankowości, rachunkowości, podatków i ubezpieczeń, omówiono również sylwetki znanych teoretyków nauk ekonomicznych. Przy hasłach pozostawiono szersze prawe marginesy, które mogą być wykorzystane na aktualizację haseł lub zapiski dotyczące zmian przepisów i ustaw.

.

.

.

A.Pawlik, P. Dziekański, Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego, 2020, cena 42,00 zł

Andrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego, 2020, 282 s., format B5,  ISBN 978-83-7133-858-8, cena 42,00 zł

Głównym celem prezentowanej pracy jest identyfikacja przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego i na jej podstawie ocena atrakcyjności miast i gmin województwa świętokrzyskiego.

Przedmiotem analizy jest zbiór 102 gmin (miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich) województwa świętokrzyskiego w zakresie zmiennych: gospodarki, demografii, kapitału ludzkiego, finansów, infrastruktury. Stanowią one ważny społecznie i gospodarczo podmiot w zmieniającym się społeczeństwie, działający m.in. w otoczeniu informacyjnym, społecznym, ekonomicznym.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, w których przedstawiono kolejno:

 1. podłoże rozwoju regionalnego, główne nurty teoretyczne rozwoju regionalnego oraz istotę rozwoju lokalnego,
 2. opisano znaczenie miasta i gminy w kontekście tematu monografii,
 3. przedstawiono istotę i znaczenie atrakcyjności,
 4. zaprezentowano metodę oceny atrakcyjności,
 5. wyliczono wartości miary syntetycznej potencjałów endogenicznych województwa świętokrzyskiego,
 6. przedstawiono ocenę atrakcyjności miast i gmin województwa świętokrzyskiego.

Autorzy rekomendują treści zawarte w tej monografii środowiskom: samorządowym, eksperckim i opiniotwórczym oraz środowiskom akademickim realizującym funkcje badawcze i edukacyjne.

A.Pawlik, P. Dziekański, Obraz społeczno-gospodarczy gmin województwa świętokrzyskiego, 2020, cena 31,50 zł

Okładka, Obraz społeczno-gospodarczy gmin województwa  świętokrzyskiego, Andrzej Pawlik, Paweł DziekańskiAndrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Obraz społeczno-gospodarczy gmin województwa  świętokrzyskiego, 2020, 198 s., format B5, ISBN 978-83-7133-869-4, cena 31,50 zł

Celem  publikacji jest włączenie się w dyskurs naukowy związany z problematyką oceny działalności gmin za pomocą miar ekonomicznych i przedstawienie rankingu ich rozwoju.

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono wielowymiarowość obszaru działania gmin, w drugim metodę budowy rankingu, w trzecim województwo świętokrzyskie, w kolejnym finanse jako element kształtujący proces rozwoju. W dalszych rozdziałach: piątym, szóstym i siódmym scharakteryzowano kolejne elementy przedstawiające obraz społeczno-gospodarczy gmin: przedsiębiorczość, infrastrukturę i demografię. Rozdziały ósmy, dziewiąty i dziesiąty to rankingi: sytuacji finansowej, potencjału gospodarczego i potencjału rozwoju.

 

A. Pawlik, P. Dziekański, red., Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. Główne składowe i proces tworzenia, 2019, cena 23,10 zł

Andrzej Pawlik, Paweł Dziekański, red., Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. Główne składowe i proces tworzenia, 2019, 174 s., format B5, ISBN 978-83-7133-787-1, cena 23,10 zł

 

Niniejsza publikacja w sposób syntetyczny przedstawia podstawowe narzędzia stosowane w analizie strategicznej uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego – strategii. Podzielono ją na sześć rozdziałów, których autorzy są wykładowcami i praktykami. W rozdziale pierwszym omówiono teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego. Przedstawiono uwarunkowania historyczne i podłoże ekonomiczne rozwoju regionalnego, definicje, główne nurty teoretyczne rozwoju regionalnego oraz istotę rozwoju lokalnego. Rozdział drugi ukazuje znaczenie strategii rozwoju lokalnego dla działalności jednostki terytorialnej. Przedstawiono tu przesłanki opracowania  strategii, w tym podstawy prawne oraz proces planowania i tworzenia strategii rozwoju. Rozdział trzeci zawiera główne części składowe strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Rozdział czwarty omawia wybrane zagadnienia strategii gminy, powiatu i województwa uwzględniające diagnozę i analizę SWOT. W rozdziałach piątym i szóstym zwrócono uwagę na przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym oraz zasoby endogeniczne w rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Na końcu publikacji zamieszczono Słownik podstawowych pojęć.

A. Pawlik, U. Karpińska, P. Dziekański, A. Adamczyk, Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym, 2021, cena 50,40 zł

Okładka, Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym, Andrzej Pawlik, Urszula Karpińska, Paweł Dziekański, Artur AdamczykAndrzej Pawlik, Urszula Karpińska, Paweł Dziekański, Artur Adamczyk, Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym, 2021, 208 s., format B5, ISBN 978-83-7133-918-9, cena 50,40 zł

Banki spółdzielcze należą do najstarszych form zespołowego działania i nadal odgrywają istotną rolę w realizacji polityki rozwoju regionalnego. Obsługują ludność zarówno wsi, jak i miast. Są głównymi instytucjami finansowymi wspierającym rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez kredytowanie odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju regionalnym. Banki spółdzielcze charakteryzują się najlepiej rozwiniętą siecią placówek bankowych na terenach wiejskich oraz w małych i średnich miastach. Różnice w rozwoju regionów rodzą tendencje do ich niwelowania. Różnice te będą jednak zawsze występowały, ponieważ zawsze będzie istniało zróżnicowanie warunków przestrzennych działalności człowieka. Dlatego powstaje fundamentalne pytanie – czy banki spółdzielcze w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach odgrywały faktycznie istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym? Aby odpowiedzieć na to pytanie, w prezentowanej analizie dokonano najpierw pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionu, a następnie zbadano wpływ działalności banków spółdzielczych na ten rozwój. Celem niniejszej monografii jest włączenie się w dyskurs naukowy związany z problematyką oceny bankowości spółdzielczej w rozwoju regionalnym za pomocą miar ekonomicznych. Rozwój jest trudny do zdefiniowania, uznano zatem, że najwłaściwszą metodą jego ustalenia będzie wykorzystanie syntetycznego wskaźnika, skonstruowanego na podstawie określonej liczby zmiennych diagnostycznych. Myśl przewodnią publikacji wyraża jej tytuł: bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym. Monografia składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym scharakteryzowano znaczenie rozwoju regionalnego i lokalnego, podkreślając rolę gminy i samorządu terytorialnego. W rozdziale drugim opisano istotę spółdzielczości bankowej na przestrzeni czasu. W rozdziale trzecim przedstawiono bank spółdzielczy jako ważnego partnera w rozwoju regionalnym, w szczególności prezentując Bank Spółdzielczy w Kielcach. Rozdział czwarty przedstawia w formie fotografii karty z bogatej, blisko 120-letniej historii Banku Spółdzielczego w Kielcach. Publikacja adresowana jest do pracowników naukowych, przedstawicieli samorządów i otoczenia biznesu, a także banków spółdzielczych i studentów zainteresowanych tematyką rozwoju regionalnego, lokalnego i bankowości.

A. Piaszczyk, Kontrola zarządcza aspekty teoretyczne i praktyczne, 2020, cena 23,10 zł

Artur Piaszczyk, Kontrola zarządcza aspekty teoretyczne i praktyczne, 2020, s. 142, format B5, ISBN 978-83-7133-876-2, cena 23,10 zł

 

Niniejsza praca ma celu przedstawienie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej kontroli zarządczej oraz jej standardów i przekazanie umiejętności wdrażania tej kontroli w organizacji.

Książka składa się z pięciu rozdziałów w których treść została ujęta od zagadnień ogólnych do najbardziej szczegółowych.

W pierwszym rozdziale analizie poddano kontrolę wewnętrzną jako funkcję zarządzania. Rozdział drugi stanowi wprowadzenie do standardów kontroli zarządczej, które zostały dokładnie omówione w rozdziale kolejnym. W rozdziale  czwartym  przedstawiono i przeanalizowano oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania. Rozdział piąty jest najbardziej szczegółowy, gdyż prezentuje praktyczny sposób wdrażania kontroli zarządczej w organizacji.

Publikacja adresowana jest do nauczycieli akademickich, studentów kierunków z obszaru nauk społecznych, praktyków zajmujących się zawodowo kontrolą zarządczą, szczególnie w obszarach zarządzania ryzykiem i ustanawiania mechanizmów kontroli. Z książki mogą skorzystać wszyscy czytelnicy, którzy chcą poznać i zrozumieć system zarządzania organizacją oraz ci którzy chcą poszerzyć lub pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu.

M. Piłat-Borcuch, Rodzina górnicza w świetle przeobrażeń, 2013, cena 15,75 zł

za34

Magdalena Piłat-Borcuch, Rodzina górnicza w świetle przeobrażeń, 2013, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-553-2, cena 15,75 zł

Celem prezentowanej publikacji jest zwrócenie uwagi na problematykę rodziny górniczej oraz zmian, które w niej zaistniały. Wątpliwości nie budzi fakt, że nie mogła ona pozostać obojętna wobec przeobrażeń dokonujących się w szerszych całościach społecznych. Głównymi postaciami niniejszego opracowania, są aktywne zawodowo żony górników, ponieważ fakt podjęcia pracy zawodowej przez kobietę, najsilniej wpływa na zmiany w sferze funkcjonowania rodziny. Zatem sposób widzenia rzeczywistości przez aktywne zawodowo żony górników, determinuje zawartą w pracy analizę empiryczną. Przeprowadzone badania miały na celu scharakteryzowanie współczesnej rodziny górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonującej w niej aktywnej zawodowo żony. Publikacja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką Śląska, a także problematyką zmieniających się ról społecznych kobiet i mężczyzn.

.

.

M. Prokop, Badanie nad reżimami hybrydalnymi. Case study systemy polityczne Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012, 2020, cena 42,00 zł

Okładka, Maryana Prokop, Badanie nad reżimami hybrydalnymi. Case study systemy polityczne Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012Maryana Prokop, Badanie nad reżimami hybrydalnymi. Case study systemy polityczne Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012, 2020, 258 s., format B5, ISBN 978-83-7133-861-8, cena 42,00 zł

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale znalazły się rozważania określające reżimy hybrydalne: próby ujęcia kategorii czy analiza podejścia polskich i zagranicznych badaczy. Rozdział kolejny dotyczy oceny trafności konstrukcji narzędzia badawczego, opartej na analizie ustalonych dla niego wskaźników (alternacja władzy, podział władzy, pluralizm polityczny oraz aktywność polityczna). W tym miejscu także dokonano konstrukcji skali pomiarowej, która posłużyła do weryfikacji, czy dany reżim można określić jako hybrydalny. Rozdział trzeci i czwarty prezentują badania empiryczne na przykładzie systemów politycznych Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012. Dowodzą, że wypracowane założenia na poziomie teoretycznym znalazły swoją weryfikację na poziomie empirycznym. W ten sposób określony obszar analizy oraz przyjęty model struktury pracy wydaje się uzasadniony w odniesieniu do celu pracy oraz postawionych celów i hipotez badawczych. Ich rozstrzygnięcie nadało bowiem szansę na stworzenie syntetycznego opracowania, które w ramach empirycznych badań nad reżimami hybrydalnymi  mogłoby w przyszłości stać się podstawą do dalszych gruntownych badań nad postrzeganiem reżimów hybrydalnych.

J. W. Przybytniowski, Konkurencyjność rynku dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych jednostkowych w aspekcie doskonalenia jakości usług. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, 2022, cena 58,80 zł

Okładka, Jarosław Wenancjusz Przybytniowski, Konkurencyjność rynku dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych jednostkowych w aspekcie doskonalenia jakości usług. Ujęcie teoretyczne i praktyczneJarosław Wenancjusz Przybytniowski, Konkurencyjność rynku dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych jednostkowych w aspekcie doskonalenia jakości usług. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, 2022, 336 s., format B5, ISBN 978-83-7133-961-5, cena 58,80 zł

Bezpośrednim uzasadnieniem wyboru problematyki do publikacji była postępująca integracja polskich zakładów ubezpieczeń majątkowych, a co za tym idzie, zmiany w procesie doskonalenia jakości obsługi klienta mające wpływ na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Jednym z głównych przejawów tych zmian, a jednocześnie integracji zakładów ubezpieczeń majątkowych, jest wzrost natężenia rywalizacji pomiędzy konkurującymi ubezpieczycielami polskimi i zagranicznymi, zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W tym aspekcie zagadnienie pomiaru doskonalenia jakości usług na rynku ubezpieczeń majątkowych nabiera istotnego znaczenia.

Monografia jest kontynuacją prowadzonych oryginalnych, wielowątkowych badań literaturowych w zakresie definicyjnych i koncepcyjnych zagadnień związanych z pojęciem doskonałości usług, a w konsekwencji jest opracowaniem modelu doskonalenia jakości usług w biznesie wraz z jego opisem. Ponadto autor wprowadza nowe spojrzenie na definicję doskonalenia jakości usług w biznesie, jak też przedstawia opracowane narzędzie badawcze służące do pomiaru, analizy i oceny tego procesu. Zaproponowany w niniejszej pracy autorski operacyjny model doskonalenia jakości usługi dobrowolnego ubezpieczenia majątkowego jednostkowego grup: 3, 8 i 9 wraz ze wskaźnikiem jakości obsługi klienta opiera się na założeniu, iż każde działanie nabywcy na rynku ubezpieczeń jest pod silnym wpływem jego potrzeb, oczekiwań oraz postaw. Z uwagi na charakter podejmowanych przez autora rozważań problematyka potrzeb, oczekiwań oraz postaw jako czynników determinujących zachowania klienta na rynku badanych usług będzie potraktowana szerzej.

J. W. Przybytniowski, Metody badania jakości usług w procesie zarządzania rynkiem ubezpieczeń majątkowych, 2019, cena 49,35 zł

Jarosław Wenancjusz Przybytniowski, Metody badania jakości usług w procesie zarządzania rynkiem ubezpieczeń majątkowych, 2019, 376 s., ISBN 978-83-7133-753-6, cena 49,35 zł

Celem niniejszej monografii jest poznanie i analiza procesów doskonalenia jakości usług ubezpieczeń majątkowych. Natomiast, celem metodologicznym jest stworzenie narzędzia pomiaru jakości usług majątkowych. Zatem, istota książki sprowadza się do oceny dysonansu powstałego pomiędzy tym, co klient indywidualny oczekuje, a tym, co dostarcza mu zakład ubezpieczeń, czyli ocena świadczenia usług z perspektywy klienta.

Publikacja składa się  pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy pt. Usługa i jej jakość w świetle literatury przedmiotu, ma za zadanie wprowadzić czytelnika w istotę zagadnienia, omówiono  tu historyczne źródła definicji usługi i jej specyfiki, jak też jej współczesne rozumienie. Ponadto przeprowadzono tu analizę pojęcia jakości. W kolejnym rozdziale pt. Jakość usług ubezpieczeń jako przesłanka zarządzania zakładem ubezpieczeń przeprowadzono analizę sektora ubezpieczeń majątkowych w Polsce, przez pryzmat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań funkcjonowania tego rynku. W rozdziale trzecim pt. Doskonalenie jakości usług w procesie podejmowania decyzji w sektorze ubezpieczeń majątkowych, omówiono znaczenie podejmowania decyzji w procesie zarządzania jakością i powiązań ze strukturą procesu biznesowego w zakładach ubezpieczeń majątkowych. W czwartym rozdziale pt. Wybrane metody oceny w ocenie jakości usług ubezpieczeniowych autor skoncentrował się na porównaniu wybranych metod badania i oceny jakości usług. Rozdział piąty pt. Weryfikacja empiryczna doskonalenia jakości usług ubezpieczeń majątkowych przez klientów indywidualnych, prezentuje wyniki badań w wybranych zakładach ubezpieczeń majątkowych.

J. W. Przybytniowski, Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w procesie integracji europejskiej, 2009, cena 28,35 zł

za37

Jarosław W. Przybytniowski, Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w procesie integracji europejskiej, 2009, 262 s., format B5, ISBN 978-83-7133-400-9, cena 28,35 zł

Celem niniejszej pracy jest analiza funkcjonowania rynku UE w kontekście rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce na tle procesów integracji europejskiej. Praca ta stanowi przybliżenie procesów dostosowania sektora ubezpieczeniowego do tworzącego się jednolitego rynku ubezpieczeniowego. Szczególny nacisk został położony na kształtowanie się wieloaspektowej świadomości ubezpieczeniowej w zakresie prawa, ochrony praw konsumenta, zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową, tworzenia rozwiązań systemowo-organizacyjnych. Zawarta w pracy analiza wyników badań empirycznych oraz wykorzystanie pierwotnych materiałów źródłowych, sprawia, że może być ona przydatna zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych, prawnych, jak też osób zajmujących się zawodowo działalnością ubezpieczeniową. Ponadto może stanowić źródło wiedzy o ubezpieczeniach dla osób bezpośrednio z tym rynkiem niezwiązanych. Za cezurę czasową w opracowaniu przyjęto rok 2006. Spowodowane jest to głównie dostępnością zweryfikowanych danych niezbędnych do analizy. Odstępstwami od prezentowanego okresu czasowego są: po pierwsze, analiza historycznego rozwoju systemu finansowego, po drugie, projekcja przyszłości w krótkiej perspektywie na podstawie metod prognozowania. Układ niniejszej pracy sprzyja prezentacji wieloaspektowości zmian, jakie nastąpiły po przystąpieniu Polski do UE oraz przyjęciu większości przepisów i norm dotyczących prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i prawa wspólnotowego.

Polska w dobie przemian. Materiały konferencji naukowej, red. A. Kasińska-Metryka, 2004, cena 36,75 zł

za36

Polska w dobie przemian. Materiały konferencji naukowej, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, 368 s., format B5, ISBN 83-7133-231-9, 2004, cena 36,75 zł

Praca stanowi pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej Polska w dobie przemian, która odbyła się w maju 2003 r. w Cedzynie koło Kielc. Zaproszeni przez Instytut Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych wykładowcy z wiodących ośrodków naukowych przedstawili swoje poglądy na charakter przeobrażeń systemowych w Polsce po 1989 r. Oprócz tekstów poświęconych teorii zjawisk politycznych, książka zawiera analizy z zakresu socjologii, prawa, zarządzania, stosunków międzynarodowych oraz komunikologii. Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza zatytułowana jest „Polski system polityczny w okresie zmiany systemowej”, druga „Społeczne uwarunkowania i przeobrażenia” i ostatnia „Zewnętrzne aspekty przemian”.

.

.

S. J. Rittel, Dyskurs w filozofii politycznej. Podejście lingwistyczno-politologiczne i systemowe, 2005, cena 26,25 zł

za38

Stefan Jerzy Rittel, Dyskurs w filozofii politycznej. Podejście lingwistyczno-politologiczne i systemowe, 312 s., format A5, ISBN 83-7133-254-8, 2005, cena 26,25 zł

Tego typu opracowania nie ma na naszym rynku i niełatwo byłoby znaleźć pracę obcojęzyczną o takim zakresie tematycznym i takiej dociekliwości. Jest to zarazem i rozprawa, i podręcznik równocześnie dla najbardziej zaawansowanych czytelników z zakresu filozofii, socjologii, psychologii społecznej, semiotyki polityki. Praca jest analizą kilku wybranych typów dyskursu. Autor rozpatruje w niej, po precyzyjnym wyjaśnieniu pojęcia „dyskurs”, kolejno: dyskurs polityczny, społeczny (katolicki) i obywatelski. Rozważaniami tymi autor wnosi oryginalne pomysły interpretacyjne i wyraźnie rozszerza horyzonty poznawcze analizowanego tematu.

.

.

.

S. J. Rittel, Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Język w przestrzeni politycznej, 2003, cena 9,45 zł

S. J. Rittel, Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Język w przestrzeni politycznej, 2003, cena 9,45 zł

S. J. Rittel, Kultura w dyskursie obywatelskim, 2004, cena 18,90 zł

za39

Stefan J. Rittel, Kultura w dyskursie obywatelskim, 236 s., format B5, ISBN 83-7133-233-5, 2004, cena 18,90 zł

Autor prezentuje kolejną monografię, której podstawowa teza wyznacza warunek konieczny integracji europejskiej, jakim jest kultura, jako podstawa i treść dyskursu obywatelskiego (rodzaj wydzielony przez autora jako samodzielny) oraz zasada demokracji. Kultura jest ujmowana jako system trójwymiarowy. Jego zewnętrzny krąg wyraża odniesienie do sfer życia społecznego, identyfikowanych jako orientacje: normatywna, którą reprezentuje religia i polityka, instrumentalna – technika i ekonomia, kognitywna – złożona z nauki i edukacji oraz ekspresywna – tj. literatura i sztuka. Centrum struktury stanowi kultura, do której wskazane dziedziny wnoszą swój udział, ona natomiast wyraża jedność w różnorodności, a zarazem nadaje im status socjologiczny. Struktura ta (kultura jako system) jest wypełniona opracowaniami autorskimi. Trójelementowy system kultury jest w stosunku do dyskursu obywatelskiego mechanizmem, który go tworzy, a zarazem jest przez niego tworzony. Jest natomiast interpretowany odmiennie, tj. parametrycznie, przy zachowaniu symetrii między czterema orientacjami kultury jako systemu a rodzajem parametrów. Dyskurs obywatelski jest bowiem kategorią o funkcji analogicznej do funkcji kultury w roli centrum, tj. łączy komunikacyjnie cztery parametry. Pozycje naczelną zajmuje parametr językowy, ponieważ język jest warunkiem koniecznym każdego dyskursu, a więc także obywatelskiego. Ponieważ dyskurs obywatelski zakłada osiąganie celu poprzez środki językowe, jest opisywany prakseologicznie jako szczególna postać sprawności komunikacyjnej. Aby taki cel został w dyskursie obywatelskim osiągnięty, konieczne jest ustalenie cyrkulacji, dokonującej się między uczestnikami dyskursu obywatelskiego. Działanie werbalne, pragmatyczne, komunikatywne byłoby tylko instrumentalnym, gdyby u jego podstaw nie było wartości, za którymi opowiadają się uczestnicy dyskursu obywatelskiego, lub przeciw którym występują. Dlatego dyskurs obywatelski wymaga parametru aksjologicznego, który jest zarazem wynikiem systemu kultury i wskazanych parametrów. Powstał w ten sposób system komplementarny, którego wyrazem jest sformułowany przez autora „dekalog”. Na tej podstawie ustalona została zasada proporcjonalności: kultura jest warunkiem porozumienia się w dyskursie obywatelskim, jego zaś prowadzenie wymaga negocjacyjnego ustalenia consensusu semantycznego dla każdego zbioru tematycznego. Książka pt. Kultura w dyskursie obywatelskim jest przeznaczona dla tych odbiorców, którzy są zainteresowani tematyką społeczną, polityczną, kulturoznawczą oraz zagadnieniami dyskursu.

B. Rogowska, Katolicka nauka społeczna o ekonomicznej roli państwa w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej, 2018, cena 29,40 zł

Beata Rogowska, Katolicka nauka społeczna o ekonomicznej roli państwa w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej, 2018, 228 s., ISBN 978-83-7133-741-3, cena 29,40 zł

Głównym celem pracy jest analiza ekonomicznej roli państwa w świetle zasad katolickiej nauki społecznej (KNS) z perspektywy życia społecznego i gospodarczego w okresie II Rzeczypospolitej.

W rozdziale pierwszym omówiono m.in. doktrynalne źródła katolickiej myśli społecznej, z których wypływają uniwersalne zasady i normy moralne KNS. Przedstawiono również pierwsze koncepcje odnoszące się do życia gospodarczego, w tym funkcjonowania państwa na tle ówczesnych struktur społeczno-gospodarczych. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące aktywności przedstawicieli pierwszych ośrodków katolickich, powstających w Europie w XIX w., istotnych do kształtowania funkcji państwa w gospodarce. Ponadto przybliżono sposób postrzegania roli państwa w gospodarce w świetle dokumentów Magisterium Kościoła i wyeksponowano zmianę w sposobie patrzenia hierarchów Kościoła w Rzymie na zagadnienia gospodarcze, w postaci przejścia od formowania konkretnych modeli ustroju społeczno-gospodarczego do uznania wiodącej roli zasad i dyrektyw KNS w kwestii gospodarczych funkcji państwa. Ukazano również rolę państwa w gospodarce w tradycji liberalno-neoliberalnej i marksistowskiej.

Rozdział drugi prezentuje genezę myśli katolickiej w Polsce, w tym rozwój myśli akademickiej w badanym okresie. Omówione zostały także postacie wybitnych myślicieli, twórców, badaczy i propagatorów katolickiej koncepcji państwa w życiu społeczno-gospodarczym. Uwzględniono dorobek Rady Społecznej przy prymasie Polski.

W trzecim rozdziale przedstawiono rekonstrukcję poglądów na rolę i znaczenie państwa kapitalistycznego w polskiej myśli katolickiej okresu II Rzeczypospolitej. Ukazano dominujące spory i wspólne wizje dotyczące funkcjonowania państwa oraz budowy modelu ustroju społeczno-gospodarczego. Przestawiono organizacje, instytucje i podmioty propagujące katolicki model państwa w dziedzinie życia społeczno-gospodarczego.

I. Rycerska, Grupy narodowe i etniczne w systemie politycznym Kanady, 2003, cena 23,63 zł

za40

Izabela Rycerska, Grupy narodowe i etniczne w systemie politycznym Kanady,484 s., format B5, ISBN 83-7133-805-8, 2003, cena 23,63 zł

Praca dotyczy mechanizmów systemu politycznego Kanady, umożliwiających rozwój i współistnienie przedstawicieli różnych grup etnicznych i narodów. Na tle najważniejszych faktów z historii Kanady autorka ukazuje rozwój ustroju prawno-konstytucyjnego i jego bazę ideologiczną, problematykę rdzennych narodów Kanady, zagadnienia separatystycznych dążeń Quebecu oraz politykę multikulturalizmu prowadzonego wobec różnych grup narodowych i etnicznych. W publikacji zwrócono uwagę na rozwiązania, które sprzyjają stabilności życia i rozwoju tego wielonarodowego państwa. Praca może stanowić literaturę uzupełniającą do przedmiotu „Współczesne systemy polityczne”.

.

.

.

J. Siempińska, M. A. Leśniewski, Pomiar wartości przedsiębiorstwa a praktyka gospodarcza, 2009, cena 10,50 zł

za41

Joanna Siempińska, Michał A. Leśniewski, Pomiar wartości przedsiębiorstwa a praktyka gospodarcza,2009, 76 s., format B5, ISBN 978-83-7133-412-2, cena 10,50 zł

Celem niniejszej książki jest przedstawienie zastosowań pomiaru wartości w praktyce oraz przybliżenie teoretycznych zagadnień związanych z jej pomiarem. Określono obszary, w jakich można zastosować to narzędzie, i jego interpretację. Ukazano także obszary, które mają kluczowy wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy pomiaru i wykorzystania wartości przedsiębiorstwa w sprawnym zarządzaniu. Uwagę zwrócono na pojęcie wartości przedsiębiorstwa oraz na metody jej pomiaru. W części drugiej zajęto się analizą pomiaru wartości i zarządzania ryzykiem. Zamierzeniem autorów jest wydanie serii książek dotyczących wartości przedsiębiorstwa.

.

.

.

J. Sikorski (red.), Sprawność administracji państwowej i samorządowej, 2007, cena 23,10 zł

za42

Jerzy Sikorski (red.), Sprawność administracji państwowej i samorządowej,2007, 204 s., format B5, ISBN 978-83-7133-338-5, cena 23,10 zł

Administracja państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym także Polski, stoi przed wyzwaniem związanym z jej funkcjonowaniem w wielokulturowym, a zarazem wielojęzycznym środowisku. Państwo musi sprawować swoje funkcje wobec rozrzuconych po całym terytorium Unii Europejskiej obywateli, którzy wymagają, aby administracja była tańsza, mniej liczna, a przede wszystkim skuteczna. Jakość służby publicznej jest obecnie przedmiotem konkurencji państw Unii, bo to właśnie sposób sprawowania rządów może mieć decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Z reguły inwestycje i kapitał kierowane są tam, gdzie jest lepsza służba publiczna. Zatem zadaniem administracji publicznej poszczególnych państw Unii jest rozpoznawanie potrzeb i sprawna organizacja, aby inwestorzy zagraniczni znaleźli jak najlepsze warunki do podjęcia działalności i ulokowania kapitału. Zasadniczą rolą administracji jest obsługa obywateli i w tym celu potrzebuje ona specyficznych oraz dobrze działających rozwiązań. Nadzieje pokłada się w e-administracji, gdzie – dzięki wykorzystaniu Internetu – ułatwiona będzie komunikacja pomiędzy obywatelami a administracją państwową, a także optymalizacja usług, prowadząca do obniżania wydatków. Członkostwo w Unii Europejskiej jest poważnym wyzwaniem dla polskiej administracji, a związane ono jest nie tylko z dostosowaniem się do unijnych struktur, lecz także z wykorzystaniem możliwości płynących z tego członkostwa, a co za tym idzie, z wykorzystaniem funduszy unijnych.

M. Skawińska, Z zagadnień społecznych przełomu wieków, 2008, cena 22,05 zł

za43

Mirosława Skawińska, Z zagadnień społecznych przełomu wieków, 2008, 192 s., format B5, ISBN 978-83-7133-390-3, cena 22,05 zł

Prezentowana praca jest zbiorem wybranych i zmodyfikowanych artykułów, które ukazały się na przestrzeni ostatnich lat (1998-2007) w publikacjach książkowych oraz czasopismach pedagogicznych i politologicznych. Nie sposób rozważać problemów współczesnej rzeczywistości społecznej, mających wieloaspektowy i wielowątkowy charakter, a dotyczących przede wszystkim rodziny, społeczności państwowej i międzynarodowej, bez dostrzegania zagrożeń, kwestii spornych i prób ich rozwiązania. Zbiór niniejszych tekstów podejmuje szereg problemów istotnych dla polskiej rodziny w trudnym czasie ustrojowych przemian, ale także wskazuje niepokojące zjawiska zachodzące w świecie. Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza poświęcona jest polskiej rodzinie na przełomie wieków i w okresie przemian ustrojowych. Problemy w niej ukazane dotyczą zagrożeń zarówno wychowawczych, jak i polityczno-społecznych i ekonomicznych występujących współcześnie i dotykających przede wszystkim rodziny. Część druga natomiast traktuje o wybranych problemach społecznych nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie. Prezentowany zbiór tekstów uwzględnia – w pierwszej kolejności – problematykę teoretyczną, doktrynalną poruszanych zagadnień, a w drugiej – praktyczne aspekty omawianej tematyki. Połączenie tych dwóch ujęć, dobrze obrazuje złożoność poruszanych problemów. Zasadniczym walorem książki nie jest jednolita, kompleksowa i wyczerpująca analiza kwestii społecznych współczesnego świata, ale różnorodność ujęć wybranych zagadnień społecznych, zagrożeń, problemów i ich rozwiązań.

E. Słabińska, Bezrobotni w Kielcach w latach 1918-1939, 2013, cena 17,85 zł

za44

Elżbieta Słabińska, Bezrobotni w Kielcach w latach 1918-1939, 2013, 176 s., format B5, ISBN 978-83-7133-555-6, cena 17,85 zł

W niniejszej pracy przedstawiono uwarunkowania gospodarcze Kielc w latach 1918-1939, sytuację ekonomiczną miasta na tle powiatu i województwa, omówiono rolnicze i pozarolnicze działy gospodarki, aby pokazać zapotrzebowanie na siłę roboczą na rynku lokalnym. W dalszej części pracy omówiono formy pomocy dla bezrobotnych, świadczone przez państwo, samorząd terytorialny i społeczność lokalną. Przedstawiając rolę państwa w łagodzeniu skutków bezrobocia zwrócono uwagę na tworzenie instytucji rynku pracy i nieustanne przekształcanie ich w zależności od wzorców zachodnioeuropejskich i potrzeb lokalnych. Następnie scharakteryzowano różne formy pomocy dla bezrobotnych w Kielcach na przestrzeni 20 lat, tzw. akcję zasiłkową, pomoc doraźną, akcję żywnościową i opałową, oraz akcję specjalną (tj. tworzenie podstaw samodzielnej egzystencji). W pracy jest również mowa o działaniach rządowych zmierzających do zapewnienia pracy „głowom rodzin” w istniejących przedsiębiorstwach i instytucjach, o robotach publicznych, samodzielnym poszukiwaniu pracy przez bezrobotnych w regionie i w kraju oraz o emigracji zarobkowej. Odbiorcami niniejszej monografii są naukowcy, studenci oraz regionaliści.

E. Słabińska, Inteligencja na prowincji kieleckiej w latach 1918-1939, 2004, cena 26,25 zł

za45

Elżbieta Słabińska, Inteligencja na prowincji kieleckiej w latach 1918-1939, 320 s., format B5, ISBN 83-7133-218-1, 2004, cena 26,25 zł

Celem tej pracy jest ukazanie miejsca i roli inteligencji w społeczności prowincjonalnej. W związku z tym autorka skupiła uwagę na zagadnieniach, które mieszczą się w pojęciu „pozycja społeczna”, a mianowicie na świadomości o przynależności do warstwy społecznej i grup zawodowych, na stanowisku w zawodzie, na dochodach uzyskanych za pracę, na udziale w organach władzy oraz na uczestnictwie w życiu politycznym i kulturalno-oświatowym. Do tego doszły symbole zewnętrzne przynależności, takie jak styl życia, sposób ubierania się i odżywiania, urządzenie mieszkania i specjalne formy życia towarzyskiego. W rozdziale I ukazana została struktura wewnętrzna inteligencji województwa kieleckiego – społeczno-zawodowa i wyznaniowo-narodowościowa oraz stosunki demograficzne. Rozdział II poświęcony jest pochodzeniu społecznemu i wykształceniu inteligencji. W rozdziale III wskazane zostały problemy zawodowe inteligencji, wynikające przede wszystkim z infrastruktury, konkurencji i mentalności ludzi zamieszkałych na prowincji. Rozdział V ukazuje formy działalności inteligencji (politycznej i kulturalno-oświatowej), zapewne skromniejsze niż w dużych ośrodkach miejskich, ale dopasowane do potrzeb lokalnej społeczności i miejscowej infrastruktury. Rozdział VI stanowi kwintesencję rozważań. Celem autorki było ukazanie pozycji społecznej inteligencji, co sprawiło, że potrzebne było nawiązanie do wcześniejszych rozważań dotyczących liczby, wykształcenia, pochodzenia, warunków pracy, dochodów. Posłużyły one do wychwycenia charakterystycznych cech badanej warstwy społeczno-zawodowej. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytania: jak inteligencja prowincjonalna widziała siebie, jak ją oceniała lokalna społeczność i jak postrzegała ją inteligencja wielkomiejska?

E. Słabińska, Łagodzenie skutków bezrobocia w województwie kieleckim w latach 1918-1939, 2008, cena 22,05 zł

za46

Elżbieta Słabińska, Łagodzenie skutków bezrobocia w województwie kieleckim w latach 1918-1939, 2008, 208 s., format B5, ISBN 978-83-7133-392-7, cena 22,05 zł

Niniejsze rozważania dotyczą łagodzenia skutków bezrobocia w latach 1918-1939. Obejmują województwo kieleckie w całości, jednakże z powodu stanu bazy źródłowej, czasami ograniczają się do uogólnień. Wprowadzeniem do tematu jest określenie rozmiarów i struktury bezrobocia na przestrzeni lat. Wiele miejsca poświęcono formom pomocy bezrobotnym, mianowicie akcji zasiłkowej, zapomogowej, żywnościowej, opałowej i medycznej, prowadzonej przez instytucje państwowe i samorządowe z udziałem lokalnych społeczności. Te wspomagane były przez organizacje dobroczynne odrębne dla katolików i Żydów. Dla samych bezrobotnych prawdziwym dobrodziejstwem była nie pomoc materialna, ale praca, która pozwalała na odzyskanie poczucia wartości i przydatności w państwie. Przekonanie to spowodowało, że wiele uwagi poświęcono tworzeniu miejsc pracy w kraju i za granicą.

.

.

.

E. Słabińska (red.), Problemy pracy i zatrudnienia w Polsce w XX i na początku XXI wieku. Wybrane zagadnienia, 2015, cena 19,95 zł

Problemy pracy i zatrudnienia_okl.cdr

Elżbieta Słabińska (red.), Problemy pracy i zatrudnienia w Polsce w XX i na początku XXI wieku. Wybrane zagadnienia, 2015, 188 s., format B5, ISBN 978-83-7133-627-0, cena 19,95 zł

Spis treści
Od redakcji, s.  7
BEATA ROGOWSKA, Ewolucja koncepcji pracy w świetle katolickiej nauki społeczne, s.  9
IRENA FUDALI, Problematyka pracy i własności w przekazie społecznym prymasa Stefana Wyszyńskiego, s.  35
KAROL CHYLAK, Polityka czasu pracy w Polsce międzywojennej, s.  49
EDYTA MAJCHER-OCIESA, Garbarnie w województwie kieleckim w latach 1918–1939. Warunki pracy i tendencje w rozwoju, s.  75
TADEUSZ BANASZEK, Zakwaterowanie wojska jako element warunków służby na przykładzie garnizonów województwa kieleckiego w latach 1922–1939, s.  95
ELŻBIETA SŁABIŃSKA, Osadnictwo rolne jako forma zatrudnienia bezrobotnych w województwie kieleckim w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego, s.  111
ADAM CZMUCHOWSKI, Wpływ inwigilacji na załogę pracowniczą przedsiębiorstwa Pafawag jako przykład oddziaływania służb bezpieczeństwa na kształtowanie warunków pracy w zakładach Dolnego Śląska do 1952 roku, s.  127
EWA PAŁKA, Typy rozwoju demograficznego jako czynnik determinujący rynek pracy obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, s.  147
AGATA SZYDLIK-LESZCZYŃSKA, MAREK LESZCZYŃSKI, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy a ich role rodzinne (z uwzględnieniem tendencji na świętokrzyskim rynku pracy), s.  163
Informacje o autorach, s.  185

E. Słabińska, Rynek pracy w latach 1918-1939 na przykładzie województwa kieleckiego, 2015, cena 42,00 zł

Rynek pracy_okl.cdr

Elżbieta Słabińska, Rynek pracy w latach 1918-1939 na przykładzie województwa kieleckiego, 2015, 432 s., format B5, ISBN 978-83-65139-20-7, cena 42,00 zł

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie „regionalnego” rynku pracy, jakim było województwo kieleckie. Chodziło o spojrzenie na ten rynek pod kątem pracodawców i pracowników. Zamierzeniem było pokazanie funkcjonowania tego rynku przede wszystkim w sensie historycznym, ponadto w ekonomicznym, gdzie obowiązywały prawa i mechanizmy rynkowe, oraz prawnym.
Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem do zasadniczej części pracy, zawiera informacje dotyczące kondycji ekonomicznej warsztatów pracy.
W rozdziale drugim omówiono warsztaty pracy na przykładzie gospodarstwa wiejskiego, zakładu przemysłowego, warsztatu rzemieślniczego, firmy handlowej i instytucji publicznej. Zasygnalizowano wymagania prawne związane z ich założeniem oraz dokonujące się przekształcenia zmierzające do nadania im charakteru „nowoczesnego przedsiębiorstwa”, czyli zmiany techniczne i organizacyjne.
W kolejnym rozdziale znalazło się ustawodawstwo pracy, które było istotnym elementem oddziaływania państwa na relacje między pracownikiem a pracodawcą.
W rozdziale czwartym poruszono problematykę dotyczącą zatrudnienia i zwalniania pracowników. Rekrutacja i redukcje były zjawiskami stałymi spowodowanymi głównie względami ekonomicznymi, w mniejszym względzie politycznymi.
Rozdział piąty dotyczy dochodów z kapitału i pracy z podziałem na działy zatrudnienia. W przypadku właścicieli przedsiębiorstw związanych z działami produkcyjnymi i usługami oraz wolnych zająć zawodowych pozycję ekonomiczną określał zysk wypracowany z obrotów.
Monografia adresowana jest do naukowców interesujących się tematyką społeczno-ekonomiczną czasów II RP, regionalistów i studentów. Ze względu na dużą liczbę opisów dotyczących życia codziennego będzie ciekawą lekturą dla czytelnika pasjonującego się historią Polski.

E. Słabińska, I. Ciosek (red.), Rynek pracy w województwie świętokrzyskim w ujęciu historycznym, ekonomicznym i socjologicznym, 2011, cena 18,90 zł

za47

Elżbieta Słabińska, Ireneusz Ciosek (red.), Rynek pracy w województwie świętokrzyskim w ujęciu historycznym, ekonomicznym i socjologicznym, 2011, 179 s., format B5, ISBN 978-83-7133-484-9, cena 18,90 zł

Książka ma charakter interdyscyplinarny. W części pierwszej, historycznej została omówiona struktura gospodarcza województwa kieleckiego w czasach Drugiej Rzeczypospolitej, w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach transformacji gospodarczej oraz jej wpływ na strukturę społeczno-zawodową ludności. Przedstawiono instytucje rynku pracy, a także przeobrażenia strukturalne w okresie przejścia gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki wolnorynkowej, mianowicie prywatyzację i restrukturyzację, na konkretnych przykładach przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie świętokrzyskim, o tradycjach historycznych. Zwrócono uwagę na relacje między pracownikami a pracodawcami w różnych dziedzinach życia gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu i rolnictwa). W części drugiej, ekonomiczno-socjologicznej, zapoznano z kierunkami przeobrażeń w strukturze ludnościowej i gospodarczej województwa świętokrzyskiego. Zwrócono uwagę na uaktywnianie się mieszkańców województwa na rynku pracy. Przedstawiono sposoby zabiegania o własną karierę (inkubatory przedsiębiorczości), które zbyt wolno upowszechniają się na lokalnym rynku pracy. Sporo miejsca poświęcono aktywizacji obszarów wiejskich (np. przez tworzenie grup przedsiębiorców rolnych, rozwój regionalnego rzemiosła oraz agroturystyki). Monografia skierowana jest do osób zajmujących się problematyką zatrudnienia w województwie świętokrzyskim, a wśród nich również pracowników nauki i studentów.

D. Skorupka, Zarządzanie ryzykiem projektu w inwestycjach budowlanych, 2007, cena 12,60 zł

za48

Dariusz Skorupka, Zarządzanie ryzykiem projektu w inwestycjach budowlanych, 2007, 108 s., format B5, ISBN 978-83-7133-327-5, cena 12,60 zł

Książka poświecona jest problemom specyfikacji, oceny i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwach realizujących procesy budowlane. W publikacji dokonano analizy obszarów ryzyka dotyczących projektów budowlanych, z uwzględnieniem takich elementów, jak: przetarg, prace projektowe, prace budowlane oraz rozliczenie inwestycji. Przedstawiono przegląd metod służących do analizy ryzyka. Zaproponowano autorską metodę zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach budowlanych, opartą na sieciach neuronowych. Książka przeznaczona jest dla studentów Wydziału Zarządzania i Administracji oraz przedsiębiorców budowlanych.

.

.

.

P. Soroka (red.), Kryzysy gospodarcze i polityczne a ewolucja systemów politycznych, 2013, cena 28,35 zł

za50

P. Soroka (red.), Kryzysy gospodarcze i polityczne a ewolucja systemów politycznych, 2013, 240 s., format B5, ISBN 978-83-7133-563-1, cena 28,35 zł

Spis treści

Wstęp, s. 7

1. ASPEKTY TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE KRYZYSÓW

 • KATARZYNA PIETRZYK, JANUSZ PŁACZEK,Kryzys i ryzyko jako permanentna cecha społeczno-gospodarcza współczesności, s. 21
 • JAN DZIEWULSKI, Liberalizm i keynesizm wobec kryzysu, s. 37
 • ARTUR ŚLIWIŃSKI, Metodologiczne problemy analizy kryzysu światowego: w świetle hybrydowej stagflacji, s. 63
 • AGNIESZKA KASIŃSKA-METRYKA, Przywództwo polityczne w czasach kryzysu – nowe wyzwania, s. 75
 • JERZY JASKIERNIA, Dostosowanie systemu ustrojowego Rzeczypospolitej Polskiej do działania w warunkach kryzysowych, s. 83

  2. DOŚWIADCZENIA HISTORYCZNE

 • ZBIGNIEW KLIMIUK, Kryzys gospodarczo-finansowy w Polsce i na świecie w latach 1918-1945, s. 99
 • EDYTA MAJCHER-OCIESA, Polityka państwa polskiego względem kryzysu w przemyśle w latach 1930-1935 na łamach „Polski Gospodarczej”, s. 129
 • ELŻBIETA SŁABIŃSKA, Konsekwencje wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935) dla polskiego prawa pracy, s. 141
 • JANUSZ JAROSIŃSKI, Samorządność związkowa i demokracja jako obszar konfliktów ruchu zawodowego z władzą w Polsce Ludowej i III Rzeczypospolitej Polskiej, s. 161

  3. WYBRANE ASPEKTY I PRZEJAWY OBECNEGO KRYZYSU

 • KAZIMIERZ FIEDOROWICZ, Równoważenie budżetu państwa w warunkach kryzysu, s. 183
 • RADOSŁAW KUBICKI, Ministerstwo Gospodarki i Polskie Stronnictwo Ludowe wobec wybuchu kryzysu finansowo-gospodarczego w 2008 roku, s. 199
 • ELŻBIETA TRAFIAŁEK, Kryzys a spójność socjalna w Unii Europejskiej – założenia i dylematy, s. 211
 • MIROSŁAW SUŁEK, Czy kryzys 2008 roku oznacza zmierzch Zachodu, s. 255
P. Soroka (oprac.), Raport końcowy z pracy badawczej „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia” realizowanej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, 2016, cena 10,50 zł

 raport

Paweł Soroka (oprac.), Raport końcowy z pracy badawczej „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia” realizowanej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, 2016, 76 s., format B5, ISBN 978-83-7133-681-2, cena 10,50 zł

Niniejsza pozycja stanowi raport końcowy z pracy badawczej realizowanej w latach 2015-2016 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem badania było ukazanie wyzwań dla polskiego przemysłu obronnego wynikających z wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę Prawo zamówień publicznych, zawartych w ustawie z 19 listopada 2012 roku (Dz.U.2012, poz. 1271), będących implementacją do prawa polskiego dyrektywy 2009/81/WE, liberalizującej europejski rynek uzbrojenia.

.

.

.

M. Stachowicz, Innowacje w usługach komunalnych. Przykład województwa świętokrzyskiego, 2012, cena 29,40 zł

za49

Monika Stachowicz, Innowacje w usługach komunalnych. Przykład województwa świętokrzyskiego, 2012, 259 s., format B5, ISBN 978-83-7133-519-8, cena 29,40 zł

Głównym celem książki jest ocena gospodarki komunalnej w regionie świętokrzyskim pod względem poziomu jakości świadczonych usług oraz skłonności tego sektora do wprowadzania innowacji. Praca składa się z sześciu rozdziałów poświęconych kolejno: teoretycznym zagadnieniom gospodarki komunalnej, szczegółowej charakterystyce usług komunalnych, teoretycznym podstawom innowacji, charakterystyce regionu świętokrzyskiego oraz wynikom przeprowadzonych przez autorkę badań, dotyczących poziomu i jakości usług komunalnych w Polsce i województwie świętokrzyskim oraz innowacji w usługach komunalnych. Ocena sektora usług komunalnych, pod względem poziomu oraz innowacyjności, dokonana została w oparciu o analizę danych statystycznych oraz wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań ankietowych. Badaniem tym objęto wszystkie 102 gminy regionu świętokrzyskiego, zaś okres badawczy objął lata 1999-2008. Dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie usług komunalnych w regionie świętokrzyskim dotyczą okresu 2002-2013. Z uwagi na szerokie omówienie zasad funkcjonowania sektora usług komunalnych w Polsce, zarówno pod względem prawnym, jak i ekonomicznym, omawiana książka może stanowić swoisty przewodnik dla osób odpowiedzialnych za organizowanie i świadczenie usług komunalnych w gminach. Publikacja może posłużyć jako uzupełnienie wykładów i ćwiczeń z Ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego.

K. Stęplewska, Klient na rynku ubezpieczeń na życie. Wybrane problemy na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2016, cena 18,90 zł

Klient na rynku ubezpieczen_okl.cdr

Kinga Stęplewska, Klient na rynku ubezpieczeń na życie. Wybrane problemy na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2016, 196 s., format B5 ISBN 978-83-7133-660-7, cena 18,90 zł

      Zasadniczym celem niniejszej książki jest identyfikacja i analiza czynników ekonomiczno-społecznych wpływających na zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie oraz jej kontynuację przez kolejne lata. Praca składa się z kilku rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do tematyki ubezpieczeniowej, systematyzuje pojęcia z zakresu ubezpieczeń i ubezpieczeń na życie, przedstawia ich klasyfikację i rodzaje dystrybucji. W kolejnym rozdziale opisano modele rynkowych zachowań klientów, a w szczególności na rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie. Rozdział trzeci przedstawia metody przygotowania i przeprowadzenia badań ankietowych, dobór próby badawczej, sposoby opracowania i prezentacji zebranych danych. Ponadto pokazano tu również charakterystykę próby badawczej oraz zastosowanie metody analizy danych i wykorzystane wskaźniki. W ostatnim rozdziale przedstawiono praktyczne możliwości wykorzystania wyników badania, koncentrując się na relacjach pomiędzy klientem a pośrednikiem ubezpieczeniowym i zakładem ubezpieczeń na życie. Zaprezentowano również wskazania dotyczące budowy produktów ubezpieczeniowych oraz metodologii badań w zakresie zachowania konsumenta na rynku ubezpieczeń na życie. Monografia skierowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Praca uwzględnia stan prawny z 2011 r.

W. Szostak, Systemy informacyjne w polityce, 2002, cena 8,40 zł

Władysław Szostak, Systemy informacyjne w polityce, 194 s., format B5, ISBN 83-7133-156-8, 2002, cena 8,40 zł

Książka o systemach informacyjnych w polityce jest typowym przekazem wiedzy interdyscyplinarnej adresowanej do politologów. Co więcej, jest to przekaz, który ma służyć celom praktycznym. Stąd łączy on wiedzę teoretyczną z wiedzą stosowaną (użytkową): od typowej humanistyki, począwszy od wiedzy o języku, poprzez wiedzę społeczną (polityczną) o systemach gromadzenia i udostępniania informacji (dawniej zwaną bibliotekoznawstwem, później informacją naukową), wiedzę o strategiach wyszukiwania informacji do wiedzy informatycznej – na temat sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (hardware i software) i łączności.

.

.

.

J. Sztaba, Debata o polskiej drodze do Unii Europejskiej w latach 2001–2003, 2015, cena 26,25 zł

Debata o polskiej drodze_okl.cdr

Jadwiga Sztaba, Debata o polskiej drodze do Unii Europejskiej w latach 2001–2003, 2015, 248 s., format B5, ISBN 978-83-7133-628-7, cena 26,25

Przedmiotem niniejszej publikacji jest próba ukazania ogólnokrajowej, a głównie sejmowej dyskusji na temat warunków akcesji toczącej się w Polsce w okresie od 23 września 2001 roku do 7-8 czerwca 2003 roku, a więc od wyborów parlamentarnych do referendum akcesyjnego.
W rozdziale pierwszym zatytułowanym Teoretyczne i metodologiczne założenia pracy, przedstawiono opis licznych metod i technik badawczych stosowanych w politologii w tego typu badaniach, definicję pojęć bazowych, zasadę klasyfikacji europostaw, a także cenne opinie autorytetów, głownie krajowych, z dziedziny badań politologicznych.
Rozdział drugi, noszący tytuł Problem akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w literaturze naukowej, odzwierciedla blaski i cienie integracji w odbiorze elit intelektualnych. Rozdział trzeci przedstawia stanowisko elit politycznych wobec procesu akcesji. W ostatnim rozdziale zatytułowanym Debata o akcesji w publikacjach prasowych, przedstawiona została problematyka dyskusji i polemik sejmowych odzwierciedlonych w prasie.

J. Sztaba, Polityka regionalna we Francji na przykładzie NORD PAS DE CALAIS, 2014, cena 47,25 zł

za52

Jadwiga Sztaba, Polityka regionalna we Francji na przykładzie NORD PAS DE CALAIS,2014, 406 s., format B5, ISBN 978-83-7133-594-5, cena 47,25 zł

Publikacja jest odzwierciedleniem tendencji w rozwoju regionalnym doby globalizacji. Na rozwój regionu położonego w kraju członkowskim Unii Europejskiej mają wpływ liczne czynniki. Należą do nich podstawowe priorytety unijnej polityki regionalnej wyznaczone w strategiach krótko i długookresowych, kluczowe kierunki rządowej polityki regionalnej, a także wyzwania globalizacyjne, które skłaniają władze regionalne (krajowe i samorządowe) do niespotykanej dotąd aktywności. W zarządzaniu regionem francuskim uczestniczą aktorzy lokalni i mieszkańcy, zatem mówi się o governance i demokracji partycypacyjnej niż zarządzaniu na dotychczasowych zasadach. Istotne znaczenie w rozwoju regionu europejskiego mają: konkurencyjność, innowacyjność, przedsiębiorczość, współpraca.

.

.

.

A. Szydlik-Leszczyńska, Kwalifikacje absolwentów a wymagania rynku pracy (na przykładzie wybranych kierunków technicznych), 2008, cena 13,65 zł

za54

Agata Szydlik-Leszczyńska, Kwalifikacje absolwentów a wymagania rynku pracy (na przykładzie wybranych kierunków technicznych), 104 s., format B5, ISBN 83-7133-358-3, 2008, cena 13,65 zł

Publikacja podejmuje problem kształtowania kwalifikacji przez szkoły wyższe i ich relacji z rynkiem pracy. Wysokie bezrobocie wśród osób młodych (z roku na rok rosnące bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych) nakazuje krytycznie spojrzeć zarówno na system edukacji, w tym zwłaszcza zdobywanie przez młodzież wiedzy i umiejętności przydatnych do wejścia i poruszania się na rynku pracy, jak również na małe zaangażowanie pracodawców w kształtowaniu programów kształcenia w szkołach wyższych. Aktualność tematyki wynika także z otwierania się europejskich rynków pracy i potencjalnych szans oraz zagrożeń związanych z poszukiwaniem zatrudnienia przez wysokokwalifikowanych absolwentów uczelni za granicą. Książka powstała jako rezultat kilkuletnich studiów teoretycznych i empirycznych. Publikacja stanowi cenne źródło informacji a także wskazówek przydatnych dla władz publicznych odpowiedzialnych za politykę zatrudnienia i politykę edukacyjna, ale także dla przedsiębiorców, którzy powinni być aktywnie włączeni w kształtowanie tych polityk. W książce starano się uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

– Czy posiadane przez absolwentów kwalifikacje są adekwatne do wymagań rynku pracy?

– Jak absolwenci oceniają swoje perspektywy zatrudnienia oraz na jakie trudności napotykają w trakcie poszukiwania pracy?

– Jakie zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania oraz rynku pracy zgłaszają absolwenci studiów technicznych?

– Jaką aktywność w poszukiwaniu pracy wykazują absolwenci i jakie są ich oczekiwania wobec uczelni, pracodawcy i urzędu pracy?

– Jak absolwenci oceniają swoje umiejętności potrzebne przy poszukiwaniu pracy?

– Jakie zachowania prezentują absolwenci studiów technicznych, czy charakteryzuje ich mobilność przestrzenna, zawodowa i kwalifikacyjna?

– Jakie wymagania wobec przygotowania zawodowego inżynierów formułują pracodawcy?

A. Szyszka, Immunitety parlamentarny, prezydencki i sędziowski w polskim prawie konstytucyjnym, 2018, cena 33,60 zł

Anna Szyszka, Immunitety parlamentarny, prezydencki i sędziowski w polskim prawie konstytucyjnym, 2018, 250 s., format B5, ISBN 978-83-7133-758-1, cena 33,60 zł

Niniejsza publikacja zawiera analizę immunitetów przysługujących prezydentowi, parlamentarzystom oraz sędziom sądów powszechnych, administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz członkom Trybunału Stanu. Z formalnym immunitetem parlamentarnym oraz sędziowskim związany jest przywilej nietykalności. Książka obejmuje ponadto zagadnienia dotyczące postępowania w przedmiocie udzielania zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezydenta, posłów, senatorów oraz sędziów. Monografia adresowana jest do studentów prawa.

.

.

.

U. Świerczyńska-Kaczor, P. Kossecki, Wirtualny rynek. Inwestorzy. Przedsiębiorstwa. Klienci, 2008, cena 23,10 zł

za55

Urszula Świerczyńska-Kaczor, Paweł Kossecki, Wirtualny rynek. Inwestorzy. Przedsiębiorstwa. Klienci, 2008, 180 s., format B5, ISBN 978-83-7133-379-8, cena 23,10 zł

Strukturę książki wyznaczają trzy punkty widzenia: inwestora, przedsiębiorstwa oraz nabywcy.

INWESTOR. Po krachu giełdowym w 2000 roku gracze znacznie uważniej zaczęli analizować fundamenty spółek działających na rynku internetowym. W książce przybliżono problemy związane z oceną wartości wirtualnego przedsiębiorstwa, które może przynosić inwestorom realne zyski, ale i równie realne straty.PRZEDSIĘBIORSTWO. Z perspektywy firmy omówiono wybrane aspekty kształtowania strategii działania na wirtualnym rynku – problemy, które rodzi Internet jako kanał dystrybucji, kierunki budowy marki na wirtualnym rynku, możliwości zastosowania Internetu w pozyskiwaniu informacji rynkowych i marketingowych. Istotną część publikacji stanowi również analiza czynników budowy zaufania nabywców do handlu internetowego – zarówno prawnych, jak i tych związanych działaniami dostawców.KLIENT. Internet przeobraził nasze życie, stwarzając nowe możliwości pracy, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu czy komunikacji. W książce zaakcentowano zagadnienia związane z zachowaniami internautów, leżące na styku oddziaływania: internauta (społeczność) – przedsiębiorstwo (dostawca). Omówiono trendy konsumenckie, rolę Internetu w procesie podejmowania decyzji zakupu, sposób funkcjonowania społeczności wirtualnych oddziałujących na przedsiębiorstwo.W rozdziale pierwszym Czytelnik znajdzie omówienie struktury rynku wirtualnego oraz podstawowych zasad rządzących budowaniem wartości w spółkach internetowych. Rozdział ten rozpoczęto od prezentacji podmiotów, które funkcjonując w przestrzeni Internetu i przyjmując określone modele działania, determinują ruch i relacje wirtualnego świata. Wskazując na czynniki określające wartość przedsiębiorstw nowych technologii, akcentowano znaczenie pozyskania i utrzymania bazy lojalnych klientów. Na obecnym rynku, gdzie kolejni konkurenci odlegli są od siebie „o jedno kliknięcie”, to właśnie baza lojalnych klientów staje się dla wielu przedsiębiorstw aktywem firmy. Rozdział drugi zawiera omówienie zachowań nabywców. Coraz większa grupa klientów wybiera zakupy u dostawców internetowych, przed ekranem własnego komputera. W rozdziale tym wskazano na trendy zachowań konsumenckich, ulegające stałym przeobrażeniom pod wpływem technologii informatycznych. Osią kolejnych trzech rozdziałów książki jest działalność dostawców na rynku internetowym, oferujących zarówno dobra o charakterze materialnym, jak i produkty informacyjne, których dystrybucja w całości przebiega w sieci. W rozdziale trzecim zaprezentowano, na tle charakterystyki dostawców, naturę procesu transakcji rynku internetowego. Rozważania w rozdziale czwartym i piątym dotyczą zagadnień związanych z kształtowaniem marki dostawcy na rynku internetowym. Rozdział czwarty obejmuje analizę narzędzi marketingowych, które umiejętnie wykorzystywane przez dostawców mogą stać się narzędziami budowy trwałych relacji z klientami. W rozdziale piątym akcentujemy budowę zaufania do marki dostawcy, jako wymiaru zwiększającego lojalność i powtarzalność zakupów przez nabywców. Książka adresowana jest do wszystkich, którzy lepiej chcieliby poznać wirtualny świat w różnych wymiarach – pracy, edukacji, zakupów, ale również prowadzenia biznesu. Przydatne informacje znajdą w niej studenci różnych kierunków (ekonomii, zarządzania, socjologii).

M. Tomala, Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego, 2020, cena 37,80 zł

Magdalena Tomala, Zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego, 2020, 262 s., format B5, ISBN 978-83-7133-856-4, cena 37,80 zł

Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w obszar zrównoważony jest najważniejszym celem współpracy państw tego obszaru oraz Unii Europejskiej. Świadczy o tym przyjęcie „Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego” z 2009 r. W jej planie działania omówiono 15 zagadnień priorytetowych odpowiadających głównym obszarom, w którym strategia może przyczynić się do wprowadzenia ulepszeń (poprzez rozwiązywanie głównych problemów lub wykorzystywanie głównych szans). Czy zaproponowana w Strategii współpraca państw przyczyniła się do poprawy zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego? Można przypuszczać, że tak kompleksowe działania przy dużym zaangażowaniu wszystkich stron powinny sprzyjać osiągnięciu celu, jakim jest zapewnienie regionowi Morza Bałtyckiego możliwości korzystania ze zrównoważonego środowiska i jego optymalny rozwój gospodarczo-społeczny. Celem monografii jest analiza postępów wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju w państwach regionu Morza Bałtyckiego. Za pomocą metody funkcjonalnej zbadano wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju we wskazanych państwach, takie jak: aspekty rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Publikacja składa się z czterech rozdziałów, w których  omówione zostały wyzwania związane z badaniem zrównoważonego rozwoju oraz efekt praktyczny wprowadzonych działań w unijnej Strategii.

Książka skierowana jest  przede wszystkim do badaczy oraz studentów stosunków międzynarodowych, politologii, dziennikarstwa, może być też interesująca dla naukowców z kręgu nauk przyrodniczych, którzy chcieliby poznać szersze społeczne tło procesów, gdzie prowadzą swoje badania.

L. Wiśniewska-Rutkowska, Między przeszłością a teraźniejszością. Studia z pogranicza filozofii, polityki i sztuki, 2008, cena 26,25 zł

za56

Lucyna Wiśniewska-Rutkowska,Między przeszłością a teraźniejszością. Studia z pogranicza filozofii, polityki i sztuki,2008, 228 s., format A5, ISBN 978-83-7133-359-0, cena 26,25 zł

Książka Między przeszłością a teraźniejszością. Studia z pogranicza filozofii, polityki i sztuki jest zbiorem rozpraw i szkiców poświęconych filozofii polskiej. W zaprezentowanych tekstach opisane zostały zawiłe problemy rodzimej myśli filozoficznej od jej początków do współczesności. Nie jest to systematyczny przegląd najważniejszych postaci i problemów z poszczególnych epok, lecz mozaika w pewnym sensie odrębnych esejów połączonych wspólną tematyką oraz zamysłem autorskim. Tym, co przyświecało napisaniu książki, była potrzeba spojrzenia na filozofię polską z dwóch punktów widzenia: jako wartości samej w sobie, niezależnej od innych dziedzin kultury, oraz w powiązaniu z szeroko rozumianym kontekstem kulturowym, zwłaszcza z polityką i sztuką. Wyartykułowane w podtytule związki z polityką i sztuką najchętniej zawiera filozofia światopoglądowa, dlatego prezentowane w poszczególnych rozdziałach tematy ją właśnie potwierdzają i uzasadniają. Problemy kształtujące światopogląd rozumieją oraz wyczuwają niejednokrotnie lepiej niż profesjonalni filozofowie, poeci i pisarze. Treści przez nich przekazywane trafiają nie tylko do rozumu, lecz również do uczuć i emocji, dlatego nierzadko oddziałują na czytelnika silniej niż zawarte w rozprawach filozoficznych. Przykładów potwierdzających tę myśl jest w prezentowanych tekstach wiele m.in. studia poświęcone twórczości Stanisława Przybyszewskiego, Jerzego Żuławskiego, Jerzego Braun. Dzieje filozofii polskiej wskazują, że chętnie wchodziła ona nie tylko w związki z literaturą i sztuką, lecz także z myślą prawno-polityczną. Daje się to zauważyć niemalże w każdym z zamieszczonych tu tekstów, zwłaszcza dotyczących polskiej szkoły prawa narodów, oraz poglądów społecznych Stefana Wyszyńskiego. Na końcu umieszczony został szkic O filozofii polskiej – jaka jest i być powinna? Traktować go należy jako formę podsumowania oraz zachętę do dyskusji nad kondycją filozofii polskiej. Jest w naszej filozofii wiele do czytania i odczytania, dlatego warto zastanowić się, co w niej rozwijać, a co pomijać? Jaką drogą iść, by nie być jedynie „echem” myśli zachodniej, lecz tworzyć filozofię na swój własny, polski sposób.

K. Wiśniewski, Koncepcje zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym, 2019, cena 36,75 zł

Kamil Wiśniewski, Koncepcje zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym, 2019, 224 s., format B5, ISBN 978-83-7133-855-7, cena 36,75 zł

Monografia posiada charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale wyjaśniono różnice pomiędzy takimi pojęciami, jak: dane, informacje, wiedza i mądrość. Zaprezentowano różne ujęcia zarządzania wiedzą (ZW) i cele jakie można osiągnąć w przedsiębiorstwie oraz omówiono wybrane modele generowania wiedzy i zarządzania nią. Rozdział drugi został poświęcony problematyce ZW w przedsiębiorstwie innowacyjnym. Zaprezentowano w nim problemy definicyjne związane z pojęciem innowacji oraz wskazano korzyści, jakie dzięki ich wdrożeniu może uzyskać przedsiębiorstwo. W trzecim rozdziale przeanalizowano istniejące rozwiązania w zakresie tworzenia koncepcji systemu zarządzania wiedzą (SZW).  Ostatni rozdział został oparty na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych w innowacyjnym przedsiębiorstwie. Sformułowano w nim wnioski z przeprowadzonych prac badawczych, zweryfikowano hipotezy badawcze oraz wskazano możliwe kierunki dalszych badań.

I.Wrońska (red.), Oblicza federalizmu i regionalizmu w Ameryce Północnej, Europie i Polsce, 2016, cena 27,30 zł

Bez nazwy-2

Iwona Wrońska  (red.), Oblicza federalizmu i regionalizmu w Ameryce Północnej, Europie i Polsce, 2016, 174 s., format B5, ISBN 978-83-7133-682-9, cena 27,30 zł

Wprowadzenie, s. 7

Część pierwsza, s. 11

J.Jaskiernia, B. Mucha, Federalizm w Stanach Zjednoczonych, s. 13

K.Gruszko, Miejsce stanów w systemie Stanów Zjednoczonych, s. 53

I.Wrońska, Federalizm otwarty na tle relacji federalno-prowincjonalnych w Kanadzie, s. 65

Część druga, s. 79

I.Wrońska, Federalizm belgijski: mechanizm porozumienia czy dezintegracji, s. 81

I.Wrońska, Ustrój federalny Austrii. Przesłanki i konsekwencje, s. 95

Część trzecia, s. 107

T.Jarocki, Województwo samorządowe w Polsce – samodzielność czy centralizacja? Znaczenie województwa jako samodzielnej jednostki samorządu terytorialnego, s. 109

B.Pieruszek-Kwarciak, Perspektywa rozwoju regionalnego na przykładzie województwa śląskiego, s. 127

T.Jarocki, Rola samorządu województwa w ograniczaniu ubóstwa i poprawie sytuacji na rynku pracy na przykładzie województwa świętokrzyskiego, s. 143

P.Tworek, Konsekwencje dysponowania ośrodkiem władzy regionalnej na przykładzie Kielc i Radomia, s. s. 161

A. Zagórska, P. Soroka (red.), Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, 2016, cena 23,10 zł

Konsolidacja_okl.cdrAnna Zagórska, Paweł Soroka (red.), Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, 2016, 228 s., format A5, ISBN 978-83-7133-665-2, cena 23,10 zł

 

   Niniejsza publikacja jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach we wrześniu 2015 r. na terenie Targów Kielce.

Spis treści:

Wstęp, s. 7

Anna Zagórska, Implementacja i zastosowanie dyrektywy 2009/81/WE w polskim
przemyśle obronnym, s. 11

Paulina Zamelek, Współczesne trendy konsolidacyjne w przemysłach obronnych
na świecie, s. 41

Krzysztof Wątorek, Kluczowe zagrożenia w procesie konsolidacji przemysłu
zbrojeniowego, s. 75

Janusz Olszewski,  Paweł Soroka, Wpływ konsolidacji przemysłowego potencjału obronnego na jego
zdolności zaspokajania potrzeb modernizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, s. 105

Józef Zakrzewski, Doświadczenia i wnioski z dotychczasowej konsolidacji przemysłowego potencjału obronnego, s. 125

Waldemar Walczak, Organizacyjno-prawne aspekty konsolidacji spółek w ramach
grupy kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa SA, s. 151

Załącznik nr 1 „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia. Organizacyjno-prawne aspekty konsolidacji spółek w ramach grupy Kapitałowej PGZ SA – cząstkowe zagadnienia badawcze”, s. 213

Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989. Próba oglądu i analiza zjawiska, red. A. Kasińska-Metryka, 2006, cena 23,10 zł

za57

Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989. Próba oglądu i analiza zjawiska, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, 2006, 192 s., format B5, ISBN 83-7133-310-1, cena 23,10 zł

W publikacji grono doświadczonych politologów postanowiło poddać oglądowi jeden z najbardziej istotnych probierzy polskiej demokracji, tj. wybory. Siedemnaście lat transformacji systemu politycznego ujawniło bowiem zmiany postaw wyborczych, a w efekcie niepokojącą tendencję zmniejszonej partycypacji obywateli w życiu państwa. Malejący udział Polaków w wyborach stanowi wypadkową zróżnicowanych czynników wpływających na podjęcie decyzji wyborczej. W niniejszej pracy przypomniano idee wybieralności władz w warunkach unifikacji świata, zmiany w myśleniu politycznym i postawach Polaków po roku 1989, jak i odniesiono się do konkretnej problematyki ujawnionej podczas wyborów. Można zatem zapoznać się z głównymi uwarunkowaniami absencji wyborczej w III RP, postawą podmiotów politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także funkcjonowaniem modeli komunikacyjnych. Swoistą ciekawostką w kontekście powyższych rozważań jest prezentacja dwóch narodowości – Polaków i Szwedów, ich wzajemnych uprzedzeń i funkcjonujących stereotypów. Celem publikacji jest nie tylko analiza problematyki wyborczej, lecz również próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób skutecznie budować społeczeństwo obywatelskie. Szerokie spektrum analizowanej problematyki wyborczej, a także obecność autorów z różnych ośrodków naukowych dzielących się wynikami własnych badań sprawiają, iż niniejsza książka winna zainteresować tak praktyków, jak i teoretyków nauk społecznych. Studenci politologii, socjologii czy zarządzania znajdą w niej oryginalne wywody, a wszyscy zainteresowani życiem społecznym Polski – wskazówki, jak zmierzać w stronę demokracji skonsolidowanej.