PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE – Katalog publikacji nr 3

PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - Katalog publikacji nr 3
A. Zamojski, Tożsamość cywilizacji europejskiej. Geneza, kompleks konstytuujący i kierunki transformacji, 2015, cena 46,20 zł

Tozsamosc cywilizacji europejskiej_okl.cdr

Adam Zamojski, Tożsamość cywilizacji europejskiej. Geneza, kompleks konstytuujący i kierunki transformacji, 2015, 450 s., format B5, ISBN 978-83-7133-644-7, cena 46,20 zł

W książce poruszono problematykę tożsamości cywilizacji europejskiej. Podjęto próbę przedstawienia opracowania o możliwie interdyscyplinarnym i wieloaspektowym charakterze. Autor wyszedł od problematyki poświęconej tożsamości podmiotów zbiorowych i teorii cywilizacji. Następnie zajął się genezą Europy (jej dziedzictwem minojskim i mykeńskim) oraz ewolucją cywilizacji europejskiej. Osobną część pracy poświęcił naturalnym źródłom tożsamości europejskiej (wymiarom: geograficznemu, etnicznemu i genetycznemu) oraz takim symbolicznym jej źródłom jak: starożytna grecka myśl filozoficzna, system prawa rzymskiego, religijność judeochrześcijańska, kultura plemion barbarzyńskich oraz dorobek epoki Oświecenia. W pracy podjęto również próbę opisania możliwych kierunków transformacji tożsamości cywilizacji europejskiej (wzięto pod uwagę aspekt filozoficzny, wyznaniowy i etniczny) oraz scharakteryzowania przejawów obecnego, wieloaspektowego kryzysu tożsamości, jaki dotyka Europę. Publikacja skierowana jest do badaczy zainteresowanych tematyką europejską (cywilizacji europejskiej, tożsamości europejskiej) oraz problematyką nauki o cywilizacji.

B. Zbroińska, Aktywność podatkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2006, cena 26,25 zł

za58

Barbara Zbroińska, Aktywność podatkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2006, 232 s., format B5, ISBN 83-7133-296-3, cena 26,25 zł

Praca składa się z części teoretycznej i empirycznej, ujętych w sześć rozdziałów. W rozdziale pierwszym, teoretycznym, omówiono podatki i parapodatki obciążające przedsiębiorcę według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2005 roku. Przedstawiono zasady ustalania zobowiązania podatkowego oraz porównano obligatoryjne obciążenia fiskalne przedsiębiorcy w Polsce z takimi obciążeniami w innych państwach. Zwięzłe przedstawienie problematyki podyktowane jest szeroką dostępnością bogatej literatury specjalistycznej i podręcznikowej z dziedziny prawa. W tej części uwzględniono również zagadnienia systematyki postaw wobec obowiązku podatkowego oraz określono składowe sytuacji decyzyjnej podatnika. Praca może być użyteczną pomocą dydaktyczną w nauczaniu przedmiotów związanych z problematyką finansów przedsiębiorstwa na kierunkach: zarządzanie i marketing, a także ekonomia.

.

.

.

B. Zbroińska, Koszty transakcyjne skarbowości. Analiza instytucjonalna kontraktów skarbowych, 2011, cena 32,55 zł

za59

Barbara Zbroińska, Koszty transakcyjne skarbowości. Analiza instytucjonalna kontraktów skarbowych, 2011, 280 s., format B5, ISBN 978-83-7133-502-0, cena 32,55 zł

Tematyka książki mieści się w dziedzinie finansów publicznych. Problemem badawczym jest działalność państwa polegająca na gromadzeniu publicznych zasobów finansowych, przedstawiona w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej. Instytucje są ograniczeniami, regułami tworzonymi przez człowieka w celu koordynacji działania i zapewnienia większej przewidywalności w transakcjach publicznych i prywatnych. Ich wprowadzanie, utrzymanie i zmiana powoduje powstawanie kosztów transakcyjnych, niedostrzeganych przez standardową ekonomię, trudno kwalifikowanych, wpływających na ogólną efektywność gospodarowania. W publikacji przedstawiono strukturę instytucjonalną skarbowości w Polsce, omówiono instytucje i organizacje normujące proces gromadzenia zasobów pieniężnych na finansowanie zadań władz publicznych oraz zidentyfikowano towarzyszące im koszty transakcyjne.

.

.

.

B. Zbroińska, Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta. Wydanie 4. zmienione, 2014, cena 10,50 zł

za60

Barbara Zbroińska, Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta. Wydanie 4. zmienione, 2014, 76 s., format A5, ISBN 978-83-7133-602-7, cena 10,50 zł

Potrzeba ujednolicenia zasad edytorskiego przygotowania prac licencjackich i magisterskich oraz chęć pomocy studentom skłoniły autorkę do napisania poradnika, który w sposób zwięzły i przystępny prezentuje te zasady. Niniejsza publikacja stanowi formę pomocy dydaktycznej zarówno dla studenta, jak i promotora. Omówione w niej metody badawcze stosowane w naukach ekonomicznych i zarządzania, zamieszczono praktyczne wskazówki dotyczące wyboru tematu pracy, tworzenia planu pracy, doboru bibliografii i wymogów formalnych, jakie prace promocyjne powinny spełniać oraz podano przykłady. Wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia seminariów licencjackich i magisterskich autorka skoncentrowała się na tych etapach przygotowania pracy promocyjnej, które studentom najczęściej stwarzają problemy oraz na tych zasadach formalnych, w których stosowaniu najczęściej popełniane są błędy.

A. Życki, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: odpowiedź na współczesne wyzwania, 2021, cena 31,50 zł

Okładka, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: odpowiedź na współczesne wyzwania, Artur ŻyckiArtur Życki, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie: odpowiedź na współczesne wyzwania, 2021, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-900-4, cena 31,50 zł

Bezpieczeństwo ekologiczne jest procesem podejmowania działań przez społeczność międzynarodową, krajową i lokalną, mających na celu utrzymanie równowagi naturalnej, która zachodzi wówczas, gdy odpływ i dopływ energii i materii w przyrodzie są zrównoważone. Środowisko naturalne od początku dziejów ludzkości znajduje się w ciągłej interakcji z człowiekiem. Nastanie epoki przemysłowej zwiększyło antropopresję w skali wcześniej nienotowanej, proces ten narasta, aż przybrał w czasach współczesnych postać katastrofy ekologicznej. W 2019 roku lodowce Grenlandii skurczyły się bardziej niż kiedykolwiek w historii, lód  zanika w Arktyce i Antarktydzie, podnosi się poziom mórz, wieczna zmarzlina od Kanady po Syberię rozmarza, widmo  przegrzanej planety staje się faktem. Wzrost temperatury powoduje suszę, a ta z kolei pożary o czym dotkliwie przekonali się mieszkańcy Australii na przełomie 2019/2020 roku. Brak opadów jest odczuwalny także w Europie, drastycznie spada poziom wody w Renie, Dunaju czy Wiśle, szlaki wodne przestają być żeglowne, wody zaczyna brakować w rzekach dla chłodzenia konwencjonalnych  elektrowni, wysychają studnie, wprowadzane są ograniczenia w dostawach wody do gospodarstw domowych.  W 2018 roku średnia roczna temperatura powietrza na świecie zwiększyła się o 1,0°C wobec średniej z okresu przedindustrialnego, wkrótce osiągnie pułap 1,5° a po przekroczeniu tego progu zmiany klimatyczne będą nieodwracalne.  Autor publikacji obok analizy współczesnych zagrożeń środowiskowych przedstawił jaskółki nadziei, które mają szansę uchronić nas przed katastrofą klimatyczną i ekologiczną. Są nimi partie Zielonych, które w Unii Europejskiej weszły do politycznego mainstreamu i zaczynają wpływać na sposób realizacji polityk ochrony środowiska tak na starym kontynencie, jak i poprzez Wspólnotę na całym świecie. Monografia może okazać się interesująca dla pracowników naukowo-badawczych, studentów wszystkich kierunków studiów, proekologicznych środowisk społecznych oraz osób odpowiedzialnych za politykę ekologiczną w kraju i regionie.

"Rocznik Politologiczny", 8-9/2012/2013, Wydanie specjalne, (red.) A. Kasińska-Metryka, U. Wasińska, 2013 , cena 18,90 zł

za61

“Rocznik Politologiczny”, 8-9/2012/2013, Wydanie specjalne, (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Urszula Wasińska, 2013, 166 s., format B5, ISSN 1731-4526 , cena 18,90 zł

Spis treści

WSTĘP

 • Krzysztof Pałecki, O typologii kandydatów na polityków, s. 9

  Z historii i filozofii w stronę marketingu

 • Adam Zamojski, Tożsamość europejska – próba analizy SWOT, s. 15
 • Andrzej Szczypka, Wybory do Sejmu PRL z 1952 r. i rad narodowych z 1954 r. w propagandzie w powiecie częstochowskim (wybrane zagadnienia), s. 29
 • Rafał Klepka, Marketing poliyczny: szansa czy zagrożenie dla demokracji?, s. 43
 • Agnieszka Kasińska-Metryka, Rozwój marketingu politycznego w Polsce a szanse i zagrożenia dla systemu demokratycznego, s. 53
 • Marek Sempach, Marketingowy proces budowania wizerunku nowoczesnej zorientowanej rynkowo organizacji politycznej, s. 61

  Marketing polityczny wczoraj i dziś

 • Izabela Podobas, Wpływ komercjalizacji życia politycznego na regres wartości etnicznych w polityce, s. 77
 • Anna Szwed, Kampania wyborcza w dobie postpolityki: Wybory 2011, s. 91
 • Magdalena Wojtoń, Kampanie profrekwencyjne w Polsce – analiza problemu, s. 103
 • Anna Sobczuk, Regulacje prawne działalności mass mediów w okresie wyborów, s. 115
 • Iwona Płachta, Iwona Nogaj, Kryzys polskich mediów i ich wpływ na dyskurs polityczny, s. 127

  Od teorii do praktyki – analiza wybranych kampanii i ich problemów

 • Karolina Pałka, Specyfika językowa “Naszego Dziennika”. Wokół katastrofy smoleńskiej, s. 139
 • Ewelina Kancik, Internet jako słabo wykorzystana płaszczyzna marketingu politycznego. Casus wyborów do Senatu RP 2011 na Lubelszczyźnie, s. 147
 • Urszula Wasińska, Analiza polityki promocyjnej Kielc i jej wpływ na kształtowanie wizerunku, s. 159
"Rocznik Politologiczny", nr 10/2014, (red.) A. Kasińska-Metryka, 2014 , cena 12,60 zł

“Rocznik Politologiczny”, nr 10/2014, (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, 2014, 98 s., format B5, ISSN 1731-4526 , cena 12,60 zł

Spis treści
Tomasz Pawłuszko, System międzynarodowy w polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, s.  7
Magdalena Tomala, Polityka zagraniczna Polski wobec państw regionu nordyckiego, s.  29
Andrzej Młynarski, Prawicowy ekstremizm w Niemczech i w Polsce, s. 43
Lucyna Wiśniewska-Rutkowska, Kontekst polityczny w polskiej myśli filozoficznej po II wojnie światowej (1945-1989), s.  63
Sławomir Pastuszka, Klaster „Grono Targowe Kielce” – cele, warunki i efekty działania, s. 77
Joanna Sygut, Zasady współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym i jej skutki na przykładzie województwa
świętokrzyskiego, s. 89

"Rocznik Politologiczny",nr 11/2015, (red.) A. Kasińska-Metryka, R. Kubicki, 2015 , cena 16,80 ZŁ

„Rocznik Politologiczny”, nr 11/2015, (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki, 2015, 128 s., format B5, ISSN 1731-4526 , cena 16,80 zł

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie, s. 7
Introduction, s. 9
POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA I FILOZOFIA
Adam Zamojski, Europa postchrześcijańska (?). Ewolucja tożsamości, s. 13
Rafał Dudała, Wkład myśli Luigiego Sturzo i Michaela Novaka do debaty nad ustrojem demokratycznym, s. 27
Irena Fudali, Aneta Smolińska, Świadomość ekologiczna jako instrument realizacji polityki ekologicznej w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Australii, s. 41
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I BEZPIECZEŃSTWO
Tomasz Gajewski, „Echa Libanu”. Prezydent Barack Obama wobec użycia broni chemicznej w Syrii, s. 61
Szymon Czekaj, Socjotechnika w cyberprzestrzeni – ataki na systemy informatyczne, s. 79
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Paweł Paciorek, Listy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Jana Wielopolskiego wojewody sandomierskiego z lat 1767-1773, s. 93
RECENZJE
Agnieszka Kasińska-Metryka, Recenzja książki: Rafał Dudała, Kod Jana Pawła II, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2010, ss. 385, s. 105
SPRAWOZDANIA
Radosław Kubicki, Adrian Mitręga, Sprawozdanie z konferencji naukowej: Ewolucja społeczeństw i państw afrykańskich, Kielce, 17-18 maja 2011 roku, s. 111
Nota edytorska i struktura artykułów, s. 117
Procedura recenzowania, s. 123
Zapora ghostwriting, s. 125
Formularz zgłoszeniowy, s. 127

"Rocznik Politologiczny",nr 12/2016, (red.) A. Kasińska-Metryka, R. Kubicki, 2016 , cena 16,80 ZŁ

„Rocznik Politologiczny”, nr 12/2016, (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki, 2016, 128 s., format B5, ISSN 1731-4526 , cena 16,80 zł

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie, s. 7

Introduction, s. 9

POLITOLOGIA I SOCJOLOGIA

Agnieszka Kasińska-Metryka,  Gitanos – andaluzyjscy Cyganie  i ich rola w procesie akulturacji, s. 13

Paweł Tworek, Jednopartyjny pluralizm polityczny  w rosyjskim systemie partyjnym, s. 25

Samir Sattarov, Pogranicze kulturowe w Azerbejdżanie, s. 41

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE  I BEZPIECZEŃSTWO

Tomasz Gajewski, Arabska Wiosna  i jesień narodów w Europie Środkowej.  Ideologiczne podobieństwa  i strukturalne różnice, s. 51

Radosław Kubicki, Adrian Mitręga, Strategiczne znaczenie surowców  energetycznych na początku XXI wieku  na przykładzie zaangażowania Rosji,  Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii i Indii  w Arktyce, s.  63

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Paweł Paciorek,  Akt przystąpienia województwa sandomierskiego  do Konfederacji Targowickiej  z dnia 30 lipca 1792 roku, s. 85

RECENZJE

Tomasz Gajewski, Recenzja książki:  Walter C. Opello, Jr., Katherine A. R. Opello,  European Politics. the Making  of Democratic States,  London: Lynne Rienner Publishers, 2009, ss. 333, s. 97

SPRAWOZDANIA

Radosław Kubicki, Adrian Mitręga, Sprawozdanie z konferencji naukowej: Polityka bezpieczeństwa społeczności lokalnej  w Polsce, w Europie i na świecie. współpraca  samorządów z policją i innymi podmiotami  na rzecz tworzenia bezpiecznej przestrzeni, Kielce, 8-9 maja 2012 roku, s. 109

Nota edytorska i struktura artykułów, s. 117

Procedura recenzowania, s. 123

Zapora ghostwriting, s. 125

Formularz zgłoszeniowy, s. 127

„Rocznik Politologiczny”, nr 13/2017, z. 1, (red.) A. Kasińska-Metryka, R. Kubicki, 2017, cena 15,75 zł

„Rocznik Politologiczny”, nr 13/2017, z. 1, (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki, 2017, 116 s., format B5, ISSN 1731-4526 , cena 15,75 zł

SPIS TREŚCI

Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki, Wprowadzenie,  s.  7

Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki,  Introduction, s. 9

POLITOLOGIA I STOSUNKI MIĘDZYNARODWE

Lucyna Rajca, Integracja imigrantów w wybranych państwach Europy Zachodniej – koncepcje i doświadczenia, s. 13

Andrzej Młynarski, Polityka zagraniczna USA po zjednoczeniu Niemiec. Kontynuacja zimnej wojny, s. 31

Wioleta Sattarov, Stosunki azerbejdżańsko-izraelskie po 1991 roku, s. 43

Samir Sattarov, Subkultura polskiej mniejszości narodowej w Azerbejdżanie s. 53

BEZPIECZEŃSTWO

Witold Sokała, Nowa fala terroryzmu jako przejaw walki informacyjnej – wyzwania dla służb specjalnych, s. 63

Adrian Mitręga, Polityka militarna Stanów Zjednoczonych we współczesnym środowisku bezpieczeństwa , s. 79

RECENZJE

Agnieszka Kasińska-Metryka, Recenzja książki: Maciej Bernatowicz, Hiszpania. Fiesta dobra na wszystko, Warszawa: Wydawnictwo Muza, 2017, ss. 412, s.  99

Nota edytorska i struktura artykułów, s. 103

Procedura recenzowania, s. 109

Kodeks etyczny, s. 111

Zapora ghostwriting, s. s. 113

Formularz zgłoszeniowy, s. 115

„Rocznik Politologiczny”, nr 13/2017, z. 2, (red.) A. Kasińska-Metryka, R. Kubicki, 2017, cena 18,90 zł

„Rocznik Politologiczny”, nr 13/2017, z. 2, (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki, 2017, 142 s., format B5, ISSN 1731-4526 , cena 18,90 zł

„Rocznik Politologiczny”, nr 13/2017, z. 3, (red.) A. Kasińska-Metryka, R. Kubicki, 2017, cena 18,90 zł

„Rocznik Politologiczny”, nr 13/2017, z. 3, (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki, 2017, 136 s., format B5, ISSN 1731-4526 , cena 18,90 zł

„Rocznik Politologiczny”, nr 13/2017, z. 4, (red.) A. Kasińska-Metryka, R. Kubicki, 2017, cena 16,80 zł

„Rocznik Politologiczny”, nr 13/2017, z. 4, (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki, 2017, 128 s., format B5, ISSN 1731-4526 , cena 16,80 zł

„Rocznik Politologiczny”, nr 15/2019, z. 4, (red.) A. Kasińska-Metryka, R. Kubicki, 2019, cena 19,44 zł

Okładka, „Rocznik Politologiczny”, nr 15/2019, z. 4, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki„Rocznik Politologiczny”, nr 15/2019, z. 4, (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki, 2019, 116 s., format B5, ISSN 1731-4526, cena 19,44 zł

CONTENTS

Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki (Kielce, Poland), INTRODUCTION ……… 7

Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki (Kielce, Poland) WPROWADZENIE ………. 9

INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITCAL SCIENCE

Vitaliy Tereshchuk (Mykolaiv, Ukraine) POLITICAL AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE ARAB REGIONAL MEDIA SYSTEM GENESIS AND DEVELOPMENT ………………… 13

Rza Talibov (Baku, Azerbaijan) THE RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND AFGHANISTAN ………………………….. 25

Roman S. Czarny (Kielce, Poland) ALASKA IN THE CONTEXT OF U.S. AND INTERNATIONAL SECURITY …… 35

Katarzyna Daniel (Opole, Poland) COOPERATION BETWEEN THE UNIVERSITY OF OPOLE AND THE OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY WITH FOREIGN COUNTRIES………. 53

EUROPEAN STUDIES

Rafał Czachor (Krakow, Poland) THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY – A CRITICAL OVERVIEW OF CURRENT RESULTS …………………… 75

Lucyna Rajca (Kielce, Poland) VIEWS OF EUROPEAN COUNCILORS ON GOVERNANCE REFORMS AND LOCAL PRACTICE …………….. 91

EDITORIAL NOTE ……………………………………………………………………………. 105

REVIEWING PROCEDURE ……………………………………………………………… 109

CODE OF ETHICS …………………………………………………………………………….. 111

GHOSTWRITING FIREWALL…………………………………………………………… 113

"Studia Humanistyczno-Społeczne", t. 7, red. W. Saletra, 2013, cena 23,10 zł

za62

“Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 7, red. Wojciech Saletra, 2013, 190 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 23,10 zł

Spis treści

 • Wprowadzenie, s. 9

  Historia

 • Jerzy Gaul, Posłowie polscy do Rady Państwa w Wiedniu wobec ruchu niepodległościowego w okresie zawieszonego parlamentu (sierpień 1914 – maj 1917), s. 13
 • Jacek Długosz, Mariusz Nowak, Kwestia tzw. “manewru” i “wojny manewrowej” w polskiej myśli wojskowej okresu międzywojennego – próba nakreślenia problematyki, s. 37

  Politologia, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo

 • Ryszard M. Czarny, Daleka Północ – High North – podstawowe kategorie pojęciowe , s. 55
 • Magdalena Madej, Rola Rady Arktycznej w definiowaniu współpracy w regionie, s. 65
 • Agnieszka Zyza, “Linia Paasikivi – Kekkonen” odpowiedzią na wyzwania lat 1946-1981 w polityce zagranicznej Republiki Finlandii, s. 81
 • Irena Fudali, Aneta Smolińska, Realizacja polityki ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii – przykład Polski i Australii, s. 95
 • Adrian Mitręga, Aktywność polskich i rosyjskich służb specjalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego, s. 109
 • Marek Betiuk, System obrony III RP wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych, s. 125
 • Jan Laskowski, Terroryzm lotniczy – charakterystyka zjawiska, s. 133
 • Radosław Kubicki, Przebieg kampanii i program Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, s. 165
 • Matylda Łazarczyk, Czy Barack Obama podąża śladami Johna F. Kennedy’ego?, s. 179
„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 8, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2014, cena 22,05 zł

StudiaHum-Spol-8_okl.cdr

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 8, red. Wojciech Saletra, Radosław Kubicki, 2014, 212 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 22,05 zł

Spis treści

Wprowadzenie, s. 9

HISTORIA

Wiktor Węglewicz (Kraków), Zarys dziejów szkolnictwa w Opatowie od średniowiecza do roku 1815, s. 13
Mariusz Nowak (Kielce), O roli branki w strategii politycznej Aleksandra Wielopolskiego wzmacniania systemu koncesji dla Królestwa Polskiego w 1862 r., s. 23
Wojciech Saletra (Kielce), The Causes and the Course the of Anti-Jewish Events in Warsaw in December 1881, s. 39

POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I BEZPIECZŃSTWO

Radosław Kubicki (Kielce), Pierwsze partie chłopskie w Szwecji – Lantmannapartiet,
Bondeförbundet i Jordbrukarnas Riksförbund, s. 61
Wojciech Saletra, Adrian Mitręga (Kielce), Polityka energetyczna Hiszpanii na początku XXI w., s. 79
Agnieszka Janowska (Kielce), Zagrożenia, stan i organizacja bezpieczeństwa społeczeństw lokalnych w Anglii na przykładzie Basingstoke and Deane – dystryktu w hrabstwie Hampshire, s. 97
Stanisław Hajkowski (Łódź), Rola wywiadu telewizyjnego i dziennikarza w jego prowadzeniu
we współczesnych mediach, s. 109
Violetta Gul-Rechlewicz (Kielce), Kryzys wielokulturowości. W obliczu post-multikulturalizmu?, s. 119
Joanna Grzela (Kielce), Region nordycki w międzynarodowej perspektywie, s. 133
Irena Fudali (Kielce), Społeczne problemy w przekazie duszpasterskim Prymasa Józefa Glempa, s. 147
Jadwiga Sztaba (Kielce), Istota partycypacji na przykładzie Nord-Pas–de-Calais, 169
Soňa Koreňová (Trnava), Teória demokracie – pohľad na demokraciu v dielach G. Sartoriho a R. Dahla. Aplikácia koncepcií na reálie stavu demokracie na slovensku, s. 183

RECENZJE

Mariusz Nowak (Kielce), Lidia Michalska-Bracha, Między pamięcią a historiografią. Lwowskie debaty o powstaniu styczniowym (1864-1939), Kielce 2011, ss. 404, s. 199
Jadwiga Sztaba, I. Kraś, Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997-2010,Częstochowa 2013, ss.329, s. 205

”Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 9, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2014, cena 21,00 zł

StudiaHum-Spol-9_okl.cdr

”Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 9, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2014, 212 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 21,00 zł

Spis treści
R. Kubicki, W. Saletra, Wprowadzenie, s. 9
HISTORIA
M. Nowak, Miejsce Rosji w XIX –wiecznych systemach bezpieczeństwa w Europie, s. 13
K. Lewandowski, Próby ustanowienia kontroli nad siłami zbrojnymi w Polsce w latach 1918-1945, s. 27
W. Saletra, Kielce in the Years 1945-2010. An Overview of the Political and Social Portrait of the City, s. 51
S. Zubek, Porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Episkopatem Polski na tle stosunków kościelono-państwowych w latach 1945-1956, s. 93
P. Szwacha, Proces Romkowskiego, Różańskiego i Fejgina na falach Radia Wolna Europa oraz Polskiej Sekcji BBC, s. 107
POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I BEZPIECZEŃSTWO
W. Saletra, A. Mitręga, Kwestia wydobycia gazu łupkowego w debacie energetycznej Parlamentu Europejskiego, s. 125
S. Woźniak-Lis, „Bezpieczeństwo ludzkie” – kontrowersje wokół wyodrębnienia bezpieczeństwa ludzkiego, s. 147
S. Hajkowski, Studium teoretyczne wywiadu-debaty, s. 177
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
R. Kubicki, Silna Polska w bezpiecznej Europie. Europejski manifest Platformy Obywatelskiej z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, s. 187
RECENZJE
A. Mitręga, Kazimierz Kik, „Socjaldemokracja z przełomu wieków. Wybrane problemy w polityce europejskich socjaldemokracji 1990-2010, Kielce 2014, s. 205

”Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 10, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2015, cena 29,40 zł

StudiaHum-Spol-10_okl.cdr”Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 10, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2015, 212 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 29,40 zł

Contents

R. Kubicki, W. Saletra, Introduction, s. 9

R. Kubicki, W. Saletra, Wprowadzenie, s. 11

HISTORY

M. Florek, Horn and Bone Arrowheads from Sandomierz. Contribution to the Study of Mongol-Ruthenian Raids on Sandomierz Region in the Middle Ages, s. 15

M. Nowak, Public Controversies over Zygmunt Wielopolski’s Voluntary Service in the Tsarist Army (1849-1855) during the Congress Kingdom of Poland, s. 27

A. Morąg, Zofia Nałkowska and Liberals of Kielce, s. 47

M. Jedynak, Fulfilling „The Testament of the Polish Underground State” by the Members of the Community of the Home Army Świętokrzyskie Partisan Groups „Ponury”and „Nurt”, s. 61

P. Swacha, Model of Athletes’ Political Commitment in „Przegląd Sportowy” (1948-1956), s. 75

POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS

R. Kubicki, Man from Kielce. Academic and Political Activity of Wojciech Saletra, s. 97

L. Rajca, Searching for Local Model of Electoral System, s. 117

J. Grzela, The UK Policy towards the High North at the Background of Transformations and Growing International Interest in the Region, s. 131

R. S. Czarny, Public Diplomacy and Its Current Practice, s. 143

MISCELLANEA

M. Kijewski, Analysis of the Labour Market in the City of Kielce in Q3 and Q4 2014 on the Basis of Job Offers Posted on the Website of the Municipal Labour Office in Kielce, s. 161

SOURCE MATERIALS

P. Kardyś, Inventory of the Old Prints from the Library of Basilica Minor of the Blessed Virgin Mary in Wiślica, s. 183

REVIEWS

P. Brzegowy, Robert Aldrich, John Connell, France’s Overseas Frontier Departements et territoires d’outre-mer, Cambridge University Press, 2006, pp. 368, s. 207

”Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 11, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2015, cena 22,05 zł

StudiaHum-Spol-11_okl.cdr

”Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 11, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2015, 222 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 22,05 zł

Spis treści

R. Kubicki, W. Saletra, Wprowadzenie, s.9

R. Kubicki, W. Saletra, Introduction, s. 11

HISTORIA

R. Kowalczyk, Polityka gospodarcza Prus w „polskich” prowincjach w latach 1772-1806, s.15

K. Święcich, Zdrowie i higiena w powiecie pińczowskim w dwudziestoleciu międzywojennym, s.43

S. Szarek, Wpływy polityczne w strażach pożarnych województwa kieleckiego w okresie międzywojennym, s.53

B. M. Wojtasik, Budowa kościoła jako przejaw społecznej inicjatywy w schyłkowej fazie PRL (1983-1989) – na przykładzie diecezji kieleckiej, s. 69

POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

K. Kubiak, Siły zbrojne państw nordyckich. Historyczne doświadczenie i współczesność, s.91

Ł. Iwasiński, Współczesne nawiązania do myśli Thorsteina Veblena, s. 113

S. Sattarow, Kulturnoje pogranice w Azerbjdżanie, s.127

J. Sztaba, Les tendances dans le dèveloppement règional sur la base règions: Nord Pas de Calais et la Voievodie Świętokrzyskie, s.135

M. Grabowska, Zjawisko odwróconej subsydiarności, s.145

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

R. Kubicki, Program i materiały wyborcze Polskiego Stronnictwa Ludowego z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., s. 155

RECENZJE

L. Wiśniewska-Rutkowska, A. Zamojski, Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966-2008, tłum. Michał Ronikier, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011, ss. 585, s.189

R. Kubicki, Radni sejmików wojewódzkich. Role i konteksty,  pod red. Ewy Nalewajko, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2011, ss. 183, s. 193

J. Grzela, Ryszard M. Czarny, High North – między geografią a polityką, Kielce-Trnava: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2014, ss. 390, s. 201

SPRAWOZDANIA

T. Pawłuszko, Sprawozdanie z konferencji naukowej: Arktyka i kraje nordyckie w przestrzeni politycznej i gospodarczej, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 15 maja 2014 roku, s. 213

R. Kubicki, Sprawozdanie z konferencji  naukowej: Współczesny samorząd terytorialny w perspektywie historii administracji lokalnej i regionalnej, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 27 maja 2015 roku, s. 217

„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 12, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2016, cena 28,35 zł

StudiaHum-Spol-12_okl.cdr„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 12, red. Wojciech  Saletra, Radosław Kubicki, 2016, 220 s. format B5, format B5, ISSN 2081-2493, cena 28,35 zł

Spis treści:

Wprowadzenie, s. 9

Introduction, s. 11

HISTORIA

Małgorzata Przenioslo, Witold Staniewicz – profesor ekonomiki rolnictwa, rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, s. 15

Dariusz Jarosz, Maria Pasztor, Interesy nie tylko polityczne: stosunki polskich władz partyjnych i państwowych z partiami komunistycznymi Europy Zachodniej w latach 1949-1953, s. 33

Wojciech Kaute, Polska i Polacy a „Duch” nowożytności w Dzienniku Witolda Gombrowicza, s. 53

POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Andrzej Młynarski, Instrumentalizacja historii i pamięci narodowej, s. 93

Samir Sattarow, Jazyk i nacjonalnajaidienticznost (na primiere nacjonalnoj idienticznosti Poljakow i Aerbajdżana, s. 109

Grzegorz Radomski, Małgorzata Zamojska, Sylwia Łukasik-Gębska, Recepcja i realizacja postulatów spółdzielczych w polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej po 1989 roku. Założenia teoretyczne i metodologiczne projektu badawczego, s. 117

Ryszard M. Czarny, Ekologia – nordyckie ujęcie problemu, s. 127

Elżbieta Trafiałek, Robert Janik, Armut im XXI Jahrhundert – Ursachen, Erscheinungsformen und Bekämpfungsmethoden, s. 139

Kinga Machowicz, Teoretyczne kierunki zmian w ochronie praw człowieka w Europie a sytuacja niebezpieczeństwa publicznego, s. 155

Marek Żmigrodzki, Innowacyjność w wytwarzaniu i przesyle energii jako współczynnik energetycznego państwa, s. 165

Adrian Mitręga, Radosław Kubicki, Kierunki polityki energetycznej państw sojuszu północnoatlantyckiego – odnawialne źródła energii w siłach zbrojnych, s. 177

Tomasz Compa, Radosław Żmigrodzki, Ochrona statków powietrznych przed bezprawna ingerencją, s. 193

RECENZJE

Andrzej Młynarski, Hans Kundnani, german Power. Das Paradox der Deutschen Stärke, München: C.H. Beck, 2016, ss. 207, s. 215.

„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 13, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2016, cena 27,30 zł

StudiaHum-Spol-13_okl.cdr„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 13, red. Wojciech  Saletra, Radosław Kubicki, 2016, 210 s. format B5, format B5, ISSN 2081-2493, cena 27,30 zł

CONTENTS

Introduction, s. 9

Wprowadzenie, s. 11

HISTORY

Marek Przeniosło, The society’s of the Kingdom of Poland attitude to the Russian  army and authorities during World War I, s. 15

Marika  Karakaš Obradow, Migrations of the Croats during and immediately after World War II, s. 29

Martina Grahek Ravančić, In the name of the people: Courts for the Protection of People’s Honour of Croats in Croatia (1945), s. 53

Vladimir Geiger, Deprivation of liberty and forced labour in Crotion/Yugoslavian legislation 1945-1951, s. 79

POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS

Tomasz Majta, Does the Central Europe exit? Geo-cultural framework of Central and Eastern Europe in the output of Andrzej Stasiuk and Ziemowit Szczerek, s. 103

Roman S. Czarny, Image and stereotype in promoting a country abroad, s. 115

Elke  Murdock, The elusive European identity: reflections on the structure of this supranational identity – and the lack of salience, s. 131

Agata Włodarska-Frykowska, The social ontext of democratization changes in Lithuania, s. 147

Małgorzata Soja, Cresies in the European Union from the security standpoint, s. 161

Adrian Mitręga, The isue of the Polish Energy security in political activity of democratic left aliance at the beginning of the 21ˢͭ century, s. 173

Magdalena Chybowska, Shahidkas as a  global problem of women’s terrorist activity, s. 189

REVIEWS

Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Elżbieta Trafiałek, Innovative senior citizen policy of the 21ˢͭ century. Ageism, social protection and active ageig, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, pp. 310, s. 205.

 

 

 

 

 

 

 

„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 14, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2016, cena 27,30 zł

StudiaHum-Spol-14_okl.cdr„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 14, red. Wojciech  Saletra, Radosław Kubicki, 2016, 202 s. format B5, format B5, ISSN 2081-2493, cena 27,30 zł

 

CONTENTS

Introduction, s.9

Wprowadzenie, s. 11

HISTORY

Dominik Flisak, Participation of Jews in the Kościuszko Uprising. The memory of Polish and Jewish Brotherhood of arms, s. 15

Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Spain and Polish affair during the congress of Vienna, s. 29

Mariusz Nowak,  The leader of Conservatives of the Kingdom of Poland,  Zygmunt Wielopolski, against the secularisation  and democratisation of European societies in the second half  of 19th century, s. 47

Waldemar Makuła, Eugeniusz Piasecki’s concept of physical education rules  from the beginning of the last century, s. 65

POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS

Ryszard M. Czarny, Cooperation within the Nordic Region, s. 81

Denisa Karabová, European identity in the context of Nordic identity, s. 99

Joanna Grzela, The complexity of Norwegian europeanism, s. 117

Marek Hrušovský, The persistent weak position of the Nordic christian  democratic parties, s.      135

Magdalena Tomala,  Ecological security policy of the European Union towards  the Arctic standpoint, s. 155

CONTENTS

Irena Fudali, Aneta Smolińska, Environmental awareness in Poland  and in the United States  of America – content – related analysis, s. 169

Artur Życki, Anna Szlufik Chybowska,  The sense of public security.  Death penalty: cruelty and justice?, s. 181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 15, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2016, cena 30,45 zł

StudiaHum-Spol-15_okl.cdr„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 15, red. Wojciech  Saletra, Radosław Kubicki, 2016, 230 s. format B5, format B5, ISSN 2081-2493, cena 30,45 zł

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie,  s. 9

Introduction, s. 11

HISTORIA

Łukasz Bartosik, Okoliczności zdobycia i utraty Sandomierza – przez polskie oddziały  podczas kampanii 1809 roku, s. 15

Wioleta Sattarov, Polityka przesiedlenia Rosjan do Azerbejdżanu przez Imperium Rosyjskie  w latach 1830–1917, s. 39

Agnieszka Danielewska, Choroby zakaźne i sposoby walki z nimi w latach 1918–1939  na przykładzie miasta Kielce i powiatu kieleckiego, s. 49

Ireneusz Ciosek, Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego  jako jeden z elementów składających się na przysposobienie obronne  społeczeństwa polskiego w latach 1927–1939, s. 63

POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO  I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Ryszard M. Czarny, Perspektywy zachowania neutralności – zarys zmian  w doktrynie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Szwecji  w latach 1989–2004, s. 79

Tadeusz Compa, Radosław Żmigrodzki, Bezpieczeństwo w lotnictwie. Zarys problematyki, s. 97

Krzysztof Gawkowski, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie  jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty, s. 119

Elżbieta Trafiałek, Polityka migracyjna wobec wyzwań demograficznych.  Trendy europejskie a Polska, s. 135

Justyna Laskowska, Niemiecka debata migracyjna „wczoraj” i „dziś”, s. 147

Małgorzata Zarębska, Wiara, miłość, nadzieja. Nauka papieża Benedykta XVI wobec przeobrażeń społecznych współczesnego świata, s. 165

PRAWO

Sławomir Piekarczyk, Interpretacja układów zbiorowych pracy jako swoistych  źródeł prawa – wybrane problemy, s. 181

Kamil Majewski, Instytucja Doręczenia Pism Pełnomocnikowi  w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych, s. 195

RECENZJE

Tomasz Łysek, Innowacje w polityce społecznej XXI wieku, przedsiębiorczość,  zmiana, rozwój, polityka socjalna, praca zbiorowa  pod redakcją Elżbiety Trafiałek, Wydawnictwo „Śląsk”,  Katowice, ss. 385, s. 207

SPRAWOZDANIA

Magdalena Tomala, Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki  Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń, 219

Tomasz Pawłuszko, Sprawozdanie z Konferencji: Od nauk politycznych do nauki  o polityce. Ewolucja i Stan Współczesny Badań Polityki,  Ustroń, 22–24 września 2014 roku, s. 225

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 17, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2017, cena 44,10 zł

„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 17, red. Wojciech  Saletra, Radosław Kubicki, 2017, 332 s. format B5, format B5, ISSN 2081-2493, cena 44,10 zł

SPIS TREŚCI

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra, Wprowadzenie, s. 9

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra,  Introduction, s. 11

HISTORIA

Wioletta Sattarov, Umundurowanie żołnierza w I Azerbejdżańskiej Demokratycznej

Republice w latach 1918–1920, s. 15

Ryszard M. Czarny, Zmiany doktryny neutralności Szwecji w okresie rządów premiera T. Erlandera (1946–1969), s. 27

POLITOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Marian Kozub, Strategiczność w kreowaniu bezpieczeństwa organizacji. Część II, s. 49

Krzysztof Kubiak, Duńska Straż Krajowa – Hjemmeværnet (HJV), s. 65

Andrzej Młynarski, Brexit. Mit zjednoczonej Europy, s. 81

Tomasz Gajewski, „Strefa półmroku”. Prezydent i Kongres w sporze o użycie

amerykańskich Sił Zbrojnych za granicą w okresie zimnej wojny, s. 99

Katarzyna Gruszko, Zastosowanie mitu w polityce na przykładzie pogranicza

Stanów Zjednoczonych, s. 125

Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Racjonalizm, laicyzm, wolnomyślicielstwo polskie – tradycja, s. 135

Radosław Marek Żmigrodzki, IV Dyrektywa Anti-Money Laundering jako instrument bezpieczeństwa finansowego państw członkowskich Unii Europejskiej, s. 147

Tomasz Kaszuba, Misja polska do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych

w Korei. Organizacja i działalność 1953–1995, s. 161

Jarosław Walczak, Status prawny mniejszości ukraińskiej w Rzeczpospolitej Polskiej z bezpieczeństwem kulturowym w tle, s. 187

Agata Włodarska-Frykowska, Michał Klonowski, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle ustawy z 2005 roku – Studium przypadku, s. 215

Iwona Romaniec, Idea nowego feminizmu, jako odpowiedź Kościoła katolickiego na klasyczny feminizm. Alternatywa czy doktryna religijna?, s. 229

Karolina Barańska, Główne kierunki procesów migracyjnych w Polsce w ramach integracji z Unią Europejską, s. 241

SOCJOLOGIA I PEDAGOGIKA

Sylwia Przewoźnik, Problem przemocy w rodzinie, s. 265

Anna Ptaszek, Pedagog szkolny w percepcji uczniów klas IV Szkoły Podstawowej

w Nowym Wiśniczu, s. 281

 TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Dominik Flisiak, Dzienniczek Niny Fajans. Nieznane źródło do badań

nad Misją Barbikańską i losem neofitów w trakcie II wojny światowej, s. 301

 RECENZJE

Filip Kłodawski Recenzja: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Marketing polityczny w regionie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, ss. 2018, s. 321

Łukasz Rozen, Robert Jackson, Suwerenność, tłum. Jakub Majmurek, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2011, ss 198, s. 325

„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 18, red. W. Saletra, E. Trafiałek, R. Kubicki, 2017, cena 43,05 zł

StudiaHum-Spol-18_okl.cdr„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 18, red. Wojciech  Saletra, Elżbieta Trafiałek, Radosław Kubicki, 2017, 328 s. format B5, format B5, ISSN 2081-2493, cena 43,05 zł

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie, s. 9

Elżbieta Trafiałek, Wojciech Saletra, Radosław Kubicki, Introduction, s. 11

Janusz Sztumski  (Katowice, Polska) Rozważania wokół genezy i rozwoju polityki społecznej, s. 13

KIERUNKI ZMIAN W POLITYCE SPOŁECZNEJ

Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Quo Vadis Europe? Some reflections on the European Union  social policy, s. 27

Robert Janik, Elżbieta Trafiałek, Die Vergangenheit und Gegenwart der deutschen Sozialpolitik.  Der Sozialstaat im Wandel, s. 35

Mirosław Grewiński  (Warszawa, Polska) Podejście usługowe w polityce społecznej – kontekst paradygmatów  i nowych koncepcji, s. 63

RYNEK PRACY – MIGRACJE

Tomasz Jarocki, Unia Europejska wobec grup defaworyzowanych na rynku pracy, s. 91 Katarzyna Głąbicka, Kwestia uchodźstwa i imigracji we współczesnej Polsce, s. 105

Halina Worach-Kardas, Polityka rynku pracy – produktywność w późnej dorosłości, s. 121 Magdalena Molendowska, The contemporary migration policy in program activities  of the Group of the European People’s Party  (Christian Democrats) in the European Parliament,      s. 133

POLITYKA OŚWIATOWA I KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Natalia Stępień-Lampa, Główne reformy oświatowe w III RP. O wpływie polityki na edukację, s. 153 Elżbieta Trafiałek, Robert Janik, Kształcenie ustawiczne – cele, obszary deficytów, wyzwania, s. 167

Katarzyna Głąbicka-Auleytner, The need of adult education in Poland, s.  179

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE  I POLITYKA SENIORALNA

Paweł Grzywna, Polska polityka zdrowotna – stan i kierunki zmian, s. 189

Katarzyna Zazdros, Społeczno-ekonomiczne determinanty zdrowia i polityki zdrowotnej  po 1989 roku, s. 203

Michał Kubiak, Deficiency of Physical Activity of Old People in Poland, s. 217

Beata Ziębińska, Uwarunkowania globalizacyjne a systemy opieki długoterminowej, s.  235

 

ŚRODOWISKOWE STYMULATORY  BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

Maria Gagacka, Budowa potencjału społeczności jako wyzwanie dla środowiskowej  pracy socjalnej, s. 253

Agnieszka Piotrowska-Piątek, Przemiany demograficzne w województwie świętokrzyskim  – konsekwencje i wyzwania dla gospodarki i rynku pracy, s. 269

Jacek Szkurłat, Terytorialne zróżnicowanie zachowań migracyjnych Polaków  (casus województwa świętokrzyskiego), s.287

Maria Pierzchalska  (Radom, Polska) Skuteczność polityki rodzinnej państwa na przykładzie  Gminy Miasta Radomia, s. 299

 

RECENZJE

 

Natalia Moskal, Magdalena Piłat-Borcuch, Design, designer i metamorfozy miejskie.  Studium socjologiczne, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2017, ss. 450, s. 315

Magdalena Chybowska, Benjamin Hall, ISIS. Państwo Islamskie, Warszawa: Wydawnictwo Muza,  2017, ss. 336, s. 319

Cyprian Rogowski, Janusz Mariański, Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim.  Studium socjologiczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,  2017, ss. 513, s. 323

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 19, red. W. Saletra, R. Kubicki, 2017, cena 29,40 zł

„Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 19, red. Wojciech  Saletra, Radosław Kubicki, 2017, 248 s. format B5, format B5, ISSN 2081-2493, cena 29,40 zł

SPIS TREŚCI

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra, Introduction, s. 9

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra, Wprowadzenie, s. 11

HISTORIA

Marek Przeniosło, Wojska i władze niemieckie w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej w ocenie miejscowego społeczeństwa, s.15

Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło, Rolnictwo Królestwa Polskiego w latach I wojny światowej, s.27

Ireneusz Ciosek, Gospodarka finansowa samorządów miast wydzielonych z powiatowych związków komunalnych (samorządowych) województwa kieleckiego w latach 1919–1939, s. 45

POLITOLOGIA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 Lucyna Rajca, Poszukiwania modelu integracji imigrantów, s. 65

Lucyna Rajca, Integracja imigrantów w wybranych państwach Europy Zachodniej, s. 79

Adam Zamojski, Europa postchrześcijańska – ewolucja tożsamości, s. 91

Iwona Wrońska, Dekada Harpera: bezpieczeństwo państwa a ochrona praw człowieka w Kanadzie, s. 105

Roman S. Czarny, Polityka arktyczna Stanów Zjednoczonych a polityki arktyczne innych krajów regionu, s. 119

Tomasz Gajewski, „Echa Libanu”. Prezydent Barack Obama wobec użycia broni chemicznej w Syrii, s.  141

Anna Wawryniuk, Geneza rosyjsko-tureckiej współpracy w sektorze energetycznym, s. 159

Arkadiusz Jan Sójka, Unia Europejska wobec arktycznej polityki Rosji, s. 177

Leszek Kurnicki, Wyzwania wspólnej polityki energetycznej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, s. 193

Adam Jarubas, Doświadczenia województwa świętokrzyskiego we współpracy z partnerami skandynawskimi, s. 211

Krzysztof Gawkowski, Procesy zarządzania bezpieczeństwem smart city, s. 225

Procedura recenzowania, s. 237

Kodeks etyczny, s. 239

Nota edytorska, s. 241

Formularz rejestracyjny, s. 245

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 20, red. P. Jakóbczyk-Adamczyk, R. Kubicki, 2018, cena 34,56 zł

Okładka, Studia Humanistyczno-Społeczne, t. 20, red. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Radosław Kubicki„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 20, red. P. Jakóbczyk-Adamczyk, R. Kubicki, 2018, 250 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 34,56 zł

CONTENTS

Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Radosław Kubicki (Kielce, Poland)

INTRODUCTION……………………………………………………………………………… 9

Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Radosław Kubicki (Kielce, Poland)

WPROWADZENIE …………………………………………………………………………… 11

POLITICAL HISTORY

Marek Sioma (Lublin, Poland)

DISPUTE ON “POLISH TOTALITARIANISM”

OF THE AUTHORITIES IN THE YEARS 1937–1939………………………….. 15

Grzegorz Zackiewicz (Bialystok, Poland)

FASCISM AS INTERPRETED

BY POLISH SYNDICALISTS (UP TO 1945)………………………………………. 41

POLITICAL SCIENCE

AND HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

Radosław Kubicki (Kielce, Poland)

CHRISTMAS CAROL AS A TOOL OF POLITICAL INFLUENCE

USED IN THE POLISH SOCIALIST PARTY ……………………………………………. 63

Ewa Fogelzang-Adler (Cracow, Poland)

“ON THE WAY TO DEMOCRACY”.

CONTEXTS FOR CONSIDERATION ABOUT DEMOCRACY

IN THE POLITICAL THOUGHT OF CONSPIRATIONAL

DEMOCRATIC GROUPS IN POLAND DURING YEARS 1939–1945 …. 77

Julia Anna Gawęcka (Lublin, Poland)

FOUNDATIONS OF FUNCTIONAL DEMOCRACY IN POLAND………. 95

EUROPEAN STUDIES

AND HISTORY OF EUROPE

Waldemar Paruch (Lublin, Poland)

AUTHORITARIANISM IN EUROPE

IN THE TWENTIETH CENTURY:

A POLITICAL-SCIENCE ANALYSIS

OF THE CHARACTERISTICS OF THE POLITICAL SYSTEM …………… 111

Endre László Varga (Zalaegerszeg, Hungary)

ADMIRAL MIKLÓS HORTHY. SILHOUETTE OF THE REGENT

OF HUNGARY AND SELECTED ISSUES FROM THE HISTORY

OF THE HUNGARIAN REGENCY (1920–1944) ………………………………… 137

6 CONTENTS

Jan Holzer (Brno, the Czech Republic/Lublin, Poland)

TWO CZECH AUTHORITARIANISMS …………………………………………….. 159

Renata Zawistowska (Cracow, Poland)

CONTROVERSIAL NATURE

OF FATHER JOZEF TISO GOVERNMENT

AND AUTONOMY OF THE SLOVAK REPUBLIC 1938 –1945 ………….. 177

Xavier Moreno Juliá (Tarragona, Spain)

HITLER AND FRANCO:

TWO DICTATORS, TWO ATTITUDES, TWO DESTINIES………………… 195

Bartosz Kaczorowski (Lodz, Poland)

FRANCOIST SPAIN IN THE FACE OF EMERGENCE

OF THE YALTAN AND POTSDAM ORDER

(FEBRUARY–AUGUST 1945)…………………………………………………………… 207

Joanna Chmura-Piwowarczyk (Lublin, Poland)

FORMATION OF STATEHOOD

AND THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS

IN THE REPUBLIC OF KOSOVO IN 1999–2008………………………………… 217

SAFETY

AND HISTORY OF SAFETY

Robert Litwiński (Lublin, Poland)

FROM DEMOCRACY TO DEMOCRACY.

THE POLISH POLICE APPARATUS

THROUGHOUT THE TWENTIETH CENTURY ………………………………… 231

 

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 21, red. R. Kubicki, 2018, cena 41,04 zł

Okładka, Studia Humanistyczno-Społeczne, t. 21, red. Radosław Kubicki„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 21, red. R. Kubicki, 2018, 304 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 41,04 zł

 

SPIS TREŚCI

Radosław Kubicki (Kielce, Polska) WPROWADZENIE, s. 9

HISTORIA

Karol Grzelec (Kielce, Polska) AKTY URODZEŃ W PARAFII KLIMONTÓW W LATACH 1826–1856, s.  15

Arkadiusz Meller (Ciechanów, Polska) ENDECKI HUNGAROFIL – PRZYPADEK KAROLA STEFANA FRYCZA (1910–1942), s. 43

Agnieszka Malinowska (Starachowice, Polska) SAMORZĄD MIEJSKI MIASTA WIERZBNIKA W PIERWSZYCH LATACH PO ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, s. 59

Ramigiusz Kasprzycki (Kraków, Polska) NARODY ŹLE I DOBRZE TRAKTUJĄCE ZWIERZĘTA W POLSKICH STEREOTYPACH PRZED 1939 ROKIEM, s. 87

POLITOLOGIA, EUROPEISTYKA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Radosław Kubicki (Kielce, Polska)KOLĘDA ROBOTNICZA JAKO NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA POLITYCZNEGO I KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGOW POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ, s. 103

Karolina Pałka-Suchojad (Kielce, Polska)J. HABERMASA SFERA PUBLICZNA A NOWE NOWE MEDIA. PRZYCZYNEK DO REKONCEPTUALIZACJI SFERY PUBLICZNEJ, s. 115

Andrzej Młynarski (Kielce, Polska)EUROPEJSKIE WYZWANIA. POWRÓT NACJONALIZMU, s. 127

Lucyna Rajca (Kielce, Polska) BARIERY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ, s.  143

BEZPIECZEŃSTWO

Dawid Sawa (Łódź, Polska)ZMIANA CHARAKTERU TAKTYK I STRATEGII WOJENNYCH NA PRZESTRZENI DZIEJÓW– OD STAROŻYTNOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI, s. 159

Tomasz Sztaba (Staszów, Polska) BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH KONSTYTUCJI MARCOWEJ Z 1921 R, s. 175

Artur Pisarek (Kielce, Polska) OBOWIĄZKI ORGANIZATORA IMPREZY MASOWEJ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OGRANICZENIA ZAGROŻEŃ, s. 187

Paulina Janik (Kielce, Polska) WPŁYW NARKOTYKÓW NA PATOLOGICZNE ZACHOWANIA MŁODZIEŻY, s.201

PRAWO

Piotr Zapadka (Warszawa, Polska) RAPORTY OLAF JAKO ŚRODEK DOWODOWY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM, s. 219

Magdalena Łukawska (Kielce, Polska)RYNEK WEWNĘTRZNY W UNII EUROPEJSKIEJ – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, s. 229

EKONOMIA I POLITYKA

Michał Krzak (Wrocław, Polska) CROWDFUNDING JAKO INNOWACYJNA FORMA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ– WZORCE EUROPEJSKIE I POLSKIE IMPLEMENTACJE, s. 243

Leszek Kopeć (Staszów, Polska) PROMOWANIE AKTYWNOŚCI PROINWESTYCYJNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, s. 257

Martyna Gołąbek (Kielce, Polska) ZASADY FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO SYSTEMU PRAWNEGO, s. 279

RECENZJE

Jerzy Szczepański (Kielce, Polska) RECENZJA PUBLIKACJI: RAFAŁ KOWALCZYK, ERA FRYDERYKA II. NARODZINY PRUSKIEJ POTĘGI GOSPODARCZEJ W XVIII STULECIU, KATOWICE: WYDAWNICTWO: „ŚLĄSK”, 2018, SS. 298, s. 295

BIOGRAMY

Marek Bernard Żmigrodzki (Lublin, Polska) ŻYCIORYS NAUKOWY ŚP. DRA RADOSŁAWA ŻMIGRODZKIEGO, s. 301

„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 22, red. R. Kubicki, 2018, cena 38,88 zł

Okładka, „Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 22, red. Radosław Kubicki„Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 22, red. R. Kubicki, 2018, 236 s., format B5, ISSN 2081-2493, cena 38,88 zł

SPIS TREŚCI

Radosław Kubicki (Kielce, Polska) Wprowadzenie …………………………………………………………………………………… 9

Radosław Kubicki (Kielce, Polska) Introduction ……………………………………………………………………………………… 11

HISTORIA

Waldemar Paruch (Lublin, Polska) Nieformalny sojusznik – Węgry w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej …………………………………………………………………………….. 15

POLITOLOGIA, EUROPEISTYKA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Andrzej Młynarski (Kielce, Polska) Kryzys czy śmierć demokracji ……………………………………………………………… 37

Magdalena Molendowska (Kielce, Polska) Wzrost tendencji eurosceptycznych w kontekście bezpieczeństwa jedności europejskiej ………………………………………………………………………….. 55

Radosław Kubicki (Kielce, Polska), Tomasz Kaszuba (Kielce, Polska) Rola Wojskowego Centrum Szkolenia dla potrzeb Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych oraz w promowaniu wizerunku Polski ………………………………………………….. 71

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Grzegorz Radomski (Toruń, Polska) Samorząd terytorialny jako instrument budowy społeczeństwa obywatelskiego w polskiej myśli politycznej po 1989 roku ………………………. 93

Lucyna Rajca (Kielce, Polska) Reformy samorządu terytorialnego w Polsce i na Węgrzech z perspektywy porównawczej ………………………………………………………………. 105

Rafał Czachor (Kraków, Polska) Ewolucja modelu samorządu lokalnego w Republice Białoruś w latach 1991–2018 …………………………………………………………………………… 119

BEZPIECZEŃSTWO

Marian Kozub (Kielce, Polska) Strategiczne środowisko bezpieczeństwa – ogólne założenia …………………… 137

Włodzimierz Fehler (Siedlce, Polska) Informacja jako przedmiot polityki bezpieczeństwa informacyjnego ………… 159

Krzysztof Kubiak (Kielce, Polska) Linia Kalix – system obrony północnej Szwecji w dobie zimnej wojny ………. 177

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Jerzy Gapys (Kielce, Polska) Wykaz skonfiskowanych i wyodrębnionych nieruchomości rolnych pozostających w zarządzie Liegenchaftu w GG, Kraków 1940 rok …………… 193

RECENZJE

Jerzy Szczepański (Kielce, Polska) Wiesław Puś, Przemysł w majątkach ziemiańskich Królestwa Polskiego w latach 1879-1913, Wydawnictwo: Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2018, ss. 204 …………………………………………………………………………….. 223

SPRAWOZDANIA

Piotr Zalewski (Kielce, Polska) Sprawozdanie: XVII Konferencja „Bezpieczny Stadion”, Kielce, 19 października 2017 rok ……………………………………………………. 229

„Współczesne prawo”, nr 1, red. J. Jaskiernia, 2017, cena 18,90 zł

Wspolczesne prawo 1„Współczesne prawo”,  nr 1, red. J. Jaskiernia, 2017, 142 s.,  format B5, ISSN 2543-9332, cena 18,90 zł

Spis treści

K. Kubiak, Międzynarodowe prawo morza a nielegalna imigracja, s. 9

J. Reszczyński, Kulturowe i prawne uwarunkowania polskiego ustawodawstwa o mniejszościach narodowych, s. 27

M. Poborski, K. Barańska, Migracje XXI wieku – strategie i zachowania migracyjne, s. 49

H. Kaczmarczyk, A. Ksel, Obrona przez kulturę – kilka uwag na marginesie sporu o wartości, s. 61

K. Sielski, Odpowiedzialność za Innego – czy mamy moralny obowiązek pomocy uchodźcom? Rozważania w świetle filozofii Petera Singera i Zygmunta Baumana, s. 77

Ł. Pikuła, Idea społeczeństwa i jego zasadnicza substancja w perspektywie myśli filozoficznoprawnej Rudolfa Stammlera ( 1856-1938), s. 93

A. Jóźwik, Obywatelstwo rzymskie, jego przemiany i znaczenie w dziejach państwa rzymskiego, s. 105

„Współczesne prawo”, nr 2, red. J. Jaskiernia, 2017, cena 18,90 zł

„Współczesne prawo”,  nr 2, red. Jerzy Jaskiernia, 2017, 140 s.,  format B5, ISSN 2543-9332, cena 18,90 zł

 Spis treści

     9                Jerzy Jaskiernia, Funkcja stabilizująca (petryfikująca) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a racjonalność przesłanek dążenia do zmiany ustawy zasadniczej

   35                Krzysztof Eckhardt, Konstytucjonalizacja instytucji większości parlamentarnej na Ukrainie

   53                Janusz Gajda, Wyrządzenie szkody „przy wykonywaniu władzy publicznej” jako przesłanka odpowiedzialności na gruncie konstytucyjnych i kodeksowych uregulowań

   73                Piotr Osowy, Jeszcze o niezawisłości sędziego jako fundamencie demokratycznego państwa prawnego na przykładzie polskiego prawa sądowego cywilnego – zagadnienia wybrane

   91                Marek Żukowski, Administracja a zasada trójpodziału władzy w dobie globalizacji

115                Artur Brzeziński, Zasady ubezpieczeń społecznych i ich źródła prawa